Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-10

Sammanträde 2009-12-10

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.

Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30

1 Val av justerare och dag för justering, fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Utvärdering av anbud avseende driften av Zinkensdamms och Tantolundens dagliga verksamheter

Dnr 414-2009-103 Omedelbar justering

3 Centralupphandling av driften av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 125-214/2009
Dnr 1195-2009-006 Omedelbar justering

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

7 Avskrivning av fordringar

Beslutsärenden

8 Verksamhetsplan för 2010

Dnr 1075-2009-100
Bordlagt den 26 november 2009

9 Redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre

11 Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter Qusta uppföljningen 2008

12 Kvalitetsredovisning 2009 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

13 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - BoA Mellanvård AB

14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Ljung och Sjöberg AB

15 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Emea-gruppen AB

16 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter AB, Södergruppen

19 Redovisning av verksamhetsuppföljning i grupp- och servicebostäder

21 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2010

Remissärenden

22 Förslag till detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. Lugnets Allé i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm, S-Dp 2009-14922-54

23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS (lag om tillstånd och service till vissa funktionshindrade)

Remiss från länsstyrelsen, dnr 7022-09-75037
Dnr 1236-2009-006

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Aarts mat och dryck, Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1250-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Svar på remiss av motion från Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster (motion 2009:44, dnr326-22927/2009)

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Sidenkällaren, Repslagargatan 15, 118 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1352-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Guapa mat å sånt, Hökens gata 3, 116 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1348-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för bilpool, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2007-36082-54

31 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för parkering, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-12556-54

32 Anmälan av genomfört uppdrag - upphandling av blomsterprogram 2010 för Södermalms stadsdelsområde

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering, fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 15 december 2009.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 26 november justerat den 1 december 2009.

§2 Utvärdering av anbud avseende driften av Zinkensdamms och Tantolundens dagliga verksamheter

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 414-2009-103

§3 Centralupphandling av driften av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 125-214/2009

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1195-2009-006

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

§7 Avskrivning av fordringar

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1258-2009-101

§8 Verksamhetsplan för 2010

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

2. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga ”Priser 2010”.

3. Nämnden fastställer resultatenheter enligt verksamhetsplanen.

4. Nämnden avsätter 2,4 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre.

5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerade rutiner för handläggning av Lex Sarah, SOSFS 2008:10 och SOSFS 2008:11.

6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsökning om 336,5 mnkr.

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Därutöver anförde nämnden följande:

samt att därutöver anföra:

Verksamhetsplanen för 2010 präglas ännu ett år av konsekvenserna av den ekonomiska krisen.

Stabilitet, långsiktighet, fokusering på kärnverksamheterna och prioritering av strategiska satsningar är då av största vikt.

Förvaltningens förslag till beslut präglas inte bara av detta utan även av olika utvecklingsområden.

Resultatbaserad styrning införs, vilket ger ett ökat resultat- och brukarfokus på alla verksamheter.

Förvaltningens uppdrag kring ”Tryggt och Snyggt” sker delvis i samarbete med Söderandan, vilket visat sig mycket fruktbart. T ex har nya nätverk bildats i Sjöstaden och Gamla stan. Diskussionen att finna en form för att stimulera flera vuxna ute på helgdagarna måste fortsätta, likaså informationsinsatser gentemot medborgarna hur brott kan förebyggas. Stadsdelsförvaltningen kommer också att tillsammans med trafikkontoret genomföra ett pilotprojekt för att uppnå en effektiv och miljövänlig skräphantering i parkerna.

En förskola i världsklass, där barnen står i centrum och förbereds till att bli ansvarstagande världsmedborgare. Ett högt mål och en spännande utmaning! Kunskap, lärande och omsorg står i fokus.

Det nya arbetssättet som införs med en arbetsplats/en enhet är mycket efterlängtat. Dock kvarstår nämndens beslut när det gäller tilläggsindikatorerna från 2009 års verksamhetsplan (6 st)

- hur många avdelningar med 1-3 åringar

- hur många avdelningar med 4-5 åringar

- hur många grupper med andra gruppindelningar än ovan

- hur stort är genomsnittet av antalet barn/avdelning

- hur många barn/anställd /avdelning (inkl stödet för barn med särskilt stöd)

- hur stor närvaro av barn det finns på varje avdelning

Söders närområde med all dess historia, natur och upplevelser torde locka till flera spännande upptäcktsfärder till andra platser i staden.

Ett förstärkt samarbete med de enskilt drivna förskolorna när det gäller övergången från förskola till skola kommer barnen till del, vilket är huvuduppgiften.

Inom Social omsorg fortsätter samarbetet kring metodutveckling med IMS.

De av förvaltningen föreslagna målen för nämndens indikatorer på sid 15 när det gäller andelen som inte använt narkotika etc är 100 %, vilket är ett svårt mål att uppnå. Föräldrarnas ansvar måste här understrykas. Stadens och stadsdelsnämndens aktiviteter har ingen möjlighet att själva uppnå detta mål utan föräldraansvaret. Den senaste enkäten från preventionsenheten vt 2008 bör därför ligga till grund för förbättringsarbetet:

Vi vill ha följande mål:

vt 2008

vårt beslut

Andel flickor i gymnasiet år 2 som inte använt narkotika

70 %

75 %

Andel flickor i gymnasiet år 2 som inte dricker alkohol

12 %

15 %

Andel flickor i gymnasiet år 2 som inte röker

54 %

59 %

Andel flickor i år 9 som inte använt narkotika

89 %

94 %

Andel flickor i år 9 som inte dricker alkohol

25 %

28 %

Andel flickor i å 9 som inte röker

68 %

73 %

Andel pojkar i gymnasiet år 2 som inte använt narkotika

64 %

69 %

Andel pojkar i gymnasiet år 2 som inte dricker alkohol

10 %

13 %

Andel pojkar i gymnasiet år 2 som inte röker

67 %

72 %

Andel pojkar i år 9 som inte använt narkotika

86 %

91 %

Andel pojkar i år 9 som inte dricker alkohol

34 %

37 %

Andel pojkar i år 9 som inte röker

83 %

88 %

Samarbetet med frivilligorganisationerna föreslås utvecklas genom samarbetet med Fräsningsarmén kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta är mycket positivt och ett mycket bra initiativ.

Stöd och service till funktionshindrade ser ett ökat antal barn och ungdomar med behov av stöd och service, likaså antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förvaltningens satsning på att utveckla utredningsmetoderna är därför viktig. Vi skulle önska att denna metodutveckling även kunde ingå i vårt samarbete med IMS.

EU-projektet Carpe bidrar med kompetensutveckling av medarbetarna.

Inom äldreomsorgen finns ett antal utvecklingsområden. Även via Äldrenämndens verksamhetsplan finns ett antal projekt. Lokalt prioriteras särskilt det sociala innehållet.

Det är mycket bra att avsätta en handläggare som gör individuppföljningarna inom vård- och omsorgsboendena.

När det gäller Tanto servicehus och dess omvandling till trygghetsboende är mycket beroende av dels det inriktningsbeslut, dels det genomförandebeslut inkl den upphandling, som MiCasa’s styrelse beslutar om.

När i tid dessa beslut kommer, finns idag ingen vetskap.

Stadens avtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan ligger till grund för en god och hälsosam arbetsmiljö. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är här grunden.

Stockholm stad är Europas Miljöhuvudstad 2010.

Stockholm fick SKL:s pris Sveriges Kvalitetsstad 2009.

Två verksamheter inom Södermalms stadsdelsnämnds område fick ett pris och ett hedersomnämnande i 2009 års Kvalitetspris.

Stadens budget och förslaget till verksamhetsplan för Södermalms stadsdelsnämnd antar utmaningen att inte bara höja kvaliteten på den service som erbjuds utan även att få ännu flera priser 2010.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning inleder i och med verksamhetsplanen för 2010 ett utvecklingsarbete med resultatbaserad styrning. Syftet är att öka kunskapen om vad insatserna leder till och betyder för de olika målgrupperna och att verksamheten utvecklas utifrån vad som ger effekt. Genom ett stärkt resultat- och brukarfokus ökar kunskapen om vad som ger resultat och leder därmed också till ökad effektivitet.

Verksamhetsplan för 2010 bordlades den 26 november 2009

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 23 november 2009. Dnr 1075-2009-100

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell (S) yrkade att beslutspunkterna 7, 19, 25 och 29 i S, V och MP:s förslag till beslut skulle ställas under proposition och avgöras var för sig.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om S, V och MP:s beslutspunkter nr 7, 19, 25 och 29.

Ordförande ställde förslagen att avslå beslutspunkt 7 mot att godkänna densamma mot varandra och fann av nämnden avslagit beslutspunkten.

Votering begärdes och ordförande föreslog att de som yrkar avslag av S, V och MP:s beslutspunkt 7 röstar ja och de som yrkar bifall till densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Tomas Wahlström (M), Bo Jutner (M), Christoffer Järkeborn (M), Harald Eriksson, Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Tünde Kovach (M).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Anders Göransson (S), Sofie Evertsson (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Därefter genomfördes votering av beslutpunkterna 19, 25 och 29.

Ordförande föreslog att de som yrkar avslag av S, V och MP:s beslutspunkt 19 röstar ja och de som yrkar bifall till densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Tomas Wahlström (M), Bo Jutner (M), Christoffer Järkeborn (M), Harald Eriksson, Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Tünde Kovach (M).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Anders Göransson (S), Sofie Evertsson (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Ordförande föreslog att de som yrkar avslag av S, V och MP:s beslutspunkt 25 röstar ja och de som yrkar bifall till densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Tomas Wahlström (M), Bo Jutner (M), Christoffer Järkeborn (M), Harald Eriksson, Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Tünde Kovach (M).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Anders Göransson (S), Sofie Evertsson (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Ordförande föreslog att de som yrkar avslag av S, V och MP:s beslutspunkt 29 röstar ja och de som yrkar bifall till densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Tomas Wahlström (M), Bo Jutner (M), Christoffer Järkeborn (M), Harald Eriksson, Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Tünde Kovach (M).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Anders Göransson (S), Sofie Evertsson (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Därefter ställde ordförande M och FP:s förslag till beslut mot S, V och MP:s förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att bifalla förvaltningen förslag till beslut vad avser p.2 – 3, 5 och 7,

att avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan samt

att i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till Verksamhetsplan

2010 med följande tillägg

1. att antalet barn i förskolan i småbarnsgrupper inte ska vara fler än 14 och i grupperna för de äldre barnen inte fler än 18 med målsättningen att sänka antalet till 12 respektive 16 när tillfälle ges,

2. att införa en avgiftsfri månad inom förskolan,

3. att inrätta ytterligare fältassistenttjänster, så att vi har 6 tjänster,

4. att alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas plats i kolloverksamheten,

5. att avsätta ytterligare resurser för att främja sommarjobb land ungdomar,

6. att avsätta 25.000 kr samt administrativt stöd för att stödja Nattvandrarverksamheten,

7. att ytterligare 3 icke-kommersiella träffpunkter för ungdomar inrättas i stadsdelen,

8. att fritidsgårdarna håller öppet längre – även på lördagar,

9. att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden för och med ungdomar inrättas,

10. att 4000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till ideella organisationer som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och äldre,

11. att återinrätta en kultursekreterartjänst,

12. att fixartjänsten ska erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år

13. att alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning,

14. att en högre andel av personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning,

15. att öka valfriheten genom att ge den enskilde inom äldreomsorgen större inflytandet över vilka insatser som ska utföras,

16. att rätten till utevistelse/sällskapstid garanteras i biståndsbeslutet,

17. att kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden samt i förekommande fall inom hemtjänsten ses över och förbättras,

18. att uppdra till förvaltningen att föreslå åtgärder för att motverka bristerna inom den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden och då främst inom områdena demens, nutrition och inkontinens,

19. att de lokala pensionärsrådens och förtroenderådens ställning och inflytande stärks,

20. att egenregianbud alltid ska lämnas vid upphandling av vård- och omsorgsboenden,

21. att öka informationen och stödet till anhörigvårdare,

22. att förstärka heminstruktörsorganisationen så att stadsdelen alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade,

23. att fler mötesplatser/tillfällen skapas för de barn och ungdomar med funktionshinder som önskar sådana.

24. att samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning,

25. att behålla verksamheten vid Arbetscentrum samt att inrätta ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas,

26. att kostnaden för SL-kort ska inkluderas i försörjningsstödet,

27. att det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel ska vara minst 25 % med ambitionen att andelen ska öka ytterligare,

28. att stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda som så önskar att arbeta heltid,

29. att uppdra till förvaltningen att snarast göra förvaltningens lokaler på Göta Ark fullt tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning samt

30. att därutöver anföra följande

Vi prioriterar utveckling av verksamhet och kvalitetsförbättringar inom de områden som stadsdelsnämnden svarar för. Vårt förslag till budget för 2010 utgår från den skattesats som gällde när vi var i majoritet i kommunfullmäktige. Den är 60 öre högre per skattekrona än årets borgerliga förslag, vilket ger utrymme för förbättringar och utveckling av verksamheten.

Förskoleverksamhet

Alla barn ska uppmuntras att växa till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller föräldrarnas ekonomi. Vårdnadsbidraget skall tas bort då det hindrar barnen att komma i åtnjutande av de utvecklingsmöjligheter som förskolan ger. Barnen ska lämna förskolan övertygade om sin egen förmåga och med de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta till sig undervisningen i grundskolan. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Dess viktigaste uppgift är att utplåna orättvisa skillnader i barns förutsättningar.

För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behöver vi ha en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Särskilt viktigt är att arbeta språkutvecklande med så väl barn med utländsk som med svensk bakgrund. Ett rikt språk är en viktig förutsättning för framtida lärande. Ett extra gott stöd skall ges till barn i behov av särskilt stöd.

Förskolan ska aktivt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. För att möjliggöra detta behövs fler välutbildade pedagoger och mindre barngrupper. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16. Detta är en förutsättning för att varje barn ska komma till tals och få möjlighet att påverka sin situation. Alla ska få förskoleplats inom utsatt tid på gångavstånd från hemmet. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras minst två gånger per år.

Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång och att utvecklas till aktiva medborgare. Att regelbundet få ta del av professionell kultur bidrar också till detta.

Det ställer också krav på en lyckad samverkan mellan förskola – förskoleklass – grundskola och vi beklagar djupt att staden avhänt sig den fördel som det i detta hänseende innebär att ha nämnda skolformer inom samma organisation med bättre möjligheter till integration mellan skolformerna. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala.

För att klara det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser och klara av att erbjuda små barngrupper ska utbyggnadstakten av förskolan vara hög. Utbyggnaden måste också fortsätta i de delar av stadsdelen där barnantalet minskar för att ersätta äldre och mindre lämpliga förskolelokaler. Förskoleverksamhet ska erbjudas även under kvällar och nätter. En avgiftsfri månad införs inom förskolan.

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans demokratiska processer och i dess pedagogiska arbete. Förskolan ska ha en verklig samverkan med föräldrarna kring det enskilda barnets tid i förskolan. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.

Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att integrera jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

Verksamhet för barn och ungdom

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i stadsdelen ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, kreativitet och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse.

Barn och ungdomar på Södermalm ska i ökad utsträckning ges möjlighet till en rik icke-kommersiell fritid. Alla ungdomar ska ha nära till lättillgängliga mötesplatser, som ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar samt vara tillgängliga för ungdomar med funktionshinder. Därför behövs ytterligare träffpunkter och längre öppethållandetider på fritidsgårdarna. För de minsta barnen ska öppen förskoleverksamhet finnas tillgänglig och parklekarna ska utvecklas och byggas ut. För de äldre barnen och ungdomarna inrättas ytterligare minst 3 fritidsverksamheter, varav en i Södra Hammarbyhamnen och en på västra Södermalm.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.

Barn och ungdomar på Södermalm ska ha ett ökat inflytande över sin vardag. Därför vill vi att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden inrättas för och med ungdomar.

Kultur- och föreningsverksamhet

I Stockholm ska kulturen vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla stockholmare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om stockholmarnas rätt att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare.

Det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna ska stärkas och utvecklas genom att den kultursekreterartjänst som tidigare fanns, åter inrättas. Kultursekreteraren ska förmedla kultur till stadsdelens olika verksamheter.

Utöver förvaltningens förslag om 2,4 mnkr önskar vi anslå 1,6 mnkr (d.v.s. totalt 4 mnkr) för bidrag till frivilligverksamheter riktat till barn, ungdomar och äldre. Därav ska 1 mnkr riktas till äldre för att utveckla frivilligverksamheterna inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av fora för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av vardagen.

Omsorgen om de äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

För att öka valfriheten för de äldre ska tillgången till kommunala alternativ inom vård- och omsorgsboenden, andra former av äldreboenden samt inom hemtjänsten garanteras inom Södermalm. Äldreomsorgen ska skyddas mot vinstintressen, varför konkurrensutsättningen ska hejdas. Vid upphandling av vård- och omsorgsboenden ska egenregianbud alltid lämnas.

De anställdas villkor avgör kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten och kontinuiteten är avgörande och måste förbättras. Medarbetarna måste ha en arbetssituation som gör att de orkar arbeta kvar till åtminstone 65 år. Därför ska de ha rätt till heltid samt till kompetensutveckling, träning och handledning.

Erfarenheter ska tas till vara genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Dessa skall ges goda förutsättningar för insyn och påverkan.

Trygghetsboenden kan vara ett bra komplement till befintliga vård- och omsorgsboenden, servicehus och andra former av boenden. Innan trygghetsboenden införs måste dock en ordentlig konsekvensbeskrivning av effekterna göras. Det handlar om både innehåll, finansiering och kostnaderna för den enskilde stockholmare som boendeformen är tänkt för, samt hur införandet påverkar andra befintliga boendeformer. Trygghetsboenden ska vara ett komplement till servicehus, seniorboenden o dyl och ingen ersättning för dessa.

Hemtjänsten ska hålla hög personalkontinuitet. Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst/vecka för stöd i vardagslivet. Dessa insatser ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldre som har beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år. Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Tillsammans med föreningslivet ska träffpunkter utvecklas inom stadsdelen.

Staden ska sträva mot en förenklad biståndsbedömning och en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. För äldre som ansöker om äldreboende, och i synnerhet vård- och omsorgsboende, ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.

Stadens ambition att förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet måste även mötas med en satsning att göra datorer och bredband mer tillgängliga på äldrecentra, träffpunkter och andra äldreverksamheter. Likaså måste de äldres behov av support för användning av dator, mobiltelefon och TV tillgodoses, t.ex i form av ungdomsjobb. Detta skulle också öka förståelsen mellan yngre och äldre.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En avgörande fråga för ett värdigt liv är att bygga bort bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning och därmed öka valfriheten. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som bygger på den enskildes behov ska tas fram. Brukarinflytandet ska också stärkas genom införandet av brukarråd i alla verksamheter. Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta ska genomföras för berörd personal.

Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom handikappanpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning. Vi vill uppdra till förvaltningen att snarast göra lokalerna på Göta Ark fullt tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Träffpunkter för ungdomar med funktionsnedsättningar som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas.

Att ha ett arbete eller studier att gå till har både positiva fysiska och psykiska effekter samt ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Även funktionshindrade ska ha rätt till detta, men de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för denna grupp är otillräckliga. Många funktionshindrade får varken jobb på den reguljära arbetsmarknaden eller med lönebidrag, OSA eller arbete på Samhall. För dessa individer måste staden ställa upp med daglig verksamhet som är inriktad på arbete, inte enbart aktivering. Samarbetet med arbetsförmedlingen måste utvecklas inte minst för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler i gruppbostaden utvecklas, särskilt de yngre.

Det skall finnas två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade.

Funktionsnedsatta ska i ökad utsträckning kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället också finnas där. Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Då krävs ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete men också hjälp till människor att hitta tillbaka när det väl gått snett. I en rättvis och modern stad ska också de som är hemlösa eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation. Stockholm ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, t ex genom inrättande av Kvinnofridscentra. Personer som utsätts för våld i enkönade parrelationer ska även omfattas av detta skydd och stöd. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta. Kvinnor med psykiska funktionshinder eller missbruk behöver särskilt uppmärksammas.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där det lätt riskerar att gå snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande samt tidiga och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som kan underlätta för individerna. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och förstärkas. Särskilt gäller detta barn till missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag. Förutom att behålla verksamheten vid Arbetscentrum föreslår vi att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Före sammanslagningen av nämnderna på Södermalm hade vi tillgång till fem fältassistenttjänster. Nu har vi fyra tjänster. Vi föreslår en utökning till sex tjänster. Det är en viktig verksamhet för att förebygga våld och missbruk hos ungdomarna.

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn föreslår vi att en Familjecentral inrättas i stadsdelen. Familjecentralen kan innebära öppen förskoleverksamhet och gärna mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, men också kuratorer och socialpedagoger. Hit kan till exempel nyblivna föräldrar och ensamstående vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och, om de behöver, få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

Stadsmiljöverksamhet

Alla stockholmare har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Stockholm med dess närhet till vatten och grönområden har stora möjligheter att erbjuda alla invånare en god livskvalitet. Staden ska ha tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet. Stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. Det är viktigt att bevara de befintliga grönytorna i Södermalms parker.

I Stockholm ska det vara lätt att promenera, idrotta och cykla till jobbet och skolan eller affären. Stadsdelsnämndens invånare och verksamhet ska engageras i miljöfrågor genom ett återupptaget lokalt, demokratiskt miljöarbete, i vilket bland annat Agenda 21-arbete ingår, för att öka medborgarnas inflytande.

Södermalms parker ska av de boende i stadsdelen och besökare upplevas som välstädade och trygga. Därför måste städningen av de hårdast belastade parkerna kraftigt utökas. Antalet papperskorgar utökas och töms oftare. Antalet toaletter i parker utökas. Buskar och träd beskärs för att skapa en tryggare fysisk miljö och belysningen i parkerna förbättras där så krävs.

Arbetet med att utveckla Götgatan till en riktig gågata ska fortsätta.

Ekonomiskt bistånd

De invånare i stadsdelen som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Barnperspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut. Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att flera tvingas att söka försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd skall ges utifrån en helhetssyn och vara anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Resurser skall fördelas i ett särskilt anslag så att övriga verksamheter inte drabbas när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Även personer med ekonomiskt bistånd som försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etcetera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna så att deras stadsdelsarrest hävs.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Vägen till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara. Fler kommunala arbetstillfällen ger många fler jobb. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.

Under perioder kan människor behöva ekonomiskt stöd och hjälp att finna vägen tillbaka till arbetslivet. Då ska stadsdelsnämnden, där både arbete, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd finns samlat, hjälpa till.

Stadsdelsnämnden ska bedriva en lokal arbetsmarknadspolitik och komplettera Jobbtorgens verksamhet. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Ingen ung människa ska behöva vara långtidsarbetslös. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning, yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd. Ungdomar som inte gått ut gymnasieskolan och inte arbetar ska sökas upp och motiveras, i första hand till studier.

Att ungdomar får sommarjobb är bra av många anledningar. Det är bra för deras framtida

möjligheter att få jobb, de tjänar sina egna pengar och övas i att ta ansvar. Ytterligare medel måste tillskjutas för att skapa sommarjobb för ungdomar, även för ungdomar med funktionsnedsättningar. En fördubbling av antalet sommarjobb är nödvändig.

§9 Redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en internkontroll i form av personaktgranskning inom beställarenheten för äldre i syfte att klarlägga om nämndens mål och rättssäker biståndshandläggning uppfylls och om beställarenhetens åtaganden uppfylls.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 november 2009. Dnr 1255-2009-601

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§10 Tillsyn av enskild verksamhet med inriktning funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyn vid fem enskilda verksamheter med inriktning funktionsnedsättning under hösten 2009.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 november 2009.

Dnr 1533-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter Qusta uppföljningen 2008

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Enheterna har helt eller delvis vidtagit åtgärder vilket presenteras i den medföljande bilagan.

De ej vidtagna åtgärderna är områden som MAS kommer att fokusera på under 2009 års kvalitetsuppföljning. Dessa områden är främst dokumentation, hygien, inkontinens samt demens.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 573-2009-601

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§12 Kvalitetsredovisning 2009 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder förvaltningens förslag till kvalitetsredovisning 2009 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor till utbildningsnämnden.

  2. Stadsdelsförvaltningen ska under 2010 särskilt prioritera utveckling av resultatbaserad styrning, utveckla arbetet med matematik och naturvetenskap, utveckla samverkan med skolan gällande det pedagogiska arbetet, skapa en hållbar och flexibel förskola och anpassa antal förskoleplatser efter behov.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnds förskolor har, enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., upprättat en kvalitetsredovisning för verksamheten. Stadsdelsförvaltningen har gjort en samlas bedömning av nämndens förskoleverksamhet. Förskolorna når en hög grad av måluppfyllelse, vilket framkommer i brukarundersökningen, i förskolornas kvalitetsredovisningar, vid verksamhetsbesök och i stadens inspektörsrapporter. Föräldrarna är mycket nöjda med sina barns förskola.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1061-2009-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - BoA Mellanvård AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1532-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Ljung och Sjöberg AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1532-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Emea-gruppen AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1532-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter AB, Södergruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1532-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Sirius Beroendevård AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1532-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Redovisning av pågående projekt inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av pågående projekt inom äldreomsorgen

Ärendet

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde för äldreomsorg pågår sammanlagt 15 projekt varav 14 är finansierade med stimulansmedel från Socialstyrelsen och ett med medel från Länsstyrelsen. Projekten behandlar ämnen som rehabilitering, kost och nutrition, demens, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet och stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Fem av projekten drivs av enskilda utförare.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1251-2009-601

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Redovisning av verksamhetsuppföljning i grupp- och servicebostäder

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljning i de grupp- och servicebostäder som drivs inom nämndens egenregi enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak följer de mål och riktlinjer som anges i gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter. Enheterna arbetar för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Verksamheterna håller i stort sett god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De utvecklingsområden som finns bland grupp- och servicebostäderna handlar främst om dokumentation, uppföljning samt egenkontroll.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 november 2009.

Dnr 1182-2009-602

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§20 Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning funktionsnedsättning

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört uppföljning av de verksamheter med inriktning funktionsnedsättning som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Uppföljningen omfattar två boenden och två dagliga verksamheter. Dessutom ingår ett boende som drivs i egen regi men där enskild vårdgivare tillhandahåller personal enligt upprättat avtal.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak uppfyller de mål och riktlinjer som anges i gällande författningar och stadens riktlinjer samt de krav och villkor som anges i upprättade entreprenadavtal. Verksamheterna ger intryck av att hålla en god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De avvikelser som finns gentemot entreprenadavtalen följs upp med begäran om åtgärdsplan. Mindre avvikelser kommer att följas upp under våren 2009.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 november 2009.

Dnr1276-2009-600

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§21 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2010

Beslut

1. Till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2010 utse följande nominerade represen­tanter:

Ledamöter Ersättare

Nils Mogård, PRO Inga Svensson, PRO

Sonja Broquist, PRO Per Hansson, PRO

Hans Prenke, PRO Lilian Eriksson, SPF

Lena Haraldsson, SPF Elizabeth Ehrby, SPF

Göran Forsberg, SPF Aina Mistell, SPF

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2010.

Ärendet

PRO, SPF och SPRF har inkommit med nomineringar. Rådet ska bestå av fem le­damöter och fem ersättare. Mandaten ska fördelas proportionellt i förhållande till organi­sationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Stadsdelsförvalt­ningen föreslår att de fem platserna som ledamöter fördelas så att PRO erhåller tre (3) platser, SPF två (2) platser. De fem ersättarplatserna fördelas så att PRO erhåller två (2) platser, SPF erhåller tre (3) platser och SPRF erhåller ingen (0) plats.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 november 2009.

Dnr 1114-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  2. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anförde nämnden följande:

Skolbygget nr 2 i kv Innanhavet i Södra Hammarbyhamnen har varit en lång följetong. Vittra valde att inte bygga den inplanerade skolbyggnaden nr 2 i det ursprungliga förslaget, vars skolgård var 800 m2 mindre än föreliggande förslag.

Tiden rann, Vittra förlorade byggrätten för skolbyggnad nr 2, som då gick till Sisab. Nya diskussioner om huvudmannaskapet startades från föräldrar i området.

Föräldrar i Sjöstaden har nu tagit fram en skiss på alternativ plats för den nya skolan i Sjöstaden. Placeringen för denna skola är enligt deras uppgift på en icke detaljplanerad tomt. Enligt en annan uppgift ska denna tomt ingå i Danvikslösen. Marktillgången i området är trots allt mycket begränsad. Vi anser dock att initiativet är lovvärt och utgår från att det prövas om det är möjligt att förverkligas eller ej.

Södermalms stadsdelsnämnd anser emellertid att det är viktigt att den fortsatta processen kring byggandet av den nya skolan går snabbt, eftersom behovet av både förskola och skola är mycket stort. Vi har ett ansvar att ta hänsyn till framtida behov av platser.

Vi har två invändningar mot det föreliggande förslaget:

- varför endast två våningar mot Sickla Park?

- varför var sin estetik för att tydliggöra att det är två skolor?

Det finns många skolbyggnader, där två huvudmän har sina verksamheter. Samverkan är viktig att betona, inte minst när det gäller utnyttjande av samma skolgård. Skolledarna har här ett stort ansvar.

Verksamhetens kvalitet hänger samman med många faktorer, där skolgården utgör en del. Det finns goda exempel på samspel även där ytorna är begränsade men kvaliteten håller en hög nivå ändå.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett detaljplaneförslag för fastigheten Innanhavet 2 m.m. i Södra Hammarbyhamnen som innebär att gällande byggrätt fördelas om för ny skola och förskola. Syftet är att möjliggöra en effektiv utbyggnad av skola.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 17 november 2009.

Dnr 1197-2009-300

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) lade ett gemensamt förslag till och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

§23 Remiss från länsstyrelsen, dnr 7022-09-75037

Beslut

Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-11

Ärendet

Länsstyrelsen begär i en remiss nämndens yttrande gällande en ansökan från Stiftelsen INUTI om ändring av befintlig verksamhet. Ansökan avser utökning av antalet platser från 8 till 12 och egen föreståndare vid verksamheten

Ateljé INUTI 2. Förvaltningen har inget att erinra mot den del av ansökan som avser utökat platsantal. Däremot anser förvaltningen att den föreslagna föreståndaren inte uppfyller de utbildningskrav som bör ställas på en föreståndare i daglig verksamhet enligt LSS.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 11 november 2009.

Dnr 1236-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Aarts mat och dryck, Åsögatan 176, 116 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 på Aarts mat och dryck, Åsögatan 176, 116 32 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Harissa Restauranger AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Aarts mat och dryck, Åsögatan 176. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00.

Remissen inkom 2009-11-16. Den 20 november inkom ett mail från tillståndsenheten med meddelande om att sökande ändrat ansökan angående serveringstiden från 11.00 – 22.00 till tiden 11.00 – 01.00. Normal svarstid för denna typ av remiss är en månad.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009.

Dnr 1250-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Svar på remiss av motion från Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

(motion 2009:44, dnr326-22927/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss av motion till kommunfullmäktige från Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

I motion till kommunfullmäktige konstaterar Roger Mogert (S) att upphandlingar genomförs inom staden av olika tjänster, t.ex. konferensverksamhet, utan att de krav på tillgänglighet som anges i stadens handikappolitiska program tillgodoses. Motionären föreslår därför att fullmäktige ska besluta att krav på full tillgänglighet även för funktionshindrade ska skrivas in i upphandlingsunderlaget i samtliga stadens upphandlingar. Stadsdelsförvaltningen anser att stadens krav på tillgänglighet kan göras tydligare i stadens upphandlingar av tjänster såsom resor, hotell och konferens- och kurslokaler. Kraven i varje upphandling måste dock anpassas efter de förutsättningar som gäller inom specifika avtalsområdet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 november 2009.

Dnr 1280-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Sidenkällaren, Repslagargatan 15, 118 46 Stockholm

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 12.00 – 03.00, till slutna sällskap, i restaurangen på Sidenkällaren, Repslagargatan 15, 118 46 Stockholm.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Uppmarks Festvåning AB ansöker om utökad serveringstid, 12.00 – 03.00 i restaurang, för slutna sällskap, på restaurang Sidenkällaren, Repslagargatan 15, 118 46 Stockholm. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 01.00.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 november 2009.

Dnr 1352-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Guapa mat å sånt, Hökens gata 3, 116 46 Stockholm

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 på Guapa mat å sånt, Hökens gata 3, 116 42 Stockholm.

  2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Leaffrog Förvaltning AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Guapa mat och sånt, Hökens gata 3. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 23.00.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 november 2009.

Dnr 1348-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Anmälningsärende, uppföljning 2009 av vård och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Äldreförvaltningen har givit stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att göra uppföljningar med fastställda uppföljningsformulär över socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsansvar för all äldreomsorgsverksamhet i förvaltningen. Äldreförvaltningen håller på och skapar en webbaserad databas i ”Jämför service” på stadens hemsida för allmänheten över stadens samtliga äldreverksamheter utom dagverksamheterna.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 november 2009.

Dnr 358-2009-601

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§29 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för bilpool, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2007-36082-54

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för del av Hammarbyhöjden 1:1 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att allmän platsmark ändras till kvartersmark för att möjliggöra upplåtelse för bilpoolsbilar på 12 olika platser i Södra Hammarbyhamnen.

Stadsdelsförvaltningen har inte haft någon invändning mot planförslaget då förvaltningen anser att det är angeläget att staden kan reservera parkeringsplatser för bilpoolsbilar i området då Hammarby Sjöstad är utpekad som en miljöstadsdel.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 17 november 2009.

Dnr 1140-2009-006

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§30 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för parkering, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-12556-54

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för del av Hammarbyhöjden 1:1 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att allmän platsmark, lokalgata, ändras till kvartersmark för att möjliggöra att tio normalstora parkeringsplatser, för enskilda personer eller företag, tillskapas vid Hammarby Fabriksväg nr. 54.

Syftet med planen är att ersätta de parkeringsplatser som försvinner på fastigheten Bränslestationen 1 i samband med att en miljöstation ska placeras på fastigheten.

Stadsdelsförvaltningen har inte haft någon invändning mot planförslaget då förvaltningen anser att det är angeläget att en miljöstation kan placeras i området.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 17 november 2009.

Dnr 1141-2009-006

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§31 Anmälan av genomfört uppdrag – upphandling av blomsterprogram 2010 för Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2009-08-27 att förvaltningen deltar i en gemensam upphandling av blomsterprogrammet för 2010 tillsammans med Östermalms, Norrmalms stadsdelsnämnder och trafik- och renhållningsnämnden samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt teckna avtal med utsedd entreprenör.

Vid utvärdering av de kvalificerade anbuden bedömdes företagens organisation, kvalitet, miljö referenser samt pris. Anbudet från Tiits Trädgård AB var efter utvärderingen det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Tilldelningsbeslutet delgavs den 2009-09-11. Kontrakt mellan förvaltningarna och Titts trädgårds AB skrevs 2009-10-21.

Kontraktet gäller under perioden 2009-11-01 - 2011-10-31 med ensam rätt för beställaren att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år. Årskostnaden (exkl. index) är c:a 0,7 mkr per år för det fasta arvodet med ett visst antal tillkommande arbeten.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 06 november 2009.

Dnr 1211-2009-300

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet till den 21 januari 2010.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 17 november och 1 december 2009.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från Södermalms lokala pensionärsråd nr 11 den 1 december 2009.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från Södermalms lokala handikappråd nr 11 den 1 december 2009.

§35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämn den 10 november – 26 november 2009.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Två beslut fattat av stadsdelsdirektören gällande avtal om avgångsersättning.

§37 Information från förvaltningen

Förhandling av verksamhetsplan

Förhandling av verksamhetsplan för 2010 har genomförts med fackliga företrädare. Förhandlingsprotokollet delades ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Nyår vid Slussen

För att skapa ett lugnt och tryggt nyårsfirande kommer Slussen att vara en fyrverkerifri zon under nyårsafton. Ett större fyrverkeri skjuts upp från vattnet, mellan Stadsgårdsleden och Kastellholmen, i samarbete mellan staden och Skansen. Under nyårsdygnet kommer fältassistenter och socialsekreterare att finnas tillhands under kvällen och natten.

Citybanan

Arbetet med Citybanan inleds i Fatbursparken i början av år 2010. Informationsinsatser för boende i närområdet planeras.

Medarbetarenkäten

Resultatet av stadens medarbetarenkät 2009 har nu sammanställts. Södermalm har en hög svarsfrekvens och resultatet har förbättrats inom alla verksamhetsområden sedan den förra medarbetarenkäten.

Rapporten delas till nämnden vid januarisammanträdet.

Enheternas verksamhetsplaner

Bedömningsarbetet av enheternas verksamhetsplaner pågår. Materialet är mycket omfattande. Planerna kommer att redovisas för nämnden genom att respektive block får en pappersutgåva var. De ledamöter och ersättare som önskar kan ta del av planerna digitalt.

§38 Övriga frågor

Skrivelse

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lämnade en skrivelse med uppdrag åt förvaltningen att redovisa vilken samverkan som sker med landstinget och hur det fungerar.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Avtackning

Ordförande Margareta Björk tackade Pia Toremar (C) för hennes insatts under tiden som ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd.

God Jul och Gott Nytt År

Ordförande Margareta Björk tackade nämnden och förvaltningen för ett gott arbete under året samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Jan Forsell önskade ordförande detsamma.