Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnésalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Dnr 836-2010-2.2.2. Omedelbar justering

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

8 Återremitterat ärende - Återrapportering Vintertullens servicehus

9 Återremitterat ärende - Redovisning av Södermalms stadsdels-förvaltnings samarbete med landstinget

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 1460-2009-000

10 Återremitterat ärende - Åtgärdsplaner utifrån Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning

12 Nominering till stadens Kvalitetsutmärkelse 2010

13 Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

15 Åtgärder med anledning av brukarundersökning 2009

16 Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av brukarundersökningar

17 Moderinisering och ombyggnation av Hornstulls vård- och omsorgsboende

Inriktningsbeslut Dnr 204-2010-1.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre

21 Heminstruktör för hörselskadade

Remissärenden

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Birka Cruises, Stadsgårdsterminalen, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 512-2010-1.5.2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Seyhmus vegetariska deli / Kafé, Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 547-2010-1.5.2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

24 Anmälan av Äldre direkts Kvartalsrapport 1

25 Anmälan av förskolornas öppethållande

26 Anmälan av inspektionsrapport om Södra Hammarbyhamnens förskolor

27 Anmälan av inspektionsrapport om Södra Stations förskolor

28 Anmälan av förskoleundersökning 2010

29 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

30 Anmälan av Socialstyrelsens beslut över stadsdelsnämndens svar på tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen av Vintertullens servicehus

31 Anmälan av granskning av Guldbröllopshemmets profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar

33 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn av handläggning och dokumentation inom enheten för vuxna och av familjevården inom Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr 421-2010-1.4. Dnr 431-2010-1.2.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Anmälan av medborgarförslag angående sittplatser vid Norra Hammarbyhamnen

35 Anmälan av överenskommelse om samverkan gällande budget- och skuldrådgivning

36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

38 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

39 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

41 Anmälan av förtroenderådens protokoll

42 A Anmälan av tf förvaltningschefer under semesterperioden 2010

42 Anmälan av balanslista

43 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och ledamot Heinz Spira (V) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 juni 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 20 maj justerat den 25 maj 2010.

§2 Upphandling av drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från maj 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

Dnr 836-2010-2.2.2.

§6 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 6 maj 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 maj 2010. Paragrafen är sekretesskyddad

§8 Återremitterat ärende – Återrapportering Vintertullens servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens återrapportering avseende Vintertullens servicehus.

Därutöver anför nämnden följande:

Vid nämndens tidigare hantering av detta ärende har vi konstaterat att stora brister finns vid Vintertullens servicehus. Förvaltningen har nu på mycket kort tid gjort ett mycket gediget arbete med att bl a utreda förutsättningarna för att häva avtalet.

Vi konstaterar att den professionella och juridiska bedömningen är att det sannolikt inte finns tillräckliga grunder för att häva avtalet och att den åtgärden därmed inte bör genomföras.

Förvaltningen bör givetvis under återstående del av entreprenadtiden ha en fördjupad dialog med Attendo Care kring de påtalade bristerna. Frågan om förlängning av avtalet måste tidsmässigt hanteras så att en eventuell ny entreprenör får reell möjlighet att fortsätta driften utan att kvaliteten vid övergången påverkas negativt.

Ärendet

En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns en äldreomsorg av hög kvalitet för alla äldre stockholmare som behöver service, omsorg och vård. I detta ärende kan stadsdelsförvaltningen konstatera följande:

Stadsdelsförvaltningen gör tillsammans med stadsledningskontorets juridiska avdelning bedömningen att avtalet nu i huvudsak uppfylls och rekommenderar därför att avtalet fullföljs.

Stadsdelsförvaltningen avser att även fortsättningsvis följa upp Vintertullen i syfte att säkerställa en fortsatt positiv trend. Ett fördjupat ställningstagande kan lämpligen ske i samband med beslut om ett eventuellt förlängande av avtalet. Detta ska ske i juni 2010 det vill säga om cirka ett år.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010. Dnr 602-1512-2009

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M och FP:s förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis godkänna förvaltningens återrapport avseende Vintertullens servicehus, samt

att anföra följande:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka begärt att förvaltningen skulle ges i uppdrag att se om avtalet med Attendo Care AB följs på Vintertullens vård- och omsorgsboende samt servicehus. Detta har vid samtliga tillfällen avslagits av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet med instämmande från Centerpartiet.

Bakgrunden är den starka kritik som kommit dels från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, men främst från de boende och deras anhöriga. T ex ansåg Länsstyrelsen efter ett tillsynsbesök i november 2009 att ”Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare”.

Först vid nämndens sammanträde den 20 maj 2010 förstod även majoriteten att något borde göras, varför de till sist gick med på att uppdra till förvaltningen att till dagens sammanträde bl a återkomma med en fullständig redogörelse av avtalet i sin helhet och dess uppfyllelse.

2007-10-25 beslöt Södermalms stadsdelsnämnds borgerliga majoritet att utse Attendo Care AB som entreprenör för driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende. Enligt den redovisning vi nu har fått ta del av, framgår att de flesta av de löften som Attendo gav i anbudet inte har uppfyllts inom rimlig tid. En del löften är ännu inte uppfyllda. Av de 25 anbudsåtaganden som redovisas på sid 17 i förvaltningens utlåtande, har tre åtaganden genomförts under 2008, tretton under 2009, varav fyra under andra halvåret och fyra under 2010. Resterande åtaganden är ännu ej uppfyllda.

Under januari – mars 2010 har ca 90 % av det beslutade biståndet på servicehuset bemannats. Det kan jämföras med 100 % på Tanto servicehus och drygt 100 % på Hornstulls servicehus. Av de bemannade tiderna på Vintertullens servicehus har nära hälften utförts av vikarier. Det är anmärkningsvärt. De boende har behov av en hög kontinuitet och trygghet.

Förvaltningen anser att entreprenören uppfyller delvis de angivna kraven på självbestämmande och integritet. Det första förtroenderådet på Vintertullen ägde rum den 2 februari 2010. Vi anser inte att kraven därmed har uppfyllts.

Detta är bara några av de exempel som visar att avtalet inte uppfyllts i huvudsak. Skälet till att förvaltningen har en annan syn, är att i avtalet med Attendo framgår inte vid vilken tidpunkt anbudsåtagandena skulle ha genomförts. Av det skälet anser stadens juridiska expertis att det inte är möjligt att häva avtalet. Vi kan därför konstatera att med de borgerliga partiernas politik att dogmatiskt sälja ut all kommunal verksamhet så snabbt som möjligt har anbudsunderlaget stora brister, vilket medför att juridiska snarare än mänskliga aspekter blir avgörande.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att det är allvarligt att avtalet med Attendo Care AB är av så dålig kvalitet, att vi idag inte har möjlighet att häva avtalet trots att åtagandena inte uppfyllts. Visserligen har nu förvaltningen dragit lärdom av detta, och kommer att tidsätta åtaganden i fortsättningen. Men det har inte hjälpt de boenden på Vintertullen som drabbats av majoritetens syn att vårdföretagens väl ska gå före de boende.

§9 Återremitterat ärende – Redovisning av Södermalms stadsdelsförvaltnings samarbete med landstinget.

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har kartlagt samverkansformerna inom stadsdelsområdet och kan konstatera att samverkan med landstinget sker i olika former och på olika nivåer. En bedömning är att det finns mycket positiv samverkan men att det också finns utvecklingsområden.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 4 juni 2010. Dnr 1460-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Förvaltningen har gjort en mycket genomgripande redovisning av den samverkan som ska ske med landstinget. Bakgrunden till att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskade en sådan redovisning, var att Landstingets revisorer i en rapport (5/2009) kritiserat den bristande samverkan som sker med länets kommuner.

Skälen till den bristande samverkan beror på de ändrade förutsättningar som råder med bl.a. Vårdval Stockholm och det
stora antalet privata utförare både inom kommunal och landstingskommunal verksamhet. Det är alltså politiska beslut
av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet som är orsak
till detta.

Priset för dessa beslut har blivit högt både i ökade kostnader för administration, och för försämrad vård och omsorg.

§10 Återremitterat ärende – Åtgärdsplaner utifrån Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboendena som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger densamma till handlingarna.


2. Nämnden godkänner därmed den i mars bordlagda rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

År 2009 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden som drivs på entreprenad inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt 69,32 % av de uppställda kraven på god kvalitet. De områden som genomgående uppvisar lägst resultat är demens, inkontinens och munhälsovård. De förbättringsåtgärder som krävs är främst en bättre följsamhet till gällande riktlinjer och rutiner och i några fall att utarbeta lokala rutiner för det arbete som redan bedrivs.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 maj 2010. Dnr 141.2010-1.6

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förlag till beslut.

§11 Månadsrapport för maj 2010

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport per maj 2010.

Ärendet

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 9 juni 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvalningens förslag till beslut.

§12 Nominering till stadens Kvalitetsutmärkelse 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar Beställarenheten för äldre, Hornskrokens vård- och omsorgsboende, Söders specialteam och Södermalms hemtjänst AB som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 19 maj 2010. Dnr 468-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Yttrande över revisorenas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-06-01

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2009 för Södermalms stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 januari 2010. Dnr 388-2010-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2009 vid vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Nämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att till septembersammanträdet återkomma med åtgärdsförslag inklusive tidsplaner.

2. Nämnden uttalar att det dels måste finnas rutiner, kända hos all personal, dels att stadens riktlinjer ska följas.

Därutöver anförde nämnden följande:

Stadsdelsnämnden har fått kompletterande information om vilka förbättringsområden som finns på varje boende. Vi menar dock att detta inte räcker, då det bl.a. framgår att det inte finns t ex upprättade vårdplaner, brister i dokumentationen, saknad av tillräckliga kunskaper i svenska mm.

Vi har tidigare i ärendet som rörde den enskilda verksamheten, ställt samma återkoppling. Staden har idag ett ersättningssystem som innebär att alla utförare erhåller samma ersättning. Vi menar då att kvaliteten ska kunna avspeglas på samma sätt, oavsett huvudman.

Ärendet

År 2009 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt 76 % av de uppställda kraven på god kvalitet. Starka områden är ”Kontakt med läkare och annan HSN-personal, palliativ vård – vård i livets slutskede och nutrition. De områden som uppvisar lägst resultat är rehabilitering, demens, inkontinens och munhälsovård. De förbättringsåtgärder som krävs är främst en bättre följsamhet till gällande riktlinjer och rutiner och i några fall att utarbeta lokala rutiner för det arbete som redan bedrivs.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 maj 2010. Dnr 488-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förlag till beslut.

§15 Åtgärder med anledning av brukarundersökningen 2009

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet

Förvaltningen anmälde till stadsdelsnämnden 2010-02-11 § 27 den brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning som staden genomförde 2009.

Stadsdelsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni månad med en återrapportering av vidtagna åtgärder på alla enheter med anledning av brukarundersökningen.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 maj 2010. Dnr 49-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§16 Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av brukarundersökningar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet

Resultaten av brukarundersökningarna inom äldreomsorgen som staden genomförde hösten 2009 redovisades till stadsdelsnämnden 2010-02-11. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till junisammanträdet med en återrapportering av vidtagna åtgärder på alla enheter, oavsett huvudman.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 21 maj 2010. Dnr 54-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Modernisering och ombyggnad av Hornstulls vård- och omsorgsboende

Inriktningsbeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning av behovet att utreda en modernisering och ombyggnation av Hornstulls vård- och omsorgsboende och uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att ta fram ett genomförandebeslut.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att verksamheten på Hornstulls vård- och omsorgsboende tas över i egen regi, då avtalet med HSB Omsorg går ut den 31 mars 2011, i avvaktan på ett beslut om genomförande av modernisering och ombyggnation av Hornstulls vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen riktat kritik mot bostads-standarden vid Hornstulls vård- och omsorgsboende på grund av att rummen saknar eget hygienutrymme och kokmöjligheter. För att korttidsboendet vid Hornstulls vård- och omsorgsboende ska uppfylla Boverkets normer för bostadsstandard krävs en ombyggnation. Stadsdelsnämnden föreslås ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av en modernisering och ombyggnation av Hornstulls vård- och omsorgsboende för att ta fram ett förslag till genomförande-beslut. I avvaktan på beslutet föreslår stadsdelsförvaltningen att verksamheten tas över i egen regi när avtalet med nuvarande entreprenör upphör. Förvaltningens bedömning är att det är tveksamt om en förlängning kan anses rimlig samtidigt som den planerade moderniseringen och ombyggnationen försvårar genomförandet av en upphandling av driften.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 27 maj 2010. Dnr 204-2010-1.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§18 Avveckling av hemtjänstenheten Söders specialteam

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla hemtjänstenheten Söders specialteam från och med 1 oktober 2010.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att teckna nödvändiga avtal med Söders demens och specialteam AB (under bildande).

3. Stadsdelsnämndens beslut att avveckla hemtjänstenheten Söders specialteam gäller under förutsättning att Söders demens och specialteam AB (under bildande) antas som utförare i stadens ramavtalsupphandling av utförare inom hemtjänsten.

Ärendet

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kundvalssystemet innebär att den som är beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Staden genomför, genom Äldreförvaltningen, upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare. Enligt stadens policy för konkurrens ska personal uppmuntras att överta tidigare kommunalt driven verksamhet (”avknoppning”).

Söders specialteam utför hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut för personer med psykiska och/eller missbruksproblem och olika demenshandikapp. Enhetschefen har genom eget bolag, i enlighet med tidigare anmäld avsiktsförklaring, ansökt om att antas som utförare inom stadens hemtjänst. Under förutsättning att Äldrenämnden beslutar att anta företaget som utförare, så uppfylls förutsättningarna för genomförande av ”avknoppning”, varför stadsdelsförvaltningen föreslår att hemtjänstenheten Söders specialteam avvecklas.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 10 juni 2010. Dnr 31-2010-2.2.2.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) yrkade avslag till ansökan om att avveckla hemtjänstenheten Söders specialteam.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå ansökan om att avveckla hemtjänstenheten Söders specialteam

att därutöver anföra följande:

Rättsläget gällande avknoppningar är oklart. Kammarrätten dömde förra året avknoppningen av Vantörs hemtjänst som olaglig, och staden befinner sig mitt i en överklagansprocess till Regeringsrätten. Därför är det anmärkningsvärt att staden trots detta oklara rättsläge fortsätter avknoppningarna av hemtjänstenheter. Särskilt anmärkningsvärt är det med tanke på att staden har stoppat avknoppningarna av förskolor. Varför avknoppningarna av hemtjänst fortsätter framstår i ljuset av detta som anmärkningsvärd.

Det är ett framsteg att staden numera säger sig vilja följa lagen och genomföra avknoppningarna till marknadsmässiga priser. Frågetecken kan dock sättas inför hur pass marknadsmässigt det föreslagna priset verkligen är. Söders specialteam har de senaste tre åren gjort ett sammanlagt överskott om 2,2 mnkr, vilket får värderingen av enheten till 2,4–2,6 mnkr att framstå som mycket låg.

Enligt kommunallagen så har vi som politiker en skyldighet att hushålla väl med medborgarnas pengar. Det föreslagna priset är för lågt i förhållande till enhetens värde och kan inte betraktas som god hushållning med stockholmarnas skattepengar.

§19 Redovisning av pågående projekt inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av pågående projekt inom äldreomsorgen.

Ärendet

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde för äldreomsorg pågår sammanlagt 18 projekt finansierade med stimulansmedel, beviljade 2009, från Socialstyrelsen. Projekten behandlar ämnen som rehabilitering, kost och nutrition, demens, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet samt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 11 av projekten drivs av enskilda utförare.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 20 maj 2010. Dnr 498-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 Redovisningen av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre

Beslut

Nämnden återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan inkl tidsplan till septembersammanträdet.

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är positivt att internkontrollen visar att handläggningen på beställarenheten för äldre uppfyller de krav som ställs på en rättssäker biståndshandläggning och att ansökningarna är handlagda i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.

Internkontrollen visar dock på ett antal förbättringsområden. Mest graverande menar vi att genomförandeplaner ej inrapporteras i tid, då dessa ligger till grund för den hjälp den enskilde ska få av utföraren.

Men det finns även andra förbättringsområden och därför önskar vi en återrapportering.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en internkontroll i form av personaktsgranskning inom beställarenheten för äldre. Syftet är att klarlägga om enheten tillämpar en rättssäker biståndshandläggning och om beställarenhetens åtaganden uppfylls.

Helhetsbedömningen är att handläggningen på beställarenheten för äldre uppfyller de krav som ställs på en rättssäker biståndshandläggning. Ansökningar om bistånd är handlagda i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 25 maj 2010. Dnr 531-2010-7.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förlag till beslut.

§21 Heminstruktör för hörselskadade

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på medborgarförslaget

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden med begäran om att en kartläggning av antalet personer över 18 år med hörselskador görs, samt att en tjänst som heminstruktör för hörselskadade instiftas. Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att överlämna och åberopa detta tjänstelåtande som svar på medborgarförslaget.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 26 maj 2010. Dnr 70-2010-1.2.3.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget yrkande.

att med hänvisning till vårt yrkande vid behandlingen av underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 samt med instämmande i lokala handikapprådets synpunkter i frågan den 8 juni 2010 uppdra åt förvaltningen att vid arbetet med budget och verksamhetsplan för 2011 planera för inrättandet av en tjänst som heminstruktör för hörselskadade från och med 2011.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Birka Cruises, Stadsgårdsterminalen, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.30 – 00.00 inomhus och utomhus på Birka Cruises, Stadsgårdsterminalen, 116 45 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Birka Cruises AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Birka Cruises, Stadsgårdsterminalen, 116 45 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.30 – 00.00 i restaurang, som ligger i terminalbyggnaden, och på uteservering. Mest vanligt är att restaurangen stänger i samband med att båten Birka Cruises lämnar hamnen. Sällskap kan hyra in sig i restaurangen, enligt ansvarig på Birka Cruises, och vid dessa tillfällen önskar de få servera alkoholhaltiga drycker fram till 00.00.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 27 maj 2010. Dnr 512-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Seyhmus vegetariska deli / Kafé, Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 14.00 – 22.00 inomhus och utomhus på Seyhmus vegetariska deli / Kafé, Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Hemma hos Seyhmus som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten och till slutna sällskap på Seyhmus vegetariska deli / Kafé, Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 14.00 – 22.00 i restaurang och på uteservering.

Förvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande från den 1 juni 2010. Dnr 547-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§24 Anmälan av Äldre direkts Kvartalsrapport 1

Ärendet

Äldre direkt har lämnat sin första kvartalsrapport för perioden januari – mars 2010. Där framgår det att totalt i staden har 27942 samtal mottagits.

För Södermalms del rör det sig om 4592 samtal. Majoriteten av samtalen, 4186, rör myndighetsutövningen och ärendetyperna fakturafrågor och hemtjänst är mest förekommande. Vad gäller samtal kring utförarfrågor, sammanlagt 235, har flertalet handlat om hemtjänst. Av samtliga samtal som avsett Södermalm har Äldre direkt kunnat lösa 2349 utan förvaltningens medverkan.

Södermalm är den stadsdel som har högst antal samtal i statistiken och mängden samtal har stadigt ökat från knappt 1400 i januari till drygt 1700 i mars.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 17 maj 2010. Dnr 418-2010-1.2.1.

§25 Anmälan av förskolornas öppethållande

Ärendet

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 2 juni 2010.

Dnr 493-2010-4.3.

§26 Anmälan av inspektionsrapport om Södra Hammarbyhamnens förskolor

Ärendet

Södra Hammarbyhamnens förskolor har varit föremål för inspektion av Utbildnings­förvaltningen under tiden 16-26 mars 2010. Enheten omfattar förskolorna Båtbyggaren, Båtbyggargatan 19, Kryssningen, Kryssargatan 7 och Sjöresan på Hammarbyterassen 39-43.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 2 juni 2010.

Dnr 440-2010-1.6.

§27 Anmälan av inspektionsrapport om Södra stations förskolor

Ärendet

Södra stations förskolor har varit föremål för inspektion av Utbildningsförvaltnin­gen under tiden 22 februari till 9 mars 2010. Södra stations förskolor omfattar förskolorna Kastanjen, Fatbursgatan 30, Rosen, Rosenlundsgatan 48 A, Pärlan, Fatbursgatan 14 B och Krusbär, Tantogatan 1-5. I enheten ingår också språkförskolan Bamse och dagbarnvårdare men de omfattas inte av inspektionen.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 2 juni 2010.

Dnr 500-2010-1.6.

§28 Anmälan av förskoleundersökning 2010

Ärendet

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK) har genomfört en kvalitetsmätning i stadens kommunala och enskilt drivna förskolor. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten inom förskolorna.

Föräldrar till alla barn inskrivna vid förskolan har ombetts att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten inom förskoleverksamheten. Svaren samlades in under februari-april 2010. Svarsfrekvensen för de kommunala förskolorna inom Södermalms stadsdelsområde uppgick till 71 % och 66 % för de enskilt drivna förskolorna.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 2 juni 2010.

Dnr 552-2010-1.2.1.

§29 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära en tidsplan av Aleris Hemtjänst Östra till augustisammanträdet när genomförandeplaner för alla kunder ska var upprättade.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av Äldreförvaltningen fått i uppdrag att utföra avtalsuppföljningar av utförare av kundval för hemtjänst. Uppföljningen sker utifrån Äldreförvaltningens mall ” Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad”. Uppföljningen sker löpande under året och anmäls till nämnden två gånger per år, juni- och decembernämnden.

Fram till den 25 maj har tio utförare av hemtjänst följts upp, varav två, Nytorgsgårdens hemtjänst och Söders specialteam, är egen regi, de övriga är privata utförare.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 25 maj 2010.

Dnr 509-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden ställde sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förslag till beslut.

§30 Anmälan av Socialstyrelsens beslut över stadsdelsnämndens svar på tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen av Vintertullens servicehus

Ärendet

Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder stadsdelsnämnden vidtagit för att komma till rätta med de påtalade bristerna är tillräckliga. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 25 maj 2010.

Dnr 602-1512-2009

§31 Anmälan av granskning av Guldbröllopshemmets profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar

Beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med åtgärdsförslag med tidsplan på septembersammanträdet.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla denna uppföljningsmodell - om möjligt med äldreförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar.

Samt att därutöver anföra:

Äldreomsorgsinspektörernas rapport ang. Guldbröllopshemmets profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar är positiv.

Det finns dock några förbättringsområden och vi ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag och en tidsplan.

Äldreomsorgsinspektörernas uppföljningsmodell är intressant – möjligen kan den utvecklas till att även användas inom de kommunala verksamheterna generellt.

Äldrenämnden har också i sitt yttrande över budgeten för de kommande tre åren uttryckt ett önskemål att ett kontrakt även ska utvecklas med de kommunala enheterna, precis som idag sker med enskilda utövare.

Ärendet

Äldreomsorgsinspektörerna genomför under 2010 granskningar av samtliga profilboenden för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar inom staden. Såväl de kommunala som de entreprenaddrivna verksamheterna kommer att granskas. Inom Södermalms stadsdelsområde har Guldbröllopshemmet granskats. Syftet med inspektörernas granskning är att beskriva och bedöma kvaliteten utifrån de äldres perspektiv.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 27 maj 2010.

Dnr 539-2010-1.6.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden ställde sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förslag till beslut.

§32 Anmälan av plan för internkontroll under åren 2010-2011 inom avdelningen Social omsorg

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att till septembersammanträdet ge en uppföljning av fritidsverksamheten inkl. parklekar.

2. I övrigt lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Avdelningen Social omsorg har upprättat en internkontrollplan för åren 2010-2011. Internkontrollplanen är ett komplement till förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys, vilken är en del av verksamhetsplanen. Utförda kontroller kommer att redovisas i rapporter som årsvis föreläggs stadsdelsnämnden.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 24 maj 2010.

Dnr 466-2010-1.6.

Förslag till beslut

Ordförande Margareta Björk m fl (M) och Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden ställde sig bakom det.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M och FP:s förslag till beslut.

§33 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn av handläggning och dokumentation inom enheten för vuxna och av familjevården inom Södermals stadsdelsnämnd

Ärendet

Socialstyrelsen har granskat handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem och anser att det finns brister som behöver åtgärdas. Bland annat går det inte att utläsa hur socialtjänsten har handlagt ärendet eller om den enskilde har kommunicerats utred­ningen, underrättats om socialnämndens beslut och i förekommande fall infor­merats om möjligheten att överklaga. I övrigt uppfyller Södermalms stadsdels­nämnd lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser. Socialstyrelsen överlämnar till nämnden att inom ramen för sitt kvalitetssäkringssy­stem vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med påta­lade brister. Därmed avslutar socialstyrelsen ärendet.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 24 maj 2010.

Dnr 421-2010-1.4.

Dnr 431-2010-1.2.1.

§34 Anmälan av medborgarförslag angående sittplatser vid Norra Hammarbyhamnen

Ärendet

Ett medborgarförslag som gäller sittplatser vid Norra Hammarbyhamnen inkom till förvaltningen den 20 maj 2010 (bifogas). Förslaget avser terrasserna nedanför vändplatsen längst ner på Östgötagatan, vid Östgötagatan 100. Förslagsställaren menar att terrasserna skulle vara utmärkta att använda till sittplatser genom att bänkar sätts ut på dem och påpekar att många människor passerar här och även turister hittar hit. Många har också sin arbetsplats i kvarteren omkring och skulle kunna utnyttja sittplatserna på raster.

Förvaltningen håller med förslagsställaren och tycker att förslaget är utmärkt. Då förvaltningen hade möjlighet att direkt avsätta resurser för de önskade åtgärderna är förslaget redan genomfört. Totalt har 12 bänkar satts ut på terrasserna.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 25 maj 2010.

Dnr 510-2010-1.2.4.

§35 Anmälan av överenskommelse om samverkan gällande budget- och skuldrådgivning

Ärendet

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm beslutade

i mars 2007 om samarbete inom bland annat verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning. Norrmalms och Södermalms stadsdelsnämnder beslutade i november 2009 att samverkan skulle utvidgas till att även omfatta Södermalms stadsdelsnämnd from den 1 januari 2010. Samverkan innebär att budget- och skuldrådgivningen för de fyra stadsdelsnämndernas räkning utförs av Norrmalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsdirektörerna för Norrmalms respektive Södermalms stadsdelsförvaltningar har undertecknat en överenskommelse, som reglerar hur gemensamma kostnader för hanteringen av budget- och skuldrådgivningen ska fördelas mellan parterna och hur samverkan och uppföljning i övrigt ska fungera.

Förvaltningen redovisade ärendet i anmälan från den 11 maj 2010.

Dnr 500-977-2009

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna ärenden till stadsdelsnämnden den 5 maj - 1 juni 2010.

§37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 1 juni och den 15 juni 2010.

§38 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 6 från den 8 juni 2010.

§39 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 6 från den 8 juni 2010.

§40 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Tanto servicehus förtroenderåd den 11 mars 2010.

§41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Vårdnadsbidrag 2010-6

§42 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§43 Anmälan av tf förvaltningschefer under semesterperioden 2010

Under förvaltningschef Anders Carstorps ledighet tjänstgör nedanstående avdelningschefer som tf förvaltningschefer angivna datum. Anders Carstorp vidaredelegerar åt tf förvaltningschefer att fatta beslut enligt delegation i sådana ärendes som förvaltningschefen fått nämndens bemyndigande att avgöra (6 kap 37 § kommunallagen).

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg vilket innebär att tjänsteman som av förvaltningschefen fått rätt att fatta vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare till underordnad. Förvaltningschefen ska hålla nämnden informerad om vilka som får beslutsrätt vidaredelegerad till sig.

DAG

DATUM

(TF) FÖRVALTNINGSCHEF

Måndag - Söndag

28/6 - 11/7

Marianne Nateus

Måndag - Torsdag

12/7 - 15/7

Sven Byström

Tisdag - Söndag

20/7 – 1/8

Sven Byström

Måndag - Söndag

2/8 - 8/8

Denise Melin

§44 Information från förvaltningen

Förskola

Den 7 juni 18.30 hölls ett möte i Sjöstadsskolan för personer som söker förskola i Södermalms stadsdelsområde till hösten. Mötet var välbesökt och många frågor ställdes.

För närvarande väntar 275 barn, varav 119 barn boende i Sjöstaden, väntar fortfarande på förskoleplats. Förvaltningen har gott hopp om att klara barnomsorgsgarantin i augusti.

Skolavslutningen

Polisen och fältassistenterna fanns ute på de platser där ungdomar samlas och festar under skolavslutningarna. Samarbetet mellan polisen och fältassistenterna fungerade mycket bra.

Feriearbetande sommaren 2010

229 ungdomar har erbjudits feriearbete inom stadsdelsförvaltningen i sommar. De första har redan börjat arbeta bl.a. inom äldreomsorg, barnomsorg, som aktivitetsvärd ellerparkvärd.

Missbruksvård

Landstingets upphandling av missbruksvård är avslutat. Capio AB vann upphandlingen.

Bröllop

I samband med kronprinsessan Victorias bröllop kommer flera avspärrningar att sättas upp den 17 – 19 juni. Det innebär att det kommer att vara svårt att ta sig fram med bil. Dessutom kommer det inte att vara möjligt att ta sig över kortegevägen den 19 juni. Den 17 och 18 juni finns ett antal passager som går att använda.

Vid äldreboenden och dagverksamheter bjuds det på tårta i anledning av det kungliga bröllopet.

§45 Övriga frågor

Trevlig sommar

Ordförande Margareta Björk tackade de fackliga företrädarna, nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete under våren samt önskade alla en trevlig sommar.

Vice ordförande Jan Forsell önskade Margareta Björk detsamma.