Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, Medborgarplatsen 25, plan 8

2 Utseende av justerare och dag för justering

3 Anmälan av justerade protokoll från den 27 augusti 2009

4 Fastställande av dagordning

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

8 A Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldra- balken

Beslutsärenden

9 Bordlagt - Parkplan

11 Medborgarförslag angående Repslagarparken

12 Ombyggnation av de allmänna lokalytorna inom Tanto servicehus. Genomförandeärende

13 Slutrapport gällande projektet "Utveckling av vården för personer med tungt missbruk". Södermalms beroendeteam

Remissärenden

15 Bordlagt - Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 764-2009-006
Utsändes ej

16 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 855-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ansökan om att driva enskild verksamhet enligt § 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

18 Strategi för elbilar och laddhybrider

20 Skrivelse (17/6) om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

21 Motion (2009:19) om återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar

Remiss från kommunstyrlesen Omedelbar justering
Dnr 656-2009-006

22 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - Vita Bergsgruppen

Remiss från länsstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 891-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - MBC Södergruppen

Remiss från länsstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 772-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Tillsyns av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Sofiaängens behandlingsenhet

Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1532-2008-006

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Oj Oj OJ, Söderhallarna 309, 118 72 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Omedelbar justering
Dnr 894-2009-507
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Wokhouse, Lilla Nygatan 1, 111 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Omedelbar justering
Dnr 938-2009-507
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, 116 67 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Omedelbar justering
Dnr 964-2009-507
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

27 Anmälan av slutrapport för projekt 2007-2009

Samverkan Södermalm - (Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa)
Dnr 868-2009-500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av balanslista

33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

34 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 22 september 2009.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokollen från den 27 augusti justerats den 2 september 2009.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 juli 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Parkplan

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd bordlägger parkplanen till oktobersammanträdet.

Ärendet

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet. Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 april (Dnr 692-2008-103). Ärendet bordlades av nämnden den 14 maj, 11 juni och 27 augusti 2009.

§10 Tertialrapport 2

Beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar densamma till kommunstyrelsen

 2. Nämnden bifogar den till nämndens särskilda redovisning

 3. Nämnden godkänner start av två avdelningar i förskolan Tengdalen, Barnängsgatan 44 och ansöker om 1,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

 4. Nämnden godkänner upphävande av resultatenheten Zinkensdamms förskolor

 5. Nämnden begär omslutningsförändringar om 52,7 mnkr

 6. Nämnden godkänner reviderad aktivitetsplan

 7. Nämnden godkänner i övrigt ärendet

 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Därutöver anför nämnden:

I den globala värld vi lever i har ingen gått omärkt ur den djupa finanskris, som varit. Stor osäkerhet råder om den ekonomiska utvecklingen i världen, i Sverige, i Stockholm. Stockholm har i förhållande till andra kommuner klarat sig förhållandevis bra med en sund ekonomi som grund. Återhämtningen går långsamt och arbetsmarknaden fortsätter att minska. De kommande åren spås fortsatt negativa ur tillväxtsynpunkt, varför det är viktigt med en fortsatt försiktig budget, där varje utgift noga övervägs, och att ha en ekonomi i balans för att möta dessa år.

Stadsdelsförvaltningen fick i T1 klara politiska direktiv att budgeten ska hållas och att kärnverksamheterna ska prioriteras.

Det är mycket positivt att kunna konstatera att förvaltningen inte bara fortsätter att klara budgeten utan det gör även kvalitetsutvecklingen av verksamheterna på olika sätt, med nya metoder och med olika projekt. Det fokus som nu sätts på att utveckla uppföljning och fokusera på resultat är en övergripande kvalitetshöjande åtgärd. De brukarundersökningar som gjorts visar att våra medborgare är nöjda med den service de får. Åter igen - det är inte genom att förvalta utan genom att förändra och utveckla, som verksamheter blir bättre, ibland på kort sikt, ibland på långsikt, ibland både och.

Fr o m 2009 har Södermalm stadsdelsnämnd även egna indikatorer inom förskolan. Fullmäktiges indikatorer med redovisning av barngrupper i 1-3 år och 4-5 år visar i denna andra redovisning att 57 % av våra barngrupper inte finns med i dessa två gruppindelningar pga annan åldersindelning av barngrupperna. Den genomsnittliga närvaron av barnen på förskolan redovisas också för andra gången. Sifforna är här mellan 56 % till 60 %. För första gången redovisas antalet deltidsbarn, mellan 5 % till 21 % per grupp.

Dokumentationen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade är av avgörande betydelse för att rätt ersättning ska utgå till utförarna och att genomförandeplanerna följs för varje individ. En fortsatt kompetensutveckling är därför av vikt.

Enheten för omsorg om funktionshindrade har fortsatt sitt arbete att få ned kostnaden. Vissa gamla ramavtal eller tidigare direktupphandlade platser är grunden till underskottet, dels övertalighet av assistenter. Även det långsiktiga arbetet med en minskad personalfrånvaro har givit resultat.

Ärendet

Nämnden prognostiserar i tertialrapport 2 ett överskott med 10,0 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse med 0,5 procent. Det prognostiserade överskottet avser resultat efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsökningar. För resultat efter resultatdispositioner beräknas ett överskott med 12,8 mnkr.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 september 2009 (Dnr 324-2009-101).

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M), (FP) och (KD).


Reservation

Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att av årets prognostiserade överskott anslå 6 mnkr till kvalitetshöjande insatser av engångskaraktär under 2009.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V)

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets åtta första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi oppositionspartier hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Sålunda anses nämndens årsmål för Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden vara helt uppfyllt. Det låter imponerande och betryggande att nämnden lyckats med att uppfylla målet att bygga noll sådana lägenheter inom sitt område!!

Flera av målen är också sådana att de inte går att utvärdera. Att då i rapporten ange att de är helt eller delvis uppfyllda är en grov överdrift och grovt missvisande. Att ange att målet att Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva är delvis uppfyllt är det nog inte många som håller med om. Det räcker för de flesta med en kort vandring i våra parker en helgmorgon eller kring någon av stadens återvinningsstationer för att konstatera att så inte är fallet. Antalet klagomål på nedskräpning inom stadsdelsområdet som är indikatorn på måluppfyllelse beräknas överskridas med 30 procent. Man kan allvarligt fråga sig med hur många procent årsmålet måste överskridas för att målet inte skall anses vara uppfyllt!

Det finns ytterligare exempel. Nämndmålet Barn och unga som besöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande anges som helt uppfyllt. Det vet förvaltningen ingenting om eftersom man själv anger att enkätundersökningen kommer att genomföras först under hösten. Att då ange att målet är helt uppfyllt är inte bara missvisande. Det är helt enkelt inte sant!

Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.

Vi kan konstatera att målet att hålla barnomsorgsgarantin verkar ha uppfyllts under årets åtta första månader men att detta skett på bekostnad av att antalet förskolegrupper där barnantalet överskrider 14 respektive 18 barn fortfarande är mycket stort. Det rimmar naturligtvis med den ambitionsminskning som ägt rum i och med att ska-kravet som infördes av den förra majoriteten har ändrats av den borgerliga majoriteten till ett bör-krav som sedan ändrats till att bli en ambition. Majoriteten har ett stort ansvar för att antalet barn i förskolegrupperna minskar för att kvaliteten i förskolan inte ytterligare skall försämras.

Inom äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 19 mnkr vilket till största delen beror på minskade placeringar på vård och omsorgsboende. Vi har under perioden kunnat avläsa att antalet överklaganden av biståndsbeslut rörande boende har ökat och att andelen klagande som får bifall till sina överklaganden i länsrätten också har ökat. Vi menar att detta är en konsekvens av en hårdare biståndsbedömning som har sin grund i minskade resurser trots löften från den borgerliga majoriteten om stora satsningar och generösare biståndsbedömning just på äldreomsorgen.

Det är positivt att en kulturgrupp för förskolan inrättats och att stadsdelsnämnden nu ingår i projektet ”Kultur i vården”, men saknaden av en kultursamordnare är uppenbar, något som tydligt framgår av den diffusa redovisningen av kulturaktiviteter. Ingenting tyder på att målet uppfylls helt vad gäller att ”Stockholmarna skall uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv”, utan är en grov överdrift.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§11 Medborgarförslag angående Repslagarparken

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbättra lekmöjligheterna för barn i Repslagarparken i enlighet med förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Medborgarförslaget handlar om att göra den vackra lilla Repslagarparken på Repslagargatan mer ”lekvänlig” för barn. I förslaget framförs att det bor många barn i området som har behov av plats för lek.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2009 (Dnr 366-2009-002)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ombyggnation av de allmänna lokalytorna inom Tanto servicehus. Genomförandeärende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att beställa en ombyggnation av de allmänna lokalytorna inom Tanto servicehus.

 2. Stadsdelnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att avveckla restaurangen på Tanto servicehus.

Ärendet

För att inrymma den kommunövergripande fritidsverksamheten för äldre som tidigare fanns på Mariahissen förslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en ombyggnation av de allmänna lokalytorna på entréplanet och souteräng-planet på Tanto servicehus av Micasa. Stadsdelsförvaltningen föreslår också att restaurangen på Tanto servicehus avvecklas och återlämnas till Micasa, från och med 1 oktober 2009.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 917-2009-600)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Slutrapport gällande projektet ”Utveckling av vården för personer med tungt missbruk”. Södermalms beroendeteam

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Södermalms beroendeteam (SBT) har beviljats stimulansmedel från Länsstyrelsen för att utveckla vården för personer med samsjuklighet d v s personer med psykisk sjukdom/störning i kombination med tungt missbruk eller beroende.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2009 (Dnr 411-2007-007)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anmälan om information över klagomål på hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar rapporten och ge förvaltningen i uppdrag att komplettera den med motsvarande uppgifter för kommunens egna verksamheter under motsvarande tid.

Därutöver anför nämnden:

Det är viktigt att de klagomål som inkommer tas på allvar och att de redovisas öppet, om det är möjligt ur sekretessynpunkt. Vi har ett uppdrag till medborgarna och det är att leverera en god service, oavsett huvudman. Därför är det viktigt att även denna förtjänstfulla rapport även kompletteras med de klagomål, som inkommit på våra egna verksamheter.

Vi i Alliansen har nu tagit initiativ till att utforma en gemensam mall för klagomål, vilket är positivt.

Alla synpunkter ska vara verktyg för att förbättra verksamheter, oavsett huvudman.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2009-08-20 och 2009-08-27 att redovisa hur förvaltningen arbetar med klagomål över socialtjänstlagens område för enskilda personer som har hemtjänst enligt ramavtal och varför AB Nordisk Hemservice haft ett flertal klagomål senaste månaderna. Avdelningen för äldreomsorg har haft samråd med AB Nordisk hemservice gällande klagomålen på dem och de har fått ta del av rapporten.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 september 2009 (Dnr 921-2009-000)

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) föreslog att ärendet återremitteras. Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till förslaget.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§15 Bordlagt – Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens remissvar till kommunstyrelsen.

 2. Omedelbar justering

Därutöver anför nämnden:

Trygghetsboende är en ny boendeform för äldre, som Äldreboende-delegationen föreslagit. Till skillnad mot dagens servicehus krävs
inget biståndsbeslut, vilket är viktigt att betona.

Vi vill understryka betydelsen av att kontinuerligt följa upp omvandlingen samt behovs- och efterfrågebilden hos stadens äldre som helhet samt på de enskilda boendena. Förutom trygghetsboenden är servicehusen även en resurs för tillskapande av nya seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden. Servicehus har blivit en boendeform som färre efterfrågar, inte minst som ett resultat av att det ordinära bostadsbeståndet har blivit mer tillgänglighetsanpassat och genom fler seniorbostäder. Givetvis måste i varje enskilt fall av omvandling hänsyn tas till ombyggnadskostnader eller om andra alternativ kan vara möjliga, t ex i allmännyttans bestånd.

Vi delar stadsledningskontorets bedömning att det är rimligt att ha olika åldersgränser för att kunna söka senior- respektive trygghetsboende. Stockholms stad har hittills valt 65 år som gräns för seniorboende. Med tanke på att många människor är friska högre upp i åldrarna än förut och den kraftiga ökningen av framför allt ”yngre äldre” under de kommande åren anser vi att det är klokt att behålla den nuvarande åldersgränsen. Det råder ju redan idag stor brist på seniorbostäder med hyresrätt, något som staden målmedvetet arbetar för att åtgärda. Men att sänka åldersgränsen riskerar att skapa förväntningar och köer, som blir svåra för staden att hantera. Exakt var åldersgränsen för trygghetsboende ska dras får den fortsatta beredningen och politiska processen utvisa.

För att inte skapa en orimlig kösituation, särskilt i uppstartskedet när Stockholm kan komma att ligga långt före flera kranskommuner, vill vi särskilt understryka betydelsen av att trygghetsboendena ska vända sig till personer som är mantalsskrivna i Stockholm.

När denna nya boendeform blir aktuell i Stockholm, är det oerhört viktigt med information. Riksdagen har ännu inte fattat något beslut i frågan, men regeringen har redan aviserat att medel för att bygga trygghetsboenden kommer att finnas i årets höstbudget.

Det är bra att Stockholms stad ligger i framkant för denna nya boendeform för äldre, även om en del sakfrågor väntar på dess slutgiltiga utformning. Staden får då möjligen i den vidare processen göra nya bedömningar och omprövningar.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har från äldreroteln fått remissen ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad” (Dnr: 327-1178/2009). Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till Stadsledningskontorets förslag om att trygghetsboende införs i Stockholm stad och att servicehus som boendeform successivt avvecklas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 juli 2009 (Dnr 764-2009-006). Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2009.

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (M), (FP) och (KD) förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till beslut,

att avvakta med ställningstagande till omdaning av Tanto service­ hus,

att ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med en konse- kvensanalys på kort och lång sikt av en eventuell omdaning av Tanto servicehus med beaktande av de synpunkter som framförts av det lokala pensionärsrådet samt

att som svar på remissen därutöver anföra följande

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inkl da­gens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Det kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. Stadsledningskontorets remiss visar inte om och i så fall hur den tänkta omvandlingen av servicehusen kommer att bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre.

I kommunstyrelsens remissvar på äldreboendedelegationens slutbetänkande (april 2009) skriver äldreborgarrådet Ewa Samuelsson:

”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden.

…Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldreboendelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. …”

Stadsledningskontorets remiss bär inga som helst spår av äldreborgarrådets krav på noggranna bedömningar av behov i stadsdelsnämnd och hela staden innan servicehus omdefinieras och omvandlas, vilket vi finner märkligt. Den brådska som ärendet speglar saknar rimlig förklaring.

Det kanske vore dags att se över biståndsbedömningen om många servicehuslägenheter står tomma trots en ”generösare” biståndsbedömning i stället för att använda detta som argument för en omvandling till trygghetsboende! 4 a 10 pensionärer får avslag på sin ansökan att få flytta till servicehus enl. äldreomsorgens verksamhets- och kvalitetsredovisning 2008 och allt fler överklaganden vinner bifall i länsrätten.

Kostnaderna för gemensamhetslokaler och gemensamma personalresurser bör vara kommunalt finansierade och inte betalas av den enskilde. Alla pensionärer skall ha råd att välja denna boendeform! Personal och lokaler skall dessutom också utgöra en resurs för andra äldre i närområdet. Dessa gemensamma resurser bör inte tillhandahållas av privata utförare utan vara kommunala då det ger störst trygghet och kontinuitet. Möjlighet att välja kommunal hemtjänst måste alltid finnas.

När det gäller Tanto servicehus fordras, för att kunna ta ställning, en analys av de konsekvenser en omvandling kan få på kort och lång sikt. Vid en sådan analys bör de synpunkter som det lokala pensionärsrådet framfört i bilaga till protokollet till rådets sammanträde 2009-09-08 beaktas.

Ersättaryttrande
Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§16 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

”Grön IT” är ett samlingsbegrepp för åtgärder som leder till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Remissen tar upp ett antal områden där IT som miljöteknik kan användas för att uppnå en miljö- och kostnadseffektiv verksamhet. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stöder eller kan stödja.


Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 7 augusti 2009 (Dnr 855-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om att driva enskild verksamhet enligt § 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Remiss från länsstyrelsen

Beslut

Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-26

Ärendet

Länsstyrelsen begär i en remiss nämndens yttrande gällande en ansökan från Cedergruppen AB om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23 § LSS. Ansökan avser tillstånd för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 886-2009-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Strategi för elbilar och laddhybrider

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått ett av miljöförvaltningen utarbetat förslag till strategi för elbilar och laddhybrider i Stockholm på remiss. Strategin innehåller förslag till åtgärder som ska leda till att Stockholm blir ett internationellt föredöme vad gäller andelen elbilar till år 2030.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 844-2009-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Skrivelse (10/6) om att inte städa bort gatulivet

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en skrivelse på remiss som handlar om att inte städa bort gatulivet. Skrivelsen är författad av miljöpartiet de gröna i stadshuset och innehåller bland annat förslag på att ordningsstadgan ses över med syfte att främja spontana kulturyttringar på allmän plats och att lämpliga platser för dessa evenemang pekas ut.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 724-2009-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Skrivelse (17/6) om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Därutöver anför nämnden:

Södermalms stadsdelsnämnd yttrade sig 2009-08-27 över SL:s förslag till trafikförändringar 2010 och anför då särskilt ”Stockholm är omgiven av vatten och det är därför viktigt att dessa ytor nyttjas mera för kollektivtrafik utan ytterligare kostnad för staden.”

Det bör understrykas för brevskrivarna att Stockholms stad inte är huvudman för kollektivtrafiken utan att det är Stockholms läns landsting.

Ärendet

Skrivelsen tar upp vikten av att utveckla kollektivtrafiken på stadens vatten för att minska trängseln på gatorna och förbättra klimatet. Genom att införa pendlingsrutter mellan strategiska punkter i staden samt utveckla ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik kan staden underlätta för människor att resa kollektivt.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2009 (Dnr 785-2009-006)

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (M), (FP) och (KD) förslag till beslut.

§21 Motion (2009:19) om återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar

Remiss från kommunstyrlesen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en motion om behovet av ett återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar på remiss. I motionen ges förslag på hur koloniverksamheten kan stärkas i Stockholm mot bakgrund av det förslag till nya arrendeavtal mellan staden och koloniträdgårdsföreningarna, vilket enligt motionärerna, skulle utgöra ett dråpslag mot hela kolonirörelsen. Förvaltningen anser att koloniträdgårdarna utgör ett viktigt inslag i Stockholm då de bland annat bidrar till stadens grönstruktur och ger möjlighet för många att odla. Önskemålet i motionen om att stadsdelarna ska definiera vilka tjänster koloniträdgårdarna kan erbjuda och hur staden kan stödja detta finns idag inom Södermalms stadsdelsområde i form av brukaravtal. Samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och koloniträdgårdsföreningarna kan enligt förvaltningen utvecklas ytterligare.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 656-2009-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - Vita Bergsgruppen

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län. 7021-2009-54000

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har i bifogad remiss givit Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om nytt tillstånd att bedriva öp­penvård för barn och ungdomar enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 891-2009-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - MBC Södergruppen

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län. 7021-2009-54001

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har i bifogad remiss givit Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om nytt tillstånd att bedriva öp­penvård för barn och ungdomar enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 augusti 2009 (Dnr 772-2008-006)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Tillsyns av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Sofiaängens behandlingsenhet

Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2009 (Dnr 1532-2008-0069).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Oj Oj OJ, Söderhallarna 309, 118 72 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Under förutsättning att restaurangen har sökt tillstånd tidigare samt har tillstånd för markupplåtelse utomhus, har nämnden inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 00.00 vid uteserveringen på Oj Oj Oj, Söderhallarna 309, 118 72 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

BT Kolgrill AB ansöker om utökad serveringstid, 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 00.00 på uteservering på restaurang Oj Oj Oj, Söderhallarna 309, 118 72 Stockholm. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 00.00 både i restaurang och på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2009 (Dnr 894-2009-507)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning att restaurangen har sökt tillstånd tidigare samt att det även finns tillstånd för markupplåtelse utomhus.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Wokhouse, Lilla Nygatan 1, 111 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 i restaurang på Wokhouse, Lilla Nygatan 1, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Tabana som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Wokhouse, Lilla Nygatan 1. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurang.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 september 2009 (Dnr 938-2009-507)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, 116 67 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 både inomhus och utomhus på Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, 116 67 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Kafé Klaver, Rutger Fuchsgatan 5 som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl och vin till allmänheten. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurang och på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 11 september 2009 (Dnr 964-2009-507)

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Anmälan av slutrapport för projekt 2007-2009

Samverkan Södermalm – (Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa)

Beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsända denna slutrapport för kännedom till:

- polisnämnderna i City och Söderort

- utbildningsnämnden

- social- och arbetsmarknadsnämnden

- att ge förvaltningen i uppdrag att även inbjuda de fristående skolorna inom stadsdelen till kommande utbildningar

2. I övrigt läggs rapporten till handlingarna

Därutöver anför nämnden:

Samverkan mellan olika myndigheter kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är oerhört viktigt för att så tidigt som möjligt kunna stötta dessa barn och deras familjer.

Detta gäller alla barn, både de som går i en kommunal och i en enskilt driven skola.

Denna rapport visar att det finns olika arbetssätt att gå – denna visar hur arbetet utvecklats mellan olika aktörer på Södermalm. Eftersom vi är osäkra om det finns något paraplyansvar för staden som sin helhet i denna fråga, översändes denna rapport till berörda facknämnder och polisnämnder.

De rutiner kring samverkan, som utvecklats i stadsdelen, och de planerade utbildningar, som är planerade, menar vi även ska komma de enskilda verksamheterna i stadsdelen tillgodo, såtillvida inte dessa erbjuds liknande av berörda facknämnder och polisnämnder.

Ärendet

Under våren 2007 fanns medel att söka hos Myndigheten för skolutveckling (MSU) gällande samverkan. Utgångspunkten för detta var den nationella strategin för samverkan som utarbetats av MSU, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Slutrapport för projektet har tillställts Skolverket, som tog över projektansvaret efter det att MSU lagts ner.

Anmäldes slutrapport för projekt 2007-2009. Samverkan Södermalm med finansiering från Myndigheten för Skolutveckling (dnr 868-2009-5009).

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Anders Källhed (MP) och Heinz Spira (V) föreslog att ärendet läggs till handlingarna.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (M), (FP) och (KD) förslag till beslut.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 25 augusti och 8 september 2009.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från Södermalms lokala pensionärsråd från den 8 september 2009.

§31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från Södermalms lokala handikappråd från den 8 september 2009.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden stadsdelsnämnden 13 augusti – 1 september 2009.

§33 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen – beslut om vårdnadsbidrag SDN 2009-09

§35 Information från förvaltningen

Verksamhetsövergångar

Stadens gemensamma upphandling avvård- och omsorgsboenden har nu avslutats. Sjöstadsgården och Sofiagården övergår till Vingslaget omsorg AB. Den nya entreprenören tar över de båda verksamheterna den 1 november 2009.

Den 1 maj 2009 togs driften vid Danvikstulls dagliga verksamhet över av Frösunda LSS AB och Hammarby dagliga verksamhet togs över av Attendo Care AB. Båda verksamhetsövergångarna har gått enligt planerna.

Brandskyddskontrollanter

Under hösten kommer förvaltningens brandskyddskontrollanter att få utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.

Revision

Under hösten 2009 kommer stadsrevisionen att granska stadens modell för uppföljning av äldreomsorgen. Enligt modellen ska stadsdelsnämnderna årligen följa upp alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndernas område och de verksamheter inom ramavtal som nämnden har uppföljningsansvar för. Granskningen sker enligt revisonsplan 2009 med inriktning för 2010 – 2011.

Drakenbergsparken

Förskoleavdelningen har återkommande träffar med Unga Örnar kring övertagande av parklekar på Södermalm. Vid träffarna tas bland annat medarbetarfrågor upp.

Medborgarundersökning

En medborgarundersökning som Stockholms stad nyligen genomfört visar att allt fler Stockholmare är nöjda med städning och renhållning av gator och parker, de känner sig också tryggare. Undersökningen har genomförts för tredje året i rad bland de som bor i stadens alla 14 stadsdelsförvaltningar.

§36 Övriga frågor

Konferens

Polismyndigheten i Stockholms län och Preventionscentrum Stockholm bjuder in till en heldagskonferens om brottsförebyggande arbetet. Konferensen äger rum den 1 oktober 2009, kl. 9.30 – 16.30, Garnisonens Konferens, Karlavägen 100 Stockholm. Konferensen är kostnadsfri. Möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst ges.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att Margareta Björk, Pia Toremar,
och Heinz Spira deltar.

Konferens

Margareta Björk deltar den 6 oktober vid MICASA:s heldagskonferens ”Stimulans för våra sinnen med färg, ljus och ljud”. Konferensen kostar 1000 kr exkl. moms.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner deltagande vid konferensen.

_________