Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Återremitterat ärende - Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

4 Antagande av anbud avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Beslutsärenden

8 Återremitterat ärende - Redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre. Inklusive åtgärdsplan och tidplan

9 Återremitterat ärende - Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboende som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning

11 Redogörelse angående Socialstyrelsens tillsyn av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

12 Redogörelse angående Socialstyrelsens tillsyn av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

13 Redovisning av åtgärder med anledning av äldreomsorgs-inspektörernas granskning av Guldbröllopshemmets profilboende

15 Förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Remissärenden

16 Motion (2010:11) om en årlig "Återvinningsdag" i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 453-2010-1.5.1. Omedelbar justering

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering - My Place, Jan Inghe Hagströms torg 10, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 868-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Medis Creperie, Noe Ark gränd 6, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 854-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Petter Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302, 116 68 Stockholm Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Dnr 860-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Pubologi, Stora Nygatan 20 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 842-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

21 Anmälan av uppföljning över dagverksamheter för äldre

23 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen angående stadsdelsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn på Sjöstadsgården den 24 maj 2010

24 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

28 Anmälan av balanslista

29 Anmälan av förtroenderådens protokoll

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll från den 26 augusti 2010

§3 Återremitterat ärende - Talan om umgänge enligt 6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Antagande av anbud avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 836-2010-2.2.2.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 augusti 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad

§8 Redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre. Inklusive åtgärdsplan och tidplan

Beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag, att en gång per kvartal, återkomma till nämnden med en redovisning av personaktsgranskning vid beställarenheten för äldre,

2. Nämnden godkänner i övrigt förvaltningens redovisning.

Därutöver anförde nämnden följande:

Förvaltningens fortsatta granskning av personakter är viktig för utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen av två aspekter - dels synliggörs förbättringar, dels synliggörs utvecklingsområden.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en internkontroll i form av personaktsgranskning inom beställarenheten för äldre. Syftet är att klarlägga om enheten tillämpar en rättssäker biståndshandläggning och om beställarenhetens åtaganden uppfylls.

Helhetsbedömningen är att handläggningen på beställarenheten för äldre uppfyller de krav som ställs på en rättssäker biståndshandläggning. Ansökningar om bistånd är handlagda enligt gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2010. Ärendet återremitterades den 17 juni 2010.

Dnr 531-2010-7.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

§9 Återremitterat ärende - Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboende som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att delge enheterna stadsdelsnämndens beslut att de brister, som framkommer i rapporten, ska vara åtgärdade till nästa rapport.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att sända rapporten för Guldbröllopshemmet och Magdalenagården till de blivande entreprenörerna för kännedom.

3. I övrigt godkänns rapporten och läggs den till handlingarna.

Därutöver anför nämnden följande:

Våra medicinskt ansvariga sjuksköterskors årliga rapport om den kommunala hälso- och sjukvården, den s.k. QUSTA-uppföljningen, är viktig, oavsett driftsform Den har till syfte att dels visa på de förbättringar, som skett sedan föregående år, dels visa på de utvecklingsområden som kvarstår.

Av rapporten, som gäller för år 2009, framgår att det kvarstår brister sedan förra rapporten, vilket inte är acceptabelt. De brister som påpekas måste enligt vår mening vara åtgärdade till nästa rapport. År 2010 års rapport kommer enligt utsago visa på att så är fallet.

Vi anser vidare att det är viktigt att de blivande entreprenörerna vid Guldbröllopshemmet och Magdalenagården får ta del av den del i denna rapport, som berör dessa två boenden, varför förvaltningen får i uppdrag att ombesörja detta.

Ärendet

Under år 2009 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt 76 % av de uppställda kraven på god kvalitet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 september 2010. Ärendet återremitterades den 17 juni 2010.

Dnr 488-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Sofie Evertsson m fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

Rapporten ger en tydlig bild av läget beträffande den hälso- och sjukvård som bedrivs vid de vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Den visar att enheterna uppnår i genomsnitt endast 76 procent av de uppställda kraven på god kvalitet, då det finns allvarliga brister i vårdkvaliteten på flera områden i olika enheter.

Vi menar att detta i huvudsak beror på en eller flera av följande faktorer: resursbrist, brister i utbildningen hos personalen samt brister i ledarskap och organisation. Vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet det gröna och Vänsterpartiet konstaterar att den borgerliga majoriteten bär ett stort ansvar för dessa allvarliga brister.

§10 Tertialrapport 2/2010<BR>Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar densamma till kommunstyrelsen

2. Nämnden begär omslutningsförändringar om 35,0 mnkr

3. Nämnden godkänner i övrigt ärendet

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Därutöver anför nämnden följande:

Tertialrapport 2 visar fortsatt positiv utveckling både vad gäller budgeten och verksamheterna.

Det är glädjande att kunna läsa

- Söderandans brev till medlemmarna med uppmaning att anställa ungdomar under sommarferien gav viss utdelning och var en god början

- utvecklingsarbetet med resultatbaserad styrning fortgår

- valfriheten har ökat

- alla enheter för personer med funktionsnedsättning har läsombud

- en av dessa enheter har genom information om motion och hälsa skapat ett intresse så att flera brukare har börjat med fysiska aktiviteter

- att caféverksamheten i Stora Blecktornet är så populär

- att anhörigstödet nu även finns inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin

- fritidsgården Duvnäsgatans satsning på en grupp pojkar 14-17 år, som fått en positiv utveckling

- förskolan får överlag goda vitsord

- om fokusgrupperna bland 5-åringarna

- att antalet barn per årsarbetare nu är nere i 4.4

- om projektet kring matkvaliteten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen

- om dagsutflykter för äldre

- att antalet personer som uppbär försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl har minskat med 33 personer under året

- om metodutvecklingen inom social omsorg

- att sjukfrånvaron sjunkit

- att budgeten är i balans.

Det finns tyvärr även mål vi inte kunnat nå:

- de utökade resurserna för renhållning i parkerna har inte gett önskat resultat. Allmänhetens ansvar för det offentliga rummet måste ständigt påpekas. Förhoppningsvis kommer tingsrättsdomen, som gav två personer böter på 1500 kr vardera pga. nedskräpning i Vitabergsparken, att vara en varningssignal.

- målen vad gäller ungdomars drog- och alkoholbruk enligt stockholmsenkäten. En presentation och förslag till åtgärder kommer på oktobernämnden. Brottsförebyggande rådets seminarium med information till tonårsföräldrar är ett mycket bra initiativ och är här för att permanentas.

- antalet inledda utredning bland unga med anledning av yttranden till polis eller åklagare har ökat

- barnomsorgsgarantin i början av året (vilket även de båda gamla stadsdelsnämnderna inte heller kunde hålla 2006).

Återigen måste vi konstatera att 58,5 % av alla barngrupper ej är registrerade i stadens system, i vilket barngrupperna 1-3 år och 4-5 år är det som gäller.

Ärendet

Årets andra tertialrapport innebär att Södermalms stadsdelsnämnd bidrar positivt till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål under 2010. Bedömningen bygger på att verksamheten, med några få undantag, kännetecknas av en hög grad av måluppfyllelse samtidigt som aktiviteter genomförs som planerat. Det ekonomiska utfallet innebär att nämnden rymmer verksamheten väl inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Efter resultatöverföringar visar nämnden även ett mindre överskott.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 september 2010.

Dnr 212-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och KD:s förslag.

Reservation

lämnades av Sofie Evertsson m fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

lämnades av Sofie Evertsson m fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets åtta första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi oppositionspartier hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.

Vi kan konstatera att målet att hålla barnomsorgsgarantin inte har uppfyllts under en del av året. För att ge alla barn plats inom garantitiden föreslog förvaltningen i tertialrapport 1 en överinskrivning under våren, vilket innebär att antalet förskolegrupper där barnantalet överskrider 14 respektive 18 barn ökade. Detta rimmar naturligtvis med den ambitionsminskning som ägt rum i och med att ska-kravet som infördes av den förra majoriteten har ändrats av den borgerliga majoriteten till ett bör-krav som sedan ändrats till att bli en ambition.

Den borgerliga majoriteten och nu även förvaltningen betonar alltid när denna fråga diskuteras att en stor del av förskoleverksamheten äger rum i barngrupper med annan ålderssammansättning än den som stadens centrala ledning mäter. Detta tillsammans med ett annonserat förändrat arbetssätt och förändrad organisation inom förskolan tas av den borgerliga majoriteten till intäkt för att man kan negligera det faktum att barngruppernas storlek såväl när det gäller 1 – 3 år som 4 – 5 år har överskridit 14 respektive 18 barn. Men även grupperna med annan ålderssammansättning är för stora. Vi menar att denna kvalitetsförsämring är oacceptabel och att majoriteten har ett stort ansvar för att antalet barn i förskolegrupperna minskar för att kvaliteten i förskolan inte ytterligare skall försämras. Beträffande förskolan kan även konstateras bristande måluppfyllelse när det gäller att Förskolan är rolig, utmanade och främjar barns utveckling respektive Föräldrarna känner till förskolans mål och arbetssätt, vilket är klart otillfredsställande.

Andelen personer som återremitteras från Jobbtorg överskrider fortfarande årsmålet. Likaså nås inte målet beträffande andelen bidragstagare som kommit ut i egen försörjning efter att ha remitterats till Jobbtorg. Detta rimmar mycket dåligt med den borgerliga majoritetens vallöfte från 2006 om jobb inom fem dagar, vilket snabbt efter valet ändrades till insats inom fem dagar, vilket senare ändrats till åtgärdsprogram efter fem dagar.

Att ange, som förvaltningen gör, att målet Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad är helt uppfyllt samtidigt som indikatorn Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden uppfyllt delvis är gravt missvisande. Att nämndmålet Boende och besökare upplever stadsdelsområdet som attraktivt, rent, välskött och tryggt anges vara uppfyllt delvis är också en grov överdrift. Det räcker för de flesta med en kort vandring i våra parker en helgmorgon eller kring någon av stadens återvinningsstationer för att konstatera att så inte är fallet. Inom stadsdelen finns också Medborgarplatsen med omnejd som av polisen betraktas som en av de mest otrygga platserna i staden.

Stockholmsenkäten rörande ungdomars drog- och alkoholvanor 2009 visar på bristande måluppfyllelse för flertalet indikatorer, vilket rimmar illa med att målet att Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar anses vara helt uppfyllt.

Den borgerliga majoriteten har under hela perioden använt ordet valfrihet som ett honnörsord och i tertialrapporten anges att ”valmöjligheterna har ökat för de brukare som har daglig verksamhet…..” . I nästa mening sägs dock att ”för både dagliga verksamheter och grupp- och serviceboenden gäller att det måste finnas ledig plats för att valfriheten ska kunna uppfyllas”. Tydligare kan det inte sägas: Den borgerliga valfriheten handlar om att man får välja vilken kö som man vill stå i!

Förvaltningen anger att ”Inga egenregianbud har inkommit vid nämndens upphandlingar”. Detta är föga anmärkningsvärt mot bakgrund av att den borgerliga majoriteten bestämt att inga egenregianbud skall få lämnas. Inte heller har målet att fler aktörer lägger anbud på stadens verksamheter uppfyllts helt, vilket kanske kunde ha varit fallet om egenregi anbud tillåtits.

§11 Redogörelse angående Socialstyrelsens tillsyn av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningen redogörelsen och lägger den till handlingarna.

2. Nämndens beslut samt förvaltningens åtgärdsplan/tidsplan översänds till Socialstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Socialstyrelsen har vid en tillsyn vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende funnit brister inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden och uppmanat stadsdelsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder. Förvaltningen påbörjade omgående arbetet med att åtgärda bristerna och har upprättat en åtgärdsplan. Socialstyrelsen kommer att följa upp att nämndens åtgärder har haft effekt. Förvaltningen återkommer till nämnden med uppföljande lägesrapport till nämndens sammanträde i november 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2010.

Dnr 237-2010-1.3.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Sofie Evertsson m fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

De brister och missförhållanden som framkom vid Socialstyrelsens tillsyn av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende är mycket allvarliga. Vi menar att dessa brister och missförhållanden borde uppmärksammats tidigare och i huvudsak beror på en eller flera av följande faktorer: resursbrist, brister i utbildningen hos personalen samt brister i ledarskap och organisation. Brister för vilka den borgerliga majoriteten bär ett tungt ansvar.

Det arbete med att åtgärda bristerna som inleddes omedelbart efter tillsynsbesöket pågår och kommer förhoppningsvis att leda till att de boende på Katarinagården fortsättningsvis får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda samt sin rättssäkerhet garanterad.

§12 Redogörelse angående Socialstyrelsens tillsyn av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningen redogörelsen och lägger den till handlingarna.

2. Nämndens beslut samt förvaltningens åtgärdsplan/tidsplan översänds till Socialstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Socialstyrelsen har vid en tillsyn vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende funnit brister inom socialtjänstens område och uppmanat stadsdelsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder. Förvaltningen påbörjade omgående arbetet med att åtgärda bristerna och har upprättat en åtgärdsplan. Socialstyrelsen kommer att följa upp att nämndens åtgärder har haft effekt. Förvaltningen återkommer till nämnden med uppföljande lägesrapport till nämndens sammanträde i november 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2010.

Dnr 286-2010-1.3.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Sofie Evertsson m fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

De brister och missförhållanden som framkom vid Socialstyrelsens tillsyn av Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende är mycket allvarliga. Vi menar att dessa brister och missförhållanden borde uppmärksammats tidigare och i huvudsak beror på en eller flera av följande faktorer: resursbrist, brister i utbildningen hos personalen samt brister i ledarskap och organisation. Brister för vilka den borgerliga majoriteten bär ett tungt ansvar.

Det arbete med att åtgärda bristerna som inleddes omedelbart efter tillsynsbesöket pågår och kommer förhoppningsvis att leda till att de boende på Nytorgsgården fortsättningsvis får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda samt sin rättssäkerhet garanterad.

§13 Redovisning av åtgärder med anledning av äldreomsorgs-inspektörernas granskning av Guldbröllopshemmets profilboende

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning och översänder den till Äldrenämnden för kännedom.

2. Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Därutöver anför nämnden följande:

Äldreomsorgsinspektörernas arbete med att granska stadens olika boenden på ett likvärdigt sätt enligt kommunallagen är ett mycket viktigt uppdrag. Oavsett var i kommunen man bor, måste medborgaren kunna veta att kraven och utförandet är detsamma, oavsett huvudman.

Ärendet

Äldreomsorgsinspektörerna genomför under 2010 en granskning av samtliga profilboenden för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar inom staden. Syftet med granskning är att beskriva och bedöma kvaliteten utifrån de äldres perspektiv. Inom Södermalms stadsdelsområde har Guldbröllopshemmet granskats. Förvaltningen ser Guldbröllopshemmets uppnådda 22 poäng av 28 möjliga som ett bra resultat.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 augusti 2010.

Dnr 539-2010-1.6.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M, FP och KD:s förslag.

§14 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm avseende laglighetsprövning av beslut i ärende rörande avveckling av Söders specialteam

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar till förvaltningsrätten i Stockholm i ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut i ärende rörande avveckling av Söders specialtema (mål nr 34283–10) godkänna och inge det till tjänsteutlåtandet bifogade förslaget (bilaga1).

2. Stadsdelsnämnd beslut förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade den 17 juni 2010 att avveckla Södermalms specialteam från och med den 1 oktober 2010. Beslutet angavs gälla under förutsättning att den nya aktören, Söders demens och specialteam AB, antas som utförare i stadens ramavtalsupphandling. Företaget antogs i slutet av juni som utförare i stadens valfrihetssystem med avtalsstart 1 oktober.

Stadsdelsnämndens beslut överklagades med begäran om inhibition till dess ärendet avgjorts av förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten, som senare kommer att ta upp målet till slutlig prövning, meddelade 2010-07-13 att man inte finner skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har utarbetat ett förslag till yttrande i sakfrågan som hänvisar till vad som redan anförts i yttrande 2010-07-06 avseende sakfrågan om inhibition.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2010.

Dnr 707-2010-7.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom det förvaltningens förslag till beslut.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende laglighetsprövning av beslut i ärende rörande avveckling av Söders specialteam (mål nr 34283–10),

att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i enlighet med anförandetexten nedan,

att förklara denna paragraf omedelbart justerad samt

att därutöver anföra följande

Vid ärendets behandling i Södermalms stadsdelsnämnd den 18 juni 2010 yrkade representanterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet avslag på avvecklingen med följande motivering

Rättsläget gällande avknoppningar är oklart. Kammarrätten dömde förra året avknoppningen av Vantörs hemtjänst som olaglig, och staden befinner sig mitt i en överklagansprocess till Regeringsrätten. Därför är det anmärkningsvärt att staden trots detta oklara rättsläge fortsätter avknoppningarna av hemtjänstenheter. Särskilt anmärkningsvärt är det med tanke på att staden har stoppat avknoppningarna av förskolor. Varför avknoppningarna av hemtjänst fortsätter framstår i ljuset av detta som anmärkningsvärd.

Det är ett framsteg att staden numera säger sig vilja följa lagen och genomföra avknoppningarna till marknadsmässiga priser. Frågetecken kan dock sättas inför hur pass marknadsmässigt det föreslagna priset verkligen är. Söders specialteam har de senaste tre åren gjort ett sammanlagt överskott om 2,2 mnkr, vilket får värderingen av enheten till 2,4–2,6 mnkr att framstå som mycket låg.

Enligt kommunallagen så har vi som politiker en skyldighet att hushålla väl med medborgarnas pengar. Det föreslagna priset är för lågt i förhållande till enhetens värde och kan inte betraktas som god hushållning med stockholmarnas skattepengar.

Vi vidhåller detta yrkande och hänvisar i övrigt till de yrkanden med därtill hörande motiveringar som framförts av Jan Forsell i hans överklagandeskrivelse.

§15 Förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Ansökan om bidrag från Socialstyrelsen dnr 6.2.2.– 17928/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om bidrag för att förstärka kompeten­sen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med perso­ner med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att efter länsvisa ansökningar från kommu­ner och landsting fördela 99,5 miljoner kronor. Syftet är att förstärka kom­petensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvår­den, som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Projekten ska bidra till en evidensbaserad praktik som integrerar bästa vetenskapliga kunskap med brukarens och anhörigas erfarenhe­ter och önskemål och de professionellas yrkeskunnande. Projektperioden kan vara mer långsiktig men Socialstyrelsen kan endast garantera medel för ett kalenderår i taget, dvs. besluten 2010 kommer att avse projektkostnader under 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 september 2010.

Dnr 893-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Motion (2010:11) om en årlig ”Återvinningsdag” i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen fått en motion av Stellan Hamrin (V) på remiss. I motionen föreslås att en årlig återvinningsdag med olika aktiviteter arrangeras för stadens medborgare för att uppmärksamma vikten av återvinning och ge information om de miljömässiga och ekonomiska vinster som kan erhållas genom återanvändning av olika material.

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att uppmärksamma frågor om återvinning och att hitta bra sätt att informera medborgarna och öka intresset för att återvinna. Detta arbete bör ständigt hållas aktuellt.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Dnr 453-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Margareta Björk m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom det förvaltningens förslag till beslut.

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att huvudsakligen instämma i förvaltningens förslag till beslut

att införa en årlig ”återvinningsdag”

att därutöver anföra följande:

Förvaltningen instämmer med motionären om vikten av att uppmärksamma frågor kring återvinning som en viktig del av stadens miljöarbete och att hitta bra vägar att informera om och uppmuntra stadens medborgare till ökad återvinning. Förvaltningen skriver och att dessa frågor ständigt bör hållas aktuella. Vi ser därför gärna att det inte stannar vid ord utan att man också tar ansvar för att detta sker ger genom att realisera motionärens idé om att genomföra en årlig återvinningsdag på Södermalm. Vi ser detta som ett utmärkt tillfälle för förvaltningen att kommunicera miljöfrågan, som av väldigt många Södermalmsbor anses som angelägen, på ett bra sätt. Att förvaltningen i sitt svar hänvisar till privata och ideella krafter som redan verkar anser vi inte är inte tillräckligt. Genom att själva ta initiativ i frågan visar man mot invånarna att miljöfrågan är en viktig och angelägen fråga på Södermalm.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering – My Place, Jan Inghe-Hagströms torg 10, 120 71 Stockholm. Remiss från tillståndsenheten vid social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på My Place, Jan Inghe-Hagströms torg 10, 120 71 Stockholm.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Spice Earth HB c/o Mattsson som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på My Place, Jan Inghe-Hagströms torg 10, 120 71 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2010.

Dnr 868-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Medis Creperie, Noe Ark gränd 6, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Medis Creperie, Noe Ark gränd 6, 118 26 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är

Erdoba AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i

form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Medis Creperie, Noe Ark gränd 6, 118 26 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2010.

Dnr 854-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Petter Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302, 116 68 Stockholm. Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden avstyrker ansökan avseende alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid klockan 11.00 – 02.00 på båten Petter Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302, 116 68 Stockholm. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är HRB International Aktiebolag som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap. Av ansökan framgår att den gäller för båten Petter Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302, 116 68 Stockholm och att man söker tillstånd för serveringstiden 11.00 – 02.00

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2010.

Dnr 860-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Pubologi, Stora Nygatan 20 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Pubologi, Stora Nygatan 20, 111 27 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Restaurang Lejontornet AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Pubologi, Stora Nygatan 20, 111 27 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2010.

Dnr 842-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Anmälan av uppföljning över dagverksamheter för äldre

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har uppföljningsansvaret för biståndsreglerade dagverksamheter för äldre inom Södermalms stadsdelsnämnds geografiska område. Inom stadsdelen finns tre utförare av dagverksamheter för äldre. De är

- ActivSöder AB, som driver fyra olika dagverksamheter på entreprenad för stadsdelen. De är Grindstugan, Kofoten, Magdalenagården och Guldlägget.

- Attendo Care på Vintertullens dagverksamhet, har redovisats till stadsdelsnämnden 2010-08-26 tillsammans med övriga verksamheter på Vintertullen.

- Villa Cederschiöld som drivs av Ersta diakonisällskap

Efterfrågan på platser har varit förhållandevis jämn över året. Biståndsenheten för äldre har utrett frågan om alternativa öppettider som kvällar och lördag men någon större efterfrågan har inte funnits.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 7 september 2010.

Dnr 870-2010-1.2.1.

§22 Anmälan av uppföljning över LOV-upphandlade vård- och omsorgsboenden för äldre

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt äldrenämnden att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna göra uppföljningar över boenden som upphandlats enligt lagen om valfrihet, LOV. Uppföljningen sker enligt ett fastställt formulär. Detta används för alla vård- och omsorgsboenden oavsett driftsform. Södermalms stadsdelsförvaltning ska göra uppföljningar i de enskilda boenden som ligger i stadsdelens geografiska område samt för några som ligger utanför kommunens gränser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 7 september 2010.

Dnr 872-2010-1.2.1.

§23 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen angående stadsdelsnämndens redovisning av vidtagna åtgäreder efter tillsyn på Sjöstadsgården den 24 maj 2010

Ärendet

Socialstyrelsen avslutar ärendet efter att ha mottagit nämndens redovisning av vidtagna åtgärder på Sjöstadsgården.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 14 september 2010.

Dnr 554-2010-1.6.

§24 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnd den 12 augusti – 10 september 2010.

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationen från den 7 och den 21 september 2010.

§26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 8 från den 21 september 2010.

§27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 8 från den 21 september 2010.

§28 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§29 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Tellus fritidscenters förtroenderåd 16 juli 2010

Tellus fritidscenters förtroenderåd 6 september 2010

§30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga beslut fanns att anmäla vid sammanträdet.

§31 Information från förvaltningen

Morgondagens Medborgarplats

Den 22 september bjöd Södermalms stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret in till ett möte med Open Space Technology som arbetsmetod. Ett sjuttiotal personer deltog i dialogen om morgondagens Medborgarplatsen i framtiden.

En mindre grupp kommer att samla ihop och sammanställa informationen från mötet. Resultatet kommer att redovisas i ett anmälningsärende till nämnden senare i höst.

Försörjningstöd

Förvaltningen har påbörjat en internkontroll inom avdelningen för försörjningsstöd. Kontrollen syftar till att minska kostnaderna genom att upptäcka felaktiga utbetalningar. Dessutom kontrolleras att ärendena innehåller korrekt dokumentation och att inga handlingar saknas.

Parkleken Sockerbruket

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2010 angett att lekplatser ska upprustas i samarbete med externa intressenter. HSB föreningen Tanto har beslutat att skjuta till 2 mnkr för upprustningen av parkleken Sockerbruket.

Förvaltningen söker även externa intressenter till parkleken Brukartäppan.

Löneöversyn 2010

Förhandlingarna mellan förvaltningen och fackliga företrädare vad gäller löneöversynen 2010 är nu avlutade.

§32 Övriga frågor

Skrivelse - En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) överlämnade en skrivelse om ” En strategi mot främlingsfientlighet och rasism” och föreslog nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att bereda skrivelsen.

Skrivelse – Stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) överlämnade en skrivelse om ”Om stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden” och föreslog nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att bereda skrivelsen.

Ny FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Rågsveds Folkets Hus i samarbete med ABF bjuder in till en halvdagsutbildning om ”Tillgänglighet och den nya FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning.” Inbjudan skickas till nämnden Ledmöter och ersättare som är intresserade att delta anmäler detta till nämndsekreteraren senast den 10 oktober.


Tid: måndag den 25 oktober kl 13 – 16.30

Plats: Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Torg 13

Pris: 450 kr exkl. moms