Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av driften av Äppelgården och Stora Blecktornets dagliga verksamheter

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

5 Stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Svar på skrivelse från S, MP och V
Bordlagt den 20 januari 2011. Dnr 980-2010-7.
Utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kvalitetsgarantier 2011

9 Medborgarförslag om skatepark vid Sofia skola

10 Medborgarförslag för Hammarby Sjöstad

11 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen under 2010 inom Södermalms stadsdelsområde

12 Ny förskola i kvarteret Kornet 15 vid Eriksdalsskolan

13 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Skrivelse av Sofie Evertsson m fl (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)
Dnr 981-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 A Arbetsformer för Södermalms stadsdelsnämnd

Skrivelse av Ordförande Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 152-2011-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser

16 Central upphandling av vård- och omsorgsboende

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-2426/2010
Dnr 1289-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Bara/Underbara, Östgötagatan 33, 116 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 10-2011-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, 120 06 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 13-2011-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Samlad strategi för begräns smittspridning bland intravenösa missbrukare. Försöksverksamhet med sprututbyte

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1260-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Misteln, källaren, Kåkbrinken 1, 111 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 200-2011-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 B Yttrande över ansökan om alkoholservering - Södermalms Delikatesser AB, Krukmakargatan 22, 118 51 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Dnr 193-2011-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Anmälan av rapport om kundnöjdhet i konsumentvägledningen

22 Beviljat statsbidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

23 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

27 Anmälan av balanslista

28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

29 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 februari 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 20 januari 2011.

§2 Upphandling av driften av Äppelgården och Stora Blecktornets dagliga verksamheter

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 november 2010. Dnr 1175-2010-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Svar på skrivelse från S, MP och V

Beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Skrivelse med förslag att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om en stödenhet till stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 november 2010. Dnr 980-2010-7.

Bordlagt den 20 januari 2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Årsredovisning 2010

Beslut

1. Nämnden godkänner årsredovisningen och bokslut 2010 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom professionella upphandlingar, miljömedvetet arbete och att fler människor kan försörja sig själva. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Södermalms stadsdelsnämnd bidrar också till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.

Det pågår utvecklingsarbeten med resultatbaserad styrning, där målet är fokus på resultat och effekter för brukarna. För att möta enskildas krav på trygghet, värdighet, respekt, delaktighet och lärande i stödet eller servicen kompetensutvecklas chefer och medarbetare.

Fler hemtjänstföretag och kommunala och enskilda förskolor har etablerats vilket ökar valmöjligheterna för den enskilde.

Södermalms stadsdelsnämnd bidrar avslutningsvis även till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Nämndens resultat före resultatdispositioner visar ett överskott om 7,3 mnkr. Motsvarande resultat för 2009 visade på ett överskott om 15,5 mnkr. Under året har investeringarna uppgått till 10,7 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den1 februari 2011. Dnr 212-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet, d.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under 2010.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi i oppositionen hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster och den vård- och omsorg som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Måluppfyllelser

Verksamhetsberättelsen ger inte tillräckligt material för att på ett seriöst sätt göra en sådan utvärdering. Den följer mallen som utarbetats av Stadsledningskontoret och består av schematiska, ytliga frågeställningar som inte ge utrymme för närmare beskrivning och analys av den egna verksamheten/måluppfyllelsen utan förklaringar till hur bedömningarna har gått till. Ibland bygger de på brukarundersökningar där enligt förvaltningen ”bilderna inte alltid är samstämmiga och svarsfrekvensen låg vilket innebär svårigheter att dra generella slutsatser”. Många av målen uppfylls ”delvis”, utan att det tydligt anges i vilken grad. Inte heller redovisas klagomål och domar som gått förvaltningen emot tydligt.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Flera av målen är emellertid sådana att de inte går att utvärdera på ett seriöst sätt. Att då i rapporten ange att de är helt uppfyllda är en grov överdrift och grovt missvisande. Vi kan dock konstatera att måluppfyllelserna försämrats mycket sedan föregående år. Det visar tydligt att verksamheterna tagit stryk av den moderatledda majoritetens mål att sänka skatten och att sälja ut så mycket som möjligt.

En ren och trygg stadsdel en chimär

Målet att Södermalm skall upplevas som en ren och trygg stadsdel är bara delvis uppfyllt. En försämring har skett mot tidigare år. Det räcker för de flesta med en kort vandring i våra parker en helgmorgon eller kring någon av stadens återvinningsstationer för att konstatera att så inte är fallet. Bara ca hälften av Södermalmsborna är nöjda med skötseln av park och grönområden. Andelen anmälda brott har också ökat. Allt detta tyder på ett kallare Stockholm.

Äldreomsorgen

Andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgen har under året minskat. Det gäller både äldreboenden och hemtjänsten. I hemtjänsten ska nu åtgärderna ske på ca 25 % snabbare tid. Förvaltningen kommenterar att respektive enhet ska analysera sitt resultat och vidta förbättringsåtgärder. Men det är mer tid som behövs för de som behöver stöd i hemmet, inte mindre.

När en seriös utförare av hemtjänsten slutar med verksamheten eftersom de inte kan garantera kvalitet, borde den politiska ledningen tänka om. Och fler utförare gör detsamma.

Den utlovade valfriheten i äldreomsorgen beträffande hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, som också skulle öka kvaliteten, har hittills lett till motsatsen och medfört att antal överklaganden ökat, samt att antal domar i Förvaltningsrätten till den överklagandes favör ökat markant.

Under år 2010 har ånyo Vintertullens vård- och omsorgsboende varit uppe till debatt. Den entreprenör som driver Vintertullen, Attendo Care AB, har visat att de inte lyckats uppfylla sina löften i anbudet. Trots detta ansåg stadens juridiska kontor att det inte skulle gå att säga upp avtalet. Entreprenörernas frihet och konkurrens har stått i förgrunden på de boendes bekostnad.

Särskilt tydligt har detta blivit då några särskilda boenden för äldre och som är kommunalt drivna har fått en del kritik av tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen. Vi kan då konstatera att det har varit betydligt lättare att åtgärda det som varit fel när stadsdelen själv har drivit verksamheten.

Privatiseringar

När mandatperioden nu har avverkats av den borgerliga alliansen blir det tydligt att privatiseringen av olika verksamheter inte inneburit ökad valfrihet för medborgarna eller effektivare och bättre service för Söderborna. Inte heller har verksamheterna blivit mer kostnadseffektiva. Däremot ska de privata utförarna göra vinst inom ramen för det fasta pengsystem som tillämpas inom såväl äldre- som barnomsorgen och gäller för både kommunala och privata utförare. Vad det innebär för brukarna vad gäller verksamheternas kvalitet är lätt att ana. Likväl fortsätter den borgerliga majoriteten envetet med att sälja ut allt som inte innebär myndighetsutövning!

I sin iver att privatisera har majoriteten också beslutat att inga egenregianbud får läggas på de olika verksamheterna, vilket kan tydas som en nedvärdering av personalens kompetens och skicklighet.

Förskolan

Vi kan konstatera att förvaltningen skriver i verksamhetsberättelsen att målet att Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö har uppfyllts helt. När vi läser om de olika delmålen, så är det dock inte fallet. Det är för stora barngrupper. Föräldrar är år 2010 inte lika nöjda som under tidigare år. Och år 2010 har inte heller barnomsorgsgarantin uppfyllts helt trots att man ökat antalet barn i grupperna.

Barn och ungdomar

Fritidsgårdar och parklekar har fått mycket litet utrymme i verksamhetsberättelsen, ingen redovisning finns på antal besökare eller inriktning på verksamheterna. Detta är ju på intet sätt förvånande, med oerhört få fritidsgårdar och mycket liten del övrig fritidsverksamhet - i en stadsdel stor som Jönköping. Under året har verksamheter för ungdomar lagts ned. Högalids fritidsgård har stängts i samband med att fritidsgårdarna utsattes för upphandling. Inga nya fritidsverksamheter att startats trots skriande behov bland annat i Hammarby sjöstad och med en snabbt ökande befolkning över hela Södermalm.

Möjligheterna till kulturella upplevelser har utarmats bland annat genom indragning av kultursekreterartjänsten. Detta gäller såväl barn, funktionshindrade och människor inom äldreomsorgen. Detta trots ett överskott på 1,1 miljon enl. årets bokslut. Kulturpengen per barn, som ges till varje enhet, att användas efter eget gottfinnande, ger inte alls samma utdelning som den av kultursekreteraren tidigare samordnade verksamheten. Neddragningen av bidragen till frivilligorganisationer och andra föreningar är helt oacceptabelt.

Ett resultat av dessa neddragningar visar sig i Stockholmsenkäten som visar ungdomars användande av tobak, alkohol och narkotika. Andelen ungdomar som använder tobak, alkohol och narkotika ökar. Samtidigt har andelen anmälda brott ökat. Södermalm har blivit en mindre trygg stadsdel, och vi bryr oss inte om våra barn och ungdomar som tidigare.

Miljön

Miljöarbetet har nästan avstannat eftersom den borgerliga majoriteten dragit in miljösamordnare. Det är mycket svårt att förstå hur stadsdelen ska kunna bedriva ett offensivt miljöarbete när ingen har ansvar att arbeta med frågorna. Inte heller när det gäller förvaltningens interna miljöarbete uppnås målen.

Personal

Sjukfrånvaron var 6,4 procent. Det är en betydande minskning, men högre än målsättningen. Det löpande arbetet har, så vitt det kan bedömas, likväl på det hela taget fungerat bra, något förvaltningen och alla medarbetare ska ha allt beröm för.

Sammanfattning

Den lokala demokratin har urholkats. Allt färre verksamheter finns kvar i stadsdelsnämnderna. Att antalet medborgarförslag varit så få är ett tecken på att befolkningen inte väntar sig mycket av den sittande borgerliga majoriteten i nämnden. De öppna mötena har blivit s.k. medborgarmöten med olika, i och för sig ofta intressanta föredrag, men med små möjligheter för de boende i stadsdelen att diskutera och lämna synpunkter på aktuella frågor som det skall fattas beslut om i nämnden.

Ovannämnda frågor är bara några exempel på den utarmning och försämring av verksamhet och service i Södermalms stadsdelsnämnd under det gångna året, grundade på beslut av den borgerliga majoriteten i såväl kommunfullmäktige som stadsdelsnämnd. Det faktum att den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har ambitionen att utgöra spjutspetsen i det borgerliga systemskifte som pågår i Stockholm, omöjliggör arbetet att göra Södermalm till en rättvis, jämställd och bra plats för alla att bo på.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

I årsredovisningen används ett system med färger; grön för mål som uppfylls helt, gult för mål som uppfylls delvis och rött för mål som inte uppfylls. Det är tydligt för läsaren. Samtidigt finns ett bedrägligt inslag. Kommunfullmäktige har valt vissa mål och nämnden har i sin tur satt egna inom samma område. Man har valt ut indikatorer som ska mäta detta, och det är när dessa är uppfyllda som målet anses uppfyllt.

Att kunna mäta något är bra och riktigt, men det är samtidigt problematiskt när ett helt tematiskt område anses helt uppfyllt när indikatorerna är det. Ett tydligt exempel på detta är när södermalms lokala handikappråd reagerar mot att nämndmålet "Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet i samhällets utbud av information och kultur” anges med grön markering, dvs anses vara helt uppfyllt. De betraktar det enligt protokollet besynnerligt och menar att det saknas relevanta indikatorer för att mäta uppfyllelsen av detta mål.

De aktiviteter som nämns berör en mycket begränsad grupp och de menar att nämnden bör ta ett större grepp runt detta mål för att kunna utläsa framtida måluppfyllelse. De känner uppenbarligen inte igen sig i beskrivningen. Problemet går igen på andra områden.

Det är t ex heller inte säkert att en människa som har hemtjänst upplever ökade valmöjligheter för att det finns flera företag att välja emellan, om tiden som man får hjälp på av en annan människa är alldeles för kort för att ens kunna uttrycka det man verkligen vill.

Nämndmålet att stadsdelsnämnden håller sig inom fastställd budget uppfylls helt. Det behöver också problematiseras. Miljöpartiet har i budgetförslag presenterat sin alternativa budget, med andra prioriteringar och en betydligt mindre snävhållning i förhållande till människor som på olika sätt lever i utsatthet och är i beroendeställning i förhållande till andra.

Kort sagt, om verkligheten hade mätts genom ett annat raster hade årsredovisningen för Södermalms stadsdelsnämnds verksamhet sett helt annorlunda ut.

§7 Kvalitetsgarantier 2011

Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. De enheter som vänder sig till brukare, sammanlagt 43 enheter, har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från åtaganden i enhetens verksamhetsplan för 2011.

Förvaltningens bedömning är att samtliga redovisade enheter har tagit fram trovärdiga åtaganden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 februari 2011. Dnr 1290-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Underlag för planering av parkprojekt 2012 - 2014

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt handläggning.

 1. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför år 2012. Två projekt till vilka medel önskas är redan pågående. Detta gäller Södermalmsallén och Lilla Blecktornsparken. Ytterligare medel önskas till tre parker som har stort behov av upprustning/omgestaltning. Dessa parker är Vitabergsparken, Drakenbergsparken och en vattenlek i Rosenlundsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2011. Dnr 146-2011-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Else Lundin (MP) lämnade följande ersättaryttrande:

Stockholms stad har en hög investeringstakt vilket i huvudsak är bra. Men det förpliktigar även till ett aktivt och långsiktigt ansvartagande för gjorda investeringar vilket föranleder miljöpartiet att betona vikten av att vare sig skuta upp eller dra ner på planerat underhåll av redan befintlig parkmark. Bristande underhåll leder till minskad kvalité och skapar ökande kostnader på sikt. En affärsmässig syn på stadens tillgångar tillåter inte en sådan kapitalförstöring.

§9 Medborgarförslag om skatepark vid Sofia skola

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslag inkommet den 18 januari 2011.

Dnr 121-2011-1.2.3.

§10 Medborgarförslag för Hammarby Sjöstad

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslag inkommet den 3 oktober 2010.

Dnr 976-2010-1.2.4.

§11 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen under 2010 inom Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och folkölstillsynen 2010 och tillsynsplan för 2011.

Ärendet

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i Stockholm ligger hos stads­delsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med fokus på information och rådgivning. Inom Södermalms stadsdelsområde finns cirka 200 försäljningsställen varav 75 säl­jer både tobak och folköl. Under 2010 har 210 tillsynsbesök genomförts vilket innebär att samtliga försäljningsställen har fått minst ett besök. Ett femtontal tillsynsbesök har genom­förts tillsammans med polisen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 januari 2011. Dnr 8-2011-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

De undersökningar som tidigare gjorts bland annat med utnyttjande av provköp har visat på stora brister i upprätthållandet av åldergränser. När det gäller folköl har i uppemot hälften av fallen personer som befunnit sig nära åldersgränsen expedierats utan krav på legitimation. Med tanke bland annat på de täta ägarbytena är ett utökat antal kontroller nödvändigt. Detta problem kan inte åtgärdas enbart genom tillsynsbesök, även om upprepade sådana har en positiv effekt. Det är viktigt att tillsynen också innefattar krav på egenkontrollprogram av god kvalitet och att förekomsten av sådana program redovisas tydligt.

§12 Ny förskola i kvarteret Kornet 15 vid Eriksdalsskolan

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelförvaltningens i uppdrag att av skolfastighetsbolaget SISAB beställa ombyggnad av fastigheten Kornet 15 vid Eriksdalsskolan till förskola på i detta ärende redovisade villkor.

 1. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner den ökade hyran för förskolan i kvarteret Kornet 15.

Ärendet

I det långsiktliga arbetet med lokalplanering för utbyggnad av nya förskoleplatser i stadsdelen har förvaltningen ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen för att pröva möjligheten att använda lokalytor i skolorna för förskoleverksamhet. Den nu aktuella fastigheten Kornet 15 vid Erikssdalskolan har tidigare använts för skolans fritidshemsverksamhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 februari 2011. Dnr 187-2011-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Skrivelse av Sofie Evertsson m.fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Därutöver anförde nämnden följande:

Nämnden beslöt 2010-09-30 att uppdra åt förvaltningen att bereda skrivelsen. I skrivelsen framfördes bland annat tre attsatser vilka nämnden inte gav förvaltningen i uppdrag att bereda.

Ärendet

Sofie Evertsson m.fl. (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V)

Har i skrivelsen föreslagit att stadsdelsförvaltningen utarbetar en strategi mot främlingsfientlighet och rasism.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011. Dnr 981-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Arbetsformer för Södermalms stadsdelsnämnd

Skrivelse av Ordförande Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen och läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid sitt sammanträde den 20 januari 2011 uppdrog stadsdelnämnden åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämndens februarisammanträde med ett förslag om utveckling av nämndens arbetsformer när det gäller gruppledarmöten, medborgarmöten, verksamhetsbesök och informationsträffar mellan stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 februari 2011. Dnr 152-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden lägger ärendet till handlingarna.

§15 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Därutöver framförde nämnden följande:

Bandyhallar byggs idag runt om i Sverige, även på en del mycket små orter. Klubbarna i Stockholm har redan idag väsentligt sämre träningsmöjligheter än i övriga landet och det gäller inte minst Hammarby. De flesta bandylag på elitnivå kan börja isträningen på fullstor plan en månad före lagen i storstockholm. Stockholms bandyförbund tillhör ett av de största i Sverige och en förutsättning för att sporten ska överleva och utvecklas i Stockholmsregionen är att klubbarna har samma möjligheter till träning som i andra delar av landet.

En inomhushall behövs emellertid inte enbart för bandy utan även för skridskosporten. Den skulle med fördel även kunna användas som träningsarena för konståkning. Det handlar i huvudsak om en förhållandevis enkel hall eftersom Zinken även fortsättningsvis ska vara huvudsaklig hemmaarena för t ex Hammarby.

Eftersom det är av ett regionalt intresse att få till stånd en hall bör Stockholms Stads roll främst vara att vara pådrivande i processen, medverka till att hitta lämplig placering och att med klubbarnas och näringslivets stöd hitta en finansiering.

Ärendet

Idrottsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige, enligt beslut i budget år 2009. Planen ska ge staden ett samlat underlag för fortsatta ställningstaganden i utvecklingen av idrottsverksamheten under de närmaste tio åren, med sikte på år 2030.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2011. Dnr 1137-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Else Lundin (MP) lämnade följande ersättaryttrande:

Miljöpartiet ser med tillfredställelse på att stadsdelsnämndens förvaltning betonar att på grund av den förtätning som skett och sker i stadsdelen och som självklart ökar invånarantalet lider stadsdelen brist på områden för idrott och motion.

§16 Förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (§ 3 avseende utökning av antal officiella strandbadplatser som offentliga platser och § 23 avseende hundförbud på officiella strandbadplatser

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen erhållit en remiss med förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med anledning av att staden anlagt fem nya strandbadplatser. Förslaget innehåller även korrigeringar av de i föreskrifterna uppräknade strandbadplatserna och bassängbaden samt korrigeringar av strandbadplatsernas namn. Förvaltningen tillstyrker förslaget att de nya strandbaden läggs till i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna och att de föreslagna korrigeringarna genomförs. Förvaltningen anser att det nya badet i Tanto bör benämnas ”Tanto strandbad”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011. Dnr 16-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Central upphandling av vård- och omsorgsboende

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-2426/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss angående Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden (KS dnr 125-2426/2010) överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämndens beslut förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

I Stockholms stad infördes valfrihet inom vård- och omsorgsboenden den 1 juli 2008. Av beslutet framgår att vård- och omsorgsboendena som drivs i egen regi ska upphandlas genom årliga, centralt administrerade entreprenadupphandlingar. Av beslutet framgår vidare att stadsledningskontoret ska göra en bedömning av vilka vård- och omsorgsboenden som ska ingå i de årliga entreprenadupp-handlingarna. Stadsdelsnämndernas aktivitetsplaner ska vara vägledande vid urvalet av vård- och omsorgsboenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 januari 2011. Dnr 1289-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut om att återremittera ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde först förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

att ärendet återremitteras för att kompletteras med en beskrivning av nuvarande kvalitet i verksamheten på Hornskroken och Katarina gården och huruvida kvaliteten bedöms kunna höjas genom en upphandling.

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de juridiska möjligheterna att skyndsamt häva avtalen med Attendo Care på Vintertullens vård- och omsorgsboende.

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om förhållandena vid Vintertullens vård- och omsorgsboende är sådana att det ur kvalitetssynpunkt är fördelaktigt att återta verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Enligt ärendet ska vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi upphandlas genom årliga, centralt administrerade entreprenadupphandlingar. Stadsledningskontoret föreslår, efter avstämning med förvaltningarna vilka dessa boenden är. Hornskroken och Katarinagården är föreslagna. Till denna förberedelse för upphandling har Vintertullens vård- och omsorgsboende lagts till.

Vi utgår från att valfrihet, inte till varje pris innebär upphandling om verksamheten drivs med hög kvalitet och det skulle finnas risk att denna skulle försämras genom en upphandling. Utgångspunkten måste vara att kvaliteten är hög för den enskilde brukaren och att den i realiteten förväntas bli ännu bättre genom en upphandling.

När det gäller Vintertullen som vid upprepade tillfällen visat sig ha brister i verksamheten är det angeläget att utreda möjligheterna att avtalet hävs och att förvaltningen utreder om det ur kvalitetssynpunkt är mer fördelaktigt att återta verksamheten i egen regi. Om så inte är fallet är det angeläget att ett egenregianbud ges i en kommande upphandling.

Beslutsgång forts

Ordförande ställde därefter förvaltningens förslag till beslut mot Anders Göranssons m.fl. (S) och Gunnar Ågrens (V) förslag till beslut och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som röstar på förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar på Anders Göranssons m.fl. (S) och Gunnar Ågrens (V) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M), Tünde Kovach (M), Marcus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm m.fl. (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V)

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag till beslut:

att säga upp avtalet med Attendo Care AB ang. vård- och omsorgsboendet vid Vintertullen,

att uppdra till förvaltningen att förbereda för att driva Vintertullens vård- och omsorgsboende i egen regi,

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Den 25 oktober 2007 beslöt Södermalms Stadsdelsnämnd att anta Attendo Care AB:s anbud gällande vård- och omsorgsboendet Vintertullen. Attendo övertog verksamheten den 1 april 2008.

Redan den 4 juli 2008 mottog stadsdelsförvaltningen ett beslut från Länsstyrelsen som då var tillsynsmyndighet som löd att :

Länsstyrelsen riktar kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister som sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Enskilda tillförsäkras inte tillräckligt god kvalitet i vård och omsorg vad gäller trygghet, delaktighet och rättsäkerhet.

Samma kritik riktades av Länsstyrelsen efter ett tillsynsbesök i november 2009, där Länsstyrelsen skrev följande:

Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare.

Enligt en redovisning som vi fick i nämnden i juni 2010 framgick att de flesta av de löften som Attendo gav i anbudet inte hade uppfyllts inom rimlig tid. Av det beslutade biståndet på servicehuset hade endast 90 % bemannats, i jämförelse med 100 % på Tanto servicehus och Hornstulls servicehus. Av de bemannade tiderna på Vintertullens servicehus hade nära hälften utförts av vikarier. Det är anmärkningsvärt eftersom de boende har stort behov av en hög kontinuitet och trygghet.

Den 17 december 2010 ankom ett brev från Ersta Sköndal Högskola till stadsdelsförvaltningen med redovisningar för oegentligheter i vården som studenter vid sjuksköterskeutbildningen på Ersta Sköndal berättat om. Vid besök från Attendo Care AB hos stadsdelsnämnden den 13 januari 2011 redogjorde Attendo Care AB för att de skulle omplacera enstaka arbetstagare med anledning av det inträffade. De ansåg dock inte att några från arbetsledning behövde bytas ut, och de hade inte några andra konkreta förslag på hur man skulle komma tillrätta med oegentligheterna i vården och omsorgen.

I massmedia har vi därefter fått veta att Attendo Care AB inte längre kommer att ta emot sjuksköterskestuderanden på Vintertullens vård- och omsorgsboende.

Vi kan därför konstatera att man inte önskar någon som helst insyn i verksamheten. Och tidigare anställda, samt anhöriga har berättat om ytterligare brister i vården och omsorgen.

Stadsdelsnämnden har därför inte längre något förtroende för Attendo Care AB och deras sätt att uppfylla det anbud som lämnades 2007. De boende på Vintertullen har rätt att få en god vård och omsorg.

Beträffande Katarinagården och Hornskroken är det vård- och omsorgsboenden som fungerar alldeles utmärkt. Vi anser att valfriheten innebär att det ska gå att välja på även kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden. Det är därför nu tid att säga nej till ytterligare upphandlingar där det inte tillåts att lämna anbud i egen regi. Erfarenheterna av t ex Vintertullen visar att det är mycket svårare och tar betydligt mycket längre tid att åtgärda ev missförhållanden när boendena är utlämnade till privata entreprenörer. De avtal som har träffats med t ex Attendo Care AB har låst stadsdelsnämnden, så att vi inte har kunna leva upp till de krav som tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen krävt.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

Vi vill vara redo att snabbt kunna få in en ny aktör på Vintertullen om avtalet med Attendo Care inte förlängs.

Vi är därför positiva till att komplettera stadsledningskontorets förslag till centralupphandling för 2011 med Vintertullens vård- och omsorgsboende.

I mars kommer förvaltningens utredning att vara klar då vi går till botten med den allvarliga kritik som förts fram mot Attendo. Det görs en omfattande utredning och en tjänsteman på förvaltningen besöker samtliga brukare på Vintertullen för att höra hur de trivs och hur de blir bemötta av personalen på Vintertullen.

Nämnden kommer på sammanträdet i april att ta ställning till om avtalet med Attendo Care ska förlängas eller inte.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Den hittillsvarande upphandlingen av vård- och omsorgsboenden har utmärkts av att man ställt otillräckliga och oprecisa krav på verksamheternas kvalitet och innehåll. Därigenom har de boendes hälsa och grundläggande livskvalitet äventyrats. Detta visas inte minst av händelserna kring Vintertullen.

I förslaget till centralupphandling talas om att man från kommunens sida skall göra en förenklad upphandling av boenden och måste tolkas som man inte avser att ställa några preciserade krav på verksamheterna. Detta innebär att det blir mycket svårt att häva avtalen också vid uppenbara missförhållanden.

Ett eventuellt valfrihetssystem inom äldreomsorgen måste ha som förutsättning att stadsdelsnämnderna kan garantera att alla enheter inom systemet ger vård och boende av hög kvalitet. En sådan garanti kan inte lämnas idag, bland annat beroende på att branschen domineras av riskkapitalbolag, där kortsiktiga vinster är viktigare än de boendes hälsa. Verklig valfrihet inom vård- och omsorgsboenden kan därför bara garanteras om verksamheterna bedrivs i kommunens egen regi.

En centralupphandling innebär också att stadsdelsnämndernas ansvar för vård- och omsorg ytterligare urholkas genom att man tvingas svara för verksamheter vars innehåll man inte kunnat påverka.

Förslaget om central upphandling av vård- och omsorgsboenden bör därför avvisas.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Bara/Underbara, Östgötagatan 33, 116 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänstförvaltningen

Beslut

1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00 fredag och lördag, i restaurangen på BARA/Underbara, Östgötagatan 33, 116 25 Stockholm

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Stora och Goa AB ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang BARA/Underbara,
Östgötagatan 33, 116 25 Stockholm där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 fredag och lördag i restaurang. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 02.00 måndag till söndag i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011. Dnr 10-2011-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, 120 06 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänstförvaltningen

Beslut

1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker i restaurang Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, 120 06 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

  Ärendet

  Fryshusets Kök & Bageri Handelsbolag ansöker om nytt, stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, 120 06 Stockholm. Ägaren söker tillstånd med serveringstiden 18.00 – 01.00 i restaurang måndag till söndag.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011. Dnr 13-2011-1.5.2

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §20 Samlad strategi för begräns smittspridning bland intravenösa missbrukare. Försöksverksamhet med sprututbyte

  Remiss från kommunstyrelsen

  Beslut

  1. Nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

  2. Istället anförde stadsdelsnämndens följande remissvar:

  Stadsdelen ställer sig positiv till att Stockholms stad tillsammans med Stockholms Läns Landsting genomför ett tidsbegränsat försök med sprututbytesprogram.

  Om samhället tillhandahåller sprutor för injicering av narkotika hamnar man i ett dilemma avseende lagstiftarens intentioner, eftersom det är straffbart att uppsåtligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. Frågan om sprutbytesprogram har varit kontroversiell bland annat beroende på ett oklart kunskapsläge. Det finns dock evidens för att väl genomförda sprutbytesprogram minskar självrapporterat riskbeteende bland narkomaner och detta motiverar att en försöksverksamhet inleds.

  Ett sprututbytesprogram kan uppfattas som att samhället sänder dubbla signaler. Samtidigt med ett sprututbytesprogram måste därför ytterligare åtgärder sättas in för att motverka nyrekrytering till narkotikabruk bland ungdomar. Det är också viktigt för programmets trovärdighet att de missbrukare som man kommer i kontakt med kan erbjudas kontakt med socialtjänsten, behandling och rehabilitering.

  Det är viktigt att målet med försöksverksamheten tydligt definieras till att motverka just smittspridning. Samtidigt är det sannolikt att ett program av denna typ påverkar övriga delar av narkomanvården både inom sjukvård och socialtjänst. En minskad smittspridning under programmets genomförande skulle kunna vara ett resultat av ökade insatser för att motivera missbrukare till behandling. Därför är det viktigt att mål, utvärderingsmetoder och försöksperiodens längd noga specificeras innan försöket inleds och genomförs på vetenskaplig grund. Utvärderingen måste ta fasta på dels hur smittspridningen påverkas dels hur narkotikasituationen och andra narkotikarelaterade hälsoproblem som dödlighet och sjukvårdsutnyttjande utvecklas.

  Rådgivning, provtagning och regelbunden tester/vaccinationer faller inom landstingets område. När det gäller vårdinsatser i övrigt föreligger ett delat ansvar mellan sjukvård och socialtjänst, det är däremot inte självklart vem som ska göra vad och hur det ska göras. Ett sprutbytesprogram leder förhoppningsvis till att antalet missbrukare som efterfrågar och visar sig vara i behov av insatser ökar. Före ett genomförande av sprutbytesprogrammet måste det dessförinnan tydliggöras i vilka delar det är landstinget eller kommunen som ansvarar för att utföra motivationsarbetet.

  Etablerade verksamheter i samverkan mellan kommun och landsting för personer med missbruk finns på många platser. Södermalms beroendeteam är en sådan verksamhet. Stadsdelen ser stora svårigheter, t ex avseende vilka grupper som ska prioriteras, om projektet ska rymmas inom samma verksamhet.

  När det gäller verksamheter av denna typ bör man eftersträva både en hög tillgänglighet och att man inte koncentrerar verksamheter som vänder sig till missbrukare på ett ställe. Erfarenheter från kvarteret Grimman har visat att blanda verksamheter som metadonutlämning och härbärge blir mötesplatser som ökar kriminalitet och andra störningar i närmiljön.

  Ett projekt enligt det aktuella förslaget bör ha en styrgrupp med representanter för kommun, landsting, polisen, kriminalvården och Socialstyrelsen i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

  Ärendet

  Stadsledningskontoret har begärt att få synpunkter om Stockholms stad ska delta i ett projekt med sprututbyte för intravenösa missbrukare. Ett flertal frågeställningar finns fortfarande kvar. Det är viktigt att definiera målet för projektet och vilka effekter som förväntas att uppnås. Projektet kommer sannolikt innebära, speciellt i ett initialt skede, att antalet missbrukare som visar sig vara i behov av insatser ökar. Tidigare erfarenheter av liknande verksamheter (läs kvarteret Grimman) visar att närmiljön kan påverkas genom ökad brottslighet.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från10 januari 2011. Dnr 1260-2010-1.5.1.

  Förslag till beslut

  Christoffer Järkeborn m.fl. (M) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett gemensamt förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt Per Henrikssons (FP), Emma Peterssons (C), Anders Göranssons m.fl. (S), Erik Malms m.fl. (MP) och Gunnar Ågrens (V) förslag till beslut.

  Reservation

  Christoffer Järkeborn m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) enligt följande:

  Socialdemokraterna ställer sig positiva till att Stockholms stad deltar i ett projekt med sprututbyte för intravenösa missbrukare. Sprututbyten behövs för att stoppa smittspridning och öka kontaktytorna till vården för narkomaner. Sprutbyte är en hälsopolitisk insats för utsatta människor och handlar om allas rätt till en jämlik hälsa. Insatsen innebär dessutom en besparing för staden ur hälso- och samhällsekonomisk synvinkel.

  Tidigare resultat

  Vetenskapliga undersökningar visar att antalet missbrukare inte har ökat eller att drogliberal politik införts vid verksamhet med sprututbytesprogram. Dokumenterat positiva effekter har lett till att internationella organisationer såsom WHO, Röda korset och Världsbanken förordar sprututbytesprogram för att minska smittspridning. Att sprututbytesprogram leder till minskat riskbeteende och minskad hivspridning är något som även den statliga utredningen Missbruket, Kunskapen, Vården ( SOU 2011:6 ) kommit fram till. Sprututbytesprogram har ökat myndigheternas möjligheter att få kontakt med narkomaner, samt lett till att fler kunnat testa sig för hiv och vaccinera sig mot hepatit.

  Hälso- och sjukvården får genom den regelbundna provtagningen en god möjlighet att få tidiga indikationer på om en epidemi är på gång bland personer som injicerar narkotika. I händelse av en pågående smittspridning underlättar dessutom den goda kontakten smittspårningen. Det finns evidens för att rena sprutor ger mindre spridning av smitta och att sprutbyte gör det lättare att spåra smittkällor i ett antal internationella studier, bl.a. från USA och Australien. Svensk forskning saknas med anledning av att populationen av missbrukare är för liten och att det ej går att upprätta kontrollgrupper. Vi kan dock konstatera att vad gäller Sverige så har man i Malmö inte haft något fall med hiv sen sprutbytet infördes 1987.

  Mål

  Det primära målet med sprututbyte är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Ett sprututbytesprogram kan förvisso uppfattas som att samhället sänder ut dubbla budskap men då det bevisligen räddar liv och drastiskt minskar smittspridning bör det få en underordnad betydelse. En effektiv missbrukspolitik bör i stället baseras på skademinimering då rena sprutor i sig inte hjälper mot överdoser eller mot själva narkotikaberoendet. Verksamheten bör inrikta arbetet till att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling.

  I Sverige kan inte rena sprutor köpas receptfritt på apotek. Sprututbyten är därför en viktig del i det smittoförebyggande arbetet. Genom att öka kontaktytorna mellan sjukvården och en av de mest utsatta samhällsgrupperna öppnar det kontaktvägar för missbrukaren in mot samhällets hjälpinsatser och rehabiliteringsverksamhet.

  Vård/ motivationsarbete

  Enligt Socialstyrelsens regler får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Personer med narkotikamissbruk som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med narkotikamissbruket, erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter därför att det finns ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl fungerande vårdkedja för personer som missbrukar narkotika. Kontakten mellan vården och personer som missbrukar narkotika intravenöst skapar goda möjligheter för personalen att påverka deltagarna att försöka minimera riskerna för smittspridning, och även att försöka motivera dem till att bryta och komma ur missbruket.

  Styrgrupp

  Projektet bör ha en styrgrupp med representanter för stad och landsting för samordning så att staden kan komplettera med sociala insatser vid behov. Sprututbytesprogrammet bör inte blandas ihop med andra samhällsinsatser såsom metadonprogram och härbärgen eller samhällsproblem såsom kriminalitet och ordningsstörning. Programmet bör ses som ett enskilt sjukvårdsprojekt i landstingets regi med stödinsatser från staden. Därför ifrågasätts polisens och kriminalvårdens roll i styrgruppen. Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen över hälso- och sjukvården och smittskyddet i landet. Sprututbytesverksamheterna står därför under myndighetens tillsyn och Socialstyrelsen bör därmed inte ingå i denna styrgrupp.

  Särskilt uttalande

  lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

  Frågan om sprutbyte har diskuterats under lång tid och detta har delvis skymt blicken för den allvarliga utveckling som skett när det gäller narkotikaproblemets utveckling i stort. Att nu en försöksverksamhet kommer till stånd ökar möjligheterna till en bredare diskussion om dessa frågor.

  Det viktigt att program inom narkomanvården utgår från ett generellt folkhälsoperspektiv och tar hänsyn till vilka hälsoproblem bland narkotikamissbrukare som är mest angelägna att försöka påverka. HIV och Hepatit C är allvarliga infektioner som det är viktigt att förebygga. Utvecklingen på detta område har dock varit relativt gynnsam. 2008 avled 18 personer i hela Sverige och 9 i Stockholms län på grund av HIV-infektion. Dödsfallen går inte att fördela på riskgrupper och sannolikt har en minoritet samband med intravenöst missbruk. Antalet HIV-relaterade dödsfall har minskat under en följd av år.

  Detta kan ställas i viss kontrast till att mellan 400 och 450 personer årligen dör i samband med narkotikaanvändning. Mellan en tredjedel och en fjärdedel av dessa dödsfall inträffar i Stockholmsregionen. Särskilt stark har ökningen varit av metadonrelaterade dödsfall. Antalet narkotikarelaterade dödsfall har fördubblats sedan mitten av 1990-talet och fler personer dör på grund av narkotika än i trafiken. Bland unga människor är narkotikadödsfall en av de vanligaste dödsorsakerna.

  Viktiga orsaker till de ökade narkotikaproblemen är dels att tillgängligheten till narkotika ökat efter Sveriges EU-inträde, dels att unga människor marginaliseras och stängs ute från arbetsmarknaden. Samtidigt har det skett en långsiktig försämring av uppsökande verksamhet samt behandling och rehabilitering, särskilt av personer med långvariga missbruksproblem. Att bedriva motivationsarbete bland människor som är permanent utestängda från arbetslivet är mycket svårt.

  Det är bra att man uppmärksammar de stora hälsoproblem som är förenade med narkotikaanvändning. Problemen måste mötas med en bred ansats där man bedriver en bra uppsökande verksamhet, erbjuder missbrukare behandling och en meningsfull rehabilitering som inkluderar jobb och bostad. I Danmark har man sett mycket gynnsamma resultat av en vårdgaranti där alla missbrukare erbjuds plats på behandlingshem inom 14 dagar. Dessa insatser har medfört att betydligt fler narkotikaanvändare gått in i behandling och är drogfria under längre tidsperioder. Detta gäller också opiatmissbrukare.

  §21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Misteln, källaren, Kåkbrinken 1, 111 29 Stockholm

  Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

  Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 på Misteln källaren, Kåkbrinken 1, 111 29 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

  Ärendet

  Matcafé Misteln Kommanditbolag ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, starksprit och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Misteln källaren, Kåkbrinken 1,
  111 29 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2011. Dnr 200-2011-1.5.2

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Södermalms Delikatesser AB, Krukmakargatan 22, 118 51 Stockholm Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänstförvaltningen

  Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 på Södermalms Delikatesser AB, Krukmakargatan 22,118 51 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

  Ärendet

  Södermalms Delikatesser AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, starksprit och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Södermalms Delikatesser AB, Krukmakargatan 22,118 51 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2011. Dnr 193-2011-1.5.2

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  §23 Anmälan av rapport om kundnöjdhet i konsumentvägledningen

  Ärendet

  Efter en gemensam upphandling 2008 av konsumentvägledning driver KonsumentCentrum konsumentvägledningen för fem stadsdelar: Södermalm, Kungsholmen Norrmalm, Östermalm och Hägersten-Liljehomen. Tidigare bedrev innerstadens stadsdelsnämnder konsumentvägledning vid en gemensam enhet, organisatoriskt placerad inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.

  KonsumentCentrum har under hösten 2010 genomfört en nöjd kundundersökning. Undersökningen visar att de personer som varit i kontakt med konsumentvägledningen är mycket nöjda med den service de fått. Undersökningen tog upp frågor om tillgänglighet, bemötande, kunnighet, resultat av kontakten och om de kommer att kontakta rådgivningen igen. Totalt intervjuades 250 konsumenter, 50 från varje stadsdel.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 januari 2011. Dnr 1322-2010-1.6.

  §24 Anmälan av genomförda uppdrag som gavs i samband med beslutet om parkplan för Södermalms stadsdelsområde

  Ärendet

  I samband med att Södermalms stadsdelsnämnd fattade beslut om parkplanen för Södermalms stadsdelsområde, 2009-11-26, gavs förvaltningen ett antal uppdrag. I anmälningsärendet redogör förvaltningen för möjligheten att anlägga en gångbro från Södermalm till Årsta holmar och redovisar en kartläggning av de park- och grönområden som ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2011. Dnr 157-2011-1.3.1.

  Förslag till beslut

  Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

  Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

  Beslutsgång

  Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enlig förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  lämnades av Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) till förmån för eget förslag till beslut:

  1. Att godkänna stadsdelsförvaltningens redovisning.

  2. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med information om hur och när en båtförbindelse till Årsta holmar skulle kunna komma till stånd.

  Det betonas i rapporten om vikten av att värna det varierade natur- och kulturlandskapet. Vidare angavs också att en förutsättning för detta var att behålla ett fortsatt lågt besökstryck till holmarna.

  Vi delar den här uppfattningen och efterfrågar mer information om planerna för den nämnda båtförbindelsen till Årsta holmar.

  Särskilt uttalande

  lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

  Vi ser gärna en ökad tillgänglighet till Årsta holmar och vill inte utesluta en framtida gångförbindelse. Södermalmsborna bör få ökad tillgänglighet till dessa vackra öar som med sin unika placering är en perfekt oas och plats för rekreation.

  Holmarna är små och för innerstaden finns unika djur och växter här. Därför bör tillträde ske med viss försiktighet och åtgärder genomföras som minimerar påverkan på den biologiska mångfalden.

  §25 Beviljat statsbidrag för att förstärka kompeten­sen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

  Ärendet

  Förvaltningen har sökt projektmedel tillsammans med Landstinget, Socialpsykiat­riska enheten, Södermalm Gamla stan (SPE) för att bygga upp en gemensam kun­skapsbas, som bygger på brukarens medinflytande. Förvaltningen sökte 1487800 kronor för åren 2011-2013 varav 284400 kro­nor avser 2011.

  Socialstyrelsen har beslutat tilldela Södermalms stadsdelsförvaltning 221000 kro­nor (medel till lokalkostnader har inte beviljats) för utbildning i systematisk uppföljning och insatser på individnivå. Återrapportering ska ske till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2012.

  Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2011. Dnr 893-2010-1.2.6

  §26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

  Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 4 januari – 2 februari 2011.

  §27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

  Sociala delegationens protokoll från den 25 januari, den 8 och 11 februari 2011.

  §28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

  Protokoll nr 2 från den 8 februari 2011.

  §29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

  Protokoll nr 2 från den 8 februari 2011.

  §30 Anmälan av balanslista

  Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

  §31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

  Inga beslut fanns att anmäla.

  §32 Information från förvaltningen

  Hemtjänst

  Ulf Bjerregaard, Kommunal, informerade nämnden om planerade neddragningar av personal inom hemtjänsten och vad en minskad bemanning får för följder.

  Förvaltningen återkommer i frågan till nästa sammanträde.

  Omorganisation

  Anders Carstorp informerade om en kommande omorganisation som innebär att personal och ekonomiavdelningen går ihop i en gemensam administrativ avdelning.

  Förskolan Lilla Ny

  Utbildningsförvaltningen föreslår till utbildningsnämnden att tillståndet för förskolan Lilla Ny ska drar in. Vad beslutet kan komma att betyda för Södermalms stadsdelsförvaltning är inte klar än.

  §33 Övriga frågor

  Utbildning för stadsdelsnämnden

  Södermalms stadsdelsnämnd hade den 14 februari 2011 den första av två halva utbildningsdagar. Stadsledningskontorets juridiska avdelning gick igenom det grundläggande regelverket inom nämndens ansvarsområde.

  Ersättning enligt gällande regler om arvoden utgår.

  Utbildning för sociala delegationen

  Den 8 mars 2011, direkt i anslutning till sammanträdet, får delegationen utbildning i socialrätts av stadsledningskontorets juridiska avdelning.

  Ersättning enligt gällande regler om arvoden utgår.

  Studiebesök

  Den 22 mars 2011, kl. 10.00, går sociala delegationen på studiebesök till Pelarbackens verksamheter för hemlösa. De ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden som önskar delta är välkomna. Deltagande anmäls till nämndsekreteraren.

  Ersättning enligt gällande regler om arvoden utgår.

  ___________