Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 406-2011-2.2.2. Omedelbar justering

3 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

Dnr 462-2011-2.2.1. Omedelbar justering

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering

5a
Omedelbar justering

5b
Omedelbar justering

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Förlängning av avtal avseende bemanning på Rackarbergets servicebostad

Dnr 400-2011-2.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Uppföljning av Vintertullens vård- och omsorgsboende samt servicehus

13 Entreprenadavtal med Attendo Care 2011-04-19

14 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet under 2010 vid stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden samt servicehus inom Södermalms stadsdelsområde

15 Ändring av sammanträdesdag i maj

16 Medborgarförslag om upprustning av Björns trädgård

17 Medborgarförslag om återbyggnad av Ceders Kafé och bevarande av musikpaviljongen i Vitabergsparken

Remissärenden

18 Motion (2011:11) om en inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Tevere, Skånegatan 81, 116 35 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 356-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Reimersholme Hotell & Restaurang, Reimersholmsgatan 5, 117 40 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 407-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Mariaberget, Bastugatan 19, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 405-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

23 Anmälan av rapporten "Att sätta spår i verksamheten"

24 Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2010

25 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för verksamhetsåret 2010

26 Socialstyrelsens beslut angående avslut av ärende rörande Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

28 Studieresa till Toronto

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

33 Anmälan av balanslista

34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

35 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 26 april 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 24 mars 2011.

§2 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 mars 2011.

Dnr 406-2011-2.2.2. Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 mars 2011.

Dnr 462-2011-2.2.2. Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 mars 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 april 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapport för mars 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2011.

Ärendet

Månadsrapporten per mars med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen innehåller ett visst mått av osäkerhet då den presenteras i början av året.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 april 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Södermalms stadsdelnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014. Med utgångspunkt från Vision 2030 beskrivs nämndens övergripande planering och behov. Planeringsförutsättningarna är att befolkningen i stadsdelsområdet uppgår till 125 000 invånare i slutet av perioden

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 268-2011-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) yrkar också att nämnden särskilt röstar om beslutspunkten:

att staden inför en gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivna förskolor från januari 2012

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) yrkar också att nämnden särskilt röstar om beslutspunkterna:

att stadsdelsnämnden påpekar vikten av att inte skära i parkunderhållet,

att stadsdelsnämnden anser det väsentligt att höja ambitionsnivån inom hemtjänsten,

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först röstar om de fyra förslagen till beslut och ställde dem mot varandra. Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att staden inför en gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivan förskolor

att därutöver anföra följande

Staden går som tåget, ekonomiskt. Men stadens och medborgarnas välfärd är inte nödvändigtvis samma sak. När pensionerna sänks p.g.a. negativ ekonomisk tillväxt så är det utmärkt om målet är en budget i balans, är målet de äldres välfärd är svaret inte lika givet. Lokalt kan vi notera att samtidigt som verksamheten visar överskott så har köerna i förskolan gjort att begreppet valfriheten närmast fått något sovjetiskt över sig, att det genomsnittliga antal hemtjänsttimmar som beviljats sjunkit med nära 20 % och att socialarbetarna driver kampanj mot vad de upplever som alltför tuffa villkor både för klienter och personal. Detta är några av alltför många exempel på att vi har en kvalitetskris i vår gemensamt finansierade välfärd.

Den allians som utmanade systemet för fyra år sedan är idag systemkramande. När nämndordföranden, som svar på hemtjänstens larmrapporter, lovade undersöka om man följer riktlinjerna (istället för att fråga om hur de äldre klarat den kraftiga nedskärningen) är detta ett deprimerande exempel på att medborgarperspektivet gått förlorat.

Vi borde företräda alla medborgarna, sätta deras behov i centrum. För dem är det viktiga att välfärden är bra och kostnadseffektiv. Kan någon påstå att vi nått dit idag?

Vi tror det inte och har därför listat några särskilt viktiga prioriteringar under planperioden:

Utbyggnad av förskolor för uppfyllandet av platsgarantin och en minskning av barngruppernas storlek

En gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivna förskolor.

Öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten har stängt) och en i Sjöstaden

Sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16-19-år som vill jobba men inte hittar något på egen hand

De som har försörjningsstöd ska ha rätt till Internet och SL-kort som en del av en modern arbetslinje.

En ökad ekonomisk satsning inom äldreomsorgen syftande till att ge de äldre en reell valfrihet.

Att neddragningarna inom stadsmiljöområdet stoppas.

2. Nämndens verksamhetsområde

2.1 Förskoleverksamhet

Behov av förskola – utbyggnad
Antalet förskolebarn fortsätter att öka under 2012 och 2013. De kommande åren behöver förskoleverksamheten byggas ut rejält i stadsdelsområdet. Det finns ett stort behov av att få fram fler förskoleplatser, men detta ska framförallt ske på andra sätt än att öka storleken på barngrupperna, som idag är alldeles för stora. Förutom att stora grupper är dåliga för små barns utveckling är många förskolor är inte heller anpassade för detta och den yta som barnen har att röra sig på är således alldeles för liten.

Nya förskolor måste byggas, såväl tillfälliga som permanenta lokaler. Till en början för att uppfylla platsgarantin utan att behöva öka barngruppernas storlek ännu mer, men efter 2013, då antalet förskolebarn förväntas minska kan vi på detta sätt garantera en minskning av barngrupperna till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i de äldre grupperna.

Gemensam förskolekö
Revisionskontoret har granskat stadens gemensamma kösystem för förskolan. Kösystemet har funnits sedan 2008 och omfattar samtliga kommunala förskolor och även de enskilda förskolor och dagbarnvårdare som väljer att ansluta sig till systemet. Revisorerna rekommenderar att ansluta samtliga förskolor till stadens gemensamma kösystem, d.v.s. även de enskilt drivna enheterna.

Idag är endast sju av de enskilt drivna förskolorna i stadsdelsområdet med i stadens kösystem. Stadsdelsförvaltningen saknar till stor del information om i vilken utsträckning de föräldrar/vårdnadshavarna som efterfrågar förskoleplats inom stadsdelsområdet även köar till enskilt drivna förskolor. Därmed saknas en överblick av det verkliga behovet, vilket försvårar planeringsarbetet och resulterar i sämre service till de köande.

2.2 Verksamhet för barn och unga

Dags att göra Söder till en stadsdel även för de unga
Att stänga fritidsgårdar istället för att öppna nya när andelen ungdomar ökar är en orimlig politik som vi ser konsekvenserna av idag. I jämförelse med en kommun på 50-talet skulle vi ha 50 fritidsgårdar på bara Söder! Södermalm växer, mycket på grund av Hammarby sjöstad. Här finns inte en enda kommunal verksamhet för ungdomar, om något år kommer det finnas 2000 tonåringar i bara Sjöstaden. Ett resultat vi ser av den förda politiken är en mindre trygg stadsdel, där ungas användande av tobak, alkohol och narkotika ökar. Det är dags att bry sig om våra unga.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Ett viktigt inslag i förskoleverksamheten är barnens möte med olika kulturyttringar, något som stadsdelen med dess många kulturarbetare och kulturinstitutioner ger rika möjligheter till. Likaså bör stadsdelsnämnden ta ett större ansvar för kulturupplevelser hos dem som finns i våra boenden och verksamheter för äldre och funktionshindrade. För ett optimalt utnyttjande av denna möjlighet vill vi återinrätta anställningen som kultursekreterare i stadsdelen.

2.4 Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre på Södermalm. Vi kan konstatera efter att ha tagit del av aktuella brukarundersökningar att den moderatledda majoritetens löften om bättre kvalitet i äldreomsorgen är ren lögn.

Om talet om valfrihet skall få någon mening i framtiden är utbyggnaden av olika former av äldreboenden en nödvändighet. Trygghetsboende kan vara en boendeform som passar vissa äldre och kan vara ett komplement till andra boendeformer för äldre, men aldrig en ersättning för t ex boende i servicehus. Erfarenheterna av de servicehus som omvandlats visar att tryggheten minskar kraftigt. Det har för de boende blivit dyrare, samtidigt som det har blivit betydligt mycket sämre. Sjukvården inkl rehabiliteringen har försvunnit. Osäkerheten har ökat i och med att personal av olika kategorier har minskat. Spring från ”okända” har ökat, vilket inneburit minskad trygghet. Vi avvisar därför att ytterligare servicehus omvandlas till trygghetsboende.

Vi instämmer med förvaltningens synpunkt att personalkontinuiteten för den enskilde påverkas negativt i och med upphandlingar, övergång från servicehus till trygghetsboende, omstruktureringar och avveckling av platser. Det är allvarligt eftersom just ökad kontinuitet är ett starkt krav från de äldre.

Många äldre med behov av olika insatser kommer även i fortsättningen att vilja bo kvar hemma och vårdas av anhöriga. Stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmet måste därför utvecklas.

I likhet med förvaltningen anser vi att samverkan med landstinget måste förstärkas. Landstingets revisorer har kritiserat den bristande samverkan. Därför måste det ske en förbättring, vilket är ett ansvar för politikerna i kommunen och landstinget.

Avgiftsfria fixartjänster skall erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år och alla över 75 år skall ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. Vi anser att valfrihet ska innebär att de äldre själva ska få bestämma vad som behöver göras i bostaden. Det har visat sig där man övergått till denna valfrihet att något missbruk inte äger rum. Och kostnaderna har inte ökat.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Full delaktighet skapas genom att göra samhället tillgängligt för alla. Det slår FN fast i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om tillgänglighet:
”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik”. Stockholms stad har under tolv års tid arbetat för ett tillgängligare Stockholm. Mycket återstår att göra. Som ett led i detta arbete bör även Södermalms stadsdelsnämnd bedriva ett systematiskt arbete i samarbete med det lokala handikapprådet för att uppmärksamma brister i tillgängligheten och för att åtgärda dessa brister.

I likhet med förvaltningen vill vi särskilt poängtera behovet av utbyggnad av grupp- och servicebostäder och kompetensutveckling. Vi anser också mot bakgrund av antalet invånare i stadsdelen att det skall finnas minst två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade.

2.6 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Vi upplever att ett grundläggande problem inom detta område, precis som inom hemtjänsten, är att gemensamma bedömningar inom staden tenderar att bli gemensam samling kring den lägsta nivån i stöd och ersättning. Det är en oroande utveckling då det handlar om utsatta grupper som ofta inte kan försvara sig själva. Så när SKTF och Akademikerförbundet SSR startar kampanjen Nu bryter vi tystnaden bör vi ta dem på allvar. Den syftar till att lyfta både de arbetsmiljöproblemen men också att många av klienterna inte får den hjälp de har behov av.

I övrigt vill vi förstärka anhörigstödet samt att psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Vi föreslår därför att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Historiskt har staden länge strukturerats kring människors arbete. Under senare år har dock fritiden kommit att spela en allt större roll för hur vi använder och utvecklar vår stad. En del i denna utveckling är att stadsdelsområdets parker och grönområden blivit allt populärare och viktiga ur rekreationssynpunkt, både för boende och besökare.

Det är en glädjande utveckling som av allt att döma kommer att fortsätta. Ökad användning leder dock till ökat slitage och det tillsammans med en del eftersatta investeringar gör att vi måste möta den önskvärda utvecklingen med en ökad satsning. Något annat vore både omodernt och obegripligt.

2.9 Ekonomiskt bistånd och 2.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Inkludera SL-kort i försörjningsstödet – öka möjligheter till arbete
En god idé är att minska trösklar för att komma i arbete, göra det lättare att söka jobb. Det är en bra idé att korta ned tiden av bidragsberoende och låta människor få arbeta. Idag inkluderar inte Alliansen ett SL-kort till försörjningsstödet och minskar därmed utsatta människors möjligheter att söka arbete. Genom att kunna resa ökar möjligheter för nya kontaktytor och känslan av tillhörighet för att inte nämna möjligheter vi andra har att träffa vänner och anhöriga, följa våra barn och ta del av och vara en del av samhället. Varför Alliansen anser att människor med försörjningsstöd inte skall ha denna möjlighet är en gåta.

Öka ungdomars möjlighet till arbete
Ettsommarjobb betyder mycket. För unga är det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden än för många andra grupper. Ett sommarjobb är för många en möjlighet till en första viktig kontakt med arbetslivet. Därför är det förvånande att inte se att Alliansen tar något eget initiativ för att minska ungdomsarbetslösheten här på södermalm.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. att i huvudsak godkänna underlaget till budget,

2. att stadsdelsnämnden påpekar vikten av att inte skära i parkunderhållet,

3. att stadsdelsnämnden anser det väsentligt att höja ambitionsnivån inom hemtjänsten,

4. att därutöver säga följande:

Förvaltningen anger i underlaget att trycket, ökat slitage och nedskräpning kommer ställa högre krav än tidigare på parkunderhållet. Samtidigt föreslås besparingar på mellan två och fem miljoner kronor årligen. Den här ekvationen går uppenbarligen inte ihop och resultatet kommer att vara mycket negativt för de boende på Södermalm.

Vi ser med stor oro på de föreslagna besparingarna. Besparingarna ger uttryck för kortsiktiga prioriteringar som utan tvekan kommer att stå nämnden dyrt i det långa loppet.

Snöröjningen höll inte måttet i vintras. Det är staden som har det övergripande ansvaret, medan stadsdelens ansvar gäller för trapport och parkvägar. Snöröjningen var inte tillräcklig på något av dessa områden. Ur både ett samhällsekonomiskt och folkhälsoperspektiv är detta förkastligt. Landstinget fick ökade kostnader med anledning av alla benbrott och liknande, medan sjukskrivningstalen ökade och innebär kostnader både för enskilda, arbetsgivare och staten.Äldre och människor med funktionsnedsättning drabbades genom att i många fall inte alls våga sigut, eller kunna komma ut.Södermalms framkomlighet var sämre än för staden i övrigt. 2012 bör vi lyckas bättre med detta.

Budgetunderlaget för Södermalms stadsdelsnämnd visar fler påtagliga brister. Det är beklagligt att man inte väljer att satsa mer på ungdomarna. Vi vill se fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst och kultur! Mer tid och resurser borde läggas på stadsdelens ungdomar, mötesplatser, friskvård och mötet med kulturen. Det skulle vara satsningar som kan vara betydande för ungdomars utveckling och uppväxt.

Äldreombudsmannen drar i sin årsrapport för 2010 viktiga slutsatser för vad som behövs för att det ska ”bli bra” för äldre och anhöriga i staden. I rapporten lyfts bland annat att många äldre och deras anhöriga tycker att den hjälp de får inte tar hänsyn till deras individuella behov, önskemål och livsstil. Samt att de inte alltid vet vad man har rätt att kräva. ÄO lyfter bland annat upp att personalen måste ha handlingsutrymme och tid i mötet för att relationen ska bli trygg och meningsfull, något som tycks brista. Det finns mycket annat som är noterbart, inte minst att fler inkomna negativa synpunkter än tidigare handlar om dåliga möjligheter till social samvaro med andra och att få stöd att vistas ute.

Att tiden i hemtjänst är alltför snäv har uppmärksammats på flera sätt den senaste tiden. Genom personal, kommunal som konkret visat på situationen genom tidsstudie och media som också lyft problemet. Utförare på södermalm med hög etisk profil har ansett att villkoren för att bedriva hemtjänst är så dåliga att man valt att inte lägga anbud.

Mer tid och handlingsutrymme behöver alltså skapas i hemtjänsten – en ambitionshöjning behövs. Det bör läggas till som en viktig punkt i underlaget för kommande budget.

I socialtjänstlagen har en bestämmelse om nationell värdegrund tagits in om att äldre personer ska få leva värdigt och känna välbefinnande. Om man inte ser till att förutsättningarna i grunden är bra, riskerar t ex arbetet med värdegrund bara bli ett spel för galleriet.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar delvis förvaltningens underlag samt anför följande:

Stockholms stad har en mycket god ekonomi samtidigt som grundläggande sociala behov för många av invånarna inte tillgodoses. Det är viktigt att alla medborgare får del av de goda tiderna. Kommunens resurser bör systematiskt använda för att åstadkomma en höjning av levnadsnivån och möjligheterna till social delaktighet för de kommuninvånare som har det sämst. Detta är en viktig framtidsinvestering. Minskade sociala klyftor skapar ett bättre samhälle för alla medborgare och minskar långsiktigt kommunens kostnader för dålig hälsa, missbruk och andra sociala problem.

Utöver de mål som ställs upp i förvaltningens utlåtande ställs därför följande mål upp:

En utbyggnad av förskoleverksamheten som syftar till mindre barngrupper och en förbättrad kvalitet på verksamheten. Alla föräldrar på Södermalm skall ha en platsgaranti.

Fritidsverksamheten måste förbättras och fler fritidsgårdar öppnas. Alla ungdomar på Södermalm skall garanteras sommarjobb.

Levnadsnivån och därmed möjligheterna till återgång till arbetslivet skall förbättras för alla med försörjningsstöd. SL-kort och möjlighet till internetuppkoppling är självklara delar av försörjningsstödet. Det individuella stödet till människor med sociala problem måste förbättras.

Ambitionsnivån inom missbrukarvården måste öka samtidigt som en grupp missbrukare idag får vård med öppenvård med hög ambitionsnivå finns det åtskilliga personer med kombinerad social- psykiatrisk och beroendeproblematik som far mycket illa. En ordentlig kartläggning måste därför göras av behoven av missbrukarvård på Södermalm. De förbyggande insatserna måste förbättras och nya utskänkningstillstånd måste prövas mycket restriktivt.

Människor med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga måste erbjudas ett bättre stöd och samma möjlighet till social delaktighet och tillgång till kultur som andra medborgare. Insatserna måste grundas på faktiska behov och får ej utsättas för generella besparingsbeting.

Kvalitén i äldreomsorgen måste förbättras. Antalet hemtjänsttimmar måste räknas upp och kompensera den kraftiga nerdragning som gjorts. Alla över 75 år skall erbjudas hemtjänst med förenklad biståndsbedömning.

De närmaste åren måste det ske en utbyggnad av resurserna för omvårdnad av god medicinsk kvalitet. Detta bör ske i kommunens egen regi. Uppföljningen av kvaliteten i omvårdnad och medicinska insatser måste förbättras. Avtalen med de vårdgivare som bryter mot reglerna i dessa avseende bör sägas upp omedelbart.

En kraftfull insats måste göras för bättre förebyggande arbete inom hemtjänsten. Särskild vikt bör läggas vid att förebygga fallskador, minska risken för övermedicinering och felmedicinering, förbättra möjligheterna till fysisk rörelse samt kulturell och social aktivitet. Detta bör ses som en investering i hälsa och minskade framtida vårdbehov.

Föreningslivet på Södermalm måste stödjas. Stadsdelsnämnden bör ta ett ansvar för att ställa lokaler till förfogande som är anpassade för personer med funktionshinder. Möteslokaler med rimliga hyresnivåer skall finnas tillgängliga.

Södermalm är en stadsdel som har exploaterats mycket hårt. Det är därför särkilt angeläget att de grönområden som finns inom stadsdelen vårdas och görs tillgängliga.

Beslutsgång forts.

Därefter genomfördes begärda voteringar.

Votering om S:s beslutspunkt ”att staden inför en gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivna förskolor från januari 2012”

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkten rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Patricia Kimondo (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S), Erik Malm (MP), Else Lundin (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Votering om MP:s beslutspunkt”att stadsdelsnämnden påpekar vikten av att inte skära i parkunderhållet”

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkten rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Patricia Kimondo (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S), Erik Malm (MP), Else Lundin (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Votering om MP:s beslutspunkt ”stadsdelsnämnden anser det väsentligt att höja ambitionsnivån inom hemtjänsten”

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkten rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Patricia Kimondo (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S), Erik Malm (MP), Else Lundin (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

Kvaliteten på barnomsorgen på Södermalm är hög och ska så förbli. Vid jämförelser med övriga kommuner ligger Stockholm högt och inom staden tillhör Södermalm de bästa stadsdelarna i brukarundersökningarna.

Utbyggnaden av förskolor och annan kommunal verksamhet inom stadsdelen måste självfallet byggas på prognoser som staden tar fram. Under en rad av år har USK kraftigt underskattat antalet nyfödda. Därför är det viktigt att förvaltningen i den framtida planeringen av utbyggnad av förskolan utgår ifrån att marginalerna till USKs beräkningar är än större än de hittills varit. En viss skepticism till prognoserna om minskade barnkullar efter 2013 kan vara på sin plats.

Stadsdelen arbetar ständigt för att öka andelen behöriga förskollärare inom den kommunala förskolan. När förskolan nu står inför större pensioneringar med efterföljande nyrekryteringsbehov blir detta en extra tuff uppgift. En tydlig strategi behövs för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta.

Bristen på en gemensam kö för såväl privat som offentlig förskoleverksamhet är besvärande för såväl planering som för service till småbarnsföräldrar. Stadsdelen måste självfallet följa det regelsystem som gäller för staden som helhet. Valfrihet inom barnomsorgen innebär dock att det är önskvärt med förskolor med olika profiler och inriktning. En gemensam kö där alla förskolor ska omfattas kan därmed stå i konflikt med önskemålet om valfrihet. I avvaktan på centrala åtgärder för att få fler privata förskolor att delta i den gemensamma kön måste stadsdelsförvaltningen utveckla dialogen och metoderna för att på frivillig grund förbättra situationen.

§13 Förlängning av avtal avseende bemanning på Rackarbergets servicebostad

Beslut

1. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Carema Care AB avseende bemanning av Rackarbergets servicebostad från
2012-02-01 t.o.m. 2015-01-31.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

3. Ärendeparagrafen ges omedelbar justering.

Ärendet

Nuvarande avtalet gäller fr o m 2008-05-01 till och med 2012-01-31, med möjlighet till förlängning på samma villkor i tre år. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstiden utgång (2011-04-31).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011. Dnr 400-2011-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Ågren (V) deltog inte beslutet.

§14 Uppföljning av Vintertullens vård- och omsorgsboende samt servicehus

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Vintertullens vård- och omsorgsboende (VoB) uppfyller huvudsakligen de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter samt stadens riktlinjer och hälso- och sjukvårdskrav. Detta gäller även för Vintertullens servicehus med undantag för hälso- och sjukvårdskrav som inte uppfylls.

Inom samtliga verksamheter pågår olika förbättrings- och utvecklingsarbeten. Förbättringsområden är ökad kontinuitet i ledningsstrukturen, kontinuerligt värdegrundsarbete, förbättrad social dokumentation och tydligare redogörelse för hur biståndsbesluten verkställs.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 mars 2011. Dnr 421-2011-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämndens skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden godkänner delvis rapporten, och vill därutöver framföra följande:

Vintertullens vård- och omsorgsboende uppfyller inte de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter samt stadens riktlinjer och hälso- och sjukvårdskrav. Och detta gäller även för Vintertullens servicehus.

Tillsynsmyndigheterna, tidigare Länsstyrelsen och numera Socialstyrelsen, har kraftigt kritiserat verksamheten.

Den 4 juli 2008 mottog förvaltningen följande beslut:

Länsstyrelsen riktar kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister som sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Enskilda tillförsäkras inte tillräckligt god kvalitet i vård och omsorg vad gäller trygghet, delaktighet och rättsäkerhet.

Efter ett tillsynsbesök i november 2009 skrev Länsstyrelsen följande:

Huvudmannen uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar kritik mot stadsdelsnämnden för brister i ledningssystemet för kvalitet när det gäller personalens kompetens, rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare.

De medicinska avvikelserna har ökat trots kritiken. Nämnden anser att det är mycket allvarligt med tanke på den fara som de boende har utsatts för. Vi har också noterat att det brister i anmälan om avvikelser. Efter att sjuksköterskeeleverna vid Ersta Sköndal Högskola larmat om brister, har vi kunnat konstatera att så ha varit fallet.

I avtalet som träffades med Attendo Care AB vid övertagande den 1 april 2008, finns löften om åtaganden som bara delvis har uppfyllts. Och många åtaganden har uppfyllts först i slutet av avtalsperioden.

Sammantaget gör detta att vi inte anser att Vintertullens vård- och omsorgsboende och Vintertullens service uppfyller de krav som kan ställas.

§15 Entreprenadavtal med Attendo Care 2011

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB avseende driften av Vintertullens äldreboende.

2. Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att tillse att Vintertullens äldreboende upphandlas i samband med stadens centralupphandling 2011 enligt de förutsättningar som gäller för vård- och omsorgsboenden.

3. Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att förbereda ett egenregianbud inför den nya upphandlingen av Vintertullens vård- och omsorgsboende.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Därutöver anförde nämnden följande:

Vi ser allvarligt på den senaste tidens kritik mot verksamheten på Vintertullen och vi delar förvaltningens uppfattning att avtalet med Attendo Care inte ska förlängas. Det är bra att utredningen om verksamheten på Vintertullen nu är klar. Utredningen konstaterar att det finns brister i verksamheten på Vintertullens vård- och omsorgsboende som gör att avtalet med Attendo Care inte bör förlängas.

Förvaltningen konstaterar också att det pågår ett utvecklingsarbete på Vintertullen och att verksamheten till viss del blivit bättre. Vi kommer naturligtvis att även i fortsättningen noga följa Attendo Cares verksamhet på Vintertullen och det är viktigt att verksamhetens kvalité förbättras. Attendo Care har ansvaret för verksamheten fram till dess att en den utförare som vinner den nya upphandlingen tar över verksamheten och det utvecklingsarbete som påbörjats måste fortsätta.

Det är positivt att en ny upphandling av Vintertullen som bara bygger på kvalité ska genomföras. Vi är kritiska mot att den tidigare upphandlingen av Vintertullen vägde in pris som en faktor. Det är också viktigt att avtalen mellan staden och entreprenörerna blir tydligare och att det blir lättare att vidta åtgärder om det finns brister i verksamheten.

Det är bra att nämnden valde att lyfta in Vintertullen på centralupphandlingen redan innan vi beslutat om att säga upp avtalet med Attendo Care. Den nya upphandlingen måste enligt oss innebära en nödvändig nystart för Vintertullen. Det viktigaste för oss är att kvalitén på Vintertullen kommer att bli bättre och att alla som bor på äldreboendet får ett gott bemötande och en god vård och omsorg.

Vår uppfattning är att stadsdelen ska lägga ett egenregianbud och vi ger därför förvaltningen i uppdrag att förbereda anbudet inför den nya kvalitetsupphandlingen av Vintertullens vård- och omsorgsboende.

Vi är positiva till att lägga egenregianbud när detta kan motiveras utifrån kvalitets- eller konkurrensskäl. Vintertullens brister i kvalitén och de senaste årens kritik mot verksamheten gör att vi anser att det är angeläget att i detta fall lägga ett egenregianbud.

För oss är det viktigt att det nu blir så bra som möjligt på Vintertullen och vi anser att det därför är bra att vi har en bred överenskommelse i nämnden när det gäller framtiden för Vintertullen.

Ärendet

Attendo Care AB driver sedan 2008-09-01 Vintertullens äldreboende. Avtalstiden upphör 2012-03-31, men kan förlängas i ytterligare två år om parterna minst nio månader före avtalstidens utgång, det vill säga senast 2011-06-30, träffar en skriftlig överenskommelse om förlängning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 april 2011. Dnr 422-2011-2.2.2

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP, C och MP:s förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB avseende driften av Vintertullens äldreboende.

2. Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att överta Vintertullens äldreboende i egen regi senast från och med den 1 september 2011.

3. Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag till beslut hur stora ekonomiska satsningar som behövs för att förstärka kvaliteten på Vintertullens äldreboende.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

De boende på Vintertullen kan inte vänta till i april 2012 innan det händer något positivt. I likhet med pensionärsrådet anser vi att nämnden nu har ett ansvar att kraftigt förstärka kvaliteten. Att tro att Attendo Care AB kommer att göra ett förbättrings- och utvecklingsarbete under det återstående året är naivt. Risken är mycket stor att kvaliteten kommer att försämras ytterligare. Enligt förvaltningens synpunkt har bl.a. avtalets krav på god kompetens hos ledningen inte alltid uppfyllts och det har periodvis varit täta chefsbyten.

Efter dagens beslut att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB kommer naturligtvis chefer att söka sig till andra arbetsuppgifter.

Nämnden inser att det kommer att bli en oro hos personalen och de boende om vad som kommer att hända om det ska starta en ny upphandling som kommer att resultera i en ny utförare först i april 2012. Därför måste nämnden redan nu besluta om ett övertagande i egen regi.

Vi instämmer med förvaltningen att kritiken mot Vintertullen har pågått under en lång tid. Den förstärktes dock efter det att Attendo Care AB övertog verksamheten. Detta är ytterligare ett skäl till att nämnden har ett ansvar att se till att det nu sker en kraftig fokusering på att förstärka kvaliteten.

Nämnden är beredd att avsätta särskilda medel för att förstärka kvaliteten på Vintertullen. I månadsrapporten för mars månad, finns ett prognostiserat överskott på äldreomsorgen på 5 milj. kr. Därför uppdrar vi till förvaltningen att återkomma till nämnden om vilka resurser som behövs.

§16 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet under 2010 vid samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus inom Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet vid stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden samt servicehus inom Södermalms stadsdelsområde.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011. Dnr 427-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Ändring av sammanträdesdag i maj

Beslut

Nämnden ändrar sammanträdesdag från torsdagen den 19 till onsdagen den 18 maj 2011.

Ärendet

Varje år delar Stockholms stad ut hedersbelöning till anställd som tack för lång och trogen tjänst. I år inbjuds anställda inom Södermalms stadsdelsförvaltning till middag i Stadshuset, Blå Hallen, på kvällen den 19 maj. Vid middagen deltar stadsdelsnämndens ordförande och stadsdelsdirektören.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011. Dnr 106-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Medborgarförslag om upprustning av Björns trädgård

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat medborgarförslaget inkommet den 16 mars 2011. Dnr 374-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

§19 Medborgarförslag om återbyggnad av Ceders Kafé och bevarande av musikpaviljongen i Vitabergsparken

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat medborgarförslaget inkommet den 29 mars 2011. Dnr 431-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

§20 Inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Mehdi Oguzsoy (V) på remiss, som handlar om behov av upprustning och nybyggnad av idrottsanläggningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 mars 2011. Dnr 238-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 22.00 inomhus och utomhus på Café Mariaberget, Bastugatan 19, 118 25 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Café Mariaberget som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Café Mariaberget, Bastugatan 19, 118 25 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 22.00 i caféet och på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2011. Dnr 405-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Anmälan av rapporten "Att sätta spår i verksamheten"

Ärendet

På uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning har Äldrecentrum utvärderat ett stimulansmedelsprojekt på Hornskrokens vård- och omsorgsboende som är ett boende för personer med demenssjukdom. Utvärderingens fokus har legat på effekter i form av förändrat arbetssätt och hur erfarenheterna från projektarbetet kan användas i framtida utbildnings- och utvecklingsinsatser i stadsdelen. Projektet pågick under tiden augusti 2008- december 2009.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 17 mars 2011. Dnr 392-2011-7

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) enligt följande:

I rapportens sammanfattning rekommenderas stadsdelsförvaltningen att i framtida projekt använda och bygga vidare på den modell som utvecklats vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende. Vi tror att detta är bra av flera skäl. Dels tenderar fokus att ligga på det som är fel snarare än det som är rätt dels är det viktigt att lära av de som gör rätt. Dessutom pekar all erfarenhet på att personalens inställning är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla äldreomsorgen. Projektet kan därför, givet att det lever vidare, vara ett litet steg i rätt riktning.

Och därför vore mycket intressant om vi under 2012 kunde få en rapport från förvaltningen om och i så fall hur projektet ”Att sätta spår i verksamheten” satt spår i verksamheten.

§25 Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2010

Ärendet

Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående funktion med möjlighet att förstärka den enskildes inflytande. Äldreombudsmannens rapport bygger på synpunkter som inkommit under år 2010.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 30 mars 2011. Dnr 432-2011-1.6.

.

§26 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för verksamhetsåret 2010

Ärendet

Målet med äldreomsorgsinspektörernas granskningar och rapporteringar är bland annat att:

- genom rapporteringen hålla den politiska ledningen informerad om utvecklingen inom äldreomsorgen och granskningsresultatet bidrar till underlag för strategiska vägval inom stadens äldreomsorg

- resultaten från granskningen fungerar som underlag för diskussioner på olika nivåer i organisationen och kan även användas för jämförelser mellan enheter och mellan stadsdelsnämnderna

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisat ärendet i en anmälan från den 31 mars 2011. Dnr 433 2011-1.6.

§27 Socialstyrelsens beslut angående avslut av ärende rörande Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Ärendet

Socialstyrelsen bedömer att Södermalms stadsdelsnämnd vidtagit relevanta åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende och beslutar därmed att avsluta ärendet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 30 mars 2011. Dnr 286-2010-1.3.

§28 Anmälan av förvaltningsyttrande till stadsbyggnadskontoret Förslag till detaljplan för fastigheten Bjälken 20, Lundagatan 31 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2010–15100–54.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för fastigheten Bjälken 20, Lundagatan 31, till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Planområdet omfattar enbart fastigheten Bjälken 20 med area på ca 442 kvm totalt. Befintlig byggnad uppfördes i början av 1900-talet i sex våningar för att inrymma bostäder med butiker i bottenvåningen och lager i källarvåningen. Fastigheten har byggts om vid flera tillfällen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 30 mars 2011. Dnr 272-2011-1.5.3.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

I likhet med stadsdelsförvaltningen vill miljöpartiet framhålla att med tanke på den stora efterfrågan på bostäder i innerstan bör en analys göras huruvida det är lämpligt att fortsätta omvandlingen till vandrarhem för de lägenheter i fastigheten som ännu inte berörts av ombyggnaden. Framför allt då ett stort antal vandrarhem, både i STFs regi och utanför, redan finns i stadsdelen .

Fastigheten är dessutom belägen nära förskola men även vägg i vägg med Dockteatern Titt-ut (Lundagatan 33) med ett stort antal föreställningar för barn.

§29 Studieresa till Toronto

Ärendet

Anders Carstorp, stadsdelsdirektör, är inbjuden att delta i en studieresa till Toronto i maj. Resan som arrangeras och bekostas av stadsledningskontoret, syftar till att ge kunskap och inspiration kring Torontos arbete med integration för att motverka utanförskap i socioekonomiskt utsatta stadsdelar med en hög andel personer med utländsk bakgrund.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 6 april 2011. Dnr 476-2011-1.1.1.

§30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd den 10 mars – 6 april 2011.

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 5 april 2011.

§32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 4 från den 12 april 2011.

§33 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 4 från den 12 april 2011.

§34 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

4.3 b)

Uppsägning av förskoleplats.

§36 Information från förvaltningen

Nedskräpning

Nedskräpningen i stadsdelens parker var omfattande efter helgen den 15-17 april. Extra städning genomfördes och totalt plockades 1,5 ton sopor upp. 70 extra skräpkorgar fanns utplacerade och fler kommer att sättas genom trafikkontorets försorg.

Söderandan

Södermalms lokala brottsförebyggande råd har fått sin tusende medlem. Det är Maria Gamla stans förskolor som gått med.

§37 Övriga frågor

Medborgarmöte

Anders Göransson (S) framförde att det var en missräkning att inga ungdomar fans närvarande vid medborgarmötet den 14 april som handlade om ungdomars arbetssituation. Representanter från arbetsförmedlingen, Stockholms stads jobbtorg och projektet Unga Jobb inom Swedbank deltog och berättade om sin verksamhet.

Anders Göransson framförde att en annan lokal för mötet kunde ha lockat fler ungdomar till mötet.