Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-19

Sammanträde 2012-01-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

8 Medborgarförslag, skateboardåkning i Hammarby sjöstad

9 Medborgarförslag om Björns trädgård

10 Medborgarförslag om en upprustning av Björns trädgård

11 Medborgarmöten som stärker demokratin genom dialog och uppföljning

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 1433-2011-1.2.4.

12 Fler och mer tillgängliga toaletter

13 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Åtgärder för en trygg äldreomsorg på Södermalm
Dnr 1436-2011-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av Svärdet och Värjan

Remissärenden

15 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Annas Lax AB, Lugnets Allé 44, 120 66 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1505-2011-1.5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

16 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen SoL (lex Sarah) inom Sociala avdelningen.

17 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom avdelningen för äldreomsorg

18 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

22 Anmälan av förtroenderådens protokoll

23 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

25 Information från förvaltningen

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 januari 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 15 december justerat den 20 december 2011.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2012.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 december 2011.

Paragrafen är sekretessskyddad.

§8 Medborgarförslag, skateboardåkning i Hammarby sjöstad

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 12 december 2011. Dnr 1486-2011-1.2.4.

§9 Medborgarförslag om Björns trädgård

Beslut

Stadsdelsnämnd avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnd har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan med staket i Björns trädgård på den befintliga gräsytan då denna enligt förslagsställaren används i liten omfattning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 december 2011. Dnr 1219-2011-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Förslaget innebar att avslå förvaltningens förslag. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes av Anders Göransson m.fl. (S)

Ordförande föreslog att den som vill bifalla förvaltningens förslag till beslut röstar ja och den som vill avslå densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Peter Singer (FP) och Britt Haselwanter (M)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S) och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag och istället anföra följande:

Vi är positiva till medborgarförslaget och vill därför ge förvaltningen i uppgift att ta fram ett förslag på en konstgräsplan, med tillägget att de också ska undersöka möjligheten att kombinera konstgräset med en konstfrusen isbana på vintern.

I medborgarförslaget beskrivs hur Björns trädgård de senaste åren genomgått en stor förändring och att barn och ungdomar i allt högre utsträckning dominerar platsen. Nya verksamheter, ex. skateboardanläggningen, har inneburit att området blivit både mer varierat och trevligare. Samtidigt slås föreslagsställaren över hur lite gräsdelen används och att det inte sker någon aktivitet där. Vi delar den åsikten. Vi tror dessutom att ett bra sätt att utveckla vårt gemensamma vardagsrum är att satsa på positiva verksamheter.

I sitt svar anför förvaltningen att det redan finns en plan i Droskan, vid Katarina skola på Tjärhovsgatan, och att området därmed skulle vara försörjt när det gäller konstgräsplaner. Vi menar att den argumentationen är något snäv. Med vårt förslag skulle den befintliga planen kunna bli bokningsbar för knattefotbollsföreningarna på Söder, vilka lider svår brist på plantider. Samtidigt som den nya enbart används för spontanfotboll, med en attraktion bortom närområdet.

Andra argument för att avslå förslaget är att det innebär en estetisk och gestaltningsmässig försämring. Platsens ”gröna golv” försvinner. Vi kan, till viss del, hålla med om detta. Dock menar vi att en konstisbana skulle tillföra kvaliteter vintertid. Tar vi dessutom ett större grepp på området så skulle den ur estetisk synvinkel rätt tveksamma isbanan på Medborgarplatsen kunna tas bort.

Till sist, ingen annan stadsdel i Stockholm är så förknippad med fotboll som Södermalm. Därför vore det både fint och passande om dess hjärta hade en fotbollsplan.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet anser att bedömningen om att behålla och stärka den gröna profilen för Björns trädgård är en prioriterad fråga, men tycker inte att detta skulle stå i ett motsatsförhållande till en anläggning som gynnar fysisk aktivitet. Vare sig detta i slutändan är en basketplan eller kanske en utomhusanläggning.

§10 Medborgarförslag om en upprustning av Björns trädgård

Beslut

Stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att rusta upp Björns trädgård med syftet att göra parken attraktivare, tillgängligare och tryggare. Med anledning av att flera berörda nämnder under hösten fattat ett gemensamt utredningsbeslut om att på sikt utveckla Medborgarplatsen och omkringliggande parkytor, ska förvaltningen tillsammans med trafikkontoret under år 2012 ta fram ett program för en utveckling av Björns trädgård.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 december 2011. Dnr 374-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet delar förvaltningens uppfattning i stort i det här ärendet. De grundläggande frågorna om tillgänglighet, trygghet och en grön profil är också saker som vi utan vidare kan skriva under på. Till detta vill vi dock anföra att en oerhört viktig aspekt i att få verklig tillgänglighet – och därigenom trygghet – för området är att få bort den stora mängden biltrafik som idag delar området mitt itu.

Ökad belysning är viktigt, men det är inte hela svaret. Kan vi få bort biltrafiken från området kommer tillgängligheten öka väsentligt med förbindelser mellan Medborgarplatsen och det gröna inslaget genom Björns trädgård.

Vi vill i sammanhanget peka på vikten av dialog med medborgarna under arbetet med ”Södermalms hjärta” - projektet som pågår för att utveckla Medborgarplatsen och omkringliggande parker .

§11 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden lämnade 24 november 2011 en skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) till förvaltningen för beredning. Skrivelsen handlar om formen för nuvarande medborgarmöten och hur de genom dialog och uppföljning skulle kunna stärka demokratin.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 december 2011. Dnr 1433-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Fler och mer tillgängliga toaletter

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Södermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att i enlighet med vad som föreslås i redovisningen undersöka möjligheterna för staden att öka tillgången till toaletter för allmänheten genom att ställa krav vid uthyrning av lokaler, villkora upplåtelsetillstånd och se över möjligheten till särskilda avtal medverksamhetsutövare.

Därutöver anförde nämnden följande:

Förvaltningen har gjort en väl genomförd utredning om läget när det gäller tillgången till toaletter inom stadsdelen och på vilket sätt den kan förbättras. Skrivelsen innehåller även kreativa och bra förslag om vad staden kan göra på andra områden för att öka tillgången.

Eftersom åtgärderna ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde bör förvaltningen ges i uppdrag att på lämpligt sätt undersöka dessa vidare med staden. En återkoppling i ärendet önskas.

Ärendet

I en skrivelse av Erik Malm (MP) med flera beskrivs att det i de flesta parker saknas toaletter. I skrivelsen föreslås att stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten att inrätta fler tillgängliga toaletter på Södermalm som är öppna dygnet runt, både i anslutning till parker, men också i övrigt i stadsdelen. I skrivelsen framhålls även att det bör vara gratis att använda offentliga toaletter vilket det finns exempel på i andra länder.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2011. Dnr 1434-2011-1.2.4

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S), Gunnar Ågren (V), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Peter Singer (FP) lade ett eget förslag till beslut.


Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Det är med glädje vi tar del av protokollet från rådet för funktionshinderfrågor, där man framfört behovet av fler bemannade rymliga och tillgängliga toaletter. Vi förutsätter att det här är något som tas upp inom ramen för Södermalms hjärta.

§13 Åtgärder för en trygg äldreomsorg på Södermalm

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämndledamoten Erik Malm m.fl. (MP) har lämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden 2011-11-24 med förslag på beredning av förvaltningen. För att ge en trygg äldreomsorg på Södermalm redovisar förvaltningen åtgärder och synpunkter som svar på skrivelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 januari 2012. Dnr 1436-2011-1.2.4

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att förvaltningen återkommer under våren till nämnden med en skriftlig redogörelse över genomförda besök, oanmälda som anmälda och vad som framkommit vid dessa besök

Det är positivt att förvaltningen tar de här frågorna på allvar och delar vår bedömning att ett skyndsamt agerande är viktigt. Vi ser gärna att man redovisar det här ärendet särskilt till nämnden under våren 2012.

§14 Uppföljning av Svärdet och Värjan

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av gruppbostäderna Svärdet och Värjan som drivs i egen regi av Carema Care AB. Resultatet av uppföljningen visar på ett antal brister och förbättringsområden, även om brukarnas behov av stöd och service i dagsläget tillgodoses. Förvaltningen bedömer att gruppbostäderna i nuläget inte uppfyller de krav och mål som kan ställas enligt gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade individavtal.

Carema Care AB ska senast den 31 mars 2012 visa att man vidtagit åtgärder avseende angivna förbättringsområden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2011. Dnr 1399-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Uppföljningen visar att Carema Care AB inte uppfyller de krav och mål som kan ställas enligt gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade individavtal.

Vi anser det allvarligt att utsätta medborgare med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd för en verksamhet som får så allvarlig kritik. Vi förutsätter därför att förvaltningen påskyndar kravet på Carema att vidta de åtgärder som behövs. Om förbättringar inte sker skyndsamt, förutsätter vi också att förvaltningen tar initiativ till att avtalet med Carema kommer att sägas upp.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Det är positivt att förvaltningen har gjort en så grundlig utredning i det här ärendet, även om resultatet är minst sagt oroväckande. I synnerhet är givetvis bristen på sammanställning av klagomål och synpunkter samt vilka åtgärder som vidtagits för dessa särskilt talande och något som behöver åtgärdas omgående.

Vidare vill vi särskilt understryka behovet av en ordentligt fungerande rutin på natten för gruppbostäderna. Vi saknar en kommentar om hur man följer upp just den här delen av verksamheten i rapporten.

I övrigt ser vi fram mot att åtgärder vidtas och att tryggheten i gruppbostäderna säkerställs.

§15 Ny förskolepaviljong vid Eurenii förskola, Skånegatan 118

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att från PCS Projektservice AB beställa en förskolepaviljong för uppställning intill Eurenii förskola, på i ärendet redovisade villkor.

2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrningen av paviljongen.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Behovet av förskola är större än tidigare prognos visat. Därför föresås att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en paviljong intill Eurenii förskola, på Skånegatan 118.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2012. Dnr 97-2012-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden föreslår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende serveringstiden 10.00 – 22.00 och föreslår serveringstiden
    11.00 – 22.00 inomhus på Annas Lax AB, Lugnets Allé 44,
    120 66 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Annas Lax AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Annas Lax AB, Lugnets Allé 44, 120 66 Stockholm. Ansökt serveringstid är 10.00 – 22.00 inomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2012. Dnr 1505-2011-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen SoL (lex Sarah) inom Sociala avdelningen.

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Rapporterad händelse innebär inte allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen anmäls inte till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Medarbetare vid utförarenheten för socialpsykiatri har lämnat in en lex Sarah-rapport rörande handläggningen inom socialpsykiatrin.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 22 november 2011. Dnr 1363-2011-1.2.2.

§18 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Rapporterad händelse innebär inte allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen anmäls inte till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Enhetschef vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende som drivs i kommunal regi har inkommit med en rapport om lex Sarah rörande två kvinnor på boendet som blivit bestulna på kontanter. Händelserna är polisanmälda och kvinnorna har kompenserats ekonomiskt.

Händelsernas allvarlighetsgrad bedöms som måttlig och sannolikheten för upprepning som liten varför ärendet inte anmäls till Socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat anmälan i ett anmälningsärende från den 27 december 2011. Dnr 1234-2011-1.2.2.

§19 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 2 december 2011 – 5 januari 2012.

§20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 1 från den 9 januari 2012.

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 13, 22, 27, 30 december 2011 och den 10 januari 2012.

§21 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 1 från den 10 januari 2012.

§22 Anmälan av förtroenderådens protokoll

Anmäldes protokoll från:

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus förtroenderåd den 22 november 2011.

Temabo förtroenderåd vid vård- och omsorgsboenden den 22 september 2011.

§23 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förvaltningschef

3.5 Fastställande av lön vid ändrade arbetsuppgifter, biståndshandläggare, stöd och service funktionsnedsättning beställare

3.5 Fastställande av lön vid ändrade arbetsuppgifter, socialsekreterare, enheten för vuxna

3.5 Fastställande av lön vid ändrade arbetsuppgifter, socialsekreterare, enheten för vuxna

3.5 Fastställande av lön vid ändrade arbetsuppgifter, socialsekreterare, enheten för vuxna

3.23 Avgångsersättning, dnr 1530-2011-2.3.4.

3.23 Avgångsersättning, dnr 1531-2011-2.3.4.

§25 Information från förvaltningen

Lex Sarah

Nämnden informerades om nio rapporter enligt lex Sarah. Fem rapporter rör stöd och service till funktionsnedsatta (LSS) och fyra rapporter rör äldreomsorgen. Efter att avdelningscheferna avslutats utredningen anmäls ärendena till stadsdelsnämnd.

Dnr 1521-2011-1.2.2. Dnr 1522-2011-1.2.2. Dnr 1523-2011-1.2.2.

Dnr 1500-2011-1.2.2. Dnr 16-2012-1.2.2. Dnr 1554-2011-1.2.2.

Dnr 1538-2011-1.2.2. Dnr 1547-2011-1.2.2. Dnr 26-2012-1.2.2.

Fritidsverksamhet

I slutet av februari startar Fryshuset en fritidsverksamhet.

Fritidsgården Duvnäsgatan

Sen en tid tillbaka har det varit oroligt vid fritidsgården Duvnäsgatan. Grannar har också rapporterat att de upplevt oro. Lugna gatan, som är en del av fryshuset, kommer att närvara vid fritidsgården och arbeta för att minska oroligheterna.

Nattvandring

Fredagen den 24 januari startar nattvandringarna för våren . Samling sker klockan 20.30 på hotell Scandic Malmen.

Grattis du har en tonåring!

Den 21 mars 2012 sker en föräldrautbildning för tonårsföräldrar.

Förvaltningen tillsammans med bland andra fältassistenter, närpolisen Södermalm och Maria ungdom bjuder in föräldrar med tonåringar till en informationskväll.

Förskolekön

Två barn med garantimånad i januari återstår att erbjuda förskoleplats.

Bokslut och verksamhetsberättelse 2012

Bokslutet för Södermalms stadsdelsnämnd slutar på en positiv avvikelse om 3,4 mnkr före resultatdisponering.


Övriga frågor

Skrivelse om offentliga ateljéer på Södermalm

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om offentliga ateljéer på Södermalm och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

Idag är graffiti förbjudet på Stockholms kulturskola och får inte ens uttryckas i pappersforum under lektionstid – en uttrycksform som av både utövare och många medborgare anses vara en konstform.

De problem som sammanförs med graffiti är vandalism och klotter. Detta är allvarligt – Stockholm skall vara en vacker stad för alla och vandalism är olagligt och skall så förbli. Men för att förbjuda en konstform måste rimligen allt, eller i alla fall en mycket stor del av, utövande leda till vandalism – och det måste självfallet finnas ett mycket stort stöd i detta utifrån forskning och empiri – annars riskerar samhället att bli rättslöst. Vem avgör då vad som är rätt och fel?

Varken internationell erfarenhet, nu senast från grannlandet Finland, eller nationell forskning stödjer de problem som motståndare till graffiti påvisar.

Istället säger sunt förnuft att ett stöd till medborgare att få uttrycka sig konstnärligt är bra för samhället i stort. Något som bl.a. Göteborg, Malmö, Umeå samt nästan alla europeiska huvudstäder insett. Den vitryska huvudstaden Minsk är ett undantag, men den regimen är väl inget föredöme?

I dessa städer finns tillgång till offentliga ateljéer för graffitikonstnärer. Skapandet av sådana innebär dels en normalisering till övriga Europa som så ofta nämns idag, dels en ökad förståelse från samhällets sida till sina egna medborgare, dels möjligheter till ett spännande, demokratiskt Stockholm där konsten får leva.

Mot denna bakgrund föreslår vi att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka platser inom Södermalms stadsdelsområde som kan vara lämpliga att använda som offentliga ateljéer.

§26 a Övriga frågor

Skrivelse om verksamhetsplanen för år 2012

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om korrigering av verksamhetsplanen,”aktivitetsplan för upphandling och konkurrens” och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

I verksamhetsplanen för 2012 framgår att Kulltorps vård- och omsorgsboende, Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende samt Nytorgsträffen skall upphandlas med start 130101.

Eftersom den borgerliga majoriteten nu bestämt sig för att avbryta kommande upphandlingar, behöver verksamhetsplanens bilaga ”Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens” korrigeras.

Stadsdelsnämnden beslutar därför

att korrigera verksamhetsplanen enligt ovanstående.