Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

8 Avstämning av genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

9 Ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2010/2011

11 Rapport om hälso- och sjukvårdsinsatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

12 Förskolans plats- och lokalplanering 2011-2013

13 Sammanträdesdagar 2011 för Södermalms stadsdelsnämnd

14 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr 1055-2010-2.2.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2010

17 Genomförandeplan för omvandling av Tanto servicehus till trygghetsboende

18 Uppföljning av åtgärder vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

19 Uppföljning av åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

20 Redovisning av åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsyn vid Kulltorps vård- och omsorgsboende

21 Medborgardialog om Medborgarplatsens och Björns trädgårds framtida utveckling - Redovisning av genomfört uppdrag

Remissärenden

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Trattoria Romana, Mälartorget 15, 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1051-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Motion (2010:15) om uppförande av en vattenorgel i Stockholm

24 Förslag till tillägg till detaljplan för del av Södermalm 10:34 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-TDp 2010-08953-54.

Anmälningsärenden

25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

29 Anmälan av balanslista

30 Anmälan av förtroenderådens protokoll

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande

Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 november 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 28 oktober 2010.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010. Dnr 1013-2010-6.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2010. Dnr 998-2010-6

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Månadsrapporter per oktober 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2010.

Ärendet

Månadsrapporten per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 6 mnkr efter resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 november 2010. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Avstämning av genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

Beslut

1. Nämnderna godkänner förvaltningens avstämning avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen samt uppdrar åt förvaltningarna att beställa byggnadsåtgärderna av SISAB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner avstämningen.

2. Avstämning av genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande.

3. Nämnderna begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen till en hyreshöjande investeringskostnad om 191,1mnkr och med en hyra år ett om 17,5mnkr varav stadsdelnämndens del av hyran är 7,3mnkr och utbildningsnämndens del är 10,2mnkr.

4. Utbildningsnämnden anmäler för egen del ärendet till Södermalms stadsdelsnämnd. Södermalms stadsdelsnämnd anmäler för egen del ärendet till utbildningsnämnden.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Ett genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen godkändes av utbildningsnämnden och av Södermalms stadsdelsnämnd den 18 mars respektive den 25 mars 2010.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott behandlade ärendet den 30 april 2010 varvid beslutades att utbildningsnämnden och Södermalms stadsdelsnämnd beviljades att beställa projektering för att kunna fastställa ett målpris för en ny förskola/skola i kvarteret Innanhavet, Södra Hammarbyhamnen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010. Dnr 1068-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Inriktning på ett tryggare och trevligare nyårsfirande vid Slussen 2010/2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna inriktning på nyårsfirande 2010/2011 vid Slussen.

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett nyårsfirande i enlighet med föreslagna inriktning. Finansiering får ske inom ramen för nämndens budget 2010 och maximalt uppgå till 0,9 mnkr.

Ärendet

Mot bakgrund av hur nyårsfirandet på Slussen såg ut 2007/2008 med stora mängder människor runt Slussen, Renstiernas gata och Katarinavägen ner till Slussen kombinerat med mycket våld och ett sällsynt omdömeslöst hanterande av fyrverkerier beslöt staden genom Södermalms stadsdelsnämnd att genomföra ett särskilt nyårsarrangemang på Slussen.

Arrangemanget som genomförts både 2008/2009 och 2009/2010 har byggt på ett gediget samarbete mellan en lång rad organisationer inte minst inom staden och med polisen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010.

Dnr 1018-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2010 genomfört uppföljning av fyra verksamheter med inriktning funktionsnedsättning som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Uppföljningen omfattar fyra dagliga verksamheter.

Uppföljningen visar att verksamheterna i huvudsak uppfyller de mål och riktlinjer som anges i gällande författningar och stadens riktlinjer samt de krav, villkor och åtaganden som anges i upprättade entreprenadavtal. Verksamheterna ger intryck av att hålla en god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De avvikelser som finns följs upp löpande eller vid nästa uppföljningstillfälle. I vissa fall begär förvaltningen in en åtgärdsplan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 november 2010. Dnr 1010-2010-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Rapport om hälso- och sjukvårdsinsatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Under 2010 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört uppföljningar gällande hälso- och sjukvårdsinsatser vid samtliga grupp- och servicebostäder inom Södermalms stadsdelsområde, såväl egenregi som entreprenadrivna.

Resultatet av uppföljningarna visar att hälso- och sjukvården fungerar bra för brukarna dock med några förbättringsområden. Dessa är samverkan och samarbete mellan ansvariga primärvårdsenheter, öppenvårdspsykiatrin och viss sluten vård.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 november 2010. Dnr 1087-2010-8

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Förskolans plats- och lokalplanering 2011 – 2013

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering för förskolan för åren 2011-2013.

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inrätta förskola i kvarteret Båtklubben 7 i Södra Hammarbyhamnen, med plats för tre barngrupper, år 2013.

  1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att inhyra förskola i kvarteret Båtklubben 7 (genomförandebeslut).

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inrätta förskola i kvarteret Sänket i Södra Sofia, med plats för tre barngrupper, år 2012/ 2013.

  1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att inhyra förskola i kvarteret Sänket (genomförandebeslut).

Ärendet

I ärendet redovisas förskolans plats- och lokalbehov 2011-2013. Totalt beräknas antalet barn i stadsdelsområdet att öka fram till år 2013. Ökningen berör huvudsakligen Västra och Östra Katarina och Södra Hammarbyhamnen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 november 2010. Dnr 1021-2010-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m fl (M), Caroline Silverudd Lundbom (FP) och Jan Forsell m fl (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att i huvudsak bifalla stadsdelsförvaltningens förslag till beslut,

att avslå punkt 5 i förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande

I enlighet med vår reservation vid behandlingen av planförslaget om nybyggnation i kvarteret Sänket vill vi att förvaltningen skyndsamt tar fram ett alternativt förslag för att tillgodose förskolans behov av platser.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP). Jan Forsell m.fl. (S) anslöt sig till det särskilda uttalande.

Vi vill att barnen i Södermalms stadsdelsområde ska erbjudas Sveriges bästa förskola. En förskola som präglas av hög kvalité, valfrihet och tydliga pedagogiska mål.

Förskolans betydelse för såväl barnens grundläggande utveckling och för att yrkesarbetande föräldrar ska få ihop vardagen kan knappast underskattas.

Mellan 2003-2010 har antalet inskrivna barn i kommunal och enskilt driven förskola ökat med drygt 2080 barn. Prognoserna visar att antalet barn 1-5 år kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Det är därför viktigt att vi fortsätter att öka antalet platser inom förskolan.

Södermalm ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin och så många som möjligt ska få en förskoleplats i närhet till hemmet.

Under de senaste åren har antalet barn varit fler än prognoserna visat. Vi kommer därför att noga följa utvecklingen av barn i åldern 1-5 år.

§13 Sammanträdesdagar 2011 för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd sammanträder följande dagar under år 2011

Dag/månad Ärende

Måndagen den 3 januari Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

Torsdagen den 20 januari Budget/verksamhetsplan 2011

Torsdagen den 17 februari Bokslut och verksamhetsberättelse/ årsredovisning för 2010

Torsdagen den 24 mars Månadsrapport per den 28 februari

Tisdagen den 19 april Nämndernas underlag till budget för 2012 med beräkningar för 2013 och 2014
Månadsrapport per den 31 mars

Torsdagen den 19 maj Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2011

Torsdagen den 16 juni Månadsrapport per den 31 maj

Torsdagen den 25 augusti Månadsrapport per den 31 juli

Torsdagen den 29 september Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2011

Torsdagen den 27 oktober Månadsrapport per den 30 september

Torsdagen den 24 november Månadsrapport per den 31 oktober

Torsdagen den 15 december Nämndernas budget/verksamhetsplan 2012 Månadsrapport per den 30 november

Ärendet

Tidpunkten för sammanträdena har lagts med hänsyn till tidplan för nämndernas arbete under 2011. Beslut om budget/verksamhetsplan 2012 lämnas till SLK fredagen den 30 december 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010. Dnr 1070-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en för Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att fatta nödvändiga beslut för upphandlingen, att teckna avtal med utsedd entreprenör samt besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Avtalet med RR markentreprenad AB som gemensam årsentreprenör för mindre parkinvesteringar inom stadsdelarna Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen löper ut 31 mars 2011. Avtalet går inte att förlänga ytterligare.

Förvaltningen förslår stadsdelsnämnden besluta att delta i en för Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar.

Avtalsstart är beräknad till 1 april 2011. Avtalstiden föreslås vara två år med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010. Dnr 1055-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att justera aktivitetsplan för upphandling och konkurrens i enlighet med vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning anges att upphandling av de dagliga verksamheterna vid Äppelgården, Stora Blecktornet, Klubb Reimersholme och Reimersholmes dagliga verksamhet ska påbörjas i september. Avtalsstarten planerades till 1 november 2011.

Under arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandlingen har frågor uppstått kring hur ersättningen ska utformas och entreprenörs möjligheter att få erforderliga tillstånd från Socialstyrelsen för verksamheten. Detta har lett till att upphandlingen av Stora Blecktornet och Äppelgårdens dagliga verksamheter föreslås genomföras under våren 2011 med planerad avtalsstart 1 december 2011.

Det är förvaltningens bedömning att verksamheterna vid Klubb Reimersholme och Reimersholmes dagliga verksamhet måste omstruktureras innan upphandling kan genomföras, varför dessa föreslås upphandlas under andra halvåret 2012 med planerad avtalsstart våren 2013.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 november 2010. Dnr 1099-2010-2.2.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med våra reservationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2010.

§16 Redovisning av pågående projekt inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av pågående projekt inom äldreomsorgen.

Ärendet

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde för äldreomsorg pågår sammanlagt 17 projekt finansierade med stimulansmedel, beviljade 2009, från Socialstyrelsen. Projekten behandlar ämnen som rehabiliterande synsätt, kost och nutrition, demens, läkemedelsgenomgångar, sociala innehållet samt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 11 av projekten drivs av enskilda utförare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010. Dnr 1024-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Genomförandeplan för omvandling av Tanto servicehus till trygghetsboende

Beslut

1. Stadsdelnämnden godkänner att Tanto servicehus omvandlas till trygghetsboende från och med 2011-09-01 och genomförs i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden avvecklar och överlämnar servicehuslägenheter, komplementytor och gemensamhetslokaler till Micasa fastigheter AB från och med 2011-09-01.

3. Kontraktet med Micasa fastigheter AB sägs upp senast 2010-12-31.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om inflyttningsstopp på Tanto servicehus från och med 2011-01-01

5. Stadsdelsnämnden begär i samband med verksamhetsplan 2011 kompensation för tomgångskostnader.

Ärendet

Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade i budget 2010 att införa trygghetsboende i staden från 2010. I budgeten för 2010, bilaga 14:2 namnges ett antal servicehus som ska omvandlas till trygghetsboenden, bland dem Tanto servicehus. Respektive nämnd har i uppdrag att genomföra omvandlingen och ta fram genomförandeplaner för detta, fatta beslut och rapportera i verksamhetsplan, tertialrapporter eller årsredovisning. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Tanto servicehus omvandlas till trygghetsboende från och med den 2011-09-01.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2010. Dnr 1095-2010-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m fl (M) och Caroline Silverudd Lundbom (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag tiol beslut.

Reservation

lämnades av Jan Forsell m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med våra reservationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2010 samt

att därutöver anföra följande

Om talet om valfrihet skall få någon mening i framtiden är utbyggnaden av olika former av äldreboenden en nödvändighet. Trygghetsboende kan vara en boendeform som passar vissa äldre och kan vara ett komplement till andra boendeformer för äldre, men aldrig en ersättning för t ex boende i servicehus.

Förvaltningens redovisning om att regeringens äldreboendedelegation i sitt slutbetänkande föreslagit att kommunerna inrättar trygghetsbostäder med hyresrätt för äldre stämmer utmärkt. Vad som inte framgår är att delegationens förslag inte var att lägga ned servicehusen, utan att trygghetsboendet skulle vara ett komplement. Det förslaget instämmer vi i.

Trygghetsboendet kommer att tillhandahållas av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Det är ett bolag ägt av Stockholms stad i avsikt att äga och förvalta fastigheter. Detta innebär alltså att socialnämnden inte kommer att ta något ansvar för de som enligt socialtjänstlagen genom rätten till bistånd skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ett fastighetsbolag lär inte omfattas av socialtjänstlagen.

Exempel på hur omvandlingen har påverkat de som valt att bo kvar på servicehus som har omvandlats till trygghetsboende är följande:

Hyran har höjts trots att ombyggnation inte skett.

Den boende får nu själv betala för inkontinensskydd, vilket tidigare ingick.

Kostnaden för hälso- och sjukvård betalas av den boende, vilket tidigare ingick. När de boende ska välja husläkare, kommer det att innebära att många olika personer kommer att ansvara för t ex utdelning av mediciner och annan hemsjukvård. I stället för att hemsjukvården sköts av personal i huset, kommer personal från olika vårdcentraler utanför huset att sköta hemsjukvården. Det är inte effektivt, samtidigt som det blir en otrygghet för de boende med mycket olika personer som springer i huset.

S.k. toalettlarm försvinner. Trygghetslarmet kommer att gå till en larmcentral istället för direkt till personal på huset.

Av förvaltningens förslag framgår att omvandlingen kommer att innebära ett minskat behov av personal. Det innebär självklart sämre service till de som önskar bo kvar på Tanto servicehus. Servicehusen har tidigare kunnat låta par bo kvar tillsammans, även om en av partnern krävt mycket mer omvårdnad. Risken för att par inte ska kunna bo tillsammans ökar därför om servicehusen försvinner.

Omvandlingen har för de boende i de servicehus som har omvandlats till trygghetsboende inneburit en kraftig försämring av omsorgen och tryggheten, samtidigt som kostnader övervältras på de boende.

§18 Uppföljning av åtgärder vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redogörelsen och lägger den till handlingarna

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen redovisar vilka åtgärder som vidtagits utifrån socialstyrelsens tillsynsbeslut 2010-06-23. Åtgärder har genomförts och planerats på såväl enhetsnivå som på förvaltningsnivå.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 november 2010. Dnr 237-2010-1.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Uppföljning av åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redogörelsen och lägger den till handlingarna

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen redovisar vilka åtgärder som vidtagits utifrån socialstyrelsens tillsynsbeslut 2010-06-29. Åtgärder har genomförts och planerats på såväl enhetsnivå som på förvaltningsnivå.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 november 2010. Dnr 286-2010-1.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Redovisning av åtgärder med anledning av socialstyrelsens tillsyn av Kulltorps vård- och omsorgsboende (Dnr 6078/2010)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder redogörelsen över åtgärder till socialstyrelsen.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Socialstyrelsens har vid en tillsyn vid Kulltorps vård- och omsorgsboende funnit brister inom socialtjänstens område och uppmanat stadsdelsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att åtgärda bristerna och upprättat en åtgärdsplan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2010. Dnr 1039-2010-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Medborgardialog om Medborgarplatsens och Björns trädgårds framtida utveckling – Redovisning av genomfört uppdrag

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd och Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

2. Redovisningen skickas för kännedom till Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt Kulturnämnden.

Ärendet

På uppdrag från Södermalms stadsdelsnämnd har Södermalms stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret genomfört en medborgardialog om Medborgarplatsens och Björns trädgårds framtida utveckling. Ett medborgarmöte hölls i september 2010 där en mängd intressenter deltog för att tillsammans komma fram till en önskvärd utveckling av platserna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 november 2010. Dnr 1066-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Trattoria Romana, Mälartorget 15, 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00, inomhus på Trattoria Romana, Mälartorget 15, 111 27 Stockholm

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Alking Aktiebolag som ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Trattoria Romana, Mälartorget 15 där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurang. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 22.00 på uteserveringen och 11.00 – 01.00 i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2010. Dnr 1051-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått en motion av Hadar Cars (FP) på remiss från kommunstyrelsen. I motionen beskrivs en unik vattenorgel belägen i den kroatiska hamnstaden Zadar. Motionären framför att även i Stockholm skulle en vattenorgel utgöra en samlingspunkt för alla som söker avkoppling vid vattnet och föreslår att förutsättningarna för uppförande av en vattenorgel i Stockholm utreds.

Förvaltningen tycker att förslaget är intressant och anser att det är värt att undersöka möjligheterna att anlägga en vattenorgel på en lämplig plats i Stockholm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 november 2010. Dnr 685-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden beslöt i juni 2010 om påbörjan av planarbete för Viking Lines hamnverksamhet vid Masthamnen. Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat och översänt för yttrande ett förslag till tillägg till detaljplan som avser ett tidsbegränsat planstöd t.o.m. 2017-01-01 för befintliga anläggningar samt för nödvändiga justeringar inom hamnområdet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 november 2010. Dnr 1049-2010-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnden den 12 oktober – 19 november.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 2 och 16 november 2010.

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 10 från den 18 november 2010.

§28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 10 från den 18 november 2010.

§29 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§30 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Tanto servicehus förtroenderåd den 14 oktober 2010.

Magdalenagårdens förtroenderåd den 9 september 2010.

Tellus fritidscenters förtroenderåd den 4 oktober 2010.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Ärendegrupp:

4.5 Beviljande av vårdnadsbidrag – oktober 2010

4.3 Uppsägning av förskoleverksamhet

Personalavdelningen

Ärendegrupp:

3.23 Avtal om avgångsersättning

§32 Information från förvaltningen

Nattpersonal vid demensboenden

Anders Carstorp redogjorde för hur demensboenden inom nämndens ansvarområde är bemannade nattetid. Redogörelsen omfattade både demensboenden i egen regi och boenden på entreprenad.

Brukarundersökning

I januari 2010 genomförde Socialstyrelsen den andra nationella brukarundersökningen inom vården och omsorgen om äldre.

Syftet är att öka brukarinflytandet, följa upp och förbättra verksamheten samt göra jämförelser.

Förvaltningen återkommer med en redovisning av brukarundersökningen till decembersammanträdet.

Överklagan av Innanhavet 2

Stockholms stadsbyggnadsnämnd antog den 10 juni 2010 detaljplan för del av Innanhavet 2 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Detaljplanen medger uppförande av skolbyggnad, Lugnets skola, i anslutning till en befintlig skola, Vittraskolan.

Ärendet överklagades och nu har Länsstyrelsen i Stockholms län fattat beslut i frågan. Länsstyrelsen avvisar talan och avslår överklagandena i övrigt.

§33 Övriga frågor

Sockerskålens lekplats

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Tanto har i ett brev till gruppledarna i Södermalms stadsdelsnämnd uttryckt förvåning över summa för medfinansiering som anges i nämndens protokoll den 30 september 2010.

Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan.