Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
17.30
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, plan 8, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av justerare och dag för justering

3 Anmälan av justerade protokoll från den 11 juni 2009 och den 17 juni 2009

4 Fastställande av dagordning

Slutet sammanträde

5 Upphandling av driften av Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter

6 Upphandling av hantverkstjänster

8 Nedläggning av faderskaputredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

10 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

Beslutsärenden

11 Månadsrapport juli 2009

13 Omstrukturering av Tanto vård- och omsorgsboende

14 "Ingenting är omöjligt. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående på Södermalm"

Redovisning av rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Gemensam upphandling av blomsterprogram för Stockholms innerstad

16 Åtgärder med anledning av brukarundersökning inom äldreomsorgen

Återrapportering av uppdrag från stadsdelsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Erstabacken HVB

18 Rapport angående budget- och skuldrådgivning

19 Slutrapport gällande projektet "Utveckling av vården för personer med tungt missbruk. Vårdkedjeprojektet"

Remissärenden

20 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2007-36164-54

22 Förslag till detaljplan för Plankan 24, i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2004-15720-54

23 SL:s förslag till trafikförändringar 2010

24 Angående Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m. och motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet

25 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Angående motion (2008:86) av Karin Rågsjö (v) om tillståndet på Sergels Torg "Ska vi göra nå´t"

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

28 Ansökan att driva enskild verksamhet enligt § 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - MS Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 16, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Taco Bar Söderhallarna

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Taco Bar Slussen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Kastellet, Kastellholmen, 111 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsenheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

33 Anmälan av brukarundersökning om Förskolan i Södermalms stadsdelsområde

34 Anmälan av uppföljningsrapport för hemtjänsten enligt kundvals-avtalet

36 Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL. Anmälan av beslut 2009-04-28 från Länsstyrelsen i Stockholms län angående nivåbedömningar

37 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

38 Rapport Konsumentvägledning

39 Patientnämndens årsrapport 2008

40 Anmälan av lokala riktlinjer för planering inför en befarad influensaepidemi

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

44 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

47 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Genomgång enligt närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 2 september 2009.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes att protokollen från den 11 juni justerats den 16 juni 2009 och från den 17 juni justerats den 17 juni 2009.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Upphandling av driften av Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 juli 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av hantverkstjänster

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 juni 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 juni 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan av behov av särskilt förordnads vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 juli 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 augusti 2009 (Dnr 101-324-09)

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2009.

§12 Parkplan

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet. Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 april (Dnr 103-692-08). Ärendet bordlades av nämnden den 14 maj och den 11 juni 2009.

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd bordlägger parkplanen till oktobersammanträdet.

§13 Omstrukturering av Tanto vård- och omsorgsboende

Stadsdelsförvaltningen föreslår en anpassning av inriktningen inom det egna utbudet av vård- och omsorgsboende som ersättning för de platser som omstruktureras inom Tanto vård- och omsorgsboende. Detta mot bakgrund av den vikande efterfrågan på heldygnsomsorg som redovisas. . Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 juni 2009 (Dnr 600-705-09)

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag på omstrukturering av Tanto vård- och omsorgsboende och uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram ett förslag till genomförandebeslut.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medel för tomgångshyror i samband med avveckling av Tanto vård- och omsorgsboende.

§14 ”Ingenting är omöjligt. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående på Södermalm.”

Redovisning av rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum har haft i uppdrag att utvärdera stadsdelsförvaltningens olika stödformer för anhörigvårdare samt kartlägga anhörigvården som erbjuds från landstinget och frivilligorganisationer. Undersökningen genomfördes under perioden mars 2008- april 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 23 juni 2009 (Dnr 000-744-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta. Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till majoritetens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med dels vidtagna åtgärder, dels åtgärder som återstår i anledning av rapporten.

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD)

Det är positivt att rapporten till största delen betonar de insatser, som görs i stadsdelen, för att stärka anhöriga i deras ovärderliga arbete och stöd. Rapporten framhåller utvecklingsmöjligheter, vilka måste beaktas i det fortsatta arbetet.

§15 Gemensam upphandling av blomsterprogram för Stockholms innerstad

Stadsdelsnämnden ansvarar för sommarplanteringar på parkmark. Den 31 december upphör det nuvarande avtalet varför stadsdelsförvaltningen önskar handla upp entreprenör tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar samt med trafikkontoret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 juli 2009 (Dnr 103-801-09)

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av blomsterprogram tillsammans med Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder samt med trafik- och renhållningsnämnden.

 2. Stadsdelnämnden ger trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt teckna avtal med utsedd entreprenör.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

§16 Åtgärder med anledning av brukarundersökning inom äldreomsorgen

Återrapportering av uppdrag från stadsdelsnämnden.

Under hösten 2008 genomfördes en brukarundersökning vid samtliga vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad. Då resultatet för Södermalms stadsdelsnämnds del i vissa delar inte var tillfredsställande fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redogörelse till nämnden över vilka åtgärder som vidtagits. På samtliga enheter pågår förbättringsarbeten och utbildningsinsatser för att höja kvaliteten på omsorgen som ges och förvaltningen har regelbundna uppföljningsmöten med respektive enhet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 juli 2009 (Dnr 000- 498-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta. Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till majoritetens förslag.

Beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport angående åtgärder med anledning av brukarundersökningen.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med verksamhetsplan för 2010 återkomma med en redovisning av vad som gjorts och vad som återstår att göra.

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD)

Det är viktigt att alla verktyg som finns för att förbättra servicen till våra medborgare tas på allvar. Detta var en av dessa, som ska användas som ett verktyg ute i verksamheterna för att förbättra servicen. Oavsett svarsfrekvens är det viktigt att de inkomna svaren ligger till grund

för ett förbättringsarbete, eftersom det är medborgaren som skall vara i centrum.

Vi kan bara beklaga att enheterna inte var medvetna om enkäten.

§17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Erstabacken HVB

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 juli 2009 (Dnr 300-1532-09)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§18 Rapport angående budget- och skuldrådgivning

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2009 lämnade förvaltningen en redogörelse över bland annat väntetiderna till budget- och skuldrådgivning. Förvaltningen skulle återkomma till nämnden i augusti med en rapport angående det aktuella läget inom rådgivningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2009 (Dnr 000-497-09)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

§19 Slutrapport gällande projektet "Utvecklingen av vården för personer med tungt missbruk. Vårdkedjeprojektet”.förstärkt eftervård"

Länsstyrelsens dnr 704-06-041595

Södermalms stadsdelsnämnd beviljades år 2006 medel från länsstyrelsen i syfte att skapa en bättre vårdkedja präglad av snabbare insatser för personer med tungt missbruk boende inom stadsdelsområdet. Projektet, kallat ”Vårdkedjeprojektet”, startade i april 2007. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2009 (Dnr 501-863-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta. Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till majoritetens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar rapporten till social- och arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD)

Det är viktigt att alla goda projekt i staden sprids till övriga stadsdelar.

§20 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 326-3053/2008

Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad och Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för samverkan och samordning av insatser av de båda huvudmännens insatser till vuxna personer med utvecklingsstörning. Den gemensamma policyn har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2007:10 och SOSFS 2008:20. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 juli 2009 (Dnr 006-23-09)

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

§21 Förslag till detaljplan för kv Fredriksdal, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2007-36164-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett detaljplaneförslag för kv. Fredriksdal i Södra Hammarbyhamnen med syfte att möjliggöra en omvandling från industrianvändning till bostäder, kontor och bussdepå i området. Planen omfattar cirka 380 bostadsrättslägenheter och bussuppställning för omkring 120 bussar. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 27 juli 2009 (Dnr 006-689-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP)

och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom detta.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak stadsdelsförvaltningens förslag till beslut som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anför nämnden

Vi har tidigare anfört att vi anser att det är viktigt att bygga bostäder i detta område under förutsättning att vissa av problemen skulle utredas vidare och därigenom lösas, vilket föreliggande förslag visar. Förläggningen av SL:s bussterminal i detta område innebär också att 800 lägenheter på sikt kommer att kunna byggas i kv. Persikan.

Entrén till Sjöstaden från väster förbättras avsevärt genom att bygga lägenheter på den idag dåligt utnyttjade industrimarken. När det gäller själva arkitekturen hade vi önskat att ett höghus byggs i stället för de föreslagna punkthusen för att ge möjlighet till mera grönytor. Dessutom skulle det kunna vara en ”pendang” till Folksamhuset och markera tydligare entrén till Sjöstaden.

Nya tekniska lösningar har möjliggjort omfattande bostadsbebyggelse i höga hus intill Essingeleden i projektet Brovakten på Kungsholmen. Förutsättningarna bör prövas för en liknande lösning i detta område.

I det fortsatta utredningsarbetet måste utredas möjligheterna att förbjuda biltrafik på kajen.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i delar bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen.

att avstyrka förslaget om att bygga bostäder i kvarteret Fredriksdal

att därutöver anföra följande:

Vi tycker det är bra att kvarteret Fredriksdal bebyggs, fast inte med bostäder. Området ligger på tre sidor omgärdat av hårt trafikerade broar, vägar och industriella verksamheter. Bullerstörningar och dålig luftkvalitet gör att placeringen inte är lämplig för bostäder - där människor vistas ibland dygnet om.

Att förlägga bostäder till denna trafikplats bör därför bestämt avstyrkas. Däremot kan vi tänka oss att kvarteret bebyggs med kontor och lokaler för andra verksamheter.

Vi är positiva att bussdepån flyttas till området så att kvarteret Persikan på Södermalm kan frigöras för nya bostäder.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (C) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§22 Förslag till detaljplan för Plankan 24, i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2004-15720-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Stadsdelsnämnden har av stadsbyggnadskontoret fått ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Plankan 24 på remiss. Förslaget möjliggör en ny cirkulär byggnad i mitten av gården, en påbyggnad av befintlig bebyggelse samt en ny plaskdamm och en upprustning av en del av Kristinehovs-gatan. Den nya bebyggelsen innebär att kvarteret tillförs cirka 120 nya hyreslägenheter varav 50 är studentlägenheter. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 juli 2009 (Dnr 300-584-09)

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

Vi är bestämda motståndare till placeringen av en ny stor cirkulär byggnad i mitten av gården i Kvarteret Plankan 24.

Dels kommer den föreslagna byggnaden att ta allt för stort utrymme av gården. I flera fall kommer avståndet mellan byggnaderna att bli allt för litet. Dels kommer biltrafik att behöva ledas in på denna idag helt bilfria gård, och som är en del av ett uppskattat och långt bilfritt gångstråk från Högalidskyrkan till Ringvägen.

I likhet med förvaltningen är vi positiva till en påbyggnad av befintlig bebyggelse, vilket skulle ge ytterligare 27 bostadslägenheter.

§23 SL:s förslag till trafikändringar 2010

Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 602-2009-006

Trafikkontoret har till stadsdelsnämnderna vidaresänt en inbjudan från SL till yttrande över förslag till trafikförändringar 2010. SL önskar få synpunkter på och prioriteringar av de lämnade förslagen samt ge remissinstanserna möjlighet att komma med egna förslag till förändringar och förbättringar/omfördelningar av trafiken. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 juli 2009 (Dnr 006-602-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP)

och Tomas Wahlström (M) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) föreslog att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anförde nämnden

Stockholm är omgiven av vatten och det är därför viktigt att dessa ytor nyttjas mera för kollektivtrafik utan ytterligare kostnad för staden.

§24 Angående Slussen begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m. och motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet

Remiss från kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en skrivelse och en motion med begäran om att utreda och tillvarata idéer från alternativa förslag till utformning av det framtida Slussen på remiss. Förvaltningen kan konstatera att stadsbyggnads-, exploaterings- och trafik- och renhållningsnämnderna 2009-05-19 beslutat om inriktningen av det fortsatta planeringsarbetet för Slussen och att de alternativa förslaget inte ska utredas vidare. Förvaltningen anser därmed att frågan om alternativa förslag till Slussen utformning inte längre är aktuell. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 juli 2009 (Dnr 006-609-09)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

§25 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-623/2009

Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihet ska införas inom socialpsykiatrin avseende boenden med särskild service, stödboende, boendestöd, sysselsättning samt cirkelverk­samhet. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till ersättningssystem och regler för den enskildes val, som har sänts ut på remiss till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 juli 2009 (Dnr 006-666-09)

Tomas Wahlström m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) föreslog att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut.

 1. Remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks.

 2. Därutöver vill framföra följande:

Vi vill stärka rätten att få välja boende och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning, men den förändring som planeras i Stockholm skapar ingen reell valfrihet för den enskilde. Det föreslagna pengsystemet enligt de borgerliga direktiven verkar främst vara ett sätt att främja en konkurrensutsättning av verksamheten. Systemet ger inga lösningar på det stora problemet med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Rådande bristsituation är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att välja boende och sysselsättning.

Verkligheten visar att boendena redan idag är fulla och att det byggs för få nya. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har konstaterat att det just inom boendet finns minst möjligheter till valfrihet, men också att ”antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan”. Som det ser ut idag har borgarna inte ens beslutat om en ny utbyggnadsplan, trots inventeringar om det stora behovet. Detta system riskerar därför att bli ett slag i luften.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka pengsystem inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Det föreslagna pengsystemet införs samtidigt som många utförarverksamheter konkurrensutsätts, utan hänsyn till de personer som berörs av systemet. Vidare är det allvarligt att man inte tar hänsyn till handikapprådens och handikapporganisationernas åsikter om konkurrensutsättning av verksamheter. Vi anser liksom handikapprörelsen att det är fel att konkurrensupphandling kombineras med valfrihetssystem, då entreprenaddrift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Att ansvariga borgarråd uttalar att fokus i pengsystemet blir att öka intresset för nya aktörer visar att man inte tar hänsyn till den ovilja som personer med funktionsnedsättning uttryckt för att antalet aktörer ökar inom verksamheten och de synpunkter som RSMH framför om att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen som tillgodoser deras specifika behov.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket gör att små enheter kommer att slås ut. Brukarnas möjlighet att välja en liten verksamhet som kan uppfattas som mer trygg kommer att försvinna. Det leder förmodligen till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

Vi befarar att förslaget kan innebära en dold besparing eftersom nivåerna är räknade på 2007 års kostnader, när medelkostnaden per pass var 450 kr. Den nya ersättningsnivån blir 370 kr för ett pass i nivå två, där de flesta brukare kommer att hamna. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna i slutändan.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov. Konsekvenserna kan bli att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

Förslaget innebär också att den enskilde får väldigt kort på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles förödande för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.

Andra försämringar är en ökad byråkratisering genom upprepade mätningar för att hitta ”rätt” nivå och att ersättningen minskar när den enskilde återhämtar sig. Frågan är hur mycket resurser som kommer att tas från brukarna för att bekosta den nya valfrihetsbyråkratin?

Det finns stora risker med att forcera fram detta ärende utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Vem har till exempel uppdraget att ta fram det gemensamma kvalitetssystemet som omtalas i ärendet? Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen påpekar i sitt remissvar att ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver ett omfattande arbete och att det därför är nödvändigt att ersättningssystemet presenteras innan det går att veta om det nya systemet ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. Kommer det t.ex. att utgå en ersättning för tomma platser för att öka konkurrensen? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut?

Pengsystem bygger på att mäta prestationer vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Vi ifrågasätter den ensidiga fokuseringen på att räkna arbetspass, vilket inte speglar alla insatser som görs för att få utvecklande relationer. Personalen behöver lägga ner mycket tid på att motivationsarbete, utöver de direkta arbetspassen. Dessutom undrar vi hur incitamenten i ersättningssystemet ska utformas för att stimulera arbetet med återhämtning. När någon är på väg ut i arbetslivet och trappar ner sina arbetspass ökar istället behovet av stöd på grund av ångesten inför förändringarna.

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön och som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, biståndshandläggaren eller utföraren? Liksom handikapprådet anser vi att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hur brukarinformationen utformas. Nya system får inte göra dessa personer mer beroende av hjälp än de tidigare har varit, utan måste istället underlätta deras tillvaro.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (C) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt förvaltningens förslag".

§26 Angående motion (2008:86) av Karin Rågsjö (V) om tillståndet på Sergels Torg - "Ska vi göra nåt"

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2791/2009

Karin Rågsjö (V) har i en motion till kommunfullmäktige velat fästa uppmärksamhet på de ungdomar som befinner sig i riskmiljön på Sergels torg. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 juli 2009 (Dnr 006-722-09)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

§27 Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämnden har från äldreroteln fått remissen ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad” (Dnr: 327-1178/2009). Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till Stadsledningskontorets förslag om att trygghetsboende införs i Stockholm stad och att servicehus som boendeform successivt avvecklas. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 juli 2009 (Dnr 006-764-09)

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§28 Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Remiss från länsstyrelsen

Länsstyrelsen begär i en remiss stadsdelsnämndens yttrande gällande en ansökan från A-Rehab Meisel AB om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23 § LSS. Ansökan avser tillstånd för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 juli 2009 (Dnr 006-607-09)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - MS Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 16

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Slussens Lokaler AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap. Av ansökan framgår att den gäller för MS Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 16. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2009 (Dnr 507-700-09)

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid klockan 17:00 – 03.00 inomhus under perioden 25 mars till 31 maj årligen på MS Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 16, 118 25 Stockholm.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Taco Bar Söderhallarna

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Norrmex Restaurang Aktiebolag som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Taco Bar Söderhallarna, Medborgarplatsen 3. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 juli 2009 (Dnr 006-824-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) föreslog att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom detta.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Nämnden föreslår i sitt yttrande serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 00.00 utomhus på Taco Bar Söderhallarna, Medborgarplatsen 3, 118 72 Stockholm, avseende ansökan om alkoholservering.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till svar på remissen

att därutöver anföra följande:

Taco Bar är av snabbmatskaraktär och besöks huvudsakligen av en ungdomlig publik. Att tillstyrka ett alkoholtillstånd hos den typen av verksamhet går, tycker vi, emot de intentioner som finns inom socialtjänsten där man i övrigt arbetar aktivt för att stävja konsumtionen hos nämnda målgrupp.

Som förvaltningen själv skriver i sitt utlåtande ”Området kring Medborgarplatsen är krogtätt och har känd ordningsproblematik” Att då medverka till att etablera fler möjligheter för ungdomar att berusningsdricka verkar minst sagt onödigt.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (C) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt förvaltningens förslag".

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Taco Bar Slussen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Dnr 825-2009-006

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är SalaMex Restaurang AB som ansöker om nytt tillstånd, för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 juli 2009 (Dnr 006-825-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP), vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut.

Beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om alkoholservering med serveringstid kl 11-01 på Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1, 116 45 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut

Särskilt uttalande

Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP)

Allmänheten kan nå Taco Bar Slussen dels via en rulltrappa från trottoaren, dels genom entrén till McDonalds på andra sidan Katarinavägen. Den galleria, där Taco Bar Slussen är belägen, är öppen vardagar mellan kl 0700-2100, lördagar och söndagar mellan kl 0900-21.

Mc Donalds är idag en samlingsplats för många ungdomar under stora delar av dygnet, varför det ur social aspekt är olämpligt att servera alkohol i en restaurang, som kan nås genom denna gemensamma entré.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

Taco Bar är av snabbmatskaraktär och besöks huvudsakligen av en ungdomlig publik . Att tillstyrka ett alkoholtillstånd hos den typen av verksamhet går, tycker vi, emot de intentioner som finns inom socialtjänsten där man i övrigt arbetar aktivt för att stävja konsumtionen hos nämnda målgrupp.

Att då medverka till att etablera fler möjligheter för ungdomar att berusningsdricka verkar minst sagt onödigt.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (C) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt nämndens förslag".

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Kastellet, Kastellholmen, 111 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Blidösundsbolaget AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap. Av ansökan framgår att den gäller för Kastellet, Kastellholmen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 juni 2009 (Dnr 507-652-09)

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 på Kastellet, Kastellholmen 111 49 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

§33 Anmälan av brukarundersökning om Förskolan i Södermalms stadsdelsområde

Stadsdelsförvaltningen har uppdragit åt TNS Gallup att genomföra en brukarundersökning under våren 2009: ”Så tycker föräldrarna om Förskolan i Södermalms stadsdelsområde”. Syftet är att mäta den upplevda kvaliteten, att vara underlag för verksamheternas uppfölj­ning samt att ge information till brukarna om den kommunala förskolan. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 7 augusti (Dnr 401-771-09)

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut.

Beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna

2. Stadsdelsnämnden uppdra åt stadsdelsförvaltningen att i verksamhetsplan 2010 redovisa för nämnden hur man avser att arbeta med förbättringar inom de områden som i undersökningen fått lägst betyg inom de olika frågeområdena samt

Därutöver anföra följande

Undersökningen visar att en mycket stor del av vårdnadshavarna till barnen inom förskolan på Södermalm är mycket nöjda med förskolan och den verksamhet som där bedrivs. Det är glädjande och ett gott betyg till den personal som vi redan tidigare visste gör ett gott arbete, ibland i stora barngrupper och med begränsade resurser. Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre.

Undersökningen visar på områden som vårdnadshavarna är mindre nöjda med. Dit hör t.ex. ”hur medvetet personalen arbetar med att ge flickor och pojkar lika möjligheter”, ”barnens och föräldrarnas möjligheter att vara med och påverka”, ”hur föräldrasamverkan fungerar” samt ”hur personalen informerar om förskolans mål och arbetssätt”. Vårdnadshavarna är också mindre nöjda med när miljön samt det som tidigare varit och fortfarande är den största källan till missnöje: barngruppernas storlek och personaltätheten.

Det finns således, trots det goda resultatet av undersökningen, ett antal förbättringsområden som det är angeläget att man inom förvaltningen arbetar med. Stadsdelsnämnden emotser en redovisning av hur förvaltningen avser att gå tillväga med detta.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (C) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt nämndes förslag".

§34 Anmälan av uppföljningsrapporter för hemtjänst enligt kundvalsavtalet

Äldreförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningarna att göra uppföljningsrapporter enligt ett fastställt formulär över såväl egenregiverksamheter som kundval gällande avtalen för städtjänster, hemtjänst, avlösning och ledsagning. Stadsdelsförvaltningen har äldreförvaltningens uppdrag att följa upp de kundval som ger hemtjänst och städtjänster samt hade hemtjänstkontor belägna i stadsdelens geografiska område december 2008. Det var totalt 14 olika hemtjänstföretag. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 7 juli 2009 (Dnr 601-358-09)

§35 Rapport från undersökningen 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad

Äldrenämnden har överlämnat en anmälan av ”Rapport från undersökningen 2008 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad (reviderad version februari 2009) till stadsdelsnämnden för kännedom.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 7 augusti 2009.

§36 Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL. Anmälan av beslut 2009-04-28 från Länsstyrelsen i Stockholms län angående nivåbedömningar

Äldrenämnden har överlämnat länsstyrelsens beslut till stadsdelsnämnden för kännedom. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 7 augusti 2009.

§37 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

I mars 2009 beslutade stadsdelsnämnden att delta i gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud. Upphandlingen har genomförts av Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen på uppdrag av de deltagande nämnderna (samtliga stadsdelsnämnder, exklusive Östermalm).

Direktören vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen fattade, i enlighet med given delegation, 2009-06-16 beslut att tilldela Stockholms stadsmission uppdraget. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 18 juni 2009 (Dnr 103-119-09)

§38 Rapportering Konsumentvägledning

Den i oktober övergick konsumentvägledningen i fem stadsdelar efter upphandling till en privat utförare, KonsumentCentrum AB. De fem stadsdelarna är Hägersten/Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Avtalet innebär att konsumentvägledning sker per telefon och e-post till medborgare och näringsidkare som är boende eller verkar i stadsdelen. Förvaltningen hade redovisat ärendet i anmälan från den 13 juli 2009 (Dnr 299-787-09)

§39 Patientnämndens årsrapport

Patientnämnden har överlämnat årsrapport 2008 med statistik för Södermalms stadsdel till stadsdelsnämnden för kännedom. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som patienter och anhöriga kan vända sig till när det uppstått problem i kontakterna med all offentlig finansierad hälso- och sjukvård.

§40 Pandemiplanering – lokala riktlinjer

Stadsledningskontoret har uppmanat stadens förvaltningar och bolag att planera för hur verksamheterna ska arbeta vid en pandemi. I planeringen bör förvaltningarna och bolagen planera mer detaljerat kring hur resurserna kan användas för att klara bemanningen i verksamheter som måste fungera utan avbrott.

§41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation, sammanträden den 16 juni, 30 juni, 9 juli, 21 juli och 11 augusti 2009.

§42 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd den 18 augusti 2009.

§43 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens lokala handikappråd den 18 augusti 2009.

§44 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 19 maj – 12 augusti 2009.

§45 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden SDN 2009-08-27.

§46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen - beslut om beviljande av vårdnadsbidrag mellan den 3 juni till den 3 juli 2009.

Stadsdelsdirektören – beslut om resa utanför Norden avseende deltagande i IAHSA 8th Internationl Conference.

§47 Information från förvaltningen

Verksamhetsplan 2010

Tidplanen för verksamhetsplan 2010 delades ut till nämnden.

Ekonomiska ramar från stadshuset 14 oktober

Övergripande information till nämnden 15 oktober

Kompletterande anvisningar till enheterna 20 oktober

Chefträffens konferens 29-30 oktober

Enheternas VP klara 6 november

Budgetdebatt fullmäktige 12-13 november

Dukning/genomgång av VP till nämnden 26 november

Nämnden bordlägger VP 26 november

MBL § 19 Info Förvaltningsgruppen 1 december

Medborgarmöte VP 3 december

MBL § 11 Info Förvaltningsgruppen 8 december

Beslut nämnd 10 december

Enheternas VP och kvalitetsgarantier bedömda 31 december

Sommaren

Under sommaren har förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52, haft en del problem med råttor. Fastighetsägaren är vidtalad och åtgärder har satts in.

Upphandling

Tilldelningsbeslutet av upphandlingen av vård- och omsorgsboendena Sofiagården och Sjöstadsgården har överklagats. Överprövningen pågår fortfarande.

Revision

Revisionskontoret granskar upphandlingsverksamheten i Stockholms stad. Södermalms stadsdelsförvaltning är en av stadsdelarna som ingår i granskningen.

Årets undersköterska

Jaruwan Persson Bunpuckdee, undersköterska på Gulbröllopshemmet, har utsetts till "Årets undersköterska". Jaruwan har nominerats av sin chef Ulla Nybons. Priset ges till sex undersköterskor och delas ut av Demensförbundet och Klockargårdsfonden till personer som på något sätt gjort något extra för personer med demenssjukdom.

Studieresa

Stadsdelsdirektör Anders Cartorp kommer, tillsammans med sju andra förvaltningschefer i staden, att åka till New York. Syftet med resan är att besöka skolor, studera arbetet med hemlösa och verksamheter som riktar sig till arbetslösa.

§48 Övriga frågor

Konferens

Margareta Björk (M), Elsemarie Bjellqvist (s) och Heinz Spira (V) deltog den 27 augusti vid MICASA Fastigheters konferens: Mat & Service – om tjänster, serviceutbud och valfrihet.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner deltagande vid konferensen.

_____