Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud i upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Dnr 1104-2009-103 Omedelbar justering

3 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet.

4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Utsändes senare Omedelbar justering

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 A Gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänst i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsområden

Dnr 226-2010-2.2.2. Omedelbar justering

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

11 Månadsrapport för februari 2010

Dnr 212-2010-1.2.1.
Utsändes senare

12 Medborgarförslag - heminstruktör för hörselskadade

13 Genomförande avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

Dnr 733-2008-300 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Redovisning av Södermalms stadsdelsförvaltnings samverkan med landstinget

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 1460-2009-000
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus

Dnr 1512-2010-602 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning

17 Funktionshinderinspektörernas Rapport nr 2:

Daglig verksamhet, LSS och sysselsättning SoL Farsta, Hässelby - Vällingby, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder
Dnr 64-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Fördelning av föreningsbidrag 2010 samt redovisning av beviljade föreningsbidrag 2009

19 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg och Förskoleavdelningen, Södermalms stadsdelsförvaltning

Dnr 150-2010-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

20 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastighet 7:85 m fl i stadsdelarna Södermalm och Gamla stan, S-Dp 2005-08976-54

21 Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Remiss från kommunstyrelsen KS 327-0194/2010
Dnr 95-2010-1.5.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)

Remiss från kommunstyrelsen KS 001-2578/2009
Dnr 1481 -2009-006 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-002735-2009
Dnr 114-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 183-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - South of Folkungagatan café (Sofocafé) - Skånegatan 71, 116 37 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 187-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 A Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som var illa eller riskerar att fara illa

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 183-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

27 Förslag till detaljplan för Urvädersklippan Större 16, Urvädersgränd 4 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-05811-54

28 Förslag till detaljplan för området vid Lugnets Terrass i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-17724-54

29 Anmälan av framtagen trädplan för Tantolunden

30 Anmälningsärende, uppföljningsansvar över Södermalms äldreomsorg 2010

31 Anmälan av protokoll från Justitieombudsmannen

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

36 Anmälan av förtroenderådens protokoll

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Anmälan av balanslista

39 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och ledamot Heinz Spira (V) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 mars 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 11 februari justerat den 16 februari 2010.

§2 Antagande av anbud i upphandling av drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 februari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1104-2009-103

§3 Upphandling av driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 mars 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 1518-2009-103

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 februari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§9 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 17 februari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§10 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 17 februari 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§11 Gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänst i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsområde

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 11 mars 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 226-2010-2.2.2.

§12 Månadsrapport per februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2010.

Ärendet

Månadsrapporten per februari med helårsprognos visar på en budget
i balans efter resultatdispositioner.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den xx mars 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Medorgarförslag – heminstruktör för synskadade

Beslut

Nämnden lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Förvaltningen redovisade medborgarförslaget inkommet den 26 januari 2010. Dnr 70-2010-1.2.3.

§14 Genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet, Södra Hammarbyhamnen

Beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen samt uppdrar åt förvaltningen att beställa byggnadsåtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen till en hyreshöjande investeringskostnad om 182,7 mnkr och med en hyra år ett om 17,6 mnkr varav SDN del av hyran är 7,2 mnkr.

 4. Södermalms stadsdelsnämnd anmäler för egen del ärendet till utbildningsnämnden.

 5. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att omgående beställa projektering av grundarbetena för att möjliggöra att de mest störande grundarbetena i huvudsak utförs under sommaren.

 6. Innan ett avtal skrivs mellan Sisab och stadsdelsnämnden enligt både stadsbyggnads- och utbildningsnämndens beslut måste det dels klargöras vem som ansvarar för investeringen av ny lekutrustning och liknande anordningar i parken, dels anslås extra medel om det är stadsdelsnämndens ansvar

 7. Omedelbar justering.

Därutöver anförde nämnden:

Behovet av förskolor och skolor i Hammarby Sjöstad är stort. Det är därför angeläget att den aktuella byggnaden uppförs, men det är viktigt att belysa ett antal frågeställningar särskilt i den vidare processen.

En bättre dialog med den befintliga skolhyresgästen måste prioriteras från SISAB:s sida. När den nya huskroppen sammanbyggs med den befintliga skolan påverkas ett antal lokaler menligt. Lösningar för att minska denna påverkan måste studeras. Möjligheterna till samverkan kring och samutnyttjande av lokaler ska utredas vidare. Påverkan på den befintliga skolverksamheten under byggtiden, särskilt ur störnings- och säkerhetssynpunkt kan antas bli allvarlig. Detta ska särskilt utredas och förslag till lösningar redovisas. Konsekvenserna för barn ska särskilt belysas.

Sickla park nyttjas idag frekvent av eleverna i den befintliga skolan och de parkytor som vetter mot skolan är slitna. Samtidigt måste dessa ytor även framgent kunna nyttjas av skoleleverna som ett komplement till den egentliga skolgården. Stadsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden anser att lekställningar och liknande anordningar ska uppsättas i den till skolan angränsande delen av Sickla park för att tydliggöra att platsen måste anses ingå i elevernas rastyta. Södermalms stadsdelsnämnd instämmer i detta, men i ärendet framgår ej vilken part som ska stå för denna kostnad, vilket måste klargöras i den fortsatta processen. Om det är stadsdelsnämnden, som avses eftersom vi är skötselansvariga för Sickla park, finns inga resurser avsatta för en sådan investering. Vi förutsätter därför att stadsdelsnämnden i så fall erhåller dessa extra resurser.

Enligt uppgift från Stadsbyggnadsnämnden kommer den inte att medge bygglov förrän avtal upprättats mellan fastighetsägarna och stadsdelsnämnden, avseende skötsel för parken. Lekytor i Sickla park måste vara iordningsställda innan byggnation kan påbörjas. Södermalms stadsdelsnämnd är mycket angelägen att byggnationen kan påbörjas, förutsatt att resurser för lekutrustningen erhålles.

Stadsbyggnadsnämnden anser vidare att det är en förutsättning för planens realiserande att den planerade bollplanen på Lagunen 1 färdigställs. De temporära förskolebyggnaderna som idag finns på Lagunen 1 ersätts med permanenta lokaler inom Innanhavet 2.

Slutligen vill vi poängtera att det är viktigt att skolgården blir tillgänglig för alla barn, oavsett i vilken skola man går.

Ärendet

Ett inriktningsförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen godkändes av utbildningsnämnden och av Södermalms stadsdelsnämnd den 23 oktober 2008.

Bakgrunden till beslutet var att Södra Hammarbyhamnen på grund av stor inflyttning av barnfamiljer har ett stort behov av plats för förskolebarn omgående och skolelever på sikt. Enligt de senaste prognoserna från USK kommer behovet av skol- och barnomsorgsplatser att vara ökande de närmaste åren.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 januari 2010. Dnr 773-2008-300

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (M), (FP) och (KD).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§15 Redovisning av Södermalms stadsdelsförvaltnings samverkan med landstinget

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Nämnden återremitterar ärendet för en komplettering av tydligare och konkretare förbättrings- och utvecklingsmöjligheter i samarbetet med landstinget

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är viktigt att det förs en öppen dialog mellan kommunen och landstinget i de frågor, där vi har gemensamt eller delat ansvar. Det är därför viktigt att vi konkret kan påvisa var det finns förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Stadsdelens presidium kommer på nästa planerade möte den 19 april med landstinget och innerstadens presidier att få en redovisning av den revisionsrapport, som landstingsrevisorerna gjort när det gäller samverkan med kommunen. Förhoppningsvis kan även den från landstingets sida ge vägledning till förbättringar, allt för medborgarens bästa.

Ärendet

Landstingsrevisorerna har på en översiktlig nivå granskat landstingets samverkan med kommunerna inom vård och omsorg. Granskningen visar att formerna för samverkan inte anpassats till de ändrade förutsättningar som råder mellan landstinget och kommunen. Stadsdelsförvaltningen har kartlagt samverkansformerna inom stadsdelsområdet och konstaterar att samverkan med landstinget sker i olika former och på olika nivåer. En sammanfattande bedömning är att det finns mycket positiv samverkan men att det också finns utvecklingsområden.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 2 mars 2010. Dnr 1460-2009-000

Beslutsgång

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut, som innbar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till förslaget från (M), (FP) och (KD).

§16 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar i huvudsak förvaltningens förslag till åtgärder angående tillsynen vid Vintertulls servicehus till länsstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till majsammanträdet

- återkomma med en tidplan när utbildningarna ska vara genomförda

- återkomma med en bemanningsrapport, dvs både ett täthetsschema och personalstatistik

- återkomma med en återrapportering av de i tjänsteutlåtandet föreslagna åtgärderna

- återkomma med ett förslag på ”Rutiner för samverkan och samarbete mellan beställare och utförare”

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag

- att bjuda in Attendo Care AB till nämndens nästa möte med stadsdelsförvaltningen

- att beställarenheten gör en ny uppföljning av beställning kontra insatser på individnivå

- att tillskriva och uppmärksamma övriga berörda stadsdelsförvaltningar att göra en ny uppföljning av beställning kontra insatser på individnivå

- att på augustinämnden återkomma med en ny rapport i samband med den årliga uppföljningen av bl a Vintertullens servicehus

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Därutöver anförde nämnden följande:

”Länsstyrelsen har gjort ett tillsynsbesök på Vintertullen, denna gång på servicehuset. Länsstyrelsen har samtalat med ett okänt antal äldre, intervjuat tre omsorgspersonal, verksamhetschef tillsammans med övergripande chef och två biståndshandläggare.

Enkäter om insatsernas innehåll har lämnats till tolv boende med stora omsorgsbehov och till deras kontaktmän. Sex boende och tre kontaktmän har inkommit med svar. Åtta personakter i ett urval av tolv har granskats och länsstyrelsen har även tagit del av de tio senaste inkomna klagomålen och rutinerna för synpunkts- och klagomålshanteringen, fel och brister och Lex Sarah.

Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden. Vi tar länsstyrelsens kritik på största allvar. Förutom de åtgärder, som finns i tjänsteutlåtandet, ger vi därför förvaltningen ett antal uppdrag och begär även återkoppling i maj och i augusti. Vi förväntar oss därmed att Attendo Care AB vidtar kraftfulla och tydliga åtgärder.

Det finns ett avtal med Attendo Care AB, som skall följas, bl a när det gäller kunskap i svenska språket, som är av grundläggande betydelse. Dock kan konstateras att vissa förutsättningar ändrats sedan avtalet skrevs t ex att länsstyrelsen kräver att verksamhetschefen ska ha högskoleutbildning eller att lägsta utbildningsnivån skall vara undersköterskeutbildning och inte vårdbiträde. Uppkopplingen till stadens IT-system har också varit problematiskt.

Ärendet

Länsstyrelsen har genomfört ett tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus den 6 och 10 november 2009. Efter besöket riktade länsstyrelsen bland annat kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare. Stadsdelsförvaltningen kan i huvudsak instämma i länsstyrelsens kritik och redovisar vilka åtgärder som genomförts och kommer att genomföras.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2010. Dnr 1512-2009-602

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S) yrkade att (S), (MP) och (V) att-satser först skulle beslutas var för sig.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först ställer (M), (FP) och (KD) första att-satser mot (S), (MP) och (V) första att-satser.

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förslag till beslut från (M), (FP) och (KD).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”att som svar till Länsstyrelsen överlämna utan eget ställningstagande förvaltningen förslag till åtgärder vid Vintertullens servicehus.”

Därefter ställde ordförande förslaget om att avslå (S), (MP) och (V) andra attsatts mot att godkänna densamma och fann att nämnden avslagit attsattsen.

Votering begärdes och ordförande föreslog att de som yrkar avslag av (S), (MP) och (V) andra att-sats röstar ja och de som yrkar bifall till densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Thorwald Nilsson (M), Bo Jutner (M), Christoffer Järkeborn (M), Harald Eriksson (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD)

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Anders Göransson (S), Christian Stener (S), Sofie Evertsson (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Ordförande fann att nämnden avslagit (S), (MP) och (V) andra att-sats.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att med anledning av

- länsstyrelsens tillsynsbesök

- brukarundersökningen på Vintertullens servicehus som redovisades på nämndens
sammanträde 2010-02-11

- rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och
omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsförvaltning
samt

- återkommande klagomål från boende/anhöriga gällande olika delar av verksamheten
på Vintertullen göra en genomgripande utredning huruvida entreprenören Attendo Care AB lever upp till sin del av avtalet beträffande verksamheten i servicehuset och på vård- och omsorgsboendet.”

Ersättaryttrande

Emma Petteson (C) ”Om jag hade haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag till beslut.”

Därefter ställde ordförande förslaget om att avslå (S), (MP) och (V) tredje att-sats mot att godkänna densamma och fann att nämnden avslagit att-satsen.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”att uppdra till förvaltningen att säkerställa att verksamheten vid Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende fungerar under utredningstiden för de boende.”

Ersättaryttrande

Emma Petteson (C) ”Om jag hade haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag till beslut.”

Därefter ställde ordförande (M), (FP)och (KD) andra och tredje att-satser och anförandetext mot (S), (MP) och (V) avslagsyrkande på dessa att-satser samt deras anförandetext och fann att nämnden beslutat enligt (M), (FP)och (KD) förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”att därutöver anföra följande:

Stadsdelsnämndens borgerliga majoritet utsåg 2007-10-25 i ett upphandlingsförfarande Attendo Care AB att på entreprenad driva Vintertullen. Avtal träffades med Attendo 2007-11-05 om driften av Vintertullens äldreboende och Attendo Care startade som entreprenör 2008-04-01. Avtalet innebär att bemanningen inkl ledning m m ändrades från 154,83 helårsanställningar till
128,33.

Efter ett tillsynsbesök den 22 maj 2008, som genomfördes bl a med anledning av att Länsstyrelsen mottagit klagomål riktade Länsstyrelsen kritik mot Södermalms Stadsdelsnämnd för brister som ”sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt”. Stadsdelsnämndens borgerliga majoritet godkände och översände till länsstyrelsen redogörelse och förslag till åtgärdsplan angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende plan 5. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet begärde vid ett extra sammanträde 2008-09-04 att avtalet skulle sägas upp, vilket avslogs av majoriteten.

Socialstyrelsen gjorde en verksamhetstillsyn vid Vintertullens äldreboende och servicehus den 11 september 2008 med anledning av anmälningar från enskilda och lex Mariaanmälningar (dnr 8208/2008). I Socialstyrelsens beslut framkom ett flertal klagomål på verksamheten.

Efter detta har många kontakter skett med entreprenören som fått möjlighet att inför nämnden redovisa vilka åtgärder som genomförts. Då har bl a framkommit att flera chefsbyten skett.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2010-02-11 behandlades en brukarundersökning som gjorts av stadsledningskontoret och äldreförvaltningen under hösten 2009 inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden. Resultatet för Vintertullens servicehus var skrämmande. Det resulterade i att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet begärde att stadsdelsförvaltningen skulle göra en genomgripande utredning huruvida entreprenören lever upp till sin del av avtalet beträffande verksamheten i servicehuset. Detta förslag avslogs av den borgerliga majoriteten.

När nu Länsstyrelsen ånyo gjort tillsynsbesök den 6 och 10 november 2009, skriver

de detta:

Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare.

Stadsdelsförvaltningen anför i sitt tjänsteutlåtande att de kan i huvudsak instämma i länsstyrelsens kritik och redovisar i ärendet vilka åtgärder som genomförts och kommer att genomföras.

I det förfrågningsunderlag som utsändes inför anbudsupphandlingen framgår i § 16 att: ”Om entreprenören inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse får Beställaren antingen avhjälpa bristen på Entreprenörens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen. Fullgör inte Entreprenören sina åtaganden i fråga om personalbemanning och personalkategorier äger beställaren göra avdrag på ersättning med 5 % av månadsersättningen per påbörjad kalendervecka som bristen består. Bristen berättigar även Beställaren till vite med 10000 kr per påbörjad kalendervecka. Vitet utgår till den dag bristen upphör. Vitet förfaller till betalning 30 dagar efter det att bristen upphört.

Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse äger part häva avtalet. Hävande part är därvid berättigad till skadestånd.”

Vi anser att Attendo Care inte har fullfört sina åtaganden enligt avtalet, utan åsamkat de boende stor skada, och uppdrar därför stadsdelsförvaltningen att säkerställa att verksamheten för de boende på Vintertullen omgående kommer att fungera tillfredsställande.

Dessutom vill vi påtala det anmärkningsvärda, att Länsstyrelsens yttrande inkom till förvaltningen redan den 22 dec 2009, men kom till nämndens kännedom först den 11 mars 2010, utan att några omedelbara åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade missförhållandena. ”

Ersättaryttrande

Emma Petteson (C) ”Om jag hade haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetens förslag till beslut.”

§17 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att på nämndens uppdrag

- begära in svar på de frågor, som på begäran inte inkommit till förvaltningen,

- begära en åtgärdsplan med tidsplan från alla berörda enheter till majsammanträdet

- uttala att det dels måste finnas rutiner, kända hos all personal, dels att stadens riktlinjer ska följas

Därutöver anförde nämnden följande

”För fjärde året i rad får nämnden en verksamhetsuppföljning om den kommunala hälso- och sjukvården vid stadsdelens vård- och omsorgsboenden utifrån kvalitetsinstrumentet QUESTA.

Denna gång finns ett nytt område med i uppföljningen, munhälsan, vilket är mycket bra.

Då det framkommit att inte alla önskvärda svar inkommit, men också att det finns förbättringsmöjligheter, önskar nämnden återremittera ärendet till majsammanträdet, då uppföljningen på de kommunala enheterna föreläggs nämnden. Till dess önskar vi även åtgärdsplaner med tidsplaner från alla här berörda enheter. ”

Ärendet

År 2009 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt 69,32 procent av de uppställda kraven på god kvalitet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 februari 2010. Dnr 141-2010-1.6.

§18 Funktionshinderinspektörernas Rapport nr 2: Daglig verksamhet, LSS och sysselsättning SoL Farsta, Hässelby - Vällingby, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörer har granskat verksamheter och beställare inom funktionshinderområdet i Södermalms stadsdelsområde. Rapporten från granskningen lyfter fram både styrkor och utvecklingsmöjligheter bland verksamheter och beställare.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 januari 2010. Dnr 64-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§19 Fördelning av föreningsbidrag 2010 samt redovisning av beviljade föreningsbidrag 2009

Vice ordförande Jan Forsell (S) anmälde jäv och deltog därför inte under ärendets gång.

Beslut

 1. Inga bidrag för år 2010 betalas ut, innan redovisning för år 2009 gjorts enligt de riktlinjer som finns.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2009.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner 225 000 kr i verksamhetsbidrag till Öppna förskolan i Sofia församling år 2010.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 1681000 kr till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom år 2010.

 5. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag att ge bidrag till HSB Pensionärsklubb Reimersholme och Tanto Veteranklubb

 6. I stället stärka Anhörigrådet med 4000 kr och PRO- och SPF föreningarna inom Södermalm och Gamla stan med 4000 kr för ”Seniordag Södermalm/Gamla stan 2010” utöver förvaltningens förslag.

 7. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt fördelningen av 700000 kr till förtroenderåden och föreningar som bedriver verksamhet för äldre år 2010.

 8. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera förtroenderåden att riktlinjerna för förtroenderåden ej antagits av stadsdelsnämnden utan av lokala pensionärsrådet.

 9. Stadsdelsnämnden godkänna 10000 kr till folkdanssällskapet Apell för att arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken år 2010.

 10. Stadsdelsnämnden godkänna 25000 kr till Salemskyrkan/ Söderandan för att driva verksamheten ”Söderandans buss”

Därutöver anförde nämnden följande:

”Södermalms stadsdelsnämnd har antagit riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer, som riktar sig till invånarna inom Södermalms stadsdelsnämnd. Andra nämnder i staden, t ex Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden, Äldrenämnden, har också riktlinjer för bidrag och utbetalar även till en del av de föreningar, som får bidrag från oss. Riktlinjerna ser olika ut vad gäller krav på redovisning av erhållna övriga bidrag från t ex olika fonder/stiftelser eller redovisning av eget kapital.

Slk har fått ett uppdrag av fullmäktige att se över bidragsgivningen och hur detta skulle kunna samordnas på ett bättre sätt än idag, vilket vi välkomnar.

När det gäller återredovisningen av förra årets bidrag blir man förundrad över att det finns från ”studier”, ”möten” eller ingen notering alls till mycket noga redovisning. Det är skattepengar, som ska återredovisas!

Vi avslår förvaltningens förslag att bevilja bidrag till HSB Pensionärsklubb Reimersholme och Tanto Veteranklubb på den grund att detta är privata boenden och att många pensionärsföreningar får ekonomiskt stöd från sina bostadsrättsföreningar.

Anhörigrådet och dess medlemmar anser vi gör stora insatser. Vi vill därför stärka anhörigrådet ytterligare i år, utöver förvaltningens förslag, med 4000 kr. Detsamma gäller PRO- och SPF föreningarna inom Södermalm och Gamla stan för anordnande av ”Seniordag 2010”.

Riktlinjerna för förtroenderåden har antagits av lokala pensionärsrådet, ej av stadsdelsnämnden, vilket är viktigt att påpeka för råden.

Slutligen måste de riktlinjer, som nämnden antagit, följas. Ingen redovisning för föregående års bidrag, inget nytt bidrag för år 2010, oavsett summa.”

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen för 2010 avsatt 2400000 kr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. En förutsättning är att verksamheterna är lokalt anknutna och individinriktade.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 februari 2010. Dnr 1432-2009-004, 1344-2009-004, 151-2010-5.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Christian Stener m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.

Reservation

lämnades av Christian Stener m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut:

Särskilt uttalande

lämnades av Christian Stener m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

”De föreningar och organisationer som föreslås erhålla bidrag av stadsdelsnämnden 2010 är alla viktiga för de boende i stadsdelen. Såväl de som bedriver verksamheter av förebyggande karaktär som de som sprider glädje och som sätter en guldkant på tillvaron förtjänar vårt stöd. Vi vill erinra om att våra partier i sitt gemensamma förslag till budget- och verksamhetsplan för 2010 ville avsätta dubbelt så mycket till föreningsbidrag, vilket skulle ha möjliggjort att fler föreningar och organisationer skulle ha kunnat komma i fråga, dels att alla organisationer skulle ha kunnat få bidrag med sökt belopp. Allt till fromma för de boende i stadsdelen. ”

§20 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg och Förskoleavdelningen, Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation inom Social omsorg.

2. Stadsdelsnämnd godkänner tillägg av delegation inom Förskoleavdelningen.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

För att anpassa delegationsordningen till nuvarande organisation föreslås ett antal förändringar i de delar av delegationsförteckningen som rör Social omsorg. Förskoleavdelningen föreslår tillägg av delegation om ansvar och åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 12 februari 2010. Dnr 150-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m fl i stadsdelarna Södermalm och Gamla stan, S-DP 2005-08976-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anför nämnden följande:

”Slussen är en mycket komplex plats, där i stort sett alla trafikslag möts, samtidigt som en dramatisk topografi måste bemästras. Den nuvarande konstruktionen har tjänat ut och vi börjar nu närma oss slutet på den långa process som arbetet med nya Slussen innebär.

Dock återstår i den vidare processen utformning av de föreslagna byggnaderna, där Södermalms stadsdelsnämnd tidigare uttalat att Slussen inte bara ska vara en trafikplats utan även en mötesplats för olika upplevelser, exempelvis ett nytt Nobelmuseum, konsthall eller konserthall, med en inspirerande arkitektur. Vi nämnde även att området bör tillföras något spektakulärt, exempelvis en byggnad av glas och mycket ljus som kan spegla det nordiska ljuset och närheten till vattnet – ett nytt landmärke i form av ett snurrande utsiktstorn eller ett nytt operahus. Vi förordade också att möjligheten skulle utredas att bereda ytor för inomhusidrott i stället för en galleria, att det blir en levande miljö med omfattande kvällsaktiviteter och att döda ytor minimeras för att få ett tryggt Slussen.

I det förslag, som stadsdelsnämnden nu tagit del av, finns en framflyttad stadsfront som dels täcker den underliggande trafikleden men också skapar verksamheter i fasaden mot kajpromenaden.

Stadsstrukturen har utformats i ett kvartersmönster som följer den befintliga strukturen på Södermalm. Förslaget skapar goda stadsrum som naturligt knyter an till den omgivande staden.

Det är viktigt att Slussen fylls med liv genom att skapa både kommersiella och ickekommersiella lokaler. De föreslagna byggnaderna bör därför innehålla alla typer av verksamheter, även t ex bostäder. Byggnadernas höjd bör samspela med omkringliggande byggnader för att låta Söders höjder avteckna sig bakom den nya tydliga fronten mot vattnet och de föreslagna vattenytorna.

Vi uppskattar den föreslagna enkelheten i trafiklösningen och att det finns ordentlig kapacitet för både gående, cyklister och framtida spårlösningar.

Södermalms stadsdelsnämnd konstaterar att förslaget ger goda förutsättningar för att skapa en urban plats i staden, i direkt anslutning till en av de tydligaste och mest uppskattade kvaliteterna i Stockholm – vattnet och staden i skärgårdslandskapet.”

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadsnämnden fått en remiss med ett förslag till detaljplan för det framtida Slussen. Förslaget innebär att dagens överdimensionerade trafikapparat rivs och ersätts med en struktur som är bättre anpassad till nutidens behov, vilket frigör plats för nya offentliga rumsbildningar och bebyggelse. Förslaget innehåller även en ny bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna samt ny station för Saltsjöbanan.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 mars 2010. Dnr 71-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag till beslut från (M), (FP) och (KD).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut:

Särskilt uttalande

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

”Det är i många avseenden positivt att den oerhört långa processen att bygga om Slussen nu närmar sig ett slut. eftersom den nuvarande Slussen är i mycket dåligt skick och underhållskostnaderna mycket höga. Därför är det beklagligt att alla utredningar, tävlingar och diskussioner under så många år lett till föreliggande förslag till detaljplan för Slussen och att tiden nu är så knapp att alltför stora ändringar nästan är uteslutna. Men några ändringar är absolut nödvändiga

Det är avgörande att moderniseringen av Slussen inleds snarast. Förutom byggnadstekniska aspekter (risk för ras) behöver området en ny utformning som bättre kan möta dagens och framtidens behov, särskilt för kollektivresande men också för cyklister och gående, samt för en mindre men bättre fungerande biltrafik.

I föreliggande förslag förvandlas Slussen, från att ha givit Stockholms stadsbild en alldeles egen, unik karaktär, till en modern, anonym stadsdel i vilken stor stad var som helst i världen! Det unika mötet mellan skärgård och stad, mellan Östersjön och Mälaren och mellan Södra Bergen, Gamla stan och det omkringliggande vattnet kommer att suddas ut p.g.a. den planerade storskaliga bebyggelsen som utgör en mur mot vattnet och Gamla stan. De vida utblickarna från Södermalm över Mälaren och Saltsjön och mot Gamla stan kommer att försvinna. Den karaktäristiska vyn mot Södermalm norrifrån Gamla stan kommer heller inte att synas och istället domineras av stora moderna huskroppar och av en åttafilig motorled!

Det som kommer att vara avgörande för hela Slussenområdets framtida karaktär och även är det främsta hindret för att bevara öppenheten mot vattnet och Gamla stan är den stora, centrala huskroppen på Södermalmstorg (C1). Det är därför av yttersta vikt att den slutgiltiga utformningen av den fastigheten, dess arkitektoniska gestaltning, dess omfattning och fastighetens användning, tar hänsyn till områdets särart, men också kan ge Slussområdet en extra dimension och låta Slussen framstå som den världsunika plats den är!

Även gestaltningen av övriga fastigheter utefter strandlinjen är grannlaga uppgifter i denna särpräglade stads- och landskapsbild med sin unika historia och särskilda betydelse för människors upplevelse av Stockholm!

Det är viktigt att så många utblickar från och till Södermalm och Södermalms torg som möjligt bevaras!

Den stora fokuseringen på biltrafik är otidsenlig och står i bjärt kontrast mot den nödvändiga ambitionen att minska biltrafiken i innerstan. Den föreslagna åttafiliga bilbron bygger på en inaktuell prognos, där trafikflödet vid Slussen var mycket större än det idag är. Utrymmet för biltrafik bör därför begränsas och man bör minska antalet körfält på bron.

Det finns ingen anledning att stimulera för biltrafik att köra in i Stockholms medeltida stadskärna.

Cykeln är en central och avgörande del i våra framtida trafiklösningar, därför måste framkomligheten för cyklister förbättras. Framförallt måste cykeltrafiken i öst-västlig riktning bättre sammanbindas med den övre Slussennivån.

Det får inte bli en ensidig satsning på kommersiella lokaler och restauranger i området, utan även väl tilltagna lokaler för kulturaktiviteter. Slussen måste bli en levande plats även efter de kommersiella lokalernas stängningstider.

Ett tydligt barnperspektiv är nödvändigt vid utformandet av nya Slussen. Vattenrummet måste vara tillgängligt, men säkert, för barn, trafiksituationen anpassad efter barns rörelser och lokaler upplåtna för barnverksamheter, bl a exempelvis barnbibliotek.

Passager under Centralbron, tunnelbanebron och bilbron samt andra nya underjordiska passager måste göras attraktiva, så att inga otrygga platser byggs in även i den nya Slussen.”

Ersättaryttrande

Emma Petteson (C) ”Om jag hade haft rösträtt hade jag röstat enligt majoritetns förslag till beslut.”

§22 Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen. Dnr 327-0194/2010

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen äldrerotel har remitterat Äldrenämndens förslag till anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg (dnr 327-0194/2010) till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen ser mycket positivt på en gemensam policy för stadens äldreomsorg men föreslår att den närstående erbjuds avgiftsfri avlösning i hemmet genom hemtjänst, 16 timmar per månad istället för, som i dagsläget, fyra timmar per vecka.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 mars 2010. Dnr 95-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

”Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär.

Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag.

Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.”

§23 Moderna adoptionsregler (SOU 2009:61)

Remiss från kommunstyrelsen KS 001-2578/2009

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är positivt att utredningen lämnar förslag på förbättrad rättssäkerhet och att barnperspektivet vid utredningar förbättras.

Många par väljer i dag att inte gifta sig utan lever i stället som sambor. När det gäller adoptioner ska alltid barnets bästa komma först. Det är därför positivt att utredningen har föreslagit en möjlighet för sambor att kunna prövas som adoptivföräldrar vid både internationella adoptioner och nationella adoptioner. En sambo bör också kunna adoptera den andra sambons barn genom en så kallad styvbarnsadoption när en känd biologisk förälder saknas. Det skulle ibland kunna innebära en viktig ökad trygghet för barnet till exempel när faderskapet inte är fastställt eller när barnet tidigare är adopterat av en ensamstående.

Det är viktigt att de sambor som godkänns som adoptivföräldrar har en stabil relation som varat under viss tid. Liksom för gifta par ska en adoption endast komma i fråga om relationen är stabil och att paret i övrigt uppfyller de krav som ställs. I flera länder finns begränsningar på hur länge ett sambopar ska ha varit tillsammans för att de ska kunna godkännas som adoptivföräldrar. Vi anser inte att detta är lämpligt eftersom det inte finns något motsvarande krav för gifta par.

Utredningen föreslår att det införs en uttrycklig bestämmelse att ett medgivande inte får lämnas om den sökande eller de sökande har fyllt 43 år vid ansökan. Det är relevant att diskutera frågan om en uttrycklig åldersgräns därför att medgivande till adoption inte ska lämnas till personer som har en alltför hög ålder. Däremot är det viktigt att det finns ett utrymme för individuellt anpassade beslut. Sökandens lämplighet ska prövas utifrån enhelhetsbedömning där många andra faktorer än ålder ska vägas in. Att införa en uttrycklig åldersgräns har fördelar till exempel att det blir tydligt vad det är som gäller och att det troligen skulle bidra till en mer enhetlig praxis över landet. Vid en helhetsbedömning är faktorer som hälsotillstånd, personliga egenskaper, det sociala nätverket och naturligtvis åldern viktig. En sökande ska alltid ha de förutsättningar som behövs för att kunna tillgodose ett adopterat barn särskilda behov och det ska finnas personer som kan ge stöd och hjälp efter en adoption. Vi menar att det bör finnas en viss flexibilitet när det gäller åldern och en möjlighet även för personer över 43 år att ibland godkännas som adoptivföräldrar.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsroteln vid Stockholms stadshus har på kommunstyrelsens uppdrag sänt betänkandet ”Modernare adoptionsregler” (SOU 2009:61) på remiss till Södermalms stadsdelsnämnd. I betänkandet redovisas förslag som i stort ska syfta till en ökad rättsäkerhet och ett tydligare barnperspektiv vid utredningar och beslut om medgivande till adoption.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 januari 2010. Dnr 1051-2009-006.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag till beslut från (M), (FP) och (KD).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande

Vi delar inte stadsdelsförvaltningens tveksamhet inför förslaget att sambor skall få medgivande vid internationella adoptioner. Sambopar skall av svenska myndigheter jämställas med gifta par. Vid ansökan om medgivande skall de dock informeras om olika givarländers syn på saken.”

§24 Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-002735/2009

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Gällande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd genomgick en omfat­tande översyn enligt beslut i budget 2007 och beslutades av kommunfullmäktige 2007-10-01. Därefter har förändringar som påverkar arbetet med ekonomiskt bi­stånd skett i lagstiftningen och i omvärlden. Önskemål om förtydliganden i vissa avsnitt har framförts av verksamheter som använder riktlinjerna i sitt dagliga ar­bete. Erfarenheter från arbetet mot felaktiga utbetalningar har resulterat i behov av omarbetningar i handläggningsavsnittet. Sammantaget innebär detta att en ny översyn av riktlinjerna är nödvändig.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 februari 2010. Dnr 114-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

” att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande.

Vi välkomnar de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

Arbetet med ekonomiskt bistånd har kommit att omfatta allt fler kontroller. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll, utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel. Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal.

Vi anser att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, i synnerhet om den arbetslöse har låg grundutbildning. Korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd leder många gånger inte till ett hållbart arbete, utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd. Av samma anledning vänder vi oss emot formuleringen att sfi-studerande ”när som helst ska vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete”. Självklart måste en individuell bedömning göras utifrån vad som är bäst för den enskilde på sikt.

Den som bedömts ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt norm bör även ha rätt till SL-kort som ska inkluderas i normen. Resor med lokaltrafiken måste betraktas som skälig levnadsnivå i Stockholms stad. Endast när klienten helt uppenbart inte kan komma att utnyttja ett SL-kort, som t.ex. vid institutionsvistelser, ska bistånd till denna kostnad inte beviljas.

Behovet av skolkort hos SL kan inte anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker. Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom människor kan uppleva en sådan situation som kränkande.

Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.”

Vi instämmer i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv.

Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med religiösa högtider är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminerande.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 -00.00 vid uteserveringen på Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Skeppsbar i Gamla Stan AB som, i samband med ägarskifte, ansöker om tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 00.00 vid uteserveringen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2010. Dnr 126-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering – South of Folkungagatan café (Sofocafé), Skånegatan 71, 116 37 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på South of Folkungagatan café (Sofocafé), Skånegatan 71, 116 37 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Sikali Bistro AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på South of Folkungagatan café (Sofocafé), Skånegatan 71. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 9 mars 2010. Dnr 187-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm.

Omedelbar justering av beslut.

  Ärendet

  Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Samba Sushi AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Samba Sushi, Götgatan 28. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

  Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 9 mars 2010. Dnr 183-2010-1.5.2.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  §28 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdom som far illa eller riskerar att fara illa

  Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2740/2009

  Beslut

  1. Tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.

  2. Omedelbar justering.

  Ärendet

  Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden har tillsammans utarbetat ett förslag till riktlinjer för samverkan mellanskola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningen ställer sig bakom vikten av fungerande samverkan och föreslår i sitt remissvar att fokus inte bara läggs på formerna för samverkan utan också på vad som ska uppnås för barn/ungdomarna genom samverkan.

  Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 mars 2010. Dnr 115-2010-1.5.1.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

  ”Behovet av en ny struktur för samverkan mellan grundskolan och socialtjänsten har ökat påtagligt sedan grundskolan överfördes från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, vilket våra partier motsatte sig. Den samverkan som fanns slogs sönder i samband med centraliseringen av grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten.

  Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är oerhört väsentligt för barnen. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnens positiva utveckling.

  Det är därför av högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerande samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor, såväl de kommunala som de fristående. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skoloma i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande.

  Innan den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan fanns en välfungerande samverkan mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten har låtit det gå tre år från omorganisationen av grundskolan till dess att dessa riktlinjer tagits fram.

  Det räcker dock inte med riktlinjer på papper. Utan implementering av riktlinjerna och personella förutsättningar finns det en risk för att det inte blir något reellt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.”

  §29 Förslag till detaljplan för Urvädersklippan Större 16, Urvädergränd 4 i stadsdelen Södermalm, S-Dp

  2009-05811-54

  Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

  Ärendet

  Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för Urvädersklippan Större 16 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Planförslaget innebär att hela den befintliga förgårdsmarken till fastigheten vid Urvädersgränd 4 höjs till entréplanets nivå och att den västra delen utformas till en terrass för fastighetens hyresgäster. Under terrassen anläggs en verksamhetslokal som omfattar ca 110 kvadratmeter med entré och fönster ut mot Urvädersgränd. Planförslaget innebär också att fastighetens källarvåning kan byggas ut under fastighetens bakgård.

  Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 24 februari 2010. Dnr 84-2010-1.5.3.

  §30 Förslag till detaljplan för området vid Lugnets Terrass i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-17724-54

  Ärendet

  Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för ett område vid Lugnets Terrass till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Planområdet består av ett begränsat område på ca 130 kvm utmed Lugnets Allé samt en liten del av parkmark väster om det. Denna s.k. cafétomt, som idag utgörs av en betongplatta, planlades med terrassen för att förstärka platsbildningen framför bostadskvarteren. Gällande plan medger serveringsverksamhet för området. Planförslaget innebär att gällande byggrätt utökas för att medge en något större och högre byggnad. För att få in den nya volymen behöver en del av parkmarken framför tomten föras över till kvartersmark. Den nya fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt till Familjebostäder för uppförande av ett café. Byggnaden föreslås uppföras i två våningar med ca 55-60 sittplatser. Det nya caféet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder anges det i planförslaget och stadens utemiljöprogram kan tillämpas.

  Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 2 mars 2010. Dnr 83-2010-1.5.3.

  §31 Anmälan av framtagen trädplan för Tantolunden

  Ärendet

  På Södermalm finns två stora stadsparker vilka är Vitabergsparken och Tantolunden. Vid ett tidigare tillfälle har en trädplan tagits fram för Vitabergsparken och under 2009 har nu en trädplan kompletterats för Tantolunden. Planen består av en kulturhistorisk beskrivning av parken, en inventering av trädbeståndet samt förslag till åtgärder.

  Förutom programrapport omfattar trädplanen tematiska kartor avseende kronutbredning, artfördelning och vitalitet. Dessutom finns en målbeskrivning som redovisar framtida karaktär samt åtgärdsplan med förslag till förnyelse av trädbeståndet samt slyröjning och markskötsel.

  Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 23 februari 2010. Dnr 161-2010-3.2.

  §32 Anmälningsärende, uppföljningsansvar över Södermalms äldreomsorg 2010

  Ärendet

  Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-12 om en stadsgemensam uppföljningsmodell där stadsdelsförvaltningarna ska följa upp äldreomsorgsverksamheter och rapportera dessa till Äldreförvaltningen. Uppföljningsrapporterna görs på av kommunfullmäktige fastställda uppföljningsformulär för flertalet verksamheter i stadsdelen och några utanför kommunen. De är egenregiverksamheter, entreprenader och enskilda verksamheter för hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboenden. Sedan årsskiftet upphandlar äldreförvaltningen enligt lagen om valfrihet, LOV. Äldreförvaltningen kan komma att upphandla fler hemtjänstföretag och vård- och omsorgsboenden enligt lagen om valfrihet under 2010. Därmed får förvaltningen göra ytterligare uppföljningar under året.

  Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 1 mars 2010. Dnr 163-2010-1.2.5.

  §33 Anmälan av protokoll från Justitieombudsmannen (Diarienummer 6383-2009)

  Ärendet

  Justitieombudsmannen (JO) utförde den 17-20 november 2009 en inspektion av Södermalms stadsdelsförvaltning. Inspektionen ingick som ett led i JO:s ordinarie verksamhet och hade inte föranletts av någon anmälan. Inspektionen innebar att ärenden inom enheten för barn och ungdom och inom enheten för vuxna vid avdelningen Social omsorg granskades.

  Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 1 mars 2010. Dnr 42-2010-1.6.

  §34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

  Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämnden den 1 februari - 28 februari 2010.

  §35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

  Sociala delegationens protokoll från den 9 och 23 februari och 9 mars 2010.

  §36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

  Protokoll nr 3 från den 16 mars 2010.

  §37 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

  Protokoll nr 3 från den 16 mars 2010.

  §38 Anmälan av förtroenderådens protokoll

  Vintertullens servicehus den 10 september 2009.

  Vintertullens äldreboende den 2 februari 2010 bordlades eftersom sidor saknades i protokollet.

  §39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

  Förskoleavdelningen

  Beslut om dispens från 6-timmarsregeln.

  Avbrott i förskoleplats mindre än 14 dagar (stängning av förskola 1 dag på grund av trasig vattenledning).

  §40 Anmälan av balanslista

  Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

  §41 Information från förvaltningen

  Personlig assistans

  Frösunda LSS AB tar över driften av personlig assistans enligt LASS från och med den 1 maj 2010. Den 25 mars hade ABC-nytt ett inslag om övertagande. Inslaget tog upp personalens situation i samband med övergången.

  Serveringstillstånd

  Ylva Nork har tidigare ställt en fråga till förvaltningen om hur många serveringsställen som har alkoholtillstånd.

  I Stockholm finns det 1672 serveringställen med alkoholtillstånd. Drygt 80 procent eller 1346 serveringställen ligger i innerstaden varav 434 finns på Södermalm. Norrmalm har 502 serveringställen med alkoholtillstånd.

  Pensionat Hornskroken

  Kommunstyrelsen har tillstyrkt 0,9 mnkr till pensionat Hornskroken. De tillstyrka medlen innebär att pensionat Hornskroken kan återgå till tidigare öppettider/helgöppet inom ett par veckor. För att få komma till pensionat Hornskroken krävs biståndsbeslut.

  Love Stockholm

  Medarbetare i Stockholms stad inbjuds att medverka som värdar vid Love Stockholm 2010 i samband med bröllopet mellan HKH Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling. Firandet pågår under fjorton dagar, 6-19 juni. Den närmaste chefen avgör om ledighet beviljas.

  §42 Övriga frågor

  Information och diskussion om frågor inom funktionshinderområdet

  Onsdagen den 5 maj 2010 bjuder Kommunförbundet Stockholms
  län bjuder in till information och diskussion om frågor inom funktionshinderområdet.

  Konferensen äger rum i Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14 B, Stockholm och är kostnadsfri.

  Beslut

  Elsemarie Bjellqvist (S) har anmälts att delta.

  Medarbetarenkät

  Heinz Spira (V) framförde att han önskar att få ta del av stadens medarbetarenkät.

  Beslut

  Medarbetarenkäten anmäls vid nämndens sammanträde i april.