Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-26

Sammanträde 2009-11-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Linnésalen, Medborgarplatsen 25, plan 8

2 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av justerat protokoll från den 22 oktober 2009

4 Fastställande av dagordning

6 Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

7 Upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

8 Upphandling av visst pedagogiskt stöd och handledning inom förskoleverksamheten på Södermalm

9 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 982-2009-103 Omedelbar justering

11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

15 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

16 Parkplan

Bordlagt den 22 oktober 2009
Dnr 692-2008-103
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Sammanträdesdagar 2010 för Södermalms stadsdelsnämnd

20 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet - Dianova Ideell förening

21 Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet - Coach & Care Support Stockholm AB

Dnr 1087-2009-503 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förlängning av avtal avseende driften av dagverksamheter omfattande Villa Magdalenas, Kofotens, Grindstugans (inklusive Guldäggets) dagverksamheter för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1130-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Revidering av delegationsordningen

23 A Inriktning på ett tryggare och trevligare nyårsfirande även 2009/2010

Remissärenden

24 Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 4, Rosenlundsgatan 36/Maria Skolgata 79 A i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36100-54

25 Förslag till detaljplan för Bulten 19 och del av Södermalm 3:1 vid Hornstull, i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36031-54

26 Komplettering till ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-623-2009
Dnr 666-2009-006 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Delredovisning av verksamhet med personligt ombud

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med beteckning
704-09-30100
Dnr 1196-2009-503

28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cozy, Götgatan 53, 116 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1142-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B, 118 52 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1112-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hornstull Strand 4 Etablissement, Hornstulls strand 4, 117 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1146-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Lugnets Hörna u.ä.t. El Rocoto, Skeppsmäklargatan 5, 120 65 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1183-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

32 Anmälan av ordförandebeslut om anskaffning av IT-utrustning

33 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem

35 Anmälningsärende, länsstyrelsetillsyn över Villa Cederschiölds demensboende

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

39 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

41 Anmälan av balanslista

42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

43 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 1 december 2009.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokollen från den 22 oktober justerats den 27 oktober 2009.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 10 november 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 1104-2009-103

§7 Upphandling av visst pedagogiskt stöd och handledning inom förskoleverksamheten på Södermalm

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 november 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 1068-2009-103

§8 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 982-2009-103

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 november 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den x xxx 2009. Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Parkplan

Beslut 1

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget att omvandla Årsta Holmar till naturreservat

 2. Stadsdelsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga en gångbro från Årsta Holmar till södermalmssidan

Samt att därutöver anföra:

Vi avstyrker förslaget, som finns i parkplanen, att omvandla Årsta Holmar till naturreservat, eftersom vi vill att detta område ska vara tillgängligt för alla. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga en bro mellan området och södermalmssidan.

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag om Årsta holmar och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) yrkade avslag till M, FP och KD:s förslag till beslut om Årsta holmar.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och KD:s förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

Beslut 2

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak Parkplan Södermalm 2009 att användas som underlag för utveckling och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillställa parkplanen de tekniska nämnderna, som står för exploatering, planering samt investeringar, samt Stockholm Business Region

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafik- och renhållningsnämnden att trädplanen revideras, när möjlighet ges

 4. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att i framtida uppdateringar av parkplanens första del, i en separat bilaga, även kartlägga de grönområden och fotbollsplaner, som ligger utanför stadsdelsnämndens ansvar

samt att därutöver anföra:

Stadsdelsförvaltningen har gjort ett utmärkt inventeringsarbete och de tre delarna medger revideringar under de 10 år, som planen är tänkt att fungera. Underlaget är inte bara ett beslutsunderlag utan även till del en uppslagsbok om stadens parker.

Södermalm är i mångt och mycket kontrasternas stadsdel. En stor mängd parker och gröna avenyer blandas med den täta stenstadens trädlösa gator. Det är viktigt att vi slår vakt om Södermalm som en grön stadsdel och att antalet träd skall öka i stället för att minska. Den beslutade trädplanteringen på Hornsgatan är ett bra exempel för att bidra till en bättre luftmiljö och vi ser gärna att det på flera trädfria gator planteras träd.

Stockholms stad har en trädplan, som intimt hänger ihop med resp stadsdelsnämnds parkplan. För att se helheten hemställer vi att trafik- och renhållningsnämnden reviderar trädplanen, när möjlighet ges och efter det att alla stadsdelsnämnder antagit resp parkplan.

Vi instämmer i Skönhetsrådets åsikt att Södermalms parker såväl som många av stadens övriga parker skulle kunna utnyttjas i stadens arbete med att stärka Stockholms varumärke som turiststad m m. Vi instämmer även i Rådets synpunkt att de olika parkplanerna måste knytas ihop centralt för att få ett paraplyseende över staden. Förhoppningsvis kommer Stockholms nya stadsträdgårdsmästare att ha det ansvaret. Parkernas skötsel och investeringar är alltid avhängiga stadens ekonomi och de medel som avsätts för detta.

Stadens parker och offentliga rum ansvarar vi alla för – attitydförändringar måste till stånd. Därför måste skyltar finnas i våra parker vad som gäller.

Förvaltningen föreslår att den lokala ordningsstadgan ändras så att det blir förbjudet att rasta hundar i lekparker och i blomsterrabatter – något som vi tycker vore en självklarhet för varje hundägare. Lika självklar tycker vi att det inte är acceptabelt att träna kamphundar på gungorna i våra parker, vilket sker. Eftersom antalet hundar ökar kraftigt, ställs krav på ytterligare hundrastgårdar. Det finns förslag på flera hundrastgårdar i parkplanen och även i fortsättningen måste flera möjligheter undersökas.

Förvaltningens förslag att utveckla Lilla Blecktornsparken till ungdoms- och idrottspark är mycket positivt, eftersom det saknas utrymmen för spontanidrott. Stadsdelsnämnden har tidigare uttryckt önskemål om konstgräs för spontanidrottsmöjligheter både på bollplanerna vid Sofia skola och på Långholmen. Möjligheterna att nyttja flera parker till spontanidrott är alltid uppskattat av allmänheten.

Här nedan följer våra avvikelser/tillägg från beslutsunderlaget:

- Generellt önskar vi att det finns möjlighet för allmänheten att sponsra nya, större och flera träd.

- Möjligheten att inrätta flera hundrastgårdar än de i planen angivna bör undersökas.

- Axel Landquists park och även Mosebacke Torg har genomgått sto- ra förändringar sedan kioskerna satts upp. Vi ser gärna att flera så- dana kiosker upprättas, t ex på Skinnarviksberget och i Tanto, om intressenter finns.

- Stränder: Undersöka möjligheten att upplåta båtuppläggningsplatser till bollplaner av olika slag sommartid. Här pågår intressanta dis- kussioner mellan Hellas Tennisklubb, Båtklubben och staden.

- Möjligheten att bygga en gång- och cykelbro mellan Mäster

Mikaels Gata och Fjällgatan för att öka tillgängligheten ska under sökas.

- Befintliga träd i våra parker ska bevaras, beskäras, gallras eller i
vissa fall tas ned. Vilken eller vilka av dessa åtgärder, som ska vid- tas, överlåter vi till professionen på förvaltningen att avgöra.

Det finns förslag t ex utanför Hornstulls äldreboende att gallra för att möjliggöra för de boende att se ut över vattnet.

Även boenden vid Vintertullstorget har uttryckt samma önskemål.

Boenden vid Stig Claessons park är skeptiska till att pilarna ska tas ner.

Dessa frågor måste diskuteras mera med de närboende.

- På sikt bör parkeringsplatserna vid Tanto, som idag upplåts till verksamhet kring Citybanan, försvinna och marken användas för att skapa en attraktiv entré till Tantolunden från Ringvägen.

Vi ser gärna:

- att en aktivitetspark för äldre inrättas i stadsdelen,

- att Fatbursparken och Mariatäppan utvecklas till en stor aktivitets plats för alla åldrar efter det att Citybanan byggts. Området skulle kunna innefatta möjligheter till lekplats, spontanidrott m m,

- att parkvärdar även i fortsättningen finns i våra parker för att
kunna bidra till en ökad trivsel och en bättre kunskap om parker na och dess värden,

- att de populära parkvandringarna fortsätter.

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP), Erika Josbrandt (KD), vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden ställer sig bakom det.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt nämndens förslag till beslut".

Ärendet

Parkplan Södermalm 2009 har tagits fram utifrån mål, råd och riktlinjer i Stockholms parkprogram. Parkplanen anger parkernas behov av framtida utveckling och ger förslag till angelägna åtgärder i parkerna vad gäller både investeringar och skötsel samt underhåll. Till grund för parkplanen finns en inventering av samtliga parker och naturområden i stadsdelsområdet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 31 april (Dnr 692-2008-103). Ärendet bordlades av nämnden den 14 maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september och den 22 oktober 2009.
Dnr 692-2008-103

§16 Verksamhetsplan 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet till den 10 december 2009.

Ärendet

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2010 har upprättats enligt anvisningarna från stadsledningskontoret.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 23 november 2009. Dnr 1075-2009-100

§17 Månadsrapporter per oktober 2009

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per oktober 2009.

Ärendet

Månadsrapporten per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 12,0 mkr både före och efter resultatdispositioner.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 10 november 2009. Dnr 324-2009-101.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

Månadsrapporten för oktober visar på ett prognostiserat överskott på 12 mnkr, vilket är ungefär detsamma som prognostiserats långt tidigare under hösten. I dag torde det vara för sent att göra något, men vi vill erinra om våra tidigare, och av den borgerliga majoriteten avvisade förslag, att använda överskottsmedel för kvalitetshöjande insatser av engångskaraktär inom nämndens olika verksamheter. Ett anspråkstagande av nämnda medel, om än inte till hela beloppet, skulle kunna ha höjt kvalitén inom verksamheterna till gagn för verksamheten och till fromma för brukarna inom stadsdelen.

§18 Sammanträdesdagar 2010 för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd sammanträder följande dagar under år 2010:

Dag/månad Ärende

Måndagen den 4 januari Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

Torsdagen den 21 januari

Torsdagen den 11 februari Bokslut och verksamhetsberättelse/ årsredovisning för 2009

Torsdagen den 25 mars Månadsrapport per den 28 februari

Torsdagen den 22 april Nämndernas underlag till budget för 2011 med beräkningar för 2012 och 2013
Månadsrapport per den 31 mars

Torsdagen den 20 maj Tertialrapport 1 per den 30 april med
prognos för 2010

Torsdagen den 17 juni Månadsrapport per den 31 maj

Torsdagen den 26 augusti Månadsrapport per den 31 juli

Torsdagen den 30 sept Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2010

Torsdagen den 28 oktober Månadsrapport per den 30 september

Torsdagen den 25 nov Månadsrapport per den 31 oktober

Torsdagen den 16 dec Månadsrapport per den 30 november

Ärendet

Tidpunkten för sammanträdena har lagts med hänsyn till tidplan för nämndernas arbete under 2010.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2009. Dnr 1154-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet – Dianova Ideell förening

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län dnr 7021-09-068432

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) för kvinnor och män 18-60 år med sociala problem såsom beroendeproblematik enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2009. Dnr 1081-2009-503.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet - Coach & Care Support Stockholm AB

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med dnr 7021-0969565

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet på Högbergsgatan 48 för Coach & Care Support AB

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

samt att därutöver anföra följande:

Vi ifrågasätter ej den verksamhet som denna ansökan handlar om, men vi ifrågasätter starkt den adress som här gäller. Högbergsgatan 48 ligger mycket nära Fatbursparken, Medborgarplatsen och Björns Trädgård med de mycket kända problem vad gäller missbruk av alla slag. Dessutom ligger Bostället, ett tröskelboende, snett emot denna adress.

På företagets hemsida http://www.coachcaresupport.com.index kan man läsa följande:

Stödboende

Vid högbergsgatan i Stockholm finns CCS dygnet runt bemannande boende. Det är ett boende med 17 platser där klienterna även lär sig hushållslära för att senare klara av ett eget boende med ekonomisk planering och matlagning.

.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen och tillstånd för öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2009. Dnr 1087-2009-503

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt nämndens förslag".

§21 Förlängning av avtal avseende driften av dagverksamheter omfattande Villa Magdalenas, Kofotens, Grindstugans (inklusive Guldäggets) dagverksamheter för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

 1. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med ActiveSöder AB avseende driften av dagverksamheter från 2010-09-01 t.o.m. 2012-08-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande avtalet gäller fr o m 2008-09-01 till och med 2010-08-31, med möjlighet till förlängning på samma villkor i två plus två år. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstiden utgång (30 november 2009 och 30 november 2011).

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 23 oktober 2009. Dnr 1130-2009-104.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Revidering av delegationsordningen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och har därefter reviderats vid olika tillfällen. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden. Förvaltningen föreslår vissa ändringar i delegationsordningen till följd av förändringar i verksamhetens behov, ändring av vissa lagrum och ny offentlighets- och sekretesslag (OSL). Dessutom har ändringar och borttag av redaktionell karaktär gjorts.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2009. Dnr 128-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Inriktning på ett tryggare och trevligar nyårsfirande även 2009/2010

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna inriktning på nyårsfirande 2009/2010 vid Slussen.

 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett nyårsfirarde i enlighet med föreslagna inriktning. Finansiering får ske inom ramen för nämndens budget 2009 och maximalt uppgå till 0,9 mnkr.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna inriktning på nyårsfirande 2009/2010 vid Slussen och att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett nyårsfirandet. Finansiering får ske inom ramen för nämndens budget 2009 och maximalt uppgå till 0,9 mnkr.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2009. Dnr 1103-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 4, Rosenlundsgatan 36/Maria Skolgata 79 A i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36100-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Planförslaget omarbetas till en lägre exploateringsgrad så att de kulturhistoriska värdena bättre tas tillvara,

 2. Stadsdelsnämnden avstyrka rivning av den så kallade matsalsbyggnaden,

 3. Planförslaget omstuderas så att fresken kan bevaras på plats i ett inomhusklimat,

 4. Stadsdelsnämnden uttalar att nämnden hade föredragit ett helhetsgrepp på hela kvarteret och att endast ett enda planförslag funnits,

 5. Beslutet justeras omedelbart.

samt att därutöver anföra:

Stockholm växer och är en populär stad att bo i, vilket vi givetvis uppskattar. Nya bostäder måste därför byggas och det mål som vi i Alliansen satt upp under mandatperioden, måste uppnås.

Samtidigt finns många olika intressen, som gör sig hörda – alltifrån alla de som står i bostadsförmedlingens kö till de som vill att vi inte bygger alls. Vi som politiker ska försöka att göra en sammanvägning av olika åsikter och önskemål.

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande: ”Detta kvarter ligger centralt läge på Södermalm, nära kollektivtrafik och annan service, vilket gör platsen lämplig för bostadsändamål.” Dock vill vi att planförslaget ska omarbetas till en lägre exploateringsgrad, så att de kulturhistoriska värdena bättre tas tillvara. Rivningen av den grönklassade matsalsbyggnaden innebär att en del av kvarterets arkitektoniska och kulturhistoriska värden går förlorad. Frescomålningen av Bo Beskow måste också bevaras. Vi avstyrker därför en rivning i denna del. En ombyggnad till bostäder skulle däremot sannolikt vara möjlig ur antikvarisk synpunkt.

Vi instämmer i följande, som står i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, och hoppas att dessa synpunkter beaktas i den fortsatta planprocessen:

- att det är av stor vikt att gården utformas på ett genomtänkt sätt,
vilket bl a innebär att den förses med tillräckliga lekytor för barn,

- att det är positivt om delar av den befintliga parkanläggningens na- turkaraktär kan bibehållas,

- att den stora eken sparas,

- att den planerade körvägen anpassas så att eken inte skadas,

- att om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt bör träd planteras på Maria Skolgata som kompensation till de träd som försvinner i sam- band med planens förverkligande,

- att fastigheten förses med ytterligare utrymmen för källsortering av övrigt material (utöver de tre föreslagna i planen),

- att planen tillåter att gruppbostäder och servicelägenheter för funk- tionshindrade kan tillskapas, då behov föreligger.

Vi hade önskat att det funnits ett enda ärende för detta kvarter för att få en helhetssyn på hela kvarteret.

I övrigt hänvisar vi till kulturnämndens eniga beslut och beslutsunderlag.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett detaljplaneförslag på remiss. Förslaget innebär att cirka 150 bostadsrättslägenheter kan byggas i kvarteret Tobaksmonopolet 4, vid hörnet av Maria Skolgata och Rosenlundsgatan. Förvaltningen är positiv till förslaget då bostäder tillkommer i ett centralt läge nära allmänna kommunikationer. Förvaltningen anser att det är viktigt att bostadsgården utformas så att tillräckliga lekytor för barn skapas och att befintliga naturvärden på gården bibehålls. Förlaget innebär att kulturmiljön i kvarteret påverkas då bland annat en matsalsbyggnad måste rivas. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att frescomålningen i matsalsbyggnaden sparas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2009. Dnr 993-2009-006

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Birger Jeansson (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, P och KD:s förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förslaget till beslut

att planförslaget omarbetas till en lägre exploateringsgrad så att de kulturhistoriska värdena och grönområdet bättre tas tillvara.

att avstyrka rivning av den s k matsalsbyggnaden

att planförslaget om studeras så att fresken kan bevaras på plats i ett inomhusklimat

att därutöver anföra följande:

I de förutsättningar som gavs när det gällde programmet för planområdet som helhet låg alltså ett givet exploateringstal. Detta tycker vi är en felaktig utgångspunkt för stadsbyggandet – det naturliga sättet att ordna kompletteringsbebyggelse i ett redan bebyggt område måste istället vara att se till planområdets förutsättningar och dess möjligheter. Matsalsbyggnaden med sin bevarade frescomålning av Bo Beskow måste bevaras, detsamma gäller det till vänster om grönområdet liggande bostadshuset. Även grönområdets värde för området ska beaktas.

Kvarteret Tobaksmonopolet är dessutom en värdefull industrimiljö där fabriken och kontoret ritade av Ivar Tengbom, matsalen och bostäderna ritade av byggmästaren Emil Lindkvist och tobakslagret och fabriken ritade av TA Bergen och Eskil Sundahl ingår som en helhet. Kvarteret som sådant är värdefullt för förståelsen av den svenska industrihistorien under 1900-talets första hälft..

Reservation

Birger Jeansson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. godkänna att planarbete går vidare för delområdet i anslutning till Ringvägen

2. avstyrka vidare planarbete avseende det Nordöstra hörnet (park och bergklack)

vidare anföra

En ny byggnad vid spetsen mot Ringvägen kan bli bra och väl utformat kan det bidra till stadsbilden. 16 våningsalternativet indraget från Ringvägen är dock inte någon god idé.

Det är ingen brist på kontorsytor i innerstaden och att riva vackra gamla industribyggnader som utgör en viktig enhet för att bygga nya kontorsytor är inte önskvärt.

Att uppföra bostadshus i den befintliga parken mot Rosenlundsgatan (samt att riva industribyggnaden matsalen) avstyrks bestämt. Parken är både vacker och välskött. Att den inte skulle ha något värde för Stockholmare (som antyds i tjänsteutlåtandet) handlar istället om dess dåliga tillgänglighet. Det framgår otydligt för utomstående ifall parken är privat eller inte. Ingången är väl gömd inne på tobaksmonopolets område. Man bör istället se över möjligheterna att öppna upp denna tillgång bättre för Stockholmarna.

Intrång i välskötta parker i Stockholms innerstad kan på inga som helst villkor accepteras.

Särskilt uttalande

Birger Jeansson (MP)

Det förefaller mycket märkligt att man i utredningen kommit fram till att en ombyggnad av Matsalsbyggnaden i Tobaksmonopolet 4 ej skulle leda till någon ekonomisk eller teknisk godtagbar lösning. Hur har man kommit fram till detta? Att det inte skulle vara möjligt tekniskt eller ekonomiskt gångbart att bygga om ett lågt hus utan någon invecklad konstruktion i Stockholms innerstad kan starkt ifrågasättas. Lumafabriken med sin mycket speciella uppbyggnad och känsliga kulturmiljö gick alldeles utmärkt att omvandla till bostäder.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag".

§25 Förslag till detaljplan för Bulten 19 och del av Södermalm 3:1 vid Hornstull, i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36031-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett förslag till detaljplan på remiss. Förslaget innebär att nya handels- och kontorsytor tillkommer i och i anslutning till kvarteret Bulten 19 vid Hornstull och att en ny byggnad uppförs vid den norra delen av torgytan vid Långholmsgatan. Förslaget innebär också att två nya torgytor anläggs i anslutning till kvarteret, en vid Långholmsgatan och en vid slutet av Hornsbruksgatan. Långholmsgatan kommer att byggas om med rakare filer och en ny tryggare trappförbindelse mellan Långholmsgatan och Högalidsspången anläggs. Förvaltningen är positiv till detaljplaneförslaget då den möjliggör att Hornstullsområdet får en attraktivare och tryggare stadsmiljö.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 november 2009. Dnr 1116-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Komplettering till ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-623-2009

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
 2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättningssystem inom socialpsykiat­rin, som bygger på fast ersättning i tre nivåer. Efter synpunkter från stadsdelsnämnderna har förslaget reviderats. I det ursprungliga förslaget fanns en uppenbar risk att systemet i vissa delar skulle kunna bli kostnadsdrivande, vilket strider mot kommunfullmäktiges mål. Ersättningen i föreliggande förslag har sänkts inom nivå ett och två för boendestöd, lokal- och gemensamhetsytor inom boendestöd ersätts månadsvis och cirkelverksamhet utgår ur förslaget om valbara insatsformer. Förvaltningen är positiv till förändringarna i förslaget.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2009. Dnr 666-2009-006

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

att avslå förslaget till beslut samt

att därutöver anföra följande

Vi har tidigare i kraftiga ordalag avstyrkt förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin och är liksom brukarorganisationerna ännu mer kritiska efter att ha tagit del av den komplettering som nu är ute på remiss. RSMH i Stockholms län betecknar ersättningssystemet som en katastrof i ett brukarperspektiv och anser att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.

Kritiken handlar om ersättningssystemets bakomliggande ideologi, dess konstruktion och om de låga ersättningsnivåer som föreslås. Systemet bygger på konkurrensutsättning, vilket kräver standardiseringar och normeringar av behovsbestämningar, tjänster och priser. Enligt RSMH är ersättningssystemet inte tillämpligt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Det har rapporterats från vissa stadsdelsnämnder att ersättningsnivåerna är så låga att små sysselsättningsenheter kommer att slås ut, att anställningar som boendestödjare måste dras in och att det blir svårt att driva små gruppbostäder för brukare som har stora omvårdnadsbehov.

En given slutsats är, att valfrihetssystemet endast gynnar företagen och att brukarnas reella valfrihet minskar kraftigt. De kommer bara att kunna välja mellan stora enheter och det kommer att bli svårt att tillgodose alla brukares behov, vilket strider mot socialtjänstlagen. Vi delar därmed RSMH:s slutsats om att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.


Ersättningssystemet inom socialpsykiatrin ser främst till företagens villkor istället för att lösa det stora problemet med att hälften av de psykiskt funktionsnedsatta saknar sysselsättning och att över 300 lägenheter behövs för att tillgodose behoven åren 2009-2012.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka pengsystemet inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individens återhämtning. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter skapar trygghet och kontinuitet för individen. Pengsystem bygger däremot på att mäta prestationer, vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Pengsystemet är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv och motverkar valfrihet.

Vi ser ingenting i detta ärende, med förslag till lägre ersättningsnivåer, som kan få oss att ändra uppfattning, snarare tvärtom. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna. Det är oacceptabelt med så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder för brukare med stora omvårdnadsbehov. Risken är att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden.

Ersättaryttrande

Pia Toremar (c) "Om jag haft rösträtt hade jag röstat enligt förvaltningens förslag till beslut".

§27 Delredovisning av verksamhet med personligt ombud

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med beteckning
704-09-30100

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud för perioden 2009-01-01 – 2009-08-31 och överlämnar den till länsstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd fick bidrag till verksamhet med personligt ombud för år 2009. Driften av verksamheten övergick efter upphandling till Stadsmissionen den 1 september 2009. Aktuell redovisning gäller därför för tiden fram till övertagandet. Inför utbetalningen begär länsstyrelsen i bifogad remiss att nämnden inkommer med en redovisning över hur verksamheten har bedrivits under det gångna året samt bifogar en ekonomisk redovisning.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 november 2009. Dnr 1196-2009-503.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cozy, Götgatan 53, 116 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00, på Cozy, Götgatan 53, 116 22 Stockholm

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

G.S.R. Investment Handelsbolag ansöker om utökad serveringstid 11.00 – 03.00 på Cozy, Götgatan 53. Nuvarande tillstånd för restaurangen är 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 november 2009. Dnr 1142-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B, 118 52 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Jan Forsell (S) och Johan Steenhoff Eriksen (M) anmälde jäv och deltog därmed inte i beslutet.

Beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 05.00, på Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14B, 118 52 Stockholm.
 2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Nürnberghuset har tillstånd för alkoholservering mellan 11.00 -03.00 och ansöker här om utökad serveringstid mellan 11.00 – 05.00.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 november 2009. Dnr 1112-2009-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hornstull Strand 4 Etablissement, Hornstulls strand 4, 117 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om utökad serveringstid av alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 under fredag och lördag och 11.00 – 02.00 måndag – torsdag i restaurang Hornstull Strand Etablissemenet, Hornstulls strand 4, 117 39 Stockholm.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Horntulls Strand Etablissemang har tillstånd att under en prövotid fram till 2009-12-04 få servera alkohol mellan 11.00 – 02.00 i restaurangen samt med prövotid till 2010 -05-06 vid uteserveringen.

Ägaren ansöker om utökad serveringstid, 11.00 – 03.00 i restaurang under fredagar och lördagar samt måndag till torsdag få permanent tillstånd för alkoholservering 11.00 – 02.00.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 november 2009. Dnr 1146-2009-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Lugnets Hörna u.ä.t. El Rocoto, Skeppsmäklargatan 5, 120 65 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Lugnets Hörna u.ä.t. El Rocoto, Skeppsmäklargatan 5, 120 65 Stockholm.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Restaurante El Rocoto som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Lugnets Hörna u.ä.t. El Rocoto, Skeppsmäklargatan 5. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 november 2009. Dnr 1183-2009-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av ordförandebeslut om anskaffning av IT-utrustning

Ärendet

Stockholms stads förvaltningar och bolag har den 22 juni 2009 ingått avtal med Volvo Information Technology AB (Volvo IT) om leverans av gemensam IT–service för Stockholms stad. Avtalet innebär att Södermalms stadsdelsförvaltning behöver göra en beställning av IT-utrustning senast den 16 november 2009.

För att beakta datum för beställning beslutar ordförande Margareta Björk (M) godkänna förvaltningens anskaffning av IT-utrustning.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 28 oktober 2009. Dnr 1144-2009-299

§33 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem

Ärendet

I april 2009 beslutade stadsdelsnämnden att delta i en gemensam upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem. Upphandlingen har genomförts i samarbete med Hägersten - Liljeholmen och Kungsholmens stadsdelsnämnder.

Stadsdelsdirektören fattade, i enlighet med given delegation, 2009-04-23 beslut att teckna ramavtal med MIAB AB, Städ & Maskincentralen i Stockholm AB och Adlersons Fönsterputs AB.

Grunderna för beslutet framgår av bilaga till denna anmälan.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 21 oktober 2009. Dnr 206-2009-103.

§34 Anmälningsärende, uppföljning av entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden samt servicehus

Ärendet

Äldreförvaltningen har ålagt stadsdelsförvaltningarna att göra uppföljningar och rapporter enligt fastställda uppföljningsformulär gällande socialtjänst och hälso- och sjukvårdsansvar för all äldreomsorgsverksamhet i förvaltningen. Äldreförvaltningen håller på och skapar en webbaserad databas för allmänheten över stadens samtliga äldreverksamheter utom dagverksamheterna.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 24 oktober 2009. Dnr 358-2009-601.

§35 Anmälningsärende, länsstyrelsetillsyn över Villa Cederschiölds demensboende

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har erhållit kopia för kännedom på att länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök 2009-08-12 på Villa Cederschiölds Demensboende gällande socialtjänstlagens åtaganden. Boendet drivs av Ersta Diakoni. Vid tillsynsbesöket och i länsstyrelsens beslut om tillsyn framkommer brister i dokumentation och ledningssystemet.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 21 oktober 2009. Dnr 1094-2009-602.

Beslut

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära en åtgärdsplan med tidsplan från Ersta Diakonianstalt när det gäller Villa Cederschiölds demensboende,

 2. Södermalms stadsdelsnämnds beslut i detta ärende skickas till Äldrenämnden för kännedom

 3. I övrigt lägga anmälningsärendet till handlingarna

samt att därutöver anföra:

Södermalms stadsdelsnämnd har på sin lott att följa upp det sk enstaka-plats-avtalet, som Stockholms stad har med enskilda utförare. Vi menar att det är lika viktigt att denna uppföljning sker på samma sätt som gentemot de egna verksamheterna, som får påpekanden av länsstyrelsen via anmälningsärenden, det vill säga en åtgärdsplan med en tidsplan.

Beslutsgång

Ordförande Margareta Björk m fl (M), Per Henriksson (FP) Erika Josbrandt (KD) lade ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 3 november 2009.

§37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från Södermalms lokala pensionärsråd nr 10 den 17 november 2009.

§38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från Södermalms lokala handikappråd nr 10 den 17 november 2009.

§39 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderåden vid:
Tellus fritidscenter den 29 september och den 26 oktober 2009.

Magdalenagården den 10 september 2009.

Tanto servicehus den 29 oktober 2009.

§40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämn den 6 oktober – 9 november 2009.

§41 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen – beslut om vårdnadsbidrag SDN 2009-11

Fem beslut fattat av stadsdelsdirektören gällande avtal om avgångsersättning.

§43 Information från förvaltningen

Årsredovisning

Årsredovisning och bokslut 2009 för Södermalms skickas ut till nämnden i slutet av januari. Information om årsredovisningen ges den 4 februari varefter nämnden fattar beslut den 11 februari 2010.

Medborgarhuset 70 år

För 70 år sedan den2 december 1939 invigdes Medborgarhuset och lördagen den 5 december firas jubileet med ett hus fullt av aktiviteter.

Klockan 12 spelar Kulturskolans blåsare en fanfar varefter kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt håller tal. Söderfolkets visa framförs av Ulla-Britt Törnlöv, som sjöng samma sång som 11-åring vid invigningen 1939.

§44 Övriga frågor

Decembernämnden

Margareta Björk (M) skickar ut ett förslag om bordläggning av ett antal ärenden till decembernämnden.

Val av social delegationen 2010

Nämndens första sammanträde 2010 är den 4 januari klockan 8.00 då det är val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen 2010.

MICASAs konferensserie

MICASA bjuder in till finalen i konferensserien "Seniorboende Vision 2030". Det är den sista av sju konferenser i serien Seniorboende Vision 2030. Och det är början på det mer handfasta vardagsarbete som på olika sätt ska till för att skapa framtidens seniorboende.

Konferensen äger rum tisdagenden 15 december, kl 9.00- 15.45 på World Trade Center, Stockholm. Anmälningsavgiftär1000 kr exkl. moms.

Beslut

Samtliga ledamöter och ersättare som önskar får gå på konferensen.

Verksamhetsplan 2010

Förvaltningen informerade nämnden om förslag till verksamhetsplan för 2010.

______