Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-21

Sammanträde 2010-01-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av kost inklusive leveranser för äldreomsorgen inom Södermalm

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

6 Redovisning av personktgranskning vid beställarenheten för äldre

Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1255-2009-601.
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter Qusta uppföljningen 2008

Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 573-2009-601.
Utsändes ej

10 Ändrade målvärden för indikatorer i verksamhetsplan 2010

11 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Behandlingsgruppen Bryggan AB

12 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter, Gaveliusgruppen

13 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Katarina ungdomshem

14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter, Södermalm

15 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Nytorgets behandlingsenhet

16 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Öppenvårdsteamet i Sverige AB

17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen

18 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Bostället

Remissärenden

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Moon River Thai, Hornsgatan 85, 117 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1480-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 120 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1400-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 A Motion (2009:46) om restaurering av Stockholms vatten

22 Förslag till detaljplan för del av Hamarbyhöjden 1:1 för bilpool, i stadsdelen Södra Hamarbyhamnen, S-Dp 2007-36082-54

Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret
Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1140-2009-006.
Utsändes ej

23 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för parkering, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-12556-54

Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret
Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1141-2009-006.
Utsändes ej

24 Anmälan av genmomfört uppdrag - upphandling av blomsterprogram 2010 för Södermalms stadsdelsområde

Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1211-2009-300.
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan om åtgärdsplan utarbetad av Ersta Diakonis vård- och omsorgsboende villa Cederschiöld

26 Överenskommelse om samverkan och ansvar mellan olika verksamhetsområden inom Södermalms stadsdelsförvaltning 2009

27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 26 januari 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 10 december justerat den 15 december 2009.

§2 Upphandling av kost inklusive leveranser för äldreomsorgen inom Södermalm

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 december 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1074-2009-103

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 december 2009. Paragrafen är sekretesskyddad

§5 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§6 Redovisning av personalaktgranskning vid beställarenheten för äldre

Beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en internkontroll i form av personaktgranskning inom beställarenheten för äldre i syfte att klarlägga om nämndens mål och rättssäker biståndshandläggning uppfylls och om beställarenhetens åtaganden uppfylls.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1255-2009-601.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§7 Redogörelse för enheternas arbete med åtgärdsplaner upprättade efter Qusta uppföljningen 2008

Beslut

Redogörelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Enheterna har helt eller delvis vidtagit åtgärder vilket presenteras i den medföljande bilagan. De ej vidtagna åtgärderna är områden som MAS kommer att fokusera på under 2009 års kvalitetsuppföljning. Dessa områden är främst dokumentation, hygien, inkontinens samt demens.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009.

Dnr 573-2009-601

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Redovisning av verksamhetsuppföljning i grupp- och servicebostäder

Beslut

Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljning i de grupp- och servicebostäder som drivs inom nämndens egenregi enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak följer de mål och riktlinjer som anges i gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter. Enheterna arbetar för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Verksamheterna håller i stort sett god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De utvecklingsområden som finns bland grupp- och servicebostäderna handlar främst om dokumentation, uppföljning samt egenkontroll.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009.

Dnr 1182-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningnes förslag till beslut.

§9 Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört uppföljning av de verksamheter med inriktning funktionsnedsättning som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Uppföljningen omfattar två boenden och två dagliga verksamheter. Dessutom ingår ett boende som drivs i egen regi men där enskild vårdgivare tillhandahåller personal enligt upprättat avtal.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak uppfyller de mål och riktlinjer som anges i gällande författningar och stadens riktlinjer samt de krav och villkor som anges i upprättade entreprenadavtal. Verksamheterna ger intryck av att hålla en god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De avvikelser som finns gentemot entreprenadavtalen följs upp med begäran om åtgärdsplan. Mindre avvikelser kommer att följas upp under våren 2009.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009.

Dnr1276-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§10 Ändrade målvärden för indikatorer i verksamhetsplan 2010

Beslut

Nämnden godkänner föreslagna ändringar av målvärden för indikatorer i verksamhetsplan 2010.

Ärendet

Förvaltningen föreslår förändringar av vissa målvärden för indikatorer i den verksamhetsplan 2010 som nämnden fattade beslut om 2009-12-10. Förändringarna föranleds främst av att felaktigt värde angående antal enheter har använts. Justering av antalet enheter som är möjliga att mäta i medarbetarenkäten krävs också eftersom enheter med mindre än sju svarande inte särredovisas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 december 2009. Dnr 1075-2009-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§11 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Behandlingsgruppen Bryggan AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Behandlingsgruppen Bryggan AB bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§12 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Magelungens behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Gaveliusgruppen bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Katarina ungdomshem

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Katarina ungdomshem bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen - Magelungens behandlingscenter, Södermalm

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Södermalm bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Nytorgets behandlingsenhet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Nytorgets behandlingsenhet bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§16 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Öppenvårdsteamet i Sverige AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Öppenvårdsteamet i Sverige AB bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Vita Bergsgruppen bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§18 Tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen – Bostället

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rappoart och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande femton verksam­heter som omfattas av kommunens tillsyn. Södermalms stadsdelsnämnd beslöt i mars 2009 att ge Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvalt­ningen i uppdrag att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdels­nämnden med rapport för godkännande. Rapport över tillsyn av Bostället bifo­gas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 januari 2010. Dnr 006-1532-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Moon River Thai, Hornsgatan 85, 117 26 Stockholm

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 på Moon River Thai, Hornsgatan 85, 117 26 Stockholm.

  2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Moon River Thai Restaurang AB som, i samband med ägarskifte, ansöker om tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Dnr 1480-2009-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 120 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 inomhus och 11.00 – 01.00 utomhus på Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 120 32 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Bildningsagenten 2038 AB uä som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Huset under bron, Hammarby Slussväg 2. Dnr 1400-2009-507.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Motion (2009:46) om restaurering av Stockholms vatten

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion, skriven av Stellan F Hamrin (V), som tar upp behovet av att förbättra vattenmiljön i Stockholmsregionen. I motionen lämnas förslag på åtgärder som bland annat ska leda till ett förbättrat friluftsliv, ökad turism och bättre bad. Dnr 1279-2009-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§22 Anmälningsärende, uppföljning 2009 av vård och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi

Ärendet

Äldreförvaltningen har givit stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att göra uppföljningar med fastställda uppföljningsformulär över socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsansvar för all äldreomsorgsverksamhet i förvaltningen. Äldreförvaltningen håller på och skapar en webbaserad databas i ”Jämför service” på stadens hemsida för allmänheten över stadens samtliga äldreverksamheter utom dagverksamheterna.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009.

Dnr 358-2009-601

§23 Förslag till detaljplan för del av Hamarbyhöjden 1:1 för bilpool, i stadsdelen Södra Hamarbyhamnen, S-Dp 2007-36082-54

Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för del av Hammarbyhöjden 1:1 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att allmän platsmark ändras till kvartersmark för att möjliggöra upplåtelse för bilpoolsbilar på 12 olika platser i Södra Hammarbyhamnen.

Stadsdelsförvaltningen har inte haft någon invändning mot planförslaget då förvaltningen anser att det är angeläget att staden kan reservera parkeringsplatser för bilpoolsbilar i området då Hammarby Sjöstad är utpekad som en miljöstadsdel.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 17 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1140-2009-006

§24 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 för parkering, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-12556-54

Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för del av Hammarbyhöjden 1:1 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att allmän platsmark, lokalgata, ändras till kvartersmark för att möjliggöra att tio normalstora parkeringsplatser, för enskilda personer eller företag, tillskapas vid Hammarby Fabriksväg nr. 54.

Syftet med planen är att ersätta de parkeringsplatser som försvinner på fastigheten Bränslestationen 1 i samband med att en miljöstation ska placeras på fastigheten.

Stadsdelsförvaltningen har inte haft någon invändning mot planförslaget då förvaltningen anser att det är angeläget att en miljöstation kan placeras i området.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 17 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1141-2009-006

§25 Anmälan av genmomfört uppdrag – upphandling av blomsterprogram 2010 för Södermalms stadsdelsområde

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2009-08-27 att förvaltningen deltar i en gemensam upphandling av blomsterprogrammet för 2010 tillsammans med Östermalms, Norrmalms stadsdelsnämnder och trafik- och renhållningsnämnden samt ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt teckna avtal med utsedd entreprenör.

Vid utvärdering av de kvalificerade anbuden bedömdes företagens organisation, kvalitet, miljö referenser samt pris. Anbudet från Tiits Trädgård AB var efter utvärderingen det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Tilldelningsbeslutet delgavs den 2009-09-11. Kontrakt mellan förvaltningarna och Titts trädgårds AB skrevs 2009-10-21.

Kontraktet gäller under perioden 2009-11-01 - 2011-10-31 med ensam rätt för beställaren att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år. Årskostnaden (exkl. index) är c:a 0,7 mkr per år för det fasta arvodet med ett visst antal tillkommande arbeten.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 06 november 2009. Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1211-2009-300

§26 Anmälan om åtgärdsplan utarbetad av Ersta Diakonis vård- och omsorgsboende villa Cederschiöld

Ärendet

Länsstyrelsen gjorde tillsyn 2009-09-29 på Detta beslut anmäldes till stadsdelsnämndens sammanträde 2009-11-26. Stadsdelsnämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att begära en åtgärdsplan med tidsplan från Ersta diakonianstalt när det gäller Villa Cederschiölds demensboende och att Södermalms stadsdelsnämnd beslut i detta ärende skickas till Äldrenämnden för kännedom.

Stadsdelsförvaltningen anmäler härmed att stadsdelsnämnden erhållit Ersta diakonis åtgärdsplan, daterad 2009-10-28 och Länsstyrelsens beslut från 2009-12-08 att avsluta tillsynen för Villa Cederschiöld.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 10 juli 2009. Bordlagt den 10 december 2009. Dnr 1094-2009-602

§27 Överenskommelse om samverkan och ansvar mellan olika verksamhetsområden inom Södermalms stadsdelsförvaltning 2009

Ärendet

En överenskommelse om samverkan och ansvar har träffats mellan verksamhetsområdena Social omsorg, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorg inom Södermalms stadsdelsförvaltning. De tre verksamhetsområden har ibland anledning att samarbeta för att tillgodose brukarnas behov och frågor uppstår av och till när det gäller ansvar för ärenden mellan de olika verksamhetsområdena.

Överenskommelsen har föregåtts av en arbetsprocessunder tiden augusti 2008 - oktober 2009,då en gemensam värdegrund och strukturer för att göra denna samverkan hållbar togs fram. Det samlade materialet från de olika verksamhetsområdena visade sig i hög grad vara samstämmigt. Det har sedan bearbetats i flera omgångaroch i allt väsentligt skapat grunden för detta samverkansdokument.

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 15 och 29 december 2009.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämn den 27 november – 31 december 2009.

§30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Stadsdelsdirektören

Tre beslut gällande avtal om avgångsersättning.

Fastställande av arkivinstruktion.

Förskoleavdelningen

Ansökan om vårdnadsbidrag 2009-12.

Överklagan ab beslut om avslag på begäran om avsteg från intagningsreglerna till förskolan.

Social omsorg

Yttrande till Lotteriinspektionen angående värdeautomater (automatspel)

§31 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§32 Information från förvaltningen

Förskolan

Ansökningarna till förskoleplats på Södermalms har ökat under januari 2010. De föräldrar som enligt garantiregel väntar på förskoleplats, men inte fått något erbjudande, kommer att bjudas in till ett möte där förvaltningen informerar om kösituationen.

Förvaltningen kommer också att bjuda in enskilda anordnare till en träff för information/dialog om kösituationen.

Årsredovisning och bokslut 2009

Bokslutet för 2009 visar på ett överskott om 15,4 mnkr före och 11,4 mnkr efter resultatdispositionen. Vid nämndens informationsmöte den 4 februari ges en utförlig information om årsredovisningen och bokslutet för 2009.

§33 Övriga frågor

Utbildningsdag

Den 26 januari 2010 har sociala delegationen en utbildningsdag då förvaltningen informerar om:

· Stödinsatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

· Stadens riktlinjer/praxis inom äldreomsorgen för beviljande av boende/hemtjänst

· Inrättande av hemlöshetsklinik i samarbete med landstinget

· Familjehem

· Socioekonomiskt bokslut

Beslut

Nämndens ledamöter och ersättare inbjuds att delta. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Matens betydelse i vård och omsorg om äldre

Torsdagen den 29 april 2010 bjuder Äldrecentrums styrelse in politiskt förtroendevalda till ett seminarie kring matens betydelse i vård och omsorg äldre. Seminariet är i ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm, och är kostnadsfritt.

Beslut

Margareta Björk (M) och Elsemarie Bjellqvist (S) anmäls att delta.

______