Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, plan 8, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Gemensam upphandling av handledningstjänster

6 Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden:

10 Månadsrapport per mars 2009

13 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel från åren 2007 och 2008 samt redovisning av 2006 års stimulansmedel

14 Redovisning av verksamheter med personligt ombud år 2008

16 Angående hemsjukvården. Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

17 A Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

17 Inriktningsärende av omstrukturering inom Tanto servicehus

Remisser:

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Tezukuri Sushi

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Old Beefeater Inn

Anmälningsärenden:

20 Anmälningsärende, uppföljnings- tillsynsansvar över Södermalms äldreomsorg 2009

21 Anmälan av uppföljningsrapporter för egenregi - hemtjänst enligt kundvalet för hemtjänst

22 Anmälan av Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2009.

En sammanställning från 2008

23 Anmälan av Äldreombudsmannens årsrapport 2009.

24 Anmälan av brukarundersökning inom vård- och omsorgsboenden hösten 2008

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

28 Anmälan av protokoll från förtroenderåden/brukarmöte

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av balanslista

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Årsrapport för funktionshinderinspektörer. Avseende verksamhetsår 2008

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (100 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg Thorwald Nilsson (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 29 april 2009.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2009-03-26.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Gemensam upphandling av handledningstjänster

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-24 (Dnr 103-1195/08).

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-31 (Dnr 103-206/09)

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Månadsrapport per mars 2009

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på en budget i balans. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-15.

(Dnr 101-324-09)

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2009.

§11 Budget 2010 och inriktning 2011-2012

I ärendet redovisas nämndens underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012. Med utgångspunkt från Vision 2030 beskrivs nämndens övergripande planering och behov.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-26 (Dnr 100-325/09).

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från majoriteten.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från oppositionen (bilaga 1).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut
 1. I den fortsatta upprustningen av parker förs även Medborgarplatsen och Björns Trädgård upp på listan trots att det är tn:s ansvar
 1. Flera indikatorer på förskolans kvalitet än barngruppernas storlek införs
 1. Möjligheten att i den övergripande upphandlingen av kolloverksamhet i staden även inkludera dagkolloverksamhet övervägs.

Därutöver anförde nämnden följande:

”Den finansiella globala finanskrisen har drabbat Sverige och hårdare i vissa delar av landet. Stockholm har hittills varit tämligen förskonat som kommun, men försörjningsstödssiffrorna från USK antyder att krisen även nått oss. Stockholms stad, som har en välskött ekonomi både åren 2007 och 2008, har ansökt hos regeringen att Riksdagen ska ändra på balanskravet, så att de kommuner, som har ett överskott från ett år ska kunna använda detta i en kristid som denna.

Konjunkturläget och möjliga effekter på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är i dagsläget svårt att sia om även när det gäller Södermalms stadsdelsnämnds ekonomi i denna så kallade tre-åring.

Medborgarplatsen och parkdelen av Björns Trädgård skulle kunna utvecklas mera till en fortsättning av Fatbursparken och stråket Södra station.

Vi vill att

- skridskobanan, anlagd under den förra röd-gröna majoriteten, flyttas till Björns trädgård

- befintlig och möjlig torghandel har snygga torgplatser

- träd, buskar och blommor ska inta Medborgarplatsen

Under ett antal år har kravet på förskoleplatser ökat, framför allt i Sjöstaden. Förvaltningen följer varje år upp möjligheterna till dels nya platser, dels att ersätta ”gamla” platser. Denna planering måste alltid fortgå och vi är nöjda med det planeringsärende som återkommer till nämnden varje år. Eftersom varje förskoleplats subventioneras av skattemedel är det också viktigt att alltid informera om de investeringar, som varje förskola innebär.

Diskussionen om barngruppernas storlek menar vi är alltför enkelriktad. Alla gruppindelningar utöver 1-3 år och 4-5 år finns inte med i stadens statistik. Vi menar att detta inte är tillfredsställande. Inom Södermalms stadsdelsnämndsområde innebär det att ca 46 % av våra barngrupper inte finns med i stadens statistik!

Det finns andra indikatorer, som påverkar förskolans kvalitet, t ex kompetensen i personalgruppen, lokalernas beskaffenhet ute och inne, arbetsgruppernas organisation, arbetsgruppernas kompetens m m. Detta måste beaktas när det gäller förskolans kvalitet.

Dessutom finns just nu i stadens förskolor många olika positiva utvecklingsprojekt, bl a inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

Eftersom varje förskola/skola kostar många kr i investering är det viktigt att informera om kommunfullmäktiges beslut när det gäller nyttjande av lokaler.

När det gäller sommarkollo vill vi att staden överväger möjligheten att även att kunna erbjuda dagkolloverksamhet som ett alternativ eller komplement till kolloverksamheten i stort.

Stadsdelens befolkningsprognos visar en förändring på olika områden. 40-talisterna kommer så småningom att få ett starkare avtryck i vår befolkning, men även 7-15-åringarna kommer att öka. Utifrån dagens fördelningsnycklar när det gäller fritidsverksamhet för barn och ungdom är det idag inte möjligt att sia om medel till denna verksamhet.

Vi i Alliansen är övertygade om att de obligatoriska åtaganden som vi har som kommun alltid måste prioriteras”.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) med hänvisning till eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§12 Slutrapportering av projektmedel från kompetensstegen

Som ett led i utvecklingen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre inledde regeringen år 2005 en flerårig nationell satsning, Kompetensstegen, om sammanlagt drygt en miljard kronor. För Södermalms stadsdelsnämnd (tidigare Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsnämnder) har medel beviljats vid fyra tillfällen om sammanlagt 8568 tkr. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-29 (Dnr 601-242/09)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapportering av projektmedel från Kompetensstegen.

 2. Stadsdelsnämnden återredovisar ej förbrukade medel om 2532477 kronor till Kompetensstegen.

§13 Redovisning till socialstyrelsen av stimulansmedel från år 2007 och 2008 samt slutrapportering av 2006 års stimulansmedel

Beviljade stimulansmedel för åren 2007 och 2008 från socialstyrelsen har enligt beslut i stadsdelsnämnden använts till satsningar inom rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande hembesök. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-30 (Dnr 605-447/08).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2007 och 2008 års stimulansmedel samt slutrapportering av 2006 års stimulansmedel

 1. Redovisning av slutrapportering överlämnas till äldreförvaltningen

§14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

Södermalms stadsdelsnämnd fick bidrag till verksamhet med personligt ombud för år 2008. Inför utbetalning av stadsbidrag för år 2009 begär länsstyrelsen i bifogad remiss att nämnden inkommer med en redovisning över hur verksamheten har bedrivits under det gångna året samt bifogar en ekonomisk redovisning. Redovisningen ska utgå från ett antal punkter som finns angivna i remissen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-29 (Dnr 504-236-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud år 2008 och överlämnar den till länsstyrelsen som svar på remissen.

§15 Angående hemsjukvården. Svar på skrivelse daterad 2008-12-11 från (s), (mp) och (v)

En skrivelse, daterad 2008-12-11, har inkommit från (s), (mp) och (v) med anledning av det svar som stadsdelsförvaltningen lämnade 2008-04-24 på en skrivelse, daterad 2007-11-29, angående Vårdval Stockholm. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-27 (Dnr 000-1541/08).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen angående hemsjukvården.

§17 Inriktning på arbetet med en omstrukturering av de allmänna ytorna inom Tanto servicehus

Stadsdelsförvaltningen planerar att omstrukturera lokalytorna på entréplanet och souterrängplanet på Tanto servicehus för att inrymma den kommunövergripande fritidsverksamheten för äldre som tidigare fanns på Mariahissen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-09 (Dnr 699-381-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen på arbetet med en omstrukturering av de allmänna ytorna inom Tanto servicehus samt uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram ett underlag för genomförandebeslut av en ombyggnation.

§18 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens handikappråd har nominerat Rickard Friberg som ny ledamot i handikapprådet. Förvaltningen föreslår att Rickard Friberg utses som ledamot i handikapprådet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-07 (Dnr 000-400-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden, i enlighet med föreliggande nominering, utser Rickard Friberg tillhörande RBU – Föreningen för rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län till ny ledamot i Södermalms handikappråd.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Tezukuri Sushi

Remiss från tillståndsenheten vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnden i ärende om alkoholser­vering.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-19 (Dnr 507-30--09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att invända mot alkoholservering till allmänheten klockan 11.00 – 23.00 inomhus och klockan 11.00 – 22.00 utomhus vid restaurang Tezukuri Sushi, Hammarby kaj 38, 120 32 Stockholm.

 1. Beslutet justeras omedelbart

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Old Beefeater Inn

Remiss från tillståndsenheten vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnden i ärende om alkoholser­vering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-01 (Dnr 507-313-09).

Ordförande Margareta Björk (m), Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Erika Josbrandt (kd), vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag.

Johan Steenhoff Eriksen (m) och Christoffer Järkeborn (m) föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker - som för ett år sedan - alkoholservering till allmänheten kl 11.00 -01.00 inomhus och till kl 22.00 utomhus för Restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11, 116 46 Stockholm.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anför nämnden följande:

”Samtliga krogar på Götgatsbacken har i nuläget öppet till kl 01.00. Om denna krog skulle få ett förlängt tillstånd, så är det troligt att samtliga krogar kommer att ansöka om förlängt öppethållande, i dagsläget ca 10 krogar.

På Medborgarplatsen finns idag ca fem krogar, som har öppet till kl 0300. På fredagar och lördagar lägger polisen ca 40 % av sin sammanlagda arbetstid under en vecka på att upprätta ordningen kring Medborgarplatsen inkl Götgatan.

På och runt Götgatsbacken finns inte enbart krogar utan även ett stort antal lägenheter, bl a i den fastighet där Old Beefeater Inn ligger.

Stockholm måste vara en stad där medborgarna också känner att det går att leva, bo och arbeta i en trygg och snygg stad samtidigt som staden skall erbjuda en livlig turism, ett intressant kulturliv samt ett pulserande nattliv.

Oavsett majoritet har vi i denna stadsdel haft policyn att i fastigheter där krogar ligger i bostadshus så har öppethållandet varit till kl 01.00. För uteservering har då gällt kl 11-22, detta för att inte störa de boende.

Detta markerade vi när vi yttrade oss över beslutet över denna krog för ett år sedan.

Som politiker måste vi fatta beslut utifrån ett paraplyperspektiv – dvs vi måste både ta hänsyn till de som bor, arbetar och de som besöker vår stadsdel”.

Reservation anmäldes av Johan Steenhoff Eriksen (m) och Christoffer Järkeborn (m) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat på gemensamt förslag från (m), (fp), (kd), (s), (v) och (mp)".

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Fåfängan, Klockstapelsbacken 3, 116 41 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnden i ärende om alkoholser­vering.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-09 (Dnr 507-362-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus och utomhus samt mellan klockan 11.00 – 03.00 till slutna sällskap inomhus på restaurang Fåfängan, Klockstapelsbacken 3, 116 41 Stockholm

 2. Beslutet justeras omedelbart

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Ersta Terrass, Erstagatan 1, 116 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnden i ärende om alkoholser­vering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-09 (Dnr 507-350-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag under förutsättning att namnfrågan på det sökande bolaget kollas upp. Convego AB har, enligt Google, enbart visning av fotbolls-VM tillsammans med Aftonbladet. Convegno AB har den verksamhet som kan förväntas av en seriös aktör. Organisationsnumret på ansökan gäller Convegno AB.

 1. Beslutet justeras omedelbart

§23 Anmälningsärende, uppföljnings- och tillsynsansvar över södermalms äldreomsorg 2009

Äldreförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningarna göra uppföljningsrapporter enligt fastställda uppföljningsformulär över såväl egenregiverksamheter, entreprenader, ramavtal som kundval inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen håller på och skapar en webbaserad databas för allmänheten över stadens samtliga äldreverksamheter som är med i valfrihetsstystemet. Det omfattar samtliga äldreverksamheter utom dagverksamheterna. Rapporterna kommer att överföras till en webbaserad version under sommaren 2009 för att bli tillgänglig för allmänheten via utförare av hemtjänst. (Dnr 601-358-09)

§24 Anmälan av uppföljningsrapporter för egenregihemtjänst enligt kundvalsavtalet för hemtjänst

Äldreförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningarna att göra uppföljningsrapporter enligt ett fastställt formulär över såväl egenregiverksamheter som kundval gällande avtalen för städtjänster, hemtjänst, avlösning och ledsagning. Äldreförvaltningen håller på och skapar en webbaserad databas för allmänheten över stadens samtliga äldreverksamheter som är med i valfrihetsstystemet. (Dnr 601-358-09)

§25 Anmälan av Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2009

En sammanställning från granskningen 2008

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport avser verksamhetsåret 2008.

§26 Anmälan av Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport avser verksamhetsåret 2008.

§27 Anmälan av brukarundersökning inom vård- och omsorgsboenden hösten 2008

På uppdrag av stadsledningskontoret har företaget MARKÖR under hösten 2008 genomfört en brukarundersökning på samtliga vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad, såväl de i egen regi som övrig regi. Övrig regi innebär entreprenader och enstaka platser. Enkäten har gjorts i form av en kundvalsundersökning. Totalt fick 4801 personer enkäten och 2621 svarade, det vill säga 55 %. För Södermalms del var enkäten utskickad till 681 personer varav 363 (53 %) svarade. (Dnr 600-243-09)

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med åtgärder med anledning av brukarundersökningen.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordförande Jan Forsell (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v). Uttalande finns i bilaga 2 till protokollet.

§28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd den 14 april 2009.

§29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 14 april 2009.

§30 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från Tanto servicehus förtroenderåd den 11 december 2008 och den 5 februari 2009 samt protokoll från förtroenderådets årsmöte den 27 februari 2009. Dessutom anmäldes minnesanteckningar från Brukarmöte Vintertullens servicehus den 11 mars 2009.

§31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-03-19- -2009-04-06.

§32 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista SDN 2009-04-23.

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes ett beslut från stadsdelsdirektören.

§34 Anmälan av Årsrapport för funktionshinderinspektörer

Funktionshinderinspektörens rapport avser verksamhetsår 2008

§61 Information från förvaltningen

Leanprojektet i Stockholms stad

Stockholms stad kommer att använda Lean-metodiken i syfte att utveckla goda arbetsprocesser och metoder för verksamhetsutveckling. Stadsdelsförvaltningarna

Älvsjö och Södermalm är utsedda att vara med i en pilotstudie. Projektet pågår 2009 – 2010.

Tilldelningsbeslut

Vid nämndens sammanträde i maj får nämnden ärendet om tilldelningsbeslutet gällande Hammarby gruppbostad och Söders korttidshem.

Flextidsavtal

Från och med den 1 maj har Södermalms stadsdelsförvaltning ett nytt flextidsavtal som omfattar det flesta som jobbar på Göta Ark och enhetschefer i stadsdelen.

Förskolans dag

Den 6 maj kl. 13.00 kommer förskolornas alla 6-åringar att sjunga på trapporna till Medborgahuset, Medborgarlatsen.

§62 Övriga frågor

Skrivelse om arbetslöshet, socialtjänsten och jobbtorget

Vice ordförande Jan Forsell (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) lämnade en skrivelse om arbetslöshet, socialtjänsten och jobbtorget till nämnden och föreslog att skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning. Bilaga 3.

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen om arbetslöshet, socialtjänsten och jobbtorget lämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse om budget- och skuldrådgivning

Vice ordförande Jan Forsell (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) lämnade en skrivelse om budget- och skuldrådgivning till nämnden och föreslog att skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning. Bilaga 4.

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen angående budget- och skuldrådgivning lämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse om feriearbete för ungdomar

Vice ordförande Jan Forsell (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) lämnade en skrivelse om feriearbete för ungdomar till nämnden och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med yrkandena i skrivelsen. Bilaga 5.

På fråga av ordföranden beslutade stadsdelsnämnden

att skrivelsen skall behandlas vid dagens sammanträde.

Ordförande Margareta Björk (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslår avslag på de framställda yrkandena.

Ordföranden ställer följande förslag mot varandra:

· Avslag på de framställda yrkandena

· Bifall till de framställda yrkandena

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen avslås

Styrgruppsmöte

Ordförande Margareta Björk (m) berättade att styrgruppen för kvarteret Grimman hade möte den 22 april.

Studiedag
Sociala delegationen har studiedag den 5 maj i anslutning till ordinarie sammanträde. Nämndens ledamöter och ersättare är välkomna att delta. Deltagande anmäls till nämndsekreteraren. Möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst ges.

Tack

Ordförande Margareta Björk (m) framförde ett tack från Elisabeth Berndtsson för nämndens uppvaktning i samband med hennes pension.

Grattis

Nämnden gratulerade Heinz Spira på födelsedagen.