Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud avseende driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

13 Angående äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans

Skrivelse från (S), (V) och (MP)
Dnr 384-2010-7.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fyllnadsnominering till Södermalms pensionärsråd 2010

15 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorgen för år 2010 och 2011

17 Redovisning av verksamhetsuppföljning vid Kreativ Center

19 A Medborgarförslag om ny skejtpark och multisportplan på Söder

Remissärenden

20 Revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från Finansroteln, dnr: 119-1060/2010
Dnr 617-2010-1.5.1.

21 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

22 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelse
Dnr 681-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 329-1353/2010
Dnr 682-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Blå Skåpet, Götgatan 53

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 648-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Brofästet, Hornstulls strand 13

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 719-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Montmartre, Hornsgatan 70

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 741-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Format (Creme Glashuset), Katarinavägen 15

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 718-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 742-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Summit skofabriken, Långholmsgatan 27

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 743-2010-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

31 Anmälan av beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning enligt kommunallagen - nu fråga om inhibition

32 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

33 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

35 Svar till Arbetsmiljöverket enligt 17 § förvaltningslagen

36 Anmälan av rapport från inspektioner av särskilt boende inom Region Öst

37 Tidplan för Aleris hemtjänst Östra

38 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelnämndsområden

40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

44 Anmälan av balanslista

45 Anmälan av förtroenderådens protokoll

46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

47 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Margareta Björk (M) och vice ordförande Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 31 augusti 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 17 juni justerat den 22 juni 2010.

§2 Antagande av anbud avseende driften av Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 juli 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 707-2010-7.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juli 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juli 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juli 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 juni 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 juni 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapport för juli 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2010.

Ärendet

Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 3 mnkr efter resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 augusti 2010.

Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Yttrande över Socialstyrelsens tillsyn av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar stadsdelsförvaltningens förslag till åtgärder vid Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende till Socialstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde en tillsyn vid Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende den 4 mars 2010. I tillsynsrapporten riktar Socialstyrelsen kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister i den dokumentation som förs enligt Socialtjänstlagen och att det saknas ett system för att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning på vård- och omsorgsboendena. Bristerna medför att enskildas rättssäkerhet och delaktighet inte garanteras. Stadsdelsförvaltningen kan till stora delar instämma i Socialstyrelsens kritik och redovisar vilka åtgärder som genomförts och kommer att genomföras. Bland annat har nya genomförandeplaner upprättats av utföraren, som granskats av stadsdelsförvaltningen.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2010.

Dnr 554-2010-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Angående äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans

Skrivelse från (S), (V) och (MP)

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelse.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen kommer vid en eventuell omstrukturering av servicehusen ge alla som har en bostad i servicehuset rätt att bo kvar enligt 4 kap. 1§ SoL. Den enskildes behov av hälso- och sjukvård kommer att tillgodoses genom primärvården och hemtjänstinsatser erhålls enligt Stockholms stads kundvalssystem.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juni 2010.

Dnr 384-2010-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) enligt följande:

De fyra partierna Allians för Stockholm har presenterat en gemensam avsiktsförklaring med femton prioriteringar för framtidens Stockholm. I en av dessa står:

”…. Äldre par med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet. Vi vill därför införa en parboendegaranti.”

§14 Fyllnadsval till Södermalms pensionärsråd 2010

Beslut

Att i enlighet med föreliggande nominering och val utse PRO:s representant Birgit Hinderson till ledamot i Södermalms pensionärsråd efter Hans Prenke.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 juni 2010.

Dnr 782-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorgen för år 2010 och 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel och förvaltningens fördelning för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2010 och 2011

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Medel om sammanlagt 5 047 tkr har genom Socialstyrelsen reserverats för kvalitetshöjande insatser för äldre på Södermalm. Nämnden ska besluta om fördelning av medlen som sedan ansöks. Medel söks inom områdena:

Kost och nutrition 681 tkr

Demens 1206 tkr

Sociala innehållet 2030 tkr

Uppsökande verksamhet 730 tkr

Projektsamordning 400 tkr

Medlen fördelas till såväl externa utförare som till verksamheter i egen regi.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 juli 2010.

Dnr 735-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Uppföljningsrapport av Vintertullens vård- och omsorgsboende samt servicehus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten.

2. Stadsdelsnämnden översänder bilagda uppföljningsrapporter över vård- och omsorgsboende och servicehus till äldreförvaltningen enligt beslut från kommunfullmäktige.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har beslutat 2010-05-17 om att ge förvaltningen i uppdrag att till augustisammanträdet återkomma med en uppföljningsrapport över Vintertullens vård- och omsorgsboende. Uppföljningsrapporten består av en handlingsplan över de förbättringsåtgärder som tillsynsmyndigheten godkänt att förvaltningen och entreprenören föreslagit i sina svar till tillsynsmyndigheten.

Uppföljningsrapporten innehåller även den årliga kvalitetsuppföljningen som genomförs på alla stadens vård- och omsorgsboenden och servicehus.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juli 2010.

Dnr 443-2010-1.2.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Redovisning av verksamhetsuppföljning vid Kreativ Center

Beslut

Stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt Center som är en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet.

Enligt upprättat avtal mellan Sensus och Södermalms stadsdelsnämnd ska parterna årligen i maj månad göra en gemensam fördjupad uppföljning och utvärdering av verksamhetsåret.

Förvaltningen har den 20 maj 2010 genomfört verksamhetsupp-följning vid Kreativt Center. Resultatet av uppföljningen visar att verksamheten vid Kreativt Center drivs i enlighet med de krav och villkor som anges i upprättat avtal.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2010.

Dnr 551-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under våren 2010 genomfört uppföljning av fyra verksamheter med inriktning funktionsnedsättning som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Uppföljningen omfattar tre boenden och ett korttidshem.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak uppfyller de mål och riktlinjer som anges i gällande författningar och stadens riktlinjer samt de krav, villkor och åtaganden som anges i upprättade entreprenadavtal. Verksamheterna ger intryck av att hålla en god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De avvikelser som finns följs upp löpande. Vid behov begär förvaltningen in en åtgärdsplan. Mindre avvikelser kommer att följas upp vid kommande uppföljningar under hösten 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 juli 2010.

Dnr 722-2010-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Uppföljning av beställning kontra insatser på individnivå på Vintertullens servicehus

Beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger uppföljningsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Vintertullens servicehus och vars beslut om bistånd har fattats av Södermalms stadsdelsförvaltning. Fyra personer avböjde intervju. Frågor har ställts om personen är nöjd med hemtjänsten, om beviljade insatser utförs, om kontaktperson finns och om en genomförandeplan finns. 42 personer har en genomförandeplan, men de kom inte alltid ihåg om de själv varit med och upprättad och skrivit under planen. De tillfrågade är överlag nöjda. De som inte är nöjda eller har synpunkter har erbjudits hjälp att framföra klagomål eller med att se till att samtliga beviljade insatser utförs.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juli 2010.

Dnr 779-2010-1.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Medborgarförslag om ny skejtpark och multisportplan på Söder

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslag inkommet den 3 juni 2010.

Dnr 583-2010-1.2.4

§21 Revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från Finansroteln, dnr: 119-1060/2010

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens svar på remissen ”Revidering av stadens basnyckeltal” till kommunstyrelsen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till reviderade basnyckeltal med ambitionen att samordna nyckeltalen med annan officiell statistik. Många av remissens nyckeltal mäter organisationens struktur och processer, inte effekten/resultaten för brukarna. Måluppfyllelsen bör, enligt förvaltningens uppfattning, i större utsträckning mätas med resultatnyckeltal, eftersom alla mål bör vara formulerade som resultat för målgruppen.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juli 2010.

Dnr 617-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget yrkande.

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

2. att därutöver framföra följande

Det är viktigt med nyckeltal som speglar kvalitet och ekonomi över mandatperioderna och oberoende av de politiska målsättningarna som istället följs upp med indikatorer. Nyckeltalen ska spegla väsentliga kvalitetsaspekter utifrån lagstiftning och forskning. Förebyggande insatser bör speglas i nyckeltalen i möjligaste mån.

Allmänt sett vill vi lyfta fram genusperspektivet och vikten av könsuppdelad statistik.

Det är för få basnyckeltal för individ- och familjeomsorgen och vi förutsätter att detta rättas till i slutförslaget. Det är bra att ha med ett nyckeltal om antal hemlösa, även om det endast finns statistik över antal hemlösa som fått tak-över-huvud-garanti. De mätningar som görs av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden borde vara tillräckliga för att kunna redovisa nyckeltalet.

Inom ekonomiskt bistånd är det viktigt ur brukarperspektiv med ett nyckeltal som visar både utredningstid och väntetid. Även väntetid till budget- och skuldrådgivning bör kunna vara ett nyckeltal.

Därutöver vill vi lyfta fram behovet av nyckeltal, som inte enbart är ekonomiska, för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kunde antal årsarbetare per omsorgstagare i särskilt boende tas med, i likhet med vad som föreslås för äldreomsorgen.

Inom personalområdet borde det vara av intresse att ha nyckeltal om till exempel andel timanställningar och andel heltidsanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtal respektive den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

§22 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens svar på remissen ”Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning”.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ”Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning -ändring av mätinstrument för nivåbedömning” med begäran om svar senast
2010-08-30.

Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till de förändringar som föreslås i ärendet. Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden godkänna och överlämna förvaltningens svar på remissen till kommunstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 juli 2010.

Dnr 538-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

De föreslagna förändringarna verkar vara steg i rätt riktning, och borde innebära större möjligheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande beteende att få sina behov tillgodosedda.

Vi ser fram emot att ta del av handikapprådets synpunkter, eftersom vi anser att deras uppfattning måste väga tungt. Tidigare har handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att nivåbedömningarna inte kan överklagas. Det är därför av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter.

§23 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden rekommenderar att även handläggningskostnaderna över stadens ses över.

 3. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anför nämnden följande:

Handläggningskostnaden för ensamkommande barn och ungdomar utgår till ansvarig stadsdelsnämnd endast för det första året. På Södermalm är för närvarande 85 barn i åldern 13-21 år aktuella. Under de 3,5 år som gått har endast ett ärende avslutat. Möjligen har flera stadsdelsnämnder samma situation. En översyn och ev. förändring av handläggningskostnaderna bör därför göras.

Ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning är det nödvändigt att revidera nuvarande riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret för mottagande av och boenden för ensamkommande asylsö­kande barn och ungdomar har exempelvis överförts till kommunerna. Ansvarig stadsdelsnämnd ska se till att barnets/den unges sociala situation utreds och att barnet/den unge får ett tryggt boende under asylprocessen och vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Riktlinjerna försöker också att klarlägga ansvaret kring gruppen barn och unga som tillfälligt vistas i Sverige utan sina vårdnadshavare och upp­märksammats i samband med att de bl.a. har gripits av polisen p.g.a. misstankar om brott. Dessa barn och ungdomar söker inte asyl utan har snarare en avvi­sande attityd till hjälp från myndigheter. Lagstiftningen är betydligt oklarare för denna målgrupp. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget med un­dantag för att de barn/ungdomar som själva ger sig till känna i en kommun/stadsdelsområde bör ha möjlighet att stanna kvar där och inte förflyttas till anvisningskommun.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 juli 2010.

Dnr 681-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) lade ett eget förslag till beslut. Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till förslaget.

§24 Nya brandskyddsregler, BBR avsnitt 5

Remiss från Ytterstads- och bostadsroteln, dnr: 1534/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens svar på ”Remiss av nya brandskyddsregler, BBR avsnitt 5” till kommunstyrelsen, Ytterstads- och bostadsroteln.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Boverket har utarbetat förslag till nya brandskyddsregler som handlar om byggnaders brandskydd vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Förvaltningen ställer sig positiv till de förändringar som föreslås och som syftar till att de som vistas i nämndens byggnader ska känna sig trygga och säkra med brandskyddet.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juli 2010.
Dnr 683-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 329-1353/2010

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Från och med 1augusti 2010 gäller delvis nya regler i tobakslagen och alkoholla­gen. Förändringarna i tobakslagen innebär bland annat att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvaret för tillsy­nen över märkningen av tobaksvarorna. Tidigare låg denna uppgift på Statens folk­hälsoinstitut (FHI). Justitieombudsmannen och FHI anser att provköp som tillsynsmetod inte bör tillämpas. Mot den bakgrunden föreslås ändring av nuva­rande riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Kommunstyrel­sen har skickat ut ett förslag till ändringar i nuvarande riktlinjer, utarbetat av social­tjänst- och arbetsmarknadsnämnden, på remiss till samtliga stadsdelsnämn­der. Förvaltningen ställer sig i stort sett bakom det aktuella förslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juli 2010.

Dnr 682-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Blå Skåpet, Götgatan 53

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00, på Blå Skåpet, Götgatan 53, 116 22 Stockholm

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är G.S.R. Investment Handelsbolag som ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Blå Skåpet, Götgatan 53 där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurang. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 22.00 på uteserveringen, 11.00 – 01.00 och under prövotid 11.00 – 03.00 i källaren. Prövotiden gäller fram till 2011-01-14.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 648-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Brofästet, Hornstulls strand 13

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Brofästet, Hornstulls strand 13, 117 39 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är MMY Experience AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Brofästet, Hornstull strand 13, 117 39 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering. Tillståndsenheten har per telefon meddelat att de felaktigt registrerat tiden för uteserveringen till 11.00 – 01.00 på remissen. Rätt tid ska vara 11.00 – 22.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 719-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Montmartre, Hornsgatan 70

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 12.00 – 01.00 inomhus och 12.00 – 22.00 utomhus på Café Montmartre, Hornsgatan 70, 118 21 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Café Montmartre som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Café Montmartre, Hornsgatan 70, 118 21 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 12.00 – 01.00 i restaurang och 12.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 741-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Format (Creme Glashuset), Katarinavägen 15

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och på uteserveringen på Format (Creme Glashuset), Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Bistro Créme AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Format (Creme Glashuset), Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 718-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid inomhus klockan 11.00 – 23.00 söndag – onsdag och 11.00 – 01.00 torsdag - lördag samt dag före helgdag. Serveringstiden 11.00 – 03.00 till slutna sällskap inomhus. Nämnden förslår serveringstiden utomhus klockan 11.00 – 22.00 på Hemma hos Kaj, Hammarby kaj 18, 120 32 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Streetfoodfactory Sverige AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten och till slutna sällskap på Hemma hos Kaj, Hammarby kaj 18,
120 32 Stockholm. Enligt meddelande per telefon av handläggaren på Tillståndsenheten har Streetfoodfactory Sverige AB ändrat sin ansökan och sökt tillstånd för serveringstiden 11.00 – 03.00 för slutna sällskap inomhus. Serveringstiden till allmänheten söndag – onsdag 11.00 – 23.00 och torsdag – lördag samt dag före helgdag 11.00 – 01.00 både inomhus och utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 742-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Summit skofabriken, Långholmsgatan 27

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Summit Skofabriken, Långholmsgatan 27, 117 33 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Hornstull Konferens & Event AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap i form av starköl, vin och starksprit på Summit Skofabriken, Långholmsgatan 27, 117 33 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 03.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus. Kontroll har gjorts med Tillståndsenheten att ansökan endast gäller slutna sällskap.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2010.

Dnr 743-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning enligt kommunallagen – nu fråga om inhibition

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade den 17 juni 2010 att avveckla Södermalms specialteam från och med den 1 oktober 2010. Beslutet gäller under förutsättning att den nya aktören, Söders demens och specialteam AB, antas som utförare i stadens ramavtalsupphandling.

Beslutet överklagades med begäran om inhibition till dess ärendet avgjorts av Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten, som senare kommer att ta upp målet till slutning prövning, har nu meddelat att de inte finner skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandet om inhibition avslås därför.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 3 augusti 2010. Dnr 707-2010-7.

§33 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet

Vid en tillsyn av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende har socialstyrelsen funnit allvarliga brister inom socialtjänstens område, vilket medför att de äldre som är bosatta på våningsplan ett och fyra inte garanteras trygghet och säkerhet i sina bostäder. Socialstyrelsen uppmanar Södermalms stadsdelsnämnd att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa missförhållandena.

Socialstyrelsen har också funnit brister inom hälso- och sjukvården och uppmanar verksamhetschefen att se till att ledningssystemet omfattar mätbara mål för hälso- och sjukvården samt att samtliga områden som anges i 4 kap. SOSFS 2005:12 ingår i ledningssystemet. Södermalms stadsdelsnämnd uppmanas även att säkerställa att all behörig hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till dokumentationen i enlighet med gällande regelverk.

Socialstyrelsen kommer att följa upp att nämndens åtgärder har haft effekt. Förvaltningen återkommer till nämnden i september 2010 med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med anledning av tillsynen.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 4 augusti 2010. Dnr 237-2010-1.3.

§34 Anmälan av Socialstyrelsens tillsyn vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet

Vid en tillsyn av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende har socialstyrelsen funnit allvarliga brister inom socialtjänstens område, vilket medför att de äldre som är bosatta på våningsplan fem inte garanteras trygghet och säkerhet i sina bostäder. Socialstyrelsen uppmanar Södermalms stadsdelsnämnd att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa missförhållandena.

Socialstyrelsen kommer att följa upp att nämndens åtgärder har haft effekt.

Socialstyrelsen rekommenderar också att verksamhetschefen för Nytorgsgården och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Södermalms stadsdelsförvaltning samt verksamhetschefen vid Trygg-Hälsa AB tar del av och tillämpar socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i verksamheter för personer med demenssjukdom.

Förvaltningen återkommer till nämnden i september 2010 med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med anledning av tillsynen.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 4 augusti 2010. Dnr 286-2010-1.3.

§35 Anmälan av Äldre Direkts kvartalsrapport II

Ärendet

Av Äldre direkts kvartalsrapport II för perioden april – juni 2010 framgår att det totalt i staden har mottagits 22932 samtal. Detta är en minskning med föregående period då 27942 samtal togs emot. Förklaringen till detta är att kvartal I präglades av en hög andel frågor rörande avgifter och fakturor. Tillgängligheten vad gäller besvarandet av samtal har ökat sedan föregående period. Den genomsnittliga väntetiden för att få tala med en handläggare har varit 1 minut och 57 sekunder.

För Södermalms del har 3855 (varav 581 fakturafrågor) samtal tagits emot under kvartal II, jämfört med 4592 (varav 1164 fakturafrågor) samtal föregående period. Äldre direkt har själv kunnat lösa 50 % av de inkomna samtalen som avsett Södermalm. Frågor rörande hemtjänsten är de mest frekventa och har ökat från 1 254 till 1493.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 3 augusti 2010. Dnr 769-2010-1.6.

§36 Svar till Arbetsmiljöverket enligt 17 § förvaltningslagen

Ärendet

Den 24 mars 2010 inkom en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 2 § arbets­miljöförordningen om att en förälder uppträtt hotfullt och kränkande mot arbetstagarna vid Nicolaigårdens förskola.

Den 12 april träffade Arbetsmiljöverket personal och skyddsombud vid en inspektion och konstaterade brister i arbetstagarnas säkerhet och den psykosociala arbetsmiljön.

Den 27 maj gjordes en uppföljande inspektion där det framkom att den handlingsplan mot hot och våld som finns behöver kompletteras. Vidare vill Arbetsmiljöverket ha svar på hur innehållet i inspektionsmeddelandet förts ut till berörda medarbetare, hur kraven har uppfyllts och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 30 juni 2010. Dnr 386-2010-1.4.

§37 Anmälan av rapport från inspektioner av särskilt boende inom Region Öst

Ärendet

Socialstyrelsen har via telefonsamtal från anhöriga fått information om att personer boende vid vård- och omsorgsboenden inte fått tillräckligt med vätska. Äldre och multisjuka personer kan lätt drabbas av uttorkning särskilt i samband med perioder med hög värme.

Socialstyrelsen genomförde den 19 och 20 juli 2010 oanmälda inspektioner vid tretton slumpmässigt utvalda särskilda boende n för äldre inom Region Öst. Inom Södermals stadsdelsområde granskades Kulltorps vård- och omsorgsboende samt Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende. Vid inspektionerna intervjuades sjuksköterska samt två omvårdnadspersonal inom i förväg fastställda frågeområden.

Resultatet visar att all personal hade kunskap om de äldres speciella behov vid långvarig värme samt att adekvata åtgärder vidtagits.

Vid några av verksamheterna saknades en dokumenterad riskbedömning och behandlingsanvisning för de personer som på grund av sin diagnos löpte stor risk för uttorkning eller övervätskning.

Ingen av de äldre som bodde vid de granskade vård- och omsorgsboendena hade behövt uppsöka akutsjukhus på grund av uttorkning.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 2 augusti 2010. Dnr 764-2010-1.6.

§38 Tidplan för Aleris hemtjänst Östra

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden fått i uppdrag att begära in en tidsplan av Aleris Hemtjänst Östra gällande upprättandet av genomförandeplaner för alla deras kunder.

Överenskommelse har gjorts med Aleris Hemtjänst Östra att upprättandet av genomförandeplaner för alla kunder ska vara genomfört senast 2010-09-14 då ny uppföljning är planerad.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 10 augusti 2010. Dnr 783-2010-1.2.1.

§39 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelnämndsområden

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade i mars 2010 att, tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck, genomföra en gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende.

Upphandlingen har genomförts av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, till vilken nämnden uppdragit att handlägga upphandlingen och teckna avtal med vinnande anbudsgivare.

Det upphandlade uppdraget avser att utförande av biståndsbeslutade omvårdnadsinsatser och åtgärdande av akuta vård- och omsorgsbehov, vilka är påkallade genom trygghetslarm. Insatserna utförs nattetid (kl. 22:00 – 07:30) året runt hos personer i ordinärt boende. Uppdraget omfattar även personer som bor inom s.k. trygghetsboenden och har kommunal hemtjänst och trygghetslarm.

Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från fyra anbudsgivare, av vilka tre kvalificerades för vidare prövning.

Efter genomförd utvärdering av anbud framkom att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnats av Omsorgshuset i Stockholm AB.

Verksamhetsövertagande kommer att genomföras från och med den 1 oktober 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 28 juni 2010. Dnr 226-2010-2.2.2.

§40 Anmälan av tilldelningsbeslut i central upphandling av driften av 10 vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad

Ärendet

Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har i enlighet med beslut och uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomfört upphandling av driften av följande tio vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad: Alströmerhemmet (Kungsholmen), S:t Erik (Kungsholmen), Mårtensgården (Enskede-Årsta-Vantör) Linnégården (Östermalm), Skolörten (Hässelby-Vällingby), Tallbacken (Bromma), Älvsjö, Veckobo (Farsta) samt Magdalenagården och Guldbröllopshemmet inom Södermalms stadsdelsnämnd.

Anbudsutvärderingarna har genomförts av en arbetsgrupp med deltagare från de berörda stadsdelsnämnderna (från Södermalms stadsdelsförvaltning avdelningschefen för äldreomsorgen och upphandlare). Arbetet har bedrivits i tre mindre grupper, där minst tre av deltagarna i varje grupp genom sitt arbete är sakkunniga avseende äldreomsorg och vård- och omsorgsboende.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i anmälan från den 28 juni 2010. Dnr 699-2010-2.2.2. Dnr 698-2010-2.2.2.

§41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnd den 2 juni – 11 augusti 2010.

§42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationen från den 29 juni, 20 juli, 10 augusti och den 18 augusti 2010.

§43 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 7 från den 17 augusti 2010.

§44 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 7 från den 17 augusti 2010.

§45 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§46 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Hornskrokens vård- och omsorgsboende den 15 februari 2010.
Hornskrokens vård- och omsorgsboende den 3 maj 2010.

Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende den 15 april 2010.

Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende den 10 juni 2010.

Tellus fritidscenter den 26 maj 2010.

§47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga beslut fanns att anmäla vid sammanträdet.

§48 Information från förvaltningen

Barnomsorgsgarantin

Alla barn som omfattas av barnomsorgsgarantin i september har eller kommer att få erbjudande om plats. Södermalm har för närvarande gott om tillgängliga förskoleplatser.

Handikappolitiskt program

Stadsledningskontoret framför att nämnderna troligen får stadens handikappolitiska program på remiss i oktober.

§49 Övriga frågor

Valdebatt

Den 2 september bjuder Södermalms stadsdelsnämnd in till en paneldebatt och frågestund inför kommande valet till kommunfullmäktige 19 september. Moderator vid valdebatten är Pelle Thörnberg, söderbo och journalist.

Tid och plats: torsdagen den 2 september klockan 18.00 i Tessinsalen,
Stockholms stadsmuseum vid Slussen.

__________