Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 125-22426/2009
Dnr 1289-2010-1.5.1. Omedelbar justering

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Fördelning av föreningsbidrag 2011 och redovisning av beviljade föreningsbidrag 2010

14 Överföring av beslutade parkinvesteringsmedel för Södermalmsallén till upprustning av plaskdammen i Högalidsparken

15 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten

16 Uppföljning av Stora Blecktornets dagliga verksamhet, Äppelgårdens dagliga verksamhet och Södermalms assistans

17 Uppföljning av ActivSöders, Villa Cederschiölds och Vintertullens dagverksamhet samt Tanto servicehus

19 Omstrukturering av Hornstulls vård- och omsorgsboende

Genomförandeärende
Dnr 1200-2010-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Komplettering till gällande delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning

21 Medborgarförslag angående uttagsautomat vid Hornstulls servicehus

Remissärenden

22 Motion (2009:48) om försköning av Stockholms tråkiga miljöer

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cafe Pierrot, Götgatan 68, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 234-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cafe Oye, Katarina Bangata 21, 116 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 270-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 254-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, 116 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 296-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

27 Anmälningsärende, inkomna patientsäkerhetsberättelser

28 Anmälan av beslut från JO (dnr 169-2010) i ärende rörande om vårdnadshavare hade samtyckt till fortsatt placering efter att beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU hade upphört

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

33 Anmälan av balanslista

34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

35 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 29 mars 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 17 februari 2011.

§2 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 mars 2011.

Dnr 1289-2010-1.5.1. Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 januari 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Månadsrapport för februari 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2011.

Ärendet

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen innehåller ett visst mått av osäkerhet då den presenteras i början av året.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Fördelning av föreningsbidrag 2011 och redovisning av beviljade föreningsbidrag 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2010.

2. Stadsdelsnämnden godkänner 225000 kronor i verksamhetsbidrag till Öppna förskolan i Sofia församling år 2011.

3. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 1624 000 kronor till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom år 2011.

4. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 600000 kronor till förtroenderåden och föreningar som bedriver verksamhet för äldre år 2011.

5. Stadsdelsnämnden godkänner 57000 kronor till kurs i teckning och målning inom ramen för stadsdelsnämndens sommarlovsverksamhet för ungdomar år 2011.

6. Stadsdelsnämnden godkänner 10000 kronor till folkdanssällskapet Appell för att arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken år 2011.

7. Stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att utarbeta riktlinjer för redovisning av hur beviljade föreningsbidrag har använts och hur dessa riktlinjer kan tydliggöras för sökanden.

Därefter anförde nämnden följande:

Frivilligorganisationer som riktar sig mot barn, ungdomar och äldre på Södermalm utför viktiga och uppskattade verksamheter och är viktiga komplement till det som utförs inom det kommunala ansvarsområdet. När vi beviljar bidrag måste vi vara förvissade om att pengarna används väl och för de ändamål som beskrivits i ansökan.

I förvaltningens redovisning av beviljade anslag är det mycket stora skillnader mellan olika organisationers redovisningar över hur anslagen använts. Det är rimligt att kräva att alla som erhåller bidrag tydligt måste beskriva såväl genomförda aktiviteter som kostnadsslag. Ansökningsformuläret bör på ett tydligare sätt än idag beskriva hur ev beviljade anslag ska redovisas och att pengar kan återkrävas om redovisningen inte är godtagbar.

Förvaltningen bör därför i god tid före nästa ansökningsprocess återkomma till nämnden med förslag till nya riktlinjer för hur redovisning av beviljade anslag ska genomföras och hur detta tydliggörs för sökande organisationer

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen för 2011 avsatt 2,4 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. En förutsättning är att verksamheterna är lokalt anknutna och individinriktade.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Dnr 1191-2010-1.2.5. Dnr 1227-2010-1.2.5. Dnr 1239-2010-1.2.5.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förslaget..

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att att nämnden beslutat enligt Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) förslag till beslut.

Votering begärdes om:

att bevilja Folkdanssällskapet Appell 20000 kronor

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Irmeli Krans (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) till förmån för eget förslag till beslut.

Den ideella sektorn samlar många goda krafter som kompletterar och berikar vårt samhälle. Här spelar föreningar en mycket viktig roll – utan dem hade vi saknat många insatser som gör vardagen bättre för många. Idrottsföreningar, kulturföreningar, föreningar som arbetar med sociala frågor för såväl unga som äldre.

Därför är det viktigt att vi med gemensamma medel understödjer sådan verksamhet. Det är också viktigt att understödja verksamheter som vi med gemensamma medel kan bedöma att det är rimligt att stödja: verksamheter som arbetar förebyggande, stödjande, med egenmakt, hälsa och välbefinnande utifrån demokratiska principer. Det är viktigt att medlen som beviljas används på rätt sätt och redovisas korrekt. Med detta sagt är det avgörande att de medel vi tillskjuter faktiskt understödjer verksamheter och gör dessa möjliga. Så är det inte idag där budgeten för 2011 inte täcker de behov som finns.

Men det är också viktigt att vi följer upp de bidrag vi beviljat tidigare. För 2010 saknas exempelvis redovisning för projektet Bryt ensamhetens mur. 150000 som vi faktiskt inte vet var de har tagit vägen. Samtidigt har vi, efter samtal med Andreaskyrkan, fått löfte om de inom kort kommer att redovisa projektet. I avvaktan på detta ser vi ingen möjlighet att godkänna 2010 års redovisning i sin helhet.

Socialdemokraternas förslag till budget 2011 hade möjliggjort ett sammanlagt föreningsstöd på 4 miljoner kronor mot Moderaternas, Folkpartiets och Centerpartiets budget på drygt 2,5 miljoner kronor. Detta är både beklagligt samtidigt som det får konsekvenser för enskilda föreningar men också för Södermalm i stort. Vi ser bland annat en ökad konsumtion av alkohol bland unga samtidigt som de politiska insatserna för barn och ungasfritidsverksamhet minskat. I Hammarby Sjöstad, Södra Stationsområdet och Hornstull saknas idag helt fritids- och möteslokaler för unga i kommunal regi. Trycket på öppna förskolor och behoven för alternativa fritidsverksamheter för barn- och unga ökar. För många invånare är ideell verksamhet ljuset i vardagen. Rimligtvis borde en ideell sektor uppmuntrats i ännu högre utsträckning i detta läge.

Förslag till beslut:
Att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2010.

Därutöver föreslås att vi bordlägger frågan om ett eventuellt godkännande av projektet Bryt ensamhetens mur till nästa nämndmöte samt

fördela 2011 års föreningsbidrag enligt följande:

1) Öppna förskolan i Sofia församling 300 000 i verksamhetsbidrag.

2) Fritidsverksamhet för barn och ungdomar 2 000000.
Föreningen Södergården: 75000

Mäster Olofsgården: 467 000
Timmermansgården: 583 000
Bunkern, Södermalmsskolan: 200000

3) Verksamhet för äldre 645000

Viljan: 450000

Anhörigcentralen på Södermalm: 15 000
Katarina-Sofia Vänförening: 15 000
SRF Innerstadskretsen: 15 000
PRO Högalid: 25 000
PRO Katarina: 15 000
PRO Sofia: 25 000
PRO Gamla Stan: 10 000
PRO Maria: 15 000
SPF Maria: 20 000
SPF Katarina: 13 000
Förtroenderådet: 47 000

4) Konstkurs för barn- och ungdomar 57000.

5) Midsommarfirande, föreningen Appel 20000.

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V) och Erik Malm m.fl. (MP) till förmån för eget förslag till beslut.

Under tio års tid har Folkdanssällskapet Appell arrangerat midsommarfirande i Vitabergsparken.Kostnaden för arrangemanget har de senaste åren har blivit större medan bidragen från stadsdelsnämnden minskat. Detta har lett till att Folkdanssällskapet Appell har varit tvungna att ägna kraft åt att få in intäkter för att täcka kostnaderna istället för att ägna sig åt det som är deras uppgift: att underhålla publiken med lekar och dans i samband med midsommarfirandet.

Stadsdelsnämnden ser ett stort värde i att stödja offentliga arrangemang som är alkoholfria, gratis och vars aktivitet kan komma många av Södermalms invånare till del.

Stadsdelsnämnden beslutar därför att utöka det stöd förvaltningen har föreslagit för Folkdanssällskapet Appell och de beviljas de 20000 kronor de har begärt för sin verksamhet.

§14 Överföring av beslutade parkinvesteringsmedel för Södermalmsallén till upprustning av plaskdammen i Högalidsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att under 2011 överföra 1,5 mnkr från upprustningsprojektet i Södermalmsallén till upprustning av plaskdammen i Högalidsparken.

Ärendet

Miljöförvaltningen har under år 2010 genomfört ett tillsynsprojekt av stadens plaskdammar i söderort och på Södermalm. Resultatet visar på brister vad gäller vattenkvalitet och teknisk standard för tre av stadsdelsområdets fyra plaskdammar. Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att påbörja genomförandet av nödvändiga upprustningsåtgärder så att stadsdelsområdets plaskdammar uppnår god standard och är säkra att använda. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att överföra 1,5 mnkr från upprustningsprojektet i Södermalmsallén till nödvändig upprustning av plaskdammen i Högalidsparken under år 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011. Dnr 156-2011-3.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

lämnades av Else Lundin (MP). Om jag hade haft rösträtt hade yrkat följande:

Innan sedan tidigare beslutade parkinvesteringsmedel överförs till upprustning av plaskdammen i Högalidsparken bör en översyn av Söders plaskdammsbehov göras.

Samtliga plaskdammar på Södermalm behöver upprustas och då bör rimligen ett samlat begrepp tas för att möjliggöra ett välgrundat beslut. Att en plaskdamm är populär kan inte vare allena saliggörande. Det gäller säkert samtliga. Men var finns mest barn, vilken plaskdamm ligger längst från allmänna bad osv.; de faktorerna måste beaktas innan ett beslut fattas.

Det är anmärkningsvärt att tre av fyra av Söders plaskdammar hör till de dammar som fått lägst betyg i inspektionen av stadens parker.

Brister som kontinuerlig journalföring, återkoppling till Miljöförvaltningen, provtagning är sådant som måste fungera per automatik.

§15 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten

Beslut

Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla dagverksamheten Utgångspunkten från och med den 1 oktober 2011.

Ärendet

Antalet besökare i Utgångspunkten som är en öppen kommunövergripande dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar har successivt minskat de senaste åren. I dagsläget är antalet besökare så lågt att det enligt förvaltningens uppfattning inte motiverar en fortsatt drift av verksamheten.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla dagverksamheten Utgångspunkten från och med den 1 oktober 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 februari 2011. Dnr 274-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Uppföljning av Stora Blecktornets dagliga verksamhet, Äppelgårdens dagliga verksamhet och Södermalms assistans

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Uppföljning av de dagliga verksamheterna Stora Blecktornet och Äppelgården som båda bedrivs i kommunal regi samt Södermalms assistans som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011. Dnr 275-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP). Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till uttalandet.

Vår utgångspunkt är att upphandling inte ska ske till varje pris om verksamheten drivs med hög kvalitet och det skulle finnas risk att denna skulle försämras genom en upphandling. Av det skälet föreslog vi vid februarisammanträdet att upphandlingen av driften av Äppelgården och stora Blecktornets dagliga verksamhet skulle återremitteras för att kompletteras med en beskrivning av nuvarande kvalitet i verksamheterna och huruvida kvaliteten bedöms kunna höjas genom en upphandling av driften. Förslaget avslogs.

Vi vill återigen peka på behovet med anledning av dagens ärende om uppföljning.

Brukarundersökningarna från november 2010 visar att majoriteten av dem som besvarade enkäten i Stora Blecktornet och Äppelgården var nöjda. Resultatet för båda verksamheterna beskrivs vara bättre jämfört med resultatet för staden totalt. Det är viktigt, inte bara för oss som politiker, utan för alla stockholmare att veta om och på vilket sätt man beaktar detta när man beslutar om att konkurrenssätta verksamheten.

§17 Uppföljning av ActivSöders, Villa Cederschiölds och Vintertullens dagverksamhet samt Tanto servicehus

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Uppföljning av dagverksamheterna på ActivSöder, Villa Cederschiöld och Vintertullen samt Tanto servicehus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2011. Dnr 280-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP). Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till uttalandet.

Brukarundersökningar 2010 beskrivs visa att en större del, cirka 70 % av dem som besvarade enkäten var nöjda. Däremot har samtliga dagverksamheter på Södermalm redovisats ihop, varför det inte finns några särskilda uppgifter för ActivSöder, Vintertullens dagverksamhet eller Villa Cederschiöld. De kan inte jämföras med stadens snitt i övrigt. Det är en brist, och vi skulle därför vilja att resultaten för dagverksamheterna ska kunna redovisas separerat vid kommande brukarundersökningar.

§18 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av artikel i Södermalmsnytt om Vintertullens äldreboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till Socialstyrelsen förvaltningens förslag till yttrande och handlingar angående Vintertullens äldreboende.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Socialstyrelsen har med anledning av en artikel i Södermalmsnytt 8 januari 14 januari 2011 inkommit till förvaltningen med en begäran om yttrande och handlingar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 mars 2011. Dnr 119-2011-1.4.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S), Gunnar Ågren (V) och Erik Malm m.fl. (MP).

Stadsdelsnämnden överlämnar delvis förvaltningens förslag till yttrande och handlingar angående Vintertullens äldreboende, och vill därutöver tillägga följande:

Under 2007 beslutade nämnden om ett förfrågningsunderlag inför upphandlingen av Vintertullen. Nämndens borgerliga majoritet beslöt då att öka vikten av priset kontra kvaliteten. Redan då insåg vi att detta skulle få svåra konsekvenser för verksamhetens kvalitet, varför vi reserverade oss mot underlaget.

När nämnden den 25 oktober 2007 beslöt att anta Attendo Cares anbud, fick det som resultat att antalet helårstjänster minskade från 154,83 till 128,33 alltså med 26,5 tjänster.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet yrkade avslag på att anta anbudet, men den moderatstyrda nämnden ställde sig bakom detta.

Attendo Care AB övertog verksamheten den 1 april 2008.

Redan den 4 juli 2008 mottog stadsdelsförvaltningen ett beslut från Länsstyrelsen som då var tillsynsmyndighet som löd att:

Länsstyrelsen riktar kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister som sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Enskilda tillförsäkras inte tillräckligt god kvalitet i vård och omsorg vad gäller trygghet, delaktighet och rättsäkerhet.

Exempel på kritik var att det fanns brister i dokumentation och journalföring. Medicinutdelningen fungerade inte och personalplaneringen var bristfällig. Den sociala miljön var dålig och det saknades möjligheter till samtal.

2008 antogs en handlingsplan för att korrigera dessa brister. Trots detta riktades samma kritik av Länsstyrelsen efter ett tillsynsbesök i november 2009. Länsstyrelsen skrev följande:

Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare.

Enligt en redovisning som nämnden fick i juni 2010 framgick att de flesta av de löften som Attendo gav i anbudet inte hade uppfyllts inom rimlig tid. Av det beslutade biståndet på servicehuset hade endast 90 % bemannats, i jämförelse med 100 % på Tanto servicehus och Hornstulls servicehus. Av de bemannade tiderna på Vintertullens servicehus hade nära hälften utförts av vikarier. Det är anmärkningsvärt eftersom de boende har stort behov av en hög kontinuitet och trygghet.

I december 2010, framkommer att missförhållandena på Vintertullen kvarstår. Att detta kommer till kännedom beror inte på nämndens verksamhetsuppföljning utan sammanhänger med att en grupp sjuksköterskeelever vid Ersta Sköndal Högskola och deras handledare på ett föredömligt och trovärdigt sätt redovisat förhållandena på Vintertullen. Det framkommer allvarliga brister i elementär hygien, i det sociala bemötandet och i personalplanering. Bristerna ligger inom de områden som skulle ha åtgärdats som en följd av tidigare inspektioner.

På nämndens informationsmöte i januari 2011 redovisar Attendo Care ett antal åtgärder som närmast kan betecknas som kosmetiska av typ värderingsövningar, en planeringsdag och kortare utbildningsinsatser. Sedermera har också inkommit ett skriftligt dokument som redovisar liknande åtgärder. Några mer genomgripande åtgärder exempelvis personalförstärkning och generella höjningar av kompetensnivån redovisas dock inte. En åtgärd som säger en hel del, blev att Attendo Care AB beslutat att inte längre ta emot sjuksköterskeelever vid Ersta Sköndal Högskola. Attendo önskar alltså ingen insyn längre.

Problemen på Vintertullen är mycket långvariga och av djupgående strukturell karaktär. Attendo Care AB saknar uppenbarligen förmåga eller vilja att sätta in de åtgärder som skulle kunna rätta till situationen.

Stadsdelsnämnden kommer vid nästkommande sammanträde att omedelbart återföra verksamheten i egen regi i syfte att reorganisera verksamheten så att den uppfyller lagstiftningens krav och intentioner.

§19 Omstrukturering av Hornstulls vård- och omsorgsboende

Genomförandeärende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att 27 platser inom korttidsboendet på Hornstulls vård- och omsorgsboende successivt avvecklas tidigast från och med 2011-04-01.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att 24 platser för korttidsboende, och åtta platser för gruppboende med demensinriktning och tre sjukhemsplatser omstruktureras till andra vård- och omsorgsboenden.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om inflyttningsstopp på Hornstulls vård- och omsorgsboende tidigast från och med 2011-04-01.

4. Kontraktet med Micasa fastigheter AB för Hornstulls vård- och omsorgsboendet sägs upp tidigast 2011-03-31.

5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medel för tomgångshyror om 800 tkr avseende 2011 i samband med avvecklingen av Hornstulls vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Hornstulls vård- och omsorgsboende omfattar åtta platser gruppboende med demensinriktning och 51 platser för korttidsboende varav tre nyttjas som permanentboende. Verksamheten bedrivs i lokaler med ett omfattande renoverings- och moderniseringsbehov.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2011. Dnr 1200-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Komplettering till gällande delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation inom Social omsorg.

  2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

För att anpassa delegationsordningen till nuvarande organisation och arbetsrutiner föreslås ett antal förändringar i en av de delar av delegationsförteckningen som rör Social omsorg.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 februari 2011. Dnr 106-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Medborgarförslag angående uttagsautomat vid Hornstulls servicehus

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat medborgarförslag inkommet den 21 februari 2011. Dnr 269-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

§22 Motion (2009:48) om försköning av Stockholms tråkiga miljöer

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Malte Sigemalm (S) på remiss. I motionen framhålls att det i Stockholm finns en rad byggnader som är mycket tråkiga och som saknar skönhetsvärde. Som exempel nämns vattentorn och kommunikationstorn. I motionen lämnas förslag på att staden utlyser en tävling riktad till konstfackelever om bästa utsmyckningen av stadens fula torn och att eleverna ges resurser att genomföra vinnande förslag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011. Dnr 1315-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP). Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi är positiva till motionen, men anser inte att tävlingen ska begränsas till de konstnärliga utbildningarna utan vara öppen för alla Stockholmare att lämna tävlingsbidrag. Stockholm är en stad med många kulturarbetare, men alla har inte studerat vid de traditionella konstnärsutbildningar som nämns i remissen. En stor del av kulturarbetarna är självlärda eller utbildade utomlands därför vill vi ha en tävling som riktar sig till alla inom Stockholms stad.

Vi ser även gärna att man kompletterar förslaget till att omfatta även andra byggnader eller miljöer som vara lämpliga för försköning.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cafe Pierrot, Götgatan 68, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker på Cafe Pierrot, Götgatan 68, 118 26 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Café Pierrot Handelsbolag ansöker om nytt, stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Cafe Pierrot, Götgatan 68, 118 26 Stockholm. Ägaren söker tillstånd med serveringstiden 11.00 – 01.00 i caféet och 12.00 - 22.00 på uteserveringen måndag till söndag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2011. Dnr 234-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cafe Oye, Katarina Bangata 21, 116 39 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 12.00 – 22.00 inomhus och utomhus på Cafe Oye, Katarina Bangata 21, 116 39 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Cesar & Enzo Cafe Oye AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Cafe Oye, Katarina Bangata 21,
116 39 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 12.00 – 22.00 i café och på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2011. Dnr 270-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Samba Sushi, Götgatan 28, 118 46 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Samba Sushi AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit till allmänheten på Samba Sushi, Götgatan 28. Sökt tillstånd för serveringstiden är
11.00 – 22.00 i restaurang och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2011. Dnr 254-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, 116 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 02.00 inomhus och 11.00 – 01.00 på uteserveringen på Södra Teatern, Mosebacke Torg 1 – 3, 116 46 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Södra Teatern Aktiebolag ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Södra Teatern, Mosebacke Torg 1 – 3, 116 46 Stockholm där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 02.00 i restaurang samt 11.00 – 01.00 på uteserveringen. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 mars 2011. Dnr 296-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Anmälningsärende, inkomna patientsäkerhetsberättelser

Ärendet

En ny lag, Patientsäkerhetslagen 2010:659 trädde i kraft 2011-01-01. Syftet med lagen är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.

Vårdgivaren ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten och beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Berättelsen ska också beskriva vad vårdgivaren gjort för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt reducera risker i vården för att minska antalet tillbud och negativa händelser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 mars 2011. Dnr 317-2011-7.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP). Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till uttalandet.

Även om detta är ett anmälningsärende vill miljöpartiet poängtera det anmärkningsvärda i rapporten vad beträffar ”fallfrekvensen” på Bergsunds vård- och omsorgsboende.

140 falltillfällen fördelade på 64 vårdtagare är inte acceptabelt med vad det innebär av frakturer, sjukhusvistelser, smärta och nedsatt livskvalitet.

Även 46 avvikelserapporter gällande signering vid överlämnande av läkemedel är alarmerande.

Bergsunds vård- och omsorgsboende bör kontaktas så att omedelbart åtgärdande av förbättringsåtgärder kan komma till stånd.

§28 Anmälan av beslut från JO (dnr 169-2010) i ärende rörande om vårdnadshavare hade samtyckt till fortsatt placering efter att beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU hade upphört

Ärendet

Efter en inspektion inom Södermalms stadsdels­nämnd i november 2009 begärde Riksdagens ombudsmän (JO) yttrande i ett ärende om omedelbart omhänderta­gande enligt LVU där förvaltningen dels kommit in för sent med ansökan till Länsrätten och dels inte dokumenterat vårdnadshavarens samtycke till vård i vän­tan på Länsrättens dom. Nämnden yttrade sig till JO i ett tjänsteutlåtande i april 2010.

I sitt beslut, som bifogas detta tjänsteutlåtande, skriver JO att det faktum att ansö­kan lämnades in en dag för sent till dåvarande Länsrätten ”synes bero på ett rent misstag” och JO uppehåller sig därför inte mer vid den saken. Däremot riktar JO kritik mot förvaltningen för brister i dokumentationen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 mars 2011. Dnr 222-2010-1.5.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd den 3 februari – 9 mars 2011.

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 22 februari, 8 och 22 mars 2011.

§31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 3 från den 15 mars 2011.

§32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 3 från den 15 mars 2011.

§33 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Personal

3.13

Studieresa

3.23

Avtal om avgångsersättning

Förskoleavdelningen

4.5

Vårdnadsbidrag för januari och februari 2011.

§35 Information från förvaltningen

Barnomsorgsgarantin

Samtliga barn med garantimånad mars har erbjudits förskoleplats. Arbetet med att erbjuda plats till barn som står i kö till april pågår.

Hemtjänst

I en artikel i DN den 24 mars skriver tidningen om hemtjänsten på Södermalm.

Städdag på Södermalm

Invånare, politiker fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företagare m.fl. inbjuds till en städ- och festdag den 27 april 2011.

§36 Övriga frågor

Skrivelse

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse ”Hur vi vakar över god omvårdnad och trygga förhållanden i omsorgen om äldre personer eller personer med funktionshinder på bästa sätt” och föreslog att den överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda skrivelsen.

Hur vi vakar över god omvårdnad och trygga förhållanden i omsorgen om äldre personer eller personer med funktionshinder på bästa sätt

Att följa upp verksamhet är en mycket viktig uppgift för stadsdelsnämnden. Skattemedel ska användas till bra verksamhet av hög kvalitet. En viktig del är därför att varje verksamhet har system för hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. Det gäller både från berörda, deras anhöriga och personal. Personal ska också göra Lex Sarah anmälan om man misstänker allvarliga missförhållanden. Att det finns ledningssystem och rutiner för detta är krav som tydligt ställs på alla verksamheter. I socialtjänstlagen står:

Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Men hur och om detta görs är en helt annan sak. Det är troligtvis inte alla typer av missförhållanden som fångas upp av rutinerna. De flesta reagerar nog vid påtagliga fysiska misstag och händelser – när någon trillar, inte får sin medicin, inte får sitt larm besvarat eller liknande. Betydligt svårare är sådant som gäller den psykosociala omvårdnaden. Det är svårare eftersom det är personligt och mer känsligt. Vi vet nog alla hur svårt det kan vara att tala om för en medmänniska, antingen att man själv känner sig kränkt av dennes bemötande, eller att man tycker att hon/han beter sig illa mot någon annan. Det finns en latent risk att personen tar illa vid sig, och att man så att säga ”får igen”.

Särskilt svårt är det om det finns ett beroendeförhållande, vilket det gör i vård och omsorg. Brukare är beroende av den personal man vårdas av, och anhöriga är beroende av att personalen vårdar ens anhörige väl. Som personal vill man förstås hålla sig väl med sina kollegor. Man vill inte riskera sprida olust och osämja, och man vill inte riskera att själv bli mobbad. Man kanske heller inte gentemot ledningen vill peka på missförhållanden, av risk att anses som besvärlig. Detta gäller förstås särskilt för brister i den psykosociala omsorgen, eftersom det är svårt att peka på och att bevisa. Ord riskerar att stå emot ord.

Samtidigt är den psykosociala situationen a och o för brukarnas trivsel. Att känna sig trygg, känna att man är i goda händer och känna sig fri att vara sig själv och kunna uttrycka sin vilja och åsikter är helt centralt. Det är det en bra omsorg i grunden handlar om.

Därför tycker vi inte det räcker att man säger att den här typen av avvikelser och klagomål också ska rapporteras. Vi tror t ex att intervjuer/ samtal med vård och omsorgspersonal skulle vara värdefulla, där man tar upp om de någon gång funderat på att påpeka eller anmäla brister, men valt att avstå eller inte vågat. I så fall av vilka skäl? Och om de har idéer om hur man ska göra det lättare för att människor ska våga göra det fortsättningsvis. Ett annat undersökningsområde är om personer som gjort anmälan eller påtalat missförhållanden upplever sig ha blivit utsatta för repressalier i någon form efteråt. Är det möjligt att påtala brister anonymt?

Det är väldigt bra att förvaltningen beslutat sig för att intervjua samtliga äldre som blivit biståndsbedömda – det är en pusselbit. Men kanske behöver intervjuerna också utvecklas eller kompletteras för att i så hög grad som möjligt fånga in det vi beskrivit ovan? Eller om det ska göras på andra sätt?

Vi skulle därför vilja:

att förvaltningen gör en fördjupad undersökning och återkommer till nämnden om hur klagomål och påpekande av sådana brister som vi här beskrivit i större utsträckning ska komma fram - detta för att förbättra vården och omsorgen som stadsdelen har ansvar för.