Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Dnr 44-2012-2.2.2. Omedelbar justering

3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Kvalitetsgarantier 2012

11 Förstärkt uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 1431-2011-1.2.4.

12 Redovisning av folköls - och tobakstillsynen 2011 inom Södermalms stadsdelsområde

13 Återrapportering av pågående projekt "Förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning"

15 Redovisning av framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken

16 Medborgarförslag avseende Vintertullsparken

17 Medborgarförslag - återuppbyggnad av Ceders kafé och bevarande av musikpaviljongen i Vitabergsparken

18 Medborgarförslag - uppsättning av solstolar i parken Bergsgruvan - utanför Södra Stationsområdet

19 Medborgarförslag - områden för hundar

Remissärenden

20 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

21 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Yttrande över revisonsrapport från Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 1415-2011-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2364/2011
Dnr 1465-2011-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Motion om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel

24 Motion 82011:73) om införandet av en HBT-policy i Stockholms stad

25 Motion (2011:74) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 101-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Cubanita Café, Hammarby allé 117, 120 64 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 46-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Söder Espresso AB, Söderhallarna 315, 118 72 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 3-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Information om rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande i enskilt bedriven verksamhet - Humana Assistans AB

37 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom avdelningen för äldreomsorg

38 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § SoL

40 Anmälan om avslag av "Ansökan om statsbidrag för att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom"

41 Socialstyrelsens beslut om avslut av ärende gällande klagomål avseende dåligt bemötande av stadsdelsförvaltningen

42 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

43 Anmälan av sociala delegationens protokoll

44 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

45 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

48 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 14 februari 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 19 januari justerat den 24 januari 2012.

§2 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 44-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 november 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 januari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Verksamhetsberättelse 2011

Beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

2. Nämnden begär ombudgetering om 1,1 mnkr till investering för färdigställande av lekparken Bryggartäppan.

3. Nämnden begär ombudgetering om 4,0 mnkr till tillgänglighetsinvesteringar för färdigställande av lekplatsen Sockerskålen.

4. Nämnden beslutar att upplösa resultatverksamheten Södra stationsförskolor.

5. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndens resultat före resultatdispositioner visar ett överskott om 3,4 mnkr vilket motsvarar en relativ avvikelse om knappt 0,2 %. Motsvarande resultat för 2010 visade på ett överskott om 7,3 mnkr. Under året har investeringar uppgått till 10, 6 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande, dnr 343-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) meddelade att de inte delat i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag.

Ordförande fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs dag.

Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar vidare i beslutet.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut och lade sitt förslag till beslut som särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) enligt följande:

Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt 125000 invånare vilket gör området till stadens folkrikaste. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga för södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna.

Det är positivt att måluppfyllelsen under 2010 har ökat för samtliga inriktningsmål. Det innebär också en fortsatt positiv utveckling jämfört med 2009.

Samtidigt saknas inte utmaningar och arbetet med att utveckla och förbättra servicen och omsorgen måste fortsätta under 2012. Det är viktigt att arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter.

Under 2012 fortsätter arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa. Vi ska erbjuda människor på Södermalm välskötta verksamheter med hög kvalitet.

Särskilt uttalande

lämnades av Anders Göransson m.fl. (S) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet, d.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under 2011.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi i oppositionen hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster och den vård- och omsorg som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Måluppfyllelser

Verksamhetsberättelsen ger inte tillräckligt material för att på ett seriöst sätt göra en sådan utvärdering. Den följer mallen som utarbetats av Stadsledningskontoret och består av schematiska, ytliga frågeställningar som inte ge utrymme för närmare beskrivning och analys av den egna verksamheten/måluppfyllelsen utan förklaringar till hur bedömningarna har gått till. Inom äldreomsorgen blandas både brukarundersökningar, med en relativt negativ bild, och biståndshandläggarnas individuppföljning, som är mer positiv. Sammantaget gör det situationen svårbedömd. Många av målen uppfylls ”delvis”, utan att det tydligt anges i vilken grad. Inte heller redovisas klagomål och domar som gått förvaltningen emot tydligt.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Flera av målen är emellertid sådana att de inte går att utvärdera på ett seriöst sätt. Att då i rapporten ange att de är helt uppfyllda är en grov överdrift och grovt missvisande. Vi kan dock konstatera att måluppfyllelserna försämrats sedan föregående år.

Stadsmiljön

Hälften av Södermalmsborna är nöjda med skötseln av park och grönområden. Känslan av trygghet ökar, vilket är positivt. Vi tycker dock att förvaltningen drar aningen stora växlar på den enda trygghetsmätning som genomfördes. Brottsnivån är fortfarande hög och det är förstås inte lika glädjande.

Att så hårt fokusera på böter vid nedskräpning och förbud mot graffiti som medel för att skapa en renare och tryggare stadsdel känns aningen omodernt.

Äldreomsorgen

”När de äldre har rätt till omsorg kan de flesta inte längre välja.” Ett drastiskt men ändå tänkvärt påstående av äldreforskaren och professorn Mats Thorslund. Det gör att många av målen är svårbedömda. Att biståndshandläggarnas individuppföljning visar relativt höga siffror medan brukarundersökningarna inte når stadens mål på något område. D.v.s. resultatet skiljer sig rejält åt beroende på hur man frågor. Det tycks vara svårt att få en klar bild över hur situationen faktiskt är. Ett kraftigt tapp när det gäller nöjdheten med hur anhörigstödet fungerar är en oroande indikator.

I övrigt har året präglats av viss dramatik. Att Attendo Care, som misslyckats å det grövsta med att driva Vintertullen, kunde vinna upphandlingen av Katarinagården var närmast absurt. En bedrövande konsekvens av ett system utformat för att i första hand garantera de enskilda producenterna en rättvis och lika konkurrens. Efter hjälp av oss i oppositionen insåg också alliansen det orimliga utfallet.

Privatiseringar

Alliansen har lovat att inga upphandlingar ska genomföras under 2012. Dock ligger flera av de tidigare beslutade privatiseringarna kvar i aktivitetsplanen.

Förskolan

Verksamhetsberättelsen för Södermalms förskolor visar att alliansen på Södermalm inte upprätthåller kvaliteten i förskolan. Den kanske allvarligaste kvalitetsförsämringen handlar om trygghet och säkerhet i förskolan. Var fjärde förälder anser inte att deras barn befinner sig i en trygg och säker miljö när de är i förskolan. Även det pedagogiska innehållet verkar ha försämrats och färre är nöjda med barnens utveckling och lärande. Samtidigt har både andelen utbildade förskollärare minskat och barngrupperna har blivit större.

Vi socialdemokrater kräver en rejäl satsning på ökad kvaliteten i Södermalms förskolor. Vi behöver bygga bort de stora barngrupperna. Södermalm har klarat barnomsorgsgarantin de senaste åren genom att tränga in för många barn på förskolorna och då blir det på bekostnaden av kvaliteten, vilket vi nu kan se i verksamhetsberättelsen.

Barn och ungdomar

Fritidsgårdar och parklekar är roliga men inte lika spännande, den slutsatsen går att dra av den enkät som gjorts under året. Vad som saknas är en undersökning av om det finns tillräckligt många fritidsgårdar och parklekar. En högst relevant fråga då vi har en oerhört få fritidsgårdar och mycket liten del övrig fritidsverksamhet - i en stadsdel stor som Jönköping.

Arbetsmarknaden

Återremitteringarna från Jobbtorget har minskat men är fortfarande långt, mycket långt från målet. Antalet sommarjobb blev visserligen 16 fler än målet om 100 st. Vi menar dock att detta är ett typsikt exempel på alldeles för låga ambitioner.

Funktionsnedsättning

Vi når inte ett enda mål. Resultaten är dock osäkra eftersom så få tillfrågats. Med tanke på de låga resultaten finns det anledning att särskilt följa utvecklingen inom detta område.

Miljön

Miljöarbetet har nästan avstannat eftersom den borgerliga majoriteten dragit in miljösamordnare. Det är mycket svårt att förstå hur stadsdelen ska kunna bedriva ett offensivt miljöarbete när ingen har ansvar att arbeta med frågorna. Inte heller när det gäller förvaltningens interna miljöarbete uppnås målen. Värt att notera är att andelen av stadens storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling endast är 14 % mot årsmålet 40 %.

Personal

Sjukfrånvaron var 6,2 procent. Det är en liten minskning, men långt högre än målsättningen. Det löpande arbetet har, så vitt det kan bedömas, likväl på det hela taget fungerat bra, något förvaltningen och alla medarbetare ska ha allt beröm för.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiets förslag till budget hade inneburit en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Dels genom väsentliga skillnader i de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen men också i reell politik Mer resurser, energi och tanke hade behövt läggas på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel.

Ett exempel där konkreta åtgärder mot ett hållbart samhälle kan vidtas är såklart val av livsmedel i stadens verksamheter. Det nuvarande målet vad gäller andel inköpt ekologisk mat är redan lågt satt på 16 %. Den låga ambitionsnivån är problematisk, även om det är positivt att man inte har missat målet i det här avseendet. Med en måluppfyllelse som landar på 17 % får vi tydliga signaler att man vill arbeta med de här frågorna och det manar till högre ambitionsnivåer framöver.

Vi har tidigare varnat för riskerna med att skära i parkunderhållet. I tertialrapporterna såg vi att utfallet gick mot det sämre och vi har upprepade gånger lyft frågan om behovet av en återställning gällande budget för stadsmiljö och att satsa på långsiktigt parkunderhåll.

Att man inte kunde nå målet på 60 % säger givetvis inte allt om hur våra parker mår eftersom delar av problemet är bristen på förståelse från alliansens sida för långsiktigt underhåll. Samtidigt är det en indikation om att man kan göra bättre i det här avseendet. Väsentliga resurser har lyfts bort från området och endast den mest elementära renhållningen kan genomföras. Med Miljöpartiets politik skulle vi istället ha satsat rejält på att rusta upp och utveckla Södermalms parker.

Miljöpartiet anser sedan tidigare att ett rimligt krav är en andel på 40 % ekologiska livsmedel för verksamheten.

Barngruppernas storlek i förskolor och skolor behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna. Det är viktigt att tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på förskolan. Alliansen har under året undvikit att ta i den här viktiga frågan och det är väldigt tråkigt att det fortfarande inte är klart om man tänker vidta konkreta åtgärder som syftar till att åtgärda just frågan om barngruppernas storlek.

Att engagera sig i att ungdomarna på Södermalm får goda förutsättningar att växa upp i en tryggare miljö är viktiga åtgärder för stadsdelens långsiktiga välmående. Det är beklagligt att man inte har satsat mer på ungdomarna. Vi hade gärna sett att man planerade för fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst- och kultur!

I juni sammanfördes avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning respektive social omsorg till en avdelning, sociala avdelningen. Det är positivt med ”en väg in” och att organisatoriska problem ska lösas runt brukaren och inte att denne ska visas runt i organisationen. Att en betydande andel av medarbetarna inom individ o familjeomsorg har besvär i axlar, nacke o rygg liksom sömnproblem oroar oss dock. Även om det tycks ha blivit något bättre med stöd av friskvårdssatsning och hälsocoach finns all anledning att se över om personalen helt enkelt har för mycket att göra och behöver utökas.

Vi är kritiska till att man dragit ned antalet personliga ombud i staden. Att ett ombud, som nu, ska täcka behovet på Södermalm anser vi är långt ifrån tillräckligt. Vi menar att antalet snarast måste utökas.

Brukarenkäterna inom både äldreomsorg och handikappomsorg har mycket dålig svarsfrekvens. När det gäller personer med funktionsnedsättning är svarsfrekvensen så låg som 50% och utfallet av indikatorerna blir därefter. Verksamheten måste följas upp på ett fungerande sätt och nya metoder behövs. Samråd med rådet för funktionshinderfrågor är viktigt i detta arbete. Resultatet för indikatorerna inom äldreomsorgen vilar tungt på svaret i brukarenkäterna. Men svarsfrekvensen är ju så pass låg så att den egentligen inte kan säga någonting. Att det finns brister i nuvarande system pekas också på i stadsrevisionens senaste revisionsrapport: ”Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen” som presenterar en hel del brister.

En indikator som är mycket tydlig är dock hur många som har individuell genomförandeplan. Men andelen personer i vård o omsorgsboende inom stadsdelen som har sådan är bara 62 % trots att årsmålet var 90 %. Man skriver att resultatet dras ner eftersom inte alla boenden har tillgång till rapporteringssystemet. Vi anser inte att man kan godta det som skäl. Då måste man hitta andra sätt att ta in siffrorna.

För personer med hemtjänst som har genomförandeplan är målet för 2011 så lågt som 70 % och utfallet 73 %. Vi anser att målet borde vara 100 %. Genomförandeplanerna är en tydlig och relativ enkel sak att se till, och handlar om att man ser varje persons situation. Ambitionsnivån måste vara mycket hög på denna punkt.

Uppföljningen inom äldreomsorgen måste bli både mer samlad och överskådlig. Lex Sarah anmälningar måste fokuseras mer. Vi vidhåller också att personal kan tycka det är svårt att anmäla vissa typer av missförhållanden, eftersom de är rädda för mer eller mindre tydliga repressalier. Stadsdelen bör hitta ett sätt att ta emot anonyma anmälningar.

Miljöpartiet anser också att en betydligt högre ambitionsnivå behövs runt maten och matsituationen. Den är positiv på sina håll, men vi vill att det ska vara så generellt.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av den verksamhetsplan som den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden beslöt om i januari. Vänsterpartiet reserverade sig på avgörande punkter mot denna verksamhetsplan och hade andra förslag till inriktning av och ekonomiska ramar för verksamheten.

Oavsett detta måste kravet ställas på en verksamhetsberättelse att den redovisar den verksamhet som har bedrivits under året. Det är viktigt att veta hur omfattande verksamheterna har varit och om grundläggande behov hos befolkningen har blivit tillgodosedda. Stadsdelsnämnden är inte enbart ett serviceorgan som vänder sig till mer eller mindre nöjda brukare. Den har också ett uppsökande ansvar gentemot de grupper i samhället som riskerar att fara illa. Därutöver har stadsdelsnämnden ett förebyggande ansvar som vänder sig till hela befolkningen på Södermalm och i Hammarby sjöstad.

Ytterligare ett krav som måste ställas är att verksamheten redovisas på ett sätt som gör det möjligt att bedöma dess ambitionsnivå och kvalitet samt kunna göra jämförelser över tid och med andra stadsdelsnämnder/kommuner. Detta ställer krav på att man redovisar kvantitativa data och jämförbara data som beskriver olika verksamheter. Så är inte fallet i förvaltningens förslag.

I huvudsak bygger verksamhetsberättelsen att man presenterar data från brukarundersökningar. Dessa data bygger främst på enkäter som i några fall besvarats av brukarna, i andra fall av föräldrar eller anhöriga. Svarsfrekvensen förefaller vara mycket låg, i vissa fall extremt låg och anges inte i de dokument som skickats ut med något enstaka undantag. Det säger sig själv att data av denna typ inte ger någon möjlighet att följa verksamheten eller göra jämförelser över tid.

När kvantitativa data presenteras är dessa rapsodiska och publiceras inte på något enhetligt sätt. Personaltätheten inom vård och omsorger är en variabel som det är viktigt att följa. Inom barnomsorgen anges att personaltätheten har minskat och nu ligger på 4,7 barn per årsarbetare. Granskar man bilaga 3 finner man att detta gäller kommunens egna verksamheter. Bland s.k. fristående förskolor är motsvarande siffra 5,4, vilket måste tolkas som att privata verksamheter prioriterar vinst framför personaltäthet.

Det skulle ha varit av stort intresse att kunna ta del av motsvarande nyckeltal för kommunal respektive privat äldreomsorg men detta saknas tyvärr. Generellt saknas tillförliga data om hemtjänst och äldreomsorg. Det redovisas ett dåligt fungerande dokumentationssystem, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den berättigade kritik som riktats mot en rad verksamheter inom äldreomsorgen.

Mycket allvarlig är också att man inte kunnat ta fram en enda lägenhet till personer med funktionsnedsättning. Detta kan inte förvaltningen lastas för men väl den borgerliga majoriteten i stadshuset som kraftigt minskat byggandet och tagit ifrån stadsdelsnämnderna alla möjligheter att driva frågan på ett effektivt sätt. Om en kommun med 130.000 invånare hade försummat sitt sociala bostadsansvar på samma sätt hade detta setts som helt oacceptabelt.

Allvarligt är också att en stor grupp personer med hälsoproblem och funktionsnedsättning, trots en gynnsam ekonomisk utveckling i Stockholm och på Södermalm, blivit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Särskilt allvarligt är att de verksamheter som vänder sig till ungdomar misslyckats med sin rehabiliterande verksamhet. I brist på lämpliga jobb har ungdomsarbetslösheten bitit sig fast.

Stadsdelsnämnden bedriver en missbrukarvård av hög kvalitet som är bättre dokumenterad än många andra verksamheter. Samtidigt omfattar den dokumenterade verksamheten bara 75 personer, vilket torde vara en bråkdel av alla personer med missbruksproblem i stadsdelen och det är viktigt att ta reda på vad som händer med hela gruppen och hur kommunens uppsökande ansvar utövas.

§9 Kvalitetsgarantier 2012

Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen bedömer att samtliga redovisade enheter har tagit fram trovärdiga åtaganden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 februari 2012. Dnr 343-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdom

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om

1,46 mnkr för ökad bemanning 2012 på Hornskrokens, Kulltorps och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige fördelar äldrenämnden 50 mnkr för ökad bemanning i demensvården år 2012. Stadsdelsförvaltningen ansöker om

1,46 mnkr för ökad bemanning i demensvården på Hornskrokens, Kulltorps och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 januari 2012. Dnr 109-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Förstärkt uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Anders Göransson med flera (S) har lämnat en skrivelse till nämnden 2011-11-24 med förslag på beredning av förvaltningen. För att förstärka uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen redovisar förvaltningen åtgärder och synpunkter som svar på skrivelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 januari 2012. Dnr 1431-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

I skrivelsen ställs förslag på att ta fram hårda fakta om hur verksamheterna fungerar, exempelvis statistik om personaltäthet, fallolyckor och överdödlighet. Detta är mycket berättigade krav som inte besvaras på något tillfredsställande sätt i förvaltningens svar. En bra verksamhetsstatistik är ett villkor för att man skall kunna göra en uppföljning av kvalitén och kunna jämföra olika vårdformer.

§12 Redovisning av folköls - och tobakstillsynen 2011 inom Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av tobaks- och folkölstillsynen 2011 och tillsynsplan för 2012.

Ärendet

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i Stockholm ligger hos stads­delsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med fokus på information och rådgivning. Inom Södermalms stadsdelsområde finns just nu 188 försäljningsställen som säl­jer tobak och/eller folköl. Under 2011 har 194 tillsynsbesök genomförts i stadsdelsområdet. Alla försäljningsställen har fått minst ett besök. Ett tjugofemtal tillsynsbesök har genom­förts tillsammans med polisen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2012. Dnr 25-2012-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Återrapportering av pågående projekt ”Förstärkt kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning”

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar återrapporteringen av pågående projekt till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att efter länsvisa ansökningar från kommu­ner och landsting fördela 99,5 miljoner kronor. Syftet är att förstärka kom­petensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvår­den, som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Projekten ska bidra till en evidensbaserad praktik som integrerar bästa vetenskapliga kunskap med brukarens och anhörigas erfarenhe­ter och önskemål och de professionellas yrkeskunnande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 januari 2012. Dnr 893-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Underlag för planering av parkprojekt 2013 - 2015

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt handläggning

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför år 2013. Två projekt till vilka medel önskas är redan pågående. Detta gäller Södermalmsallén och Drakenbergsparken. Ytterligare medel önskas till fyra parker som har stort behov av upprustning/omgestaltning. Dessa parker är kv. Grimman, Vitabergsparken, Lilla Blecktornsparken, och en vattenlek i Rosenlundsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 januari 2012. Dnr 41-2012-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Vi är positiva till förvaltningens förslag till beslut. Därtill skulle vi vilja att man också såg över stadsdelsförvaltningens förslag med önskemål om en anläggning för utomhusgym vid Drakenbergsparken.

Längs parkens promenadstråk passerar dagligen ett stort antal människor: familjer, ungdomar, singlar; många som annars kanske inte är speciellt fysiskt aktiva. En anläggning för utomhusgym där vore ett sätt att lekfullt engagera alla de som av olika anledningar, till exempel tids- och penningbrist men även andra orsaker valt bort annan organiserad fysisk aktivitet.

§15 Redovisning av framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Under år 2011 erhöll stadsdelsnämnden, inom ramen för stora parkinvesteringar, 0,5 mnkr för att arbeta fram ett programförslag för en framtida upprustning av Lilla Blecktornsparken. Innan programarbetet påbörjades hölls under våren 2011 ett öppet samråd för att få synpunkter från parkens brukare om hur parken bör utvecklas. Dessutom genomfördes ett samråd med barn på plats i parken. Vidare presenterades förslaget vid ett så kallat gåsamråd i parken under hösten 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2012. Dnr 103-2012-3.1.

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

§16 Medborgarförslag avseende Vintertullsparken

Per Henriksson (FP) meddelade att han inte deltar i beslutet.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår den del av medborgarförslaget som innebär avverkning av tre pildungar.

2. Stadsdelsnämnden godkänner den del av medborgarförslaget som innebär utökad städning av parken, fler skräpkorgar och översyn av gräsmattan.

3. Stadsdelsnämnden godkänner att det högsta trädet i varje pildunge i parken fälls.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som föreslår avverkning av tre pildungar i Vintertullsparken samt önskemål om utökad städning, fler skräpkorgar och översyn av gräsmattan i parken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012. Dnr 849-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Medborgarförslag - återuppbyggnad av Ceders kafé och bevarande av musikpaviljongen i Vitabergsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att staden ska anslå medel till ett återuppbyggande av det tidigare Ceders kafé som låg i Vitabergsparken, vid teaterplatsen, och att föreningarna på Södermalm tar över driften av byggnaden. Byggnaden ska enligt förslaget ges namnet Fogelströmshuset för att markera Per Anders Fogelströms stora betydelse som ungdomsledare i Sofia. I medborgarförslaget föreslås även att musikpaviljongen i Vitabergsparken utrustas så att den kan användas till olika slag av musikaliska framträdanden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2012. Dnr 431-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Medborgarförslag - uppsättning av solstolar i parken Bergsgruvan - utanför Södra Stationsområdet

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 9 januari. Dnr 33-2012-1.2.4.

§19 Medborgarförslag - områden för hundar

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 9 januari. Dnr 32-2012-1.2.4.

§20 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett ärende på remiss från kommunstyrelsen som gäller ett förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna, framtaget av stadsledningskontoret. I positionspapperet klargör staden sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012. Dnr 1426-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande:

Det kan finnas skäl för staden att ange sin position när det gäller EU. Ett sådant ställningstagande kan emellertid inte bygga på en allmänt positiv syn på EU-samarbetet.

Detta har tvärtom inneburit allvarliga nackdelar framför allt när det gällt möjligheterna att försvara och utveckla den sociala välfärden och att försvara fackliga rättigheter. EU:s regelverk har inneburit krav på upphandling av verksamheter utan att man kunnat ställa krav kollektivavtal och fackliga rättigheter för de som jobbar inom en viss verksamhet. I praktiken har EU-reglerna inneburit att marknaden kommit att överordnas socialpolitiken. Det är riktigt som sägs i förslaget till positionspapper att EU:s utveckling har inneburit att möjligheterna att föra en nationellt självständig politik på dessa områden har inskränkts.

Den ekonomiska politik som förs inom EU, senast manifesterad i Europakten utgör ett direkt hot mot välfärdsutvecklingen. Avsevärda resurser läggs ner på att stödja finanskapitalet och banksystemet samtidigt som medlemsländerna åläggs en ekonomisk politik som ökar arbetslösheten och de sociala klyftorna.

Den form som EU-samarbetet har tagit accentuerar den kritik som måste riktas mot den Europeiska unionen när det gäller demokratiskt underskott och anpassning till nyliberala principer. För Stockholms del innebär EU att möjligheterna att föra en progressiv politik försvåras.

Självklart finns ett behov av europeiskt och internationellt samarbete bland annat på miljöområdet där det är nödvändigt med bindande regler. Den nuvarande formen av EU-samarbete är emellertid snarast något som försvårar ett samarbete över gränserna för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt skapar problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden själv kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Det är positivt att se att förvaltningen riktar kritik mot den här punkten i sitt remissvar. Där vill vi också instämma i förvaltningens kommentarer.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

§21 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Yttrande över revisonsrapport från Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapporten.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst utifrån gällande lagar och riktlinjer. Stadsdelsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över revisionsrapporten om ”Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2012. Dnr 1415-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2364/2011

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Socialnämnden har i budget 2011 fått i uppdrag att inrätta en stadsgemensam ga­ranti för vård och behandling för personer med missbruks- eller beroendeproble­matik. En liknande vårdgaranti (kvalitetsgaranti) finns redan inom Hägersten – Liljeholmen, Hässelby - Vällingby respektive Södermalms stadsdelsförvaltningar. Vårdgaranti finns också inom landstinget och inom Malmö stad.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012. Dnr 1465-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Att därtill tydliggöra vikten av att utredning och påbörjande av insats inte ska överskrida 30 dagar.

Att tillägga att stödsamtal ska erbjudas medan utredning pågår

Det är bra med en kvalitetsgaranti, men socialnämndens garanti för personer med missbruks- och beroendeproblematik är i själva verket en garanti som riktar sig inåt stadens samlade förvaltning. Ett sätt att söka säkerställa att utredningarna görs någorlunda skyndsamt och att det ska göras professionellt skulle man kunna säga. Men är det inte bedrövligt att inte ha högre ambitioner än så? Det som står i garantin är i själva verket några punkter som kan ses som självklarheter för att följa socialtjänst- och förvaltningslagen.

En enskild person med missbruksproblem kan knappast känna sig särskilt styrkt av garantin. I synnerhet eftersom det inte står något om rätt till insatser. Det finns snarare en risk att staden med garantin vill dämpa de förväntningar en enskild har på socialtjänsten. Vi instämmer med de invändningar Södermalms stadsdelsförvaltning lyfter när man föreslår att ett första möte ska ske inom tre dagar. Vi vill därtill särskilt trycka på den skillnad som ligger i att tiden för utredning och påbörjande av insats inte ska överskrida 30 dagar, vilket stadsdelsförvaltningen föreslår till skillnad mot socialnämnden som enbart talar om utredning och planering för insatser inom två månader.

Denna skillnad framgår, men inte helt tydligt i sammanfattningen, men inte alls under förvaltningens synpunkter och förslag, vilket vi anser särskilt behöver lyftas för tydlighetens skull. Det är en viktig skillnad.

Vi anser också att stödsamtal ska erbjudas medan utredning pågår.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet

2.i kvalitetsgarantin lägga till att alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden

3.för unga vuxna ska ett första samtal garanteras inom tre dagar

4.och anföra följande:

Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik.

Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter att en person sökt hjälp verkar rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en lång tid, även då motivation finns, och därför föreslår Miljöpartiet att staden skriver in i vårdgarantin att ”alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden”, som i Malmö stads vårdgaranti. Även om erbjudandet inte antas av alla som är under utredning så vore det bra om alla fick en möjlighet till stödsamtal medan utredningen pågår.

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare. Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom två till tre dagar.

§23 Motion om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin (S) på remiss. I motionen beskrivs att Stockholm har ett unikt läge vid en av världens vackraste skärgårdar och att det i staden finns badbart vatten. Trots detta menar motionären att stadens stränder och kajer är relativt outnyttjade för aktiviteter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 januari 2012. Dnr 1345-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Motionären knyter an till Stockholms historiska arv, hamnstaden, men gör det utifrån ett modernt perspektiv. Den som tittar på gamla fotografier ser att kajerna var befolkade av massor med människor. Staden är dock inte oföränderlig. Så har ex. tullmagasinet på Stadsgårdskajen blivit Fotografiska. Och så måste det vara. Den stad som inte förändras kommer heller inte vara en levande stad.

Att ex. utveckla Söder Mälarstrand till ett mer publik område borde vara möjligt samtidigt som den fria vattenspegeln finns kvar i tillräckligt stor utsträckning. Det viktiga är att de nya miljöer vi skapar är både öppna och tillgängliga. Det är både spännande och förnuftigt att på detta sätt försöka göra vår gemensamma innerstad större.

§24 Motion 82011:73) om införandet av en HBT-policy i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Karin Rågsjö (V) på remiss, som handlar om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad. I motionen konstateras att staden idag saknar en policy inom detta område. Som ett föredöme framhålls Stockholms läns landsting som hösten 2011 antog en hbt-policy. Motionären föreslår att staden ska ta fram en hbt-policy som gäller i alla nämnder och styrelser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2012. Dnr 1439-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därtill uttala att en särskild satsning bör göras för främjandearbete på HBT-området, som bilaga eller inkluderad i kommande uppdatering av jämställdhets- och mångfaldsplaner

Vi har förståelse för att det kan kännas som att det går inflation i planer, och att förvaltningen menar att mycket av det som skulle ingå i en hbt-policy redan ska finnas inom de jämställdhets och mångfaldsplaner som görs.

Detta eftersom främjandearbete ingår i lagen.

I jämställdhets- och mångfaldsplanen för Södermalm finns fina ambitioner, men här kan man inte utläsa så mycket konkret på området HBT i jämförelse med vad som föreslås i motionen. Detta eftersom jämställdhets- och mångfaldsplanen trots allt har ett mer internt än externt fokus. Det kan naturligtvis förändras. I den kommande uppdateringen av planen vill vi därför att en särskild satsning görs för att fånga in det som motionen tar upp. Den kan läggas inom, eller som en bilaga till existerande jämställdhets- och mångfaldsplan. På så sätt gör man verkligen en genomgång av hela den externa verksamheten ur HBT-perspektiv.

Vi ser gärna samverkan med RFSL i detta. Att samverkan med landstinget när det gäller utbildningsinsatser inte verkar fungera så bra är beklagligt. Vi ser det som är viktigt att man försöker nå samsyn i dessa viktiga främjandefrågor och landstingets HBT-policy bör kommunen också ta del av i sitt eget HBT-arbete som i vissa fall kan vara mer specifikt än vad kommunen och stadsdelarna hittills uttalat. Inom individ, äldre- och handikappomsorg är vi till exempel övertygade om att man kan ha en mer progressiv hållning. Det räcker inte att säga att man ska arbeta utifrån ett individperspektiv eftersom strukturell diskriminering hjälper till att osynliggöra den särbehandling som man kan göra.

Då är det viktigt att område för område analysera läget och se vad man konkret kan göra.

Reservation

Gunnar Ågren (V) och Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen

Som framgår av motionen är det viktigt att tillgodose hbt-personers behov inom samtliga kommunala verksamheter och bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering. Detta kräver insatser inom en rad av nämndens verksamheter, exempelvis äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt förskolornas verksamhet. Arbetet måste bedrivas långsiktigt och innefatta kontinuerliga utbildningsinsatser. Detta kräver stöd av en långsiktig policy i linje med det beslut som redan tagits inom Stockholms läns landsting.

§25 Motion (2011:74) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) på remiss. I motionen ges beskrivningen av Sonja Kovalevsky som blev Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor. Sonja Kovalevsky var en pionjär och bedrev betydelsefull forskning i Stockholm. Mot bakgrund av detta föreslås i motionen att Fiskartorpsvägen vid Stockholms universitet döps om till Sonja Kovalevskys väg och att staden påbörjar en dialog med Stockholms universitet och Akademiska hus om att i anslutning till eller på Campus Frescati upprätta en plats till Sonja Kovalevskys minne.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012. Dnr 1464-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 32 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan
  om utökad serveringstid för alkoholservering till allmänheten 11.00 – 05.00 inomhus på Huset under bron, Hammarby
  Slussväg 2, 118 60 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Huset under bron AB ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker på Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 60 Stockholm. På ansökan står felaktigt postnummer noterat. Restaurangen har stadigvarande tillstånd för alkoholservering mellan 11.00 – 03.00 inomhus och 11.00 – 01.00 på uteservering. Under prövotiden 9 juni 2011 till 9 juni 2012 är serveringstiden 11.00 – 03.00 på uteserveringen. Huset under bron AB ansöker nu om att få tillämpa serveringstiden 11.00 – 05.00 i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2012. Dnr 101-2012-1.5.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som ställer sig bakom förvaltningens förslag rösta ja och de som ställer sig bakom V, S och MP:s förslag röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Brit Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Else Lundin (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till allmänheten 11.00 – 05.00 inomhus på Huset under bron, Hammarby Slussväg 2, 118 60 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslutet

En mycket stor del av de våldshandlingar som sker i samhället är krogrelaterade.

Det finns ett starkt samband mellan antalet våldshandlingar som sker på kvällar och nätter och antalet restauranger med utskänkningstillstånd på sen kvällstid och nattetid.

Södermalm tillhör redan de områden i Stockholm som är mest utsatta för krogrelaterat våld. Att utvidga utskänkningstillstånd till tiden 03.00 – 05.00 ökar ytterligare denna exponering och är ytterst olämpligt om man ser det från ett förebyggande perspektiv.

Särskilt uttalande

lämnades av Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) enligt följande:

Det är vår uppfattning att en storstad som Stockholm ska har ett rikt nöjesliv och vi anser att det är bra att man i Stockholm kan få alkoholtillstånd till 05.00. Staden ska vara restriktiv med alkoholtillstånd till 05.00 men Huset under bron är placerat på ett sådant ställe där vi anser att det är rimligt att de får 05.00-tillstånd.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Cubanita Café, Hammarby allé 117, 120 64 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 12.00 – 01.00
  inomhus och 12.00 – 22.00 på uteserveringen på Cubanita Café, Hammarby allé 117, 120 64 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Cubanita Café AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Cubanita Café, Hammarby allé 117,
120 64 Stockholm. Ansökt serveringstid är 12.00 – 01.00 inomhus och 12.00 – 22.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 46-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Söder Espresso AB, Söderhallarna 315, 118 72 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 21.30
  inomhus och på uteserveringen på Söder Espresso AB,
  Söderhallarna 315,118 72 Stockholm

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Söder Espresso AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av vin och starköl på Söder Espresso AB, Söderhallarna 315, 118 72 Stockholm. Ansökt serveringstid är
11.00 – 21.30 inomhus och utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2012. Dnr 3-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Inkommen rapport om missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah) inom äldreavdelningen

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Händelsen innebär inte en påtaglig risk för allvarligt missförhållande eller ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL. Händelsen anmäls därför inte till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Händelsen uppmärksammar brister inom det ansvar som åligger hälso- och sjukvårdspersonal och ärendet överlämnas till medicinskt ansvarig sjuksköterska för vidare utredning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 16 januari 2012. Dnr 1374-2011-1.2.2.

§35 Information om rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande i enskilt bedriven verksamhet – Humana Assistans AB

Ärendet

Information om rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande har inkommit från Humana Assistans AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 10 januari 2012. Dnr 1523-2011-1.2.2.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Vi hade gärna sett att en mer utförlig rapport lämnades i den här anmälan och det är underligt att ärendet presenteras utan vare sig någon utredning eller beskrivning om vidare utveckling för ärendet.

I avsaknad av detta blir det svårt att ta ställning till och värdera informationen som ändå presenteras i ärendet.

§37 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (lex Sarah) inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Rapporterad händelse innebär inte allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen anmäls inte till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 9 januari 2012. Dnr 1341-2011-1.2.2. Dnr 1359-2011-1.2.2. Dnr 1554-2011-1.2.2.

§38 Anmälningsärende, information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § SoL

Ärendet

Enligt SOSFS 2011:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, ska yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet informera beslutande nämnd om verksamheten gjort en anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen.

Information om anmälan om allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen har inkommit från Aleris hemtjänst, Södermalm Västra. Förvaltningen anser att de redovisade vidtagna och planerade åtgärderna bör förhindra att liknande händelser upprepas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 9 januari 2012. Dnr 16-2012-1.2.2.

Särskilt uttalande

lämnades av Erik Malm m.fl. (MP) enligt följande:

Det är positivt att man vidtar åtgärder för att komma tillrätta med situationen. Miljöpartiet lägger också en skrivelse som syftar till att stärka kompetensen inom just det här området och för att förhindra liknande incidenter framöver. Vi ser det som ett viktigt steg för att både de som behöver hjälp/vård men även personalen, ska känna sig trygga.

§39 Avtalsuppföljning av ledsagning och avlösning

Ärendet

Stockholms stad upphandlar, genom socialförvaltningen, ledsagar- och avlösarservice enligt lagen om valfrihet (LOV). Insatserna beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 10 januari 2012. Dnr 1525-2011-1.2.1.

Särskilt uttalande

lämnades av Gunnar Ågren (V) enligt följande:

Det är anmärkningsvärt att de två verksamheter som ansvarar för merparten av redovisade ärenden har brister i sin dokumentation och en mycket låg andel tillsvidareanställd personal. Den uppföljning som görs är uppenbart inte tillräcklig för att säkra en god kvalitet.1

§40 Anmälan om avslag av ”Ansökan om statsbidrag för att implementera de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom”

Ärendet

Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting fördela och betala ut 25000000 kronor till ett antal kommuner som i nära samarbete med respektive landsting under perioden 2012-2014 utvecklar och prövar modeller för hur de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdomar kan implementeras. Södermalms hemtjänst AB ansökte om 3 381 880 kronor av dessa medel för år 2012-2013, för att möjliggöra en vidareutveckling av sitt pågående projekt ”Demensvård – Kommun och Landsting i samverkan”. Socialstyrelsen har prioriterat mellan 69 inkomna ansökningar från hela landet och gett företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets syfte. Socialstyrelsen har beslutat att avslå ansökan från Södermalms hemtjänst AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 10 januari 2012. Dnr 1441-2011-1.6.

§41 Socialstyrelsens beslut om avslut av ärende gällande klagomål avseende dåligt bemötande av stadsdelsförvaltningen

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat att avsluta ärendet.

Av Socialstyrelsens bedömning framgår att det är viktigt att stödet ges och utformas i samverkan med den enskilde och att respektera den enskildes önskemål och behov. Ett bra bemötande och förmedling av information har stor betydelse i kontakterna med de som har behov av samhällets insatser och för kvalitetsarbetet i kommunen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 24 januari 2012. Dnr 1420-2011-6.

§42 Patientsäkerhetsberättelser för år 2011

Ärendet

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft 2011-01-01. Syftet med lagen är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.

Vårdgivaren ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten och beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Berättelsen ska också beskriva vad vårdgivaren gjort för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt reducera risker i vården för att minska antalet tillbud och negativa händelser.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 17 januari 2012. Dnr 96-2012-1.2.1.

§43 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 6 – 25 januari 2012.

§43 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 24 januari och den 7 februari 2012.

§44 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 2 från den 30 januari 2012.

§45 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 2 från den 31 januari 2012.

§46 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Sociala avdelningen

8.14 Yttrande till Lotteriinspektionen angående värdeautomater (automatspel) under 2011

8.15 Yttrande till Lotteriinspektionen angående tillstånd för restaurangkasinospel under 2011

§48 Information från förvaltningen

Lex Sarah

Nämnden informerades om två rapporter enligt lex Sarah som båda rör äldreomsorgen. Från och med nämndens marssammanträde kommer en balanslista över inkomna rapporter att finnas tillgänglig vid sammanträdet.

Dnr 135-2012-1.2.2. Dnr 151-2012-1.2.2.

Förskolekön

11 barn med garantimånad i februari återstår att erbjuda förskoleplats.

Inbjudan till verksamhetsbesök

Nämndens ledamöter och ersättare inbjuds den 15 februari att besöka förskolan Malmgården, Anders Reimers väg 7 mellan kl 9.00 – ca.10.00 och förskolan Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48 mellan kl 10.30 – ca.12.00.

Med fokus på det finska

Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar bjuder in till kulturdag för barn och vuxna med finska rötter och för alla som är nyfikna på det finska.

Tid: lördagen den 11 februari, kl 11.00–16.00

Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19.

§49 Övriga frågor

Skrivelse

Tanto trygghetsboende

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om Tanto trygghetsboende och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

Hösten 2011 omvandlades Tanto servicehus till trygghetsboende. Vi föreslog redan då att nämnden skulle utse en grupp som skulle få i uppdrag att följa omvandlingen. Men de borgerliga partierna avslog vårt förslag. Snart är det ett halvt år sedan omvandlingen ägde rum. Vi önskar därför en rapport om hur omvandlingen har skett:

1. Hur många av de som bodde i servicehuset bor kvar?

2. När kommer de som söker trygghetsboende att få flytta in?

3. Hur många hemtjänstutförare finns i huset?

4. Hur många olika husläkare har de boende listat sig hos?

5. Vilka aktiviteter för de boende erbjuds av Micasa?

6. På vilket sätt har tryggheten minskat alternativt ökat?

7. Vad tycker de boende om den omvandling som skett?

§49 a Skrivelse

Kompetens och fortbildning i äldreomsorgen

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade en skrivelse om kompetens och fortbildning i äldreomsorgen och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

Skandaler inom äldreomsorgen har avlösta varandra i media under året. Den senaste i raden av uppmärksammade fall i Stockholm är Linnégården på Östermalm där en vikarie utan vårdutbildning lämnades ensam med ansvar för femton psykiskt sjuka boenden. En äldre man hade hittats fastbunden vid sin säng. Chefen har nu fått avgå, en åtgärd som ensam svårligen lär lösa de grundläggande problemen.

Bristen på kompetens är ett tema som återkommer. Tidningen Dagens Samhälle lyfte i en artikel i slutet av året.”En av fem saknar rätt kompetens. Efter larmen om missförhållanden i äldreomsorgen har också personalens kompetens hamnat i fokus.” (Tidningen Dagens samhälle 2011-12-22)

Några exempel från Södermalms stadsdel som berör bristen på kompetensen:

- ”Ett hemtjänstföretag på Södermalm har Lex-Sarah-anmält ett allvarligt missförhållande. Det var i december som en kvinna larmade fyra gånger under en natt, bland annat på grund av att hon ramlat på toaletten. Först dagen efter, när kvinnans dotter kom på besök, togs kvinnan till sjukhus. Där konstaterades att hon brutit benet.” (Mitt i Södermalm 2012-01-03)

- Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2011-10-27 presenterades ett anmälningsärende som rörde ”information till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7& Sol.” Där hade en hemtjänstkund larmat nattpatrullen efter att ha ramlat. När den anländer ligger personen på golvet, har ett skrapsår på armen men framför allt konstateras ”att han har svårt för att uttrycka sig. Medicinsk personal tillkallas inte. När dagpersonalen kommer på morgonen skickas personen in till sjukhus och det konstateras att han fått en stroke”.

Händelserna är två av flera som tyder på en allvarlig brist i den utbildnings- och kompetensnivå som måste krävas av den personal som utför insatser i samband med larm men inte endast då. Det är oerhört viktigt att de avtal som skrivits med olika utförare följs upp på denna punkt och att nödvändiga kontinuerliga utbildningsinsatser verkligen kommer till stånd.

Att lära sig tyda tecken på stroke är till exempel en kunskap som är helt central för att den enskilde snabbt ska få vård, begränsa hjärnskadan och kunna rehabiliteras att återfå tidigare förmågor.

Vi skulle därför vilja att förvaltningen återkommer med ett förslag på hur uppföljning ska ske för att nämnden ska kunna försäkra sig om att personal inom äldreomsorgen har tillräckligt god kompetens, och att kompetensnivån också följer de avtal som gjorts med staden. Vi önskar att man inom ramen för detta tittar på hur stickprov kan göras för sådana kontroller samt hur företagen årligen kan redovisa den fortbildningsplan man har för personalen och hur många som fullföljt fortbildningen.