Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Förlängning av avtal avseende driften av dagverksamheter omfattande Villa Magdalenas, Kofotens, Grindstugans (inklusive Guldäggets) dagverksamheter för äldreomsorgen inom Södermalm

7 Sammanträdesdagar 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd

8 Förskolans plats- och lokalplanering 2012-2014

9 Medborgarförslag angående konstgräsplan i Björns trädgård

10 Vision om parkunderhåll

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 818-2011-1.2.4.

12 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 009-1322/2011
Dnr 985-2011-1.5.1.

13 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1068-2011-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Corno, Hornsgatan 37, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1250-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Därmed Pasta, Långholmsgatan, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1317-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Whisper, Swedenborgsgatan 40, 118 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1242-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL.

19 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

22 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

23 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 29 november 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 27 oktober, justerat den 1 november 2011.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§5 Månadsrapport per oktober 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2011.

Ärendet

Månadsrapporten per oktober med helårsprognos visar på en budget i balans före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner prognostiserar nämnden ett överskott om 2,0 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 november 2011. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förlängning av avtal med Activsöder avseende driften av dagverksamheter omfattande Villa Magdalenas, Kofotens, Grindstugans (inklusive Guldäggets) dagverksamheter för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med ActiveSöder AB avseende driften av dagverksamheter från 2012-09-01 t.o.m. 2014-08-31.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

3. Ärendeparagrafen ges omedelbar justering.

Ärendet

Nuvarande avtalet gäller från och med 2008-09-01 till och med 2012-08-31, avtalet är förlängt med två år, med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i två år. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstiden utgång 30 november 2011. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal med ActiveSöder AB förlängs med två år till och med 2014-08-31.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 oktober 2011. Dnr 1214-2011-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP). Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till uttalandet.

Miljöpartiet tackar för en föredömligt grundlig analys avseende ActivSöders drift av sina dagverksamheter.

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningens positiva bedömning av de deltagandes möjlighet till inflytande och delaktighet, de verksamheter som erbjuds, uppföljningen som sker fortlöpande, den samverkan som sker med både hemtjänst och anhöriga men också intresset för kompetensutveckling och nya rön inom forsknings- och utvecklingsarbeten som kommer både ledningen och medarbetarna tillgodo och på sikt även deltagarna. I den bästa av världar borde all verksamhet som rör människor ha det fokus som analysen ger uttryck för.

§7 Sammanträdesdagar 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd sammanträder följande dagar under år 2012


Dag/månad Ärende

Måndagen den 2 januari Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

Torsdagen den 19 januari

Torsdagen den 9 februari Verksamhetsberättelse med bokslut för 2011

Torsdagen den 22 mars Månadsrapport per den 29 februari

Torsdagen den 19 april Nämndernas underlag till budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015
Månadsrapport per den 31 mars

Torsdagen den 24 maj Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2012

Torsdagen den 14 juni Månadsrapport per den 31 maj

Torsdagen den 23 augusti Månadsrapport per den 31 juli

Torsdagen den 27 september Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2012

Torsdagen den 25 oktober Månadsrapport per den 30 september

Torsdagen den 22 november Månadsrapport per den 31 oktober

Torsdagen den 13 december Nämndernas budget/verksamhetsplan 2013
Månadsrapport per den 30 november

Ärendet

Tidpunkten för sammanträdena har lagts med hänsyn till tidplan för nämndernas arbete under 2012. Beslut om budget/verksamhetsplan 2013 lämnas till SLK fredagen den 28 december 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från24 oktober 2011. Dnr 1284-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förskolans plats- och lokalplanering 2012-2014

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering för förskolan för åren 2012-2014.
  2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inrätta förskola i kvarteret Båtklubben 8 i Södra Hammarbyhamnen, med cirka 40 platser, år 2012.
  3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att inhyra förskola i kvarteret Båtklubben 8 (genomförandebeslut).
  4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

I Stockholm ska stadens barn erbjudas Sveriges bästa förskola och barnomsorgsgarantin ska uppfyllas. För att klara barnomsorgsgarantin (vilket gjorts under 2011) och utveckla kvalitén i verksamheten krävs en god framförhållning. Syftet är att kunna erbjuda varierande och attraktiv förskoleverksamhet till barn i hela stadsdelsområdet utifrån efterfrågan och därmed öka föräldrars valmöjligheter. I detta ärende redovisar förvaltningen en plan avseende förskolans dimensionering av platser och lokaler för perioden 2012-2014, lokalbehovet på sikt samt förskolor som kan komma ifråga för avveckling.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 november 2011. Dnr 1164-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vi Socialdemokrater ser mycket positivt på att nya förskoleplatser planeras. Förskolor måste vara en självklar del i planeringen vid alla större bostadsprojekt, något som alliansen bortsåg från när Sjöstadens tidigare etapper planerades.

Barngruppernas storlek och den långa kötiden till förskolan är resultatet av två saker: dålig planering och för lite resurser. Vi socialdemokrater på Södermalm har fått nog av att vänta och har i samarbete med söderborna inventerat stadsdelen efter kreativa och moderna lösningar för att bygga ut förskolan på Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Vi är glada över att arbetet har burit frukt och att förvaltningen nu har några av platserna under utredning.

Nu har alliansen lärt sig att prognoser är just prognoser och planerar äntligen för fler förskoleplatser än det prognostiserade behovet. Men, trots fler platser uppskattar förvaltningen att barngruppernas storlek kan börja minska så sent som 2014-2015. Det vill säga om alla planerade projekt faller väl ut.

Detta är ett rejält underbetyg till allianspartierna i Södermalms stadsdelsnämnd. Stora barngrupper fungerar inte i längden och en större utbyggnad av förskolan är inte bara en fråga om att hitta lokaler utan också en kostnadsfråga. Vi måste helt enkelt lägga mer pengar på barnen.

Brukligt är att alliansen i det här läget beskyller oppositionen för att inte hålla tillräckligt hårt i pengarna. Men Stockholm får inte förskola i ”världsklass”, utan att våga satsa. Politik är att vilja, som någon sa.

§9 Medborgarförslag angående konstgräsplan i Björns trädgård

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från 18 oktober 2011. Dnr 1219-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden beslutade ge åt förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

§10 Vision om parkunderhållet. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse av Erik Malm (MP) med flera konstateras att Södermalms parker är en attraktiv tillgång för hela Stockholm. Det framhålls att det stora besökstrycket kräver en tydlig planering av underhållsinsatser för att hantera det ökade slitaget och i skrivelsen efterfrågas en vision om parkunderhållet med planer för underhåll och upprustning och tillhandahållande av resurser för detta. Vidare efterfrågas åtgärder för att vända det ökande missnöjet med parkskötseln.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 november 2011. Dnr 818-2011-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förfaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden inför kommande verksamhetsår utökar stödet till stadsmiljön till nivåer som förhindrar ytterligare stagnation av parkskötseln,

att digitala medborgardialoger implementeras redan under 2012,

att därutöver anföra,

Den moderatledda majoriteten röstade under början av 2011 för fortsatta nedskärningar i parkskötseln. Detta trots förslag från Miljöpartiet att under året avbryta de pågående nedskärningarna.

Förvaltningen redovisar i sitt svar på vår skrivelse från den 16 juni 2011 att de sedan länge minskade anslagen till parkskötseln har haft allvarliga konsekvenser. Rapporten bekräftar därigenom våra farhågor. Vi ser kraftigt ökade upprustningsbehov och försämrat skick för många parker samtidigt som besökstrycket bara ökar för varje år.

Man utrycker också stöd för vår idé att implementera digitala medborgardialoger, främst i form av webb-enkäter och vi hoppas att arbetet med dessa kan påbörjas redan nästa år

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Som framgår av tjänsteutlåtandet är trycket mot Södermalms parker mycket hårt med en avsevärd förslitning som följd. Anslagen till parkunderhåll är otillräckliga. Detta måste korrigeras i budgeten för 2012.

§11 Verksamhetsplan 2012

Beslut

Verksamhetsplan 2012 bordläggs.

Ärendet

Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för 2012. Detta förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 november 2011. Dnr 1257-2011-1.1.

§12 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram en långsiktig strategi för evenemangsfrågor, i enlighet med målen i Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2011. Dnr 1069-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

att stadsdelsnämnden föreslår återremiss av ärendet till stadsledningskontoret,

att stadsledningskontoret föreslås utarbeta ett nytt förslag till strategi som bättre utgår från vad Stockholmarna vill ha och med en tydligt grön profil som inkluderar klimatfrågan,

att därutöver anföra,

Det är inte enbart bra med stora evenemang. Klimatfrågan är vår tids fråga där vi alla har ansvar. I det ljuset är det ansvarslöst att föreslå en evenemangsstrategi där man inte tänker in klimatperspektivet. Klimatet nämns inte i skrivelsen. Den sanning som slås fast är att evenemang bidrar till tillväxt och sysselsättning. Javisst är det så. Mer pengar till Stockholm och stockholmarna. Men tillväxt är inte okritiskt bra. Det beror på vilken slags tillväxt och till vilket pris.

Det går att kombinera. Vi kan vara en stad där man tänker in miljö och klimat även när det gäller evenemangsstrategi. Det kan vara något unikt och något som utmärker Stockholm. Det är en uppgiven klimatpolitik att enbart tala stort, tillväxt och att vi ska se till att få fler och bättre flygförbindelser till Stockholm, vilket nu sägs vara en viktig uppgift. Att chartra tåg är till exempel fullt möjligt för arrangörer, det finns alternativ om man vill.

Vi vänder oss också mot perspektivet gentemot stockholmarna. Det beskrivs vara en utmaning ”att förklara och övertyga om hur denna näring bidrar till tillväxt och sysselsättning och varför staden bör ha en aktiv roll i att driva utvecklingen framåt ”. Stockholmarna förstår med andra ord inte sitt eget bästa.

Vi tycker man ska vända på perspektivet. Fråga stockholmarna och Stockholms näringar vad man vill se mer av när det gäller stora evenemang och hur det kan kombineras med ett klimat och miljöperspektiv. Vi tror att det finns en mängd idéer och uppslag. Det är där man bör börja för att få ett genuint engagemang i frågorna.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför sin egen del följande:

Stockholms viktigaste fördel gentemot andra storstäder har varit en jämförelsevis bra miljö, en social bostadspolitik, små klassklyftor och därmed en låg kriminalitet. Denna gynnsamma situation har tyvärr raserats av den borgerliga politiken som bidragit till att öka inkomstklyftorna och göra bostäder och vård till handelsvaror. Det är viktigare att satsa på en bra livsmiljö i Stockholm än på spektakulära evenemang.

§13 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 009-1322/2011

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Förslag till ”Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad” har tagits fram av stadsledningskontoret. Programmet ersätter tidigare program från 1999 och 2001. Programmet är ett ramverk för att säkerställa systematiskt och strukturerat kvalitetsar­bete för att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av stadens verksamheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 november 2011. Dnr 985-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 050-2895/2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett förslag till kommunikationsprogram för Stockholms stad, för perioden 2012-2015, på remiss från kommunstyrelsen. Bilagt till programmet finns även förslag på indikatorer. Programmet ersätter i alla delar stadens tidigare kommunikationspolicy.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 september 2011. Dnr 1068-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§17 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 23.00
    inomhus på Whispers, Swedenborgsgatan 40, 118 27 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Whispers (Café & Mezebar) ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Whispers, Swedenborgsgatan 40, 118 27 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 23.00 inomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 november 2011. Dnr 1242-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL.

Ärendet

Enligt SOSFS 2011:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, ska yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet informera beslutande nämnd

om verksamheten gjort en anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen.

Information om anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen har inkommit från Johannes hemtjänst nattpatrull som utför nattinsatser åt Södermalms hemtjänst.

Förvaltningen anser att de redovisade vidtagna och planerade åtgärderna bör förhindra att liknande händelser upprepas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett ärende från den 27 oktober 2011. Dnr 1225-2011-1.2.2.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Den inträffade händelsen tyder på en brist i den utbildnings- och kompetensnivå som måste krävas av den personal som utför insatser i samband med larm. Förvaltningen bör därför se till att de avtal som skrivits med olika utförare följs upp i detta avseende och att nödvändiga kontinuerliga utbildningsinsatser verkligen kommer till stånd.

§19 Revidering av blanketter för ansökan om redovisning av föreningsbidrag

Ärendet

I förvaltningens redovisning av beviljade anslag för 2010 är det mycket stora skillnader mellan olika organisationers redovisningar av hur anslagen använts. Stadsdelsnämnden gav därför förvaltningen i uppdrag, den 24 mars 2011, att före nästa ansökningsprocess av föreningsbidrag återkomma till nämnden med reviderade formulär för ansökan och redovisning. Dessutom skulle förvaltningen redovisa hur informationen om detta ska tydliggöras för sökande organisationer.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett ärende från den 20 oktober 2011. Dnr 1237-2011-1.2.5.

§20 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 12 oktober till den 7 november 2011.

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Sociala delegationens protokoll från den 1 november och den 15 november 2011.

§22 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 10 från den 14 november 2011.

§23 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 10 från den 15 november 2011.

§24 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§25 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen
3.23 Avgångsersättning
dnr 1351-2011-2.3.4.

3.23 Avgångsersättning
dnr 1370-2011-2.3.4.

§26 Information från förvaltningen

Lex Sarah

Nämnden informerades om sju rapporter enligt lex Sarah varav fyra rapporter kom från äldreomsorgen, en rapport kom från Beställarenheten för socialpsykiatri och två rapport kom från verksamhet enligt LSS. Efter att avdelningschef avslutat utredningarna anmäls ärendena till stadsdelsnämnden.

· Två rapporter handlar om bemötande

Dnr 1218-2011 1.2.2. och dnr 1310-2011 1.2.2.

· En rapport handlar om brukare som åker taxi till dagliga verksamheten och blev lämnad vid fel ingång till verksamheten

Dnr 1343 -2011 1.2.2.

· En rapport handlar om handläggning vid utredningsförfarande.

Dnr 1363-2011 1.2.2.

· Två rapporter handlar om bemötande boende emellan på demensavdelning.

Dnr 1341-2011 1.2.2. och 1359-2011 1.2.2.

· En rapport handlar om en person som hittas på golvet av närstående. Omvårdnadspersonal har uteblivit från hembesöket.

Dnr 1407-2011 1.2.2.

Tomas Tranströmer

I en skrivelse från den 27 oktober gav nämnden förvaltningen i uppdrag att föreslå hur Södermalms stadsdelsnämnd på ett lämpligt sätt kan fira och hedra att Tomas Tranströmer fått Nobelpriset i litteratur. Förvaltningen har varit i kontakt med bland andra kulturförvaltningen i frågan. Svar på skrivelsen kommer till nämndens sammanträde i december.

Nobeldagen

På Nobeldagen planeras ett antal demonstrationer i Stockholm, bland annat den så kallade Salemmarschen. Samma dag organiseras också fyra antirasistiska demonstrationer i stadens centrala delar.

Förvaltningen har ansvar att på lokal nivå hålla beredskap inför kriser och katastrofer.

§27 Övriga frågor

Förstärkt uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen

Skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen

Skrivelse

Det har varit ett par turbulenta veckor med många vårdskandaler. I förra veckan berättade regeringen att den skulle reda ut tveksamheterna kring delar av den privata äldreomsorgen. Tidigare har Riksdagen beslutat om en minimibemanning på demensboendena med reservation från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Nu aviserar delar av regeringen en stopplag för riskkapitalbolag med säte i skatteparadis från 2013. Ledningen i Stockholm stad beslutade, som en konsekvens av detta, att alla planerade upphandlingar i äldreomsorgen skulle stoppas. Landet och staden har reagerat. Nu måste även stadsdelsnämnden ta sitt ansvar. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Mats Thorslund, professor på KI, har sagt att ”när man är så gammal och sjuk att man har rätt till vård och omsorg då kan man inte längre välja”. Det är förstås en tillspetsad formulering men den bör vara vägledande i vårt framtida arbete.

Kort tid är lång tid inom äldreomsorgen. Det är viktigt att vi snabbt får till åtgärder. En ev. ny organisation, t ex Lagen om valfrihet (LOV), får inte hindra andra nödvändiga åtgärder.

Men vi vill också genomföra en långsiktig och genomgripande plan för förbättring, och kommer senare att återkomma med förslag om detta.

Mot denna bakgrund föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag på hur vi kan förstärka uppföljningen och kontrollen genom att stadsdelsnämnden

1) gör fler oanmälda besök.

2) ger även personal möjligheten att göra anonyma anmälningar.

3) tar fram förslag på ett antal ”hårda” fakta för hur boendena fungerar. Hur ser personaltätheten ut både dag och natt? Antalet fallolyckor, ev. överdödlighet.

4) arbetar fram frivilliga överenskommelser om att alla entreprenörer tar emot sjuksköterskeelever.

5) inte bara frågar cheferna utan också övrig personal på boendena om hur verksamheten fungerar, detta på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

6) systematiskt och kontinuerligt samarbetar med de fackliga organisationerna

7) skyndsamt intervjuar alla som flyttar från ett boende om skälet till flytten.

8) sammanställer en rapport med slutsatser om varför vi misslyckades med Vintertullen

9) samlar alla utförare och politiker till ett gemensamt möte där stadsdelsnämnden tydligt markerar de nya förutsättningarna.

10) arrangerar ett medborgarmöte där medborgarna, alltså även framtidens äldre får möjlighet att komma med synpunkter.


Medborgarmöten som stärker demokratin genom dialog och uppföljning

Skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till skrivelsen

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen

Skrivelse

Medborgarmöten som stärker demokratin genom dialog och uppföljning

Torsdagen den 17 november bjöd Södermalms stadsdelsförvaltning och nämnd in till ett medborgarmöte i Hammarby sjöstad och tack vare bra uppslutning och ett väl förberett program var det ett bra och konstruktivt möte. Men det finns fortfarande mycket att jobba med.

Miljöpartiet vill med den här skrivelsen dels diskutera formerna för våra möten, både vad gäller medborgarmöten som diskussionsforum men också hur vi politiker lyfter, sprider och diskuterar våra partipolitiska yttranden och ställningstaganden under mötena.

Att stärka den lokala demokratin och inflytandet måste vara en prioriterad fråga för stadsdelsnämnden. För detta ändamål är våra medborgarmöten en möjlighet och ett verktyg som vi kan använda mycket bättre än vad vi gör idag. Det är Miljöpartiets mening att vi i dagsläget har fastnat i gamla mönster när vi istället borde utmana och pröva nya metoder.

Fler kreativa och konstruktiva former för diskussion

För det första vill vi inte enbart ha föreläsningsform på våra medborgarmöten. Istället kan man till exempel tänka sig paneldiskussioner med sakkunniga för informationsutbyte och open space eller liknande koncept för idéutveckling. Det bästa är naturligtvis en blandning av former under kvällens gång.

Uppföljning och återkoppling till nämnden

Idag görs ingen eller bristfällig återkoppling till nämnden om medborgarnas framförda åsikter efter medborgarmötena. En sammanställning och rapport till nämnden om de tankar som har förts fram av engagerade medborgare, men också vilken typ av kommentarer och frågor som dök upp borde vara av intresse för nämndens ledamöter.

Medborgarmöten med fokus på dialog

Det är tydligt att medborgarmöten inte bara kan vara informationstillfällen. Medborgarmöten måste också få vara ett tillfälle för dialog. Där idéer kan komma fram och dokumenteras, följas upp och utvärderas. Men också ett möte som människor går från och tycker de blivit lite klokare, lärt sig något nytt men framförallt där alla närvarande känner att de har fått delta i en konstruktiv dialog och bidra till att utveckla stadsdelen.

Däremot får medborgarmötena inte vara möten som riskerar urarta i kritik och pajkastning mellan partierna. Det är viktigt att medborgarna kan delta i dialog med politiker och förvaltning, utan att samtalet övergår i debatt mellan nämndens olika partier.Däremot kan medborgarna ha intresse av att höra de olika partiernas syn på en viss fråga på ett mer strukturerat sätt, och det är viktigt att hitta en bra form för det.

En varierad dagordning och externa moderatorer

Vi vill se en varierad dagordning på våra möten, helst ett smörgåsbord av aktualiteter - det attraherar fler målgrupper och ger grund för en bra stämning på mötena.

Vi ser gärna att externa moderatorer kan användas som praxis på möten. Det är rimligt att ordföranden i nämnden öppnar mötet, men att det sedan leds av någon utan koppling till vare sig förvaltning eller nämnd.

Vi föreslår att detta bereds av förvaltningen och att förslag inför 2012 innehåller en plan som utvecklar medborgarmöten enligt den här skrivelsen.


Fler och mer tillgängliga toaletter

Skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning. . Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till skrivelsen

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen

Skrivelse

Fler och mer tillgängliga toaletter

Det behövs fler offentliga toaletter i stadsdelen Södermalm.

Vi älskar och använder våra parker och gröna kilar på Söder. Men i de flesta parker saknas toaletter. Det får naturligt till följd att människor försöker uträtta sina behov där det går, i parker med sly och buskvegetation, men också i undanskymda trappor och mot husväggar. Där det går helt enkelt, vilket är en fråga som ofta återkommer i insändare.

Det finns också grupper som har särskilt stora behov av tillgång till offentliga toaletter, men oavsett orsak behöver tillräcklig tillgång vara en självklarhet. Det är då nedslående när man inser att av de toaletter som finns är dessutom endast ett fåtal öppna dygnet runt och tillgänglighetsanpassade. Inga av dessa finns vid våra mest använda parker.

Sommartid ringlar sig kön lång till vissa av de få toaletter som finns i Gamla Stan. Som turiststad borde förhållandena vara bättre.

Vi föreslår att stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten att inrätta fler toaletter på Södermalm både i anslutning till parker, men också i övrigt i stadsdelen. Viktigt är förstås att de sköts om så pass väl att de får ett rykte om sig att vara fräscha.

Vi anser också att det bör vara gratis att använda offentliga toaletter. Det finns ett antal exempel från andra länder där det är så. Inte minst på många platser i London. England verkar av tradition ha bra tillgång till gratis public toilets. Vi menar att fördelarna med gratis toaletter uppväger nackdelarna. Det är en liten detalj som skulle göra det offentliga rummet mer tillgängligt.

Vi föreslår att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att utreda dessa frågor.


Upphandling av vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett förslag till beslut till nämnden och föreslog att nämnden gör ett genensamt uttalande om Katarinagården.

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Erik Malm m.fl. (MP) yrkar avslag på förslag till från S, MP och V.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat avslå förslag till beslut från S, MP och V.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som vill avslå förslaget rösta ja och den som bifaller förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Patricia Kimondo (M), Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Peter Singer (FP) och Emma Petersson (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Anna-Klara Müntzing (MP), Erik Malm (MP) och Gunnar Ågren (V).

Beslut

Ordföranden fann att nämnden beslutat avslå förslag till beslut från S, MP och V.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att anta följande uttalande.

Södermalms stadsdelsnämnd var i våras helt överens om att inte förlänga avtalet med Attendo om drift av Vintertullens vård- och omsorgsboende från och med 1 april 2012.

När nu t.f. stadsdirektören i ett tilldelningsbeslut beslutat att Katarinagårdens vård- och omsorgsboende från och med 1 april 2012 skall drivas av Attendo har vi reagerat mycket kraftigt.

Med anledning av uttalanden av finansborgarrådet Sten Nordin och äldreborgarrådet Joakim Larsson om stopp av nya upphandlingar tills vidare, vill nämnden kräva

att staden beslutar att upphäva tilldelningsbeslutet ang. Katarinagården, och

att Katarinagården även i fortsättningen kommer att drivas i kommunal regi.


Åtgärder för en trygg äldreomsorg på Södermalm

Skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen

Skrivelse

Åtgärder för en trygg äldreomsorg på Södermalm

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

1. att stoppa den pågående upphandlingen av Katarinagården och att verksamheten tills vidare fortsätter i kommunal regi

2. att med omedelbar verkan intensifiera antalet inspektioner och

antalet oanmälda besök inom äldreomsorgen på Södermalm

3. att Stadsdelsnämnden direkt tillåter anonyma ”Lex Sarah”- anmälningar

4. att Stadsdelsnämnden kräver att framtida upphandlingar på ett fungerande sätt ska kunna ta hänsyn till tidigare erfarenheter från anbudsgivarna

5. att därutöver anföra,

Miljöpartiet tar den växande oron över den bristande kvaliteten inom äldreomsorgen på största allvar. Det är viktigt att Stadsdelsnämnden nu tar ansvar och vidtar brådskande åtgärder för att säkerställa kvalité och trygghet inom äldreomsorgen på Södermalm.

Det här är en brådskande fråga och därför föreslår vi också åtgärder som kan hantera de akuta frågorna, exempelvis att med omedelbar verkan öka antalet inspektioner men också tillåta anonyma ”Lex Sarah”-anmälningar. Idag vågar många inte göra den här typen av anmälningar på grund av risk för påföljder. Det finns inget stöd i nuvarande ordning för sådana anmälningar men det borde gå att inrätta ett liknande anmälningssystem som också kan säkra anonymitet.

Att kunna beakta tidigare erfarenheter, inte minst de som Stadsdelsnämnden själv har, när det gäller upphandlingar måste ses som ett krav från vår sida. Att Attendo Care kan förlora förtroendet från nämnden för att driva ett boende där man granskats för vanvård och misskötsel för att på bara några månader sedan vinna en annan upphandling är inte seriöst och tyder på att de grundläggande strukturerna i processen inte fungerar.