Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av protokoll från den
16 december 2010 och den 3 januari 2011.

Slutet sammanträde

2 Upphandling av handledartjänster

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Medborgarförslag om ny skejtpark och multisportplan på Söder

6 Slutrapport angående utvecklingsmedel för tidiga insatser till barn som har föräldrar med psykisk ohälsa, projekt "Sköra föräldrar

7 Stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Svar på skrivelse från S, MP och V
Dnr 980-2010-7.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rapport om hälso- och sjukvårdsinsatser vid daglig verksamhet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

9 Yttrande till JO över nämndens handläggning i enskilt ärende enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

10 Redovisning av åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende med anledning av Socialstyrelsens beslut

11 Ändring i gällande delegationsordning för avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

13 Revisonsrapport angående avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden

Revisonsrapport Dnr 420-189/2010
Dnr 1325-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

Revisionsrapport Dnr 420-104/2010
Dnr 1192-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1167-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1187-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruk- /beroendeproblematik

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1168-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1140-2010-1.5.1. omedelbar justering

19 Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1169-2010-1.5.1. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Programförslag för Godsvagnen 10 och Påsen 10 m.m. i stadsdelen Södera Hammarbyhamnen

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - M/S Borgila

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1293-2010-1.5.2 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Mynchen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1307-2010-1.5.2 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1296-2010-1.5.2 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Brezza Marina, Bergsunds strand 11, 117 38 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1296-2010-1.5.2 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Zeeside, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 1296-2010-1.5.2 omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

26 Socialstyrelsens beslut angående avslut av ärende vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

27 Anmälan av Socialstyrelsens avslut av verksamhetstillsyn vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

28 Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruk- och beroendevård 2010

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

33 Anmälan av balanslista

34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

35 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 25 januari 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 16 december 2010 och den 3 januari 2011.

§2 Upphandling av handledartjänster

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 december 2010. Dnr 1118-2010-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 december 2010.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Verksamhetsplan 2011

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Nämnden fastställer resultatenheter (SLK-blankett)

3. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga ”Priser 2011”.

4. Nämnden avsätter 2,4 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsökning om 247,2 mnkr.

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2011 har upprättats enligt anvisningar från stadsledningskontoret.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 januari 2011. Dnr 1214-2010-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) yrkar också att nämnden särskilt röstar om attsats ”Kostnaden för SL-kort och internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet.” Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till yrkandet om särkild röstning av attsatsen.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först röstar om de fyra förslagen till beslut och ställde dem mot varandra. Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) till förmån för eget förslag till beslut:

FÖRSLAG TILL BESLUT

att bifalla förvaltningen förslag till beslut vad avser p. 2 – 3 och 6

att avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan,

att i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till Verksamhetsplan
2011 med följande tillägg

att 4000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till ideella organisationer som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och äldre

att det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter ska vara minst 25 % med ambitionen att andelen ska öka ytterligare

att alla barn ska få förskoleplats på gångavstånd till hemmet

att inte minska budgeten för förskolans stödenhet

att förskoleplatser erbjuds även på kvällar och nätter och att förvaltningen aktivt

informerar om denna verksamhet så att medborgare som är i behov av detta vet vilka möjligheters som finns

att höja kvaliteten i förskolan genom att:

minska barngrupperna med i genomsnitt ett barn per grupp

initiera ett arbete för att öka andelen personal med pedagogisk utbildning till en stadigvarande nivå över 50 %

alla barn som gått igenom förskolan ska vara förberedda inför övergången till förskoleklass

ge föräldrarna större möjligheter till delaktighet i barnens förskola

att ett ungdomsråd inrättas som rådgivande organ till Södermalms stadsdelsnämnd

att öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten har stängt) och en i Sjöstaden

att fritidsgårdarna håller öppet längre – även på lördagar

att alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas plats i kolloverksamheten

att anställa en kultursamordnare på Södermalm

att alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning

att fixartjänsten ska erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år

att de dementa som bor på våra omsorgsboenden aldrig lämnas ensamma på låsta avdelningar

att en högre andel av personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning

att öka valfriheten genom att ge den enskilde inom äldreomsorgen större inflytandet över vilka insatser som ska utföras

att rätten till utevistelse/sällskapstid garanteras i biståndsbeslutet

att kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden samt i förekommande fall inom hemtjänsten ses över och förbättras

att servicehusen och dess restauranger bevaras och utvecklas utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en à la carte- meny.

att uppdra till förvaltningen att föreslå åtgärder för att motverka bristerna inom den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden och då främst inom områdena demens, nutrition och inkontinens

att tillse att det finns rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård de är berättigad till

att de lokala pensionärsrådens och förtroenderådens ställning och inflytande stärks

att egenregianbud alltid ska lämnas vid upphandling av vård- och omsorgsboenden

att såväl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

att öka informationen och stödet till anhörigvårdare

att fler mötesplatser/tillfällen skapas för de barn och ungdomar med funktionshinder som önskar sådana.

att förstärka heminstruktörsorganisationen så att stadsdelen alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade.

att inrätta ytterligare fältassistenttjänster, så att vi har sex tjänster.

att uppdra till förvaltningen att genomföra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder och att utifrån inventeringen utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet för att åtgärda eventuella brister.

att samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning

att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas

att kostnaden för SL-kort och Internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet

att stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda som så önskar att arbeta heltid

att alla gymnasieungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb

att avsätta 25 000 kr samt administrativt stöd för att stödja nattvandrar verksamheten

att därutöver anföra följande

Om välfärden håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, och mellan generationer.

Därför prioriterar vi utveckling av verksamhet och kvalitetsförbättringar inom de områden som stadsdelsnämnden svarar för. Vårt förslag till budget för 2011 utgår från den skattesats som gällde när vi var i majoritet i kommunfullmäktige. Den är 60 öre högre per skattekrona än årets borgerliga förslag, vilket ger utrymme för förbättringar och utveckling av verksamheten. Vi anser samtidigt att det inte ska vara möjligt att välja en dålig verksamhet om den är finansierad med offentliga medel. Alla offentligt finansierade verksamheter ska hålla en god kvalitet.

Förskoleverksamhet

Alla barn ska uppmuntras att växa till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller föräldrarnas ekonomi. Barnen ska lämna förskolan övertygade om sin egen förmåga och med de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta till sig undervisningen i grundskolan. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Dess viktigaste uppgift är att utplåna orättvisa skillnader i barns förutsättningar.

För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behöver vi ha en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Vårdnadsbidraget skall tas bort då det hindrar barnen att komma i åtnjutande av de utvecklingsmöjligheter som förskolan ger. Vidare ska ett extra gott stöd ska ges till barn i behov av särskilt stöd.

Barngrupperna växer samtidigt som behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Många får inte plats på en förskola nära hemmet och det är alltför ofta som besked om förskoleplats drar ut på tiden. För att vända trenden behöver vi bygga ut förskolan och öka antalet förskolor så att barngrupperna minskar samtidigt som personaltätheten bibehålls, barnomsorgsgarantin kan hållas och föräldrarna samtidigt garanteras en förskoleplats nära hemmet.

Vi har idag en situation där privata förskolor inte bara är komplement till de kommunala utan helt nödvändiga för att staden överhuvudtaget ska lyckas uppfylla platsgarantin. När privata förskolor inte uppfyller kvalitetskraven måste stadsdelen därför snabbt erbjuda barnen som går där plats på en annan förskola. Vidare ska förskoleverksamhet erbjudas även under kvällar och nätter.

Alla barn ska ha rätt till en bra förskola

Andelen nöjda föräldrar har sjunkit med 12 %, från 92 % till 80 %. Detta är sannolikt ett resultat av större barngrupper, som leder till sämre kvalitet i förskolan. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16. Detta är en förutsättning för att varje barn ska komma till tals och få möjlighet att påverka sin situation. Endast 75 procent av de föräldrar som har barn i den kommunalt drivna förskolan på Södermalm uppger att deras barn är förberedda för att börja i förskoleplats när det är dags för detta. En fjärdedel tycker alltså inte att förskolan har lyckats med att förbereda deras barn för skolgången. Detta är mycket allvarligt och målet måste vara att alla barn ska vara förberedda för förskoleklass när de slutar förskolan.

Kommunikationen och samarbetet med föräldrarna måste förbättras. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans demokratiska processer och i dess pedagogiska arbete. Idag känner många föräldrar att de inte får vara med och påverka barnens situation i förskolan och detta måste förändras. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att integrera jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

Andelen personal i förskolan som har pedagogisk utbildning har minskat, något som vi ser mycket allvarligt på. Personalomsättning är stor, särskilt i de nyöppnade förskolorna, vilket givetvis påverkar kvaliteten negativt. Det är viktigt att stadsdelen blir en mer attraktiv arbetsgivare som satsar på personalen så att duktiga medarbetare välja att stanna. När det gäller förskoleverksamheten, specifikt, måste det bli en självklarhet att man som anställd inte tvingas betala för pedagogiska måltider, då dessa är en del av arbetsuppgifterna på en förskola.

Verksamhet för barn och ungdom

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i stadsdelen ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, kreativitet och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse.

Barn och ungdomar på Södermalm ska i ökad utsträckning ges möjlighet till en rik icke-kommersiell fritid. Alla ungdomar ska ha nära till lättillgängliga mötesplatser, som ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar samt vara tillgängliga för ungdomar med funktionshinder. Därför behövs ytterligare träffpunkter och längre öppettider på fritidsgårdarna. För de minsta barnen ska öppen förskoleverksamhet finnas tillgänglig och parklekarna ska utvecklas och byggas ut. För de äldre barnen och ungdomarna inrättas ytterligare minst 2 fritidsverksamheter, varav en i Hammarby Sjöstad och en på västra Södermalm.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.

Möjligheterna till spontanidrott måste öka. Det kan exempelvis ske i form av skateboard-ramper och idrottsplaner.

Ungdomar på Södermalm ska ha inflytande över sin vardag. Därför vill vi att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden inrättas för och med ungdomar. Detta ungdomsråd ska få möjlighet att påverka alla de beslut som fattas av nämnden och rör Södermalms unga.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens rika kulturliv ska vara tillgängligt för alla och kunna både upplevas och skapas i medborgarens egen närhet. Det handlar om allas rätt till att ta del av kulturen och odla sin egen kreativitet och bidra till att utveckla den egna stadsdelens själ, identitet och berättelse.

De lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga. Likaså ska samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen öka. Ett konkret exempel är försöket att starta en Folkets Hus förening i Sjöstaden för att bl.a. kunna visa operaföreställning från Metropolitan. Den typen av enskilda initiativ bör stadsdelsnämnden på alla möjliga sätt uppmuntra. För att öka kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i stadens förskolor och skolor återinför vi särskilda kultursamordnare i stadsdelen.

Stadsdelsnämnderna skall även utveckla verksamheten med konsumentrådgivning. Konsumentrådgivning kan förebygga problem som annars skulle uppkomma längre fram, i första hand för individen, men också för kommunen.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Valfriheten i boendeformer ska garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av plattformar för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av vardagen. För att nå dit fram är några av grundstenarna god bemanning och hög kompetens bland personalen inom äldreomsorgen.

Omsorgen om de äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Med utgångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare, ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på förbättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten.

Vissa grundkrav ska heller aldrig underskridas. Det ska t.ex. inte vara möjligt att låsa avdelningar och lämna de dementa som bor på våra omsorgsboenden ensamma under natten.

Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

För att öka valfriheten för de äldre ska tillgången till kommunala alternativ inom vård- och

omsorgsboenden, andra former av äldreboenden samt inom hemtjänsten garanteras inom Södermalm. Äldreomsorgen ska skyddas mot vinstintressen, varför konkurrensutsättningen ska hejdas. Vid upphandling av vård- och omsorgsboenden ska egenregianbud alltid lämnas.

De anställdas villkor avgör kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten och kontinuiteten är avgörande och måste förbättras. Medarbetarna måste ha en arbetssituation som gör att de orkar arbeta kvar till åtminstone 65 år. Därför ska de ha rätt till heltid samt till kompetensutveckling, träning och handledning.

Erfarenheter ska tas till vara genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Dessa skall ges goda förutsättningar för insyn och påverkan.

Trygghetsboenden kan vara ett bra komplement till befintliga vård- och omsorgsboenden, servicehus och andra former av boenden. Innan trygghetsboenden införs måste dock en ordentlig konsekvensbeskrivning av effekterna göras. Det handlar om både innehåll, finansiering och kostnaderna för den enskilde stockholmare som boendeformen är tänkt för, samt hur införandet påverkar andra befintliga boendeformer. Trygghetsboenden ska vara ett komplement till servicehus, seniorboenden och dyl. och ingen ersättning för dessa.

Hemtjänsten ska hålla hög personalkontinuitet. Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst/vecka för stöd i vardagslivet. Dessa insatser ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldre som har beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Det måste ta slut med att förkorta tiderna för de beslutade åtgärderna. Det inger inte någon respekt för den som behöver hemtjänst med de riktlinjer som finns idag. Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år. Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Tillsammans med föreningslivet ska träffpunkter utvecklas inom stadsdelen.

Staden ska sträva mot en förenklad biståndsbedömning och en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. För äldre som ansöker om äldreboende, och i synnerhet vård- och omsorgsboende, ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Dagens biståndsbedömning hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Det ökade antalet överklaganden av biståndsbedömningar är tyvärr ett alltför tydligt bevis för det.

Stadens ambition att förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet måste även mötas med en satsning att göra datorer och bredband mer tillgängliga på äldrecentra, träffpunkter och andra äldreverksamheter. Likaså måste de äldres behov av support för användning av dator, mobiltelefon och TV tillgodoses, t.ex. i form av ungdomsjobb. Detta skulle också öka förståelsen mellan yngre och äldre.

Tandhälsan är viktig för Södermalms äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt, så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visats kunna leda till sämre allmänhälsa. På Södermalms äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Ett skydd mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning innebär full tillgänglighet och delaktighet i samma utsträckning som för personer utan funktionsnedsättning. Brukarinflytandet ska stärkas. Ekonomi ska inte vara ett hinder för den enskilde.

Stadsdelsnämnden bör göra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder. Denna kartläggning bör ske i samarbete med HSO. Utifrån inventeringen bör sedan en handlingsplan för tillgänglighet och delaktighet utarbetas.

En avgörande fråga för ett värdigt liv är att bygga bort bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning och därmed öka valfriheten. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till rik fritid. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom handikappanpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning. Det ska inte minst gälla lokalerna på Göta Ark.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran.

Träffpunkter för ungdomar med funktionsnedsättningar som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas.

Behovet av heminstruktörer för synskadade och för döva och hörselskadade är stort. Antalet behöver därför utökas.

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Denna solidaritet ska bidra till stabilitet och trygghet för alla. Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Då krävs ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete med också hjälp till människor att hitta tillbaka när det gått snett. Hemlösheten måste avskaffas. Det är ovärdigt en välfärdsstat att människor inte har någonstans att bo. Hemlösa eller de som har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Staden ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där det lätt riskerar att gå snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande samt tidiga och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som kan underlätta för individerna. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och förstärkas. Särskilt gäller detta barn till missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Vi föreslår att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Före sammanslagningen av nämnderna på Södermalm hade vi tillgång till fem fältassistenttjänster. Nu har vi fyra tjänster. Vi föreslår en utökning till sex tjänster. Det är en viktig verksamhet för att förebygga våld och missbruk hos ungdomarna.

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn föreslår vi att en Familjecentral inrättas i stadsdelen. Familjecentralen kan innebära öppen förskoleverksamhet och gärna mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, men också kuratorer och socialpedagoger. Hit kan till exempel nyblivna föräldrar och ensamstående vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och, om de behöver, få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

Stadsmiljö

Alla stockholmare har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Stockholm med dess närhet till vatten och grönområden har stora möjligheter att erbjuda alla invånare en god livskvalitet. Staden ska ha tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Det är människorna som skapar staden. Utan invånare blir staden en kuliss. Stockholms heterogena befolkning är en av dess styrkor. Samtidigt ställer den stora krav på stadens fysiska utformning. Stockholm måste ha en mångfald rum och platser som svarar mot medborgarnas olika behov. Stockholm är inte bara huvudstad i Sverige utan också en europeisk storstad. För att möta konkurrensen mot andra städer måste Stockolm ständigt utvecklas, även när det gäller den fysiska miljön. Den fysiska miljön har stor påverkan på hur man lever i staden. Den ger möjligheter till möten och den kan skapa trygghet. Det offentliga rummet och den offentliga platsen är viktig för bilden av Stockholm.

Stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. Det är därför viktigt att bevara de befintliga grönytorna i Södermalms parker. Dessa ska också, av besökare och de boende i stadsdelen upplevas som välstädade och trygga. Därför måste städningen av de hårdast belastade parkerna kraftigt utökas. Antalet papperskorgar utökas och töms oftare. Antalet toaletter i parker utökas. Buskar och träd beskärs för att skapa en tryggare fysisk miljö och belysningen i parkerna förbättras där så krävs.

Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs till stadsdelsnämnderna. Vi vill att stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. I Stockholm ska det vara lätt att promenera, idrotta och cykla till jobbet och skolan eller affären. Staden ska därför vara planerad utifrån människors rörelsestråk i så hög grad det är möjligt. Varje stadsdelsnämnds invånare och verksamhet ska engageras i miljöfrågor genom ett återupptaget lokalt miljöarbete.

Ekonomiskt bistånd

Till stadsdelsnämnderna kommer människor som söker ekonomiskt bistånd, vissa av dem på grund av arbetslöshet, andra inte. Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Alla berättigade till ekonomiskt bistånd ska erhålla stöd på lika villkor.

Stockholmare som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Barnperspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut på välfärdskontoret. Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Att inte inkludera SL-kort och Internetuppkoppling i bidragsnormen för dem som har ekonomiskt bistånd är inte bara ogint utan också kontraproduktivt. Att ta sig ut både i den fysiska och virtuella världen är en del av ett normalt liv; vilket alla har rätt till. Dessutom är vi övertygade att insatserna underlättar återkomsten till arbetsmarknaden för många av dem som i dagsläget får ekonomiskt bistånd. Vidare, personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård som möjliggör en god tandstatus. Eventuellt stigande uppvärmningskostnader bör vidare återspeglas i ersättningsnivåer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara.

Under perioder kan människor behöva ekonomiskt stöd och hjälp att finna vägen tillbaka till arbetslivet. Då ska stadsdelsnämnden, där både arbete, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd finns samlat, hjälpa till. Målgruppen för arbetsmarknadspolitiken är stadsdelsnämndens medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet.

Att ungdomar får sommarjobb är bra av många anledningar. Det är bra för deras framtida möjligheter att få jobb, de får en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ansvar, och de får sociala kontakter med människor de kanske annars inte skulle ha träffat. Vi vill också se ett samarbete med Stockholms näringsliv kring dessa frågor, något som provats med framgång i till exempel Nynäshamn.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

FÖRSLAG TILL BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011
 2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund
 3. samt därutöver anföra följande

Miljöpartiets övergripande politiska inriktning för stadsdelsnämnderna i Stockholms stad

Angreppssättet i den föreslagna verksamhetsplanen för 2011 är målstyrning, vilket i sig är bra. Kommunfullmäktiges inriktningsmål har brutits ner i mål för verksamhetsområdet med utgångspunkt i nämndens prioriteringar.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden fastställs i budgeten och ska vara ett sätt att mäta i vad mån nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål. Nämnden ska i sin planering utgå från indikatorerna men kan ha högre ambitioner än kommunfullmäktige.

Demokrati och medborgarinflytande på Södermalm

Inflytandet avlägsnar sig allt längre från stockholmarna. Miljöpartiet föreslår flera åtgärder i sitt förslag till kommunfullmäktige och det lokala arbetet är minst lika viktigt.

I varje stadsdel ska det finnas En-dörr-in-verksamhet samt ett medborgarkontor, som bland annat erbjuder skuldrådgivning samt miljö- och klimatrådgivning. Miljöpartiet vill återföra ansvaret för parker, naturområden, naturreservat, trädplanteringar, koloniområden och naturmark, strandbad med byggnader, motionsspår, konstfrusna isbanor och vissa planförfaranden till stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämndernas möten ska vara öppna och inledas med en frågestund. Mötena ska annonseras i relevanta medier. Förvaltningen bör ta fram förslag på att modernisera och utveckla arbetet. Vidare ska också formerna för de öppna nämndmötena ses över för att underlätta deltagande. Den långsiktiga ambitionen måste vara ett ökat deltagande på medborgarmöten samt ambitiösa och kvantifierbara mål för att förbättra informationsutbytet.

Återinför skilda anslag

Den borgerliga majoriteten har slagit samman anslag för ordinarie verksamhet respektive försörjningsstöd, i stadsdelsnämnderna. Detta leder till att stadsdelsnämnderna måste skära i ordinarie verksamheter när kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Det är oacceptabelt att ordinarie verksamhet ska påverkas för att konjunkturen vänder neråt och fler tvingas ta emot försörjningsstöd. Skilda anslag för ordinarie verksamhet respektive försörjning ska återinföras.

Mindre barngrupper

Vi sätter barnen främst genom att satsa på kvalitén i förskolan. Miljöpartiets långsiktiga ambition är barngrupper med max 12 barn i ålder 1-3, och max 14 barn i ålder 4-5. För att mäta kvalitén i förskolan ska vi också arbeta fram mål och indikatorer för antal barn per vuxen. Där indikatorn visar på antal barn per faktiskt närvarande vuxen i förskolan.

Rätt till modersmål i förskolan

Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Likarätts-märk förskolor

Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Miljöpartiet vill ha genuspedagoger på alla Stockholms förskolor. Miljöpartiet föreslår en certifiering av förskolor som arbetar efter en utvecklad metodik baserad på lika rättigheter.

Rätt till nattis

Rätten till barnomsorg är begränsad till dagtid vilket missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger. Staden ska inventera behovet av barnomsorg under kvälls- och nattetid samt helger, samt tillgodose det behov som framkommer.

Grön flagg-certifiera fler förskolor

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten. Det gäller även maten som serveras. För att uppmuntra fler förskolor att integrera miljö och hållbar utveckling i undervisningen är Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg ett bra verktyg. Det ökar barns och föräldrars intresse och förståelse för miljöfrågor och natur, samt utbildar framtidens stockholmare. Vi vill att alla förskolor i stadsdelen ska vara Grön Flaggade.

Mål och indikatorer

· Alla barn i förskolan ska garanteras rätt till stöd i modersmålet

· All personal i förskolan ska utbildas i aktivt arbete med jämställdhet, könsroller och heteronormativitet

· Alla barngrupper ska minska till max 14 i storbarnsgrupper och 12 i småbarnsgrupper

· Minst 40 % av de livsmedel som köps in i förskolan ska vara ekologiskt framställda

Fler mötesplatser på ungdomars egna villkor

Barnens fritid är lika viktig som skolan. Fritidsgårdarnas öppettider ska utökas, och resurser satsas för att de även ska ha öppet sommartid. Även skollokaler ska kunna användas mer effektivt under helger och lov till exempelvis replokaler eller caféer. Bättre spridning av information om mötesplatser där hbt-ungdomar kan vara sig själva och möta andra i liknande livssituationer. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt tillgänglig för funktionsnedsatta.

Satsa på kolloverksamheten

Kollo är uppskattat av många barn och är samtidigt ett av de bästa sätten att motverka segregation, ungdomskriminalitet och utanförskap. Södermalm är en stadsdels där de ekonomiska resurserna för medborgarna blir allt bättre med ett växande starkt socialt kapital. En viktig förutsättning för att motverka segregration är att kontaktytorna mellan barn och vuxna ökar och sker över hela staden. Det är viktigt att alla barn och ungdomar från stadsdelen erbjuds möjligheten att åka på kollo.. Det är en insats som stärker stadsdelens barn och unga samt ökar förutsättningarna för en öppnare stad.

Mål och indikatorer

· Alla stadsdelar ska erbjuda unga mötesplatser i form av fritidsgårdar, replokaler eller icke kommersiella kaféer

· I varje stadsdel ska finnas minst en sommaröppen kommunalt finansierad träff- punkt för unga

· Alla stockholmsbarn 9-16 år, som vill, ska erbjudas en plats på kollo

Äldreomsorg

· Garantera tillgänglighet och valfrihet bland boendeformerna för äldre

· Säkerställ en jämställd omsorg med god kvalité i vardagen

· Erbjud personalen kortare arbetstid samt deltagande i utvecklingsprojekt

Tryggt boende, och boende med kvalitet för äldre

Kvarboendeprincipen gäller i dag. Men de som på grund av ökad ohälsa, oro, ensamhet och stigande ålder vill flytta till tryggare boendeform ska få göra det. Då ska staden vara garant, även för par med olika vårdbehov. Biståndsbedömningen behöver ta större hänsyn till psykiska behov. Trygghetsbostäder ska utvecklas för att fler får valfrihet att aktivt välja denna boendeform. Gemensamhetslokaler, matsal och bovärd ska finnas utan att det belastar de äldres ekonomi. Föreningslivet behöver stödjas och ett samarbete kan ge ett rikt utbud av aktiviteter och verksamheter.

Det framtida behovet av trygghetsboenden, service- hus och vård- och omsorgsboenden bör utredas. En del platser i servicehus bör uppgraderas till vård- och omsorgslägenheter.

Efterfrågan på kategoriboenden ökar, t ex med inriktning på kultur, språk, hbt, och för de 30–40-talister som vill starta egna äldreboenden. Olika boendeformen behöver finnas runt om i staden, kommunala, socialkooperativa och privata. Kommunalt äldreboende behöver finnas i alla stadsdelar, en viktig del av valfriheten. Alla över 75 år ska få två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning, för att få stöd och hjälp i vardagslivet enligt egna önskemål.

Kvalité i vardagen

Vi vill se fler mötesplatser med kvalitet för äldre. Möjlighet till gemensamma måltider, naturupplevelser, träning i olika former och satsning på kultur. Äldre bör ha rätt till gemensamhetslokaler dit även personer med tilltagande rörelsehinder ska kunna ta sig. Maten ska vara vällagad, god och hälsosam, anpassad för äldre, helst lokalt tillagad och ekologisk. Matlag bör erbjudas de som vill.

Garantera en jämställd omsorg

Flera studier inom vård- och omsorgsfältet har visat att män generellt får bättre och dyrare behandlingar än kvinnor och att kvinnor får vänta längre på vård. Kvinnor och män ska ges likvärdig äldreomsorg och de ekonomiska resurserna ska fördelas jämnt efter kön.

Demensvården måste förbättras

Det ska finnas plats i gruppboende för alla med allvarlig demens samt stöd till deras anhöriga. Brister när det gäller kvalité och säkerhet i demensvården måste åtgärdas genom att personaltätheten utökas och bemanningen nattetid förstärks samt att allt för stora demensenheter och blandade målgrupper ses över och utvecklas. Alltför många äldre med demens får medicin mot oro när det egentligen är god omvårdnad de behöver. Läkemedel ska sättas in först när allt annat är prövat.

Erbjud personalen kortare arbetstid och mer kompetensutveckling

90 % av dem som arbetar i äldreomsorgen är kvinnor. Deras arbetsvillkor är en jämställdhetsfråga. Miljöpartiet vill att all personal i äldreomsorgen ska erbjudas arbetstidsförkortning genom införandet av 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Vid personalrekrytering ska behovet av fler män i omsorgsyrken beaktas. Språkliga och kulturella mångfald i personalen behöver värdesättas i större utsträckning. Att erbjuda praktikplatser är viktigt för att på sikt öka intresset för vård- och omsorgsyrken. Det är viktigt att både kommunanställda och personal som ingår i entreprenad omfattas av satsningarna.

Meddelarfriheten måste garanteras. Det är viktigt att personalen med lagen Lex Sarah som stöd och skyldighet, uppmuntras att rapportera brister utan att riskera att ses som obekväma för verksamheten. Insynen i och kvalitetssäkringen av all äldreomsorg, oavsett utförare, ska säkerställas.

Mål och indikatorer

· Alla över 75 år ska ha rätt till åtta timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning

· Minst 40 % av livsmedlen som under året serveras i äldreomsorgen ska vara ekologiskt framställda

· Öka andelen av lokalt tillagad mat.

· Rätt till regelbundna utevistelser

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

· Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

· Säkra rätten till stöd och insatser för alla med funktionsnedsättning som har behov

Öka tillgängligheten

Staden ska kartlägga förekomsten av hörselteknisk utrustning i sina offentliga lokaler och införa utrustning där sådan saknas och informera besökare om att hörselteknisk utrustning finns. Samarbetet med handikapp- och brukarorganisationerna ska fortsätta och utvecklas. Handikapprådens roll ska stärkas, de ska engageras tidigt och kunna påverka beslut och processer från början i planeringsstadiet.

Vi kräver att alla enkelt avhjälpta hinder ska byggas bort. En särskild satsning görs på skollokaler och mötesplatser för ungdomar – där det ska vara gjort till 2012.

Vi ser med oro att nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionshinder för Södermalm är 4,5 mnkr lägre än prognosen för 2010. Effektiviseringar och att enskilda vårdgivare går med i kundvalet inom LOV förväntas klara detta. Vi ser dock en risk för att det innebär snävare bedömningar av biståndsbehov.

Eftersom området för södermalms stadsdel socioekonomiskt förändrats till det bättre innebär det minskade resurser enligt fördelningsnyckeln i Stockholms stad. Resurser för barn i behov av särskilt stöd minskar. Vi anser att det finns anledning att särkskilt bevaka att det inte går ut över barnen i fråga.

Öka stödet vid neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, behöver ökat stöd. För barn och unga behövs bl.a. ökat stöd i skola och på fritid. Det är viktigt att personal på olika nivåer inom kommunen är införstådd med vad dessa funktionshinder medför för personen. På liknande sätt behövs ökat stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Rätt till arbete

Staden ska vara föregångare som arbetsgivare och anställa personer med funktionsnedsättning på alla nivåer, samt medverka i utvecklingen av arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorg

· Barn och ungdomar i behov ska få stöd från staden Ingen ska vara hemlös. Missbruk och våld ska minska

· Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet FN:s konvention om barnets rättigheter. Arbetet enligt barnkonventionen ska stärkas i staden.

I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och barn som far illa på grund av föräldrarnas problem eller egna problem.

Det finns ett tydligt behov av att socialtjänsten blir mer inriktad på att hjälpa barn tidigare och inte mest vara en utredande instans. Samverkan ska ske mellan hem, skola, individ- och familjeomsorgen och med landstinget, frivilligorganisationer och närpolis.

Stadsdelsnämnderna ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar. Det är viktigt även med en central ungdomsmottagning som komplement. Stadsdelsnämnderna ska samarbeta med gymnasieskolorna i området så att också de innefattas i det förebyggande arbetet i enlighet med STAN-programmet.

Mötesplatser och gruppverksamhet för barn till föräldrar med olika typer av problem ska utökas. Familjestöd i hemmet ska utvecklas, även nattetid om så behövs.

Bättre hjälp åt människor som är hemlösa

Hemlösa ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Vid upphandlingar av personliga ombud ska brukarinflytande ges hög prioritet.

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda daglig verksamhet för hemlösa. Där kan kontakter knytas och biståndsbedömning göras. Stadsdelarna kan samverka om denna verksamhet. Karaktären på insatserna ska vara långsiktig och det uppsökande arbetet ska utvecklas. Eftersom fler unga har blivit hemlösa de senaste åren, bör det uppsökande, förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar som riskerar hemlöshet stärkas.

Kvinnofrid och barnfrid

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska vidareutvecklas. Stadens förvaltningar, bolag och stadsdelsnämnder ska upprätta handlings- och åtgärdsprogram för kvinno- och barnfrid. Samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer, t.ex. kvinnojourer, bör utökas. Barn i våldsutsatta familjer måste ses som brottsoffer och myndigheternas insatser ska anpassas därefter.

Utvecklad missbruksvård

Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde. När vuxna missbrukar har de ofta också barn som drabbas. Miljöpartiet gör en kraftig förstärkning av anslagen till stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg, detta för att både stärka missbruksvården samt säkra insatser för utsatta barn. I dag svarar hälften av Stockholms socialsekreterare att de inte kan uppfylla lagens krav.

Resurserna till det förebyggande arbetet ska utökas. Staden ska satsa på föräldrautbildning för att öka kunskaperna om hur stor betydelse föräldrarnas inställning har när det gäller barnens alkoholkonsumtion.

Mål och indikatorer

· Inga barnfamiljer ska vräkas

· Den totala konsumtionen av alkohol och narkotika ska minska

· Alla stadsdelar ska ha en ungdomsmottagning

· Alla stadsdelar ska upprätta ett handlings- och åtgärdsprogram för kvinno- och barnfrid

· Alla hemlösa ska erbjudas en daglig verksamhet

Stadsmiljö samt lokalt miljö- och demokratiarbete

Förbättra skötseln av parker och naturreservat

Stockholms unika naturvärden är oerhört viktiga för stockholmarnas livsmiljö. De bidrar till en attraktiv stad, ett rikt friluftsliv, en god folkhälsa och barns möjlighet till utvecklande lek. Stockholms skyddade grönområden och tillgång till vatten är nödvändiga komplement till stadens utveckling där bostadsbyggandet sker i snabb takt.

Ansvaret för renhållning i och skötsel av parker, promenadstråk, grönmarksområden och naturreservat ska ligga hos stadsdelsnämnderna, men med ökade resurser. Brukaravtal för skötsel och planering i samarbete med lokala användare och stockholmare ska uppmuntras.

Aktivt lokalt miljö- och demokratiarbete

Alla stadsdelsnämnder ska ha miljösamordnare för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt för att öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. En viktig del innebär att stödja demokratiprocesser, t.ex. delaktighet vid planering, byggande, lokalisering av infrastruktur, skötsel av och rekreation i parker och naturområden.

Aktivt klimat- och miljöarbete i verksamheterna

För att Stockholms stad ska kunna uppnå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna.

Satsningarna på inköp och servering av ekologiska livsmedel ska fortsätta. Flera stadsdelsnämnder har redan uppnått stadens låga mål om 15 % ekologiska livsmedel år 2011. De är på god väg mot 40 % ekologiska livsmedel år 2011 vilket miljöpartiet föreslagit som mål.

Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden införa insamling av matavfall i verksamheter som hanterar mat.

Mål och indikatorer

· Återinrätta ett aktivt lokalt miljö- och demokratiarbete i varje stadsdelsnämnd

· Garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten

· Ge alla barn och ungdomar goda möjligheter till spontan lek och rörelse i närnatur nära sin bostad, utifrån det underlag om grönområdestillgång som miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram, i samarbete med idrottsnämnden, bostadsbolagen och SISAB

· Inrätta insamling av matavfall i stadsdelsförvaltningarnas alla verksamheter som hanterar mat i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden

Flyktingmottagande

Flyktingar är en resurs för Stockholm. Den 1 december 2010 övertog staten huvudansvaret för introduktionen för vuxna flyktingar och introduktionsersättningen upp till tre år efter uppehållstillstånd. Reformen är omfattande och stadsdelsförvaltningen måste ha ekonomisk beredskap för att säkerställa att nyanlända kan försörja sig även under eventuella inkörningsproblem av det nya systemet.

Vägledning och kompetensutveckling

Varje stadsdel ska ha En-dörr-in-verksamhet. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Risken är stor att människor isoleras om de inte kan förflytta sig inom staden. Därför ska SL-kortet ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

I verksamhetsplanen för Södermalm minskas budgeten för ekonomiskt bistånd med 9,3 mnkr jämfört med prognosen för 2010. Det finns en förväntan att fler ska få jobb, bl a till följd av regeringens jobbskatteavdrag och förbättrad arbetsmarknad. Vi delar inte denna grovhuggna analys och ser en risk för att alltför snäva bedömningar gör det svårt för människor att i praktiken uppnå skälig levnadsnivå.

Barnperspektivet ska vara vägledande

Barns behov ska särskilt beaktas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag ska gälla. Familjer ska inte behöva riskera en hel månads försörjning bara för att man har varit sjuk någon dag och inte hunnit meddela detta i tid. Småbarnsföräldrar med försörjningsstöd ska ha möjlighet att vara hemma för vård av sjukt barn samt vid inskolning på dagis och skola.

Mål och indikatorer

· SL-kort ska ingå i normen för ekonomiskt bistånd

· Barnperspektivet ska vara vägledande i alla beslut som rör barn

· Generella och förebyggande insatser ska öka

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag till beslut:

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2011.

2. Förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholm – en stad utan gränser

Stockholm ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm och en framtid där invånarnas medbestämmande utformar resan, inte bara på valdagen, utan alla dagar året runt.

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I vår budget satsar vi förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering bekämpas. Jämställdhet genomsyrar alla verksamheter och all statistik är könsbaserad. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

Vår budget innebär en halv miljard kronor mer till stadsdelsnämnderna jämfört med den borgerliga majoriteten. Vi satsar nära 70 mnkr för att erbjuda rätt till heltid, kortare arbetstid i äldreomsorgen och högre lön för lågavlönade. Dessutom har vi 10 mnkr mer i investeringar i grönområden. I staden totalt satsar vi en halv miljard mer på utbildning. 2011 har vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket gör att återfår 2006 års skattesats.

Vänsterpartiet vill investera tre miljarder kronor av stadens kapital i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill satsa på personalutbildning, ersättning för vikarier vid utbildning, kortare arbetstid, göra alla sjöar badbara, restaurera våtmarker, inrätta en fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter m.m. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent med fokus på vegetarisk mat.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter. Bostadsbristen för gruppbostäder ska bort och fler billiga hyresrätter byggas så att unga och hemlösa kan få en bostad som de har råd med. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. I vår vision har vi ett miljörättvist Stockholm där var och ens miljöpåverkan inte är högre än vad jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Den luft vi andas och det vatten vi använder ska bli bättre, genom att fler väljer cykel och kollektivtrafik före bil. Vi vill inrätta nio naturreservat fram till 2014.

Stadsdelsnämnderna - det viktigaste verktyget för lokal demokrati

Vänsterpartiets mål för stadsdelsnämnderna

? Öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

? Prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

? Höj kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter

Stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati, eftersom det mesta av stadens verksamheter som vänder sig direkt till invånarna finns i stadsdelarna. Där ges stockholmarna tillfällen att träffa sina lokala politiker, vare sig det är i mataffären, på föräldramötet, stadsdelsnämndens öppna möte eller i busskön.

Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin. Vi vill utveckla arbetet med deltagande demokrati. Om vi skulle styra skulle stadsdelsnämnderna återfå områdesansvaret för skolan, för arbetsmarknadsåtgärder samt för stadsmiljöverksamhet som tidigare centraliserats. Om välfärden ska fördelas på ett mer rättvist sätt måste stadsdelsnämnderna få ökade resurser.

De vinster som görs på grund av effektiviseringar, till exempel sänkt sjukfrånvaro och e-tjänster ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. En viss procent ska sättas av till en pott som brukarna har inflytande över.

Södermalm

Stadsdelsnämndernas verksamhet är mycket viktig för stockholmarnas välfärd, från de yngsta förskolebarnen till de allra äldsta invånarna. En väl utbyggd förskola och äldreomsorg av mycket god kvalitet är grundläggande för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den alltmer omfattande privata driften av verksamhet kräver utökad uppföljning och kontroll.

Med vänsterpartiets budget får Södermalm 53,7 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget i kommunfullmäktige.

Förskolan

Vänsterpartiet satsar 12,3 mnkr mer på Södermalm jämfört med KF:s budget.

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för utökat arbetet med modersmål, språkstöd och särskilda behov

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,2 mnkr mer på Södermalm jämfört med KF:s budget.

§ Fler öppna förskolor och parklekar

§ Fler mötesplatser för ungdomar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 2,4 mnkr mer på Södermalm jämfört med KF:s budget.

§ Ökat stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra i vissa förorter

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna samverkan med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka Stadsmuseet och Kulturhuset. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras. Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 14,8 mnkr mer på Södermalm jämfört med KF:s budget samt resurser för demensvård och kortare arbetstid i centrala medelsreserven

§ Höjd ersättning för dagverksamhet med 2 %

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

§ Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per veckan med enkel biståndsbedömning

§ Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

§ God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

? Ett förebyggande perspektiv skall ha en central plats inom allt arbete med äldre.

Det förebyggande arbetet måste utvecklas. Många av de vårdbehov som uppstår kan förebyggas eller skjutas upp genom ett sytematiskt folkhälsoarbete. Livsmiljön har en avgörande betydelse. Människor som har inflytande, kan påverka sin situation och känner att de behövs löper mindre risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Ekonomisk och social trygghet är av avgörande betydelse för hälsan. Äldreomsorgen skall byggas ut i nära samarbete med pensionärsorganisationer.

Det sociala innehållet i äldreomsorgen är därför mycket viktigt och bör utökas bland annat genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas. Skadeförebyggande insatser skall byggas ut.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Rätt till heltid är viktigt och en arbetstidsförkortning bör inledas. Vänsterpartiet har ställt krav om att målet skall vara 6 timmars arbetsdag.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt och på sikt leder till ökade vårdbehov.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 6,1 mnkr mer på Södermalm jämfört med KF:s budget.

§ Höjd schablon med 1,5 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2 %

§ Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Barn och vuxna, flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas. För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Många människor med funktionsnedsättning drabbas idag av onödig ohälsa som inte har samband med grunden för funktionsnedsättningen utan sammanhänger med bristande inflytande, ekonomiska resurser och tillgång till kultur och sociala resurser. Inflytande och långsiktig trygget i boendet är därför starkt hälsofrämjande faktorer.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 7,5 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 2 mnkr för barn och unga, 3,9 mnkr för vuxna inkl kvinnofrid samt 1,6 mnkr till socialpsykiatri.

§ Enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärk den sociala barnavården och inrätta familjecentraler

§ Utarbeta den aktionsplan för förstärkta förebyggande insatser när det gäller alkohol och narkotika samt vårdinsatser som är anpassade till de stora vårdbehoven

§ Ökat boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten ör att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Den nuvarande passiviteten när det gäller hemlöshetsproblematik måste brytas. Alla hemlösa skall erbjudas samlad insats som innefattar socialt stöd, anskaffning av bostad och stödinsatser när det gäller psykisk problematik och missbruk. Detta kräver med nödvändighet att sociala och medicinska insatser integreras från början. Socialläkarfunktionen bör återupprättas.

Södermalm har jämte Hägersten-Liljeholmen den högsta alkoholrelaterade dödligheten i Stockholm. Riskkonsumtion av alkohol liksom vård av alkoholrelaterade sjukdomar ligger också mycket högt. Södermalm har också en mycket hög förekomst av narkotikamissbruk och narkotikarelaterade dödsfall. Därför krävs en mycket genomtänkt aktionsplan mot alkohol och narkotikaproblem som omfattar såväl förstärkta förebyggande insatser, uppsökande verksamhet och behandlingsinsatser där det är viktigt både att nå tidiga missbrukare men också att bedriva ett långsiktigt arbete med personer med omfattande social problematik.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 2,3 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktiges budget samt 1,6 mnkr i parkinvesteringar

§ Agenda-21-verksamhet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor

§ Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden

§ Årstaskogen och Årsta holmar blir naturreservat

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21- arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 4,4 mnkr mer på Södermalm än kommunfullmäktiges budget.

§ Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

§ SL-kortet återinförs och Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 2,7 mnkr mer på Södermalm än kommunfullmäktiges budget.

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Fler unga kvinnor och män, fler med utomnordisk bakgrund samt fler med funktionsnedsättningar ska ha arbete eller utbildning

? Fler flickor och pojkar ska ha sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Vår politik innebär fler kommunala jobb. Vissa av de nya jobben ska vara traineeanställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen ungdom eller ung vuxen ska vara långtidsarbetslös. Fler flickor och pojkar ska få sommarjobb. De som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb ska få hjälp att söka och ska kunna få sommarjobb via staden.

Målet med arbetsmarknadsinsatserna är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Arbetsträning ska erbjudas som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete är en möjlighet att komma vidare efter arbetsträning. Sociala kooperativ är ett alternativ för vissa hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna starten av fem kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt 120’000 invånare vilket gör området till stadens folkrikaste.

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga i södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna.

Allians för Stockholm fick i valet 2010 förnyat förtroende. Alliansen fick 52 procent av rösterna och de rödgröna 44 procent. Allianens politik för fler jobb med sänkt skatt, förbättrad välfärd och tryggare vardagsekonomi har fått stockholmarnas godkännande och ligger fast.

Stockholm har en välskött ekonomi och kan prioritera viktiga verksamheter samtidigt som skatten är låg för medborgarna.

Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. I verksamhetsplanen fattar vi beslut om ett utvecklingsprojekt för förskolan GUF – Gemensam utveckling av den kommunala förskolan. Ett nytt material har tagits fram för att ta reda på vilken effekt förskolans arbete har för barnen och vad som behöver utvecklas. Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin. Ambitionen är att under mandatperioden kunna minska antalet förskolebarn per anställd.

Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg. Ett nytt system för att mäta kvalitén inom äldreomsorgen införs. Samtliga brukare kommer i samband med att de träffar sin biståndsbedömare svara på 11 frågor som bland annat handlar om hur brukaren blir bemött av personalen och vad de tycker om maten. En viktig förändring som gör att det blir tydligare på vilka verksamheter brukarna trivs bra och var man trivs mindre bra. Under året införs en parboendegaranti inom äldreomsorgen.

Inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning kommer inflytande och delaktighet ha en fortsatt hög prioritet liksom frågor kring tillgänglighet.

Det är oroväckande att narkotikaanvändningen bland ungdomar ökar enligt Stockholmsenkäten. Forskningen visar att tobaksrökning kan vara inkörsporten till narkotika, främst hasch och marijuana. Under året kommer ett projekt att startas för att minska tobaksrökningen bland unga inom stadsdelsområdet. I projektet kommer Söderandan, socialtjänsten, skolan och polisen att samverka. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Renhållningen av parkerna och säkra lekplatser är prioriterade områden under året. På längre sikt är det viktigt att vårda, bevara och utveckla våra parker. I det arbetet ger nämndens parkplan god vägledning. Även nämndens verksamheter ska vara miljövänliga. Fler verksamheter ska i större utsträckning källsortera, andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka och elförbrukningen minska under året. Fler förskolor ska under året ha Grön flagg.

Vi vill göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa och erbjuda välskötta verksamheter med hög kvalitet.

Beslutsgång forts.

Därefter genomfördes votering om attsats ”Kostnaden för SL-kort och internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet”

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag om attsatsen.

§5 Medborgarförslag om ny skejtpark och multisportplan på Söder

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en ny skateboardpark och multisportplan på Södermalm. I medborgarförslaget beskrivs att befintlig skateboardpark i Björns trädgård ligger i ett för barn otryggt område varför en ny anläggning bör anläggas på en tryggare plats där det också ska finnas ytor för streetåkning med räcken, trappor och curbs.

Förvaltningen anser att utbudet av skateboardparker för boende i stadsdelsområdet är väl tillgodosedda då det finns två större anläggningar på Kungsholmen och att en stor anläggning i Högdalen planeras vara färdigställd under 2011. Förvaltningen anser också att det saknas lämplig plats för en skateboardpark inom de områden som nämnden ansvarar för och att det finns andra mer angelägna investeringsprojekt att genomföra i stadsdelsområdets park- och grönområden.

Förvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående, att stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 december 2010. Dnr 583-2010-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till belsut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) till förmån för eget förslag till beslut:

Bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att förvaltningen får i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten att skapa en skatepark och multisportplan inom stadsdelsnämndens område

att därutöver anföra följande

Vi delar förvaltningens uppfattning att det medborgarförslag som inkommit ska avslås. Samtidigt har förslagsställarna dels presenterat ett antal andra möjliga platser än i förslaget dels visat att också omfattningen på projektet går att justera. Att i det läget strikt hålla sig till medborgarförslaget utan att utreda andra lösningar vore mycket olyckligt.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

1. ärendet överlämnas till idrottsförvaltningen för beredning

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag till beslut:

Det är angeläget att centralt belägen skejtpark och multisportplan kommer till stånd och förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag om lämplig placering.

§6 Slutrapport angående utvecklingsmedel för tidiga insatser till barn som har föräldrar med psykisk ohälsa, projekt ”Sköra föräldrar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Preventionsenheten för barn och ungdom har under tiden augusti 2007 till och med augusti 2010 bedrivit ett projekt riktat till föräldrar med psykisk ohälsa. Projektet har delvis finansierats med utvecklingsmedel för tidiga insatser från länsstyrelsen. Föräldrarna erbjöds gruppverksamhet, individuella samtal samt hjälp att skapa nätverk kring sin familj. Målet var att de deltagande föräldrarna efteråt skulle känna en högre grad av psykisk hälsa och därigenom nå mer stabil föräldrakraft. Om föräldrarna kommer att fallera i sin föräldrakraft ska de dessutom ha förtroende nog att söka hjälp i tid. Målet uppnåddes delvis. En föräldragrupp är nu implementerad i ordinarie verksamhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 december 2010. Dnr 500-412-09

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) lämnade på stadsdelsnämndens sammanträde 2010-09-30 en skivelse med förslag att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om en stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 november 2010. Dnr 980-2010-7.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Nämnden bordlägger ärendet.

§8 Rapport om hälso- och sjukvårdsinsatser vid daglig verksamhet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Under 2010 har medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) genomfört uppföljningar gällande hälso- och sjukvårdsinsatser vid samtliga dagliga verksamheter inom Södermalms stadsdelsområde, såväl egenregi som entreprenaddrivna.

Resultatet av uppföljningen visar att hälso- och sjukvården fungerar bra för brukarna dock med några förbättringsområden. Dessa är delegering, samverkan och samarbete med ansvariga primärvårdsenheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2010. Dnr 1321-2010-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Yttrande till JO över nämndens handläggning i enskilt ärende enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Dnr 6513-2009

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Vid JO:s (Riksdagens ombudsmän) inspektion av Södermalms stadsdelsnämnd i november 2009 framkom att en klient under en period hade vårdats enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) trots att något verkställbart beslut om vård inte förelåg. JO inledde en förundersökning rörande tjänstefel som är avslutad och inte ledde till åtal. Förvaltningen finner ingen annan förklaring till det inträffade än att ett tekniskt missöde uppstod i samband med ifyllandet av en mall inom verksamhetsstödet Paraplyet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 december 2010. Dnr 1217-2010-6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Redovisning av åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende med anledning av Socialstyrelsens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar stadsdelsförvaltningens förslag till åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende till socialstyrelsen

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde2010-11-22 en oanmäld tillsyn vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende i syfte att följa upp att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyn 2010-08-13. I sitt beslut pekar socialstyrelsen på de brister som fortfarande kvarstår och begär att stadsdelsnämnden senast 2011-02-02 lämnar en redovisning över åtgärder.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 december 2010. Dnr 286-2010-1.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ändring i gällande delegationsordning för avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till förändrad delegation inom avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ärendet

Inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning behöver delegationsordningen anpassas till nuvarande organisation och arbetsmetoder.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011. Dnr 1275-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § första och andra stycket LVM, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Nämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishand­räckning enligt 43 § första stycket 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

3. Nämnden förordnar följande chefer och tjänstemän inom Social omsorg vid Södermalms stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt 43 § första stycket 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde: Denise Melin, Siv Lundgren, Jeanette Holmqvist, Helena Johnsson, Eva Thomasson, Maria Åkersten och Britt-Marie Zetterholm.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg samt placerar på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna barn och ungdomar i familjehem och social bostad. Den nämnd som svarar för dessa verksamheter fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2010. Dnr 1237-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Revisonsrapport angående avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss av revisionsapport angående avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur två stadsdelsnämnder och trafik- och renhållningsnämnden genomför aktiv avtalsuppföljning enligt stadens upphandlingspolicy och hur man samverkar med sina leverantörer. Vid stadsdelsnämnderna har man granskat förvaltningen av det gemensamma ramavtalet avseende handledningstjänster som upphandlats för åtta stadsdelsnämnders räkning av serviceförvaltningen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 december 2010. Dnr 1325-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

Yttrande över revisionsrapport Dnr 420-104/2010

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisorsgrupp 1

Ärendet

Revisionskontoret har granskat bland annat Södermalms stadsdelsnämnd för att bedöma om nämnden uppfyller förvaltningslagens bestämmelser om serviceskyldighet avseende ärendehantering och kontakter med medborgarna samt om det finns ändamålsenliga rutiner för detta. Granskningen visar att nämnden i huvudsak har fungerande rutiner för posthantering och diarieföring men kan utvecklas avseende post som kommer till nämndens förtroendevalda och rutinen inom äldreomsorgen om skriftlig bekräftelse om mottagande av synpunkter eller klagomål.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 januari 2011. Dnr 1192-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 1788/2010

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning och ändrade rutiner vid utredning av be­hov av insatser för personer med psykiska funktionshinder är det nödvändigt att revidera nuvarande riktlinjer från 2004 för handläggning av ärenden inom socialpsy­kiatrin.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 december 2011. Dnr 1167-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Vi vill poängtera att om riktlinjerna ska kunna följas krävs bland annat att staden bygger betydligt fler gruppbostäder och servicebostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar än vad som har gjorts de senaste åren.

Förhoppningsvis innebär stadens riktlinjer att stadens interna samverkan mellan barn och ungdom och socialpsykiatrin tydliggörs. Eftersom de unga också har kontakter med landstinget krävs att samverkan även fungerar mellan myndigheterna.

Socialstyrelsen har i en nationell granskning kritiserat oklarheter i landstingets ansvar för ungdomar på gränsen mellan BUP-verksamhet och vuxenpsykiatri. Vi utgår från att staden i sina övergripande kontakter med landstinget klargör eventuella oklarheter i Stockholm.

§16 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-1787/2010

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

De nuvarande riktlinjerna för handläggning av försöks- och träningslägenheter antogs av Kommunstyrelsen 2002 och uppdaterades 2003. Revisionskontoret har granskat ett antal stadsdelsnämnders hantering av försöks- och träningslägenheter och konstaterat att flera nämnder inte följer socialtjänstlagens handläggningsord­ning. Enligt revisionskontoret utgör inte de nuvarande riktlinjerna ett entydigt stöd till handläggarna och har därför påpekat att riktlinjerna behöver utvecklas. Försla­get till nya riktlinjer förtydligar rutinerna för handläggning och dokumentation och utvecklar avsnittet om hyreslagens bestämmelser som berör området.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2010. Dnr 1187-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. återremittera ärendena till förvaltningen för att ändra riktlinjerna i enlighet med nedanstående

Vi vill betona att modern forskning pekar på att så kallad boendetrappa vid hemlöshetsproblematik inte är optimal. Människor som har svårt att klara eget boende behöver ett långsiktigt boende parallellt med väl utformade stödinsatser för att klara detta, vilket vi vill ska framgå tydligt av båda ovanstående riktlinjer.

Begreppet träningslägenhet har en förlegad klang som lägger ansvaret på individen och dess tillkortakommande.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som omkring 3000 hemlösa saknar idag i Stockholms stad. Det är därför välkommet med riktlinjer för att arbetet med försöks- och träningslägenheter ska fungera så bra som möjligt.

Vi vill betona att det är viktigt att ha en dialog med de kvinnor och män som får försöks- och träningslägenheter, så att de får bästa möjliga stöd, uppmuntran och feedback. Eftersom en lägenhet betyder så mycket måste kontakten vara tät, för att fånga upp eventuella problem.

Försöks- och träningslägenheter är en viktig del i arbetet med att hemlösa ska kunna få en egen bostad. Samtidigt är det viktigt att man har ett helhetsperspektiv och samtidigt jobbar med den omfattande sociala och psykiatriska problematik som ofta är förenad med hemlösheten. En återupprättad socialläkarfunktion och en social uppföljning skulle i hög grad underlätta arbetet med hemlösa.

För att på allvar minska hemlösheten krävs en stadsövergripande samordning samt tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror. Tyvärr har utförsäljningen av allmännyttan drastiskt minskat antalet billiga bra hyresrätter som kunde ha blivit en bostad till en hemlös.

§17 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruk- /beroendeproblematik

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1789/2010

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

De nuvarande riktlinjerna för insatser till vuxna med missbruksproblematik antogs av Kommunstyrelsen 2002 och reviderades senast 2005. Riktlinjerna har omarbetats och anpassats till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom missbruksområ­det. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, länets gemensamma policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende och det omarbetade STAN- programmet (Stockholms tobaks-, alkohol- och narko­tikapolitiska program) har utgjort utgångspunkter för riktlinjerna. Riktlinjerna har också utökats med ett avsnitt om evidensbaserad praktik.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2010. Dnr 1168-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelar att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. återremittera ärendena till förvaltningen för att ändra riktlinjerna i enlighet med nedanstående

Vi vill betona att modern forskning pekar på att så kallad boendetrappa vid hemlöshetsproblematik inte är optimal. Människor som har svårt att klara eget boende behöver ett långsiktigt boende parallellt med väl utformade stödinsatser för att klara detta, vilket vi vill ska framgå tydligt av båda ovanstående riktlinjer.

Begreppet träningslägenhet har en förlegad klang som lägger ansvaret på individen och dess tillkortakommande.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V)

Vi kan i huvudsak ställa oss bakom förvaltningens förslag till beslut men det finns anledning att göra några påpekanden.

Ett förebyggande perspektiv måste vara centralt inom allt arbete med missbruksfrågor. Tillgängligheten till alkohol, narkotika och beroendeskapande läkemedel är mycket betydelsefull för uppkomsten av missbruk liksom sociala faktorer som långvarig arbetslöshet och marginalisering. Södermalm tillhör de stadsdelar i Stockholm som har högst andel riskkonsumenter och sjukhusvårdade för alkoholproblem. Det är därför särskilt viktigt att påverka tillgängligheten av alkoholdrycker genom en restriktiv linje när det gäller utskänkningstillstånd och att ställa krav på en bra utbildning av restaurangpersonal.

Arbetets betydelse när det gäller missbrukarnas situation måste betonas tydligare. Långvarig arbetslöshet både ökar risken för att utveckla ett beroende och är ett avgörande hinder för rehabilitering vid långvarigt missbruk. Det är därför viktigt att vården av missbrukare alltid utgår från ett socialt helhetsperspektiv och det finns anledning oroas över den tendens som finns att medikalisera missbrukarvården.

Strävan till evidensbasering av vården är bra men detta måste innebära att man också följer upp faktiska vårdresultat. Detta gäller särskilt de allra tyngsta missbrukarna och när man sätter in tvångsåtgärder. Den höga alkohol- och narkotikarelaterade dödligheten på Södermalm inger oro.

§18 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Remiss från kommunstyrelsen rotel VII, dnr 326-2538/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens svar på remissen ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015”.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget till Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är väl genomarbetat och bra. Namnbytet på programmet kombinerat med tydliga mål och mätbara indikatorer innebär att programmet får en tydlig och styrande funktion

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 december 2010. Dnr 1140-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Det är angeläget att ett program tas fram för delaktighet. Det finns skäl att instämma i handikapprådets synpunkt att programmet bör formuleras om till att gälla delaktighet och rättigheter.

Människor med funktionsnedsättning drabbas idag av onödig ohälsa om inte sammanhänger med det ursprungliga funktionshindret utan orsakas av bristande inflytande och bristande tillgång till samhällsresurser.

§19 Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen rotel VII, dnr 326-2283/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens svar på remissen ”Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning”.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en översyn av stadens riktlinjer för området handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning mot bakgrund av förändrad lagstiftning och utveckling av praxis. Riktlinjerna infördes i april 2002 och reviderades senast i mars 2007.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011. Dnr 1169-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

Nämnden beslutar att som remissvar lämna samma svar som oppositionen i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2010.

§20 Programförslag för Godsvagnen 10 och Påsen 10 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett planprogram för fastigheterna Godsvagnen 10 och Påsen 10 m.m. i Södra Hammarbyhamnen. Dessa fastigheter innehåller idag industriverksamhet och kontor och gränsar till verksamhetsområden i väster och söder. Programmet prövar ändamålet bostäder inom fastigheterna och även publika verksamheter och kontor. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det kan skapas 450-500 lägenheter inom programområdet. Vid en ny fastighetsanvändning behöver även kvartersstrukturen omvandlas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2010. Dnr 1098-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Erik Malm m.fl. (MP) och ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som bifaller förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som bifaller Anders Göranssons m.fl. (S) och Gunnar Ågrens (V) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S), och Gunnar Ågren (V)

Erik Malm (MP) Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag till belsut:

Bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att programmet utökas med en för stadsdelen tillräcklig gemensamhetslokal

att hyresrätter byggs

att ge skolförvaltningen i uppdrag att undersöka om tillfälligalokaler för grundskola i kv. Godvagnen 10 vore en lösning i väntan på fler permanenta skolor i området

Stadsdelsnämnden är starkt positiv till utveckling av Södermalm - där Hammarby Sjöstad utgör en kraft. En fortsatt förtätning med fler bostäder och förskolor är av stor vikt när

Södermalm växer. Vi anser också att det i Godsvagnen 10 och Påsen finns en möjlighet att inrätta samlingslokaler för invånarna i Sjöstaden. Här kan en fritidsgård kombineras med lokaler för alla åldrar. Samtidigt är behovet av en utbyggd skola akut i Hammarby Sjöstad. Den utbyggnad som är föreslagen i Vittraskolan är överklagad och en byggnation kan dröja flera år eller till och med i värsta fall inte bli av. Stadsdelsnämnden är oroad över detta, och föreslår därför att möjlighet för tillfälliga lokaler att uppföras så snart som möjligt vid Godsvagnen 10.

Vi delar stadsbyggnadsnämndens syn att de äldre delarna av byggnaden i kv. Påsen 10 bör bevaras.

Programförslaget ger en möjlighet att närma sig det för staden uttalade målet att Hammarby Sjöstad skall vara jämnt fördelad mellan hyres- och bostadsrätter. Snart kan tre fjärdedelar av alla lägenheter i stadsdelen dock vara bostadsrätter om de hyresrätter som byggts ombildas och nybyggnationer i första hand utgörs av bostadsrätter. Här ges möjligheter för ytterligare en blandad stadsdel med ökade fritidsmöjligheter.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - M/S Borgila

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om stadigvarande serveringstid för alkoholservering mellan den 20 mars till och med 10 juni klockan 17.30 – 03.00 till slutna sällskap i restaurangen M/S Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 1, 118 25 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Slussens Lokaler AB som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till slutna sällskap på Restaurang M/S Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 1,
118 25 Stockholm. Sökt tillstånd är för serveringstiden 17.30 – 03.00 årligen mellan den 20 mars till och med 10 juni. Restaurangen har haft så kallat festvåningstillstånd till slutna sällskap på prov under perioden 20 mars -10 juni 2010 för serveringstiden 17.30 – 03.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2010. Dnr 1293-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Mynchen

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om stadigvarande serveringstid för alkoholservering mellan klockan
  12.00 – 02.00 till slutna sällskap på Restaurang Mynchen, Söder Mälarstrand 29, 118 25 Stockholm.
 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är M.J. Restaurang AB som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till slutna sällskap på Restaurang Mynchen, Söder Mälarstrand 29, 118 25 Stockholm. Sökt tillstånd är för serveringstiden är 12.00 – 02.00. Restaurangen har sedan 2010-01-14 prövotillstånd för serveringstiden 12.00 – 02.00 till slutna sällskap.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2010. Dnr 1307-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om stadigvarande serveringstid för alkoholservering mellan den 20 mars till och med 10 juni klockan 17.30 – 03.00 till slutna sällskap i restaurangen Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25, 118 25 Stockholm.
 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Frans August Festvåning AB som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till slutna sällskap på Restaurang Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25,
118 25 Stockholm. Sökt tillstånd avser årligen perioden 20 mars till och med 10 juni med serveringstiden 17.30 – 03.00. Restaurangen har haft så kallat festvåningstillstånd till slutna sällskap på prov under perioden 20 mars -10 juni 2010 för serveringstiden 17.30 – 03.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2010. Dnr 1296-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Brezza Marina, Bergsunds strand 11, 117 38 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 inomhus och utomhus på Brezza Marina, Bergsunds strand 11, 117 38 Stockholm.
 2. Omedelbar justering av beslut

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Samsaman Handelsbolag som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl och vin till allmänheten på Brezza Marina, Bergsunds strand 11, 117 38 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurang och på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 december 2010. Dnr 1324-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Zeeside, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Zeeside, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm.
 2. Omedelbar justering av beslut

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Zee the Group AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Zeeside, Jan Inghe-Hagströms torg 24, 120 71 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 december 2010. Dnr 1330-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Socialstyrelsens beslut angående avslut av ärende vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde natten mellan den 8 och 9 november 2010 en oanmäld inspektion på Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende, vilket drivs på entreprenad av Carema Care AB sedan 2010-11-01. Syftet med inspektionen var att granska om personer med demenssjukdom får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda.

Vid inspektionen har förhållandena på enheten observerats av inspektörerna samt information inhämtats genom intervjuer med omvårdnadspersonalen. I sin bedömning att avsluta ärendet anför socialstyrelsen: ”Med den information som framgick av inspektionen bedömer socialstyrelsen att personalen har en sådan uppsikt och överblickbarhet på enheten att de boende har möjlighet att få tillräcklig snabb hjälp när behov uppstår”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 30 december 2010. Dnr 1185-2010-1.6.

§27 Anmälan av Socialstyrelsens avslut av verksamhetstillsyn vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 9.1 – 36997/2010-1

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde 2010-03-10 ett tillsynsbesök vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende. I sitt beslut 2010-06-23 uppmanade socialstyrelsen stadsdelsnämnden att omedelbart vidta åtgärder för att missförhållandena som uppmärksammats på våningsplan fyra, skulle upphöra.

Förvaltningen redogjorde för nämnden 2010-09-30 vilka åtgärder som vidtagits och inplanerats. En uppföljande rapport lämnades även till nämnden 2010-11-25.

Efter ett uppföljande tillsynsbesök beslutar socialstyrelsen nu att avsluta ärendet med motiveringen:

” nämnden och verksamheten har vidtagit åtgärder för att säkerställa en trygg och säker omsorg. Det pågår ett aktivt och engagerat utvecklingsarbete i verksamheten vilket har medfört kvalitetsförbättringar för de äldre. Fel och brister som identifieras uppmärksammas och hanteras på ett strukturerat sätt inom verksamhetens kvalitetssystem. Socialstyrelsens bedömning är att nämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i de delar tillsynen avser”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 30 december 2010. Dnr 237-2010-1.3.

§28 Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruk- och beroendevård 2010

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data utifrån olika aspekter av missbruks- och beroendevården vad gäller kvalitet, resultat och effektivitet samt att årligen redovisa dessa som öppna jämförelser. Öppna jämförelser baseras på uppgifter från landets kommuner, stadsdelsnämnderna i de tre storstäderna och från beroendeenheter som drivs gemensamt av kommuner och landsting.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till stadsdelsnämnden den 2 december 2010 – 3 januari 2011.

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 28 december 2010 och den 11 januari 2011.

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 1 från den 11 januari 2011.

§32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 1 från den 11 januari 2011.

§33 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

3.13 Deltagande i utbildning/kurs/ konferens som fullgörs i anställningen, resa i tjänsten

4.2 Avsteg från 6-timmarsregeln

4.3 b Uppsägning av förskoleplats

Social omsorg

8.14 Yttrande till Lotteriinspektionen om värdeautomater.

§35 Information från förvaltningen

Bokslut 2010

Räkenskaperna för 2010 är slutfört och ett kontorsutlåtande är lämnat till stadsledningskontoret. Resultatet slutade på ett överskott om 7,3 mnkr före och 9,6 mnkr efter resultatdispositioner.

Årsredovisning med bokslut kommer som ärende till nämnden i februari.

§36 Övriga frågor

Skrivelse om nämndens arbetsformer

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) överlämnade en skrivelse till nämnden om nämndens arbetsformer och föreslog att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP) ansluter sig till förslaget

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) deltar inte i beslutet om själva skrivelsen.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelse

I en nytillträdd stadsdelsnämnd där nämndens presidium samt flera av gruppledarna och övriga ledamöter är nya kan det finnas anledning att diskutera och utveckla nämndens arbetsformer.

Arbetsformerna ska vara relevanta och effektiva samtidigt som de möjliggör för fritidspolitiker att kombinera sitt förtroendemannauppdrag med t.ex. ett vanligt familjeliv. Formerna ska också uppmuntra att utveckla dialogen med medborgarna och fördjupa kunskapen om de områden nämnden ansvarar för.

Nämndernas arbetsformer finns i stora drag reglerat i ”Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder” (Kfs 2008:12) och ”Reglemente för stadsdelsnämnder” (Kfs 2010:5) men behöver kompletteras i vissa delar.

Vi föreslår nämnden beslutar

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämndens februarisammanträde med ett förslag om utveckling av nämndens arbetsformer när det gäller gruppledarmöten, medborgarmöten, verksamhetsbesök och informationsträffar mellan stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Stockholm 2011-01-20

Christoffer Järkeborn (M)

Per Henriksson (FP)

Emma Petersson (C)

Vintertullen

Anders Göransson m.fl. (S) framförde att de önskar få en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits vid Vintertullen till nästa nämnd.

Förvaltningen kommer att återkomma med lägesrapporter framöver.

_________