Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-18

Sammanträde 2011-05-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 p föräldrabalken (FB)

5 Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsata kvinnor och barn som har bevittnat våld

Dnr 538-2011-1.2.6. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Ansökan om bidrag från Socialstyrelsen dnr 9599/2011
Dnr 893-2010-1.2.6. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal avseende driften av parklekarna Skånegläntan, Drakenbergsparken, Högalidsparken, Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken

8 Ny förskolepaviljong i kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen

9 Uppföljning av fritidsgården Maria ungdomsklubb (MUK)

10 Medborgarförslag om skateboardpark vid Sofia skola

Remissärenden

11 Remiss av motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfälla för kvinnor i förorter

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-307/2011
Dnr 228-2011-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Motion (2011:20) om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

13 Motion (2011:28) om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

14 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Chill/Blå skåpet, Götgatan 53, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 459-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Rosen, Österlånggatan 9, 111 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 554-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Vin Valvet, Hornsgatan 2, 118 20 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 569-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Taket, Hornsbruksgatan 4, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 542-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Beijing 8, Kocksgatan 2, 116 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 577-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 B Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 60 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 594-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 C Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27, 116 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 595-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 D Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11, 116 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 596-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

18 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av förtroenderådens protokoll

23 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 maj 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 19 april 2011.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 4 p föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Tertialrapport 1/2011

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

2. Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för tomgångshyror avseende Hornstulls vård- och omsorgsboende.

3. Nämnden ansöker om 0,9 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader.

4. Nämnden ansöker om 5,8 mnkr från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar för lekplatsen Sockerskålen, nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar och ny belysningsarmatur vid bollplaner.

5. Nämnden ansöker om 3,2 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

6. Nämnden begär omslutningsförändringar om 15,0 mnkr.

7. Nämnden godkänner i övrigt ärendet.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvara för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mår redovisas och kommenteras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Else Lundin m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande att-satserna 1 - 8

att därutöver anföra följande

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas.

Först kan vi, med gillande, konstatera att trägen vinner. Majoriteten har övergivit sin tidigare position att inga egenregianbud inom äldreomsorgen skall få lämnas. Också inom barnomsorgen pågår en fanflykt från den tidigare så dogmatiska linjen. Huruvida det är ett taktiskt retirerande eller om verkligheten kommit ikapp återstår dock att se.

Totalt erbjuder staden sommarjobb till 162 av stadsdelens ungdomar. Det är en minskning jämfört med föregående års mycket låga siffror. Ändå bidrar detta till att uppfylla stadens mål om att Invånarna i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande. Nämndens eget mål om att Individen klarar sin egen försörjning visar dock rött; det uppfylls inte.

Nämndmålet Södermalm är rent och tryggt är helt uppfyllt. Samtidigt befarar förvaltningen att stadens mål när det gäller Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och park och grönområden inte kommer att nås p.g.a. beslutade besparingar. Återigen ett område där uppföljningen ger en splittrad bild.

Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, har tilldelas en mycket stor roll i arbetet för ett renare, grönare, tryggare och tillgängligare Södermalm. Samtidigt är den redovisning vi fått från verksamheten mycket knapphändig. I en stad som i allt högre utsträckning använder sig av resultatbaserad styrning borde detta vara ett problem.

Barnomsorgsgarantin uppfyllts under årets fyra första månader. För att ge alla barn plats inom garantitiden har dock en överinskrivning gjorts under våren. Sex av tio av de yngre barngrupperna har t.ex. fler än 14 barn. Den gröna nya värld som indikatorerna målar upp stämmer inte helt med den bild vi fått när vi talat med anhöriga besökt verksamheter, både enskilda, kommunala och föräldrakooperativ.

Målet att Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga i insatsens utförande står noterat som helt uppfyllt. Brukaren ska stå i centrum och ett nyckelverktyg för att nå detta är den genomförandeplan som utföraren tar fram tillsammans med den enskilde. Trots ett lågt mål på 80 % så har under hälften av brukarna godkända planer. Och ändå är målet uppfyllt. Det känns tyvärr nödvändigt att fråga: riktigt vad är det vi mäter egentligen?

Inom området funktionsnedsättning finns också det största ekonomiska problemen. En oroande kostnadsutveckling i kombination med svaga resultat som beskrevs i förra stycket gör att verksamheten måste effektiviseras samtidigt som brukarna hålls skadelösa.

Nämndens eget mål om att Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation är bara delvis uppfyllt. Förvaltningen redovisar låga siffror både när det gäller svarsfrekvens och delaktighet. Vi delar synen att det behövs ett utvecklingsarbete men kan också konstatera värdet av egna nämndmål. De kan, rätt formulerade, sätta ljuset på viktiga tidigare försummade områden.

I övrigt noterar vi att en avigsida med utförsäljningen av allmännyttan är svårigheten att finna lokaler, både för förskolor och gruppbostäder.

Reservation

Else Lundin m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen,

2. att därutöver anföra följande

Mer resurser, energi och tanke behöver läggas på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Det nuvarande förslaget är helt otillräckligt, då man begränsar sig till information och råd på nämndens hemsida om vilka förbättringar som kan vidtas av den enskilde individen.

Information och råd för individen är naturligtvis viktiga delar på vägen mot ett hållbart samhälle, men den politiska viljan och stödet måste också finnas för att möjliggöra en verklig och stadigvarande förändring.

Ett exempel där konkreta åtgärder mot ett hållbart samhälle kan vidtas är såklart val av livsmedel i stadens verksamheter. Det nuvarande målet vad gäller andel inköpt ekologisk mat är redan lågt satt på 16 %. Den låga ambitionsnivån är problematisk, och samtidigt ser verkligheten sämre ut då endast 13% ekologisk mat har köpts in.

Miljöpartiet anser sedan tidigare att ett rimligt krav är en andel på 40 % ekologiska livsmedel för verksamheten.

Vi ser också med oro effekten av de nedskärningar som alliansen har drivit och driver igenom i den gemensamma välfärden. Det visar sig på flera fronter, men kanske tydligast genom de underskott som redovisas inom LSS, men också gällande socialt bistånd och förskolan där vi fortfarande ser, enligt vår mening, alltför stora barngrupper.

Nämndens ekonomiska situation är ett resultat av bristande resurser och dålig förståelse om kraven inom dessa områden från den styrande majoriteten. Dessutom innebär underskotten att annan verksamhet inom stadsdelen kommer bli snävare, vilket riskerar gå ut över stadsdelens invånare på ett eller annat sätt.

Nämndmålet att äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation uppfylls bara delvis. Vad man har avsett med målet är att alla äldre ska ha en detaljerad genomförandeplan där allt de behöver hjälp och stöd med framkommer. Vi anser att detta är ett konkret och bra mål som har stor betydelse för att uppföljningen av bistånd, vård och omsorg till de äldre ska kunna följas upp.

Det gäller också i vilken utsträckning de äldre i intervjufrågor svarar i vilken utsträckning de är delaktiga i utformningen av de beviljade insatserna. I Särskilt boende svarade 57 % på frågorna och enbart

32 % ansåg att de fick vara med och bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas. På motsvarande fråga svarade i ordinärt boende 57 % att de fick vara med och bestämma. Det utvecklingsarbete som pågår och som förväntas redovisas i tertialrapport 2 ser vi som mycket viktigt. Där ser vi också behoven av mer utevistelse samt socialt umgänge för de äldre.

När det gäller personer med funktionsnedsättning ser det möjligen värre ut. Knappt hälften av brukarna har godkända genomförandeplaner i förhållande till årsmålet om 100 %. Det är anmärkningsvärt och kräver målmedvetna och omedelbara insatser. Vi har för övrigt tidigare påpekat att indikatorerna kopplade till nämndmålen för personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas för att på ett riktigt sätt mäta det de är avsedda att mäta. Vi menar att det bör göras i nära samarbete med handikappråd och intresseföreningar för människor med funktionsnedsättning.

Vi har tidigare varnat för riskerna med att sköra i parkunderhållet. Trots en låg ambition på nöjdhet - då endast 60 % av de boende i stadsdelen behöver vara nöjda med skötsel, park och grönområden -flaggas det nu för att verkligheten kommer att utfalla än bistrare. Detta är givetvis ett resultat av de relativt stora sparbeting som sätts för verksamheten där väsentliga resurser lyfts bort och endast den mest elementära renhållningen kan genomföras. Med miljöpartiets politik skulle vi istället ha satsat rejält på att rusta upp och utveckla Södermalms parker.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C).

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga i södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna. Det är positivt att årets första tertialrapport ger en förhållandevis ljus bild av verksamheten på Södermalm. Det är dock viktigt att beakta att osäkerheten i prognoserna är som störst i början på året och det är mycket som behöver åstadkommas för att realisera detta utfall vid årets slut.

Ett viktigt mål är Södermalm klarar att uppfylla barnomsorgsgarantin och samtidigt inte öka barngrupperna. Det är viktigt att förvaltningen noga följer antalet barn i kön och vid behov föreslår nämnden lämpliga åtgärder till nämnden för att vi ska klara målet. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Arbetet med att skapa fler förskoleplatser på Södermalm fortsätter och alliansens ambition är att under mandatperioden kunna minska antalet förskolebarn per anställd.

Det är positivt att vi i Tertialrapport 1 fattar beslut som möjliggör upprustning av Bryggartäppan och bygget av en ny lekpark i Per- Anders Fogelströms anda. Idag är Bryggartäppan en nedsliten och illa fungerande park som skapar otrygghet i närområdet. Ett genomförande av lekplatsprojektet skulle ge parken ett helt nytt och spännande innehåll som vi tror kommer att locka många besökare och samtidigt förbättra tryggheten i området. Det finns ett stort behov av lekplatser på Södermalm och vi hoppas att den nya lekparken i Bryggartäppan kommer att bli en uppskattad lekpark bland barnfamiljerna på Södermalm.

Vi vill göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa och erbjuda välskötta verksamheter med hög kvalitet. Vi kommer noga att följa de kommande Tertialrapporterna och vidta lämpliga åtgärder för att vi ska klara våra högt ställde mål på verksamheterna.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V).

Det är viktigt att man tar den kritik som i ökande grad framförs mot äldreomsorgen på allvar och inte försöker förklara negativa svar som ett resultat av ökad delaktighet.

§5 Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen avser att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld samt till män som utövar våld i nära relation

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 april 2011. Dnr 538-2011-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C).

Vi anser att det är positivt att alliansregeringen har gjort och gör stora satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor, som är ett stort samhällsproblem. Södermalm har en hög andel polisanmälningar gällande våld i nära relationer och det är fruktansvärt att den farligaste platsen för en kvinna att vara på när det gäller att utsättas för våld är det egna hemmet.

Samhället måste bli bättre på att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt kommunerna behöver utveckla och förbättra samverkan i syfte att stärka och skydda dessa kvinnor. Ett bra bemötande hos hälso- och sjukvården samt kommunen kan vara avgörande för att kvinnan ska orka genomgå en rättsprocess och gå vidare i livet.

Vi är därför positiva till att söka utvecklingsmedel och förbättra arbetet på Södermalm i syfte att stärka stöder till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Även om stadsdelen inte skulle få utvecklingsmedel anser vi att det är viktigt att förbättra rutiner och arbetssätt inom stadsdelen riktat mot dessa kvinnor och barn som är en utsatt grupp i samhället.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S), Else Lundin m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V).

Vi ställer oss positiva till stadsdelsnämndens ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt män som utövar våld.

Dessvärre kan vi konstatera att regeringens medel är riktade och innefattar inte alla vuxna som utsätts för våld i nära relation eller alla vuxna som utövar våld i nära relation. Köns- och heteronormer begränsar ansökningsområdet. Vare sig män som utsätts för våld i nära relation eller våldsutövande kvinnor är aktuella för dessa medel. Genom att inte inkludera alla vuxna oavsett kön eller sexuell läggning osynliggör man dessa grupper av människor och därmed också problematiken. Mörkertalen när det gäller våld i nära relation kommer att fortsätta vara just mörkertal så länge man inte har förmågan att synliggöra problemen. Dessutom försämras möjligheten till adekvat stöd för barn i samkönade relationer eller relationer där våldsutövaren är kvinna.

Vi vill uppmana stadsdelsförvaltningen att i uppföljningen och utvärderingen föra statistik över hur ofta man kommer i kontakt med våldsutsatta män i nära relation och våldsutövande kvinnor i nära relation samt ha deras särskilda behov av stöd i åtanke. Detta för att underlätta framtida kartläggning över behovet av stöd till dessa grupper av människor i vår stadsdel samt personalens eventuella utbildningsbehov.

§6 Ansökan om bidrag från Socialstyrelsen dnr 9599/2011

Ansökan om bidrag från Socialstyrelsen dnr 9599/2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om bidrag för att förstärka kompeten­sen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med perso­ner med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att efter länsvisa ansökningar från kommu­ner och landsting fördela 99,5 miljoner kronor. Syftet är att förstärka kom­petensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvår­den, som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktions-nedsättning

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 april 2011. Dnr 893-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förlängning av avtal avseende driften av parklekarna Skånegläntan, Drakenbergsparken, Högalidsparken, Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken

Beslut

1. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Unga Örnar i Stockholm, Uppdragsverksamhet, ekonomisk förening avseende driften av parklekarna Skånegläntan med öppen förskola, Drakenbergsparken med öppen förskola och Högalidsparken från och med 2012-04-01 till och med 2014-03-31.

2. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande intraprenadavtal avseende driften av parklekarna Björns trädgård och Stora Blecktornsparken med öppen förskola från och med 2012-04-01 till och med 2014-03-31.

3. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

Ärendet

Nuvarande avtal gäller från och med 2009-04-01 till och med 2012-03-31. Om parterna senast niomånader (2011-06-30) före avtalstidens utgång träffar en skriftlig överenskommelse om förlängning, förlängs avtalet på samma villkor med två år, till och med 2014-03-31. Därefter kan avtalet förlängas i ytterligare ett år, till och med 2015-03-31, om skriftlig överenskommelse därom träffas senast 2013-03-30.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011. Dnr 550-2011-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S).

Vi socialdemokrater var emot upphandlingen av parklekarna 2009. Endast ett anbud kom in och det fanns ingen konkurrens mellan olika entreprenörer. Frågan är på vilket sätt valfriheten och kvaliteten har ökat i och med att dessa parklekar upphandlats. Vi anser dock att det är viktigt med kontinuitet i de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för och vill därför förlänga avtalet med Unga Örnar.

Parklekarna är särskilt viktiga i tätbebyggd stadsdel som Södermalm. Det är viktigt att staden följer upp noga hur den entreprenaddrivna verksamheten sköts. Det finns indikationer på minskad personaltäthet, besöksfrekvens och mindre tillgång till leksaker och material för besökarna.

§8 Ny förskolepaviljong i kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag beställa en paviljong till förskola av skolfastighetsbolaget SISAB i kvarteret Mårtensdal på de villkor som redovisas i ärendet.

2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrning av förskolepaviljong i kvarteret Mårtensdal.

3. Ärendet översändes till utbildningsnämnden för kännedom.

4. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Eftersom planärendet om Lugnets förskola/skola har överklagats till regeringen och behovet av förskola/skola är stort redan nu, ber förvaltningen om att få i uppdrag att beställa en förskolepaviljong med placering i kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011. Dnr 460-2011-5.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Else Lundin m.fl. (MP) ställdes sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg

att uppdra åt förvaltningen att se över var staden kan bygga i Hammarby Sjöstad., såväl temporärt som på lite längre sikt.

att därutöver anföra följande

De boende i Hammarby Sjöstad har alldeles för länge fått vänta på nya förskolelokaler. Med ett minskat antal lediga tomter och med bostadsrättsföreningar som huvudsakliga ägare är det samtidigt svårt för staden att agera snabbt. Det är dock nödvändigt. I ljuset av detta är en tillfällig lösning också en bra lösning.

Därför är förvaltningens förslag till beslut att beställa en paviljong till förskola i kvarteret Mårtensdal i Hammarby Sjöstad ett mycket bra förslag.

Men det räcker inte. Förvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande, på det stora behov, i runda tal ettusen förskoleplatser som kommer saknas i närområdet. Görs inget blir konsekvenser att alltfler föräldrar måste lämna långt hemifrån, deras vardag blir stressigare, barngrupperna större och personalen tröttare för att nämna några effekter.

Vår uppmaning till Alliansen är att fortsätta på det av förvaltningen föreslagna spåret; bygg - även om det är tillfälliga lokaler. Bygg flexibelt så att dagens temporära förskola kan ställas om tillskola, fritidsgård eller kulturverksamhet när det behovet vuxit sig större. Lita inte på marknaden.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C).

Vi är positiva till att skapa en ny förskolepaviljong i kvarteret Mårtensdal i Hammarby Sjöstad för drygt 100 barn. Det är viktigt att skapa fler förskoleplatser på Södermalm och inte minst i Hammarby Sjöstad där vi har många som önskar en förskoleplats.

Vi vill att barnen i Södermalms stadsdelsområde ska erbjudas Sveriges bästa förskola. En förskola som präglas av hög kvalité, valfrihet och tydliga pedagogiska mål. Förskolans betydelse för såväl barnens grundläggande utveckling och för att yrkesarbetande föräldrar ska få ihop vardagen kan knappast underskattas.

Mellan 2003-2010 har antalet inskrivna barn i kommunal och enskilt driven förskola ökat med drygt 2080 barn. Prognoserna visar att antalet barn 1-5 år kommer att fortsätta öka under de kommande åren mellan 2011-2013 med cirka 100 barn och det är därför viktigt att vi fortsätter att öka antalet platser inom förskolan. Vi har på Södermalm planerat för 450 nya platser och har en god beredskap för att klara barnomsorgsgarantin. Södermalm ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin och så många som möjligt ska få en förskoleplats i närhet till hemmet.

§9 Uppföljning av fritidsgården Maria ungdomsklubb (MUK)

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av fritidsgården Maria ungdomsklubb (MUK) som sedan 2010-01-01 drivs på entreprenad av Kulturföreningen Maria (Maria ungdomsklubb).

Av den kontinuerliga verksamhetsuppföljningen och den brukarundersökning i form av gruppsamtal som gjorts framgår att ungdomarna är nöjda och den samlade bedömningen är att verksamheten på MUK håller en god kvalitet och bedrivs enligt gällande avtal och verksamhetsplan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2011. Dnr 520-2011-1.1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Else Lundin m.fl. (MP)och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl.(S), Else Lundin m.fl.(MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda behovet idag och över innevarande mandatperiod av fritidsverksamhet på Södermalm, i samverkan med skola, polis, socialtjänst och tillsammans med ungdomar själva


2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en konsekvensanalys över den minskade andelen platser på fritidsgårdar under 2000-talet.

att därutöver anföra

2 200 unga besöker varje månad fritidsgården i Maria skola; en verksamhet som idag arbetar med aktiviteter som främjar studier, ökar förståelse och eget ansvarstagande och skapar en trygg drog- och alkoholfri plats på kvällar och helger. Detta är bara några positiva effekter av Kulturföreningen Marias entreprenad. Samtidigt ser vi socialdemokrater den utveckling som pekar åt det motsatta hållet på Södermalm i stort; där ungdomar inte har en plats i samhället, där det inte satsas på fritidsgårdar. Idag saknas en plats för många unga att vara på; kvar är parken, gathörnet, hamburgerrestaurangen om man inte vill eller kan vara hemma. Skolan är stängd och vuxenvärlden har fullt upp med sig själva. Var är de drog- och alkoholfria alternativen på ett Söder där ungdomars missbrukande ökar? Var är de nya fritidsgårdarna när andelen ungdomar ökar?

Under rubriken Utvecklingsområden skriver förvaltningen att personalen bör fortsätta försöka locka ungdomar från andra skolor på västra Södermalm. Vi går ett steg längre och erbjuder vår tidigare idé om att åter öppna en ungdomsgård i Högalid.

Från oss socialdemokrater har varningsropen kommit under flera år med uppmaningar om att satsa på de unga. Nu kommer ropen från socialtjänst, polis, föräldrar och ungdomarna själva.

§10 Medborgarförslag om skateboardpark vid Sofia skola

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en liten skateboardpark på en asfaltsyta vid Sofia skola. Stadsdelsnämnden har tidigare avslagit ett medborgarförslag om att anlägga en ny skateboardpark inom stadsdelsområdet med motiveringen att utbudet av skateboardparker, i och i nära anslutning till stadsdelsområdet är väl tillgodosedda, samt att det finns andra mer angelägna investeringsprojekt att genomföra i stadsdelsområdets park- och grönområden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 april 2011. Dnr 121-2011-1.2.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Else Lundin m.fl.(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl.(S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnd uppdra åt förvaltningen att tillsammans med förslagsställarna undersöka om det verkligen inte finns någon övergiven/underutnyttjad plats för ytterligare en skateboardpark här på Södermalm.

Därutöver anför nämnden följande

Inledningsvis vill vi betona att vi tror på idén om medborgarförslag. Det är ett viktigt instrument för att vitalisera den lokala demokratin. Därför är det av stor vikt att vi både svarar på själva förslaget men också om svaret blir nekande undersöker möjligheterna att hitta en annan lösning i samma anda.

Förslagsställarna önskar en mindre skateboardpark på Södermalm. Förvaltningen hänvisar till större anläggningar utanför stadsdelen och hävdar att “utbudet av skateboardparker för boende i stadsdelsområdet är väl tillgodosedda” Vi delar inte den åsikten. Förslaget hade fler förtjänster.

Ett av våra största problem är bristen på outnyttjad mark. En effektivare användning av marken är därför särskilt viktigt hos oss. Att anlägga en skatepark på en annars övergiven del av en skolgård är, ur detta perspektiv, särskilt intressant då den inte hade, av utrymmesskäl, trängt bort någon annan verksamhet.

Det var i alla fall vad vi trodde. Nu visade det sig att sanningen inte var så enkel.

Särskilt uttalande

lämnades av Else Lundin m.fl. (MP).

Vi instämmer i huvudsak med förvaltningen i den bedömning som har gjorts.

Vi vill också uttrycka hur angeläget det är att den parken som planeras till Högdalen kan vara färdigställd, som förvaltningen anger i svaret, under 2011 och att detta verkligen sker. Med de nuvarande nedskärningarna i staden finns det skäl för viss oro.

§11 Remiss av motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfälla för kvinnor i förorter

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-307/2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Ann-Margarethe Livh (V) har skrivit en motion om att avskaffa vårdnadsbidraget. Livh hänvisar till regeringens utvärdering, som enligt henne tyder på ett misslyckande av reformen. Det är få som utnyttjat vårdnadsbidraget och av dem som har utnyttjat det är 90 % kvinnor, som framför allt bor i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Reformen bidrar till ojämställdhet och segregation och är därigenom en fattigdomsfälla för kvinnor i förorten, anser Livh (V).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2011. Dnr 228-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Else Lundin m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden kulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) och Anders Göransson m.fl. (S) reserverades sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen

2. Beslutet justeras omedelbart

Vårdnadsbidraget har negativa effekter ur jämställdhetssynpunkt i alla delar av Stockholm. De resurser som idag satsas på kommunalt vårdnadsbidrag bör istället användas till att höja kvalitén i barnomsorgen.

Särskilt uttalande

lämnades av Else Lundin m.fl. (MP).

I samband med motion om vårdnadsbidrag vill Miljöpartiet anföra vikten av att i stället för vårdnadsbidrag vars effekt är allt annat än önskvärd införa en modell med så kallad Barntid.

Miljöpartiet vill se Barntid som en ny reform i föräldraförsäkringen. Den ger möjlighet för fler föräldrar att kunna förkorta sin arbetstid medan barnen är små genom att ge en ekonomisk pensionsgrundande ersättning som täcker upp en del av inkomstbortfallet. Reformen ger fler möjlighet att minska sin arbetstid för att vara med sina barn utan att förlora kontakten med arbetsmarknaden.

§12 Motion (2011:20) om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Ann-Margarethe Livh (V) och Maria Hannäs (V) på remiss. I motionen anges att det enligt stadens praxis inte är möjligt att uppkalla gator och offentliga platser i Stockholm efter personer som aldrig bott i Stockholm. Motionärerna framför att detta inte tar hänsyn till omvärldsförändringar och till att Stockholm är en mångkulturell stad genom sina många utrikes födda invånare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 april 2011. Dnr 290-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Else Lundin m.fl. (MP).

Miljöpartiet instämmer i förvaltningens svar och vill samtidigt betona att det självklart ska vara möjligt att i särskilda fall göra undantag vad beträffar namnsättning av gator och torg.

§13 Motion (2011:28) om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin (S) på remiss. I motionen framförs att utvecklingen av handeln i Stockholm går mot en koncentration av handelsplatser, standardisering av lokaler och samtidig etablering av handelskedjor på flera platser, vilket ger en likformig utveckling av varuutbudet i regionens handelscentrum samtidigt som äldre centrummiljöer utarmas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 april 2011. Dnr 391-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Chill/Blå skåpet, Götgatan 53, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende omprövning av utökad serveringstid 11.00 – 03.00 måndag till söndag, i restaurangen på Chill/Blå Skåpet, Götgatan 53, 11622 Stockholm.
  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är G.S.R. Investment Handelsbolag som ansöker om tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Chill/Blå Skåpet, Götgatan 53, 11622 Stockholm där ägaren söker tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 måndag till söndag i restaurang. Chill/Blå Skåpet har haft tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten med serveringstiden 11.00 – 03.00 under prövotiden 100114 – 110114. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller måndag till söndag mellan klockan
11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011. Dnr 459-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Café Rosen, Österlånggatan 9, 111 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 18.00 inomhus och utomhus på Café Rosen, Österlånggatan 9,

111 31 Stockholm.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Roos Fastigheter AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl och vin till allmänheten på Café Rosen, Österlånggatan 9,111 31 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 18.00 i caféet och på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011. Dnr 554-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Vin Valvet, Hornsgatan 2, 118 20 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 23.00 utomhus på Vin Valvet, Hornsgatan 2, 118 20 Stockholm.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Vinvalvet 1644 Sverige AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten på Vin Valvet, Hornsgatan 2, 118 20 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 23.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 maj 2011. Dnr 569-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Taket, Hornsbruksgatan 4, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering men avstyrker den ansökta serveringstiden, 11.00 – 01.00 utomhus på Taket, Hornsbruksgatan 4, 117 34 Stockholm. Nämnden föreslår serveringstiden 11.00 – 03.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Crownhouse AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Taket, Hornsbruksgatan 4, 117 34 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 03.00 i restaurang och 11.00 – 01.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011. Dnr 542-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Beijing 8, Kocksgatan 2, 116 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 00.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Beijing 8, Kocksgatan 52, 116 29 Stockholm.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är B8 Sverige AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Beijing 8, Kocksgatan 52, 116 29 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 00.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011. Dnr 577-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 60 Stockholm Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Att föreslå tillståndsenheten att bifalla ansökan avseende omprövning av utökad serveringstid 11.00–05.00 för Huset under bron AB, Hammarby Slussväg 2.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anförde nämnden följande
Vi anser att staden ska vara restriktiva med alkoholtillstånd till klockan 05.00 och staden ska inte godkänna alkoholstillstånd till 05.00 i absolut närhet till boende. Däremot anser vi att Huset under bron AB ligger på en plats inom stadsdelen där alkoholstillstånd till 05.00 kan vara lämpligt.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Huset under bron AB som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten för restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 60 Stockholm med serveringstiden

11.00 – 05.00 måndag till söndag. Huset under bron har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 01.00 på uteserveringen.


Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2011. Dnr 594-2011-1.5.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S), Else Lundin m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27, 116 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus på Restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27, 116 25 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Pinang Wok AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och starksprit till allmänheten på Restaurang Wok Mee, Östgötagatan 27, 116 25 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurang.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2011. Dnr 595-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11, 116 46 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00 lördag till söndag samt dag före helgdag och föreslår tiden 11.00 – 02.00, i restaurangen på Beefeater Inn, Götgatan 11, 11646 Stockholm.
  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Ölpumpen AB som ansöker om tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Beefeater Inn, Götgatan 11,
11646 Stockholm där ägaren söker tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 lördag till söndag i restaurangen. Beefeater Inn har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med serveringstiden 11.00 – 01.00 måndag till söndag. De har även stadigvarande serveringstillstånd 11.00 – 02.00 fredag till lördag samt dag före helgdag. För uteserveringen är det stadigvarande serveringstillståndet 11.00 – 22.00 måndag till söndag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2011. Dnr 596-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda ärenden

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd den 7 april – 3 maj 2011.

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 19 april, 3 maj och den 17 maj 2011.

§24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 5 från den 10 maj 2011.

§25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 5 från den 10 maj 2011.

§26 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Protokoll från Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus den 11 april 2011.

§27 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

4.3 b uppsägning av förskoleplats

dnr 541-2011-4.1.

dnr 438-2011-4.1.

§29 Information från förvaltningen

Förskolekön

Intagningen till förskolorna för barn med garantimånaderna maj, juni och juli är i det närmaste klar. Till augusti som är den stora intagningsmånaden, står 450 barn i förskolekön. Förvaltningen har gott hopp om att klara intagningen då en förskolepaviljong kommer att ställas upp i kvarteret Mårtensdal i Södra Hammarbyhamnen.

Förskolan Båtbyggaren

Markarbeten pågår i närheten av förskolan Båtbyggaren i Hammarby Sjöstad. Förvaltningen tillsammans med Miljöförvaltningen kommer att förskolan och mäta bullernivån. Markarbetet beräknas vara klart i slutet av juni.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat förskoleverksamheten på Södermalm. Bland annat har intervjuer genomförts med föräldrar, personal, chefer och politiker.

Äldreomsorgen

Äldrenämnden har fattat beslut om införande av förenklad biståndshandläggning gällande vissa hemtjänstinsatser för personer som fyllt 80 år. När de nya riktlinjerna träder i kraft är inte klart än.

Feriearbete

I år har ca 1000 ungdomar sökt feriearbete i Södermalms stadsdelsförvaltning. Det är dubbelt så många ansökningar som förra året. Totalt kommer 200 ungdomar att erbjudas plats inom förskola, äldreomsorg eller som parkvärd, aktivitetsvärd, ferieinformatör för Söderandan eller ledare för barn på Stockholms sportscamp.

100 platser prioriteras till dem som av olika skäl har svårt att själv ordna feriearbete.

§30 Övriga frågor

Resor/representation

Else Lundin (MP) tog upp frågan om en artikel i senaste Södermalmsnytt. I artikel redogörs för en revisionsrapport som pekar på brister i dokumentationen av resor och representation inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Anders Carstorp svarade att attestinstruktionerna alltid ska följas. Revisorernas årsrapport tas upp på nämndens junisammanträde.

Sponsorprojekt
Anders Göransson (S) frågade hur det går med sponsorprojekten av bland annat parklekarna Bryggartäppan och Sockerskålen. Förvaltningen återkommer med information i frågan.

Skrivelse - Personliga ombud

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen om personliga ombud till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Möjligheten till personligt ombud infördes genom 1995 års stora psykiatrireform. Ombuden har en fristående ställning från psykiatrin och socialtjänsten och arbetar endast på uppdrag av sin klient. Ombudens fristående ställning hotas nu av nedskärningar som inte sällan leder till att deras uppgifter kombineras med andra arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

Verksamheten har förstärkt brukarens ställning och inflytande över insatserna och förbättrat samordningen mellan vård- och servicegivare. Verksamheten har också inneburit en viktig avlastning för anhöriga som kunnat få vara just anhörig istället för att försöka fungera som lekmannakurator och ombud för sina anhöriga. Utvärderingar har visat att verksamheten – ur ett samhällsperspektiv – varit kostnadseffektiv. De som haft personliga ombud har t ex behövt mindre sjukhusvård.

Med anledning av planerade nedskärningar av verksamheten med personliga ombud, vill vi uppdra till förvaltningen att till nämnden redovisa antalet personliga ombud under de senaste två åren och planerade antalet under 2011 och 2012. Vi önskar också en analys av konsekvenserna om en halvering av befintlig verksamhet kommer att ske.

Skrivelse - Entrén vid Göta Ark

Else Lundin m.fl. (MP) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen om entré vid Göta Ark till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

För boende i stadsdelen är Göta ark vid Medborgarplatsen synonymt med stadsdelsförvaltningen men även dess nämndsammanträden och medborgarmöten. Troligtvis finns också ett antal invånare som har vag eller ingen uppfattning om vad stadsdelsförvaltningen är, vad den har för uppgift, hur den styrs, om och i så fall hur man kan komma till tals eller påverka. De som spontant besöker Göta Ark kan inte på ett enkelt sätt få sådan information.

Göta arks framtid är idag inte helt klar men trots det vill Miljöpartiet föreslå förvaltningen att med fastighetsägaren initiera smärre förändringar som skulle ge ett mer positivt intryck än den entré som i dag finns.

En mer inbjudande entré, ljusare, med utsmyckning i form av växter, tavlor, affischer, soffgrupper, tydligare annonsering på fler språk om husets verksamhet skulle både förenkla och göra en kontakt mer positiv. Angeläget är också att receptionsfunktionen är tillgänglig under husets öppettid. Det ser idag mer än dystert ut med en stängd reception som hänvisar besökare med frågor till restaurangen. Att hissarna återkommande, och den ena långvarigt är ur funktion är också allvarligt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Det behöver vara lätt att ta kontakt med stadsdelsförvaltningen. Även om förvaltningen har en egen reception på plan 7 är fortfarande entrén i bottenplanet det första som stadsdelens boende möts av. Hur den ser ut har stor betydelse.