Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, plan 8, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Antagande av anbud i upphandling avseende driften av Hammarbyhamnens grupp och servicebostäder och Söders korttidshem

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

14 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

14 A Anmälan av ordförandebeslut

16 Medborgarförslag Repslagarparken

Medborgarförslag Alkoholförbud i hela Tantolunden

18 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2009

19 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser till "Sköra föräldrar"

20 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad"

21 Parkplan Södermalm 2009

22 Upprustning av Södermalmsallén och Timmermansparken - Genomförandebeslut

Remisser:

23 Förslag till förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25 Förslag till detaljplan för Släggan 14, Hornsgatan 166 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-00096-54

26 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Remiss frånkommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över alkoholservering - Biografteatern Rio Hornstulls strand 3, 117 39 Stockholm

28 Yttrande över alkoholservering - Coop Medborgarplatsen, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm

29 Yttrande över alkoholservering - Loj, Katarina Bangata 20, 116 45 Stockholm

30 Yttrande över alkoholservering - Café Lux, Ljusslingan 17, 120 31 Stockholm

30 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Nytorget, Urban Deli, Nytorget 4, 116 40 Stockholm

Anmälningsärenden:

31 Anmälan av svar till Socialstyrelsen angående förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården

32 Anmälan av Länsrätten i Stockholms beslut avseende överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling av genomförande av brukarundersökning inom förskoleverksamheten

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden/brukarmöte

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av balanslista

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

Ordförande Margareta Björk (m) hälsade Anders Göransson (s), ersättare, välkommen till Södermalms stadsdelsnämnd.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s)

att justera dagens protokoll den 19 maj 2009.

§3 Anmäldes nämndens protokoll 2009-04-23.

Anmäldes nämndens protokoll 2009-04-23.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av två skrivelser från vice ordförande Jan Forsell (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) som tas upp under § 43.

§5 Antagande av anbud i upphandling avseende driften av Hammarbyhamnens grupp och servicebostäder och Söders korttidshem

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-15.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Anmälan av ordförandebeslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Tertialrapport 1

Nämnden prognostiserar i tertialrapport 1 ett resultat i nivå med budget. Prognosen avser resultat före resultatdispositioner med hänsyn tagen till beräknade prestationsökningar och begärda budgetjusteringar godkända av ekonomiutskottet. För resultatet efter resultatdispositioner beräknas ett mindre överskott. Konjunkturnedgången i kombination med att detta är årets första tertialrapport innebär en viss osäkerhet i bedömningen, särskilt avseende kostnaderna för försörjningsstöd.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-05 (Dnr 101-324-09)

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från majoriteten.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från oppositionen (bilaga 1).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut
 2. Nämnden bifogar den till nämnden särskilda redovisningen
 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mnkr avseende projektet ”Boendekedjan”
 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,8mnkr för förskolelokaler med hög hyra
 5. Nämnden ansöker om bidrag för merkostnader om 1,8 mnkr avseende tomgångshyror och kostnader i samband med samlokaliseringen av förvaltningskontoret till Göta Ark
 6. Nämnden ansöker om 5,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler
 7. Nämnden ansöker om medel för att sänka sjukfrånvaron/öka frisknärvaron
 8. Nämnden ger servicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen av sommarkoloniverksamheten för kommande år för stadsdelsnämndens räkning.
 9. Nämnden godkänner reviderad aktivitetsplan
 10. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till nya målvärden ochändrade målvärden för indikatorer samt förslag till nya indikatorer med målvärden.
 11. Nämnden godkänner i övrigt ärendet

12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Därutöver sade nämnden följande:

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans, vilket är tillfredsställande.

En ansvarsfull politik med budgethållning och prioritering av kärnverksamheterna är det tydliga politiska budskapet. Därför är det viktigt att varje utgift noga övervägs, eftersom finanskrisens konsekvenser ännu inte till fullo nått Södermalm.

Det är mycket positivt att kunna konstatera att förvaltningen kontinuerligt kvalitetsutvecklar verksamheterna på olika sätt, med nya metoder och med olika projekt. Det är inte genom att förvalta utan genom att förändra och utveckla, som verksamheter blir bättre.

Fr.o.m. 2009 har Södermalm stadsdelsnämnd även egna indikatorer inom förskolan. Fullmäktiges indikatorer med redovisning av barngrupper i 1-3 år och 4-5 år visar i denna redovisning att 59 % av våra barngrupper inte finns med i dessa två gruppindelningar pga annan åldersindelning av barngrupperna. Inte heller framgår antalet barn/vuxna/avdelning.

Den genomsnittliga närvaron av barnen på förskolan redovisas också för första gången, vilket är intressant. Dessutom framgår inte antalet deltidsbarn, men enligt uppgift har de allra flesta avdelningarna deltidsbarn.

I den särskilda redovisningen framgår att antalet barn/per årsarbetare för första gången sedan 2006 (då 4,8 i båda f d stadsdelarna) minskat till 4,7.

Försörjningsstödet har ökat efter årsskiftet, mest i mars-april, vilket är oroväckande tecken på att finanskrisen påverkar även Södermalms medborgare. Åtgärder att hjälpa människor till egen försörjning blir än mer betydelsefulla med den svagare arbetsmarknad som nu hotar.

Jobbtorgen gör nu en ny upphandling och förhoppningsvis kommer den att leda till flera aktörer.

Reservation

Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§17 Medborgarförslag

Repslagarparken

Inkom 2009-03-31 (Dnr 002-366-2009)

Mitt på Repslagargatan ligger en liten välskött och vacker park. Förslagsställaren föreslår att parken gärs mer ”lekvänlig” med tex. en gungställning, klätterställning och en liten lekstuga.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Tantolunden

Inkom 2009-04-22 (Dnr 002-455-2009)

I förslaget föreslås totalt alkoholförbud i hela Tantolunden. Om inte ett totalt förbud så åtminstone efter kl. 20.00.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

§18 Ansökan till socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorgen för år 2009 och 2010

Medel om sammanlagt 10461 tkr har avsatts för kvalitetshöjande insatser inom vård och omsorg för äldre inom Södermalms stadsnämnds område. I förvaltningens förslag har de avsatta medlen fördelats såväl till externa utförare som till verksamheter i egen regi.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-16 (Dnr 605-426-09)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2009 och 2010

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2009

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är liksom tidigare år indelad i fem olika klasser (förskolor, skolor, äldreomsorg, annan vård- och omsorg samt övriga verksamheter).

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden dels nominerar Södermalms grupp- och ser­vicebostäder/Teckentullens dagliga verksamhet som deltagare i klassen annan vård och omsorg, dels nominerar Enheten för vuxna som deltagare i klassen övriga verksamheter, dels Södra Hammarbyhamnens förskolor som deltagare i klassen förskolor. Därutöver föreslås nämnden nominera Södermalms hemtjänst AB till kvalitetsutmärkelsen i klassen äldreomsorg.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-04 (Dnr 099-437-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar Södermalms grupp- och servicebostäder/Teckentullens dagliga verksamhet, Enheten för vuxna, Södra Hammarbyhamnens förskolor samt Södermalms hemtjänst AB, som deltagare i Stockholms stads kva­litetsutmärkelse 2009.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser till ”Sköra föräldrar”

Preventionsenheten har tidigare beviljats medel från Länsstyrelsen gällande tidiga insatser för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. För år 2009 har regeringen avsatt 260 miljoner kronor för de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotikaområdet där en del av medlen kommer att fördelas via länsstyrelserna till förebyggande och tidiga insatser. Preventionsenheten söker bidrag för tredje året för att ytterligare utveckla verksamheten med s.k. Sköra föräldrar och erbjuda föräldrar gruppverksamhet och stöd i föräldrarollen. Ansökan omfattar 547600 kr och lämnades in 15 april, som var sista ansökningsdagen. Länsstyrelsen avvaktar nämndens beslut innan ansökan behandlas.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 500-412-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för insatser till barn som har föräldrar med psykisk ohälsa.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen till projektet ”tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder Stockholms kommuner att ansöka om utveck­lingsmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser.

Regeringen har avsatt ca fem mnkr för förebyggande insatser på det alkohol – och drog­preventiva området år 2009. Länsstyrelserna ansvarar för fördelning av medlen. Innersta­dens stadsdelsförvaltningar avser att, i samverkan med A Non Smoking Generation, genomföra ett projekt i syfte att förebygga tobaksdebut och tobaksbruk bland innerstadens ungdomar. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden, tillsammans med övriga stads­dels­nämnder i innerstaden, ansöker om 150 tkr för delfinansiering av projektet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-22 (Dnr 504-229-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, om bidrag med 150 tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Parkplan Södermalm 2009

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet.

Parkplanen är ett viktigt styrmedel för att uppnå en långsiktigt hållbar parkutveckling på Södermalm. Den kommer också att fungera som underlag för det årliga budgetarbetet, gällande investering, skötsel och underhåll.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 103-692-08).

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlades.

§23 Upprustning av Södermalmsallén och Timmermansparken – Genomförandebeslut

Södermalmsallén, som enligt detaljplanen är parkmark, är i dagsläget värdefull i första hand som bilfritt promenad- och cykelstråk eftersom attraktiva aktivitetsytor saknas. Ett program för upprustning och utveckling av allén och den intilliggande Timmermansparken har tagits fram där de föreslås få ett mer varierat innehåll med bl.a. utökade lek- och aktivitetsytor samt blomsterplanteringar och platser för lugnare aktiviteter som t.ex. boulespel. Den totala investeringskostnaden för projektet beräknas bli 22,5 mnkr. De föreslagna åtgärderna kommer att medföra något ökade drift- och underhållskostnader.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-20 (Dnr 302-438-09).

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från majoriteten.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) anslöt sig till majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkände i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

Därutöver sade nämnden följande:

Inom alla delar av stadsdelen råder en stor brist på bollplaner av olika slag. Inte minst gäller detta platser för spontanidrott för barn och ungdom. Det är synnerligen angeläget att bristen åtgärdas i samband med större upprustningar av våra grön- och fritidsområden. Vid upprustning av Timmermansparken och Södermalmsallén bör således ett antal mindre platser för spontanidrott för barn och ungdom anläggas. Inte minst bör det finnas möjligheter till s.k. Streetbasket. För att minska störningar för omkringboende bör platserna förses med tyst asfalt och liknande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§24 Förslag till förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har remitterat socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens

"Förslag till förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning” till stadsdelsnämnden. Förvaltningen är i huvudsak positiv till föreslagna förändringar och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-16 (Dnr 006-388-09).

Ordförande Margareta Björk (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från oppositionen (bilaga 2).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Reservation

Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt förvaltningens förslag".

§25 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser

Remiss från kommunstyrelsen

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett förslag till nya arrende- och medlemsavtal mellan staden och koloni- och fritidträdgårdar och enskilda kolonister samt ordningsföreskrifter på remiss från kommunstyrelsen. De föreslagna avtalen och ordningsföreskrifterna, föreslås gälla från och med den 1 oktober 2010.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 006-394-09).

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från majoriteten.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att nämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från oppositionen (bilaga 3).

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutade i enlighet med majoritetens förslag.

Votering begärdes och ordföranden föreslog att de som yrkar bifall till (m) och (fp) förslag till beslut röstar ja och de som yrkar bifall till (s), (v) och (mp) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), Thorwal Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Bo Jutner (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Harald Eriksson (m).

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Anders Göransson (s), Maria Engstedt (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver sade nämnden följande:

För 25 år sedan skrevs det nuvarande avtalet. Det kan inte vara positivt för någon av parterna att så lång tid gått, eftersom låsningar då lätt kan uppstå för att förstå varandras intressen. Avtalet innehåller flera komplicerade frågeställningar, bl a avtalstidens längd. Här framkommer dessa intressemotsättningar, 5 år kontra 25 år, vilket är två ytterligheter.

Att frågan är komplex framgår med all tydlighet.

Frågan har processats av exploateringskontorets expertråd, som rekommenderat nya arrendeavgifter inom intervallet 5-15 kr/kvm för koloniträdgårdar och 1-2 kr/kvm för fritidsträdgårdar. I stadsledningskontorets förslag har hänsyn tagits till att arrendehöjningen inte ska bli alltför hög. Även om kostnaden för att arrendera en koloniträdgårdslott inte i sig är så hög, så har många dessutom kostnader för en stuga, vilket tillsammans kan bli en kännbar kostnad. Genom att välja en kortare avtalstid, har kontoret valt att sätta arrendet i den nedre delen av expertrådets rekommenderade intervall. Ett avtal, som löper på 25 år igen, kan sannolikt innebära en arrende-avgiftsöknng upp emot 50-90 % högre än de föreslagna avgifterna.

Stockholm växer och bygger för att möta framtidens krav. Staden måste då ha ett flexibelt förhållningssätt i stadsbyggnads- och exploateringsfrågor. Vi vill betona att det är positivt med koloniträdgårdarna, att dessa är viktiga inslag i staden och att vi är väl medvetna hur uppskattade dessa är.

Reservation

Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§26 Förslag till detaljplan för Släggan 14, Hornsgatan 166 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-00096-54.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret har till bl.a. Södermalms stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till detaljplan för fastigheten Släggan 14, Hornsgatan 166. Fastigheten inrymmer en äldre f.d. industribebyggelse som enligt stadsmuseets inventering är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Förslaget innebär att pröva användningsbestämmelsen centrumändamål samt en överglasning av den befintliga gården. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-20 (Dnr 006-406-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Remiss från kommunstyrelsen med beteckning 000663/2009

Stadsledningskontoret har sänt ut på remiss en departementspromemoria med förslag till hur utslussningen från den slutna ungdomsvården kan förbättras. I promemorian föreslås åtgärder som syftar till att fler kvalificerade insatser ska inledas under verkställighetsti­den.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-20 (Dnr 006-369-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Biografteatern Rio, Hornstulls strand 3, 117 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 507-417-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 inomhus och 18.00 – 22.00 utomhus på Biografteatern Rio, Hornstulls strand 3, 117 39 Stockholm..

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Coop Medborgarplatsen, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 507-445-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 på Coop Medborgarplatsen, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Loj, Katarina Bangatan 20, 116 43 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 507-423-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 både inomhus och utomhus på Loj, Katarina Bangatan 20, 116 45 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Café Lux, Ljusslingan 17, 120 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-21 (Dnr 507-422-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt 11.00 – 22.00 på uteservering på Café Lux, Ljusslingan 17120 31 Stockholm

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering Nytorget, Urban Deli, Nytorget 4, 116 40 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-27 (Dnr 507-465-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt 11.00 – 22.00 och utomhus på Nytorget, Urban Deli, Nytorget 4, 116 40 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Anmälan av svar till Socialstyrelsen angående förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat ett första förslag till nationella kvalitetsindikatorer inom den sociala barn – och ungdomsvården. Uppdraget ska redovisas till regeringen vid årsskiftet 2009/10.

Som ett led i arbetet med regeringsuppdraget har Socialstyrelsen beslutat ge alla nämnder med ansvar för myndighetsutövning inom den sociala barn – och ungdomsvården tillfälle att lämna synpunkter på de förslag som presenteras i bifogad rapport. Nämnden redovisar sina synpunkter till Socialstyrelsen via en elektronisk svarsenkät. (Dnr 006-443-09)

§34 Anmälan av länsrätten i Stockholms beslut avseende överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling av genomförande av brukarundersökning inom förskoleverksamheten

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga Länsrätten i Stockholms beslut avseende överprövning av stadsdelsnämndens tilldelningsbeslut (2009-03-24) i upphandling av brukarundersökning inom förskoleverksamheten till handlingarna (Dnr 103-230-09)

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll fört vid sociala delegationens sammanträde den 5 maj 2009.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 5 maj 2009.

§37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll fört vid stadsdelsnämndens lokala pensionärsråds sammanträde den 5 maj 2009.

§38 Anmälan av protokoll från förtroenderåd

Protokoll fört vid sammanträde med Tellus fritidscenters förtroenderåd 24 mars 2009.

Protokoll fört vid Hornstulls förtroenderåds årsmöte den 24 mars 2009.

§39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-04-07 – 2009-04-24.

§40 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista SDN 2009-04-23.

§41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av stadsdelsdirektören om två avtal om avgångsersättning anmäldes.

Beslut fattade på delegation av Förskoleavdelningen, om beviljande av vårdnadsbidrag april 2009 anmäldes.

§42 Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2009, § 17 Avsägelser och fyllnadsval. Till ny ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd valdes Anders Göransson (s) för tiden till och med år 2009.

§43 Information från förvaltningen

Gemensam Service-IT

Stockholms stad har antagit Volvo Information Technology AB:s anbud om att förse Stockholms stad med gemensam IT-service (GS-IT). I genomförandet ligger Södermalms först bland stadsdelsnämnderna. Arbetet har inletts med att bygga en överföringsorganisation. Stadens bedömning är att någon verksamhetsövergång inte kommer att ske.

ICE-Vodka

Förvaltningen har fått rapport om att ICE-Vodka som nämnden har ställt frågor kring nu analyserats av polisens laboratorium i Linköping. Drycken innehöll mindre än 2,25 procent alkohol och klassas därmed som lättdryck och får säljas som till exempel läsk eller cider. Nu har frågan om texten på drycken uppkommit och vissa butiker har själva valt att inte sälja drycken.

Feriearbetande ungdomar

I budgeten för 2008 avsattes 0,7 mnkr för att ordna jobb till ungdomar. Budgeten för 2009 uppgår också till 0,7 mnkr men förvaltningen får använda ytterligare 0,3 mnkr från anslaget för flykting. Södermalm har en hel del ensamkommande flyktingbarn eftersom verksamheten Söderbo tar emot asylsökande ungdomar.

Budget 2008: 0,7 mnkr

Budget 2009: 0,7 mnkr + 0,3 mnkr

Antal sökande 2008: 450

Antal sökande 2009: 550

Antal som fick sommarjobb 2008: 75

Antal som får sommarjobb 2009: 117 (66 prioriterade från BoU, Söderbo och socialpsykiatrin samt skola. Resten 51 st lottas).

Antal sökande per plats 2008: 6,0 st

Antal sökande per plats 2009: 4,7 st

Verksamhetsövergångar

Den 1 maj 2009 övergick Hammarby dagliga verksamhet till Attendo Care AB och Danvikstulls dagliga verksamhet till Frösunda LSS AB. Övergången har gått mycket bra.

Budget- och skuldrådgivning

Södermalms budget- och skuldrådgivning förstärks med en ny medarbetare fram till oktober i år. Avsikten med förstärkningen är att korta ner kön. Mer information i frågan ges på nästa nämnd.

§44 Övriga frågor


Tack

Ordförande Margareta Björk (m) framförde ett tack från Kristina Telerud, för nämndens uppvaktning i samband med hon slutade sin anställning vid Ersta diakoni.

Skrivelse om jobbgaranti och jobbtorg

Vice ordförande Jan Forsell (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) lämnade en skrivelse om jobbgaranti och jobbtorg till nämnden och föreslog att skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning (bilaga 4).

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen angående budget- och skuldrådgivning lämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse om feriearbete för ungdomar

Vice ordförande Jan Forsell (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) lämnade en skrivelse om feriearbete för ungdomar till nämnden och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med yrkandena i skrivelsen (bilaga 5).

På fråga av ordföranden beslutade stadsdelsnämnden

Skrivelsen skall behandlas vid dagens sammanträde.

Ordförande Margareta Björk (m) föreslår avslag på de framställda yrkandena.

Ordföranden ställer följande förslag mot varandra:

· Avslag på de framställda yrkandena

· Bifall till de framställda yrkandena

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen avslås

Reservation

Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för den gemensamma skrivelsen.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c). "Om jag haft rösträtt hade jag röstat med majoriteten".

______