Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, plan 8, Medborgarplatsen 25

1 Val av justerare och dag för justering

2 Utseende av justerare och dag för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Slutet sammanträde

5 Upphandling av driften av fritidsverksamhet inom västra och östra Södermalm inklusive träffpunkt Björnsan och Duvnäsgatans öppna förskola

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

9 A Bordlagt - Parkplan Södermalm 2009

11 Tillsynsrapport över enskild verksamhet (äldreomsorg) inom Södermalms geografiska område

15 Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

16 Angående budget- och skuldrådgivning

17 Angående jobbgaranti, arbetslöshet, socialtjänsten och jobbtorget

18 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2009

18 A Avknoppning av förskolan Wollmar, Wollmar Yxskullsgatan 41

Remissärenden

19 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

22 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förslag till detaljplan för Stiftelsen 1, Björngårdsgatan 23 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03529-54

24 Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Ett Ställe, Västgöta-gatan 4, 118 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

27 Förslag till detaljplan för Pahl 8, Åsögatan 168 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03993-54 - Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

28 Anmälan av förskolans krispärm

29 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

30 Anmälan av uppföljningsrapporter för dagverksamheter för äldre inom Södermalms geografiska område

32 Anmälan av rapport om MedHelp

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av balanslista

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell m fl (s) att justera dagens protokoll den 16 juni 2009.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll från den 14 maj 2009.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Upphandling av driften av fritidsverksamheten inom västra och östra Södermalm inklusive träffpunkt Björnsan och Duvnäsgatans öppna förskola

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 maj 2009.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 maj 2009.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 11 juni 2009.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Parkplan för Södermalm 2009

(bordlagt 14 maj 2009)

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 april 2009 (Dnr 103-692-08).

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordläggs.

§11 Månadsrapport per maj 2009

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 juni 2009 (Dnr 101-324-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden skulle ställda sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det (bilaga 1)

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj 2009.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§12 Tillsynsrapport över enskild verksamhet (äldreomsorg) inom Södermalms geografiska område

Stadsdelsnämnden har ansvar för att på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm län genomföra lokal tillsyn för tillståndspliktig verksamhet. Stadsdelsförvaltningens avdelning för äldreomsorg har ansvar göra tillsynsbesök på verksamheter för äldre enligt socialtjänstlagen, SoL. Inom stadsdelnämndens geografiska område finns 4 enskilda verksamheter för äldre. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 12 maj 2009 (Dnr 006-1536-08).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

§13 Redovisning av verksamhetsuppföljning i dagliga verksamheter

Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljningar i de dagliga verksamheter som drivs inom nämndens egenregi enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppföljningarna visar att verksamheterna följer de mål och riktlinjer som anges i gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2009 (Dnr 602-563-08)

Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Särskilt uttalande
Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd)

Den redovisning av verksamhetsuppföljning, som redovisas, är mycket grundlig, informativ och positiv. Alla uppföljningar skall ses som ett verktyg för att förbättra den dagliga driften, oavsett om den sköts av kommunen eller en enskild utövare.

§14 Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning funktionsnedsättning

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyn vid fyra enskilda verksamheter med inriktning funktionsnedsättning under våren 2009. Tillsynsrapporterna redovisas i bilagor till detta tjänsteutlåtande. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 maj 2009 (Dnr 006-1533-08).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

§15 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2008 vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning

År 2008 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 maj 2009 (Dnr 601-573-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) lade ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Ordförande ställde förslaget om bordläggning mot att ärendet avgörs idag. Ordförande fann att ärendet avgörs idag.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut (bilaga 2).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Rapporten om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsnämnd för år 2008 godkänns och läggs till handlingarna.
 2. Enheterna får i uppdrag att göra erforderliga åtgärdsplaner med tidsplaner
 3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med en redogörelse av dessa uppdrag

Därutöver anförde nämnden följande:

För tredje året i rad får nämnden en verksamhetsuppföljning om den kommunala hälso- och sjukvården vid stadsdelens vård- och omsorgsboenden utifrån kvalitetsinstrumentet QUESTA.

Den årliga uppföljningen visar på positiva framsteg - i snitt visar uppföljningen att enheterna uppnår i snitt 79,6 % av de uppställda kraven på god kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden. Rapporten ska ses som ett verktyg i det dagliga arbetet för att höja kvaliteten på hälso- och sjukvården på våra vård- och omsorgsboenden, oavsett utförare av driften.

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§16 Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Årsrapporten redovisar det samlade resultatet av revisionskontorets granskning
av Södermalms stadsdelsnämnds verksamhet avseende år 2008. Revisionskontoret bedömer att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande och att bokslut, delårsrapporter och räkenskaper är rättvisande. Däremot bedöms nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte vara helt tillräcklig på grund av brister i den interna kontrollen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2009 (Dnr 102-458-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2009-05-20.

§17 Angående budget- och skuldrådgivning

Stadsdelsnämnden beslöt den 23 april 2009 att överlämna en skrivelse från Jan Forsell m fl. (s), Birger Jeansson (mp), och Heinz Spira (v) angående budget- och skuldrådgivning till förvaltningen för beredning. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 (Dnr 000-479-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

§18 Angående jobbgaranti, arbetslösheten, socialtjänsten och jobbtorget

Stadsdelsnämnden beslöt den 23 april 2009 att överlämna en skrivelse från Jan Forsell m fl. (s), Birger Jeansson (mp), och Heinz Spira (v) angående arbetslösheten, socialtjänsten och jobbtorget till förvaltningen för beredning. Den 14 maj 2009 beslöt stadsdelsnämnden att överlämna en skrivelse från samma ledamöter angående jobbgaranti och jobbtorg till förvaltningen för beredning. Förvaltningen besvarar båda skrivelserna i samma tjänsteutlåtande eftersom de rör likartade frågor. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 maj 2009 (Dnr 000-499-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) lade ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade samma förslag som (m), (fp) och (kd) men med tillägg av att förvaltningens månadsrapport skall ha en bilaga med statistik över hur snabbt personer kommer i arbete. (s), (v) och (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förslaget.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

2. Förvaltningens månadsrapporter i fortsättningen skall ha följande bilagor (enligt tjänsteutlåtandet):
- statistik om läget för våra invånare på jobbtorget
- statistik om arbetslösheten särskilt bland unga

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är viktigt att följa dels jobbtorgens verksamhet och insatser för våra medborgare, dels följa arbetslösheten för stadsdelens invånare. Därför bifaller vi oppositionens skrivelse i dessa delar.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett särskilt uttalade (bilaga 3).

§19 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrenssättning 2009

Mot bakgrund av stadens målsättning att konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategisk ledning föreslås att verksamheten personlig assistans enligt LASS, lag om assistansersättning upphandlas. Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett anbudsunderlag under 2009. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2009 (Dnr 100-587-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden skulle ställda sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett eget förslag om att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med oppositionens reservationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2009. (s), (mp) och (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förslaget.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till anbudsunderlag för konkurrensutsättning av personlig assistans enligt Lag om assistansersättning (LASS).

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§20 Avknoppning av förskolan Wollmar, Wollmar Yxskullsgatan 41

Stadsdelsnämnden har mottagit en ansökan från personal om avknoppning av förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 41. Vid varje avknoppning måste det ske en extern oberoende marknadsmässig värdering av inventarier och immateriella värden (till exempel goodwill). Förvaltningen har låtit göra en värdering av förskolan Wollmar enligt stadens ”Tillämpningsanvisningar avseende avknoppning”. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 juni 2009 (Dnr 500-28-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden skulle ställda sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)

lade ett eget förslag som innebar att avslå förvaltningens förslag och föreslog att

nämnden skulle ställa sig bakom förslaget (bilaga 4).

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 41, läggs ned.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta om datum för nedläggning av förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 41.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga avtal med företaget.

 4. Nämndens beslut att lägga ned förskolan Wollmar, Wollmar Yxkullsgatan 41, gäller under förutsättning att avknopparen får tillstånd att driva förskola.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§21 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 maj 2009 (Dnr 000-400-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden, i enlighet med föreliggande nominering, utser Berit Hinderson tillhörande FHLIS- Föreningen Hjärt och Lungsjuka i Stockholm till ny ledamot i Södermalms handikappråd.

§22 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet – AB FOSU

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län bet 7021-09-34048

Länsstyrelsen i Stockholms län har i bifogad remiss gett Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om tillstånd att bedriva öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstla­gen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 maj 2009 (Dnr 006-606-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart

§23 Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ”Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS" till stadsdelsnämnden. Förvaltningen är positiv till föreslagna förändringar Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 9 maj 2009 (Dnr 006-453-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Röstförklaring

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)

Vi har tidigare reserverat oss mot införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV), då vi anser att privata företagsintressen går före en god omsorg om personer med funktionsnedsättning. Därför deltar vi inte i beslutet i detta ärende.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett särskilt uttalande (bilaga 5).

§24 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 – 2012

Remiss från kommunstyrelsen

Finansroteln har remitterat stadsledningskontorets förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2010 (dnr 307-2883/2009) till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2009 (Dnr 000-94-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden skulle ställda sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det (bilaga 6).

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på Finansrotelns remiss ”Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 –

2012” överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat

2009-05-20.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§25 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2008 att inrätta en gemensam växel i Stockholms stad. Stadsledningskontoret föreslår att servicenämndens ansvar för den gemensamma växeln. Ansvaret överförs successivt under perioden 1 maj 2009 till den 31 december 2010. Stadsledningskontoret föreslår också att den gemensamma växelfunktionen läggs ut på entreprenad via avrop från stadens gemensamma ramavtal och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omförhandla avtalet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 maj 2009 (Dnr 006-450-09).

Ordförande Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd) föreslog att nämnden skulle ställda sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lade ett eget förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det (bilaga 7).

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker införandet av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Reservation

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§26 Förslag till detaljplan för Stiftelsen 1, Björngårdsgatan 23 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03529-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett förslag till ny detaljplan på remiss som innebär att stambanan mellan Mariagårdstäppan och Fatbursparken däckas över och en ny park anläggs på överdäckningen. Förvaltningen är positiv till förslaget då Mariagårdstäppan görs tillgängligare för allmänheten och en stor sammanhängande parkyta skapas i området. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2009 (Dnr 006-491-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtanden som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart

§27 Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Remiss från kommunstyrelsen

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning avseende Norra Östersjöns vattendistrikt på remiss av kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram i enlighets med EU:s vattendirektiv och har som syfte att alla vatten ska uppnå ”god vattenstatus” till år 2015. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 maj 2009 (Dnr 006-233-09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

§28 Yttrande över alkoholservering – Södermalm – Ett Ställe, Västgötagatan 4, 118 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Cetanica Entertainment AB vars ansökan gäller omprövning av tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Södermalm – Ett Ställe Västgötagatan 4. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 maj 2009 (Dnr 507-494-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden har i sitt yttrande vid omprövningen efter prövotid, inget att erinra mot alkoholservering med serveringstiden 11.00 - 03.00 på uteservering tillhörande restaurang Södermalm – Ett Ställe, Västgötagatan 4, 118 27 Stockholm.

§29 Yttrande över alkoholservering – Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Frans August Festvåning AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap. Av ansökan framgår att den gäller för Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 maj 2009 (Dnr 507-504-09).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid klockan 17:30 – 03.00 inomhus under perioden 20 mars till 10 juni på Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm.

§30 Förslag till detaljplan för Pahl 8, Åsögatan 168 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03993-54.

Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för Pahl 8 på Åsögatan 168. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen Pahl 8 och består idag av 20 bostadsrätter och en hyresrätt. Syftet med planförslaget är att ändra nu gällande plan så att den överensstämmer med befintliga förhållanden. Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Stadsdelsförvaltningen bedriver ingen verksamhet i fastigheten som kan påverkas av förslaget. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 6 maj 2009 (Dnr 006-409-09).

§31 Anmälan av Förskolans krispärm

Syftet med krispärmen är att ha en välorganiserad och aktuell handlingsplan som på ett effektivt sätt ska genomföras vid en krissituation på förskolan. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 26 maj 2009 (Dnr 401-589-09).

§32 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

Förvaltningen redovisade förskolornas öppethållande under sommaren i anmälan från den 2 juni 2009 (Dnr 401-590-09).

§33 Anmälan av uppföljningsrapporter för dagverksamheter för äldre inom Södermalms geografiska område

Inom Södermalms geografiska område finns två utförare av dagverksamhet för äldre som enligt förvaltningens mening bör följas upp för att säkerställa att äldre södermalmsbor får god service, tillsyn och omvårdnad på dagverksamheter som förvaltningen ger i bistånd. De är Activ Söder som driver fyra enheter av dagverksamheter på entreprenad och Ersta diakoni som driver Villa Cederschiölds dagverksamhet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 5 maj 2009 (Dnr 601-358-09).

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd)

Den redovisning av verksamhetsuppföljning, som redovisas, är mycket grundlig, informativ och positiv. Alla uppföljningar skall ses som ett verktyg för att förbättra den dagliga driften, oavsett om den sköts av kommunen eller en enskild utövare.

§34 Anmälan av uppföljningsrapporter för ramavtal över vård- och omsorgsboende för äldre

Äldreförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningarna att göra uppföljningsrapporter enligt ett fastställt formulär över vård- och omsorgsboenden oavsett driftsform som äldre stockholmare kan beviljas plats på. Södermalms stadsdelsförvaltning skall göra uppföljningar i de enskilda boenden som ligger i stadsdelens geografiska område samt för några som ligger utanför kommunens gränser. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 5 maj 2009 (Dnr 600-203-09).

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (m), Per Henriksson (fp) och Erika Josbrandt (kd)

Den redovisning av verksamhetsuppföljning, som redovisas, är mycket grundlig, informativ och positiv. Alla uppföljningar skall ses som ett verktyg för att förbättra den dagliga driften, oavsett om den sköts av kommunen eller en enskild utövare.

§35 Anmälan av rapport MedHelp

MeHelp startade upp 1 september 2008 som en försöksverksamhet under 1 år.

Deltagande enheter är alla förskolor, 4 enheter inom äldreomsorgen samt 1 enhet inom stöd och service till funktionshindrade. Sammanlagt ingår ca 1100 anställda och 25 chefer. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 19 maj 2009 (Dnr 299-596-09).

§36 Anmälan av beslut om avbrytande av gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm beslutade i mars 2009 att gemensamt genomföra förenklad upphandling av budget- skuldrådgivning för stadsdelarnas invånare och att godkänna föreslaget underlag för upphandling. Då inget av de inkomna anbuden uppfyllde kvalificeringskraven beslutade stadsdelsdirektören vid Södermalms stadsdelsförvaltning den 9 juni 2009 att avbryta upphandlingen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 9 maj 2009 (Dnr 103-3-09).

§37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation sammanträde den 19 juni 2009.

§38 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 2 juni 2009.

§39 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 2 juni 2009.

§40 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från:

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 28 april 2009.

Tanto servicehus, konstituerande möte den 12 mars 2009.

Tanto servicehus den 12 mars 2009.

Tanto servicehus den 12 mars 2009.

Magdalenagårdens förtroenderåd den 23 april 2009.

§41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-04-28- -2009-05-18.

§42 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista SDN 2009-06-11.

§43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av stadsdelsdirektören gällande avtal om avgångsersättning anmäldes.

Beslut fattade på delegation av Förskoleavdelningen, om beviljande av vårdnadsbidrag maj 2009 anmäldes.

§44 Anmälan av förvaltningsledningens semester sommaren 2009

Schema över förvaltningsledningens semestrar delades ut till nämnden.

§45 Information från förvaltningen

Upphandlingsfrågor

Den 12 maj antog Stockholms stad Volvo Information Technology AB:s anbud om gemensam IT-service. Beslutet överklagades men Länsrätten i Stockholms län har den 11 juni meddelat att överprövning av Stockholms stads upphandling av gemensam IT-service har återtagits. Därmed fastställs Stockholms stads tilldelningsbeslut från den 12 maj om att Volvo Information Technology AB får uppdraget att förse stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag med en ny gemensam IT-service. Avtal mellan parterna kommer att tecknas inom kort.

Upphandlingen av budget och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm har avbrutits. Beslutet att avbryta upphandlingen togs eftersom inget av de inkomna anbuden uppfyllde kvalificeringskraven.

Centralupphandlingen av äldreboenden är klar. Den 10 juni meddelades att Sjöstadsgården och Sofiagården tas över av Vingslaget omsorg AB. Upphandlingen av Nytorgsgården avbryts då inget anbudsgivare uppfyllde kraven i anbudet.


Feriearbetande ungdomar

Sex ungdomar från Enskede-Årsta-Vantör kommer till Södermalm för att arbeta som parkvärdar under sommaren. Totalt kommer 45 ungdomar, i olika perioder, att under tidig kväll bland annat att dela ut hund- och soppåsar mm till besökare i parkerna.

Anhörigstöd

Dagens Nyheter har i en artikel den 5 juni 2009 skrivit om en kartläggning om stöd till anhöriga som Äldrecentrum har genomfört. Rapporten, som är beställd av Södermalm, är inte klar än. Rapporten kommer att delges nämnden i augusti.

§46 Övriga frågor

Skolavslutning

Margareta Björk berättade om kvällen och natten efter skolavslutningen, då hon följde med fältassistenterna i deras arbete. Både i Tanto och i Vitabergsparken fanns polisbussar placerade. Även om polisen beslagtog och hällde ut alkohol så var kvällen och natten ganska lugn mot tidigare år.

Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt Konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola

Skrivelse till Idrottsnämnden och Exploateringsnämnden

Ordförande Margareta Björk (m), Per Henriksson (fp), Erika Josbrandt (kd) och Pia Toremar (c) lade en skrivelsen om ”Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt Konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola” och föreslog att skrivelsen lämnas till Idrottsnämnden och Exploateringsnämnden för besvarande (bilaga 8).

Vice ordförande Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) ställde sig bakom skrivelsen.

Stadsdelsnämnden beslutade

Södermalms stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till Idrottsnämnden och Exploateringsnämnden.

Skrivelse om stöd till anhöriga

Jan Forsell m fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) lämnade en skrivelse om stöd till anhöriga och föreslog att skrivelsen skulle lämnas till förvaltningen för beredning (bilaga 9).

Stadsdelsnämnden beslutade

Skrivelsen lämnas till förvaltningen för beredning.

Trevlig sommar

Vice ordförande Jan Forsell (s) önskade ordförande, nämnden och förvaltningen en trevlig sommar. Ordförande Margareta Björk (m) önskade vice ordförande, nämnden och förvaltningen en detsamma.