Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, Medborgarplatsen 25, plan 8

2 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av justerade protokoll från den 17 september 2009

4 Fastställande av dagordning

Beslutsärende

4 A Reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Dnr 1090-2009-100 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

5 Antagande av anbud i upphandling av driften av fritidsverksamhet inom västra och östra Södermalm inklusive träffpunkt Björnsan och Duvnäsgatans öppna förskola

Dnr 415-2009-103 Sekretessen hävd

6 Upphandling av kost inklusive leveranser för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1074-2009-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandling av utförande av personlig assistans

Dnr 1009-2009-103 Sekretessen hävd

8 Överklagan av hovrättens dom

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

11 Nedläggning av faderskapsutredning

Beslutsärenden forts

12 Parkplan

Bordlagt den 17 september 2009
Dnr 692-103-2009
Utsändes ej

15 Lokalplanering för förskolan åren 2010-2012

16 Omstrukturering av Tanto vård- och omsorgsboende

18 Överenskommelse om utförande av budget- och skuldrådgivning

19 Redovisning av personaktgranskning vid Beställarenheten inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

20 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid

Nytorgsgårdens vård och omsorgsboende
Dnr 924-2009-602 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

21 Motion (2009:16) om bättre information om broöppning

22 Motion om Slussen som Stockholms "Circular Quay"- en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik

23 Förslag till detaljplan för Södersjukhuset 10 m.m. intill Ringvägen 50 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03064

24 Införande av rökfri arbetstid

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 954-2009-006 Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Ringos, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 997-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

27 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

Anmälningsärenden

28 Verksamhetstillsyn vid Vintertullens äldreboende och servicehus

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

32 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av balanslista

35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

36 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 27 oktober 2009.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokollen från den 17 september justerats den 22 september 2009.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkännes.

§4 Reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009-10-20.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Smärre justeringar föreslås i aktivitetsplan för upphandling och
konkurrens 2009.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2009 (Dnr 1090-2009-100)

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med våra reser- vationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2009”.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat förvaltningens förslag till beslut".

§5 Antagande av anbud i upphandling av driften av fritidsverksamhet inom västra och östra Södermalm inklusive träffpunkt Björnsan och Duvnäsgatans öppna förskola

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 10 september 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 415-2009-103

§6 Upphandling av kost inklusive leverans för äldreomsorgen inom Södermalm

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.
Dnr 1074-2009-103

§7 Upphandling av utförande av personlig assistans

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 september 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.
Dnr 1009-2009-103

§8 Överklagan av hovrättens dom

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 september 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Parkplan

Södermalms stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 april (Dnr 692-2008-103). Ärendet bordlades av nämnden den 14 maj, 11 juni, 27 augusti och 17 september 2009.

§13 Rapport om information över klagomål på hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2009-08-27 att redovisa hur förvaltningen arbetar med klagomål över socialtjänstlagens område för enskilda personer som har hemtjänst enligt ramavtal och varför AB Nordisk Hemservice haft ett flertal klagomål senaste månaderna.

Stadsdelsnämnden beslutade den 17 september 2009 att återremittera ärendet för en komplettering med de klagomål som inkommit under 2008 och 2009 för äldreomsorg som drivs i stadsdelsförvaltningens egna regi.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 september (Dnr 921-2009-000).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§14 Månadsrapport september 2009

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per september 2009.

Ärendet

Månadsrapporten per september med helårsprognos visar på ett överskott om 10,0 mkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visas ett överskott om 12,8 mnkr.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 9 oktober (Dnr 324-2009-101).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§15 Lokalplanering för förskolan åren 2010-2012

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering för förskolan för åren 2010-2012.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner start av ny förskola i Eriksdals-skolan med fem grupper, våren 2010.

Ärendet

I ärendet redovisas lokalbehov för förskolan 2010-2012. Totalt beräknas antalet barn i stadsdelsområdet att öka med omkring 380 barn fram till år 2012. Ökningen berör huvudsakligen Södra Hammarbyhamnen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 oktober (Dnr 968-2009-400).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Omstrukturering av Tanto vård- och omsorgsboende

Genomförande

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att omstrukturera Tanto vård- och omsorgsboende enligt föreslagen genomförandeplan, dock med beaktande av finansborgarrådets förslag till budget 2010, bilaga 14 ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad”,

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att tillställa äldreborgarrådet detta ärende och lokala pensionärsrådets skrivelse till Södermalms stadsdelsnämnd i anledning av ärendet för beaktande i den pågående översynen av stadens kösystem till vård- och omsorgsboenden

samt att därutöver anföra:

Alliansen förslår i förslaget till budget för 2010 att trygghetsboende införs i Stockholm. Budgetförslagets bilaga 14 ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad” innehåller bakgrund, definition av trygghetsboende i Stockholms stad, förmedlingsregler, omvandling av servicehus. Ett antal servicehus ska omvandlas, bl a Tanto.

Berörda på Tanto servicehus har fått information om förslaget i budgeten, men självklart kommer informationsträffar att hållas och mera information att ges.

Södermalms lokala pensionärsråd har i anledning av omstruktureringen av Tanto vård- och omsorgsboende inkommit med en skrivelse till Södermalms stadsdelsnämnd angående turordningssystemet till stadens vård- och omsorgsboenden.

Vi instämmer i LPR:s åsikt att turordningssystemet bör ses över vid omstruktureringar av stadens vård- och omsorgsboende, då de boende ej på grund av egen förskyllan måste flytta till ett annat boende, vilket bör beaktas i den pågående översynen av stadens kösystem.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade den 27 augusti 2009 beslut om att omstrukturera Tanto vård- och omsorgsboende och gav stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för genomförande. Förändringen innebär att de äldre som bor på Tanto vård- och omsorgsboende kommer att få flytta till ett annat vård- och omsorgsboende inom stadsdelsområdet eller om den enskilde så önskar inom staden. Omstruktureringen beräknas vara avslutad under första kvartalet 2010.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 september (Dnr 705-2009-600).

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och KD:s förslag till beslut.

Votering begärdes och ordföranden föreslog att de som yrkar bifall till M, FP och KD:s förslag till beslut röstar ja och de som yrkar bifall till S, V och MP:s förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Thorwald Nilsson (M),
Tomas Wahlström (M), Christoffer Järkeborn (M), Bo Jutner (M),
Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Christian Stener (S), Sofie Evertsson (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Reservation

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämnden beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att nämnden tillskriver kommunstyrelsen med begäran att vid denna omstrukturering de boende har möjlighet till förtur till önskat bo ende.

Nämnden instämmer i det uttalande som Stadsdelsnämndens pensionärsråd har antagit. Om vi menar allvar med talet om valfrihet, måste de boende få möjlighet att välja vilket boende de ska flytta till. Om detta inte är möjligt, måste tidplanen för utflyttningen flyttas fram till den dagen samtliga boende fått önskad placering.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag till beslut".

§17 Överenskommelse om utförande av budget- och skuldrådgivning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna det utvidgade samarbetet mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm när det gäller budget- och skuldrådgivning.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören för Södermalms stadsdelsförvaltning i uppdrag att teckna överenskommelse med Norrmalms stadsdelsförvaltning om att utföra budget- och skuldrådgivning för boende inom Södermalms stadsdelsområde.

3. Berörda stadsdelsnämnder informeras om beslutet genom protokollsutdrag.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden – Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm - samverkar sedan 2007 när det gäller bland annat budget- och skuldrådgivning, en av de verksamheter som på grund av minskad volym inte längre kan drivas effektivt inom varje enskild förvaltning. Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att även Södermalm ansluter sig till samarbetet och att stadsdelsdirektören tecknar överenskommelse med Norrmalms stadsdelsförvaltning om att utföra rådgivningen för boende inom Södermalms stadsdelsområde.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 september (Dnr 977-2009-500).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Redovisning av personaktgranskning vid Beställarenheten inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en internkontroll i form av personaktgranskning inom beställarenheten för funktionshindrade som en första del i syftet att klarlägga om nämndens mål om rättssäker biståndshandläggning är uppfylld.

Helhetsbedömningen är att handläggningen på Beställarenheten i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs på en rättssäker biståndshandläggning, det vill säga att ansökningar om bistånd och insatser är handlagda i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 september (Dnr 906-2009-602).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Nytorgsgårdens vård och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens förslag till åtgärder angående tillsynen vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende till länsstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en uppföljningsrapport på sammanträdet i februari 2010

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

samt att därutöver anföra:

Länsstyrelsen gör både anmälda och oanmälda tillsynsbesök på stadens vård- och omsorgsboenden, oavsett huvudman.

Det är bra och vi förutsätter att så kommer att ske när den nya tillsynsorganisationen träder i kraft 2010.

De åtgärder och tidsplan, som presenteras i detta ärende, kommer Södermalms stadsdelsnämnd att följa upp i februari 2010.

Vi vill understryka vikten av att genomförandeplanen för varje boende är aktuell, eftersom det är den som ligger till grund för vilken vårdtyngd alternativt ersättningsnivå, som utgår till boendet enligt Stockholms kommunfullmäktiges beslut både när det gäller vårdtyngdsmätningsinstrumentet och ersättningsnivåerna.

Ärendet

Länsstyrelsen har genomfört ett oanmält besök vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende den 21 juli 2009. Efter besöket riktade länsstyrelsen bland annat kritik mot brister i den sociala dokumentationen, de äldres rätt till självbestämmande, förankring av nämndens kvalitetssystem gällande fel och brister samt synpunkts- och klagomålshantering. Länsstyrelsen påpekar även att rutiner för hantering av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2§ SoL, Lex Sarah, inte är förankrade i personalgruppen. Stadsdelsförvaltningen kan i huvudsak instämma i länsstyrelsens kritik och redovisar vilka åtgärder som genomförts och kommer att genomföras.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 september (Dnr 924-2009-602).

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och KD:s förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämnden beslut till förmån för eget förslag till beslut.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till åtgärder angående tillsynen vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende till länsstyrelsen.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa hur bemanningen kan utökas för att nå en godtagbar kvalitet på Nytorgsgården.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Nämnden ser med mycket stort allvar på de brister som Länsstyrelsen påpekar efter sin tillsyn den 21 juli 2009. Förvaltningen har i sitt yttrande framfört att den i huvudsak kan instämma i länsstyrelsens kritik och redovisar i sitt yttrande vilka åtgärder som genomförts och kommer att genomföras.

Dock saknas i förvaltningens yttrande kommentarer till länsstyrelsens kritik att det är för låg bemanning på Nytorgsgården, vilket är orsaken till flera av de brister som påpekas.

I Länsstyrelsens redovisning kan vi läsa följande:

Om tid saknas för personalen att hinna reflektera över arbetet och diskutera frågor som är viktiga utifrån brukarperspektivet, exempelvis etik, värderingar och förhållningssätt kan det vara ytterligare ett tecken på för låg bemanning.

Nämnden behöver utveckla rutiner för att fortlöpande kontrollera att bemanningen svarar mot den enskildes behov av stöd och omsorg över dygnet. Det bör påpekas att stadens ersättningsnivåer inte får styra tillämpningen av socialtjänstlagen.

Av redovisningen framkommer bl a att de boende inte själva får bestämma när de vill lägga sig eftersom så många som möjligt måste vara i säng innan ensamarbetet börjar kl 18 eller 20 beroende på våningsplan.

Länsstyrelsens bedömning är att för att skapa personalkontinuitet och kunna ha överblick och kontakt med de boende är det nödvändigt att boendet är dimensionerat och organiserat utifrån de äldres behov.

Nämnden har tidigare kunnat konstatera att vid införandet av äldrepengen den 1 juli 2008 tvingades flera äldreboenden minska på bemanningen av ekonomiska skäl. Detta har vi i tidigare ärenden kritiserat. Vi uttryckte också en stark oro när det anmäldes till nämnden att flera vård- och omsorgsboenden i fortsättningen skall anlita Vårdpilen kvällar och nätter om de behöver ha tillgång till sjuksköterska. Vi kan konstatera att denna oro var befogad”.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag till beslut".

§20 Motion (2009:16) om bättre information om broöppning

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion på remiss som handlar om att förbättra informationen om broöppningar i Stockholm. Syftet är att minska bilköerna genom att bilisterna i god tid ska kunna välja alternativa färdvägar då broarna öppnas för segelbåtar och större fartyg. Förvaltningen kan konstatera att broöppningarna redan idag är tidsmässigt reglerade för att minimera bilköerna. Vid eventuella haverier ges information till Radio Stockholm och inom en snar framtid kommer även information om haverier kunna ges på Vägverkets informationstavlor. Förvaltningen anser med anledning av ovanstående att den nuvarande och planerade informationen om broöppningarna är tillräcklig.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 oktober (Dnr 800-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.§21 Motion om Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen bestående av en motion av Per Ankersjö (C) i vilken det föreslås att staden i arbetet med Nya Slussen ska komplettera förslaget med en modern pendelbåtsterminal, integrerad med övrig kollektivtrafik och med angöringspunkter på bägge sidor om Slussen, i syfte att skapa en centralstation för framtidens kollektiva båttrafik. Motionären framför också att staden i samarbete med andra intressenter bör ta initiativ för att skapa ett vattenburet kollektivtrafiknät i Stockholmsområdet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 september (Dnr 843-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Förslag till detaljplan för Södersjukhuset 10 m.m. intill Ringvägen 50 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-03064-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Ordförande Margareta Björk m fl (M) anmälde jäv och deltog därför inte i beslutet.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett förslag till ny detaljplan på remiss. Förslaget innebär att ett nytt bostadshus, innehållande 35 hyreslägenheter samt lokaler, uppförs intill Ringvägen nr. 50. I förslaget ingår även en ny gång- och trappförbindelse mellan Ringvägen och Södersjukhuset. Förvaltningen är positiv till förslaget då nya bostäder tillförs i ett centralt läge och att en ordnad gångförbindelse mellan Ringvägen och Södersjukhuset anläggs. Förvaltningen är angelägen om att huset ges en utformning som passar in i den befintliga miljön

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 oktober (Dnr 975-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Nämnden beslutade att bifoga en skrivelse om fastighet vid Ringvägen som kommit från en medborgare.

§23 Införande av rökfri arbetstid

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått ett av stadsledningskontoret utarbetat förslag till införande av rökfri arbetstid i Stockholms stad på remiss. I budget 2009 gavs staden i uppdrag att utöka ”arbetet för att skapa en rökfri arbetstid i alla stadens verksamheter till gagn för såväl de anställdas hälsa som brukarna”.
Senast den 1 maj 2010 ska rökfri arbetstid vara infört i alla stadens verksamheter. Södermalm stadsdelsförvaltning införde rökfri arbetstid den 1 juli 2009 och är positiv till förslaget om införandet av en rökfri arbetstid inom Stockholms stad.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 september (Dnr 954-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Ringos, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att invända mot alkoholservering till allmänhe­ten klockan 11.00 – 00.00 utomhus och inomhus vid restaurang Ringos, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnden i ärende om alkoholser­vering. Det gäller Stockholm Spis AB som ansöker om att få tillstånd för servering av alkohol till allmänheten vid restaurang Ringos, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 september (Dnr 997-2009-507).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens remissvar till kommunstyrelsen

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsdelsnämnden har från äldreroteln fått remissen ”Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen”. Äldreförvaltningen föreslår att ett gemensamt bedömnings- och kartläggningsinstrument som säkerställer en professionell, systematisk, rättvis, rättssäker och likformig bedömning införs i staden. Stadsdelsförvaltningen konstaterar att ett gemensamt kartläggningsinstrument dels är bra för rättssäkerheten och likformigheten dels kommer vara ett bra stöd i utredningsprocessen, framförallt när den enskilde har omfattande behov.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 september (Dnr 867-2009-006).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsförvaltningen överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens remissvar till kommunstyrelsen

 2. Omedelbar justering

Ärendet

I Stockholms stad har valfrihet inom vård- och omsorgsboenden införts den 1 juli 2008. Av beslutet framgår att vård- och omsorgsboendena som drivs i egen regi ska upphandlas genom årliga, centralt administrerade entreprenadupphandlingar. Av beslutet framgår vidare att stadsledningskontoret ska göra en bedömning av vilka vård- och omsorgsboenden som ska ingå i de årliga entreprenadupphandlingarna.

För Södermalms stadsdelsnämnd innebär det att driften av verksamheten inom Guldbröllopshemmets och Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende upphandlas under år 2010.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 september (Dnr 1015-2009-006).

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom detta.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämnden beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med våra reser- vationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2009”

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt förvaltningens förslag till beslut".

§27 Verksamhetstillsyn vid Vintertullens äldreboende och servicehus

Socialstyrelsen gjorde den 11 september 2008 en verksamhetstillsyn med stöd av 6 kap 9 och 10 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område vid Vintertullens äldreboende och servicehus.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälningsärende från den 2 oktober (Dnr 945-2009-602).

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 22 september, 6 oktober och den 20 oktober 2009.

§29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från Södermalms lokala pensionärsråd den 13 oktober 2009.

§30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från Södermalms lokala handikappråd den 13 oktober 2009.

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderåden vid:

Tanto servicehus den 26 maj och den 4 september 2009.

Magdalenagården den 4 juni 2009.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämn den 2 september – 5 oktober 2009.

§33 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen – beslut om vårdnadsbidrag SDN 2009-10

Tre beslut fattade på delegation av stadsdelsdirektören gällande avtal om avgångsersättning.

Deltagande i resa under november månad 2009.

§35 Information från förvaltningen

Verksamhetsplan 2010

Under vecka 44 åker alla enhetschefer på en lunch till lunchkonferens inför arbetet med verksamhetsplanen för år 2010.

Nyårsfirande vid Slussen

Södermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med Citypolisen och stadsledningskontorets säkerhetsansvarig föreslår samma arrangemang kring nyårsfirandet vi Slussen som förra året. Nämnden får ett ärende i frågan till novembersammanträdet.

Kvalitetsutmärkelse

I år är det 15 år sedan kvalitetsutmärkelsen delades ut första gången. Utdelningen sker den 17 november i Stadshuset. Från Södermalm deltar:

- Södra Hammarbyhamnens förskolor

- Södermalms grupp- och servicebostäder & Teckentullens dagliga verksamhet

- Enheten för vuxna

- Södermalms hemtjänst

- Värjans gruppbostad

Verksamhetsövergångar

Den 1 maj 2009 togs driften vid Danvikstulls dagliga verksamhet över av Frösunda LSS AB och Hammarby dagliga verksamhet togs över av Attendo Care AB. Båda verksamhetsövergångarna har gått enligt
planerna.

En brukarundersökning riktad till funktionshindrade kommer att genomföras under 2009. Resultatet av undersökningen ska ingå i
årsredovisningen för år 2009.


Rotary stipendium

Stockholm-Skanstull Rotaryklubb har tilldelat 2009–års stipendium till Kurt Perssons minne till Söderandan, lokala brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde. Stipendiet som är på 100000 kronor tilldelas Söderandan med avsikt att medlen ska stödja projektet Söderandanbussen.

Pandemiplanering

Samtliga enheter inom Södermalms stadsdelsförvaltning har tagit fram handlingsplaner inför den befarade influensapandemin. Staden har träffat en överenskommelse med företagshälsovården och Wasa
vaccin om vaccination av personal.

Artikel i DN

Enligt en artikel i DN den 22 oktober ska Stockholm få ett Centrum för hemlösa nästa sommar. Centrumet föreslås ligga på Kapellgränd på Södermalm. Enligt uppgifter förvaltningen har fått kommer centret inte att ha något boende.

§36 Övriga frågor

”Juridik – hjälpmedel eller hinder i det sociala arbetet”

Stockholms universitet bjuder in till en temadag tisdagen den 3
november 2009, 15.00 – 19.00. Temadagen är gratis.

Plats: Aulan, Institutionen för socialt arbetet, Sveaplan, Sveavägen 160.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ledamöter och ersättare i sociala delegationen deltar.

”Länskonferens om tillgänglighet av alkohol och narkotika i Stockholms län”

Länsstyrelsen, Preventionscentrum vid Stockholms stad, Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete vid Karolinska Institutet, STAD – sektionen inom Beroendecentrum vid Stockholms läns landsting bjuder in. Konferensen är gratis.

Tid: torsdag 26 november kl. 9.00 – 12.00

Plats: MS Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm

Stadsdelsnämnden godkänner att ledamöter och ersättare i sociala
delegationen deltar.

___________