Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Uppföljning av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet

8 Verksamhetsuppföljning av Kulltorps, Hornstulls, Vintertullens vård- och omsorgsboende samt Hornstulls och Vintertullens servicehus

9 Uppföljning med anledning av fel och brister

10 Projekt "Södermalms hjärta" för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredingsbeslut

11 Anläggande av skidspår i Tantolunden och i Vitabergsparken

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 1161-2011-1.2.1.

12 Entrén vid Göta Ark

Svar på skrivelse från Else Lundin m.fl.(MP)
Dnr 645-2011-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Medborgarförslag avseende Vintertullsparken.

Remissärenden

14 Yttrande över förslag till "Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning"

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1016-2011-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion om satsning på bättre cykelmiljö i staden

16 Remiss av Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1871/2011
Dnr 1121-2011-1.5.1.

17 Kommunal plan för att minska barnfattigdom

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1302/2011
Dnr 1086-2011-1.5.1.

18 Yttrande över ansökan om alkoholservering - City Biljard, Götgatan 101, 116 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1179-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Mon Café AB, Tjärhovsgatan 50, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1165-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

21 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

25 Anmälan av balanslista

26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

27 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 1 november 2011 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 29 september, justerat den 4 oktober 2011.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 september 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§5 a Yttrande enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 oktober 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 oktober 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§6 Månadsrapport per september 2011

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport per september 2011.

Ärendet

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på en budget i balans före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner prognostiserar nämnden ett överskott om 4,0 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Tantolundens gruppbostäder, Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet

Beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Ärende är en uppföljning av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB, Tantolundens gruppbostad som drivs på entreprenad av Carema Care AB och de dagliga verksamheterna Klubb Reimersholme och Reimersholme dagliga verksamhet som båda drivs i kommunal regi.

Förvaltningens bedömning är att brukarna får sina behov av stöd och service tillgodsosedda. De förbättringsområden som finns kommer att följas upp vid kommande verksamhetsuppföljningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2011. Dnr 275-2011-1.1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Emma Petersson (C) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot förslaget till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

När det gäller metoderna för uppföljning av verksamheten saknar vi systematiska kontakter med personalen. Historiskt har det varit avgörande att anställda/studenter reagerat. Lex Sarah, problemen på Vintertullen och nu senast på Koppargården i Vällingby är några tydliga exempel på detta. En utveckling av uppföljningen skulle gagna de boende och vara ett viktigt komplement till de övriga metoderna.

§8 Verksamhetsuppföljning av Kulltorps, Hornstulls, Vintertullens vård- och omsorgsboende samt Hornstulls och Vintertullens servicehus

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Ärende är en uppföljning av Hornstulls vård- och omsorgsboende och servicehus och Kulltorps vård- och omsorgsboende vilka drivs i egen regi samt Vintertullens vård- och omsorgsboende och servicehus som drivs på entreprenad av Attendo Care AB. För Vintertullens del gäller uppföljningen endast hälso- och sjukvården samt ekonomin.

Förvaltningens bedömning är att de boende får sina beslutade insatser tillgodosedda men att respektive verksamhet bör åtgärda de av förvaltningen föreslagna förbättringsområdena.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2011. Dnr 280-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) och ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anna-Klara Müntzing m.fl (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden godkänner rapporten

att därutöver anföra följande

Ytterst är det den politiska majoriteten som är ansvariga att våra gemensamt finansierade verksamheter håller en god kvalitet. Därför är det med viss frustration som vi läser raden ”att respektive verksamhet bör åtgärda de av förvaltningen föreslagna förbättringsområdena”. Det borde vara självklart att det som lovats och bestämts också utförs.

När det gäller metoderna för uppföljning av verksamheten saknar vi systematiska kontakter med personalen. Historiskt har det varit avgörande att anställda/studenter reagerat. Lex Sarah, problemen på Vintertullen och nu senast på Koppargården i Vällingby är några tydliga exempel på detta. En utveckling av uppföljningen skulle gagna de boende och vara ett viktigt komplement till de övriga metoderna.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) enligt följande:

Vid uppföljningen framkommer allvarliga brister särskilt när det gäller dokumentation men också när det gäller standarden inom den medicinska verksamheten. Tyvärr visar också Socialstyrelsens äldreguide att Södermalm ligger undergenomsnittligt när det gäller en rad parametrar inom äldreomsorgen. Det är viktigt att en åtgärdsplan läggs fram för att analysera och korrigera bristerna.

§9 Uppföljning med anledning av fel och brister

Beslut

Nämnden godkänner repporten.

Ärendet

Ärende är en uppföljning med anledning av fel och brister som konstaterats vid förvaltningens verksamhetsuppföljningar rapporterade till stadsdelsnämnden den 16 juni. De verksamheter där fel och brister fanns var Reimersholmes servicebostäder, Rackarbergets servicebostad och Malmens grupp- och servicebostäder. För Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter har entreprenören Attendo LSS AB ett åtagande i sitt anbud som inte var uppfyllt. Förvaltningen bedömer att de berörda verksamheterna har åtgärdat fel och brister samt att Attendo LSS AB visat att man uppfyller sitt åtagande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 september 2011. Dnr 275-2011-1.1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tacksamhet att samtliga servicebostäder (Reimersholmes, Malmens samt Rackarbergets) där brister påtalats vad gäller förvaring av de boendes dokumentation, skyndsamt har införskaffat låsbara dokumentskåp.

Däremot är det synnerligen allvarligt att de problem som påpekats när det gäller samarbetet med Psykiatrin Södra och primärvården fortfarande inte åtgärdats utan kvarstår.

§10 Projekt ”Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredingsbeslut

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden, Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Södermalms stadsdelsnämnd, Socialnämnden, Kulturnämnden och Idrottsnämnden godkänner utredningen i enlighet med detta utlåtande, tillika projektdirektiv.

2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del utredning till en budget om 3 mnkr.

3. Fastighetsnämnden godkänner för egen del utredning till en budget om 3 mnkr samt anmäler beslutet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet

Detta utlåtande från trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen syftar till att samordna utredningsarbetet för framtagande av förslag till inriktningsbeslut inom projekt ”Södermalms hjärta”.

Vision för projekt ”Södermalms hjärta” är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 september 2011. Dnr 732-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) och ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut gällande att-satserna 1 - 3

att därutöver anföra följande

Vi vill poängtera att det är både inspirerande och roligt att få vara med och utveckla Medborgarplatsen med omnejd. Och för att det ska bli riktigt bra har vi några synpunkter och funderingar.

I sammanfattningen står att ”Södermalms hjärta” ska bli en mötesplats i världsklass. En alltför flitig användning av vissa begrepp riskerar att tömma dem på sitt innehåll. Stadens alla världsklassprojekt är ett tydligt exempel på detta.

Vidare saknas utifrån vems perspektiv som kvaliteten ska bedömas. Är det utifrån ett turistperspektiv, för dem som bor på Södermalm eller stockholmaren i stort? Vi tror att det är viktigt att vi bygger staden för dem som bor där. Stockholm ska vara en bra stad för stockholmarna.

De olika delmålen, vi är tveksamma om det är mer upplevelser och fler restauranger området behöver för att nå världsklass, är det inte framför allt bättre? Mer boende och under vissa förutsättningar mer arbete tycker vi är bra men att mer service och upplevelser per automatik leder till en bättre plats är väl inte givet. Dessutom riskerar en alltför hög exploatering/kommersialisering att vissa grupper utestängs från området.

Att hantera medborgarnas pengar med varsamhet är alltid viktigt. Det innebär dock inte att vissa saker måste få kosta. När staden investerade i en skateboardanläggning i Björns trädgård innebar det att miljön blev både trivsammare och tryggare. Samhällsekonomiskt var det en utmärkt investering. Företagsekonomiskt gick den däremot inte att räkna hem. I fallet med Slussen är det nog fler än vi som känner att jakten på intäkter, läs en stor galleria, gjort att det nuvarande förslaget inte riktigt nått den världsklass staden eftersträvar. Och det gäller förstås i det här projektet också. Ett konkret exempel inom ”Södermalms Hjärta” är barriäreffekten av Götgatan. Är den investeringen (företags-)ekonomiskt kostsamt kommer den att skifta fokus mot intäktsgenererande snarare än kvalitetshöjande förslag.

Till sist, sedan många år finns det en krog nere på Bellmansgatan med namnet Söders Hjärta. Det här projektet kommer nog heta det i dagligt tal. Finns det inte en risk för sammanblandning?

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. att Stadsdelsnämnden godkänner utredningen för projektet ”Södermalms hjärta”,

2. att Stadsdelsnämnden föreslår att projektdirektiven omarbetas med hänsyn till följande,

Miljöpartiet är positiva till den breda ansatsen som görs i projektet. Att flera förvaltningar samarbetar från början är ett exempel på att försöka jobba med ett område utifrån en helhetssyn. Det är bra och något vi skulle behöva se oftare.

Däremot anser vi att de inledande delmålen skulle behöva vara betydligt mer progressiva än de som nu föreslås. Vi behöver till exempel i alla sammanhang ha höga ambitioner när det gäller miljö och klimattänkande. Det bör självklart synas i ett så viktigt projekt. Projektet behöver vara långsiktigt hållbart för både människa och miljö. Miljöförvaltningen skulle också behöva delta i projektet.

Och visst är det bra att spänna bågen högt, men att använda uttrycket att skapa ett offentligt rum i världsklass, utan att staden är beredd att avsätta medel för detta verkar inte så seriöst.

Det är viktigt att Medborgarplatsen kan utvecklas som tillgänglig mötesplats. Detta kräver också en politisk vision som vågar satsa på Medborgarplatsen.

I nuvarande underlag skrivs att en inledande ansats är att stadens totala projektkostnader ska vara i balans mot stadens totala projektintäkter som i huvudsak kommer att fås genom intäkter från förädlade verksamheter och fastigheter samt genom mer och ökade kommersiella intäkter från gator och torg.

Med den inställningen finns det en risk att finansieringen och i förlängningen också motiveringen till upprustning av våra gemensamma ytor reduceras till en fråga om vad som kan generera mest pengar. Det finns också en risk att mycket av den kreativa processen med att ta fram bra förslag och som på ett unikt sätt satts i gång genom samarbete mellan olika förvaltningar, inte kommer leda vidare till bästa möjliga plats för medborgarna.

Satsningar av det här slaget kräver också att man ser de prioriteringar som behöver göras och som inte genererar intäkter. Kultur, grönytor och allmän och öppen verksamhet som kommer många av medborgarna tillgodo är av stor vikt. Det har ett värde i sig som staden behöver ha beredskap att kunna ta.

Det är t ex inte för inte som biblioteket på Medborgarplatsen är en väldigt välmående verksamhet. Biblioteket är en mycket omtyckt plats för vuxna såväl som för barn och ungdomar, under hela dagen då de yngsta ofta besöker barnverksamheten på övervåningen, men också under kvällstid då flera ungdomar uppehåller sig på bibliotekets markplan för deras fritidsverksamhet. Inget av dessa behov eller möjliga framtida satsningar framgår med önskvärd tydlighet i underlaget.

Man konstaterar dock att biblioteket är stadens störa stadsdelsbibliotek med närmare 600 000 besök årligen. Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet i området är stor men de verkligt stora och relevanta satsningarna på kultur- och fritidsverksamhet lyser i det här underlaget med sin frånvaro.

Isbana vintertid är ett värdefullt inslag, inte minst ur ett barnperspektiv. Den uppmuntrar till naturlig rörelse och är mycket uppskattat, lättillgänglig och gratis. Det bör man särskilt beakta i det fortsatta arbetet.

Miljöpartiet ställer sig kritiska till hur man i underlaget uttrycker att man vill kartlägga områdets sociala situation. Visst kan det finnas en problematik i om sociala boendeformer och andra verksamheter som riktar sig till missbrukare ligger nära varandra. Om det t ex innebär att människor som försöker komma ifrån sina missbruksproblem hela tiden träffar andra i aktivt missbruk. Men det får inte leda till känslan att Södermalm vill bli av med människor som inte ”passar in”. Området ska vara så bra som möjligt för alla som bor och vistas här. Därför är det i kartläggningen minst lika viktigt huruvida de missbrukare och hemlösa som vistas runt medborgarplatsen har erbjudits vård eller ej, om de av något skäl har ”fallit mellan stolarna” och hur de i större utsträckning ska kunna få rätt insatser. Deras egen uppfattning om området och vad de själva uppfattar skulle göra det bättre och tryggare är inte minst viktig. De tillhör ofta en grupp som aldrig tillfrågas, går på medborgarmöten eller deltar i andra medborgardialoger. Därför finns en särskild poäng att fånga in deras perspektiv. .

Det är positivt att man vill jobba med att mildra de negativa effekterna från en alltför generös tillgång till alkohol i området, inte minst för att komma till bukt med en hög nivå av krogrelaterad brottslighet. Det här rimmar dock illa med det vidare målet man ställer upp med fler arbetstillfällen inom krognäringen. Att man dessutom fokuserar på en ökad omsättning i området för intäkter och finansiering av projektet gör det än mer tveksamt att man kommer att vara särskilt framgångsrik inom detta delmål.

Att utveckla områdets fastigheter för mer boende är något vi menar måste ske med stor försiktighet. Det måste finnas en balans med tillgängliga grönområden och helt enkelt att inte exploatera området för hårt. Det finns en gräns för vad området klarar av utan att man bygger in sig i nya problem.

Att skapa en sammanhållen parklösning mellan Medborgarplatsen och Björns trädgård är en mycket lovvärd idé. Vi ser fram emot att man tittar på detta förutsättningslöst. Så även om det kan vara möjligt att stänga av denna del av Götgatan för att helt frigöra ytan.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden godkänner ett fortsatt utredningsarbete, överlämnar det gemensamma tjänsteutlåtandet samt för egen del anför följande:

Det är angeläget att det fortsatta utredningsarbetet sker med utgångspunkt från en social och miljömässig helhetssyn. Centrala Södermalm är ett synnerligen hårt exploaterat område där det finns klara tecken till en överetablering när det gäller restauranger med utskänkningstillstånd. De få grönområden som finns runt Medborgarplatsen riskerar att överutnyttjas och det är viktigt att tillräckliga ytor avsätts för parker.

En utveckling av Medborgarplatsen får inte innebära att man driver bort och försämrar villkoren för människor med långvarig social problematik. Det måste finnas utrymme för meningsfulla aktiviteter och en bra miljö för alla grupper i samhället.

Hybrispräglade paroller om att skapa en Medborgarplats i ”världsklass” får inte komma i konflikt med social hållbarhet och omtanke om alla samhällsgrupper.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

Vår uppfattning är att vi behöver göra något för att utveckla och förbättra Medborgarplatsen som är Södermalms hjärta. Medborgarplatsen med kringliggande områden tillhör några av Stockholms mest älskade. Området innehåller bostäder, rikt utbud av kultur och nöjen, anläggningar för hälsa och idrott, bra service, många butiker samt krogar och goda kommunikationer. Området dras tyvärr med en del negativa sidor som brottslighet, skadegörelse och otrygghet. Exempelvis har Fatbursparken beskrivits som knarkpark.

Förra hösten genomförde stadsdelsnämnden en medborgardialog då vi fick in många bra idéer på hur Medborgarplatsen kan utvecklas. Det är därför glädjande att vi idag fattar beslut om projekt Södermalms hjärta.

§11 Anläggande av skidspår i Tantolunden och i Vitabergsparken. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2011-03-24 i uppdrag att besvara en skrivelse av Anders Göransson m.fl. (S) med förslaget att utreda möjligheten att anlägga längdskidspår i Tantolunden och i Vitabergsparken. Förvaltningen kan konstatera att det råder dåliga förutsättningar för att anlägga skidspår i dessa parker, vilket också ett tidigare försök i Tantolunden visat, då det är svårt att åstadkomma ett sammanhängande skidspår. Förvaltningen föreslår däremot att stadsdelsnämnden ger stadsdelförvaltningen i uppdrag att på försök anlägga ett skidspår på Årstaviken till vintersäsongen 2011/2012 om de rätta väderförutsättningarna uppstår samt med hänsyn tagen till vad budgetläget för år 2012 tillåter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2011. Dnr 1161-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C), och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Det bästa hade varit ett skidspår i Tanto och/eller Vita Bergen . Det nästbästa, ett spår på Årstaviken, är dock inte dumt det heller. Vi är glada över förvaltningens kreativitet och hoppas på en kall och snörik vinter.

§12 Entrén vid Göta Ark. Svar på skrivelse från Else Lundin m.fl.(MP)

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden lämnade den 18 maj 2011 en skrivelse av Else Lundin m.fl. (MP) till förvaltningen för beredning. Skrivelsen handlar om entrén till Göta Ark och de problem som finns där idag med bristande tillgänglighet på grund av hissar som inte fungerar, avsaknad av reception och otydlig skyltning om de verksamheter som finns i huset. Förslag ges att förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren ska initiera förändringar för att skapa en mer inbjudande entré med sittplatser, växter och en fungerande reception.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2011. Dnr 645-2011-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Emma
Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att godkänna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen

att därutöver besluta att uppdra åt förvaltningen att arbeta för mer välkomnande entré med bilder/fotografier i samarbete med lämplig part, i enlighet med vad som anförs nedan.

Miljöpartiet instämmer i förhoppningen att de förbättringar som nu sker ska göra entrémiljön mer inbjudande och tillgänglig.

Vi anser dock att entrén på ett enkelt sätt också skulle göras mer välkomnande genom att bilder/fotografier av vår vackra stadsdel sätts upp. Det kan till exempel med fördel göras i samarbete med till exempel stadsmuseum eller stadsbiblioteket.

Så mycket viktigare nu när också en gymnasieskola finns i byggnaden!

§13 Medborgarförslag avseende Vintertullsparken.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 23 juni 2011. Dnr 849-2011-1.2.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Yttrande över förslag till ”Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning”

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-19 som sitt yttrande till kommunstyrelsen

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har, från kommunstyrelsen rotel VII, för yttrande fått ta del av ett förslag till stadsgemensamma riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

Förslaget till riktlinjer anger dels mål för stadens budget- och skuldrådgivning, dels hur denna kan effektiviseras och utvecklas för att svara mot lagstiftning och efterfrågan. Målen bör förtydligas så att det klart framgår önskvärda resultat på kort sikt och effekter på lång sikt för dem som får budget- och skuldrådgivning i staden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2011. Dnr 1016-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Motion om satsning på bättre cykelmiljö i staden

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Teres Lindberg m.fl. (S) på remiss. Motionärerna framhåller det angelägna i att göra satsningar på en bättre cykelmiljö i staden. I motionen föreslås en rad åtgärder som skulle kunna ingå i en sådan satsning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 oktober 2011. Dnr 982-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Emma
Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden överlämnar och i huvudsak åberopar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt för egen del anför följande:

Både miljö och folkhälsoskäl talar starkt för att man skapar en bra cykelmiljö i Stockholm. Tyvärr är olycksriskerna i samband med cykling betydande och bidrar till att avhålla många från att använda cykel som transportmedel. Olycksriskerna måste minskas genom en effektiv trafikseparering av cykel- och biltrafik, men också av cykel- och gångtrafik. Det är därför nödvändigt att Stockholm får ett nät av genomgående, väl tilltagna, mötesfria och väl markerade cykelbanor som underhålls väl och får en bra signalreglering. Det är också viktigt att skapa bra parkeringsmöjligheter för cyklar. Det behövs en genomtänkt och välfinansierad cykelplan för att trygga en utbyggnad som främjar en säker och hälsosam cyklism.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

Att förbättra stadens cykelmiljö är en högt prioriterad fråga för Nya Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Vi är därför mycket positiva till att Alliansen i samband med budgetpresentationen presenterade en stor satsning på fler cykelvägar. En miljard kronor kommer att satsas på cykelvägar mellan åren 2012 – 2018 och det är en tydlig och viktig ambitionshöjning. Arbete pågår inom staden med att ta fram en ny cykelplan som kommer att presenteras inom kort.

Särskilt uttalande

lämnades av Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) enligt följande:

Att förbättra stadens cykelmiljö är en högst angelägen fråga som Miljöpartiet starkt instämmer med. Om perspektiven kunde ändras så att planering för gång och cykeltrafik prioriterades i högre grad så skulle det få en rad positiva följdeffekter. Vi har i olika sammanhang lagt förslag angående detta genom åren.

Vi delar därför självklart förvaltningens syn på att det är många bra förslag som framkommer i motionen. Däremot anser vi att snöröjningen möter fler problem än vad förvaltningen tar upp. Det finns åtskilliga exempel på att man först plogat cykelvägar och därefter väg, vilket gör att det blir höga vallar som cyklister eller barnvagnar får lyfta sina cyklar eller barnvagnar över. Den senaste snörika vintern var problemen ofta uppenbara.

Att det också betydde att gamla och personer som är rullstolsburna inte kunde ta sig ut alls är förstås särskilt allvarligt. Det är viktigt att avtal ses över så att detta inte ska bli problem igen.

§16 Remiss av Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1871/2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Regeringen tillsatte den 23 juni 2010 en nationell samordnare med uppdraget att utreda ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet. Utredningen föreslår att kommunerna ska få befogenheter för all hemsjukvård i den enskildes hem, både ordinärt och särskilt boende, som tillhandahålls av legitimerad personal med undantag för läkare. Med hemsjukvård avses alla hälso- och sjukvårdsinsatser även de som är anslutna till den somatiska slutenvården och psykiatriska slutenvården. Stadsdelsförvaltningen ansluter sig till utredningens förslag om att kommunalisera hemsjukvården.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2011. Dnr 1121-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Anna-Klara Müntzing (MP) ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Att överlämna förvaltningens förslag till svar på remiss och för egen del anföra följande:

Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget om att kommunalisera hemsjukvården. Erfarenheterna av det ökade ansvar för sjukvård av äldre som gavs kommunerna i samband med Ädelreformen är till stor del negativa. Vårdens medicinska standard är alltför låg. Detta visas inte minst av erfarenheterna från äldreomsorgen på Södermalm.

Att överföra ansvaret för hemsjukvård till kommunerna förefaller därför riskabelt särskilt som man anser att den medicinska ledningen för verksamheten skall stanna kvar på landstingsnivå i och med att inga läkartjänster skall överföras till kommunerna. Idag vårdas många allvarliga sjukdomstillstånd inom hemsjukvård och det krävs självklar en kontinuerligt medicinsk ledning.

Det finns en allvarlig risk för att förslaget om kommunalisering av hemsjukvården innebär att man skapar en B-sjukvård med sämre standard än den övriga sjukvården.

Utredningens argument för att läkare inte skall kunna vara kommunalt anställda är att detta kommer i konflikt med ett fritt läkarval är orimligt. Man tänker sig tydligen att varje enskild patient inom hemsjukvården skall ha en egen läkare som skall ha den medicinska översynen av verksamheten utan någon samordning av insatserna.

Kommunerna bör få rätt att anställa läkare. Detta är särskilt viktigt för många långvarigt sjuka med bristande social förankring som idag har mycket svårt att få tillgång till adekvat sjukvård. Detta visas mycket övertygande i Socialstyrelsens folkhälsorapport 2010. Det behövs särskild socialmedicinska insatser med medverkan av såväl läkare som socialarbetare för att trygga de mest utsatta gruppernas tillgång till vård.

§17 Kommunal plan för att minska barnfattigdom

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1302/2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har inkommit med en skrivelse mot bakgrund av den ökade barnfattigdomen i Stockholms stad, med hänvisning till en rapport från Rädda Barnen. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att staden tar fram en kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2011. Dnr 1086-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) och ställde sig bakom förvaltingens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) föreslog också att nämnden skulle rösta särskilt om beslutspunkt 2 i förslaget.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde först förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Att Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Att det är Stadsdelsnämndens mening att en höjning av normbeloppet i försörjningsstödet för barn behöver göras för att anpassas till dagens behov.

3. Att därutöver uttala/anföra följande.

Att analysera orsakerna till barnfattigdom och utforma en kommunal plan är inte någon enkel sak. Vi delar uppfattningen om att kunskapen behöver utökas. Däremot anser vi inte att det i sig skulle vara ett skäl för att inte göra en plan, såsom förvaltningen skriver.

Miljöpartiet anser att Sverige både bör ha en nationell plan mot barnfattigdom, och parallellt behöver kommuner och landsting dra sitt strå till stacken. Konkreta kommunala beslut får direkt inverkan i människors liv, inte minst i barnens. Barn som lever i särskild utsatthet har sämre utvecklingsmöjligheter än andra. Det är i högsta grad en kommunalpolitisk fråga. Miljöpartiet har på nationell nivå utvecklat tankegångarna i partimotion: Motion 2011/12: So658 Barn som lever under utsatta livsvillkor.

Det finns skäl att ringa in på vilket sätt kommunen kan bidra både när det gäller minskad barnfattigdom och i ett utökat perspektiv, förbättra situationen för barn som lever under utsatta livsvillkor. Vi menar att en kommunal handlingsplan bör ta sikte på det bredare perspektivet.

Det kan handla om skolfrukost, fler fritids, fritidsaktiviteter som inte kostar, men också tillräckligt med stödgrupper för barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar, att noga se till att barnfamiljer inte vräks, att barn med problem vet var de kan vända sig. Och mycket mer. Att helt enkelt analysera de särskilt utsatta barnens situation och behov ur olika perspektiv och hur staden kan möta dessa behov på ett bättre och mer medvetet sätt.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Att Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Att det är Stadsdelsnämndens mening att en höjning av normbeloppet i försörjningsstödet för barn behöver göras för att anpassas till dagens behov.

3. Att därutöver uttala/anföra följande.

Vi vill komplettera förvaltningens svar med följande. Så länge man inte kan välja sina föräldrar har vi ett gemensamt ansvar för barnen. Det ger barnfattigdomen en moralisk dimension som är långt mycket starkare jämfört med många andra problem. Det är en fråga om anständighet att ge alla barn bra och jämlika uppväxtvillkor. För fattigdom stänger igen dörrar, berövar barnen möjligheter dessutom sänker det vår gemensamma potential.

Utifrån ett Södermalms perspektiv är det ett relativt litet problem. 100 barn bor i en familj där någon har försörjningsstöd. Men för dem som bor i dessa familjer är problemen absoluta. Vi delar därför förvaltningens syn att titta vidare på möjligheten att inkludera dator/mobiltelefon i försörjningsstödet. För tillsammans med SL-kortet så lägger det grunden för jobb och egen försörjning. Det skapar också ökade möjligheter till ett fullvärdigt socialt medborgarskap, kontaktytor och jobbsökande. På samma sätt är förvaltningens tankar om särskilt stöd för barn- och unga avseende dator/mobiltelefon rimliga. Försörjningsstödet är uppenbart i behov av att moderniseras och anpassas till rådande verklighet.

Dåliga ekonomiska hemförhållanden minskar barns möjligheter till en jämlik fritid. Därför behöver vi en fungerande infrastruktur, generella lösningar, som inte bygger på att man köper sig en plats. Det kan t.ex. handla om idrott och musik, hitta platser att göra läxorna på eller att alla gymnasieungdomar ska beredas möjligheten att sommarjobba.

Vårt stadsdelsområde har kritiserats av både invånare, folkvalda och tjänstemän för bristen på bland annat fritidsgårdar, möteslokaler och ytor för spontanidrott, avgiftsfria, samt alkohol- och drogfria platser för en meningsfull fritid. Här finns en stor förbättringspotential på Södermalm. Med en bättre idrotts- och fritidsverksamhet kan vi göra en stor insats för många av dagens unga. Skapar vi detta är de till gagn för alla söderbor men kanske särskilt de med tajtare ekonomiska ramar. Fördelarna är många; ökad jämlikhet, bättre hälsa och sett över tid ett samhälle som håller ihop. Mot detta står relativ små kostnader. För det är, precis om vi skrev på en av våra foldrar i valet, att

”En öppen fritidsgård kostar pengar en stängd kan kosta hur mycket som helst”.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Att tillstyrka motionen

Att överlämna förvaltningens förslag till beslut och för egen del anföra följande:

Ojämlikheten ökar kraftigt i det svenska samhället. Detta gäller såväl ekonomiska klyftor som ojämlikhet i sociala förhållanden, hälsa och tillgång till vård. Ojämlikheten påverkar i mycket hög grad barns- och ungdomars situation. Barnfattigdomen är ett uttryck för detta.

Att växa upp i ett hem med knapp ekonomi och sämre tillgång till sociala och kulturella resurser ger avsevärt sämre förutsättningar för framtiden. Det finns en mycket stor risk för nedsatt psykisk och fysisk hälsa. Möjligheterna att få en bra utbildning och få del av utvecklande fritidsaktiviteter minskar kraftigt. Ojämlikhet beträffande uppväxtvillkor lägger grunden till framtida sociala problem.

Det är viktigt att samhällets insatser för att kompensera barnfattigdom är generella och görs generösa. Det är viktigt att ban från ekonomiskt svaga miljöer får del av samhällets resurser när det gäller utbildning, fritid och kultur.

För att säkra detta krävs en genomtänkt plan.

Beslutsgång forts.

Därefter genomfördes begärda votering.

Votering om MP:s och S:s beslutspunkt 2

”Att det är Stadsdelsnämndens mening att en höjning av normbeloppet i försörjningsstödet för barn behöver göras för att anpassas till dagens behov. ”

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkten rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M), Patricia Kimondo (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Anna-Klara Müntzing (MP), Sandra Lindquist (V) och Gunnar Ågren (V).

Beslut

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

§18 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00
    inomhus på City Biljard, Götgatan 101, 116 62 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Brorsan och Jag AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på City Biljard, Götgatan 101, 116 62 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 inomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2011. Dnr 1179-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Mon Café AB, Tjärhovsgatan 50, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 23.00 inomhus och 11.00 – 22.00 på uteserveringen på Mon Café AB, Tjärhovsgatan 50, 116 30 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Simchat Kafé och Restaurant AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Mon Café AB, Tjärhovsgatan 50, 116 30 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 23.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2011. Dnr 1165-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

Ärendet

En stöld av de äldres deponerade pengar vid ett vård- och omsorgsboende för personer med demens har rapporterats som en lex Sarah. Utredningen visar att enheten agerat på ett adekvat sätt. I enlighet med förvaltningens rutiner polisanmälde enheten omgående händelsen. De äldres anhöriga informerades av enhetschefen och de äldre har hållits ekonomiskt skadeslösa. Enheten har efter händelsen sett till att deponerade pengar förvaras i ett säkerhetsklassat skåp. Endast en person, biträdande enhetschef ansvarar numer för hanteringen av de äldres deponerade pengar i syfte att förhindra att en liknande händelse ska inträffa igen.

Händelsens allvarlighetsgrad bedöms som måttlig och sannolikheten för upprepning som mycket liten varför ärendet inte anmäls till Socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett ärende från den 23 september 2011. Dnr 1117-2011-1.2.2.

§21 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 14 september till den 11 oktober 2011.

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 29 september, 4 oktober och den 18 oktober 2011.

§23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 9 från den 17 oktober 2011.

§24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 9 från den 18 oktober 2011.

§25 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§26 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen
3.23 Avgångsersättning
dnr 1267-2011-2.3.4.
dnr 1270-2011-2.3.4.

Förskoleavdelningen

3.13 Beslut om resa utanför Norden

dnr 1143-2011-1.1.

4.6 Beslut att lämna vårdnadsbidrag

Perioden 2011-06-20 – 2011-09-28

§27 Information från förvaltningen

Lex Sarah

Nämnden informerades om fem rapporter enligt lex Sarah från äldreomsorgen. Fyra rapporter kommer från verksamheter i egen regi och en rapport kommer från en privat utförare. Efter att avdelningschef avslutat utredningarna anmäls ärendena till stadsdelsnämnden.

· Två rapporter handlar om obesvarade larm.

Dnr 1173-2011 1.2.2. och dnr 1178-2011 1.2.2.

· En rapport handlar om stöld

Dnr 1234-2011 -1.2.2.

· En rapport handlar om en person som gick ut på natten och inte kunde komma in på boendet igen då dörren var låst.

Dnr 1235-2011 1.2.2.

· En rapport handlar om att medicinsk personal inte tillkallats nattetid vid falltillbud. Rapporten är anmäld till Socialstyrelsen.
Dnr1225-2011–1.2.2.

Tilldelningsbeslut av upphandlingar inom äldreomsorgen

Stockholms stads stadsdirektör har fattat beslut om att tilldela:

· Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB (Kosmo) uppdraget att svara för driften vid Vintertullens vård- och omsorgsboende. Verksamhetsövergång sker i april 2012.

· Attendo Care AB uppdraget att svara för driften vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende. Verksamhetsövergång sker i mars 2012.

· Silverhemmen Vård och Omsorg AB uppdraget att svara för driften vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende. Verksamhetsövergång sker i mars 2012.

Tilldelningsbesluten är möjliga att överklaga inom 14 dagar.

Nämnden önskar få en fördjupad information om utvärderingen av aktuella anbud vid nästkommande informationsmöte.

§28 Övriga frågor

Skrivelse

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C) lämnade en skrivelse och föreslog att nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen.

Skrivelse till förvaltningen

Tomas Tranströmer har efter att i många år funnits med i spekulationerna om Nobelpriset tilldelats Nobelpriset i litteratur 2011. Tomas Tranströmer växte upp på Södermalms och Folkungagatan och bor idag på Stigberget. Vi tycker att det är fantastiskt att en medborgare tilldelas Nobelpriset och att det är något vi tycker ska uppmärksammas. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att föreslå hur Södermalms stadsdelsnämnd på ett lämpligt sätt kan fira och hedra att Tomas Tranströmer fått Nobelpriset i litteratur.