Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud avseende driften av Äppelgården och Stora Blecktornets dagliga verksamheter

Dnr 1175-2010-2.2.2. omedelbar justering

3 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr 1301-2010-2.2.2. omedelbar justering

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Uppföljning av Borgerskapets, Mariahemmets, Villa Cederschiölds, Hornskrokens, Katarinagårdens och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

10 Verksamhetsuppföljning av Tantolundens dagliga verksamhet, Zinkensdamms dagliga verksamheter, Reimersholme servicebostäder, Rackarbergets servicebostäder och Malmens grupp- och servicebostäder

11 Uppföljning av Kreativt Center

Dnr 551-2010-1.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Uppföljning av Södermalms assistans

13 Nya lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

14 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

15 Fortsatt delegation till utredare vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

16 Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

17 Överföring av investeringsmedel från upprustningsprojektet i Vitabergsparken till anläggning av ny park i kvarteret Grimman

18 Redovisning till socialstyrelsen av stimulansmedel från år 2007-2010

Dnr 657-2011-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Medborgarförslag för Hammarby sjöstad

20 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Dnr 436-2011-16
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Gustav Bar & Grill, Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 607-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Södermanna Vegetariska Medborgarplatsen 3-5, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 623-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Graffiti Café, Medborgarplatsen 1, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 704-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Förslag till detaljplan för fastigheten Täppan 1 mm i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-21633-54

25 Förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:78 m.fl., S-Dp 01580-54.

Anmälningsärenden

26 Anmälan av förskolornas öppethållande i sommar vecka 27-32

27 Anmälan av tf förvaltningschef under semesterperioden 2011

29 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

30 Uppföljning av Tullgårdens gruppbostad

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

35 Anmälan av förtroenderådens protokoll

36 Anmälan av balanslista

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 17 juni 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 18 maj 2011.

§2 Antagande av anbud avseende driften av Äppelgårdens och Stora Blecktornets dagliga verksamheter

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2011. Dnr 1175-2010-2.2.2.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§3 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 maj 2011. Dnr 1301-2010-2.2.2.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§9 Månadsrapport för maj

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per maj 2011.

Ärendet

Månadsrapporten per maj med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Nämndens utfall kan påverkas av övertalighets- och omstruktureringskostnader under andra halvåret i samband med avvecklingen av en avdelning på Hornstulls korttidsboende och omvandlingen av Tanto servicehus till trygghetsboende. Arbete pågår för att minimera eventuella kostnadsökningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 juni 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av Borgerskapets, Mariahemmets, Villa Cederschiölds, Hornskrokens, Katarinagårdens och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Den samlade bedömningen om verksamheterna är att de boende har möjlighet till inflytande och delaktighet samt får sina beslutade insatser tillgodosedda. Samtliga boenden uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter och stadens riktlinjer utom hälso- och sjukvårdskrav. I samtliga verksamheter pågår olika förbättrings- och utvecklingsarbeten bland annat den sociala dokumentationen. Förvaltningen har synpunkter på hälso- och sjukvården på Mariahemmet, Villa Cederschiöld, Hornskroken, Katarinagården och Nytorgsgården.

Av brukarundersökningar som gjorts framgår att deltagarna är nöjda.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2011. Dnr 593-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till belsut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. att läkemedelsgenomgångar och hur dessa hanterats under året är en viktig del av uppföljningen gällande vård och omsorgsboenden och därmed specifikt bör ingå i kommande rapporteringar,

2. att förvaltningen återkommer med förslag på en arbetsform för att brukare och deras anhöriga ska kunna få ta del av uppföljningar som görs och kunna bifoga sina eventuellt alternativa eller kompletterande beskrivningar av hur verksamheten fungera till nämnden,

3. att därutöver säga följande,

Uppföljningar som görs av en verksamhet är till för att stadsdelsnämnden ska få bra bild av den verksamhet som bedrivs och som nämnden har ansvar för. Uppföljningarna görs tydligt och överskådligt. Risken finns dock att det finns aspekter på verksamheten som inte kommit fram till ledningen eller som ledningen av en verksamhet kan vilja blunda för.

Att människor ska känna sig och också vara delaktiga är mycket viktigt. Därför finns ett dubbelt syfte med att efterfråga synpunkter från såväl anhöriga som brukare för att presentera detta för nämnden på ett samlat sätt som en del av kommande uppföljningar.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Det är anmärkningsvärt att det på samtliga uppföljda enheter, utom Borgerskapets äldrehem finns brister i dokumentationen av hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta tyder på ett systemfel som måste åtgärdas.

§11 Verksamhetsuppföljning av Tantolundens dagliga verksamhet, Zinkensdamms dagliga verksamheter, Reimersholme servicebostäder, Rackarbergets servicebostäder och Malmens grupp- och servicebostäder

Beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningens bedömning är att brukarna får sitt behov av stöd och service tillgodsosett. De förbättringsområden som finns är att verksamheterna ska upprätta och förvara dokumentationen i enlighet med gällande bestämmelser och utfärdande av delegeringar inom hälso- och sjukvården. Där pågår också ett utvecklings- och förbättringsarbete i samtliga verksamheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2011. Dnr 275-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Vid samtliga uppföljda enheter finns brister i dokumentationen som delvis är av allvarlig karaktär, exempelvis förvaras sekretessbelagda handlingar i oskyddade och olåsta utrymmen. Detta tyder på ett systemfel som måste åtgärdas.

§12 Uppföljning av Kreativt Center

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Förvaltningen har den 13 maj 2011 gjort en verksamhetsuppföljning av Kreativt Center. Resultatet av uppföljningen visar att verksamheten vid Kreativt Center drivs i enlighet med de krav och villkor som anges i upprättat avtal.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 maj 2011. Dnr 551-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Uppföljning av Södermalms assistans

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en uppföljning av Södermalms Assistans med anledning av de brister som konstaterats vid verksamhetsuppföljning den 24 februari 2011. Förvaltningen bedömer att Frösunda LSS AB som driver assistansverksamheten på entreprenad åt stadsdelsnämnden åtgärdat bristerna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2011. Dnr 275-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Nya lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar utse avdelningscheferna för Individ- och familj, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorgen till lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram preliminära rutiner för lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden och fastställa rutiner för lex Sarah.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juni 2011. Dnr 552-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP).

I samband med att nya riktlinjer tas fram för lex Sarah menar vi att nämnden bör passa på att få större förståelse för hur verktyget hanteras i dag. Därför anser vi att en intervjuundersökning med personal är viktig att göra, vilket vi också beskriver i ärende 20 till dagens sammanträde.

En sådan bör ta upp om och i så fall i vilken utsträckning personal haft funderingar på att anmäla brister eller missförhållanden, men valt att avstå från att anmäla eller ej har vågat och i så fall av vilka skäl.

§15 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Delegationsförteckningen är ett dokument som nämnden återkommande reviderar utifrån förändringar i organisationen, verksamhetens behov, nya lagrum, nya lagar och ändrade förordningar. Dessutom görs rättelser av redaktionell karaktär.

Utifrån nuvarande organisation och i linje med aktuella arbetsmetoder inom förvaltningen föreslås ett antal förändringar och korrigeringar i gällande delegationsförteckning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2011. Dnr 106-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Fortsatt delegation till utredare vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.

Denna fortsatta delegation ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Bedömningskansliet vid socialförvaltningen har sedan 2006 haft delegation från stadsdelsnämnderna att hämta information från stadens datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise. För att bedömningskansliet ska kunna fortsätta göra nivåbedömningar och förmedla grupp/servicebostäder på stadsdelsnämndernas uppdrag måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Dnr 553-2011-1.6.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. att Södermalms stadsdelsnämnd återtar hela ansvaret för bedömningen,

2. att därutöver säga följande:

Stadsdelsnämnden är ytterst ansvarig att säkerställa att rättigheterna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) uppfylls. Det är givetvis viktigt att ett rättvist system råder och att beslut om ersättningsnivåer inte är orättvisa.

Miljöpartiet ser dock en tydlig problematik i att alltför brett distansera stadsdelsnämnden från sitt ansvar att erbjuda ett fullgott stöd.

Vi ser också med oro på den kritik som lyfts från Socialstyrelsen mot det rådande systemet. Under dessa omständigheter gör vi bedömningen att de påtalade bristerna mycket väl kan hänga ihop med den allt längre distansen mellan var beslut fattas och den som det berör.

Vi miljöpartister har länge strävat efter bättre villkor för människor som har rätt till exempelvis LSS-hjälp och det är då i vår mening också en förutsättning att varje stadsdel tar sitt ansvar inför sina medborgare.

§17 Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-05-26.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2010 för Södermalms stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den26 maj 2011. Dnr 528-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Överföring av investeringsmedel från upprustningsprojektet i Vitabergsparken till anläggning av ny park i kvarteret Grimman

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att överföra 2,0 mnkr från upprustningsprojektet i Vitabergsparken till anläggandet av en ny park i kvarteret Grimman.

Ärendet

I kvarteret Grimman planeras för 210 nya lägenheter, en förskola och ett gruppboende. Kvarteret ligger i ett område där det idag råder brist på parker varför en ny park planeras i området.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 maj 2011. Dnr 680-2011-1.2.6.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Vi är positiva till förslaget att stadsdelsnämnden skjuter till 2,0 miljoner till en ny park i kvarteret Grimman. Däremot vill vi inte att det sker på bekostnad inom ramen för upprustningen av Vitabergsparken.

Historiskt har staden länge strukturerats kring människors arbete. Under senare år har dock fritiden kommit att spela en allt större roll för hur vi använder och utvecklar vår stad. En del i denna utveckling är att stadsdelsområdets parker och grönområden blivit allt populärare och viktiga ur rekreationssynpunkt, både för boende och besökare.

Det är en glädjande utveckling som av allt att döma kommer att fortsätta. Ökad användning leder dock till ökat slitage och det tillsammans med en del eftersatta investeringar gör att vi måste möta den önskvärda utvecklingen med en ökad satsning. Något annat vore både omodernt och obegripligt.

Vi har, i vårt budgetförslag för 2011, lagt 1,1 miljoner mer inom stadsmiljöområdet. Dessa medel i kombination med en omfördelning inom ramen för stadsdelsnämndens verksamhet (vi återkommer mer i detalj) gör att parkens entréer kan förnyas som planerat.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP).

Miljöpartiet har vid flera tillfällen tidigare varnat fo¨r riskerna med att skära i parkunderha°llet. Vi litar på att förvaltningen gör nödvändiga prioriteringar och invänder inte i sakfrågan.

Samtidigt kan vi konstatera, utifrån detta och tidigare underlag att den nuvarande ambitionsnivån som förvaltningen visar för Södermalms parker är väsentligt mycket högre än vad som i dagsläget ges utrymme för i budget från den borgerliga majoriteten.

Senast vi i nämnden tog del av effekterna var vid tertialrapporten den 18 maj, 2011 (Ärende 4), då förvaltningen varnade för ökande missnöje med parkskötseln.

Då parkunderhållet var uppe för beslut genom underlag till budget den 19 april, 2011 (Ärende 10) reserverade vi oss mot beslutet att skära så vårdslöst i det. Vi ser med oro på att förvaltningen tillsynes inte har fått de resurser som krävs för långsiktig planering, skötsel och tillsyn gällande parkunderhållet.

§19 Redovisning till socialstyrelsen av stimulansmedel från år 2007-2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2007-2010 års stimulansmedel.

Ärendet

Beviljade stimulansmedel för åren 2007-2010 från socialstyrelsen har enligt beslut i stadsdelsnämnden använts till satsningar inom rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande hembesök. Av erhållna medel om sammanlagt 37 302 tkr kvarstår 7538 tkr att utnyttja. Återstående medel kommer att användas i planerade insatser under 2011 och 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2011. Dnr 657-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Medborgarförslag för Hammarby sjöstad

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden arrangerar ett medborgarmöte om Hammarby sjöstads framtida utveckling.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som beskriver problemen med att Hammarby sjöstad inte planerades för det stora antalet barnfamiljer som kommit att bosätta sig i stadsdelen. I förslaget påtalas bristen på lokaler, aktiviteter och vistelseytor för framförallt ungdomar. Förslagsställaren ger exempel på lokaler i området som skulle kunna användas för kultur- och fritidsaktiviteter samt föreslår att stadsdelen i samarbete med föreningslivet och andra intressenter skapar ett framtidscenter kring miljöfrågor med fokus på barn och unga. Slutligen lämnas förslag på att arrangera ett medborgarmöte där planeringen för stadsdelen följs upp och idéutveckling för området diskuteras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2011. Dnr 976-2010-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som röstar på förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar på Anders Göranssons m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågrens (V) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M), Tünde Kovach (M), Marcus Nordström (M), Patricia Kimondo (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm m.fl. (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V)

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Medborgarförslag är en viktig del i vår demokrati, därför är det glädjande att se förvaltningens beredning av ärendet samt förslag till beslut. Vi Socialdemokrater håller med förslagsställarna i deras beskrivning av bristen på aktiviteter, vistelseytor och lokaler för unga. Vi har också ett flertal gånger påpekat detta, men utan effekt. Till och med specifika som allmänna förslag om fritidslokal har röstats ned av sittande majoritet.

Nu är det dags för handling - vi kan inte vänta längre - och ett steg i rätt riktning är förvaltningens förslag till beslut. Som förvaltningen påpekat är ansvaret för stadsdelen avlövat stadsdelsnämnden och flera frågor ligger idag hos andra instanser. Därför bör ett medborgarmöte bjuda in även dessa förvaltningar. Men behoven finns redan idag, därför bör stadsdelen redan idag söka att inför våren 2012 ha påbörjat någon form av tillfällig aktivitetslokal för unga i Sjöstaden. Vidare, en levande kommunal demokrati sker i samverkan med medborgare. Inventering och planering bör således ske tillsammans med Sjöstadsborna - dels genom det föreslagna medborgarmötet, dels genom inrättande av ett ungdomsråd som har i uppgift att vara rådgivande till stadsdelsnämnden. Med denna bakgrund föreslår vi följande:

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Samt att därutöver föreslå:


Att hålla medborgarmötet tillsammans med andra berörda kommunala förvaltningar

Att hålla medborgarmötet i Hammarby Sjöstad under våren 2012

Att inrätta ett ungdomsråd i Hammarby Sjöstad

Att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheter att i söka lösningar både på kort och lång sikt.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP).

Miljöpartiet ser väldigt positivt på Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut gällande medborgarförslaget för Hammarby sjöstad. Det är ett steg i rätt riktning för att skapa dialog mellan medborgare och politiker för att gemensamt lösa lokal frågor, något som miljöpartiet välkomnar. Vårt enda önskemål i fallet är att form och struktur för mötet är välkomnande för så många som möjligt. Exempelvis kan en åtgärd för detta vara att delvis inkludera internetbaserade enkäter.

§21 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Nämnden beslutar att skrivelse, av Erik Malm m.fl. (MP) om ”Hur vi vakar över god omvårdnad och trygga förhållanden i omsorgen om äldre personer eller personer med funktionshinder på bästa sätt”, anses besvarad med vad stadsdelsförvaltningen anfört.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen genomför ett antal åtgärder för att säkerställa att enskilda personer, som har beslut om insats från stadsdelsnämnden, får en god omvårdnad och trygga förhållanden.

Viktiga delar i detta arbete är lagstiftningen med bland annat en ny bestämmelse om lex Sarah, verksamhetsuppföljningar inklusive uppföljning av hälso- och sjukvård, uppföljningssamtal med brukare, synpunkts- och klagomålshanteringen med mera.

Chefens roll och ledarskapet är en annan del för att skapa den goda omvårdnaden och de trygga förhållandena för personer med insatser från nämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Dnr 436-2011-16

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. att förvaltningen undersöker i vilken omfattning avvikelse- rapporteringar i omsorg av äldre och funktionshindrade rör kvalitetsbrister i den psykosociala omsorgen respektive den fysiska omsorgen,

2. att Södermalms stadsdelsnämnd i övrigt återremitterar ärendet till förvaltningen,

3. att därutöver säga följande,

Vi välkomnar att förvaltningen i likhet med oss ser problemet i att fånga upp den enskildes psykosociala situation.

Förvaltningen har möjlighet att fånga in missförhållanden genom olika metoder. Ambitionsnivån är också hög t ex genom att ha samtal med samtliga brukare. Däremot vidhåller vi att det finns ett behov av att djupare undersöka om de metoder som finns är tillräckligt bra eller om förändrade arbetssätt krävs för att komma åt alla typer av missförhållanden. Att lex Sarah skärps första juli gör behovet snarare större än mindre.

Det är av stor vikt att låta göra en intervjuundersökning bland vård- och omsorgspersonal, brukare och anhöriga inom äldre och handikappomsorg om huruvida man funderat på att anmäla brister eller missförhållanden, men valt att avstå från att anmäla eller ej har vågat och i så fall av vilka skäl. Viktigt är också vad som enligt deras mening skulle få dem att anmäla eller rapportera i större utsträckning. Detta är en angelägen pusselbit för att få en så bra och trygg omsorg som möjligt. Uppföljningar som görs av en verksamhet är till för att stadsdelsnämnden ska få bra bild av den verksamhet som bedrivs och som nämnden har ansvar för. Uppföljningarna görs tydligt och överskådligt. Risken finns dock att det finns aspekter på verksamheten som inte kommit fram till ledningen eller som ledningen av en verksamhet kan vilja blunda för.

Att människor ska känna sig och också vara delaktiga är mycket viktigt. Därför finns ett dubbelt syfte med att efterfråga synpunkter från såväl anhöriga som brukare för att presentera detta för nämnden på ett samlat sätt som en del av kommande uppföljningar.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Gustav Bar & Grill, Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Gustav Bar & Grill, Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

TG & GT Holding AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och starksprit till allmänheten på Gustav Bar & Grill, Kornhamnstorg 53,
111 27 Stockholm. Av ansökan framgår att man söker för serveringstiden 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Dnr 607-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering – restaurang Södermanna Vegetariska Medborgarplatsen 3-5, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Södermanna Vegetariska, Medborgarplatsen 3-5, 118 26 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

To life i Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Södermanna Vegetariska, Medborgarplatsen 3-5, 118 26 Stockholm. Sökt tillstånd för serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Dnr 623-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Graffiti Café, Medborgarplatsen 1, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 21.00 på Graffiti Café, Medborgarplatsen 1, 118 26 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

En Het Potatis AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Graffiti Café, Medborgarplatsen 1, 118 26 Stockholm. Sökt tillstånd är för serveringstiden 11.00 – 21.00 i caféet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2011. Dnr 704-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Förslag till detaljplan för fastigheten Täppan 1 mm i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009–21633–54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett förslag till detaljplan för fastigheten Täppan 1 mm i stadsdelen Södermalm. Planen syftar till att möjliggöra påbyggnad av ca 12 nya etagelägenheter på det befintliga bostadshuset i kvarteren Täppan 1 och 4, vid Östgötagatan, / Gotlandsgatan,/ Bjurholmsgatan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011. Dnr 620-2011-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7:78 m.fl., S-Dp 01580-54.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett planförslag för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Planförslaget innebär att en ny bussterminal anläggs i ett nytt bergrum under Katarinavägen och Mosebacke och ersätter befintlig terminal i samband med planerad ombyggnad av Slussenområdet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011. Dnr 576-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen om bordläggning mot att ärendet avgörs idag mot varandra och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Därefter ställde ordförande förvaltningens förslag mot Anders Göransson m.fl. (S) som Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till samt förslag från Gunnar Ågren (V) och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP)

Att avslå förvaltningens förslag till beslut


Samt därutöver anföra följande:

Vi anser att detta ärende ska behandlas tillsammans med övriga frågor om Slussen. Det är, av flera skäl, ett misstag att behandla den som en separat fråga.

En bra kollektivtrafiklösning kräver att vi ordentligt utreder en tunnelbanelösning Nacka – Kungsträdgården. Skulle den visa sig samhällsekonomiskt lönsam påverkar detta givetvis den framtida bussterminalen.

Den budget som 2007 låg mellan 3,5 och 4 miljarder är nu uppe i 8 miljarder. Huruvida bussterminalen ingår i den summan är osäkert. På det här området finns det all anledning att vara försiktig. Den ekonomiska hanteringen av ex. Nya Karolinska och den arena som för tillfället går under Swedbank Arena gör oss mycket oroade.

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V).

Frågan om bussterminal redovisas lösryckt från det förlag som alliansen lagt fram beträffande Slussen. Detta förslag innebär att betydande stadsmiljövärden berövas stockholmarna och att man starkt prioriterar bilismen och kommersiella intressen. Ett nytt alternativ måste därför utarbetas beträffande Slussen och i detta sammanhang finns det anledning att pröva frågan om bussterminal.

Det förslag som nu läggs är inte acceptabelt. Det innebär att betydande trafikvolymer dras in i ett mycket känsligt område samtidigt som de framtida bussresenärerna får kraftigt förlängda gångsträckor. Både byggande av bussterminalen och dess drift skulle innebära kraftiga störningar för området runt Mosebacke.

Stadsdelsnämnden avvisar förlaget till detaljplan.

§27 Anmälan av förskolornas öppethållande i sommar vecka 27-32

Ärendet

I ärendet framgår det vilken förskola som är öppen när ordinarie förkola har stängt.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 16 juni 2011. Dnr 580-2011-4.3.

§27 Anmälan av tf förvaltningschef under semesterperioden 2011

Ärendet

Under förvaltningschef Anders Carstorps ledighet tjänstgör nedanstående avdelningschefer som tf förvaltningschefer angivna datum. Anders Carstorp vidaredelegerar åt tf förvaltningschefer att fatta beslut enligt delegation i sådana ärendes som förvaltningschefen fått nämndens bemyndigande att avgöra (6 kap. 37 § kommunallagen).

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg vilket innebär att tjänsteman som av förvaltningschefen fått rätt att fatta vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare till underordnad. Förvaltningschefen ska hålla nämnden informerad om vilka som får beslutsrätt vidaredelegerad till sig.

DAG

DATUM

(TF) FÖRVALTNINGSCHEF

Måndag – Fredag

27/6 – 8/7

Marianne Nateus

Måndag – Fredag

25/7 – 5/8

Claes Lagergren

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 1 juni 2011. Dnr 736-2011-1.6.

§28 Anmälana av uppföljning av hemtjänst i ordinärt boende

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en stadsgemensam uppföljningsmall för äldreomsorgens verksamheter. Beslutet innebär att alla verksamheter, oavsett regiform, ska följas upp årligen utifrån en stadsgemensam mall för respektive verksamhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 19 maj 2011. Dnr 644-2011-1.2.1.

§29 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

Ärendet

Från Södermalms stadsdelsområde avser följande enheter att delta i Stockholms stads kva­litetsutmärkelse 2011: Förskoleavdelningens stab, Södra Hammarbyhamnens förskolor, Hornskrokens vård- och omsorgsboende, Katarinagårdens vård- och omsorgsboende, Söders demens och specialteam AB samt Södermalms hemtjänst AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 24 maj 2011. Dnr 463-2011-1.6.

§30 Uppföljning av Tullgårdens gruppbostad

Ärendet

De områden som förvaltningen särskilt granskat är genomförandeplaner, dokumentation, förekomsten av stödpersoner, rutiner kring hantering av synpunkter och klagomål, hantering av privata medel, bemanning, medarbetares kompetens och bolagets följsamhet avseende mervärden i entreprenadavtalet. Förvaltningen bedömer att Prima LSS Konsult AB har åtgärdat de problem som fanns vid övergången till entreprenad.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 24 maj 2011. Dnr 641-2011-1.1.

§31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda ärenden

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 4 maj – 1 juni 2011.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 31 maj 2011.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 6 från den 7 juni 2011.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 6 från den 7 juni 2011.

§35 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Protokoll från förtroenderåd Vintertullens äldreboende 18 maj 2011.

§36 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga beslut fanns att anmäla.

§38 Information från förvaltningen

Möte om förskolan

Den 15 juni bjöd förvaltningen in föräldrar som söker förskola till ett möte i Katarina Södra skola. Vid mötet togs bland annat frågor om förskoleplats och utbyggnad av förskolan upp.

Tertialrapport 1

Kommunstyrelsen har behandlat tertialrapport 1. Södermalms stadsdelsnämnd har beviljats investeringsmedel för parkleken Sockerskålen samt utökat försörjningsstöd om 2,9 mnkr.

§39 Övriga frågor

Skrivelse – Vision om parkunderhållet

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.
Dnr 818-2011-1.2.4.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen om en vision om parkunderhållet till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Södermalm är en attraktiv och levande stadsdel och om den nuvarande befolkningsökningen håller i sig kan vi räkna med ett ännu högre tryck på stadsdelens grönområden. Samtidigt som södermalmsbor är långt ifrån bortskämda med grönområden, ska vi komma ihåg att det också är många reser långväga för att få uppleva pulsen och tempot på Södermalm.

Södermalms parker är en tillgång för hela Stockholm.

Att så många vill vara i Södermalms parker är positivt. Det ställer också krav på stadsdelsnämnden att ha en tydlig och långsiktig planering. En planering som tar krafttag för att hantera ett ökat slitage och som ställer krav på mer genomgående underhållsarbete av parkerna.

I den nuvarande planeringen minskar underhållet i budget, samtidigt som behoven ökar väsentligt. En ekvation som inte går ihop alls. Då är det inte heller oväntat att förvaltningen nu varnar ökat missnöje med parkskötseln.

Vi i Miljöpartiet vill framförallt framhärda att ett ordentligt och välgrundat underhåll nu också kan spara pengar inför framtiden. Långsiktighet i den här planeringen är oumbärlig för att hålla nere kostnaderna framöver. Att hålla parkerna i ett fullgott tillstånd är också viktigt för att säkerställa tillgängligheten. Ett aktivt underhåll kan också på ett effektivt sätt öka mängden användbar yta i parkerna.

Nu efterfrågar vi en vision om parkunderhållet som kan innefatta välbehövda planer för underhåll men också upprustning. En vision som kan få ekvationen att gå ihop, där resurserna också finns för att möta behoven.

Vi föreslår därför förvaltningen att ta fram en plan för hur nämnden kan bidra aktivt i att utöka antalet grönområden, exempelvis genom innovativa lösningar som att underlätta för utbyggnad av gröna tak. Vidare vill vi också att förvaltningen föreslår nödvändiga åtgärder för hur vi ska göra för att vända det ökande missnöjet med parkskötseln samt är tydliga med vilka mer resurser som behövs för att genomföra dessa åtgärder. Detta arbete bör komplettera den befintliga parkplanen.

Avslutningsvis vill vi föreslå att en ny medborgardialog hålls om parkskötsel, parker och behovet av grönområden. Där form och struktur för medborgardialogen främjar ett aktivt deltagande för så många som möjligt, exempelvis genom att delvis använda internet-baserade enkäter.

Parkleken

Kritik har framförts om att organisationen Unga örnar som driver parklekarna Skånegläntan och Drakenbergsparken på entreprenad, marknadsför den egna organisationen på ett otillbörligt sätt.

Förvaltningen återkommer i frågan till augustinämnden.

Medborgarmöte

Anders Göransson (S) frågade alliansen om nämndens medborgarmöte i augusti ska ha temat ”förskolan”.

Christoffer Järkeborn (M) svarade att alliansen föreslår att medborgarmötet med tema ”förskolan” förläggs senare under hösten.

Elsemarie Bjellqvist (S) frågade vad temat för medborgarmötet i augusti då ska vara.