Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Utsändes senare

Slutet sammanträde

2 Avskrivning av fordringar

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Medborgarförslag - om tiggeri på Stockholms gator och torg

9 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldraomsorgen inom Södermalm

10 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2012

11 Uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmet, Sjöstadsgården, Sofiagården, Magdalenagården och Vindragarens vård- och omsorgsboende samt Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus öppna fritidsverksamheter

12 Uppföljning av Danvikstulls dagliga verksamhet, Södermalms assistans, Söders korttidshem, Hammarby dagliga verksamhet, Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Remissärenden

13 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1826/2011
Dnr 1116-2011-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 - centrala delen av Stockholmsregionen.

Remiss från AB Storstockholms lokaltrafik och trafi- och renhållningsnämnden i Stockholms stad
Dnr 1388-2011-1.5.1.

15 Motion (2011:52) om Peak Oil

16 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Remiss från kommunstyrelsen dnr 321-1809/2011
Dnr 1293-2011-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till kulturvision 2030

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1171-2011-1.5.1.

18 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1330-2011-1.5.1.
Utsändes senare

19 A Yttrande över ansökan om alkoholservering - Azafran, Långholmsgatan 40-42, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1438-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - HoneyHoeny, Folkungagatan 59, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1432-2011-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Beviljat stadsbidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

21 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

23 Utredning med anledning av rapport om risk för allvarligt missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah) inom Högalids hemtjänst

24 Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

25 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § SoL

26 Anmälan om "Ansökan om statsbidrag för att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom"

27 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

31 Anmälan av balanslista

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 20 december 2011.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 24 november justerat den 29 november 2011.

§2 Avskrivning av fordringar

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 november 2011. Dnr 1377-2011-1.2.1.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 november 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2011.§

Paragrafen är sekretessskyddad.

§7 Verksamhetsplan 2012

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Nämnden fastställer resultatenheter enligt förslaget.

3. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga ”Priser 2012”.

4. Nämnden avsätter 2,3 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre.

5. Nämnden begär budgetjustering om 1,1 mnkr för investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen 2011.

6. Nämnden begär budgetjustering om 4,8 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar som erhölls i samband med tertialrapport 1/2011.

7. Nämnden anmäler om omslutningsförändringar om 269,4 mnkr.

8. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av hur fler kommunala förskolor ska kunna få egna tillagningskök samt redovisa kostnaderna för detta.

9. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla kommunala förskolor följer stadens ramtider för öppethållande.

10. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av hur stor andel av förskolornas matinköp som är ekologisk samt undersöka möjligheten att öka andelen ekologisk mat inom förskolan.

11. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att placerade barns behov av läxhjälp tillgodoses.

12. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att en namngiven kontaktperson inom förvaltningen finns för varje skola i stadsdelen.

13. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planera för att antalet tonåringar på Södermalm inom några år kommer att öka.

14. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utöka samarbetet med Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

15. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

samt att därutöver anföra:

Inledning

Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt 125 000 invånare vilket gör området till stadens folkrikaste. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga i södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna.

Stockholm har en välskött ekonomi och kan prioritera viktiga verksamheter samtidigt som skatten är låg för medborgarna. Det råder stor ekonomisk oro i omvärlden och därför har staden har tagit höjd för sämre ekonomiska tider.

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära.

Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin. Antalet barn i stadsdelen har under 2000-talet ökat mycket kraftigt och på ett sätt som saknar motstycke i kommunen som helhet och är unikt även i landet som helhet. De kommande åren skapar vi ytterligare 500 nya platser inom förskolan trots att prognosen endast visar på en ökning med drygt 100 barn. Det är också viktigt att de kommunala förskolorna följer stadens ramtider för öppethållande som är 6:30 – 18:30.

Barngruppernas storlek är naturligtvis viktig och Södermalm har inte stora barngrupper jämfört med andra stadsdelar och andra kommuner. Förskolorna arbetar idag i en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i olika grupper utifrån barnens intresse, behov och aktiviteter. Vårt mål är att under mandatperioden kunna minska antalet barn per anställd inom förskolan.

Maten i förskolan är viktig och idag lagar19 kommunala förskolor sin egen mat. Vi vill att fler kommunala förskolor ska få egna tillagningskök och att barnen får äta bra, god och vällagad mat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalité. De äldre ska känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg. Vi är positiva till att staden stoppat kommande upphandlingar och att arbetet med att införa en ”äldrepeng” enligt lagom om valfrihet (LOV) påskyndas. Staden har fattat beslut att Attendo Care inte kommer att ta över Katarinagården utan att verksamheten kommer att kvarstå i kommunal regi och det är bra.

Satsningar görs sedan 2011 på att kvalitén ska höjas i stadens demensboenden. Medel har avsatts till och med 2014 och i första hand ska dessa användas till att öka bemanningen och för att 2012 finns särskilda medel också för utbildning av personal. Dessa medel utgör en bra förutsättning för en ökad kvalitet i stadsdelens demensboenden.

Social omsorg

Stora satsningar görs inom skolans område i hela Stockholm. En välfungerande skola inkluderar även ett utvecklat samarbete mellan varje skola och socialtjänsten. För att samverkan ska underlättas och fungera kontinuerligt är vi övertygade om att det behövs en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten för varje skola. Det är en självklarhet att även de barn som placeras av socialtjänsten har rätt till en bra skola. Därför måste skolplaneringen för de placerade barnen ges särskild uppmärksamhet och de barn som har behov av särskild läxhjälp ska erbjudas detta.

Det är oroväckande att narkotikaanvändningen bland ungdomar ökar enligt Stockholmsenkäten. Forskningen visar att tobaksrökning kan vara inkörsporten till narkotika, främst hasch och marijuana. Förra året startades ett nytt projekt där Söderandan, socialtjänsten, skolan och polisen samverka i syfte att minska narkotikaanvändnigen. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Stadsmiljö

Södermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag. Nedskräpning inom stadsdelsnämnden är ett stort problem och trots att vi under de senaste åren kraftigt ökat städningen av våra parker har situationen inte förbättrats tillräckligt. Vi är positiva till den förändring som genomfördes förra året som möjliggör att polisen numera kan bötfälla de som skräpar ner. Södermalms parker lockar många besökare särskilt sommartid. Södermalms parker utsätts varje år för ett stort slitage och vi ser behov av att framöver tillföra resurser för att upprusta fler parker på Södermalm.

Fritidsverksamhet för ungdomar

På Södermalm fortsätter antalet förskole- och grundskolebarn öka. Inom flera av Södermalms stadsdelsområden t.ex. Hammarby Sjöstad ökar redan idag också antalet tonåringar relativt snabbt. Utöver skolarbetet har många av Södermalms tonåringar en aktiv fritid där föreningslivet ofta spelar en stor roll. Även om det dröjer ett par år innan antalet tonåringar totalt sett ökar på Södermalm kan det finnas anledning att redan nu planera för detta. Stadsdelsförvaltningen kan här med fördel utöka samarbetet med Fryshuset som redan spelar en viktig roll med bra verksamheter i området och med lokaler som rymmer mycket föreningsverksamhet. Det är också så att gruppen ensamkommande flyktingungdomar totalt sett ökar. Även inom detta område har Fryshuset värdefull erfarenhet och kompetens där ett utökat samarbete är önskvärt.

Under 2012 fortsätter Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa och erbjuda välskötta verksamheter med hög kvalitet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för 2012. Detta förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 november 2011. Dnr 1257-2011-1.1.

Bordlagt den 24 november

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) yrkade att votering sker vad gäller de egna beslutspunkterna 6, 12, 15 och 36.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. förslaget innefattade yrkande om ”att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund”

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om ärendet

· avgöras idag

· återremiteras

Beslut

Ärendet avgörs idag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkade om återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. att bifalla förvaltningen förslag till beslut vad avser p. 2 – 3 och 7

2. att avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan,

3. att i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till
Verksamhetsplan 2012 med följande tillägg

4. att 4000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till ideella organisationer som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och äldre

5. att det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter ska vara minst 25 % med ambitionen att andelen ska öka ytterligare

6. att i redovisning och uppföljning särskilja de enskilda verksamheterna utifrån ägarform

7. att höja kvaliteten i förskolan genom att:

8. arbeta för att minska barngrupperna med i genomsnitt ett barn per grupp

9. initiera ett arbete för att öka andelen personal med pedagogisk utbildning till en stadigvarande nivå över 50 %

10. alla barn som gått igenom förskolan ska vara förberedda inför övergången till förskoleklass

11. ge föräldrarna större möjligheter till delaktighet i barnens förskola

12. att arbeta för att införa en gemensam obligatorisk förskolekö

13. att förskoleplatser erbjuds även på kvällar och nätter och att förvaltningen aktivt

14. informerar om denna verksamhet så att medborgare som är i behov av detta vet vilka möjligheters som finns

15. att öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten har stängt) och en i Sjöstaden

16. att fritidsgårdarna håller öppet längre – även på lördagar

17. att alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas plats i kolloverksamheten

18. att ett ungdomsråd inrättas som rådgivande organ till Södermalms stadsdelsnämnd

19. att anställa en kultursamordnare på Södermalm

20. att fixartjänsten ska erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år

21. att det i upphandlingsunderlag och i entreprenadavtal finns tydliga kravspecifikationer avseende kvalitet för att möjliggöra en förtida uppsägning eller en hävning av avtal med entreprenörer som inte levererar service i överensstämmelse med ingångna avtal

22. att man vid uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal även hör personalen om sina erfarenheter.

23. att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på ett antal ”hårda” fakta för hur boendena fungerar. Hur ser personaltätheten ut, både dag och natt? Antalet fallolyckor, ev. överdödlighet

24. att uppdra till förvaltningen att arbetar fram frivilliga överenskommelser om att alla entreprenörer är positiva till att ta emot sjuksköterskeelever.

25. att systematiskt och kontinuerligt samarbeta med de fackliga organisationerna

26. att de dementa som bor på våra omsorgsboenden aldrig lämnas ensamma på låsta avdelningar

27. att en högre andel av personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning

28. att öka valfriheten genom att ge den enskilde inom äldreomsorgen större inflytandet över vilka insatser som ska utföras

29. att rätten till utevistelse/sällskapstid garanteras i biståndsbeslutet

30. att kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden samt i förekommande fall inom hemtjänsten ses över och förbättras

31. att servicehusen och dess restauranger bevaras och utvecklas utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en à la carte-meny

32. att uppdra till förvaltningen att föreslå åtgärder för att motverka bristerna inom den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden och då främst inom områdena demens, nutrition och inkontinens

33. att stadsdelen undersöker eventuella skillnader när det gäller beviljad biståndstid i hemtjänsten jämfört med hur mycket tid som skulle ges om man istället använde stadens gemensamma schablontider

34. att tillse att det finns rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård de är berättigad till

35. att de lokala pensionärsrådens och förtroenderådens ställning och inflytande stärks

36. att ingen ytterligare upphandling av vård- och omsorgsboenden genomförs

37. att öka informationen och stödet till anhörigvårdare

38. att fler mötesplatser/tillfällen skapas för de barn och ungdomar med funktionshinder som önskar sådana

39. att förstärka heminstruktörsorganisationen så att stadsdelen alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade

40. att inrätta ytterligare fältassistenttjänster, så att vi har sex tjänster

41. att uppdra till förvaltningen att genomföra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder och att utifrån inventeringen utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet för att åtgärda eventuella brister

42. att återställa antalet personliga ombud till fyra

43. att samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning

44. att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

45. att kostnaden för SL-kort och Internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet

46. att stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda som så önskar att arbeta heltid

47. att alla gymnasieungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb

48. att därutöver anföra följande

Om välfärden håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, och mellan generationer.

Därför prioriterar vi utveckling av verksamhet och kvalitetsförbättringar inom de områden som stadsdelsnämnden svarar för. Vårt förslag till verksamhetsplan för 2012 utgår från nuvarande skattesats plus 10 öre högre skattenivå. Därutöver har vi utdelning från Fortum, effektiviseringar m.m., vilket ger utrymme både för förbättringar och utveckling av verksamheten. Vi anser samtidigt att det inte ska vara möjligt att välja en dålig verksamhet om den är finansierad med offentliga medel. Alla offentligt finansierade verksamheter ska hålla en god kvalitet.

Förskoleverksamhet

Alla barn ska uppmuntras att växa till fria och självständiga vuxna. Barnen ska lämna förskolan övertygade om sin egen förmåga och med de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta till sig undervisningen i grundskolan. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, men också en viktig del av arbetslinjen.

Vårdnadsbidraget skall tas bort då det hindrar barnen att komma i åtnjutande av de utvecklingsmöjligheter som förskolan ger och heller inte uppmuntrar förvärvsarbete hos föräldrarna.

Barngrupperna växer samtidigt som behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. Detta påverkar kvaliteten och barnens utveckling och lärande negativt. Många familjer får inte plats på en förskola nära hemmet och det är alltför ofta som besked om förskoleplats drar ut på tiden. För att vända trenden behöver vi bygga ut förskolan och öka antalet förskolor så att barngrupperna minskar samtidigt som personaltätheten bibehålls, barnomsorgsgarantin kan hållas och föräldrarna samtidigt garanteras en förskoleplats nära hemmet.

Andelen nöjda föräldrar har sjunkit. Detta är sannolikt ett resultat av större barngrupper, som leder till sämre kvalitet i förskolan. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16. Detta är en förutsättning för att varje barn ska komma till tals och få möjlighet att påverka sin situation. Endast 75 procent av de föräldrar som har barn i den kommunalt drivna förskolan på Södermalm uppger att deras barn är förberedda för att börja i förskoleplats när det är dags för detta. En fjärdedel tycker alltså inte att förskolan har lyckats med att förbereda deras barn för skolgången. Detta är mycket allvarligt och målet måste vara att alla barn ska vara förberedda för förskoleklass när de slutar förskolan.

Kommunikationen och samarbetet med föräldrarna måste förbättras. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans demokratiska processer och i dess pedagogiska arbete. Idag känner många föräldrar att de inte får vara med och påverka barnens situation i förskolan och detta måste förändras. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att integrera jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

Andelen personal i förskolan som har pedagogisk utbildning har minskat, något som vi ser mycket allvarligt på. Personalomsättning är stor, särskilt i de nyöppnade förskolorna, vilket givetvis påverkar kvaliteten negativt. Det är viktigt att stadsdelen blir en mer attraktiv arbetsgivare som satsar på personalen så att duktiga medarbetare välja att stanna. När det gäller förskoleverksamheten, specifikt, måste det bli en självklarhet att man som anställd inte tvingas betala för pedagogiska måltider, då dessa är en del av arbetsuppgifterna på en förskola.

Idag har vi ett frivilligt system där endast 5 av 50 olika privata förskoleutförare är anslutna till den ”gemensamma kön”. Det är ofattbart att Alliansen så länge konsekvent vägrat att införa en gemensam obligatorisk förskolekö även för privata förskolor. Detta vore, enligt stadens revisorer och Södermalms stadsdelsförvaltning, ett effektivt sätt att förbättra planeringen. Alla förskolor bör snarast anslutas till en gemensam obligatorisk förskolekö.

Förskoleverksamhet ska erbjudas även under kvällar och nätter. Förvaltningen ska aktivt informera om denna verksamhet. Medborgare som är i behov av detta ska veta vilka möjligheter som. Vi lever i ett dygnet-runt-samhälle där vi kräver tillgång till service dygnets alla timmar. 21 % av arbetskraften – totalt 810 000 personer – jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid (helger och kvällar). Av dem vill 26 procent ha barnomsorg utanför kontorstid. Detta motsvarar 210 000 av de 810000 personer som arbetar utanför kontorstid.

Ställer vi krav på att samhället erbjuder en fungerande service dygnet runt måste vi också vara beredda att se att det får konsekvenser på andra områden.

Verksamhet för barn och ungdom

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i stadsdelen ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, kreativitet och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse.

Barn och ungdomar på Södermalm ska i ökad utsträckning ges möjlighet till en rik icke-kommersiell fritid. Alla ungdomar ska ha nära till lättillgängliga mötesplatser, som ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar samt vara tillgängliga för ungdomar med funktionshinder. Därför behövs ytterligare träffpunkter och längre öppettider på fritidsgårdarna. För de minsta barnen ska öppen förskoleverksamhet finnas tillgänglig och parklekarna ska utvecklas och byggas ut. För de äldre barnen och ungdomarna inrättas ytterligare minst 2 fritidsverksamheter, varav en i Hammarby Sjöstad och en på västra Södermalm. En öppen fritidsgård kostar pengar. En stängd kan kosta hur mycket som helst!

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.

Möjligheterna till spontanidrott måste öka. Det kan exempelvis ske i form av skateboardramper och idrottsplaner.

Ungdomar på Södermalm ska ha inflytande över sin vardag. Därför vill vi att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden inrättas för och med ungdomar. Detta ungdomsråd ska få möjlighet att påverka alla de beslut som fattas av nämnden och rör Södermalms unga.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens rika kulturliv ska vara tillgängligt för alla och kunna både upplevas och skapas i medborgarens egen närhet. Det handlar om allas rätt till att ta del av kulturen och odla sin egen kreativitet och bidra till att utveckla den egna stadsdelens själ, identitet och berättelse.

De lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga. Likaså ska samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen öka. För att öka kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i stadens förskolor och skolor återinför vi särskilda kultursamordnare i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden ska även utveckla verksamheten med konsumentrådgivning. Konsumentrådgivning kan förebygga problem som annars skulle uppkomma längre fram, i första hand för individen, men också för kommunen.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Valfriheten i boendeformer ska garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av plattformar för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av vardagen. För att nå dit fram är några av grundstenarna god bemanning och hög kompetens bland personalen inom äldreomsorgen.

Det har varit en turbulent höst med många vårdskandaler. Regeringen lovade att den skulle reda ut tveksamheterna kring delar av den privata äldreomsorgen. Tidigare har Riksdagen beslutat om en minimibemanning på demensboendena med reservation från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Nu aviseras också en stopplag för riskkapitalbolag med säte i skatteparadis från 2013. Ledningen i Stockholm stad beslutade, som en konsekvens av detta, att alla planerade upphandlingar i äldreomsorgen skulle stoppas. Landet och staden har reagerat. Nu måste även stadsdelsnämnden ta sitt ansvar. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Omsorgen om de äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Med utgångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare, ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på förbättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten.

Vissa grundkrav ska heller aldrig underskridas. Det ska t.ex. inte vara möjligt att låsa avdelningar och lämna de dementa som bor på våra omsorgsboenden ensamma under natten.

Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

Avtal med privata entreprenörer måste ge medborgarna möjlighet att säga upp entreprenadavtal i förtid eller häva dem vid allvarliga och kontinuerliga brister i utföranden av entreprenaden. En förutsättning för att avbryta samarbete med en entreprenör som missköter sig är att tydliga kravspecifikationer finnas inom de viktigare områdena av den service som tillhandahålls av entreprenören. Tydliga kravspecifikationer är en förutsättning för att tydliggöra brott mot entreprenadavtalet och därmed även i praktiken för att göra det möjligt att avbryta ett samarbete med en entreprenör som inte lever upp till ingångna avtal. Staden bör även ges tolkningsföreträde i dessa avseenden.

I samband med uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal är det av stor vikt att även personalen hörs om sina erfarenheter. Personal i entreprenaddriven verksamhet är självklart en av de viktigaste källorna till information om verksamhetens kvalitet. Vi föreslår därför att staden som ett led i sin uppföljning av entreprenadavtal även gör sammanställningar av personalens erfarenheter.

De anställdas villkor avgör kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten och kontinuiteten är avgörande och måste förbättras. Medarbetarna måste ha en arbetssituation som gör att de orkar arbeta kvar till åtminstone 65 år. Därför ska de ha rätt till heltid samt till kompetensutveckling, träning och handledning.

Erfarenheter ska tas till vara genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Dessa skall ges goda förutsättningar för insyn och påverkan.

Det är mycket viktigt att vi noga följer omvandlingen av Tanto Servicehus till trygghetsboende.

Hemtjänsten ska hålla hög personalkontinuitet. Dessa insatser ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldre som har beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Det måste ta slut med att förkorta tiderna för de beslutade åtgärderna. Det inger inte någon respekt för den som behöver hemtjänst med de riktlinjer som finns idag. Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år. Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Tillsammans med föreningslivet ska träffpunkter utvecklas inom stadsdelen.

Staden ska sträva mot en förenklad biståndsbedömning och en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. För äldre som ansöker om äldreboende, och i synnerhet vård- och omsorgsboende, ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Dagens biståndsbedömning hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Det är också mycket svårbedömt. Det ökade antalet överklaganden av biståndsbedömningar är tyvärr ett alltför tydligt bevis för det.

Tandhälsan är viktig för Södermalms äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt, så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visats kunna leda till sämre allmänhälsa. På Södermalms äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Ett skydd mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning innebär full tillgänglighet och delaktighet i samma utsträckning som för personer utan funktionsnedsättning. Brukarinflytandet ska stärkas. Ekonomi ska inte vara ett hinder för den enskilde.

Stadsdelsnämnden bör göra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder. Denna kartläggning bör ske i samarbete med HSO. Utifrån inventeringen bör sedan en handlingsplan för tillgänglighet och delaktighet utarbetas.

En avgörande fråga för ett värdigt liv är att bygga bort bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning och därmed öka valfriheten. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till rik fritid. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom handikappanpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning. Det ska inte minst gälla lokalerna på Göta Ark.

Verksamheten med Personliga ombud var ett av psykiatrireformens mest lyckade drag. Trots detta tog alliansen under 2011 bort tre av fyra personliga ombud. Vi vill återställa detta under 2012.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran. Träffpunkter för ungdomar med funktionsnedsättningar som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas. Behovet av heminstruktörer för synskadade och för döva och hörselskadade är stort. Antalet behöver därför utökas.

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Denna solidaritet ska bidra till stabilitet och trygghet för alla. Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Då krävs ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete med också hjälp till människor att hitta tillbaka när det gått snett. Hemlösheten måste avskaffas. Det är ovärdigt en välfärdsstat att människor inte har någonstans att bo. Hemlösa eller de som har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Staden ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där det lätt riskerar att gå snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande samt tidiga och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som kan underlätta för individerna. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och förstärkas. Särskilt gäller detta barn till missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka, för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Vi föreslår att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Före sammanslagningen av nämnderna på Södermalm hade vi tillgång till fem fältassistenttjänster. Nu har vi fyra tjänster. Vi föreslår en utökning till sex tjänster. Det är en viktig verksamhet för att förebygga våld och missbruk hos ungdomarna. Vi måste stoppa den ökning av alkohol- och narkotikamissbruk som skett de senaste åren.

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn föreslår vi att en Familjecentral inrättas i stadsdelen. Familjecentralen kan innebära öppen förskoleverksamhet och gärna mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, men också kuratorer och socialpedagoger. Hit kan till exempel nyblivna föräldrar och ensamstående vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och, om de behöver, få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

Stadsmiljö

Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum. Eller borde vara. För just nu ligger fokus i stadsmiljöfrågor på olika projekt av ”världsklass”, samt diverse polisiära insatser. Det sistnämnda är bättre, det är inte okej att skräpa ner. Det räcker dock inte. Det bästa sättet att få människor att låta bli att skräpa ner är att de känner att det är deras gator, torg och parker. Att Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum.

Det är människorna som skapar staden. Utan invånare blir staden en kuliss. Stockholms heterogena befolkning är en av dess styrkor. Samtidigt ställer den stora krav på stadens fysiska utformning. Stockholm måste ha en mångfald rum och platser som svarar mot medborgarnas olika behov. Stockholm är inte bara huvudstad i Sverige utan också en europeisk storstad. För att möta konkurrensen mot andra städer måste Stockolm ständigt utvecklas, även när det gäller den fysiska miljön. Den fysiska miljön har stor påverkan på hur man lever i staden. Den ger möjligheter till möten och den kan skapa trygghet. Det offentliga rummet och den offentliga platsen är viktig för bilden av Stockholm.

Stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. Det är därför viktigt att bevara de befintliga grönytorna i Södermalms parker. Dessa ska också, av besökare och de boende i stadsdelen upplevas som välstädade och trygga. Därför måste städningen av de hårdast belastade parkerna kraftigt utökas. Antalet papperskorgar utökas och töms oftare. Antalet toaletter i parker utökas. Buskar och träd beskärs för att skapa en tryggare fysisk miljö och belysningen i parkerna förbättras där så krävs.

Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs till stadsdelsnämnderna. Vi vill att stockholmarna ska få bo i en stad som förenar storstadens puls med vacker natur. I Stockholm ska det vara lätt att promenera, idrotta och cykla till jobbet och skolan eller affären. Staden ska därför vara planerad utifrån människors rörelsestråk i så hög grad det är möjligt. Varje stadsdelsnämnds invånare och verksamhet ska engageras i miljöfrågor genom ett återupptaget lokalt miljöarbete.

Därför lanserar vi en flerårig insats under temat ”Ett Stockholm som fungerar”. Under de kommande åren vill vi öka insatserna för ett Stockholm som fungerar i vardagen. I stora delar är vi beroende av de infrastruktursatsningar som görs nationellt för att lösa framkomligheten för stockholmarna. Samtidigt är denna framkomlighet beroende av vad staden fattar för beslut. Under rubriken trafik/renhållning tillförde vi i ett första skede 38 miljoner kronor extra. Det ger även på Södermalm utrymme för ökat vägunderhåll, snöröjningsinsatser samt att påskynda matavfallsinsamlingen.

Ekonomiskt bistånd

Till stadsdelsnämnderna kommer människor som söker ekonomiskt bistånd. Detta skall ses som ett stöd för individer och familjer att klara en svår ekonomisk tid och skapa möjligheter till frihet och egen försörjning inom en snar framtid. Alla berättigade till ekonomiskt bistånd ska erhålla stöd på lika villkor.

Stockholmare som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Försörjningsstödet måste moderniseras och anpassas till det rådande samhället med ett särskilt fokus på barnperspektivet.

Det är en fråga om anständighet att se till barnens väl. Det är ofta de som drabbas när en förälder måste söka försörjningsstöd. Det måste vara en vägledande idé att ge alla barn bra och jämlika uppväxtvillkor och därför måste försörjningsstödetanpassas särskilt för barnfamiljer. Barnperspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut. Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Försörjningsstödet måste moderniseras på så sätt att det skapar förutsättningar för vägar ur försörjningsstöd och till egen försörjning. Att som idag inte inkludera SL-kort och Internetuppkoppling i bidragsnormen för dem som har ekonomiskt bistånd begränsar möjligheter för jobbsökande, riskerar att isolera människor från samhället i övrigt när möjligheten att resa i Stockholm tas bort. För barnen innebär det en förälder som inte kan följa med till parkleken på andra sidan staden eller hämta dottern efter en fest en halvtimma bort från hemmet. Dessutom är vi övertygade att insatserna underlättar återkomsten till arbetsmarknaden för många av dem som i dagsläget får ekonomiskt bistånd. Det är en självklarhet att se försörjningsstöd som ett stöd och inte ett straff - därför skall personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ha rätt till tandvård som möjliggör en god tandstatus. Att vi inom stadsdelen därutöver ser till att det finns avgiftsfria fritidsaktiviteter ökar möjligheten för människor - särskilt unga - att delta i gemensamma aktiviteter och ger riktiga möjligheter att delta på lika villkor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning, men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka på arbetsmarknaden så ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. All den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara.

Den borgerliga majoritetens budget i staden innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskas med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor. I vårt socialdemokratiska förslag finns ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning om det blir verklighet. Det är ett paket om totalt 140 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb.

Vi vill hävda arbetslinjen i praktiken. Genom vårt jobbpaket, genom satsningen på sommarjobb till alla, genom en förskola som är öppen när den behövs, genom en skolbarnomsorg som håller god kvalitet och kan ge hjälp med läxläsning, genom bättre fungerande kommunikationer och genom att avskaffa vårdnadsbidraget ville vi öka möjligheten och attraktiviteten att jobba för sin egen försörjning. Vi vill på så sätt bryta utvecklingen mot ett allt högre bidragsberoende i Stockholm.

På Södermalm är situationen än så länge mer positiv. Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Förutom satsningar på långtidsarbetslösa unga och andra grupper som har stora problem föreslår vi också storsatsning på sommarjobb för unga. De höjda ambitionerna för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tillsammans med en aktiv samverkan med det privata näringslivet gör att vi kan föreslå en garanti om sommarjobb för alla gymnasieungdomar. All forskning visar på att de som inte arbetat under gymnasietiden klarar sig sämre än övriga. Det är en investering i framtiden som vi inte har råd att avstå ifrån.

Jämställdhet

Det är glädjande att Stockholms stad har ambitioner att öka jämställdheten och mångfalden i sin verksamhet. Enligt planen har man också förstått att frågorna bör ingå som en naturlig del i all verksamhet. Samtidigt konstaterar man att det inte bedrivits jämställdhets- och mångfaldsarbete tillräckligt aktivt.

Handlingsplaner bör innehålla tydliga och konkreta mål för att tydliggöra för medarbetarna vartåt man strävar. Konkreta mål är också lättare att uppfylla och mäta.

Nämndens mål finns angivna men är otydliga. Antalet medarbetare som inte är utsatta för diskriminering eller kränkande behandling ska öka men det framgår inte vad hur situationen ser ut i utgångsläget. Målbeskrivningar i svepande ordalag har en tendens att uppfattas som floskler och kan vara svåra för medarbetare att omsätta i praktiken.

Till nästa revidering av jämställdhets- och mångaldsplanen är det därför önskvärt att målen konkretiseras och görs mätbara. Otydlighet försvårar att planen integreras i det vardagliga arbetet och program gällande våld i nära relation är plötsligt helt i avsaknad av både jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

En stad i världsklass ska naturligtvis vara världsledande i jämställdhets- och mångfaldsfrågan.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011.

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund.

att förvaltningen inför kommande medborgarmöte med tema äldreomsorg i samverkan med aktuella fackförbund gör en kartläggning av huruvida hemtjänsten har tillräcklig tid avsatt för att utföra beviljade insatser

att därutöver anföra följande,

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda ungefär 48,8 Mkr mer för Södermalms stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Vi ser med oro att underhållet av parkerna fortsätter att minska. Det är viktigt att den långsiktiga skötseln kan prioriteras ordentligt. Att många vill vara i Södermalms parker är positivt. Det ställer också krav på stadsdelsnämnden att ha en tydlig och långsiktig planering. En planering som tar krafttag för att hantera ett ökat slitage och som ställer krav på mer genomgående underhållsarbete av parkerna. I den nuvarande planeringen minskar underhållet i budget, samtidigt som behoven ökar väsentligt. En ekvation som inte går ihop alls.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna. Det är viktigt att tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på förskolan. Det är generellt viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Barnens fritid är lika viktig som skolan. Fritidsgårdarnas öppettider ska utökas, och resurser satsas för att de även ska ha öppet sommartid. Även skollokaler ska kunna användas mer effektivt under helger och lov till exempelvis replokaler eller kaféer. Bättre spridning av information om mötesplatser där hbt-ungdomar kan vara sig själva och möta andra i liknande livssituationer. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt tillgänglig för funktionsnedsatta.

Att engagera sig i att ungdomarna på Södermalm får goda förutsättningar att växa upp i en tryggare miljö är viktiga åtgärder för stadsdelens långsiktiga välmående. Det är beklagligt att man i det nuvarande underlaget inte väljer att satsa mer på ungdomarna. Vi vill se fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst- och kultur!

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Maten är där också en viktig fråga. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Innan man beslutar sig för en upphandling ska man dock alltid ha anledning att tro att det kommer bli bättre och gagna verksamheten. Annars ska man låta bli.

Tydliga problem i upphandlingsprocessen har visat sig. Upphandlingarna tar till exempel inte på ett tillräckligt bra sätt hänsyn till tidigare erfarenheter, vilket inte minst visade sig genom att Attendo kunde vinna upphandlingen av nytt boende trots att man misskött sig och inte fick fortsatt förtroende att driva ett tidigare. Även om upphandlingen nu har avbrutits påvisar händelsen ändå allvarliga brister i processen.

Det kan vara möjligt att LOV, lagen om valfrihet är bättre genom att den enskilde kan byta från den leverantör som inte är bra. Men det kräver en hög ribba från staden och stadsdelen när det gäller vad som krävs för att få erbjuda sina tjänster. Annars finns risk att stadsdelen frånhänder sig ett ansvar som man har. Övergripande behövs mer pengar i omsorgen så att utövarna har möjlighet att göra ett bra jobb, med individuell hänsyn och flexibilitet. Och minskad stress. Vi menar att ribban för hemtjänsten är för snävt satt.

Omsorgen av äldre och för personer med svåra funktionsnedsättningar behöver bli bättre och i större utsträckning utgår från den enskilde och de behov den har. Det är det som är viktigt för den enskilde som hon/han vill kunna välja, inte bland olika företag eller utformning av tjänster som man inte kan påverka. Vi anser också att uppföljningssystemen måste bli betydligt bättre och även omfatta de berördas åsikter.

Ett eftersatt område är bostäder till de människor med funktionsnedsättning som behöver särskilda boendeformer. Vi välkomnar att mål formulerats för nytillkomna omsorgslägenheter, men även att man för stadsdelen infört mål om den generella möjligheten att kunna påverka insatsen och bra bemötande.

Vi anser att verksamheten för personliga ombud behöver utökas. Att som i dagsläget enbart ha ett ombud för hela Södermalm är alldeles för lite. Det är också angeläget att ombuden fysiskt finns på södermalm.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg. På Södermalm ser vi tecken på att medarbetarna inom sociala avdelningen är överbelastade. Att en betydande andel har besvär i axlar, nacke, rygg och sömnproblem är sådana signaler, liksom sjukskrivningar. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra deras arbetssituation.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Vi är också kritiska till de svårigheter som ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter har inneburit för människor i behov av försörjningsstöd. De kan bli tvungna att sälja sin lägenhet trots att det innebär stora svårigheter såväl praktiskt som psykiskt och socialt för människor med särskilda behov av stabil livssituation.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

3. Att för egen del framföra följande

En stad i hälsa och arbete

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att skapa en hållbar stad behöver alla Stockholmare vara med och forma staden. Hela staden ska leva. Oavsett var vi växer upp, lever och åldras ska vi ha goda levnadsvillkor. Staden ska också överleva. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga.

Välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett stopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas och avknoppningar och utmaningar stoppas. Vi säger nej till vårdvalssystem inte är förenade med tydliga indikatorer på vårdkvalitet och vårdresultat och som bryter sönder samordning och kontinuitet i vården.

Stadsdelsnämnden skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånare möter politiker och kan kräva politiskt ansvar. Idag är visionen krossad. Vi är nästan tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder, förutom att några stadsmiljöfrågor beslutas lokalt. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vår politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren. Pengarna ska bland annat gå till mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter, kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sociala kooperativ och att SL- kort och Internet ska ingå i försörjningsstödsnormen.

Vi investerar också i simhall i Skarpnäck, kulturcentra på Järvafältet, landskapspark på Årstafältet, större skatepark i Högdalen, multifunktionsanläggningar samt upprustade stadsdelsbibliotek och samlingslokaler i förorterna. Dessutom sänker vi avgifterna i kulturskolan, behåller fri entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, riktar kulturstöd till förorterna och satsar på fler föreställningar med Parkteatern i förorterna.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i alla delar av staden. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” om en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga arbetslösa 18-20 år får läsa in gymnasium med försörjningsstöd. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vår budget leder också till många andra nya jobb, varav en del traineeanställningar för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Komvux förstärks med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och 5 mnkr extra satsas på funktionsnedsatta.

Bostad

De kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp vilket kostar 150 mnkr. All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet ska införas. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill lägga ner Bromma flygplats och bygga en ekostad.

Centrum

Förortscentrumen ska rustas upp. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet. Vi vill lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Staden ska ta fram en plan för återköp av i första hand centrumen i Rinkeby, Tensta och Hässelby Gård.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga. Vi vill utreda hur Rågsveds friområde, Fagersjöskogen, Solbergaskogen, Lillsjön samt Norra och Södra Djurgården kan bli naturreservat, utöver Årstaskogen, Älvjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Vi satsar 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden. Cykel- och gångvägar ska underhållas och snöröjas på ett bättre sätt, framförallt där det brister i förorterna. Förbifarten stoppas och resurserna gå till kollektivtrafik. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i verksamheterna. Maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats i egna kök.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill bland annat satsa på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Alla stadsdelsnämnder ska ha ett utvecklingsarbete för att engagera flera i lokaldemokratin. Personal ska utbildas i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. Vi ska minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Södermalms stadsdelsnämnd

Med Vänsterpartiets budget får Södermalms stadsdelsnämnd 47,6 mkr mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomsikt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och att andra verksamheter inte trängs ut när behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 9,8 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

§ Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn har rätt att gå i förskola, som start på det livslånga lärandet. Här läggs grunden för kunskap i svenska och språkutveckling i andra språk för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan. Genusperspektivet integreras i arbetet. Förskolor uppmuntras att miljöcertifiera sig enligt Grön Flagg. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor i förskolan och regelbundet ta del av professionell kultur. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

I områden med låg inskrivning i förskolan vill vi starta uppsökande verksamhet. Vårdnadsbidraget tas bort. Det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska. Mer resurser fördelas till områden där barn har större behov. Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16).

Rätt till barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Förskolans öppettider ska underlätta för föräldrar att arbeta heltid. Föräldrar som behöver sommaromsorg ska erbjudas alternativ som uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,6 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

§ Ökat öppethållande på fritidsgårdar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar. Motion och rörelse ska främjas.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Ungdomarnas eget skapande och medbestämmande uppmuntras på fritidsgårdarna. Det ska finnas ett verkligt inflytande genom till exempel ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv.

Alla barn 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Vi sänker avgifterna så att flera barn kan åka på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

§ Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor och invånare. Vi vill återinföra kultursekreterare som är en viktig länk för att samordna och förmedla kulturarrangemang till verksamheterna.

Föreningsbidragen ska öka och fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 11,9 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

§ Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

§ Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

§ Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

? Förebyggande verksamhet som inkluderar sociala verksamheter, fysisk aktivitet och fallskadeprevention skall prioriteras

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg.

Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Vi vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 5,5 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling. Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 6,8 mnkr på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige.

§ Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

§ Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

§ Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finns öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 2,1 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

§ Bättre skötsel av parker och grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21- arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut fattas som rör deras vardag. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna. Vi avsätter mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Alla naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med boende samt berörda nämnder och styrelser. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus. Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat. Stadsdelsnämnden har en viktig informerande roll i detta.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,1 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 4,5 mnkr mer på Södermalm än kommunfullmäktige

§ SL-kortet återinförs i normen

§ Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in Internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta skolarbete och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 2,8 mnkr mer på Södermalm än kommunfullmäktige

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

? Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det behövs nya former av arbetsträning för inga vuxna och kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Fler ska få möjlighet att få en offentligt skyddad anställning.

Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.

Beslutsgång forts. votering av beslutspunkt 6

Därefter genomfördes votering om socialdemokraternas beslutspunkt 6 ”att i redovisning och uppföljning särskilja de enskilda verksamheterna utifrån ägarform ex. stiftelse eller kooperativ.”

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S) och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden avslagit beslutspunk 6.

Votering av beslutspunkt 12

Därefter genomfördes votering om socialdemokraternas beslutspunkt 12 ”att arbeta för att införa en gemensam obligatorisk förskolekö.”

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S) och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden avslagit beslutspunk 12.

Votering av beslutspunkt 15

Därefter genomfördes votering om socialdemokraternas beslutspunkt 15 ”att öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten stängt) och en i Sjöstaden.”

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S) och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden avslagit beslutspunk 15.

Votering av beslutspunkt 36

Därefter genomfördes votering om socialdemokraternas beslutspunkt 36 ”att ingen ytterligare upphandling av vård- och omsorgsboende genomförs.”

Ordförande föreslog att de som vill avslå attsatsen rösta ja och den som bifaller attsatsen röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Irmeli Krans (S) och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden avslagit beslutspunk 36.

§8 Medborgarförslag - om tiggeri på Stockholms gator och torg

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 10 november 2011. Dnr 1360-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldraomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med Sodexo AB genom direktupphandling, org.nr 556232-7873 som leverantör av kost till pensionat Hornskroken, Hornskrokens, Katarinagårdens och Kulltorps vård och omsorgsboende inom Södermalm.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Sodexo AB för tiden 2012-02-01 till och med 2012-03-31 avseende pensionat Hornskroken, Hornskrokens och Katarinagården vård och omsorgsboende.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Sodexo AB för tiden 2012-02-01 till och med 2013-01-31 avseende Kulltorps vård och omsorgsboende.

4. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnds avtal med Sodexo avseende kostleveranser löper ut 2012-01-31 och en direktupphandling av kost för äldreomsorgen måste därför ske, i avvaktan på ny upphandling av kost.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2011. Dnr 1402-2011-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), vice ordförande Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att besluta enligt förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver besluta att Södermalms stadsdelsnämnd förbereder en kommande kostupphandling genom att utveckla tydliga kriterier för starkare miljö- och klimatperspektiv i enlighet med vad som anförs nedan,

Hur mat produceras och levereras är mycket centrala frågor för ett bra miljö- och klimatperspektiv. Det är viktigt att råvarorna är ekologiska i så hög utsträckning som möjlig.

Närproducerade råvaror och mat tillagad på plats är att föredra. Då slipper man långa transporter, emballage och eventuella tillsatser i maten. Allt detta har koppling till miljö, klimat och vår hälsa på både kort och lång sikt.

EU:s regelverk behöver inte stå i vägen om kraven i upphandlingar formuleras rätt.

Att maten i äldreomsorgen ska vara god, vällagad och anpassad till de äldres smak och behov är självklart. Mat som lagas på plats brukar föredras av de flesta. Det är vår utgångspunkt att detta ska vara möjligt som alternativ.

§10 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2012

Beslut

1. Till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2012 utses förljande nominerade representanter:

Ledamöter Ersättare

Wolfgang Hed, PRO Sonja Broquist, PRO

Gun Gustafsson, PRO Per Hansson, PRO

Birgit Hindersson, PRO Eliszabeth Ehrby, SPF

Lena Haraldsson, SPF Suzanne Frigren, SPF

Lilian Eriksson, SPF Linnéa Stark, SPF

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under 2012.

Ärendet

PRO, SPF, SPRF och RPG har inkommit med nomineringar. Rådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Mandaten ska fördelas proportionellt i förhållande till organisationens medlemstal i stadsdelsnämndens geografiska område.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2011. Dnr 1401-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Pensionärsorganisationerna nominerar naturligtvis de som de vill till pensionärsrådet. Påtagligt är dock att könsfördelningen är mycket ojämn bland årets kandidater, och har varit det även tidigare.

I alla sammanhang i samhället är det bra med så jämn könsfördelning som möjligt varför vi önskar att förvaltningen tar upp diskussionen med pensionärsorganisationerna om hur man kan nå en jämnare könsfördelning i representationen i pensionärsrådet. Vi vill även att en diskussion förs om hur representationen av personer med utländsk härkomst kan bli bättre.

§11 Uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmet, Sjöstadsgården, Sofiagården, Magdalenagården och Vindragarens vård- och omsorgsboende samt Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus öppna fritidsverksamheter

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmets Sjöstadsgården, Sofiagården, Magdalenagården och Vindragarens vård- och omsorgsboende samt Tellus Fritidscenter och Tanto seniorlokus öppna fritidsverksamheter.

Den samlade bedömningen om verksamheterna är att de boende har möjlighet till inflytande och delaktighet samt får sina beslutade insatser tillgodosedda. Samtliga boenden uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter och stadens riktlinjer utom hälso- och sjukvårdskrav.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011. Dnr 280-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Det är som alltid viktigt att den här typen av uppföljning är tydlig, utförlig och representativ för den verksamhet som avses. I många avseenden är rapporterna målande och tillräckligt heltäckande, men i andra områden finns utrymme för förbättring.

Då problem, klagomål och brister i verksamhet rapporteras är det inte alltid helt klart vilken omfattning dessa har. Hur allvarlig är den incident som rapporteras och vilka konsekvenser finns? Vi har stor förståelse för att det här i vissa avseenden kan vara svårt att förmedla, men då man exempelvis upplyser nämnden om bristfällig läkemedelshantering eller omfattande klagomål, är det också värdefullt om en uppskattning kring vidden av denna rapport kan delges.

Inte minst en konsekvensbeskrivning för de drabbade, men också i förhållande till det ingångna avtal som nämnden har med entreprenören. Det är viktigt att nämnden kan få information om verksamheten bryter mot det ingångna avtalet och i sådana fall också hur allvarligt förvaltningen bedömer att läget är.

§12 Uppföljning av Danvikstulls dagliga verksamhet, Södermalms assistans, Söders korttidshem, Hammarby dagliga verksamhet, Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Beslut

Nämnden godkänner rapporten

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Danvikstulls dagliga verksamhet,

Södermalms assistans och Söders korttidshem som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB, Hammarby dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Attendo LSS AB och Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Prima LSS Konsult i Sverige AB.

Förvaltningens bedömer att brukarna får sina behov av stöd och service tillgodsosedda i de olika verksamheterna. De förbättringsområden som finns kommer att följas upp vid kommande verksamhetsuppföljningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2011. Dnr 275-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

I många avseenden är rapporterna väl kortfattade. Vi skulle gärna se att förvaltningen kunde utveckla vare sig det gäller rapporterade brister eller uppfyllda åtaganden för mervärdespoäng. Vi tror att alla har att tjäna på att en mer målande beskrivning av verksamheterna kan ges till nämnden.

Förvaltningen kan med fördel utveckla stycket där man ger sin samlade bedömning, för att också inbegripa mjuka värden och en riktig helhetsbedömning. Här kan exempelvis väsentliga delar av måluppfyllelse beskrivas i text och avtalsuppfyllelsen förklaras bättre.

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1826/2011

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Den 1 augusti 2010 infördes en ny bestämmelse i Föräldrabalken som reglerar det som tidigare var domstolens beslut om kontaktperson vid umgänge. Domstolen får, när den fattar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor till­sammans med, besluta att det vid umgänget ska närvara en person som socialnämn­den utser s.k. umgängesstöd (6 kap 15 c § första stycket FB, SFS 2010:740).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 november 2011. Dnr 1116-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen

Remiss från AB Storstockholms lokaltrafik och trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad fått ett förslag till spårvägs- och stomnätsstrategi för den centrala delen av Stockholmsregionen på remiss. Förslaget omfattar stomlinjenätet i den centrala delen av regionen fram till år 2030.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2011. Dnr 1388-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelar att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför sin egen del följande:

Den blåa tunnelbanelinjen bör förlängas över Sjöstaden och till Nacka. Detta skulle ge en väsentligt bättre kollektivtrafikförsörjning för östra Södermalm och Sjöstaden samt bidra till att avlasta Slussen.

Trafikunderlaget längs 4:ans busslinje motiverar väl att man ersätter denna med en spårvagnslinje.

Tvärbanan bör på sikt förlängas norrut genom en tunnellösning så att man får en förbindelse med Värtan, Universitetet och den norra tvärbanan.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Emma Petersson (C) enligt följande:

Vi ställer oss bakom förvaltningens utlåtande, men skulle vilja utveckla det ytterligare. Vi kan med glädje konstatera att Södermalm, Hammarby Sjöstad och Stockholm kommer att fortsätta att växa. I Hammarby Sjöstad kommer det t.ex. att byggas nya bostäder vid Fredriksdal och på Södermalm kommer det att byggas bl.a. 1000 nya lägenheter i kvarteren Persikan (SL:s nuvarande bussdepå) och Fikonet. På Årstafältet och i Slakthusområdet planeras ny bebyggelse och tusentals nya bostäder. Fler invånare ställer krav på en bra, tillgänglig och utvecklad kollektivtrafik.

Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd är positiva till att tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården vidare mot Nacka via Södermalm, Hammarby Sjöstad och Sickla. Det skulle betyda förbättrade kommunikationer för de boende och verksamma på Södermalm och i Hammarby Sjöstad samtidigt som fler skulle välja att åka kollektivt.

I förslaget till spårvägs- och stomnätsstrategi nämns att det ska finnas tunnelbanestationer på både Östra Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Vi skulle vilja lyfta tanken om en gemensam tunnelbanestation för Östra Södermalm och Hammarby Sjöstad som är belägen under Hammarby Sjö med uppgångar vid Sickla udde samt vid de nuvarande färjelägena vid Norra Hammarbyhamnen, Lumabryggan och Henriksdalshamnen. En sådan lösning borde vara enklare och billigare samtidigt som en underjordisk passage mellan Norra Hammarbyhamnen och Hammarby Sjöstad skulle skapas.

Vidare vill vi betona vikten av bra förbindelser från Hammarby Sjöstad till Slussen och Sickla. Bra kommunikationer är viktigt. Fler invånare, nya stora bostadsområden i närheten av Gullmarsplan och en förlängning av den blå tunnelbanelinjen kommer innebära att trycket på Gullmarsplan och T-centralen ökar medan trycket på Slussen minskar. Redan idag är det trångt vid Gullmarsplan och T-centralen. Många av de boende på Södermalm och i Hammarby Sjöstad använder idag bilen för att åka till Sickla och dess köpkvarter p.g.a. dåliga kollektiva förbindelser. Bättre kollektiva förbindelser skulle leda till mindre biltrafik.

Genom att koppla ihop Tvärbanan med Saltsjöbanan och ansluta Slussen till Tvärbanan/Saltsjöbanan genom en separat bana skulle en effektiv och enkel spårlösning skapas. Banan mellan Slussen och Tvärbanan/Saltsjöbanan skulle kunna gå till stor del på befintliga spår.

Vi skulle också vilja lyfta fram betydelsen av en Östra länk/Österleden. En Östra länk skulle innebära att en ringled runt Stockholm blir komplett och skulle ha stor betydelse för Södermalm. Tillsammans med en utbyggnad av tunnelbanan skulle det bli färre bilar och bättre luftkvalitet på Södermalm samtidigt som utrymme frigörs på Södermalm och Stadsgården för exempelvis bostäder och spårtrafik. På Östra länken skulle kollektivtrafik i form av busstrafik kunna gå som skulle avlasta den hårt belastade röda tunnelbanelinjen och minska restiden från de östra delarna av Stockholm till Ropsten, Norra Djurgårdsstaden och campusområdena.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet vill påpeka vikten av att den föreslagna planen har som mål att andelen som väljer kollektivt resande i Stockholm ökar. Vi saknar den ambitionen i det nuvarande underlaget.

Vi är samtidigt positiva till att spårvägs- och stomnätsstrategin tagits fram och att den nu skickas på remiss till berörda förvaltningar och övriga länskommuner. Vi vill påpeka att strategin saknar båtlinjer, vilka med fördel skulle kunna bidra till ett utökat stomnät. Därför är det önskvärt att strategin kompletteras med båtlinjer och bryggor vid strategiska knutpunkter.

Stomnätsstrategins inriktning ligger väl i linje med Miljöpartiets politik att stombusslinjerna ska byggas ut till ett sammanhängande nät som i framtiden kan trafikeras med spårvagnar. Fler nya linjer, nya vagnar och ny teknik ska göra det attraktivt och enkelt att resa kollektivt.

Det är viktigt att staden redan nu säkrar kollektivtrafikens framkomlighet genom att skapa ett jämnt trafikflöde genom utbyggnad av busskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Staden ska alltid planeras utifrån prioritetsordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Möjligheten till medtagande av cykel i kollektivtrafiken måste bli bättre.

Det finns olika idéer som berör Saltsjöbanans framtid. Vi vill framhålla hur viktigt det är för boende i stadsdelen att direkt från Slussen kunna ta sig via Saltsjöbanan bland annat ut till den natur som erbjuds i Nacka. Enligt vad vi erfar är banan mycket uppskattad i sin nuvarande utformning och funktion och är något vi vill värna om.

§15 Motion (2011:52) om Peak Oil

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Per Bolund (MP) på remiss. I motionen beskrivs att ett ökande antal experter varnar för en minskad oljeproduktion inom det kommande decenniet (Peak Oil). Det skulle påverka transporter, sjukvård, distribution av mat, social sammanhållning och offentliga tjänster i grunden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 november 2011. Dnr 1174-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

Att därutöver anföra,

Det är viktigt att den arbetsgrupp motionen föreslår kan tillsättas men också att vi alla på alla nivåer aktivt medverkar för att minska de negativa effekter som Peak Oil kommer att orsaka. Det är alltför lätt att glömma att mycket också kan göras för det här ändamålet på lokal nivå.

Ett sunt miljö- och klimatperspektiv med hållbarhet i fokus bör självklart också genomsyra även stadsdelsförvaltningens agerande och beslut så att en så tidig omställning som möjligt sker när det gäller till exempel mat, miljö, transporter.

Ekologisk, närodlad mat som inte kräver långa resurskrävande transporter och dessutom tillagas på respektive enhet är något som gynnar oss alla och borde varit ett måste för länge sedan.

På stadsdelsnivå finns alla möjligheter att påverka, exempelvis genom att ställa tydliga krav på ett bra miljö- och klimatperspektiv i våra upphandlingar och i uppföljning av verksamhet. Inte minst saknar vi ofta en mer genomgående uppföljning av energianvändning.

§16 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Remiss från kommunstyrelsen dnr 321-1809/2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadsledningskontoret har remitterat förslag om revidering av ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” till förvaltningen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2011. Dnr 1293-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens svar på remissen och anför för egen del följande:

Stadsledningskontoret bör snaras återkomma med ett förslag på att organisera en gemensam kö till barnomsorg. Detta är det enda sättet att åstadkomma ett rättvist och smidigt kösystem.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) enligt följande:

Såväl socialdemokraterna i Södermalms stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsförvaltning och stadens revisorer har tidigare understrukit vikten av att införa en gemensam obligatorisk förskolekö. Det är mycket bra att förvaltningen har ett flexibelt förhållningssätt och även tidigare gett föräldrar möjlighet att tacka nej till vissa inriktningar och ändå behålla garantin.

Då vi har ett gemensamt finansierat förskolesystem bör förskolor med speciella inriktningar anslutas till den gemensamma kön. Men förvaltningen bör även i framtiden ge föräldrar möjlighet att tacka nej till dessa. Det är viktigt att det är föräldrar och barns valfrihet att välja förskola som står i centrum och inte tvärtom.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet utgår ifrån att föräldrar inte endast meddelas via webben att deras barn erhållit förskoleplats. Vi ställer oss också tveksamma till att minska antalet dagar man har på sig att svara då man har blivit erbjuden en plats. I synnerhet när så väsentliga förändringar av systemet genomförs samtidigt, finns det en uppenbar risk att de föreslagna förändringarna inte hinner utvärderas ordentligt.

Förvaltningen bör ha en beredskap för de som inte har tillgång till en dator eller har god datorvana. Självklart måste förvaltningen då också förvissa sig om att meddelande om den lediga platsen nått föräldrarna innan platsen tillfaller nästa köande.

Vi saknar också en uttalad ambition om att se till geografisk tillgänglighet och närhet till åtminstone ett av de föreslagna alternativen.

§17 Förslag till kulturvision 2030

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Kulturförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram en strategisk plan för kulturen i Stockholm, Kulturvision 2030. Kulturnämnden beslutade att i huvudsak godkänna förslaget med vissa tillägg till planen 2011-06-14. Förslaget har remitterats till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsens kultur och fastighetsrotel. Förslaget innehåller en långsiktig vision om kulturområdet till 2030 som efter godkännandet ska införlivas i kommande budgetprocess.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 november 2011. Dnr 1171-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden beslutade bordlägga ärendet till sammanträdet den 2 januari 2012.

§18 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Socialnämnden har haft i uppdrag att ta fram ett program för kvinnofrid – våld i nära relationer 2012 - 2014. Det ska bli stadens styrdokument och omfatta alla nämnder och styrelser. Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till program 2011-10-27. Programmet har remitterats till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsens rotel VII.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 november 2011. Dnr 1330-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Emma Petersson (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

Att därtill yrka återremiss för att vidareutveckla mål och indikatorer enligt vad som anförs nedan,

Som titeln visar fokuserar programmet på Kvinnofrid som en del av våld i nära relationer. Det är bra att detta görs, men viktigt är också att särskild analys och handlingsplan görs för annat våld i nära relationer. Det gäller män som utsätts för våld i nära relationer. Men även hedersrelaterat våld och andra som kan omfattas av närståendebegreppet.

Transpersoner ingår programmets målgrupp. Det kan för gruppen transpersoner te sig lite märkligt att inbegripas i målgruppen ”kvinnor som utsatts för våld i nära relationer” eftersom begreppet i transpersoner inbegriper en bredd av personer av båda könen. Men vi förutsätter att man menar att hela gruppen ingår.

Indikatorerna säger väldigt lite om vad de innehåller och vilken kvalitet de är. T ex antal män i målgruppen som erbjudits insatser. Vilken typ av insatser? Det skulle kunna handla om så vitt skilda saker som telefonkontakt vid önskemål eller ett gediget antivåldsprogram. Vi vill se indikatorer som tar sin utgångspunkt i kvalitet och resultat i stället för kvantitet. Programmet bör revideras för att bli bättre på den punkten.

Det är mycket bra förebyggande arbete också är tänkt att ingå i programmet. Man skriver att det bland annat handlar om att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. Men för att det verkligen ska bli något av det behövs även mål och indikatorer på detta område. Annars riskerar det att mest bli tjusiga ord i ett program.

Reservation

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens svar på remissen och anför för egen del följande:

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) enligt följande:

Vi socialdemokrater är positiva till programmet med anledning av att antalet polisanmälningar gällande misshandel av kvinnor har ökat med nästan 100 fall på ett år på Södermalm. Förra året anmäldes 649 fall av misshandel av kvinnor på Södermalm, året innan var antalet motsvarande anmälningar 555 stycken. Utöver dessa anmälningar finns det ett högt mörkertal gällande kvinnor och barn som lever med våld i nära relation. Det s.k. mörkertalet uppskattas vara ca 80 % enligt Brå, det innebär att svindlande många medborgare på Södermalm och i Stockholms stad utsätts för våld av sin partner. Det vanliga är att våldet inte kommer till myndigheternas kännedom och möjligheter till hjälpinsatser från samhällets sida begränsas.

Det finns inga studier som visar att våld i samkönade relationer är färre. Däremot finns det studier som visar att mörkertalen är högre och där homosexuella vittnar om olika hinder för att söka hjälp från samhällsorganen. Orsakerna som anges är oron för fördomar och bemötande, föreställningen om låg hbt-kompetens bland de anställda och påfrestande komma-ut-processer. Därför har det ett starkt symboliskt värde att tydligt signalera att hjälp finns att få även för den som lever i en samkönad relation. Det är ett effektivt sätt att nå en särskilt utsatt grupp människor som är ovana vid att bli synliggjorda.

Bl.a. med anledning av ovanstående tycker vi socialdemokrater att det är olyckligt att man avgränsar målgruppen för programmet med hänvisning till att kunskapen om att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Det får till följd att

- barn som växer upp inom heteronormativa relationer exkluderas och har inte samma möjligheter till hjälpinsatser från samhället och får följaktligen sämre förutsättningar för sin framtid

- man försakar möjligheten att öka kunskapen om våld i samkönade nära relationer, dess mörkertal och omfattning som samhällsproblem

- man försakar möjligheten till kunskapen om män som utsätts för våld i nära relationer och dess omfattning

Det är inte förenligt med idén om att alla ska ha samma möjligheter till samhällsinsatser och motsäger stadens ambitioner att mångfaldsperspektivet ska ingå som en självklar del av Stockholms stads styrning. Det motsvarar heller inte stadens egen uppfattning av att vara en nyskapande stad av världsklass.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering – HoneyHoeny, Folkungagatan 59, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00 eller 11.00 – 02.00 fredag och lördag i restaurangen på Honey Honey, Folkungagatan 59, 116 22 Stockholm

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

F 59 i Stockholm AB ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Honey Honey, Folkungagatan 59, 116 22 Stockholm där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 eller 11.00 – 02.00 fredag och lördag samt dag före helgdag i restaurangen. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 01.00 måndag till söndag i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2011. Dnr 1432-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Azafran, Långholmsgatan 40-42, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden före­slår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 00.00 på uteserveringen på Azafran, Långholmsgatan 40-42, 117 33 Stockholm

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Jifs Bar AB ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för restaurang Azafran, Långholmsgatan 40-42, 117 33 Stockholm där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 00.00 på uteserveringen. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 november 2011. Dnr 1438-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Beviljat stadsbidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Ärendet

Förvaltningen har sökt projektmedel tillsammans med Landstinget, Socialpsykiatriska enheten, Södermalms Gamla stan (SPE) för att bygga upp en gemensam kunskapsbas som bygger på brukarens medinflytande. Förvaltningen har sökt 1487800 kronor för åren

2011 – 2013 varav 284400 avsåg 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 15 november 2011. Dnr 893-2010-1.2.6.

§22 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av Äldreförvaltningen fått i uppdrag att utföra avtalsuppföljningar av utförare av kundval för hemtjänst.

Uppföljningen sker utifrån Äldreförvaltningens mall ”Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad”. Uppföljningen sker löpande under året och anmäls till nämnden två gånger per år, juni- och decembernämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 22 november 2011. Dnr 1405-2011-1.1.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Uppföljningen av utförare är mycket schematisk. De flesta verksamheter har fått kryss i de rätta rutorna. Utrymmet för kommentarer är tomt i de allra flesta fall. Anmärkningsvärt är också att det inte i någon av alla de hemtjänstföretag som följts upp finns någon markering i rutan: ”Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast: ” Samtliga utförare anses uppfylla de krav som staden ställer på verksamheten och inte någon behöver bättra sig på någon enda punkt. Vi finner det svårt att tror att det är så i praktiken.

När det gäller brukarinflytande så har i princip samtliga fått kryss i rutorna som handlar om att 1) information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål 2) Redovisning finns för inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa 3) Lokala rutiner finns för att staden på begäran kan få redovisat vilka synpunkter och klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits. I kommentarsfältet som följer är det med något undantag genomgående tomt.

Vilken typ av klagomål som inkommit och hur man hos respektive utförare hanterar dessa är viktig information. Något sätt att fånga in brukarnas åsikter anser vi är högst angeläget. Likaså personalens synpunkter som kan ge en annan bild än verksamhetschefens. Vi får veta mycket lite om vad som i praktiken fungerar bra eller dåligt.

Informationen till nämnden är torftig och nämnden riskerar med nuvarande system abdikera från ansvaret för hemtjänstfrågor genom att inte följa upp annat än den basala strukturen.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Rapporten visar att hemtjänstorganisationen på Södermalm är djupt splittrad med verksamheter som ibland omfattar ett stort antal boende och i andra fall några enstaka med betydande skillnader när det gäller utbildad personal. Kundvalsmodellen gör det svårt för nämnden att garantera en tillfredsställande kvalitet på verksamheten och att garantera en bra arbetsmiljö för den personal som arbetar.

§24 Utredning med anledning av rapport om risk för allvarligt missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah) inom Högalids hemtjänst

Ärendet

I detta ärende behandlas en rapport om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) daterad

2011-10-27.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 24 november 2011. Dnr 1309-2011-1.2.2.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V). Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet:

De förhållanden som redovisas i denna rapport och i tidigare rapporter är oacceptabla och förvaltningen bör återkomma med förslag om tydligare rutiner för att övervaka kvalitén inom hemtjänsten och äldreomsorgen.

§25 Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

Ärendet

En undersköterska på en enhet svarade inte på de larm som hon fick på sin sökare och hade ansvar för. Helgsamordnaren uppmärksammade det inträffade på ett tidigt stadium och säkerställde att övriga medarbetare fortsättningsvis tog hand om undersköterskans larm.

Händelsens allvarlighetsgrad bedöms som måttlig och sannolikheten för upprepning som mycket liten varför ärendet inte anmäls till Socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 17 november 2011. Dnr 1173-2011-1.2.2.

§26 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § SoL

Ärendet

Enligt SOSFS 2011:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, ska yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet informera beslutande nämnd om verksamheten gjort en anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen.

Information om anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen har inkommit från Aleris hemtjänst, Västra.

Förvaltningen anser att de redovisade vidtagna och planerade åtgärderna bör förhindra att liknande händelser upprepas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 23 november 2011. Dnr 1407-2011-1.2.2.

§27 Anmälan om ”Ansökan om statsbidrag för att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom”

Ärendet

Som ett led i regeringens satsning på insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre har Socialstyrelsen fått nio olika uppdrag för 2011. Ett av regeringens uppdrag är att Socialstyrelsen i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ska fördela och betala ut 25000000 kronor till ett antal kommuner som i nära samarbete med respektive landsting under perioden 2012 – 2014 utvecklar och prövar modeller för hur de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdomar kan implementeras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 29 november 2011. Dnr 1441-2011.1.6.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

”Södermalms Hemtjänst AB bedriver sedan 2011-01 ett projekt för att möta behoven av demensvård i ordinärt boende” och presenterar därför en specificerad budget på cirka tre miljoner.

Miljöpartiet saknar en post för kostnaden för sjukgymnast till och i projektet. Finns den personen redan där eller är det något man han förbisett?

Med tanke på hur tung all vård i hemmet är för personalen (exempelvis med förflyttningar och lyft) men också det stora antal fallolyckor som redovisas inom vården är behovet av sjukgymnast ett måste. Vi tycker att det är synd att detta behov inte har blivit uppmärksammat .

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden den 8 november till den 1 december 2011.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 29 november och den 7 december 2011.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 11 från den 5 december 2011.

§31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll nr 11 från den 6 december 2011.

§32 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Utbildningsförvaltningen/Lugnets skola, gällande drift av den kommunala förskolan i Lugnsets skola.

Dnr 1472-2011-2.2.1.

§34 Information från förvaltningen

Demonstrationer

På Nobeldagen den 10 december genomfördes Salemmarschen och fyra motdemonstrationer i Stockholms innerstad. Demonstrationerna medförde höjd beredskap både för polisen och för förvaltningen. Förvaltningens insatser fungerade bra och förvaltningen har haft ett uppföljningsmöte för att utvärdera insatserna.

Lex Sarah

Nämnden informerades om en rapport enligt lex Sarah. Rapporten handlar om bemötande. Efter att avdelningschef avslutat utredningen anmäls ärendet till stadsdelsnämnden.

Dnr 1425-2011-1.2.2.

Tomas Tranströmer

I en skrivelse från den 27 oktober gav nämnden förvaltningen i uppdrag att föreslå hur Södermalms stadsdelsnämnd på ett lämpligt sätt kan fira och hedra att Tomas Tranströmer fått Nobelpriset i litteratur. Bland andra är kulturförvaltningen involverad i frågan och förvaltningen avvaktar vidare besked därifrån.

Förskolekön

Den 14 december hade förvaltningen bjudit in föräldrar med barn i förskolekön till ett möte i Sjöstadsskolan.

§35 Övriga frågor

Gällande rutiner för uppföljning av verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för

Erik Malm m.fl. (MP) gav en skrivelse till nämnden och föreslog att den lämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att bereda skrivelsen

Skrivelse

”Gällande rutiner för uppföljning av verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för

Miljöpartiet vill inledningsvis säga att det i många avseenden är positivt att man i rapporter och uppföljning av verksamheter har högt i tak och att man vågar rapportera om fel och brister.

Vi ser dock att det finns utrymme för förbättring och vill med den här skrivelsen framföra några områden där vi vill att förvaltningen ser över rutinerna.

Ett generellt problem med rapporter är just gällande omfattningen av de rapporterade klagomål och bristerna från olika verksamhetsområden. Givetvis är det inte alltid bra att skriva för mycket, men vi efterfrågar en något mer omfattande rapportering när allvarliga frånsteg från ingångna avtal med entreprenörer är att befara. Då bör man i mer detalj kunna se över hur allvarlig incidenten som rapporteras är och vilka konsekvenser som följer?

Vi skulle gärna se att förvaltningen kunde utveckla vare sig det gäller rapporterade brister eller uppfyllda åtaganden för mervärdespoäng. Vi tror att alla har att tjäna på att en mer målande beskrivning av verksamheterna kan ges till nämnden.

Det är viktigt att nämnden kan få information om verksamheten bryter mot det ingångna avtalet och i sådana fall också hur allvarligt förvaltningen bedömer att läget är, vår bedömning där är att förvaltningen ofta skulle kunna utveckla stycket där man ger sin samlade bedömning, för att också inbegripa mjuka värden och en riktig helhetsbedömning. Här kan exempelvis väsentliga delar av måluppfyllelse beskrivas i text och avtalsuppfyllelsen förklaras bättre. I det avseendet gäller det alltså såväl negativa som positiva nyheter till nämnden.

Dessutom borde uppföljning av verksamhet också kunna innehålla en hållbarhetsdel som exempelvis kan rapporer om energianvändning samt vilka miljö- och klimatmässiga åtgärder som har vidtagits eller som möjliga förbättringsområden.

Debatt om äldreomsorgen

Anders Göransson (S) har föreslagit ordförande Christoffer Järkeborn (M) att de kallar till en debatt om äldreomsorgen.

Christoffer Järkeborn (M) ansåg att alla partier ska vara med och att debatten genomförs vid ett medborgarmöte. Gruppledarna avgör när medborgarmötet ska genomföras.