Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 A Medborgarförslag - Alkoholförbud i hela Tantolunden

Remissärenden

10 Jobbtorg Stockholm - Yttrande till stadsrevisionen

Revisionsrapport nr 4. Dnr 420-58/2010
Dnr 189-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) i ärende C.B.

Omedelbar justering
Remiss från JO med dnr 169-2010
Dnr 222-2010-1.5.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Luma 1 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-03730-54

13 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 179-2010-1.5.1.
Utsändes senare

Anmälningsärenden

14 Revidering av uppföljningsansvaret över privata utförare i kundval, hemtjänst

15 Anmälan av genomförandebeslut avseende installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget

15 A Anmälan av yttrande till Skolinspektionen

15 B Medarbetarenkät 2009

16 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

17 Anmälan av sociala delegationens protokoll

18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

20 Anmälan av förtroenderådens protokoll

21 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

22 Anmälan av balanslista

23 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 mars 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 25 mars justerat den 30 mars 2010.

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 30 mars 2010. Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 mars 2010. Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Månadsrapport för mars 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2010.

Ärendet

Månadsrapporten per mars med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner.

Prognosen i månadsrapporten förutsätter att antalet placeringar inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende sjunker till budgeterat antal. En trendframskridning av årets tre första månader indikerar ett underskott för stadsdelsnämnden. Förvaltningen ser över nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med situationen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 13 april 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Stadsdelsnämndens underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012och 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Under förutsättning att nämnden ska finansiera en kompletterande lekplats i Sickla Park i anslutning till den planerade förskolan och skolan i kvarteret Innanhavet 2 hemställer nämnden hos kommunstyrelsen om 250 tkr.

3. I den vidare processen beakta Alliansens i Stadshusets och Centerpartiets vallöfte om att förändra biståndsbedömningen så att man inte skiljer på par som vill fortsätta att bo tillsammans då den ene behöver komma till ett särskilt boende.

4. För kännedom översända äldreboendeplaneringen till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

5. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anförde nämnden:

”Den internationella finanskris som varit har även drabbat Sverige och Stockholm. Alla dess konsekvenser är ännu idag svårt att sia om. Den ekonomiska situationen tycks emellertid ha vänt, men det är ännu för tidigt att vara säker på en positiv och stabil ekonomisk utveckling.

Förvaltningens förslag innehåller korrekta prioriteringar men vi vill även lyfta fram några ytterligare områden, som bör beaktas i den fortsatta processen:

- att se över medelstilldelningen till de kommunövergripande verksamheterna,

- att staden utarbetar en strategi för att bredda det geografiska ansvaret för sociala institutioner,

- de kommande nationella riktlinjerna för dementa, som kommer före sommaren,

- att staden i takt med flera upphandlingar, även på personalsidan planerar för utbildningsinsatser

- att ändra biståndsbedömningen, så att man inte skiljer på par som vill fortsätta att bo tillsammans då den ene behöver komma till ett särskilt boende. Denna fråga kräver självklart en viss juridisk översyn och även medel.

Det uppdrag, som ligger på stadsledningskontoret att samordna bidrag till föreningar, måste verkställas skyndsamt för att kunna få en överblick över de ansökningar, som inkommer för flera olika verksamhetsområden. Idag finns det t e x föreningar, som ansöker hos tre olika nämnder. ”

Ärendet

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013. Med utgångspunkt från Vision 2030 beskrivs nämndens övergripande planering och behov. Planeringsförutsättningarna är att befolkningen i stadsdelsområdet uppgår till 125000 invånare i slutet av perioden.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 mars 2010. Dnr 215-2010-1.1.

Förslag till beslut

Jan Forsell m.fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett förslag om att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut och därutöver anföra egna förslag.

Margareta Björk m.fl. (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett förslag till beslut om att bifalla förvaltningens förslag och deras egna övriga förslag till beslut samt särskilt anförande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag (M), (FP) och (KD).

Reservation

Lämnades av Jan Forsell m.fl. (S), Birger Jeansson (MP), Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Med den politik som nu under drygt tre år genomförts av den moderatledda majoriteten har Södermalm blivit en kallare stadsdel. Fler barn trängs på förskolorna utan att personalen har utökats. Därmed riskeras barnens säkerhet. Den borgerliga majoriteten omvandlar i rask takt förskolorna från att vara en pedagogisk verksamhet till att bli en tillsynsform. Den ensidiga betoningen på bostadsrätter framför hyresrätter har bl.a. lett till att det är svårt att hitta lokaler till de nya förskolor som behöver inrättas. Barnomsorgsgarantin upprätthålls till priset av större barngrupper.

Kulturen har hamnat i skymundan och anslagen har kraftigt reducerats. Föreningslivet har fått minskade anslag.

De mest svaga grupperna i samhället drabbas genom att t ex SL-kortet fortfarande inte inkluderas i försörjningsstödet.

På Södermalm skall allt som inte är myndighetsutövning konkurrensutsättas. Men inga egenregianbud tillåts. De verksamheter som skall konkurrensutsättas får således själva inte vara med i konkurrensen. Här går ägarformer före kvalitet, dogmatism före pragmatism!

Vi menar att den politik som förs är djupt orättfärdig. Skatterna har kraftigt sänkts för dem som tjänar bäst, samtidigt som de som är deltidsarbetande, låginkomsttagare, sjuka, föräldralediga, pensionerade eller arbetslösa har fått det sämre.

Till detta kommer nu också en ökad arbetslöshet när lågkonjunkturen på allvar har slagit igenom i Stockholm. Med försämrade villkor för dem som är arbetslösa kommer behovet av försörjningsstöd att öka, något som redan är högst märkbart.

Vi vill att Södermalm skall vara en stadsdel för alla. De områden som stadsdelsnämnden ansvarar för behöver inte ytterligare nedskärningar utan i stället satsningar på alla områden. De förslag som vi lade fram i vårt förslag till verksamhetsprogram för 2010 gäller fortfarande i tillämpliga delar. Vi utvecklar vissa av dem ytterligare nedan.

Förskola

Antalet förskolebarn kommer att fortsätta att öka under den aktuella perioden. En utbyggnad av förskoleverksamheten är absolut nödvändig inom hela stadsdelen och medel måste tillföras för detta. De provisoriska lokaler som idag finns samt lokaler med lägre standard behöver ersättas. Därför måste utbyggnaden av förskolelokaler fortsätta i hela stadsdelen, också för att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och för att kunna minska storleken på barngrupperna till den nivå där de var vid utgången av 2006. Planeringen av förskolelokaler måste vara långsiktig och lokalerna planeras så att det är möjligt att i en framtid om och när antalet förskolebarn minskar kunna byggas om för andra ändamål, t ex skola.

Kultur

Ett viktigt inslag i förskoleverksamheten är barnens möte med olika kulturyttringar, något som stadsdelen med dess många kulturarbetare och kulturinstitutioner ger rika möjligheter till. Likaså bör stadsdelsnämnden ta ett större ansvar för kulturupplevelser hos dem som finns i våra boenden och verksamheter för äldre och funktionshindrade. För ett optimalt utnyttjande av denna möjlighet vill vi återinrätta anställningen som kultursekreterare i stadsdelen.

Barn och ungdom

Vi har tidigare ifrågasatt det vettiga i att låta handla upp driften av stadsdelens parklekar och kunde förra året konstatera att vi fick rätt. Det fanns ingen kö av privata intressenter och vi befarade att detsamma skulle vara fallet när driften av fritidsgårdarna skulle handlas upp. Även på denna punkt fick vi rätt. Konsekvensen av upphandlingen blev också att Högalids fritidsgård måste stängas. Vi menar att stadsdelen snarare har för få än för många fritidsgårdar och vill därför åter öppna Högalids fritidsgård öppna några nya. Ett område som är särskilt eftersatt i detta avseende är Hammarby Sjöstad där såväl lekplatser som en fritidsgård bör skapas snarast. Många lekplatser används av fristående skolor som inte har ordentliga skolgårdar och därför är mycket överutnyttjade. Ökade resurser behövs för att hålla dem i stånd.

Fältassistenterna fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet bland barn och unga. Stadsdelen behöver minst sex fältassistenter. Vi vill vidare kunna erbjuda alla barn mellan 9 och 16 år en plats i kolloverksamheten och utöka möjligheten till feriearbeten för stadsdelens unga.

Individ- och familjeomsorg mm

Kostnaden per person för dygnetruntvård av barn och unga fortsätter att öka kraftigt. Det kan ha flera olika orsaker – höjda vårddygnspriser, vårdtidens längd mm. Oavsett vilket pekar detta på behov dels av utveckling av metoder för vård och behandling på hemmaplan, dels av förebyggande insatser. I det senare avseendet är möjligheten för stadsdelsnämnden att både driva verksamheter för barn och unga i egen regi samt att ha utrymme i budget för att kunna ge bidrag till föreningar och andra organisationer som bedriver sådan verksamhet av stor betydelse.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

I jämförelse med samma period föregående år har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat, bl.a. beroende på förändringar i lagen om allmän försäkring gällande sjukskrivningsperioder och ersättningar samt förändringarna i lagen om arbetslöshetsersättning. Den ekonomiska osäkerheten på arbetsmarknaden gör att förvaltningen måste ha beredskap för den väntade ökningen av personer med behov av försörjningsstöd under hela perioden. Det finns annars en risk att ökade kostnader för ekonomiskt bistånd överförs på andra områden.

Alla insatser som kan göras för att minska beroende av försörjningsstöd är av godo, både för den enskilde och för samhället. I dessa tider är förvaltningens olika arbetsmarknadsåtgärder som Offentligt Skyddad Anställning och feriejobb för ungdomar särskilt viktiga och kommer att kräva ytterligare resurser.

Det är viktigt att inkludera SL-kortet i försörjningsstödet. De boende i stadsdelen skall inte vara hänvisade till en vistelse enbart på Södermalm.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Av de nyckeltal som presenteras kan vi se att trots den utlovade satsningen på äldreomsorgen från de borgerliga partiernas sida så är andelen som får plats på äldreboenden respektive annan insats lägre än under den förra mandatperioden. Det beror inte bara på ett förbättrat hälsotillstånd hos de äldre och en minskning av antalet personer över 80 år, utan även på en hårdare biståndsbedömning som har sin grund i de faktiska nedskärningar som ägt rum på området. Äldre som ansöker om insats får oftare avslag vilket märks genom att antalet överklaganden av beslut till Förvaltningsrätten ökar. Ökar gör också den andel klagande som sedan får rätt i Förvaltningsrätten.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av fora för ett aktivt liv där möten, kultur och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre på Södermalm. Vi kan konstatera efter att ha tagit del av aktuella brukarundersökningar att den moderatledda majoritetens löften om bättre kvalitet i äldreomsorgen är ren lögn. Kvalitetskraven har minskat och valfriheten innebär egentligen enbart att kunna välja att ställa sig i kö.

Om talet om valfrihet skall få någon mening i framtiden är utbyggnaden av olika former av äldreboenden en nödvändighet. Trygghetsboende kan vara en boendeform som passar vissa äldre och kan vara ett komplement till andra boendeformer för äldre, men aldrig en ersättning för t ex boende i servicehus.

Många äldre med behov av olika insatser kommer även i fortsättningen att vilja bo kvar hemma och vårdas av anhöriga. Stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmet måste därför utvecklas.

Avgiftsfria fixartjänster skall erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år och alla över 75 år skall ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

Funktionshindrade

I samband med sammanslagningen av stadsdelsnämnderna och förvaltningarna på Södermalm minskade antalet anställningar som heminstruktörer för synskadade. Vi menar att Södermalms stadsdelsnämnd mot bakgrund av antalet invånare i stadsdelsområdet skall ha minst två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade. Planering av fler bostäder för funktionshindrade på Södermalm måste få hög prioritet.

Stadsmiljö

De senaste åren har kostnaderna per kvm för underhåll av parkmark ökat kraftigt. Denna kostnadsökning beror dels på nytillkommande skötselkrävande ytor, dels på att stadsdelens parker är hårt utnyttjade. Skötseln av stadsdelens parker är ett av de områden mot vilka medborgarna riktar mest kritik. Skötselbehoven kommer med all sannolikhet att öka ytterligare, varför ytterligare medel måste tillföras för att kvalitén på parkskötseln skall kunna uppnå en nivå som är acceptabel för de boende i stadsdelen.”

§9 Medborgarförslag – undantag från koppeltvång

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag som handlar om införande av en sex månaders försöksverksamhet med undantag från koppeltvång för hundar under tidiga morgnar i ett område i västra delen av Tantolunden.

Förvaltningen framhåller att det i Tantolunden redan finns en väl tilltagen hundrastgård och ett hundrastområde. Mot bakgrund av detta och att det finns olika intressen hos medborgarna som måste sammanvägas när det gäller utnyttjande av Södermalms grönytor anser förvaltningen inte att det är motiverat att genomföra medborgarförslaget.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 mars 2010. Dnr 72-2010-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§10 Medborgarförslag – Alkoholförbud i hela Tantolunden

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om behovet av alkoholförbud i Tantolunden mot bakgrund av de skadegörelser och störningar som alkoholbruket medför för övriga personer som vistas i parken. Förslagsställa­ren beskriver hur berusade personer, både ungdomar och vuxna, har tagit över par­ken och hon vädjar om att låta ”Tanto få tillbaks sin idyll”. Om inte totalt alkohol­förbud går att införa så åtminstone efter kl 20.00 då ”inga normala människor har picnic i parken” efter den tiden på kvällen. Nämnden beslöt vid sammanträde 2009-05-14 att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2010. Dnr 002-455-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§11 Revisionsrapport nr 4. Dnr 420-58/2010

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på stadsrevisionens begäran om yttrande.

Därutöver anmäldes nämndens särskilda uttalande från (M), (FP) och (KD).

”Jobbtorgen har nu funnits i två år. De har medfört en tydlig kursändring mot egenförsörjning istället för bidrag. Jobbtorgen har kraftigt fokus på individen där många olika kompetenser är involverade för att ge den enskilde möjligheter att komma vidare. Det är givet att en ny verksamhet av detta slag tar lång tid att bygga upp och få nödvändiga rutiner på plats.

För Södermalms del kan vi konstatera att jobbtorgen uppfyller kommunfullmäktiges mål. Aspiranter får en jobbplan inom fem dagar. Uppsatta mål för hur stor andel som kommer i egenförsörjning har uppnåtts. Vi ska självklart höja ambitionerna ytterligare i dessa delar framöver och vi förutsätter att samverkan mellan olika instanser fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Revisionskontorets synpunkter kring kommunikation, samverkan och hantering av personuppgifter är därvid viktiga förbättringsområden. Även kommande brukarundersökningar blir viktiga källor för att ytterligare förbättra jobbtorgens viktiga verksamhet.”

Därutöver anmäldes nämnden särskilt uttalande från (S).

Revisionskontoret konstaterar i sin rapport att ”SAN:s jobbtorg uppfyller kommunfullmäktiges mål om jobbgarantin.”. Men att ”... det är få som får arbete inom fem dagar”. I valrörelsen skrev den moderatledda alliansen att En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar.”

I budgeten för 2007 var budskapet något modifierat: ”en jobbgaranti ska införas så att alla som idag är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetsbrist ska ges en snabb individuell bedömning och garanteras arbete eller utbildning efter fem dagar”. När det så var dags för beslut i fullmäktige skulle aspiranterna/klienterna istället garanteras ”… en aktivitetsplan, arbete eller annan insats inom fem dagar.”

Att Alliansen i Stockholm missbrukar väljarnas förtroende på detta sätt är väldigt tråkigt. Revisionskontoret skriver till och med att ”de granskade jobbtorgen uppger att det är få personer som får arbete inom fem dagar. I de fall en aspirant får arbete inom fem dagar är det enligt de intervjuade vid jobbtorgen tveksamt om detta är genom jobbtorgens förtjänst”

Det vore väldigt intressant att se en utvärdering som visar huruvida det överhuvudtaget finns ett ökat arbetsmarknadsdeltagande i den målgrupp som Jobbtorgen vänder sig mot.

Revisionskontoret konstaterar att det förekommer felaktig registrering av närvaro vilket lett till att aspiranterna/klienterna förlorat sin ersättning. Det är alltid allvarligt när myndigheter gör fel men i detta fall finner vi det särkslit allvarligt då det drabbar en mycket utsatt grupp med ofta med små eller inga ekonomiska marginaler.

Vidare skriver revisionskontoret att det är ”angeläget att SAN klarlägger om Jobbtorgens insatser är tillräckligt effektiva och ändamålsenliga för den målgruppen.”. Detta är ett mycket viktigt påpekande som bör kompletteras med utredning av Jobbtorgen utifrån klientens/aspirantens perspektiv. Stadsdelsnämnden har tidigare fått information från chefen på Jobbtorget om att brukarna verkar uppskatta verksamheten, men det är viktigt att jobbtorgen utreds ur ett brukarperspektiv, särskilt med tanke på den beroendeställning som brukarna befinner sig i gentemot Jobbtorgen.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat Jobbtorg Stockholm för att bedöma om jobbtor­gens insatser är ändamålsenliga, om organisationen är effektiv och om ansvarsför­delningen mellan socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (SAN) jobbtorg och stadsdelsnämnderna är tydlig. Granskningen visar bland annat brister vad gäller den enskildes samtyckte till överföring av per­sonuppgifter respektive att arbetsplaner upprättas i enlighet med stadens riktlinjer.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 24 mars 2010. Dnr 189-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Jan Forsell m.fl. (S), lade ett förslag och ställde sig bakom förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande av (S). (MP) och (V) instämde i det särskilda uttalandet.

Margareta Björk (M) lade ett förslag till beslut och ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande av (M), (FP) och (KD).

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag och anmälde till beslutet särskilda uttalanden från (M), (FP) och (KD) respektive (S)

§12 Remiss från JO med dnr 169-2010

Beslut

  1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
  2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Riksdagens ombudsmän (JO) har efter en inspektion inom Södermalms stadsdels­nämnd begärt yttrande i ett ärende om omedelbart omhändertagande enligt LVU där förvaltningen dels kommit in för sent med ansökan till länsrätten och dels inte dokumenterat vårdnadshavarens samtycke till vård i väntan på länsrättens dom.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 23 mars 2010. Dnr 222-2010-1.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten LUMA 1 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-03730-54

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  2. Lokala pensionärsrådets synpunkter i ärendet bifogas till förvaltningens förslag till beslut.

  3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett förslag till detaljplan på remiss från stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär bland annat att två ny bostadshus kan uppföras i en del av fastigheten Luma 1, i Södra Hammarbyhamnen. Förslaget innehåller sammanlagt cirka 65 bostadsrättslägenheter.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 29 mars 2010. Dnr 251-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Jan Forsell (S) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut och att pensionärsrådets synpunkter i ärendet bifogas till förvaltningens förslag till beslut.

Nämndens övriga ledamöter anslöt sig till Jan Forsells förslag.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom Jan Forsells (S) förslag till beslut.

§14 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen dnr 327-390/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden åberopar och överlämnar stadsdelsförvaltningens förslag till svar på remissen ”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen” till kommunstyrelsen

2. Även ”ålder” ska sammanvägas med sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende (kap 7.1)

3. Punkten 7.1.2 parbogaranti ska omfatta även par där endast den ena parten har beviljats.

4. Omedelbar justering

Därutöver anförde nämnden:

”Riktlinjerna för biståndsbedömning är ett arbetsdokument för biståndshandläggarna i deras dagliga gärning.

När riktlinjerna revideras senast, införde Alliansen både ”ålder” och ”oro” som kriterier vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende. I föreliggande förslag saknas kriteriet ”ålder” medan kriteriet ”oro” kan inkluderas i ”psykiska” och ”existentiella” behov.

Äldre par måste ha rätt att fortsätta leva tillsammans. Parboendegarantin ska därför innebära att par får fortsätta leva tillsammans, även när endast den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det betyder att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

Äldreförvaltningen har ett uppdrag att utreda möjligheterna till att införa någon form av förenklad biståndshandläggning vid ansökan om hemtjänst upp till en viss nivå. ”

Ärendet

Stadsdelsnämnden har från äldreroteln fått remissen ”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen”. Förändringar inom verksamhetsområdet innebär ett behov av att revidera nuvarande riktlinjer. Äldreomsorgen i staden har utvecklats, bland annat genom att valfrihet har införts inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet samt möjlighet till korttidsvård utomlands. Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Sol och LSS inom äldreomsorgen och som föreslås ersätta nu gällande riktlinjer.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 12 april 2010. Dnr 179-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Jan Forsell m.fl. (S) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Till förslaget anslöt sig Birger Jeansson (MP).

Margareta Björk (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag till beslut från (M), (FP) och (KD).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m.fl. (S) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut: Birger Jeansson (MP) ansluter sig till reservationen

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att punkten 5.4.2. konsumentgivande funktion ersätts med ett informationsansvar i enlighet med lagens intentioner,

att den särskilda boendeformen servicehus också skall omfattas av valfrihetssystemet och att den enskilde genom biståndsbeslut därmed har rätt att välja servicehusboende och att det omfattas av köhanteringssystemets regler samt

att därutöver anföra följande

Vi vill se en större översyn av riktlinjerna, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensutsättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och öka fokus på de äldres självbestämmande.

Det ingår inte vår äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrensutsätta alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris, att lägga ned alla servicehus eller att överföra pengar avsedda för äldreomsorg till skatteparadis.

Nämnden anser att begreppet konsumentrådgivande funktion inte är relevant utifrån de regler som i övrigt gäller för biståndshandläggarna. Av regelverket framgår att biståndshandläggare inte får rekommendera eller av något skäl anföra att en enskild verksamhet inte bör sökas eller efterfrågas. Det är mer relevant att biståndshandläggarnas informationsansvar enligt lagen förtydligas under stycket 5.4.2. Den äldre får inte ses som en kund på en äldremarknad utan som en medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda.

Det borgerliga beslutet om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetssystem för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende. Servicehusen ska självklart ingå i valfrihetssystemet och omfattas av samma regelverk som de särskilda boendena i övrigt.

Rätten att välja vård- och omsorgsboende ska finnas, men till skillnad från den borgerliga majoriteten anser vi att den rätten även omfattar kommunala boenden i alla stadsdelsområden.

Det tidigare borgerliga beslutet att lägga ned servicehusen måste underställas fullmäktige för ett nytt beslut där det ska slås fast att servicehus ska finnas kvar som boendeform i Stockholm.

Med denna förändring kommer staden då bättre kunna möta fler äldre par där den ena partnern har ett större vårdbehov och den andra i övrigt är frisk. Idag är dessa par tvungna att separera då de inte kan följas åt till ett renodlat vård- och omsorgsboende.

Vi anser också att fixartjänsten ska gälla för alla från 67 års ålder och utan ”tak” om 6 timmar. De gångna åren har visat att det inte finns någon risk för överutnyttjande.”

§15 Revidering av uppföljningsansvaret över privata utförare i kundval, hemtjänst

Ärendet

Äldreförvaltningen har informerat stadsdelsförvaltningen om vissa förändringar i uppföljningsansvaret över privata utförare i kundval, hemtjänst.

Förvaltningen har fått ansvar för ytterligare uppföljningar och reviderar därför anmälningsärendet med dnr 163-2010-1.2.5., den delen som avser uppföljningen av utförare av hemtjänst.

Uppföljningen sker löpande under året och anmäls till nämnden två gånger per år, juninämnden och decembernämnden.

Om det vid uppföljningstillfället uppmärksammas allvarliga brister meddelas nämnden omedelbart.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den29 mars 2010.

Dnr 293-2010-1.2.1.

§16 Anmälan av genomförandebeslut avseende installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget

Ärendet

Trafikkontoret har översänt ett tjänsteutlåtande om installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2009-11-13, beträffande stadens budget för år 2010 ska försök med ny teknik för bortforsling av avfall i offentlig miljö prövas. Fyra parker/torg på Södermalm har studerats närmare för en installation. Dessa parker/torg är Drakenbergsparken, Mariatorget, Nytorget och Vitabergsparken. Mariatorget bedömdes ha det bästa tekniska och utvecklingsbara samt miljömässiga förutsättningarna för en installation av sopsug. I framtiden kan även papperskorgarna längs Hornsgatan anslutas. Kostnaden för ett stationärt sopsugssystem beräknas till 8 mnkr. Projektet beräknas vara avslutat våren 2011.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 29 mars 2010. Dnr 291-2010-3.2.

§17 Anmälan av yttrande till Skolinspektionen

Ärendet

En anmälan angående plats i förskola i Stockholms kommun har inkommit till Skolinspektionen. Föräldrarna anmälde i januari 2009 behov av plats i februari 2010 och plats erhölls i slutet av mars. Skolinspektionen har därefter begärt yttrande från stadsdelsförvaltningen över uppgifter i skrivelsen samt redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas av förvaltningen.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 9 april 2010.

Dnr 267-2010-4.1

Förslag till beslut

Sofie Evertsson (S) föreslog att ett av Jan Forsell m.fl. (S) upprättat särskilt uttalande anmäls med förvaltningens yttrande i ärendet till Skolinspektionen. Birger Jeansson (MP), Heinz Spira (V) anslöt sig till det särskilda uttalandet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslog att nämnden anmäler beslutet och det särskilda uttalandet av Jan Forsell m.fl (S).

Särskilt uttalande

Lämnades av Jan Forsell m.fl. (S)

” Väljer man att ha ett system med platsgaranti, är det också av största vikt att denna garanti hålls. En garanti är ett löfte till medborgarna och uppfattas uppenbarligen som detta av de föräldrar som har anmält nämnden till Skolinspektionen. Den mänskliga faktorn gör dock att misstag görs och i början av året höll därför inte Stadsdelsnämnden platsgarantin. Men det är då av yttersta vikt att information om detta går ut till föräldrarna så tidigt som möjligt, så att dessa kan förbereda sina arbetsgivare och/eller eventuella närstående som istället är hemma med barnen. Många föräldrar som ansökt om plats i januari fick inte information förrän 1 februari.

Den berörda familjen ansökte om förskoleplats till sin son under februari månad, men fick inte plats förrän i slutet av mars. Observera att platsgarantin betyder att man ska garanteras en förskoleplats inom tre månader – inte att man, inom tre månader, ska få information eller erbjudas en plats som man får tillgång till efter att dessa tre månader har gått. Därför är det orimligt att stadsdelsförvaltningen i sitt yttrande till Skolverket skriver att ”familjen fick erbjudande om plats under februari månad, men förvaltningen beklagar att familjen inte erhöll förskoleplats inom garantitiden.

§18 Medarbetarenkät 2009

Ärendet

Stockholms Utrednings och Statistikkontor AB (USK) har på uppdrag av statsledningskontorets personalstrategiska avdelning (PAS) genomfört en medarbetarundersökning med tillsvidareanställd personal inom stadens förvaltningar och bolag. Undersökningen är huvudsakligen genomförd via en webbenkät som skickats till medarbetarnas e-postadress.

Datainsamlingen har skett under perioden 15 september till 2 november 2009. Sammanlagt har närmare 30 000 medarbetare svarat på enkäten i staden vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent. På Södermalm stadsdelsförvaltning har 1539 medarbetare svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 82 procent.

Enkäten innehåller 59 frågor, utformade som påståenden, som tillsammans med tre sammanfattande helhetsfrågor gör det möjligt att bilda ett Nöjd – Medarbetar - Index (NMI).

Resultaten från 2009 års medarbetarenkät visar att medarbetarna på Södermalm stadsdelsförvaltning ger ett gott betyg för arbetsförhållandena. NMI för förvaltningen är 62 vilket innebär en ökning jämfört med förra årets undersökning då NMI var 57. NMI för staden som helhet är 62. NMI – värden under 40 är ett icke godkänt resultat.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 13 april 2010.

Dnr 361-2010-1.2.1

§19 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämnden den 1 mars – 6 april 2010.

Beslut:

1. Ge förvaltningen i uppdrag att distribuera Äldreinspektörernas och Äldreombudsmannens rapporter för år 2009 till alla enheter inom äldreomsorgen, oavsett huvudman, som ytterligare ett verktyg för att förbättra kvaliteten.

2. Inkomna skrivelser anmäldes.

Förslag till beslut

Margareta Björk m.fl. (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrant (KD) lade ett förslag till beslut om utsändning av vissa inkomna skrivelser. Förslaget biträddes av Elsemarie Bjellqvist (S). MP och V instämde i det särskilda uttalandet.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden var enig om förslaget till beslut av (M), (FP) (KD).

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 23 mars och 6 april 2010.

§21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 4 från den 13 april 2010.

§22 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 4 från den 13 april 2010.

§23 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Vintertullens förtroenderåd den 2 februari 2010.

Magdalenagårdens förtroenderåd den 12 februari 2010.

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 22 februari 2010.

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 8 mars 2010.

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 7 april 2010.

Tanto servicehus förtroenderåd den 7 januari 2010.

Tanto servicehus förtroenderåd den 26 november 2009.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Studieresa till Berlin 19 – 22 april 2010.

Förskoleavdelningen

Vårdnadsbidrag 2010-02 – 2010-03.

§25 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§26 Information från förvaltningen

Söderandans dag

Anders Carstorp informerade om kommande Söderandans dag 8/5 2010. Den kommer att invigas av justitsieminister Beatrice Ask

Verksamhetsövergång av assistansenheterna

Karin Johansson avdelningschef för personer med funktionsnedsättningar och Sven Byström personalchef informerade om det aktuella läget gällande verksamhetsövergång av assistansenheterna från stadsdelsnämnden till entreprenören Frösunda LSS AB. Personalföreträdare Ulf Bjerregård framförde Kommunals synpunkter på verksamhetsövergången.

Avtalsrörelsen

Anders Carstorp informerade vidare att avtalsrörelsen pågår på central nivå och att ännu är inget klart eller känt för förvaltningen.

Barnomsorgsgarantin

Slutligen informerade Anders Carstorp om att samtliga barn som omfattas av barnomsorgsgarantin har placerats för april månad och att förvaltningen har inlett arbetet med att erbjuda barnen som omfattas av garantin plats i maj månad.

§27 Övriga frågor

Skrivelse från S,V och MP angående äldre make/makas/ sambos möjlighet att bo tillsammans

Dnr 384-2010-7.

Beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen

Ärendet

S,V och MP inkom med en skrivelse enligt bilaga angående äldre make/makas/ sambos möjlighet att bo tillsammans.

Förslag till beslut

Elsemarie Bjellqvist (S) föreslog att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara frågorna i inlämnad skrivelse av Jan Forsell (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (VP).

Förslaget biträddes av majoriteten.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (S), (MP) och (V).

Bilaga 1

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

2010-04-22

SKRIVELSE

Ang äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans

I den borgerliga budgeten för 2010 slås det fast att samtliga servicehus skall läggas ned. Det innebär att all den vård- och omsorgspersonal som idag arbetar där och ger de äldre daglig omvårdnad och stöd, kommer att försvinna.

Ett par som idag bor på ett servicehus kan även när en av parterna får ett mycket större vård- och omvårdnadsbehov, med stöd av personalen bo kvar i sin lägenhet på servicehuset. De behöver då inte skiljas åt.

Eftersom det inte finns några analyser eller konsekvensbeskrivningar i ärendet om nedläggning av servicehusen, så väcks ett stort antal frågor.

Vi vill därför uppdra till förvaltningen att försöka ge nämnden svar på följande frågor:

  1. Hur många dubbelrum har vi idag i de särskilda vård- och omsorgsboenden?
  2. Hur många par bor idag i servicehusen på Södermalm?
  3. Hur många tomma lägenheter har vi idag på servicehusen?
  4. På vilket sätt kan Södermalms Stadsdelsnämnd leva upp till alliansens löfte att alla som så önskar ska få bo tillsammans oavsett vårdbehov före och efter att servicehusen har lagts ned?

Jan Forsell (S)

Birger Jeansson (MP)

Heinz Spira (VP)