Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Avbrytande av upphandling av visst pedagogiskt stöd och handledning inom förskoleverksamheten på Södermalm

Dnr 1068-2009-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Antagande av anbud i upphandling av utförande av personlig assistans

Dnr 1009-2009-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 A Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

7 B Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Utsändes senare Omedelbar justering

7 C Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Utsändes senare Omedelbar justering

7 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Kvalitetsgrantier 2010

10 Revisionsrapport angående stadens upphandlingsverksamhet

11 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2009 inom Södermalms stadsdelsområde

13 Uppföljningsrapport med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

14 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

15 Medborgarförslag - undantag från koppeltvång

Remissärenden

16 Revidering av Stockholms tobaks-, alkohol-, och narkotikapolitiska program (STAN-programmet)

17 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Remiss från revisionskontoret
Dnr 1345-2009-102
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm - motion (2009:27)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1378-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Caffe Corno, Hornsgatan 37, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 35-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5, 120 69 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 4-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Zee the restaurant/Gossip Café, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 28-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Forno Söder, Åsögatan 90 bv, 118 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 52-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

24 Anmälan av brukarundersökning personer med funktionsnedsättning hösten 2009

25 Anmälan av brukarundersökningar inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden hösten 2009

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

30 Anmälan av förtroenderådens protokoll

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 16 februari 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 21 januari justerat den 26 januari 2010.

§2 Avbrytande av upphandling av visst pedagogiskt stöd och handledning inom förskoleverksamheten på Södermalm

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1068-2009-103

§3 Antagande av anbud i upphandling av utförande av personlig assistans

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1009-2009-103

§7 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§9 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 januari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§11 Årsredovisning och bokslut 2009

Beslut

1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut 2009 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har ansvarat och genomfört verksamhet för Södermalms invånare inom de ekonomiska ramar kommunfullmäktige beslutat. Årets resultat uppgår till +15,5 mnkr före resultatdispositioner och +11,5 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet motsvarar0,6procent av nämndens budget.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 januari 2010. Dnr 324-2009-101.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Staden har tre inriktningsmål:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktige anger antalet mål med indikatorer för vart och ett av dessa inriktningsmål. Stadsdelsnämnden har därutöver egna indikatorer.

För inriktningsmål 1 finns 26 indikatorer

- 18 har uppfyllts helt

- 4 har uppfyllts delvis (80-100 % måluppfyllelse)

- 4 uppfylls inte (lägre måluppfyllelse än 80 %)

För inriktningsmål 2 finns 49 indikatorer

- 24 har uppfyllts helt

- 12 har uppfyllts delvis

- 13 uppfylls inte

För inriktningsmål 3 finns 5 indikatorer

- 5 uppfylls helt, vilket glädjande nog innebär att

stadsdelen inte bara har en budget i balans utan även kan redovisa ett överskott på 11,5 mnkr efter resultatdispositioner.

Fullmäktige har också i budgeten angivit när målen ska vara uppfyllda tidsmässigt – en del ska vara uppfyllda först 2010-12-31.

Södermalm är en populär stadsdel – inte bara att bo eller arbeta i utan även att besöka.

De olika brukarenkäterna, som gjordes under 2009 visar

- att förskoleföräldrarna tillhör stadens mest nöjda med förskolan, över 90 %

- äldreomsorgens brukare är betydligt mer nöjda med insatserna 2009 än 2008 både inom hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboenden

- brukare och anhöriga inom omsorgen om funktionsnedsatta är i hög grad nöjda med den dagliga verksamheten, gruppbostäderna och korttidshem

- medarbetarindex visar att medarbetarna trivs betydligt bättre 2009 än 2008

- invånarna är de som i högsta grad (92 %) tycker att Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i (jämför år 2007 78 %).

Trots mycket goda resultat, finns det fortsatta utmaningar och utvecklingsområden. Ett av dem är våra parker – våra offentliga rum, där alla har ett ansvar att se till att det är snyggt och rent, inte bara vi politiker. Det gäller inte bara vi Söderbor utan även besökande. De flesta klagomål, som inkommit, rör trafiknämndens område, men det optimala vore att inga klagomål inkommer. Trots ökad satsning på flera papperskorgar, ytterligare städinsatser, parkvärdar m m måste utvecklingsarbetet att ha välskötta och attraktiva parker fortsätta.

De flesta indikatorerna finns för trafiknämnden, men nämnden bör dock överväga att utveckla dessa för egen del.

Stadsdelens förskoleverksamhet har ett mycket gott rykte – föräldrarna är mycket nöjda med undantag av barngruppernas storlek. Vi menar att förskolan idag har ett pedagogiskt uppdrag enligt förskoleplanen där arbetssätt, personalens utbildning, lokalernas beskaffenhet både inne och ute, organisation har största betydelse.

Södermalms förskolor utvecklar under 2010 verksamheten och fokuserar mer på olika typer av barngrupper och lämnar därmed gamla avdelningsbegrepp. 54 % av barngrupperna redovisas ju inte heller i bokslutet, eftersom de har andra indelningar än 1-3 år resp 4-5 år. Glädjande nog kan vi konstatera att nyckeltalet för barngruppernas storlek har minskat till 4,5 barn per anställd år 2009, vilket kan jämföras med 4,8 barn per anställd i båda stadsdelarna år 2006, nyckeltalsbilagan.

Vi kan också konstatera att genomsnittlig andel deltidsbarn är mellan 12 % till 23 % i de olika grupperna samt att barnens genomsnittliga närvaro varierar mellan 64 % till 73 %.

Förskolans enheter har en resultatöverföring på 14,3 mnkr till år 2010.

Det intensiva letandet efter förskolelokaler fortsätter för att stadsdelen ska kunna hålla barnomsorgsgarantin, vilket är målet. Medel finns avsatt i ”den centrala medelsreserven” för uppstart av nya förskolor.

Verksamheten inom social omsorg arbetar på ett evidensbaserat sätt med metoder och systematiska uppföljningar, som den enda i staden. Detta visar sig även i bokslutsresultatet.

Alliansen har valt att vara öppen med transparensen och öppenheten när det gäller kvaliteten inom olika verksamheter, oavsett huvudman, bl a inom Äldreomsorgen. För första gången någonsin har även en brukarundersökning gjorts inom Omsorgen av funktionsnedsatta.

Inom alla våra verksamheter finns möjligheter till förbättringar. I stadsdelsnämndens budget för 2010 finns förbättringsområdena angivna, men även i enheternas egna verksamhetsplaner, då detta är en del av enheternas ständiga kvalitetsarbete.

Enheternas egna kvalitetsgarantier ska också vara förankrade i enheterna.

Slutligen konstaterar vi att stadens årliga medarbetarenkät visar att stadsdelens medarbetare är betydligt nöjdare och friskare än 2008.

Ett stort tack för Era insatser!


Särskilt uttalande
lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet, d.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under 2009.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi i oppositionen hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster och den vård- och omsorg som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Årsredovisningen följer den mall som utarbetats av Stadsledningskontoret och består av schematiska, ytliga frågeställningar som inte ge utrymme för närmare beskrivning och analys av den egna verksamheten. Många av målen uppfylls ”delvis”, utan att det tydligt anges i vilken grad och av vilka skäl de ej uppfylls. Flera av nämndmålen är, som vi framfört i årets två tertialrapporter, lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån och till de indikatorer som valts kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Flera av målen är emellertid sådana att de inte går att utvärdera på ett seriöst sätt. Att då i rapporten ange att de är helt uppfyllda är en grov överdrift och grovt missvisande.

En ren och trygg stadsdel en chimär

Att t ex ange att målet att Södermalm skall upplevas som en ren och trygg stadsdel är uppfyllt är det nog inte många som håller med om. Det räcker för de flesta med en kort vandring i våra parker en helgmorgon eller kring någon av stadens återvinningsstationer för att konstatera att så inte är fallet. Men enligt årsredovisningen är KF:s mål att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad delvis uppfyllt, nämndmålet att Gator, torg, parker och grönområden ska upplevas som välskötta och attraktiva inte uppfyllt samt nämndmålet att Södermalm ska bli renare, grönare och tryggare helt uppfyllt. Allt beroende på vilka indikatorer som man väljer för att visa att de olika målen är uppfyllda.

Äldreomsorgen

Målet att Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen uppfylls bara delvis. Tidigare redovisade rapporter från tillsynsmyndigheter samt klagomål från brukare och anhöriga visar att mycket återstår att åtgärda innan målet kommer att nås! Det finns fortfarande brister i dokumentationen. Målet beträffande brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare uppfylls inte, ej heller målen rörande omsorgstagarnas upplevelse av trygghet samt upplevelse av maten och måltidssituationen. Nöjdhetsgraden är också låg när det gäller möjligheten till utevistelse. Resultatet av en brukarundersökning rörande boende vid servicehusen som redovisats i särskild ordning för nämnden visar också på ett stort missnöje hos brukarna med de insatser som tillhandahålls. Den utlovade valfriheten i äldreomsorgen beträffande hemtjänst och vård- och omsorgsboenden har inte lett till den ökning av kvaliteten som utlovats.

Förskolan

Vi kan konstatera att målet att hålla barnomsorgsgarantin i stort sett har uppfyllts under året men att det av verksamhetsberättelsen framgår att det skett på bekostnad av storleken på barngrupperna, framför allt för små barn. Över hälften av dessa barngrupper hade fler än 14 barn och andelen är ökande.

Att man tar in extra barn i barngrupperna för att hålla barnomsorgsgarantin, som är oerhört svår att upprätthålla och upprätthålls med ett nödrop, är en allvarlig varning för kommande verksamhetsår och kräver kraftansträngningar för att det stora antalet barn i grupperna inte permanentas. Men det är naturligtvis en konsekvens av den ambitionsminskning som ägt rum i och med att ska-kravet som infördes av den förra majoriteten har ändrats av den borgerliga majoriteten till ett bör-krav som sedan ändrats till att bli en ambition. Vi menar att denna kvalitetsförsämring är oacceptabel och att majoriteten har ett stort ansvar för att antalet barn i förskolegrupperna minskar för att kvaliteten i förskolan inte ytterligare skall försämras. En annan väsentlig kvalitetsfaktor i förskolan är också personalen där målet att öka andelen behöriga förskollärare inte heller nåtts.

Kultur och fritid

Möjligheterna till kulturella upplevelser har utarmats bland annat genom indragning av kultursekreterartjänsten. Detta gäller såväl barn, funktionshindrade och människor inom äldreomsorgen. Kulturpengen per barn, som ges till varje enhet, att användas efter eget gottfinnande, ger inte alls samma utdelning som den av kultursekreteraren tidigare samordnade verksamheten. Den låga nivån på bidragen till frivilligorganisationer och andra föreningar är helt oacceptabel.

Fritidsgårdar och parklekar har fått mycket litet utrymme i verksamhetsberättelsen. Att verksamheterna är uppskattade framgår bl.a. av den brukarundersökning som gjorts bland dem som besöker parklekarna. Vid behandlingen av förra årets årsredovisning konstaterade vi att konkurrensutsättningen av fritidsgårdar och parklekar var en klåfingrig överloppsgärning mot bakgrund av det förväntade antalet intresserade entreprenörer. Resultatet av genomförda upphandlingar visar att vi hade rätt.

Privatiseringar

När tre fjärdedelar av mandatperioden avverkats av den borgerliga alliansen blir det tydligt att privatiseringen av olika verksamheter inte inneburit ökad valfrihet för medborgarna eller effektivare och bättre service för Söderborna. Inte heller har verksamheterna blivit mer kostnadseffektiva. Däremot ska de privata utförarna göra vinst inom ramen för det fasta pengsystem som tillämpas inom såväl äldre- som barnomsorgen och gäller för både kommunala och privata utförare. Vad det innebär för brukarna vad gäller verksamheternas kvalitet är lätt att ana. Likväl fortsätter den borgerliga majoriteten envetet att sälja ut allt som inte innebär myndighetsutövning!

I sin iver att privatisera har majoriteten också beslutat att inga egenregianbud får läggas på de olika verksamheterna, vilket kan tydas som en nedvärdering av personalens kompetens och skicklighet. Men detta ligger också helt i linje med beslutet att i samband med upphandlingar vikta pris högre och kvalitet lägre än vad som var brukligt under förra mandatperioden samt att man gör avkall på krav på kollektivavtal och ställer lägre miljökrav på entreprenörerna.

Vad som skiljer upphandlingarna under verksamhetsåret från tidigare år är det ökande antalet avbrutna upphandlingar beroende på minskat intresse för att överta driften av verksamheter eller bristen på kompetenta utförare. Ytterligare en upphandling har redan avbrutits under 2010. Till detta kan läggas två upphandlingar där det endast förekommit ett anbud som antagits av majoriteten. Men den borgerliga majoriteten framhärdar i att sälja ut allt som inte innebär myndighetsutövning, utan tankar på lämplighet, möjlighet och framförallt nytta av en utförsäljning!

Sammanfattning

Den lokala demokratin har urholkats. Allt färre verksamheter finns kvar i stadsdelsnämnderna. Att antalet medborgarförslag varit så få är ett tecken på att befolkningen inte väntar sig mycket av den sittande borgerliga majoriteten i nämnden. Medborgarmötena lockar få Söderbor utom när det gäller planärenden där nämnden inte är beslutande!

Årets resultat visar på ett överskott på 15,5 mnkr före resultatdispositioner. Att så skulle bli fallet kunde vi konstatera redan under våren, inte minst med kännedom om den prognossäkerhet som kännetecknar stadsdelsförvaltningen. Därför föreslog vi redan under våren att ytterligare medel skulle anslås till feriearbeten för ungdomar. Vid behandlingen av tertialrapport 2 föreslog vi vidare att medel skulle avsättas för insatser av engångskaraktär för att höja kvaliteten i verksamheterna. Båda de föreslagna insatserna avslogs av den borgerliga majoriteten! Att endast 115 ungdomar av de 520 som sökt feriearbete kunde komma i fråga för arbete visar att den av oss föreslagna satsningen verkligen varit mycket motiverad.

Ovannämnda frågor är bara några exempel på den utarmning och försämring av verksamhet och service i Södermalms stadsdelsnämnd under det gångna året, grundade på beslut av den borgerliga majoriteten i såväl kommunfullmäktige som stadsdelsnämnd. Det faktum att den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har ambitionen att utgöra spjutspetsen i det borgerliga systemskifte som pågår i Stockholm, omöjliggör arbetet att göra Södermalm till en rättvis, jämställd och bra plats för alla att bo på.

§12 Kvalitetsgarantier 2010

Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. De enheter som vänder sig till brukare, sammanlagt 52 enheter, har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2010.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 januari 2010. Dnr 1339-2009-000

Beslutsgång

Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut, som innebär återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande föreslog att nämnden först ställer förslagen de båda förslagen om att ärendet ska avgörs idag eller återremitteras mot varandra.

Ordförande fann att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut

att återremittera ärendet,

att inhämta kvalitetsgarantier från alla verksamheter som Södermalms stadsdelsnämnd är politiskt ansvarig för samt

att behandla kvalitetsgarantierna för både stadens egna verksamheter och övriga verksamheter som Södermalms stadsdelsnämnd är politiskt ansvarig för som ett ärende

I ärendet föreslår förvaltningen att nämnden ska godkänna kvalitetsgarantier för stadens verksamheter inom Södermalms stadsdelsnämnd avseende år 2010. Kvalitetsgarantin fyller den viktiga funktionen att informera brukarna om vilken service och omsorg de kan förvänta sig av verksamheten, samt hur brister rättas till om enheten inte lever upp till sina åtaganden.

Södermalms stadsdelsnämnd har det politiska ansvaret för en stor del av de välfärdstjänster som Södermalms invånare har behov av. En del av dessa tjänster utförs av stadens egna verksamheter, andra av upphandlade privata utförare. För oss är det självklart att Södermalms invånare och välfärdens användare ska ha rätt till samma typ av information om en välfärdstjänst oavsett vem som utför den.

I ett läge då den moderatledda majoriteten säljer ut allt mer av vår gemensamma välfärd, är det uppenbarligen än mer angeläget att kräva samma typ av kvalitetsgarantier för privata utförare som stadsdelsnämnden kräver av sina egna verksamheter.

I avvaktan på ett komplett beslutsunderlag, bestående av kvalitetsgarantier för all verksamhet som stadsdelsnämnden är politiskt ansvarig för, finner vi därför ingen annan utväg än att återremittera förvaltningens förslag till beslut. Ingen skugga ska för den sakens skull anses falla över det fantastiska arbete som kommunalt anställda i Södermalms stadsförvaltning utför. Det handlar här om en politisk markering. En markering för Södermalms invånares och brukares rätt till lika hög nivå på kvalitet, service och information. Oavsett vem som utför den gemensamt finansierade välfärdstjänsten.

§13 Revisonsrapport angående stadens upphandlingsverksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss av revisionsapport angående stadens upphandlingsverksamhet överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur stadens upphandlingspolicy följs och är förankrad vid ett antal nämnder samt om ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan kommunstyrelsen och servicenämnden. Rapporten redovisar att tolv (däribland två vid Södermalms stadsdelsförvaltning) av fjorton granskade upphandlingarna ”i stort har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens upphandlingspolicy”. Nämnderna bör utveckla sin avtalsförvaltning genom att följa upp leverantörers åtaganden och protokollförda avstämningsmöten bör hållas regelbundet. Vidare påtalas att leverantörers seriositet måste följas upp även under pågående avtalsperiod och att kommunstyrelsen bör förtydliga vad nämnderna kan och bör göra för att få fler mindre företag att delta i stadens upphandlingar. Kommunstyrelsen bör också arbeta för att stadens nämnder i upphandlingsfrågor uppfattas som mer enhetliga.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 januari 2010. Dnr 1504-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningnes förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Vi instämmer i revisionskontorets yttrande att det är viktigt att staden har enhetliga rutiner kring upphandligar m.m.


§14 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2009 inom Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

Ärendet

Alkohollagen och Tobakslagen är sociala skyddslagstiftningar som föreskriver att tobak respektive folköl inte får säljas till den som inte har fyllt 18 år. Försäljaren är skyldig att känna till lagstiftningen och att kontrollera de unga kundernas ålder. Säljaren ansvarar personligen för att bestämmelserna efterföljs. Varje försäljningsställe ska ha ett egentill­synsprogram gällande bestämmelser och rutiner vid försäljning av tobak och folköl.

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i Stockholm ligger på stads­delsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med fokus på information och rådgivning. Stadsdelsförvaltningen ska även genomföra inköpsstudier gällande folköl och tobak vid samtliga försäljningsställen minst en gång per år.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 14 januari 2010. Dnr 1428-2009-506

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§15 Underlag för planering av parkprojekt 2011 - 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt handläggning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför 2011. Två projekt till vilka medel önskas är redan pågående med program- och projekteringsarbete samt påbörjade helt eller delvis. Detta gäller Södermalmsallén och Vitabergsparken. Ytterligare medel önskas till tre parker som har stort behov av upprustning/omgestaltning, dessa parker är Lilla Blecktornsparken, Drakenbergsparken och en vattenlek i Rosenlundsparken.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 januari 2010. Dnr 36-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden stälde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Lilla Blecktornsparken förfulas avsevärt av de två betongbyggnaderna och det gröna trähuset längs med Katarina Bangata. Byggnaderna används i huvudsak som förvaringsutrymmen och bör tas bort så snart som möjligt. Parken skulle därmed bli väsentligt större, mera inbjudande och de av förvaltningen föreslagna investeringarna skulle komma mer till sin rätt.

Södermalmsallén bör medge möjligheter till ett varierat utbud av spontanidrott. Utöver de förslag vi tidigare framfört bör även möjligheten prövas att placera en utomhusrink där för innebandy.

Anläggandet av en kombinerad vattenlek och fontän i Rosenlundsparken är ett välkommet tillskott men förvaltningen bör ånyo utreda placeringen, bl a ur ett underhålls- och städperspektiv. Den tilltänkta placeringen vid installationen Stranden kan medföra problem, eftersom kringboende tidvis upplever besökande som störande under ljusa sommarkvällar.

§16 Uppföljningsrapport med anledning av länsstyrelsen besök vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning över genomförda åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en uppföljningsrapport angående länsstyrelsens tillsyn vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende som genomfördes 2009-07-21. Förvaltningen genomförde i december 2009 ett besök på enheten för att följa upp vilka åtgärder som vidtagits och kunde då konstatera att ett förbättringsarbete skett. Merparten av de åtgärder som redovisades i en åtgärdsplan i oktober 2009 till länsstyrelsen och stadsdelsnämnden var genomförda eller påbörjade.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 18 januari 2010. Dnr 924-2009-602

Beslutsgång

Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens redovisning över genomförda åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att snarast redovisa vilka åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa bristerna i bemanningen.

Det är glädjande att Nytorgsgården genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder för att öka kvaliteten på verksamheten och har för avsikt att, med brukarna i fokus, fortsätta förändringsprocessen. Dessa åtgärder är emellertid huvudsakligen av rutinmässig och administrativ karaktär.

I länsstyrelsens redovisning som gavs till nämnden i oktober 2009 framgick följande:

Om tid saknas för personalen att hinna reflektera över arbetet och diskutera frågor som är viktiga utifrån brukarperspektivet, exempelvis etik, värderingar och förhållningssätt kan det vara ytterligare ett tecken på för låg bemanning.

Nämnden behöver utveckla rutiner för att fortlöpande kontrollera att bemanningen svarar mot den enskildes behov av stöd och omsorg över dygnet. Det bör påpekas att stadens ersättningsnivåer inte får styra tillämpningen av socialtjänstlagen.

Av redovisningen framkom bl a att de boende inte själva får bestämma när de vill lägga sig eftersom så många som möjligt måste vara i säng innan ensamarbetet börjar kl 18 eller 20 beroende på våningsplan. Länsstyrelsens bedömning var också att för att skapa personalkontinuitet och kunna ha överblick och kontakt med de boende är det nödvändigt att boendet är dimensionerat och organiserat utifrån de äldres behov.

Nämnden har flera gånger kunnat konstatera att vid införande av äldrepengen den 1 juli 2008 tvingades flera äldreboenden minska på bemanningen av ekonomiska skäl. Vilka åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa brister med för låg bemanningen är ej redovisat.

Vi vill därför snarast få en rapport om vilka åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa dessa brister. Vi kan också konstatera att i den idag redovisade årsredovisning för 2009, har äldreomsorgen lämnat ett överskott på 17,2 milj kr. Det har alltså funnits ekonomiska medel att förbättra verksamheten.


Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Den socialistiska minoriteten har inte förstått de olika roller, som föreligger mellan politik och förvaltning. De medel som anges, oavsett majoritet, ska varje enhetschef ansvara för, som också ansvarar för budget, schemaläggning, arbetssätt, arbetsorganisation m m.

I december 2009 fanns på stadsdelsnämndens sammanträde två rapporter, dels enheternas åtgärdsplaner upprättade efter Qusta-uppföljningen 2008 (rapport ang den kommunala hälso- och sjukvården vid alla vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen), dels en uppföljningsrapport för alla vård- och omsorgsboenden, oavsett huvudman. Båda rapporterna visade på förbättringsområden på enheterna. På varje våning på Nytorgets vård- och omsorgsboende har handledning skett. Boendet har även fått ta del av de statliga stimulansbidragen, vilket även sker under 2010.

Det är viktigt att det finns aktuell dokumentation kring varje boende. När det gäller ersättningsnivåerna är det boendesamordnarna som mäter vårdtyngden enligt en fastlagd princip. Vårdtyngden avgör i sin tur i vilken av de tre nivåerna ersättning ska utgå. Vårdbehovet måste vara dokumenterat i journalen.

Det är också viktigt att det finns en aktuell genomförandeplan för varje boende.

Vi i Alliansen tycker att det är viktigt med transparens och öppenhet om stadens verksamheter och dess kvaliteter.

Oppositionen hänvisar till att stadsdelen har 17, 2 mnkr i överskott i bokslutet för 2009 för äldreomsorgen.

Det hade varit klädsamt om man redovisat några grunder för detta överskott, t ex

- stadens fördelningsnycklar som ger mera medel för personer över 80 år

- stadens fördelningsnycklar grundar sig på antalet invånare i olika åldrar för två år sedan

- antalet invånare i stadsdelen över 80 år minskar snabbare än prognosen

- stadsdelen har ett överskott av platser inom vård- och omsorgsboenden, som vi säljer till andra stadsdelar.

Vi noterar att oppositionen tycker att vi ska vara lagbrytare genom att ge mera ersättning till en kommunal verksamhet. Att gynna den egna kommunala verksamheten strider mot konkurrenslagstiftningen. Stadens fullmäktige har därför fastlagt en ersättning som är konkurrensneutral och likvärdig, ett beslut som Södermalms stadsdelsnämnd inte kan ändra.

§17 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning med anledning av inkommen avsiktsförklaring om personalövertagande av hemtjänstenheten Söders specialteam.

Ärendet

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kundvalssystemet innebär att den som är beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Staden genomför, genom Äldreförvaltningen, upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare. Söders specialteam (tidigare Bondens specialteam) utför hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut för personer med psykiska och/eller missbruksproblem och olika demenshandikapp. Enhetschefen har i skrivelse 2010-01-14 anmält sin avsikt att lägg anbud i kommande upphandling av hemtjänstutförare. Stadsdelsförvaltningen redogör i ärendet för de riktlinjer som gäller för personalövertagande och ärendets fortsatta handläggning.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 januari 2010. Dnr 31-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§18 Medborgarförslag – undantag från koppeltvång

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att bereda ärendet

Ärendet

Förvaltningen redovisade medborgarförslaget inkommet den 22 januari 2010. Dnr 72-2010-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.

§19 Revidering av Stockholms tobaks, alkohol-, och narkotikapolitiska program (STAN-programmet)

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i enlighet med beslut fattat av Stockholms kommunfullmäktige ge­nomfört en uppföljning och revidering av Stockholms tobaks-, alko­hol-, och narkotikapolitiska program (STAN-programmet). Sedan STAN-programmet antogs år 2004 har betydande förändringar skett avseende stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS). Föreliggande förslag till STAN-pro­gram samspelar med budget på ett helt annat sätt än tidigare, vilket torde öka relevansen för programmet och förtydliga budgetens intentioner inom detta verksamhetsområde. Genom utvecklingen av ILS-webben kommer det att finnas bättre förutsättningar för upp­följning.

Programmet ska ses som ett stöd i det vardagliga arbetet och föreslås som tidigare omfatta alkohol, narkotika och tobak med nivåerna förebyggande insatser, tidiga insatser och vård- och behandlingsinsatser. STAN-programmet är långsiktigt, vilket innebär att över­gripande mål, aktiviteter och indikatorer kan komma att förändras utifrån förändringar i budgetens inriktning.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 januari 2010. Dnr 1377-2009-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Remiss från revisionskontoret

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar.

Granskningens syfte har varit att följa upp och bedöma hur utbildningsnämnden arbetar med det kommunala uppföljningsansvaret, vilka åtgärder som vidtas och hur samverkan med andra berörda nämnder fungerar.

Följande nämnder har ingått i granskningen: utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Södermalm samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 januari 2010. Dnr 1345-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Motion (2009:38) om ekoism framför egoism – införande av dubbdäcksförbud

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion på remiss, skriven av Karin Wanngård (S), som bland annat föreslår att ett dubbdäcksförbud införs i innerstaden och på sikt i hela kommunen. Motionären önskar även att ett förslag tas fram på ekonomiska styrmedel som motverkar användandet av dubbdäck. I det fall att partikelhalterna i luften inte minskar i och med dubbdäcksförbudet på Hornsgatan, anser förvaltningen att det är angeläget att staden inför dubbdäcksförbud på fler gator i staden. Då studier visar att en övergång till dubbfria vinterdäck inte ökar antalet olyckor och att bullernivåerna från trafiken minskar med dubbfria vinterdäck, bör ett förbud enligt förvaltningens på sikt omfatta hela innerstaden. Förvaltningen konstaterar att införande av ekonomiska styrmedel för att motverka dubbdäcksanvändning i första hand är en statlig angelägenhet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 januari 2010. Dnr 1051-2009-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Regeringen har gett Sveriges kommuner verktyget i trafikförordningen att reglera dubbdäcksanvändningen per gata, vilket stadens trafik- och renhållningsnämnd gjort i och med införandet av dubbdäcksförbud på Hornsgatan, sträckan mellan Långholmsgatan och nerfarten till Söderledstunneln, fr o m 2010-01-01. Sagda nämnd instämmer i tjänsteutlåtandet att det är nödvändigt gå vidare med kontorets förslag, som i stort avser hela Södermalm, om regleringen på Hornsgatan inte räcker för att klara gränsvärdena. För att hålla koll på luftkvaliteten bör därför också en mätstation upprättas på Götgatan. Trafik- och renhållningsnämnden skriver vidare att ”om inte regleringen på Hornsgatan inte leder till att staden klarar luftkvalitetsnormerna, så måste nämnden ta ställning till fortsatt reglering av dubbdäcksanvändningen på fler gator i Stockholm

Karin Wanngård kräver i sin motion att Stockholm ska införa ett dubbdäcksförbud för att spara världens resurser och för att spara pengar åt kommunen. Hennes ekonomiskt motiverade dubbdäcksförbud är en mycket farlig väg att slå in på. Vi menar att lagar och regler på miljöområdet är till för att skydda stockholmarna och deras hälsa, inte för att spara pengar åt kommunen eller företag.

Länge har alltför höga halter av partiklar uppmätts på vissa av Stockholms hårdast trafikerade gator, exvis Hornsgatan, som har högst överträdelser av tillåtna nivåer.

Med stöd av Alliansregeringen har nu den borgerliga stadshusalliansen fått verktygen för att ta tag i frågan om lägre partikelhalter i luften. Därmed har det varit möjligt att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan fr o m 2010.

Socialdemokraten Karin Wanngård vill skjuta upp införandet av dubbdäcksförbudet till nästa vinter och dessutom göra det med ekonomiska argument. Ett inte bara cyniskt utan även ett hårt sätt att hantera stockholmarnas hälsa.

§22 Ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm – motion (2009:27)

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

Därutöver anför nämnden följande:

Det är viktigt att utveckla och pröva nya metoder för att motverka hemlöshet, vilket förvaltningen understryker. Stiftelsen Stockholms Hotellhem äger fastigheter, som har bland annat hemlösa som hyresgäster. Idag ser vi hellre att bostäder för hemlösa inte koncentreras utan sprids ut, vilket går stick i stäv med motionärens förslag.

I Stockholm planeras s.k. ”Housing first” tillsammans med Stadsmissionen, vilket ska bli intressant att följa.

Slutligen instämmer vi i förvaltningens skrivning att någon ny organisation för att utveckla modeller för bostäder till hemlösa inte behövs.

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt motionen (2009:27) om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm på remiss till Södermalms stadsdelsnämnd. I motionen föreslås att Stockholms stad ska bilda en ny organisation med uppdraget att köpa upp och förfoga över lägenheter som hyrs ut till hemlösa. Motionären skriver att hemlösheten är ett stort problem och att det behövs nya grepp för att kunna lösa boendeproblem och förebygga hemlöshet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 8 januari 2010. Dnr 1378-2009-006.

Beslutsgång

Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Caffe Corno, Hornsgatan 37, 118 49 Stockholm

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Caffe Corno, Hornsgatan 37, 118 49 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Lippa Café & Catering AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Caffe Corno, Hornsgatan 37. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 23.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 januari 2010. Dnr 35-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5, 120 69 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering på Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5,
120 65 Stockholm, men avstyrker den ansökta serveringstiden 11.00 – 02.00 inomhus och 11.00 – 23.00 utomhus. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Lugnet före stormen Kommanditbolag som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5. Ägaren söker tillstånd för serveringstiden 11.00 – 02.00 i restaurang och 11.00 – 23.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 januari 2010. Dnr 4-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Zee the restaurant/Gossip Café, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Zee the restaurant/Gossip Café, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Zee the Group AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Zee the restaurant/Gossip Café, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm. På ansökan står 120 64 vilket är felaktigt postnummer. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 januari 2010. Dnr 28-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Forno Söder, Åsögatan 90 bv, 118 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 13.00 – 21.00 utomhus på Forno Söder, Åsögatan 90 Bv, 118 29 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Blue Time AB c/o Kandemir som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Forno Söder, Åsögatan 90 Bv. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 13.00 – 21.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 januari 2010. Dnr 52-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§27 Anmälan av brukarundersökning personer med funktionsnedsättning hösten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till junisammanträdet med en återrapportering av vidtagna åtgärder på alla enheter i anledning av brukarundersökningen.

Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt redovisningen och lägger den till handlingarna

Ärendet

Staden har under hösten 2009 genomfört en övergripande brukarundersökning inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Undersökningen vänder sig till personer i gruppbostäder, daglig verksamhet samt korttidsboende. Resultatet visar för Södermalm att 90 procent är nöjda med sin dagliga verksamhet, 82 procent är nöjda med sitt boende och 84 procent är nöjda med sitt korttidsboende. Svarsfrekvensen uppgick till 53 procent för Södermalm vilket är samma svarsfrekvens som staden totalt.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 19 januari 2010. Dnr 49-2010-1.2.1.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) enligt följande:

Stadshusalliansen menar att det är viktigt med transparens och öppenhet kring de verksamheter, som bedrivs i staden, oavsett huvudman.

För första gången har en brukarundersökning gjort när det gäller personer med funktionsnedsättning. Mycket goda resultat har redovisats för stadsdelens verksamheter.

Mycket bra kan bli bättre. Vi vill därför få återredovisat vilka åtgärder, som tänker vidtas för att nå ännu bättre resultat.

§28 Anmälan av brukarundersökningar inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden hösten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till junisammanträdet med en återrapportering av vidtagna åtgärder på alla enheter, oavsett huvudman, i anledning av brukarundersökningen.

Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt redovisningen och lägger den till handlingarna

Därutöver anförde nämnden följande:

Stadshusalliansen menar att det är viktigt med transparens och öppenhet kring de verksamheter, som bedrivs i staden, oavsett huvudman.

Denna undersökning har haft relativt låg svarsfrekvens 38 % - 72 %, varför slutsatserna ska dras med försiktighet. De 11 påståenden, som finns i enkäten, är graderade i fem nivåer, där de bästa är ”Stämmer helt” till ”Stämmer inte alls”

Samtliga frågor har dock bättre resultat än 2008, ibland mycket bättre.

Södermalms har förbättrat resultatet påtagligt i samtliga frågor jämfört med stadens genomsnitt utom ”Jag kommer ut i friska luften när vi vill”, där resultatet dock är bättre 2009 än 2008.

Tittar man enbart på ”Stämmer helt” har de kommunala boendena bättre resultat än enskilt drivna. Lägger man däremot ”Stämmer helt” med ”Stämmer ganska bra” har de enskilt drivna verksamheterna bättre resultat.

Det finns både kommunala och enskilt drivna verksamheter, som förbättrats sedan 2009. Det finns också boenden som försämrats sedan 2008, dock inte enskilt drivna. Det finns också i stadsdelen boenden, som ligger över snittet i staden – både kommunala och enskilt drivna, vilket är mycket glädjande.

Att förbättra verksamheter är en process, som kan ta tid, vilket vi Alliansen har vetskap om.

För oss i Alliansen är det viktigt att verksamheter, oavsett huvudman, ska vara av god kvalitet.

Därav vårt yrkande.

Ärendet

Stadsledningskontoret respektive äldreförvaltningen genomförde under hösten 2009 brukarundersökningar inom vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten. Undersökningarna vände sig till alla äldre i staden som får insatser och stöd av utförare
i såväl egen regi som privat regi. Undersökningarna genomfördes av företaget TNS SIFO. Av resultaten framgår att det för Södermalms del skett en positiv utveckling av kvaliteten för de äldre. Sammantaget, både för vård- och omsorgsboenden som för hemtjänsten, uppgår nöjdhetsgraden till 81 % och upplevelsen av trygghet till drygt 80 %.

Såväl de kommunala som de enskilt drivna enheterna ska analysera sitt resultat samt återkomma till förvaltningen med beskrivna eventuella åtgärder med anledning av resultaten. Förvaltningen kommer under året kontinuerligt att följa upp enheternas förbättringsarbete.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 19 januari 2009. Dnr 54-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

Reservation

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut

att lägga den anmälda redovisningen till handlingarna samt

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att med anledning av utfallet av brukarundersökningen avseende Vintertullens servicehus göra en genomgripande utredning huruvida entreprenören lever upp till sin del av avtalet beträffande verksamheten i servicehuset samt

att därutöver anföra följande.

Resultatet av brukarundersökningen avseende servicehusen på Södermalm lämnar som helhet en hel del i övrigt att önska. När det gäller Vintertullens servicehus är emellertid resultatet beklämmande. När mindre än 50 procent av de tillfrågade är nöjda med för deras vardag väsentliga insatser är det något som inte står rätt till. Visserligen är svarsfrekvensen låg, men det är den också på övriga servicehus som finns med i redovisningen.

Av hänsyn till de boende på Vintertullens servicehus är det därför angeläget att stadsdelsförvaltningen skyndsamt utreder huruvida Attendo Care AB lever upp till sin del av avtalet med staden.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämnden den 1 januari - 28 januari 2010.

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 12 och 26 januari 2010.

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från den 2 februari 2010.

§32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från den 2 februari 2010.

§33 Tellus fritidscenters förtroenderåd den 11 januari 2010.

Anmälan av förtroenderådens protokoll

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Stadsdelsdirektören

Fastställande av klassificeringsstruktur

§35 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§36 Information från förvaltningen

Artiklar i lokaltidningen Södermalmsnytt

Anders Carstorp redogjorde för förvaltningens synpunkter vad gäller två artiklar som varit införda i lokaltidningen Södermalmsnytt nr. 4 ”Socialarbetare ratar verksamhetsplan” och nr. 5 ”Större barngrupper ska lösa dagiskrisen”.

§37 Övriga frågor

Rapport om köhanteringssystem

Elsemarie Bjellqvist föreslog att nämnden skulle få äldrenämndens rapport ”Utvärdering av köhanteringssystem inom valfrihetssystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden”.

Förvaltningen skickar rapporten per post till nämnden.