Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-04

Sammanträde 2010-01-04

Datum
Klockan
08.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.

1 Val av justerare och dag för justering, och fastställande av dagordning

2 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2010

4 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering, och fastställande av dagordning

Ordförande vice ordförande Jan Forsell (S) och ledamot Thorwald Nilsson (m) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 4 januari 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2010

Kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnd 2010.

§3 Val av ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnds sociala delegation 2010 samt fastställande av instruktioner m.m

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

  2. Nämnden utser sju ledamöter: Thorwald Nilsson (M), Harald Eriksson (M), Christoffer Järkeborn (M), Per Henriksson (FP), Elsemarie Bjellqvist (S), Birger Jeansson (MP) samt Heinz Spira (V) och fyra ersättare: Erika Josbrandt (KD), Tomas Wahlström (M), Jan Forsell (S) och Maria Engstedt (S) att ingå i den sociala delegationen.

  3. Nämnden utser ledamoten Thorwald Nilsson (M) till ordförande och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (S) till vice ordförande.

  4. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen (bilaga 1).

  5. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 3.

  6. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

  7. Beslutet gäller från och med den 4 januari 2010 och tills vidare.

  8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 december 2009. Dnr 1374-2009-000

§4 Information från förvaltningen

Nyårsfirande

Jul och nyårshelgen har varit lugn på Södermalm. Nyårsfirandet vid Slussen var mycket lyckat med ca 50 – 60 tusen besökare.

Studiedag
Sociala delegationen har studiedag den 26 januari direkt i anslutning till sociala delegationen sammanträde. De ledamöter och ersättare som önskar delta är välkomna. När dagordningen är fastställd mailas den ut till nämnden.

________