Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av lokalvård

3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

7 Redovisning av aktuella genomförandeplaner inom familjehems-vården, Södermalms stadsdelsnämnd

Socialstyrelsens beslut dnr 9.1 - 119/2010
Dnr 421-2010-1.4. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Komplettering till gällande delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning

9 Medborgarförslag - Joggingspår

10 Redovisning av resultat från Stockholmsenkäten 2010

Remissärenden

11 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

12 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, äldreroteln, dnr 327-1325/2010
Dnr 673-2010-1.5.1. Omedelbar justering

13 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Remissvar.

14 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Zee The Restaurant, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Dnr 1019-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Yttrande till Skolinspektionen om handläggningstid för plats i förskola

17 Redovisning av aktgranskning vid Beställarenheten inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

18 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av balanslista

23 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

24 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Jan Forsell (S) och Thorwald Nilsson (M) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 november 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 30 september 2010.

§2 Upphandling av lokalvård

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 september 2010. Dnr 891-2010-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010. Dnr 961-2010-6.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från dem 23 september 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Månadsrapport för september 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per september 2010.

Ärendet

Månadsrapporten per september med helårsprognos visar på ett överskott om 6 mnkr efter resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av aktuella genomförandeplaner inom familjehemsvården, Södermalms stadsdelsnämnd

Socialstyrelsens beslut dnr 9.1 – 119/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Länsstyrelsen granskade familjehemsvården inom Södermalms stadsdels­nämnd 2007. Granskningen visade behov av förbättringar och nämnden lämnade en plan för hur bristerna skulle åtgärdas. Länsstyrelsen gjorde 2009 en uppföljning av den tidigare granskningen. Resultatet från den uppföljande granskningen visar att familjehemsvården i huvudsak uppfyller de krav som gäller för barn i familjehemsvård. I flera avseenden visar granskningen på en tydlig kvalitetsförbättring jämfört med den tidigare granskningen. Socialstyrelsen, som sedan 1 januari 2010 övertagit tillsynsansvaret, riktar dock kritik mot nämnden för att en majoritet av barnen saknar genomförandeplaner. Nämnden ska den 1 november 2010 till Socialstyrelsen redovisa i vilken utsträckning barn saknar aktuella genomförandeplaner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 september 2010. Dnr 421-2010-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Komplettering till gällande delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation avseende rapportering av ej verkställda beslut.

  2. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation inom Social omsorg.

  3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

För att anpassa delegationsordningen till nuvarande organisation och arbetsrutiner föreslås ett antal förändringar dels rörande rapportering av ej verkställda gynnande beslut från samtliga berörda avdelningar och dels i de delar av delegationsförteckningen som rör Social omsorg.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2010. Dnr 150-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Medborgarförslag - Joggingspår

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbättra befintligt joggingspår längs med Årstaviken och bitvis förlänga joggingspåret fram till Pålsundsbron i enlighet med förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga joggingspår längs med lämpliga sträckor på Södermalm. Enligt förslagsställaren skulle joggingspåren minska slitaget på gräsmattor och rabatter vid gång- och cykelvägar då många joggare underviker att springa på asfalt och betongplattor.

Förvaltningen har vid en inventering av strandpromenaden längs med Årstaviken funnit att det redan befintliga joggingspåret, parallellt med gång- och cykelbanan, på vissa ställen är i behov av att rustas upp. Enligt förvaltningen är det också möjligt att bitvis förlänga joggingspåret fram till Pålsundsbron. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till cirka 150000 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra ovanstående åtgärder för att förbättra och komplettera befintligt joggingspår. Åtgärderna kan genomföras först under år 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010. Dnr 392-2010-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Redovisning av resultat från Stockholmsenkäten 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stockholmsenkäten är en undersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende. Undersökningen genomförs i grundskolans år 9 och i gymnasiets år 2.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010. Dnr 951-2010-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning med anledning av inkommen avsiktsförklaring om personalövertagande av Högalids hemtjänst.

Ärendet

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Kundvalssystemet innebär att den som är beviljad hemtjänst, ledsagning och/eller avlösning själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Staden genomför, genom Äldreförvaltningen, upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare.

Högalids hemtjänst utför hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut för boende på västra Södermalm. Personalen vid enheten har i skrivelse 2010-09-20 gemensamt anmält sin avsikt att lägga anbud i kommande upphandling av hemtjänstutförare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2010. Dnr 956-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, äldreroteln, dnr 327-1325/2010

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden åberopar och överlämnar stadsdels-förvaltningens förslag till svar på remissen ”Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm
  2. Omedelbar justering

Ärendet

Äldreroteln har remitterat äldrenämndens förslag till ”Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm”. Förvaltningen ser positivt till en gemensam värdegrund för äldreomsorgen, men föreslår att den omformuleras så att den stämmer överens med den nationella värdegrunden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2010. Dnr 673-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

lämnades av Emma Pettersson (C) enligt följande:
”Om jag hade haft rösträtt hade jag ställt mig bakom förvaltningens förslag till beslut”.

Särskilt uttalande

lämnades av Jan Forsell m fl (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

I grunden är vi skeptiska till att ta fram en särskild värdegrund för just äldreomsorgen. Vi anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen. Det mesta som sägs i värdegrunden är för övrigt lika aktuellt inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och inom socialpsykiatrin.

Det stora hotet mot en värdig äldreomsorg är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser, som tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboende. Det viktigaste är att staden tillför de resurser som krävs för en god vård och omsorg.

Vi är också tveksamma till att koppla värdighetsgarantier till kvalitetsgarantier, vilka vi uppfattar som tunna och innehållslösa och därmed knappast gör någon nytta för de äldre.

Ifall beslut fattas om en värdegrund för äldreomsorgen anser vi att formuleringarna bör ändras i två fall. Den föreslagna formuleringen i första meningen innehåller begrepp som överlappar varandra. En bättre formulering som också tillför innehåll skulle vara ”Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och integritet”.

I andra meningen föredrar vi begreppet ”ett liv som andra”, vilket används i funktionshinderssammanhang för att betona människors lika värde istället för ”ett värdigt liv”. Meningen skulle då lyda ”Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett liv som andra och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

§13 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Remissvar.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1648/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden åberopar och överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen” till kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Äldreförvaltningen har på uppdrag av äldrenämnden tagit fram ett förslag på revidering av riktlinjer gällande köhanteringssystemet och redovisning av genomförda förbättringsåtgärder. Vidtagna förbättringar redovisas inom områdena revidering av riktlinjer för köhanteringssystemet, utveckling av IT-systemet och förbättrad information. Äldreförvaltningen föreslår också att om inte staden förmedlat eventuell ledig plats, det vill säga meddelat utföraren att någon tackat ja till platsen inom sju dagar från det att platsen ledigförklarats från utförare till köansvarig kan utföraren sälja platsen till annan kommun. Stadsdelsförvaltningen har synpunkter på de förslag som handlar om medgivande till kontaktuppgifter, hyreskontrakt och ledig plats ska förmedlas inom sju dagar men ställer sig i övrigt bakom äldreförvaltningens förslag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 september 2010. Dnr 787-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Thorwald Nilsson m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande

lämnades av Emma Pettersson (C) enligt följande:
”Om jag hade haft rösträtt hade jag ställt mig bakom förvaltningens förslag till beslut”.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S) Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att som svar på remissen delvis åberopa och överlämna stadsdelsförvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Det finns efter denkonsultrapport, som visarbrister och fel fokus i köhanteringssystemet, behov av en ordentlig genomgång och en förändring av systemet. Men det är tydligt att det i det borgerliga Stockholm är de privata utförarna och ekonomisystemen som sätts i första rummet och att de äldre i behov av stöd, vård och omsorg, och deras anhöriga kommer i andra hand. Om det är ett statiskt och hårt reglerat ekonomisystem som omöjliggör förändringar som ger de äldre inflytande och delaktighet så är det ekonomisystemen som måste förändras.

Det är absurt att valfriheten i praktiken handlar om att få stå i kö, eller till och med i tre köer. Valfrihet handlar lika mycket om att till exempel ha chansen att få ha kvar den omsorg man känner sig nöjd med, att kunna få bo kvar, att hyran inte chockhöjs, att pensionen räcker till det man önskar, att själv kunna påverka utformningen av sin omsorg, att få bo med sina nära och kära, att det finns tillräckligt med personal och att inte utsättas för ständiga omorganisationer.

Svårt sjuka personer i livets slutskede orkar inte med den här typen av “valfrihet” som i grunden inte alls är valfrihet utan ett slags tvång, i motsats till vad förvaltningen skriver. Att kompetens och lyhördhet skulle träda in då äldre inte orkar välja finns det ingen garanti för. Vi vill se konkreta regler för detta. Vid en revidering av riktlinjerna ska också bestämmelser läggas till om hur parboende ska kunna garanteras och hur servicehusen ska infogas i valfrihetssystemet.

§14 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Zee The Restaurant, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Beslut

Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering men avstyrker den ansökta serveringstiden, 11.00 – 23.00 utomhus på Zee The Restaurant, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Zee the Group AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Zee The Restaurant, The Restaurant, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 1.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 23.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2010. Dnr 1019-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Yttrande till Skolinspektionen om handläggningstid för plats i förskola

Ärendet

Skolinspektionen kritiserar Stockholms kommun för att inte ha följt författningarnas krav när det gäller tillhandahållande av förskoleplats utan oskäligt dröjsmål. Förvaltningen har tidigare yttrat sig i ärendet till Skolinspektionen den 22 april 2010. Skolinspektionen begär en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken. Redovisningen ska lämnas till Skolinspektionen senast den 4 november 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 6 oktober 2010. Dnr 789-2010-06

§16 Anmälan av uppföljning över vård- och omsorgsboenden för äldre i egen regi

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt äldrenämnden att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna göra uppföljningar över samtliga vård- och omsorgsboenden som äldre stockholmare kan beviljas bistånd för. Uppföljningen sker enligt ett fastställt formulär. Detta används för alla vård- och omsorgsboenden oavsett driftsform. Södermalms stadsdelsförvaltning ska göra uppföljningar i de boenden som ligger i stadsdelens geografiska område samt för några som ligger utanför kommunens gränser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 1 oktober 2010. Dnr 942-2010-1.2.1.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden översänder uppföljningen vad gäller Magdalenagården och Guldbröllopshemmet till de utsedda entreprenörerna för kännedom.

2. I övrigt godkänns anmälan och läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Thorwald Nilsson m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Erika Josbrandt (KD) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) anslöt sig till M:s, FP:s och KD:s förslag till beslut.

§17 Redovisning av aktgranskning vid Beställarenheten inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en internkontroll i form av granskning av personakter hos Beställarenheten inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Syftet med granskningen är att klarlägga om nämndens mål om att ”Personer med funktionsnedsättning erbjuds stöd och service som leder till självständighet och delaktighet i samhället” blir möjlig genom en rättssäker handläggning av enskilda ärenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 28 september 2010. Dnr 826-2010-8

§18 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnden den 13 september – 11 oktober 2010.

§19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 5 och 19 oktober 2010.

§20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 9 från den 21 oktober 2010.

§21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 9 från den 21 oktober 2010.

§22 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§23 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Beviljade vårdnadsbidrag - augusti och september 2010

§24 Information från förvaltningen

Nyårsfirande

Förvaltningen avser att återkomma till nämnden i november med ett ärende om nyårsfirande vid Slussen 2010/2011. Evenemanget bygger på ett samarbete med berörda parter inom bland annat SL, polisen och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Budget 2011

Anders Carstorp informerade nämnden om förslag till budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013. Finansborgarrådets förslag lämnades till förvaltningarna den 25 oktober 2010.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten den 10 november 2010 och

Kommunfullmäktige den 24 – 25 november 2010.

Öppna möte

Temat för nämndens öppna möte den 18 november är stadens handikappolitiska program. Till mötet kommer Riitta-Leena Karlsson, funktionshindersombudsman i Stockholms stad.

§25 Övriga frågor

Medborgarförslag

Elsemarie Bjellqvist (S) frågade efter ett inlämnat medborgarförslag om klotterplan, som lämnades in till förvaltningen i september.