Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorgen för år 2012

Dnr 884-2011-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

13 Entreprenadavtal för parklekar - svar på skrivelse från Per Henriksson

14 Personliga ombud - svar på skrivelse

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 646-2011-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

15 Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Dnr 599-2011-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering - FECA, Torkel Knutssonsgatan 35, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 889-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Luma Park, Lumaparksvägen 7, ingång 1A, 120 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 889-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Granat Festvåning, Varvsgatan 14, 117 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 841-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Program för Hornsbruksgatan m m (Södermalm 3:21 m m) i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437-54.

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 695-2011-1.5.3. Omedelbar justering

20 Motion (2011:32) om levande förortscentrum

21 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Magnus Johanssons Bageri & Konditori AB, Lugnets Allé 7, 121 65 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 841-2011-1.5.2. Omedelbar justering

21 Förslag till detaljplan för Godsvagnen 9 m fl i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009-22247-54

Anmälningsärenden

22 Socialstyrelsens beslut om avslut av tillsyn enligt socialtjänslgaen (2001:453) SoL gällande äldreboendet Vintertullen

23 Anmälan av ändrad inriktning på Bergsunds vård- och omsorgsboende och omstrukturering av Lundens gruppboende

24 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av handledartjänster samt anmälan av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gällande överprövningar i upphandlingen

25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

29 Anmälan av förtroenderådens protokoll

30 Anmälan av balanslista

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 augusti 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 16 juni 2011.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juni 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§9 Månadsrapport per juli 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2011.

Ärendet

Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar på en budget i balans före resultatdispositioner. Nämndens utfall kan påverkas av övertalighets- och omstruktureringskostnader under andra halvåret i samband med avvecklingen av en avdelning på Hornstulls korttidsboende och omvandlingen av Tanto servicehus till trygghetsboende. Arbete pågår för att minimera eventuella kostnadsökningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 augusti 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Preliminära rutiner för lex Sarah

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till preliminära
rutiner för lex Sarah.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inhämta rutiner för lex Sarah från verksamheter som nämnden upphandlat och där nämnden köper enstaka platser.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

I väntan på att staden ska utforma riktlinjer har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta preliminära rutiner för lex Sarah. I detta ärende lägger förvaltningen förslag till preliminära rutiner som sedan kommer att anpassas till stadens riktlinjer.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 juli 2011. Dnr 552-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar

1. att godkänna förvaltningens förslag till preliminära rutiner för lex Sarah

2. att även låta göra en intervjuundersökning och generell analys av hur anmälningsinstrumentet lex Sarah fungerat hittills i enlighet med vad som sägs nedan,

Tanken med Lex Sarah är att se till att fånga in missförhållanden i verksamheten. Nämnden är också intresserad av att känna till brister som upplevs av brukare, personal och anhöriga och som ligger i närheten av att betraktas som missförhållanden. Det är inte säkert att det för en enskild anställd är helt enkelt att veta exakt var gränsen går.

Om det är lätt att komma till tals, om verksamheter är så transparanta som möjligt och synpunkter efterfrågas och uppskattas har vi goda möjligheter att få en verkligt bra omsorg som alla är nöjda med.

Miljöpartiet har i tidigare sammanhang pekat på behovet av en ambitionshöjning på detta område. Det har verksamheten allt att vinna på.

Vi anser att en intervjuundersökning med personal skulle behöva göra. Stadsdelsnämnden behöver intressera sig för hur omsorgens medarbetare upplever anmälningsinstrumentet, om man funderat på att anmäla men inte vågat eller av andra skäl har låtit bli. Det är inte minst viktigt nu när lagen förändras.

Frågan om anonymitet har dryftats mycket. Regeringen landade i att man inte ska kunna anmäla enligt lex Sarah anonymt. Däremot säger man också att det inte finns något som hindrar en anställd att anonymt rapportera missförhållanden eller risk för sådana, den möjligheten står öppen för envar.

I den bästa av världar är det obehövligt att anmäla anonymt. Och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah är lagstadgad och därmed odiskutabel. Men det krävs ett öppet klimat för att detta ska fungera. Kanske har vi det på Södermalm i tillräcklig utsträckning, kanske inte. Det finns i vart fall tillräckligt mycket som pekar på risken att det kan finnas ett beroendeförhållande gentemot chefer och kollegor som gör det besvärligt, inte minst när det gäller psykisk missförhållanden.

Ska man fråga personalen om hur de hittills förhållit sig till att göra anmälningar, så ska man göra det nu. Om man väntar kommer det vara betydligt svårare eftersom den lagstadgade skyldigheten har blivit tydligare. Det kan vara svårt att erkänna att man inte gjort det man ska, även om det är så.

Det är även rätt tidpunkt nu för en samlad analys av lex Sarah-anmälningarna hittills. Vilken slags anmälningar har det rört sig om?

I vilken omfattning har de rört fysiska respektive psykiska missförhållanden? I vilken utsträckning har de lett till verkliga förbättringar i verksamheterna? Vilken bild har cheferna i verksamheterna av hur instrumentet har fungerat?

Finns det andra sätt att också fånga in det som kan utvecklas till missförhållanden? Att göra intervjuer med alla brukare inom äldreomsorgen, vilket görs, är ett utmärkt sätt, men det kan behöva kompletteras med andra.

En mycket viktig fråga är också om det finns tecken på att personal som anmält upplevt sig utsättas för någon typ av repressalier efteråt.

§11 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorgen för år 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel och förvaltningens fördelning av de medel som socialstyrelsen reserverat.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stimulansmedel om sammanlagt 1720 tkr har genom Socialstyrelsen reserverats för kvalitetshöjande insatser för äldre på Södermalm. Förvaltningen föreslår att en ansökan görs ned följande fördelning av de reserverade medlen:

Kost och nutrition 413 tkr

Demens 430 tkr

Sociala innehållet 877 tkr

Medlen fördelas till såväl privata utförare som till verksamheter i egen regi.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 juli 2011. Dnr 884-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP).

Miljöpartiet noterar med förvåning det förslag till fördelning som skett att av de ansökningar som inkommit angående kvalitetshöjande insatser för äldre på Södermalm. Med tanke på de ofta förekommande fallolyckor/incidenter inom äldreomsorgen, hade vi gärna sett att en villkorad ”pott” avsatts för en sådan angelägen insats.

Vi noterar även att i beskrivningen av projektets mål vad beträffar ”Kost och nutrition” saknas väsentliga krav som ”närproducerat” och ”ekologiskt” vilket för stadsdelsnämnden borde vara självklart.

§12 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

Beslut

Stadsdelsnämnden, i enlighet med föreliggande nominering, utser Gunilla Göran HSO/R (Reumatikerföreningen Stockholm) till ny ledamot i Södermalms handikappråd.

Ärendet

Margareta Andersson, HSO/R har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms handikappråd. HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens handikappråd har nominerat Gunilla Göran, HSO/R som ny ledamot i handikapprådet. Förvaltningen föreslår att Gunilla Göran utses som ledamot i handikapprådet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 juni 2011. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Entreprenadavtal för parklekar - svar på skrivelse från Per Henriksson

Beslut

Nämnden beslutar att skrivelsen av Per Henriksson (FP) om ”Entreprenörsavtal för parklekar” anses besvarad med vad stadsdelsförvaltningen anfört.

Ärendet

Unga Örnar i Stockholm, uppdragsverksamhet, ekonomisk förening driver på entreprenad parklekarna Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juli 2011. Dnr 855-2011-5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Personliga ombud

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Tjänsteutlåtandet bordläggs.

Ärendet

Vid sammanträde 2011-05-18 beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att redovisa antalet personliga ombud under åren

2009-2012. Förvaltningen ska också göra en analys över konsekvenserna om en halvering av befintlig verksamhet kommer att ske.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011. Dnr 646-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

§15 Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på förändringarna som föreslås av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Revideringen har utgått från nya, reviderade och upphörda lagar och förordningar samt från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 juni 2011. Dnr 599-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Yttrande över ansökan om alkoholservering – FECA, Torkel Knutssonsgatan 35, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 23.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på FECA, Torkel Knutssonsgatan 35, 118 49 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

FECA AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på FECA, Torkel Knutssonsgatan 35, 118 49 Stockholm. Av ansökan framgår att man söker för serveringstiden 11.00 – 23.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juli 2011. Dnr 889-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Luma Park, Lumaparksvägen 7, ingång 1A, 120 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med serveringstid klockan 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Luma Park, Lumaparksvägen 7, ingång 1A, 120 31 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Sodexo AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Luma Park, Lumaparksvägen 7, ingång 1A, 120 31 Stockholm. Av ansökan framgår att man söker för serveringstiden
11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juli 2011. Dnr 889-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Garant Festvåning, Varvsgatan 14, 117 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering med utökad serveringstid till klockan 11.00 – 15.00 inomhus till allmänheten och 11.00 – 02.00 inomhus till slutna sällskap på Garant Festvåning, Varvsgatan 14, 117 29 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

R.A.B Event AB som ansöker om utökad serveringstid för alkoholservering. Alkoholserveringen är i form av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker. Nuvarande tillstånd är

11.00 – 01.00 till slutna sällskap på Garant Festvåning, Varvsgatan 14, 117 29 Stockholm. Av ansökan framgår att man söker för serveringstiden 11.00 – 15.00 till allmänheten och 11.00 – 02.00 till slutna sällskap inomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 juli 2011. Dnr 841-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Program för Hornsbruksgatan m m (Södermalm 3:21 m m) i stadsdelen Södermalm, Dp 2009–15437–54.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått ett programförslag på remiss som innebär en utveckling av delar av Hornsbruksgatan och den södra delen av Högalidsparken. Förslaget innebär bland annat att två bostadshus uppförs i bergsskärningen mellan Hornsbruksgatan och Högalidsparken och att befintlig tunnelbanebyggnad byggs om för att inrymma olika publika ändamål. Byggnaderna ska uppföras i miljövänliga material och anpassas till omgivande park och Högalidskyrkan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 augusti. Dnr 695-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för ytterligare utredning . Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Ordförande konstaterade därefter att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Att återemittera ärendet för ytterligare utredning av våningshöjd med avsikt att skydda Högalidsparkens öppenhet och tillgänglighet.

Vi är i sak positiva till att området kring Hornsbruksgatan utvecklas. Det finns definitivt behov för mer kultur och bostäder i området men också näringslivsverksamhet. Och att något sker med det nuvarande tunnelbanehuset tycker vi enbart är en välgärning.

Däremot bör förslagen sträva mot att öka tillgängligheten till hela området och framförallt Högalidsparken, inte att minska den. Nya entréer kan knappast kompensera för den överhängande risken att det nuvarande förslaget kommer att leda till att delar av Högalidsparken kommer att uppfattas som otillgänglig och privatiserad. Att de lägenheter som, i det nuvarande förslaget, vetter mot parken saknar balkonger är ett försök att minska denna effekt. Vi anser dock inte detta vara tillräckligt.

Därför föreslår vi att förslaget kompletteras ytterligare med en utredning för minskning av våningshöjden på bostadshusen mot parksidan.

Avslutningsvis vill vi kommentera den Community Planning som genomförts inom ramen för ovanstående program. Det har varit ett ambitiöst och i flera stycken positivt initiativ. Dock har det framkommit en hel del kritik både från boende och andra. De har menat att förutsättningarna för programmet inte varit tillräckligt tydliga; att det ska byggas bostäder på gatan. Detta har skapat en ”gisslankänsla” bland en del av dem som deltagit i projektet. Den kritiken bör tas på allvar och vara en viktig lärdom inför liknande projekt i framtiden.

§20 Motion (2011:32) om levande förortscentrum

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Ann-Margarethe Liv (V) om levande förortscentrum på remiss. I motionen framförs att många mindre förortscentrum blivit alltmer oattraktiva under de senaste åren. Både offentlig och kommersiell service har utarmats vilket minskar kundunderlag för affärer och restauranger och gör centrumen mindre intressanta att besöka. Motionären redovisar exempel på en rad politiska beslut som behöver fattas för att påverka utvecklingen och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och utveckla förorterna enligt förslagen i motionen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti. 2011. Dnr 501-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Förslag till detaljplan för Godsvagnen 9 m fl i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2009–22247–54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett förslag till detaljplan för fastigheten Godsvagnen 9 och del av Godsvagnen 8 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Planen syftar till att möjliggöra att Godsvagnen 9 används för vårdverksamhet och/eller kontor, vidare att möjligöra kommunikation mellan Virkesvägen och Heliosparken samt ny utformning av garageramp i fastigheten Godsvagnen 8. Den nya byggnad som föreslås har fem våningar mot Virkesvägen och sju våningar mot Heliosparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 augusti. Dnr 806-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Vi delar förvaltningens oro när det gäller skuggningen av Heliosparken. Risken är överhängande att den yta som idag benämns som park i framtiden reduceras till en passage. Detta vore mycket olyckligt då Sjöstaden lider en skriande brist på både gemensamma utrymmen och lokaler.

Vidare, planen syftar till att möjliggöra för vårdverksamhet och/eller kontor. Förvaltningen uttrycker tveksamhet när det gäller vårdverksamheten, en tveksamhet vi delar. Vi vill istället flagga för möjligheten att vårdverksamheten skulle kunna ersättas men någon form av aktivitetshus- eller samlingsloka ex. fritidsgård. Vill därför uppdra åt förvaltningen att undersöka den möjligheten.

Enligt förvaltningen bedömer stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren att byggnaden är i så pass dåligt skick att ett bevarande inte är motiverat. Vi motsätter oss inte detta men menar att det vore önskvärt att en ny byggnad i någon form tar hänsyn till Sjöstadens näringslivshistoria. Spåren från de förflutna bör inte sopas igen helt och hållet.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Magnus Johanssons Bageri & Konditori AB, Lugnets Allé 7121 65 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid 11.00 – 00.00 i restaurangen på Magnus Johansson Bageri & Konditori AB, Lugnets Allé 7, 121 65 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Magnus Johansson Bageri & Konditori AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap i form av starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Magnus Johansson Bageri & Konditori AB, Lugnets Allé 7, 121 65 Stockholm. Av ansökan framgår att man söker för serveringstiden 11.00 – 00.00 inomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett

tjänsteutlåtande från den 12 augusti 2011. Dnr 977-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Socialstyrelsens beslut om avslut av tillsyn enligt socialtjänslgaen (2001:453) SoL gällande äldreboendet Vintertullen

Ärendet

Socialstyrelsen bedömer att Södermalms stadsdelsnämnd tagit anmälan om brister i omsorgen på Vintertullens äldreboende på allvar och vidtagit relevanta åtgärder och beslutar därmed att avsluta ärendet.

Socialstyrelsen finner inte skäl att vidare utreda ärendet, men avser under 2011 att genomföra en inspektion av äldreboendet inom ramen för det så kallade Äldreuppdraget (Regeringsbeslut 2009-09-24, Uppdrag om en nationell tillsyn av vård och omsorg).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 29 juli 2011. Dnr 119-2011-1.4.

§24 Anmälan av ändrad inriktning på Bergsunds vård- och omsorgsboende och omstrukturering av Lundens gruppboende

Ärendet

Ändrad inriktning på Bergsunds vård- och omsorgsboende.

Bergsunds vård- och omsorgsboende är stadsdelsnämndens största vård- och omsorgsboende med 123 lägenheter. Inriktningen på vård- och omsorgsboendet är somatisk vård. Under en längre tid har Bergsund haft outhyrda lägenheter. Perioden januari-juli 2011 var i genomsnitt nio lägenheter tomma.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 1 augusti 2011. Dnr 955-2011-1.2.1.

§25 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av handledartjänster samt anmälan av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gällande överprövningar i upphandlingen

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av genomförd upphandling av handledartjänster och av de domar som avkunnats av Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarätten i Stockholm i ärendet.

Ärendet

Stadsdelsnämnd godkände stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av handledartjänster 2011-01-20. Nämnden uppdrog då också åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning efter genomförd upphandling.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en anmälan från den 8 augusti 2011. Dnr 1118-2010-2.2.2.

§26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 2 juni till och med den 10 augusti 2011.

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 14 juni, 28 juni, 11 juli, 19 juli, 9 augusti och 18 augusti 2011.

§28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 7 från den 15 augusti 2011.

§29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 7 från den 16 augusti 2011.

§30 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Protokoll från förtroenderådet vid Tanto servicehus 7 april 2011.

§31 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen

3.23 Avtal om avgångsersättning

§33 Information från förvaltningen

Finska förskolor

Det finska nyhetsprogrammet Uutiset har i ett inslag tagit upp behovet av fler finskspråkiga förskoleplatser. Staden avser att utreda frågan med koppling till minoritetslagstiftningen som antogs för ca ett år sedan.

Barnomsorgsgarantin

Samtliga barn med garantimånad i augusti har nu fått erbjudande om förskoleplats.

________