Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Avskrivning av fordringar

Beslutsärenden

6 Kvalitetsredovisning 2010 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

9 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2011

Remissärenden

10 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Taco Bar Slussen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Dnr 1198-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Fotografiska Bar, Restaurang & Event, Stadsgårdskajen, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Dnr 1120-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Paris, Blå bodarna 16, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Dnr 1207-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Utsändes senare

12 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Partymakarna Hornstull, Lignagatan 12, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Dnr 1220-2010-1.5.2. Omedelbar justering
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

13 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

15 Anmälan av uppföljning över entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden för äldre

18 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av balanslista

23 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

24 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande

Jan Forsell (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 december 2010.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 25 november 2010.

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 november 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Avskrivning av fordringar

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2010. Dnr 1184-2010-1.2.1.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Kvalitetsredovisning 2010 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder förvaltningens förslag till kvalitetsredovisning 2010 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor till utbildningsnämnden.

 2. Stadsdelsförvaltningen ska under 2011 särskilt prioritera att utveckla förskolans verksamhet genom fokus på resultatet, implementera förskolans reviderade läroplan, öka barns förståelse för och förmåga att använda matematik, naturvetenskap och teknik, dokumentera barns lärande, fortsätta införa ”En förskola – Ett arbetslag” och att anpassa antal förskoleplatser till behovet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnds förskolor har, enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., upprättat en kvalitetsredovisning för verksamheten. Stadsdelsförvaltningen har gjort en samlad bedömning av nämndens förskoleverksamhet. Verksamheterna visar liksom tidigare år på mycket goda resultat i flera avseenden, även om det finns delar av verksamheten som behöver utvecklas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 november. Dnr 920-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Jan Forsell m.fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt följande:

Enligt förskoleundersökningen 2010 är föräldrarna på Södermalm markant mindre nöjda med förskolan jämfört med tidigare två års brukarundersökningar. På bara ett år har andelen nöjda eller mycket nöjda föräldrar minskat med hela 12 procent. Trots att denna minskning sker från en redan hög nivå är detta ett tydligt tecken från Södermalms föräldrar att förskolan har blivit sämre. Detta är något som måste tas på allvar.

Vi i opposition konstaterar att valfriheten för Södermalms föräldrar endast är formell när hela 27 % uppger att de inte haft möjlighet att välja förskola. Bristen på förskoleplatser har begränsat föräldrarnas reella valfrihet, men också lett till större barngrupper. Stora barngrupper och en allt lägre andel pedagogiskt utbildad personal – det är en kombination som rimmar illa med ambitionen att särskilt prioritera barnens förståelse och förmåga att använda matematik, naturvetenskap och teknik.

§7 Uppföljning av entreprenaddriven verksamhet med inriktning stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2010 genomfört verksamhetsuppföljning av fyra boenden och ett korttidshem som drivs på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Dessutom ingår ett boende som drivs i egen regi men där enskild vårdgivare tillhandahåller personal enligt upprättat avtal.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2010. Dnr 1165-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2011

Beslut

Till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2011 utses följande nominerade representanter:

Ledamöter Ersättare

Sven Olof Åkerlind, PRO Sonja Broquist, PRO

Gun Gustafsson, PRO Per Hansson, PRO

Birgit Hindersson, PRO Elizabeth Ehrby, SPF

Lena Haraldsson, SPF Aina Mistell, SPF

Lilian Eriksson, SPF Suzanne Frigren, SPF

Ärendet

PRO, SPF, SPRF och RPG har inkommit med nomineringar. Rådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Mandaten ska fördelas proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2010. Dnr 1123-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Val av ledamöter till handikapprådet år 2011-2014

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till lokala handikapprådet år 2011-2014.

Margareta Andersson R

Carl-Ejnar Blesser RSMH

Rickard Friberg RBU

Ken Gammelgård DHR

Kajsa Hasselström Schmidt FUB

Berit Hinderson FHLIS

Lasse Persson NHR

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla handikapprådet till ett första sammanträde för konstituering.

Ärendet

HSO Stockholms stad samordnar nomineringarna till stadens handikappråd i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför HSO. Ovanstående personer har nominerats av HSO Stockholms stad. Rådets ledamöter väljs för 4 år efter val till kommunfullmäktige. Ordförande och vice ordförande utses av rådet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser de nominerade till ledamöter i Södermalms stadsdelsnämnds handikappråd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 december 2010. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Taco Bar Slussen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 på
  Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1, 116 45 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är SalaMex Restaurang AB som ansöker om stadigvarande tillstånd, för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurangen. Under perioden 15 november till och med 15 december 2010 har Taco Bar Slussen ett tillfälligt serveringstillstånd för starköl och vin.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 november 2010. Dnr 1198-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Fotografiska Bar, Restaurang & Event, Stadsgårdskajen, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 till allmänheten och 11.00 – 03.00 till slutna sällskap på Fotografiska Bar, Restaurang & Event, Stadsgårdskajen, 116 45 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Fotografiska Bar, Restaurang & Event AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten och till slutna sällskap på Fotografiska Bar, Restaurang & Event, Stadsgårdskajen, 116 45 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 23.00 till allmänheten och 11.00 – 03.00 till slutna sällskap.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2010. Dnr 1120-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Paris, Blå bodarna 16, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 03.00 på Paris, Blå Bodarna 16, 116 45 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.


 

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Ananth & Alm AB som ansöker om tillstånd, för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Paris, Blå Bodarna 16,
116 45 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 03.00 i restaurangen. Sedan 23 augusti 2010 har Paris serveringstillstånd för starköl, vin och starksprit till slutna sällskap.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2010. Dnr 1207-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Partymakarna Hornstull, Lignagatan 12, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 00.00 till allmänheten på Partymakarna Hornstull, Lignagatan 12, 117 34 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Partymakarna PARAB Restaurang AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Partymakarna Hornstull, Lignagatan 12,
117 34 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 00.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december 2010. Dnr 1220-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av Äldreförvaltningen fått i uppdrag att utföra avtalsupphandlingar av utförare av kundval för hemtjänst. Uppföljningen sker utifrån Äldreförvaltningens mall ”Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad”. Uppföljningen sker löpande under året och anmäls till nämnden två gånger per år, juni- och decembernämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2010. Dnr 1173-2010-1.2.1.

§15 Information om anhörigstöd 2010

Ärendet

Från den 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Den som ger insatsen benämns som ”anhörig” eller ”annan person” vilket inkluderar till exempel granne eller vän.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2010. Dnr 1089-2010-1.2.6.

§16 Anmälan av uppföljning över entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden för äldre

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt äldrenämnden att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna göra uppföljningar över samtliga vård- och omsorgsboenden som äldre stockholmare kan beviljas bistånd för. Uppföljningen sker enligt ett fastställt formulär.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2010. Dnr 1177-2010-1.2.1.

§17 Anmälan av stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010

Ärendet

Stadsledningskontoret gjorde under vecka 18-23 år 2010 en medborgarundersökning om stadsmiljöfrågor i respektive stadsdelsområde. Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett urval av 300 boende i respektive stadsdel, totalt 4200 personer. Svarsfrekvensen var 60 procent på Södermalm och 59 procent i stadsdelarna totalt.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2010. Dnr 1197-2010-1.2.1.

§18 Anmälan av Socialstyrelsens avslut av verksamhetstillsyn vid Kulltorps vård- och omsorgsboende

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde i juni 2010 ett tillsynsbesök vid Kulltorps vård- och omsorgsboende. I rapporten som ställdes till stadsdelsnämnden riktade socialstyrelsen kritik gällande brister i den sociala dokumentationen och i ledningssystemet för kvalitet.

I nämndens redogörelse till socialstyrelsen den 2010-11-29 beskrevs vilka åtgärder som vidtagits. Bland annat att utbildningstillfällen för enhetschefer och sjuksköterskor kommer att anordnas i socialtjänstlagen, social dokumentation och ledningssystemet för kvalitet.

Utifrån nämndens upprättade åtgärdsplan bedömer socialstyrelsen i sitt beslut daterat 2010-12-02 att relevanta åtgärder har vidtagits och avslutar därmed ärendet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 december 2010. Dnr 1039-2010-1.3.1.

§19 Anmälan av ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”

Ärendet

Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänst och äldreboende visar att brukarna överlag är nöjda med verksamheten. Resultatet för Södermalm visar på särskilt höga värden inom hemtjänsten samtidigt som värdena för äldreboenden visar på en tydligt positiv utveckling sen motsvarande undersökning 2008.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 29 november 2010. Dnr 1213-2010-1.6.

§20 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnden den 10 november – 1 december 2010.

§21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 11 från den 9 december 2010.

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 30 november och 14 december 2010.

§22 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 11 från den 9 december 2010.

§23 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Personal och kansliavdelningen

Ärendegrupp

3.23 Avgångsersättning

3.23 Avgångsersättning

Förskoleavdelningen

4.2 Avsteg från 30-timmarregeln

4.2 Avsteg från 30-timmarregeln

§25 Information från förvaltningen

Enskild förskola

Det har varit en del oro kring en enskilt driven förskola i Gamla stan. Föräldrar har i samband med detta varit i kontakt med stadsdelsförvaltning.

Anmälan till Socialstyrelsen

Nämnden informerades om en anmälan till Socialstyrelsen gällande en person boende på Tullgårdens gruppbostad.

Artikel i Södermalmsnytt

I en artikel i Södermalmsnytt framförs felaktigt att Södermalms stadsdelsförvaltning placerar barn i Husby och Skärholmen.

Bombattentat

Efter bombattentatet i centrala Stockholm den 11 december har polisen ökat sin närvaro på offentliga platser. Förvaltningens har sett över sin krisledningsorganisation.

Rosa pulver

Hundägare på Södermalm upptäckte att ett rosa pulver strötts ut i snödrivor vid Hornstull och anmälde detta till förvaltningen. Pulvret misstänktes för råttgift men visade sig vara en ofarlig mjölblandning.

Webb-TV-sändning

Den 17 december sänder Galleria Slussen-TV webbsändning från Gallerian Slussen. Klockan 13.00 intervjuvas Johan Ljunggren från Polisen om sociala medier och dess risker för ungdomar. Klockan 14.00 intervjuvas Mia Löfgren och 15.00 är det Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Christoffer Järkeborn (M) tur att bli intervjuad.