Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Återrapportering med anledning av stadsdelsnämndens yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus

7 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende skötsel och underhåll av parkmark i västra stadsdelområdet

Dnr 261-2010-3.2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inriktningsärende avseende bostad med särskild service enligt § 9.9 LSS i kv. Grimman 6

9 Medborgarförslag - Joggingspår

10 Ansökan om utvecklingsmedel till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad"

Dnr 415-2010-2.1 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

11 Förslag till detaljplan för kv. Grimman 6 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-00409-54

13 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Bee´s Sjötorget, Jan Inghe-Hagströms torg, 112 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 371-2010-1.5.2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Wirwachs Malmgård, Ansgariegatan 5, 117 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 383-2010-1.5.2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Förslag till detaljplan för Uven Större 5, Brännkyrkagatan 73 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-17062-54

17 Inspektionsrapport - Sjöstadens förskolor

19 Anmälan av Patientnämndens statistik 2009

20 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

22 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

24 Anmälan av förtroenderådens protokoll

25 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

26 Anmälan av balanslista

27 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 25 maj 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 22 april justerat den 27 april 2010.

§2 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 april 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 15 april 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§4 Återrapportering med anledning av stadsdelsnämndens yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus

Beslut

1. Nämnden återremittera ärendet i följande delar:

- avseende tidsplanen för utbildningarna, dvs. när dessa ska vara genomförda för att få en fullständig redovisning av utbildningsinsatsernas omfattning och mål

- avseende bemanningsrapporten, dvs. både täthetsschema och personalstatistik, för att få en fullständig redovisning efter en fördjupad kontroll och analys

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till junisammanträdet

- återkomma med en fullständig redogörelse av avtalet i sin helhet och dess uppfyllelse

- ev. med hjälp av extern part, redovisa sanktions- och vitesmöjligheter enligt punkt 16 "Kontraktsbrott m m" i gällande avtal

- göra en bedömning hur Vintertullen står sig i jämförelse med andra verksamheter för att undvika att en särbehandling sker av verksamheten på Vintertullen

3. Nämnden godkänner i övrigt stadsdelsförvaltningens återrapportering

Därutöver anför nämnden följande:

”Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att den ersättning som utgår till olika utövare, oavsett huvudman, ska vara neutral. Detta innebär att den biståndsbedömning, som varje enskild medborgare fått, skall utföras.

På marssammanträdet gav stadsdelsnämnden stadsdelsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en bemanningsrapport, dvs både ett täthetsschema och personalstatistik. Den bemanningsrapport för januari och februari, som nu föreligger i detta tjänsteutlåtande, betecknas som "anmärkningsvärd" i förhållande till biståndsbedömningen. Stadsdelsförvaltningen skriver att den har för avsikt att gå vidare med en fördjupad kontroll och analys. Detta tycker vi både är en självklarhet och en nödvändighet, framför allt med tanke på att Attendo Care AB säger sig ha lämnat felaktigt underlag till stadsdelsförvaltningen. Vi finner det anmärkningsvärt att en huvudman, som har omfattande verksamhet inom äldreomsorgen, inte kan leverera korrekt, begärt underlag till stadsdelsförvaltningen.

Till sammanträdet i mars inkom Attendo Care AB med en handlingsplan för åtgärder inom servicehuset. Vi gav då förvaltningen i uppdrag att inte bara på sammanträdet i maj utan även i augusti återkomma med en uppföljningsrapport på denna handlingsplan. Detta kvarstår.

Vi skrev också att vi förväntade oss att Attendo Care AB skulle vidta kraftfulla och tydliga åtgärder. Även detta uppdrag kvarstår.

Dock skall konstateras att överlåtandeprocessen varit snårig och svår och att största fokus varit på vård- och omsorgsboendet på Vintertullen, men det kan inte förklara allt.

Då många synpunkter inkommit från anhöriga, länsstyrelsen och socialstyrelsen under avtalstiden, önskar vi en fullständig redogörelse av avtalet i sin helhet och dess uppfyllelse till junisammanträdet. I anledning av detta ger vi därför förvaltningen i uppdrag, ev med hjälp av extern part, redovisa sanktions- och vitesmöjligheter enligt punkt 16 "Kontraktsbrott m m" i gällande avtal, eftersom vi som partners har ett gemensamt ansvar att det avtal som ingåtts, skall hållas.

För att undvika att en särbehandling sker av verksamheten på Vintertullen, önskar vi också få en bedömning hur den verksamheten står sig i jämförelse med övriga verksamheter i stadsdelen.

Vårt primära mål är att de äldre på Vintertullen ska få den vård och omsorg, som de enligt avtal har rätt till.”

Ärendet

Länsstyrelsen genomförde ett tillsynsbesök vid Vintertullens servicehus den 6 och 10 november 2009. I stadsdelsnämndens yttrande till länsstyrelsen, dnr 602-1512-2009, redovisade stadsdelsförvaltningen åtgärder för att komma till rätta med bristerna i verksamheten på Vintertullens servicehus. Stadsdelsförvaltningen har påbörjat en uppföljning av åtgärderna och lämnar i detta ärende en lägesrapport över vad som hittills har hänt.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 maj 2010. Dnr 602-1512-2009

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) lade ett eget förslag till beslut, som innebär att ärendet återremitteras, och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

Votering begärdes och ordföranden föreslog att de som yrkar bifall till M och FP:s förslag till beslut röstar ja och de som yrkar bifall till S, MP och V:s förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Margareta Björk (M), Thorwald Nilsson (M),
Tomas Wahlström (M), Christoffer Järkeborn (M), RoseMarie Bladholm (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Harald Eriksson (M).

mot sex nej-röster: Jan Forsell (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Anders Göransson (S), Mikael Magnusson (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut.

”Förslag till beslut

att med hänvisning till vad som anförs nedan häva avtalet mellan Södermalms stadsdelsnämnd och Attendo Care AB avseende driften av Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende

Sedan två år tillbaka har vid upprepade tillfällen kritik, anmärkningar och klagomål riktats mot Attendo Care AB angående driften av Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende. Kritiken, anmärkningarna och klagomålen har kommit från tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Socialstyrelsen, som vid flera tillfällen gjort tillsynsbesök på Vintertullen, samt från boende och anhöriga till boende. Så t ex yttrade Länsstyrelsen i maj 2008 att det fanns brister som ”sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt”. Likaså gjorde Socialstyrelsen en verksamhetstillsyn vid Vintertullens äldreboende och servicehus i september 2008 med anledning av anmälningar från enskilda och Lex Mariaanmälningar I Socialstyrelsens beslut framkom ett flertal klagomål på verksamheten.

Efter ett tillsynsbesök i november 2009, skriver Länsstyrelsen att ”Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare”.

Under innevarande år har nämnden fått ta del av dels en brukarundersökning avseende Vintertullens servicehus samt en rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsförvaltning. Såväl brukarundersökningen som rapporten ger stor anledning till oro för välbefinnandet hos de boende på Vintertullen.

Föreliggande ärende styrker denna oro. Av ärendet framgår att Attendo i genomsnitt har verkställt ca 50 procent av den beställda tiden på Vintertullens servicehus vilket måste anses vara ett flagrant avtalsbrott gränsande till bedrägeri. Av ärendet samt av tidigare presenterad handlingsplan framgår vidare att flera av de åtaganden som Attendo utlovade i sitt anbud inte fullföljts eller inte ens påbörjats mer än två år efter övertagandet av verksamheten.

I det förfrågningsunderlag som utsändes inför anbudsupphandlingen framgår i § 16 att

”Om entreprenören inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse får Beställaren antingen avhjälpa bristen på Entreprenörens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen. Fullgör inte Entreprenören sina åtaganden i fråga om personalbemanning och personalkategorier äger beställaren göra avdrag på ersättning med 5 % av månadsersättningen per påbörjad kalendervecka som bristen består. Bristen berättigar även Beställaren till vite med 10000 kr per påbörjad kalendervecka. Vitet utgår till den dag bristen upphör. Vitet förfaller till betalning 30 dagar efter det att bristen upphört.

Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse äger part häva avtalet. Hävande part är därvid berättigad till skadestånd.”

Vi anser vid en samlad bedömning att Attendo Care inte har fullfört sina åtaganden enligt avtalet. Inte minst gäller detta bristerna när det gäller utfört arbete i förhållande till den beställda tiden på servicehuset. Det finns därför grund för att häva avtalet samt för att kräva skadestånd.”

§5 Tertialrapport 1/2010

Beslut

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag och överlämnar densamma till kommunstyrelsen

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,1 mnkr för förskolelokaler med hög hyra

3. Nämnden ansöker om 4,0 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

4. Nämnden ansöker om 1,2 mnkr för tomgångshyror av Tanto servicehus

5. Nämnden ansöker om 0,5 mnkr för extra städinsatser i samband med Kronprinsessans bröllop den 19 juni 2010

6. Nämnden begär omslutningsförändringar om 58,0 mnkr

7. Nämnden godkänner reviderad aktivitetsplan

8. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till nya målvärden och ändrade målvärden för indikatorer

9. Nämnden godkänner i övrigt ärendet

10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Därutöver anför nämnden följande:

”Södermalms stadsdelsförvaltning följer de uppdrag som KF har givit. Världen har haft en finanskris, en kris som ingen med seriösa ögon kunnat negligera. En kris som också satt sina spår på Stockholm och dess stadsdelsnämnder.

Tertialrapport visar att stadsdelsnämnden uppnår de flesta av de av kommunfullmäktige uppställda målen, vilket är positivt. Men det innebär inte att vi kan sitta still i båten utan måste hela tiden oförtrutet jobba vidare! Den fortsatta entreprenörsupphandlingen innebär att ytterligare fokus på uppföljning av avtal måste ske.

Vi i Södermalms stadsdelsnämnd är både glada och stolta över det förändringsarbete som nu pågår inom förvaltningen med LEAN, kunskaps- och/eller resultatbaserad styrning. Dessa förändrade arbetssätt sätter medborgaren ännu mera i fokus, och som kräver mera av förvaltningen. Detta kan vara en utmanande arbetsprocess, men vi är övertygade att stadsdelsförvaltningen kommer att klara den.

Innerstadens stadsdelsförvaltningar har uppenbarligen haft likartade signaler om det ökade antalet på vård- och omsorgsboenden, en prognos som nu inte verkar hålla i sig. Underskottet på omsorgen inom funktionshindrade är för tidigt att sia om, eftersom upphandlingen av personliga assistenter nyligen är genomförd.

Södermalms stadsdelsförvaltnings verksamhetsområde Förskola har 180 s.k. avdelningar enligt stadens inrapporteringssystem.

107 av 180 av dessa passar inte in i redovisningssystemet, dvs. 1-3 år eller 4-5 år.

M a o 59,44 % passar inte in i stadens system!

I dels ”barngruppen 1-3 år” med 63 avdelningar, dels i ”annan gruppindelning” med 53 avdelningar, är 21,5 % av barnen deltidsbarn. - i snitt är 17,8 barn deltidsbarn.

Barnens genomsnittliga närvaro är 77,4 % - på avdelningar med barn 1-3 år är siffran 73,1 %, dvs. vart fjärde barn är närvarande. Det är dags att skrota detta system, då vi anser att antalet anställda per barn är ett mycket bättre begrepp.

Social omsorgs överskott är i och för sig mycket glädjande, samtidigt sjunker antalet bidragstagare!

En trägen satsning på arbetsmiljöfrågor och minskad ohälsa ger resultat!”

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 7 maj 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (M) och (FP).

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut.

”Förslag till beslut

att bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande att-satserna 1 -6 och 9 - 10.

att avslå förvaltningens förslag till beslut gällande att-satserna 7 - 8 samt

att därutöver anföra följande

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi oppositionspartier hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.

Vi kan konstatera att målet att hålla barnomsorgsgarantin inte har uppfyllts under årets fyra första månader. För att ge alla barn plats inom garantitiden föreslår förvaltning en överinskrivning under våren, vilket innebär att antalet förskolegrupper där barnantalet överskrider 14 respektive 18 barn kommer att öka. Att acceptera detta rimmar naturligtvis med den ambitionsminskning som ägt rum i och med att ska-kravet som infördes av den förra majoriteten har ändrats av den borgerliga majoriteten till ett bör-krav som sedan ändrats till att bli en ambition.

Den borgerliga majoriteten och nu även förvaltningen betonar alltid när denna fråga diskuteras att en stor del av förskoleverksamheten äger rum i barngrupper med annan ålderssammansättning än den som stadens centrala ledning mäter. Detta tillsammans med ett annonserat förändrat arbetssätt och förändrad organisation inom förskolan tas av den borgerliga majoriteten till intäkt för att man kan negligera det faktum att barngruppernas storlek såväl när det gäller 1 – 3 år som

4 – 5 år överskrider 14 respektive 18 barn. Men även grupperna med annan ålderssammansättning är för stora. Vi menar att denna kvalitetsförsämring är oacceptabel och att majoriteten har ett stort ansvar för att antalet barn i förskolegrupperna minskar för att kvaliteten i förskolan inte ytterligare skall försämras.

Förvaltningen anger att ”Inga egenregianbud har inkommit vid nämndens upphandlingar”. Detta är föga anmärkningsvärt mot bakgrund av att den borgerliga majoriteten bestämt att inga egenregianbud skall få lämnas.

Andelen personer som återremitteras från Jobbtorg överskrider med råge årsmålet. Likaså nås inte målet beträffande andelen bidragstagare som kommit ut i egen försörjning efter att ha remitterats till Jobbtorg. Detta rimmar mycket dåligt med den borgerliga majoritetens vallöfte från 2006 om jobb inom fem dagar, vilket snabbt efter valet ändrades till insats inom fem dagar, vilket senare ändrats till åtgärdsprogram efter fem dagar.

Att ange, som förvaltningen gör, att målet Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad är helt uppfyllt samtidigt som indikatorn Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden uppfyllt delvis är gravt missvisande. Likaså att nämndmålet Boende och besökare upplever stadsdelsområdet som attraktivt, rent, välskött och tryggt som helt uppfyllt. Det räcker för de flesta med en kort vandring i våra parker en helgmorgon eller kring någon av stadens återvinningsstationer för att konstatera att så inte är fallet. Inom stadsdelen finns också Medborgarplatsen med omnejd som av polisen betraktas som en av de mest otrygga platserna i staden.

Inom äldreomsorgen vad beträffar vård- och omsorgsboenden har vi under perioden kunnat avläsa att antalet överklaganden av biståndsbeslut rörande boende har ökat och att andelen klagande som får bifall till sina överklaganden i länsrätten också har ökat. Vi menar att detta är en konsekvens av en hårdare biståndsbedömning som har sin grund i minskade resurser trots löften från den borgerliga majoriteten om stora satsningar just på äldreomsorgen.

Omvandlingen av kulturmedlen till kulturpeng för barn istället för att anställa en kultursekreterare utarmar kulturlivet för såväl barn, äldre och funktionshindrade. ”

§6 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende skötsel och underhåll av parkmark i det västra stadsdelsområdet

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag att förlänga pågående entreprenadkontrakt med Stockholm Entreprenad AB, avseende skötsel och underhåll av parkmark i det västra stadsdelsområdet fram till 30 september 2013-09-30.

  2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämndens avtal med Stockholm Entreprenad AB avseende skötsel och underhåll av parkmark i det västra stadsdelsområdet löper ut 2011-09-30. Om parterna senast 2010-12-31 träffar en skriftlig överenskommelse kan avtalet förlängas till och med 2013-09-30. Avtalet för den östra delen av stadsdelsområdet förnyas automatiskt med två år såvida en uppsägning inte sker senast nio månader innan 2011-09-30. Inget av avtalen kan förlängas längre än fram till 2013-09-30. Förvaltningen är överlag nöjd med entreprenörens insatser och kan konstatera att denna de senaste två åren bedrivit ett ambitiöst kvalitetshöjande arbete.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 16 april 2010. Dnr 261-2010-3.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningnes förslag till beslut.

§7 Inriktningsärende avseendebostad med särskild service enligt § 9.9 LSS i kv. Grimman 6

Beslut

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,2 mnkr i projekteringsbidrag och beställarstöd för utbyggnad av två boenden med särskild service enligt § 9.9 LSS.

Ärendet

Behovet av gruppbostäder, bostad med särskild service, är stort för personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden har fått erbjudande om att få del av de lägenheter som Stockholmshem planerar att bygga i kvarteret Grimman, Maria Prästgårdsgata 32, Södermalm.

Planen är att ge utrymme för två gruppbostäder, enligt § 9.9 LSS, med fem lägenheter i vardera gruppbostaden det vill säga totalt 10 lägenheter. Planerad byggstart är 2011 med färdigställande 2012.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen om 1,2 mnkr i projekteringsbidrag och beställarstöd för utbyggnad av två boenden med särskild service för funktionshindrade.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 april 2010. Dnr 327-2010-8

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§8 Medborgarförslag - Joggingspår

Beslut

Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för beredning

Ärendet

Förslagsställaren föreslår att ”joggingspår” anläggs längst lämpliga sträckningar på Södermalm.

Förvaltningen redovisade medborgarförslaget inkommet den 22 april 2010. Dnr 392-2010-1.2.4.

§9 Ansökan om utvecklingsmedel till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, om bidrag med 150 tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

2. Beslutet justeras omedelbart och beslutsprotokoll översänds till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder Stockholms kommuner att ansöka om utveck­lingsmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser. Innersta­dens stadsdelsförvaltningar avser att, i samverkan med A Non Smoking Generation, fortsätta projektet - Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad - med inriktning på att under kommande läsår implementera de metoder som visat sig användbara och att ytterligare öka ungdomarnas inflytande över det förebyggande arbetet. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden, tillsammans med övriga stads­dels­nämnder i innerstaden, ansöker om 150 tkr för delfinansiering av projektet.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 27 april 2010. Dnr 415-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§10 Förslag till detaljplan för Grimman 6 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-00409-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anför nämnden följande:

”Förslaget till förnyelse av kvarteret Grimman är, som förvaltningen framhåller, positivt för denna utsatta del av vår stadsdel. Att en ny park skapas och att en av Söders mest okänsliga miljonprograms-fasader försvinner och att nya bostäder tillkommer är mycket välkommet.

Tyvärr präglas dock förslaget i stort av samma brist på känsla för Söders småskalighet, som präglade många av miljonprogrammets saneringsprojekt i vår stadsdel. Då revs ofta hela kvarter och ersattes av likartad nybebyggelse, som blev mycket dominerande och föga anpassad till omgivningen.

Förutom rivningen av det missprydande hotellhemmet föreslås rivning av stora delar av kvarterets 1800-talsbebyggelse. Detta motiveras med att dessa hus inte har högsta skyddsklass och med att man vill skapa ett slutet stadskvarter med tydlig indelning mellan privata och offentliga ytor etc.

T ex föreslås rivning av 1/3 av Maria sjukhus från mitten av 1800-talet, en enkel men genuin byggnad, med stort socialhistoriskt intresse och som ger karaktär åt denna smala del av Wollmar Yxkullsgatan. Även denna tredjedel bör bevaras. Här kan inrymmas nya lägenheter, med kvaliteter som annars bara återfinns i gamla hus. Den lilla lokalgata som föreslås kan ordnas genom att ett nytt valv tas upp i bottenvåningen.

För att bevara Söders typiska småskalighet bör rivningarna minska: Dessutom bör nybyggnadernas fasader varieras i större utsträckning. Illustrationerna i planbeskrivningen visar, som sagt, allt för stora likheter med de stora saneringarna på Söder under 1960-talet som ofta resulterade i storskaliga kvarter med föga av söderkänsla. Låt oss lära av misstagen när vi nu bygger vidare på vår stadsdels historia.

Dessutom anser vi att en ny diskussion bör tas med det landstingsägda fastighetsbolaget Locum för att få till en bättre helhetslösning för området, framförallt när det gäller den låga vårdbyggnaden längs Maria Prästgårdsgata.”

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett detaljplaneförslag för kvarteret Grimman 6 m.fl. i stadsdelen Södermalm som möjliggör nybyggnation av ca 200 lägenheter samt en förskola. Planen omfattar även en renovering av Momma Reenstiernas palats från 1670 och en ny allmän park runt palatset. Förvaltningen är positiv till planförslaget som innebär flera fördelar för boendemiljön i området. En ny park är ett mycket värdefullt tillskott eftersom området i princip saknar närparker. Det är också positivt med nya bostäder och en ny förskola i centralt läge på redan ianspråktagen mark. Vidare kan förvaltningens behov av lokaler för gruppbostäder tillgodoses genom nybyggnationen då förvaltningen av fastighetsägaren blivit erbjuden att få del av denna i form av två gruppbostäder med sammanlagt tio lägenheter.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 april 2010. Dnr 294-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Nämnden lade ett gemensamt förslag till beslut.

§11 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Bee´s Sjötorget, Jan Inghe-Hagströms torg, 112 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 inomhus och utomhus på Bee´s Sjötorget, Jan Inghe-Hagströms torg 20, 120 71 Stockholm

2. Omedelbar justering av beslut

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Bee´s Sjötorget AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl och vin till allmänheten på Bee´s Sjötorget, Jan Inghe-Hagströms torg 20, 120 71 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurang och på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 april 2010. Dnr 371-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§12 Yttrande över ansökan om alkoholservering –Wirwachs Malmgård, Ansgariegatan 5, 117 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering men avstyrker den ansökta serveringstiden, 11.00 – 01.00 utomhus på Wirwachs Malmgård, Ansgariegatan 5,
117 27 Stockholm. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 00.00 utomhus.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Galantur 60209 AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och till slutna sällskap. Av ansökan framgår att den gäller för Wirwachs Malmgård, Ansgariegatan 5, 117 27 Stockholm. Ägaren söker tillstånd för serveringstiden 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 01.00 på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 22 april 2010. Dnr 383-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förslag till detaljplan för Uven Större 5, Brännkyrkagatan 73 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-17062-54.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för Uven Större 5 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Planförslaget innebär att cirka 70 kvm gatumark överförs till kvartersmark för att på så sätt möjliggöra sophantering inom bostadsfastigheten Uven Större 5.

Förvaltningen redovisade ärendet i utlåtande från den 19 april 2010. Dnr 313-2010-1.5.3.

§14 Anmälan av inspektionsrapport om Sjöstadens förskolor

Ärendet

Sjöstadens förskolor har varit föremål för inspektion av Utbildningsförvaltningen under tiden 2 17 februari 2010. Sjöstadens förskolor omfattar Ekbackens förskola på Vävar Johans gata 1-3 och Solbackens förskola på Vävar Johans gata 5-7, i Södra Hammarbyhamnen. Inom enheten finns också en öppen förskola som inte omfattas av inspektionen.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 26 april 2010. Dnr 406-2010-1.6.

§15 Anmälan av svar på stadsdelsnämndens skrivelse till idrottsnämnden och exploateringsnämnden om ”Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och Sofia skola”

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2009 lade Margareta Björk (M), Per Henriksson (FP), Erika Josbrandt (KD) och Pia Toremar (C) en skrivelse om ”Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola” och föreslog att skrivelsen lämnas till idrottsnämnden och exploateringsnämnden för besvarande. Stadsdelsnämnden beslutade i enlighet med förslaget.

I det gemensamma svaret framförs när det gäller parkeringsplatsen vid Tantolunden att den är belägen på parkmark i gällande detaljplan. Den är för närvarande är upplåten till evakueringslägenheter samt väntplats för lastbilar i samband med byggandet av Citybanan. Upplåtelsen gäller till och med 2014 och innan dess är det inte möjligt att utveckla området framhålls det. Vidare anges att platsen till största delen är endast 16 meter bred och att det därför är svårt att åstadkomma ändamålsenliga spontanidrottsytor inom befintligt parkeringsområde. En minsta bredd på ytorna bör vara ca 20 meter anges det.

Bollplanen vid Sofia skola är i gällande detaljplan belägen på parkmark anges i svaret. Skolan gränsar till kvarteret Persikan som är föremål för utveckling. År 2004 markanvisade dåvarande gatu- och fastighetskontoret hela kvarteret till nio byggherrar men projektet sköts på framtiden i avvaktan på evakuering av SL:s bussdepå, som upptar hela kvarteret. Detaljplanearbete pågår för närvarande för att flytta depån till kvarteret Fredriksdal i Södra Hammarbyhamnen och planläggningen för kvarteret Persikan förväntas återupptas under år 2010. I samband med detta är det lämpligt att se över användningen av intilliggande områden inklusive bollplanen vid Sofia skola framförs det i tjänsteutlåtandet.

Pålsundsvallen (Långholmens bollplan) är i gällande detaljplan idrottsmark och idrottsförvaltningen ansvarar för drift och skötsel av bollplanen anges det i tjänsteutlåtandet. Idrottsförvaltningen anser att förslaget om att förse planen med konstgräs är bra och kommer att ta med projektet i sin långsiktiga planering för anläggande av flera konstgräsplaner i staden. Under de närmaste åren finns enligt förvaltningen inte ekonomiska möjligheter att inrymma projektet inom budget.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 5 maj 2010.
Dnr 000-727-2009

§16 Anmälan av Patientnämndens statistik 2009

Ärendet

Patientnämndens uppgifter är bland annat att hjälpa patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvård. I kommunerna är verksamhetsområdet utvidgat till att omfatta även den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med kommunal hälso- och sjukvård.

Som ett led i patientnämndens förebyggande arbete får samtliga stadsdelar och kommuner som haft ärenden under 2009 en samlad information om dessa. Från Södermalms stadsdelsnämnd inkom fem klagomål till Patientnämnden under 2009, jämfört med sex under 2008.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 27 april 2010.
Dnr 316-2010-1.6.

§17 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämnden den 7 april – 5 maj 2010.

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 20 april, 4 och 18 maj 2010.

§19 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 5 från den 11 maj 2010.

§20 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 5 från den 11 maj 2010.

§21 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 7 april 2010.

Bergsunds förtroenderåd den 16 april 2010.

Förtroenderåd Vintertullens äldreboende den 27 april 2010.

§22 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Social omsorg

Tillstånd för institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet att ta del av personuppgifter för utbildningsändamål.

§23 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§24 Information från förvaltningen

Olycka på Ekerö

Den 19 maj vid 15.30 inträffade en trafikolycka när en buss med pensionärer på dagsutflykt från på Reimersuddes seniorboende körde av vägen på Ekerö. Bussen välte i samband med olyckan. En person dog och flera skadades. Socialjouren hade ansvaret för insatserna då händelsen inträffade efter arbetstid. Förvaltningen fick kontinuerlig information från insatsstyrkan på Ekerö och var beredd att hjälpa till med det psykosociala omhändertagandet.

Brukarundersökning inom förskolan

Stockholms stads årliga kvalitetsmätning i stadens förskolor/familjedaghem är nu klar. Årets brukarundersökning visar att 98 procent av föräldrar är nöjda med sitt barns förskola eller familjedaghem och kan rekommendera mitt barns förskola/

familjedaghem. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild enhet.

Ett av förbättringsområde enligt brukarundersökningen rör arbetet med pojkar och flickor. Förskolan Egalia på Åsögatan 66, nära Rosenlundsparken, har nyligen öppnat och kommer att ta emot 15-20 barn. Enheten arbetar med läroplanen som grund och har jämställdhet och genus som specialitet.

Badbussar

Barn mellan 10 -12 år, som är skrivna i Södermalms stadsdelsområde, kan följa med badbussen till Flatenbadet i sommar. Med på bussen följer 4-5 personal. Bussutflykterna är gratis och går veckorna 24 (månd-fred) 25 (månd-onsd) och 26 (månd-fred) från Zinkensdamms IP klockan 10.00 och Hotel Scandic Malmen klockan 10.15. Åter 16.15 respektive 16.30. Om regnet öser går bussen till något museum.

Klubb Medis

Under sommarlovet vill Söderandan, vid sidan av all affärs- och restaurangverksamhet som bedrivs på Medborgarplatsen och i Björns trädgård, skapa en mötesplats - Klubb Medis - för ungdomar 10-20 år samt familjer med barn.

På dagtid kommer ett ”basläger”att finnas i Björns Trädgård med ett gäng som organiserar och leder tävlingar. Det kommer att finnas utrustning för olika spel och sporter samt för skapande verksamhet.

På kvällarna erbjuds ungdomarna olika föreningsaktiviteter. Från en scen på Medborgarplatsen kommer bland annat liveband att uppträda. Målsättningen är att kunna använda isbanan som dansgolv. Vi förbereder en bröllopsbal och midsommarfirande med att lära ut olika danser. I första hand kommer vi att bereda plats för uppträdanden av lokala grupper och artister.

Förskolans dag

Den 20 maj firade de kommunala förskolorna Förskolans dag. På Södermalm firades dagen med att ett hundratal femåringar ställde sig på trappan till Medborgarhuset och sjöng.

__________