Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr 213-2012-1.2.2. Omedelbar justering

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

12 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 24 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lex Sarah) inom Sociala avdelningen

Beslutsärenden

13 Redovisning av framtaget programförslag för lilla Blecktornsparken

15 Uppföljning av Tantolundens gruppbostäder, Reimersholmes servicebostäder och Rackarbergets servicebostäder

16 Uppföljning av Hornskrokens vård- och omsorgsboende och pensionat Hornkroken samt Vintertullens dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboende

17 Fördelning av föreningsbidrag 2012 samt redovisning av beviljade föreningsbidrag 2011

18 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

19 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm-Gotland avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Dnr 219-2012-2.2.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 90-2012-2.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ansökan om utvecklingsmedel till kommunerna för att stärka stödet till våldsutsata kvinnor och barn som bevittnat våld 2011

22 Rapport om omvandling av Tanto servicehus till trygghetsboende

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 204-2012-1.2.1.

24 Svar på medborgarförslag om förlängning av Tanto strandbad

25 Medborgarförslag - Förbud mot tiggeri på Stockholms gator och torg

26 Inkommet meborgarförslag om avgifter för handikappade

27 Inkommet meborgarförslag om datorer på äldreboenden

28 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård för små hundar

29 Inkommet medborgarförslag om skyltar om löshundsförbud i Vita Bergsparken och Vintertullsparken

29 A Inbjudan till gemensam upphandling av enstaka platser inom hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Dnr 196-2012-2.2.1. Omedelbar justering

Remissärenden

30 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 661-182/2012
Dnr 224-2012-1.5.1.

31 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

32 Rutiner för hantering av fel och brister inom socialpsykiatrin. Redovisning av vidtagna åtgärder efter Socialstyrelsen tillsyn

Yttrande till Socialstyrelsen dnr 9.1 - 18680/2011
Dnr 803-2011-1.3.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Remiss av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län.

34 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030.

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 1549-2011-1.5.3. Omedelbar justering
Utsändes senare

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Pong Grillbar, Jan Inghe-Hagströms torg 52, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 232-2012-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Pong Henriksdal, Jan Inghe-Hagströms torg 42, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 247-2012-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Züla Kök & Bar, Södermannagatan 27, 116 40 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 265-2012-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Yttrande över ansökan om alkoholservering - The Penguin Bar Ölandsgatan 45 A 116 63 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 266-2012-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Under Kastanjen, Kindstugatan1, 111 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 172-2012-1.5.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

40 Revisionsrapport - styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inm äldreomsorgen

41 Oanmäld kvalitetsgranskning 2011-12-28 på Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

42 Inkommen rapport om allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL (Lex Sarah) inom äldreavdelningen

43 Inkommen rapport om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt14 kap. 3 § SoL (Lex Sarah) inom äldreavdelningen.

44 Information om rapport om risk för missförhållande enligt lex Sarah vid verksamhet i egen regi inom sociala avdelningen

45 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

46 Anmälan av sociala delegationens protokoll

47 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

48 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

50 Anmälan av balanslista

51 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

52 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 mars 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 9 februari justerat den 14 februari 2012.

§3 Anmälan enligt Lex Maria

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 februari 2012. Dnr 213-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 december 2011.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Inkommen rapport om missförhållande/påtaglig risk för missförhållande enligt 24 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lex Sarah) inom Sociala avdelningen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 februari 2012. Dnr 1547-2011-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Redovisning av framtaget programförslag för lilla Blecktornsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden återremittera förslaget till förvaltningen i syfte att få en fördjupning av möjligheterna och konsekvenserna av att behålla minigolfbanan

Därutöver anförde nämnden följande:

Nuvarande förslag till upprustning är ambitiöst och har många fördelar. Innan definitiv ställning tas till förvaltningens förslag är det av intresse att göra en fördjupning av vad det skulle innebära att minigolfbanan blir kvar i parken.

Utredningen bör också genom kontakter med Fastighetskontoret pröva möjligheten att riva i vart fall det södra av de två byggnaderna längs Katarina Bangata för att därigenom öka tillgängligheten till parken.

Ärendet

Målet med upprustningen är att utveckla Lilla Blecktornsparken till en inbjudande kvarterspark med attraktiva målpunkter för olika åldrar, med fokus på aktivitet och samling. Parkens grundkaraktär, som bygger på 1940-talets aktivitetspark, bevaras och förädlas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2012. Dnr 103-2012-3.1.

Ärendet bordlades den 9 februari 2012

Förslag till beslut

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Programförslaget är i linje med den parkplan som nämnden fattade beslut om 2009. Att utveckla den som ungdoms- och aktivitetspark ser vi som mycket positivt. Varje val innebär dock att man väljer bort något annat. I det hör fallet är de som gillar bangolf som drabbas. Vi delar förvaltningen synpunkter att parken vinner på att golfen flyttas. Samtidigt är det viktigt att det förslag som finns att anlägga en ny bana på den gamla platsen, nedanför Ersta vid Folkungagatan, inte stannar vid ett förslag. Det är önskvärt att det även i framtiden finns möjlighet att spela bangolf på Södermalms östra delar.

§14 Månadsrapport per den 29 februari 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2012.

Ärendet

Månadsrapporten per februari med helårsprognos visar på en budget i balans.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 mars 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Uppföljning av Tantolundens gruppbostäder, Reimersholmes servicebostäder och Rackarbergets servicebostäder

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Ärende är en uppföljning av Rackarbergets servicebostad som drivs i kommunal regi, Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder som drivs på entreprenad av Carema Care AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2012. Dnr 99-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett gemensamt förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och fann att nämnden beslutat att ärendet ska avgörs idag.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som vill att ärendet avgörs idag rösta ja och de som vill att ärendet återremitteras röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M),

Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut om återremiss.

Beslutsgång forts.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) yrkade också att nämnden särskilt röstar om beslutspunkt 2 i det egna förslaget.

Votering forts.

Ordförande föreslog att de som vill att Rackarbergets verksamhetschef ges företräde inför nämnden rösta nej och de som är emot röstar ja.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M),

Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat avslå förslaget.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

1. Att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning i ärendet.

2. Att Rackarbergets verksamhetschef Solweig Palm ges företräde inför nämnden

Vi anser att nämnden, för att kunna fullgöra sin funktion som ytterst ansvarig, behöver ett fördjupat underlag.

När det gäller Rackarbergets servicebostad är vi djupt bekymrade över uppföljningen. I rapporten konstateras att det är osäkert om de boende får sina behov av stöd och service tillgodosedda. Verksamhetschefen har i egenkontroll svarat nej på frågorna: ”Upplever du som verksamhetschef att varje enskild kund får sitt behov av stimulans och upplevelser tillgodosetts” och ”Går det praktiskt att uppfylla kundens individuella behov utifrån genomförandeplanen”. Kommentaren var att verksamhetschefen anser att det inte är möjligt utifrån villkoren i avtalet.

Det framgår också att beställarenheten socialpsykiatri inte har gjort några individuppföljningar efter den 1 augusti 2011. Enheten är också osäker på om de boende får sina behov tillgodosedda fullt ut.

Utöver detta finns inte rätt lex Sarah-rutin på enheten och genomförandeplanerna har brister. Mycket allvarligt är också att samarbetet med Psykiatrin Södra fungerar påfallande dåligt och att man inte självmant fört detta vidare. De boende det rör sig om är dessutom en mycket utsatt grupp, vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.

För oss är det svårbegripligt varför förvaltningens samlade bedömning är den motsatta mot verksamhetschefen - att man inte delar verksamhetschefens bedömning att verksamheten saknar förutsättningar att uppfylla de boendes behov. Samtidigt skriver förvaltningen att man ser allvarligt på det och ska utreda frågan vidare. Det finns inte någon konsekvensanalys som pekar på att de insatser som föreslås skulle avhjälpa situationen.

Rackarbergets verksamhetschef Solweig Palm behöver ges företräde inför nämnden för att ge sin syn på de förhållanden som råder och vad som krävs för att de boende ska få sina behov tillgodosedda.

På Reimersholme servicebostäder drivs verksamheten för närvarande utan giltigt tillstånd. Här finns ett antal brister i genomförandeplanerna. Vidare visar brukarundersökning för 2011 att 60 % är nöjda med sitt boende (svarsfrekvens 53 %). Ett tapp med 15 % jmf. 2010 och väsentligt lägre än staden som helhet. Ska vi ta dessa brukarundersökningar på allvar kan ovanstående siffror inte stå kvar okommenterade.

I Tantolundens gruppbostäder är, enligt stadens brukarundersökning, 100 % nöjda med sitt boende. Med tanke på att Rackarberget inte gjort någon undersökning och Reimersholmes låga siffror ovan är det rimligt med ytterligare information för att förklara det goda resultatet. Än viktigare med tanke på att det även här finns synpunkter på genomförandeplanerna.

Vi menar att en fördjupad analys behöver göras när det gäller genomförandeplaner på samtliga boenden. Höll planerna måttet vid uppföljning tidigare år? Om inte, så är det allvarligt att samma brister eventuellt återkommer, trots att tidigare påpekanden då förmodligen har gjorts. Det kan väcka frågor om hur nämnden ska kunna försäkra sig om att ett hållbart utvecklingsarbete görs.

§16 Uppföljning av Hornskrokens vård- och omsorgsboende och pensionat Hornkroken samt Vintertullens dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboende

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Ärende är en uppföljning av Hornskrokens vård- och omsorgsboende och pensionat Hornkroken samt Vintertullens dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboende. Uppföljningarna görs årsvis.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 februari 2012. Dnr 100-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vid uppföljning av både Hornskroken och Vintertullens verksamheter påpekas att samarbetet mellan sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast behöver förbättras.

Det är synd att en sådan kommentar överhuvudtaget förekommer i en uppföljning och konsekvensen för de som vistas på de två verksamheterna borde vara allvarlig. Det gäller sådant som förflyttningar, undvikande av fallolyckor, personalutbildning men också hjälpmedel och stimulerande aktiviteter. Det är vår förhoppning att samarbetssituationen utreds och förbättras i all synnerhet som det generellt är ett givande sådant bland paramedicinsk personal.

§17 Fördelning av föreningsbidrag 2012 samt redovisning av beviljade föreningsbidrag 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2011.

2. Stadsdelsnämnden godkänner 225 000 kronor i verksamhetsbidrag till Öppna förskolan i Sofia församling år 2012.

3. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 1624 000 kronor till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom år 2012.

4. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 600000 kronor till föreningar och förtroenderåd som bedriver verksamhet för äldre år 2012.

5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om bidrag på 57000 kronor till kurs i teckning och målning under sommarlovet 2012.

6. Stadsdelsnämnden beviljar folkdanslaget Appell 10000 kronor för att arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken vilket får finansieras inom ram.

Samt att därutöver anföra:

Midsommarfirandet i Vitabergsparken som arrangeras av folkdanslaget Appell är ett uppskattat arrangemang för många södermalmsbor och vi anser därför att det är rimligt att även detta är bevilja folkdanslaget Appell 10000 kronor.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen för 2012 avsatt medel för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. En förutsättning är att verksamheterna är lokalt anknutna och individinriktade.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2012. Dnr 1430-2011-1.2.5.

Dnr 1471-2011-1.2.5. Dnr 1506-2011-1.2.5.

Förslag till beslut

Elsemarie Bjellqvist (S) anmälde jäv och var därför inte närvarande vid nämndens behandling av ärendet.

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (M), (FP) och (C) förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande meddelar att (M), (FP) och (C) förslag till beslut är huvudförslag och ställer (S) och (V) förslag mot (MP) förslag för att utse ett motförslag.

Ordförande fann att nämnden beslutat utse (S) och (V) förslag till motförslag.

Ordförande föreslog att de som vill bifalla (M), (FP) och (C) förslag till beslut rösta ja och de som vill bifall (S) och (V) förslag röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M),

Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Martin Humble (S), och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP) och Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden ställt sig bakom (M), (FP) och (C) förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1 – 3

att under punkt 4 bevilja stöd till pensionärsorganisationerna på samma nivå som 2011.

att under punkt 6 bevilja folkdanslaget Appell ansökan om 20000 kronor.

att därutöver anföra följande

De föreningar och organisationer som föreslås erhålla bidrag av stadsdelsnämnden 2012 är alla viktiga verksamheter för de boende i stadsdelen. Såväl de som bedriver verksamheter av förebyggande karaktär som de som sprider glädje och som sätter en guldkant på tillvaron förtjänar vårt stöd. Vi vill därför erinra om att vi i vårt förslag till verksamhetsplan för 2012 ville avsätta fyra miljoner till föreningsbidrag. Med vårt förslag skulle ex. både Appells midsommarfirande som pensionärsorganisationerna klarat sig från årets sänkningar samtidigt som fler föreningar och organisationer skulle ha kunnat komma i fråga.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Förslag till beslut:

Att stadsdelsnämnden uttalar att utöver lagt förslag även RSMH och Folkdanssällskapet Apell bör ges stöd för föreslagna verksamheter och att stadsdelsförvaltningen återkommer i ärendet till kommande nämnd.

Att därutöver anföra

Enligt vad som kommit till vår kännedom bedriver gäller RSMH:s ansökan utöver träffverksamheten i Gubbängen även en studiecirkelverksamhet på Södermalm. Bidraget som kommer från Socialtjänstförvaltningen täcker bara en viss del av verksamheten, och är tänkt att kompletteras med stöd från olika stadsdelsförvaltningar. Är det så bör rimligen Södermalms stadsdelsnämnd bidra med en del i likhet med andra stadsdelsnämnder eftersom ett väsentligt antal besökare kommer från Södermalm. Det är angeläget att tydligare underlag presenteras i ärendet.

Vi anser också att det är viktigt med stöd till verksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning och att det behöver finnas mer än det som erbjuds via förvaltningen.

Att midsommarfirandet i Vitabergsparken lockar fler Stockholmare än södermalmsbor anser vi inte vara något skäl till att inte ge stöd. Det är en liten summa pengar som kommer till stor glädje för många människor och vi anser att vi bör kunna ha råd att fortsätta med traditionen. För sammanhållningen, värdet av att lyfta fram en av Södermalms vackra parker och dessutom under en högtid då många kan känna sig ensamma eller är hänvisade till stan för att man inte har råd eller möjlighet att resa bort. Det är en enkel, men viktig, förebyggande insats.

Med Miljöpartiets budgetförslag för staden avsätts för övrigt totalt 48,8 miljoner kronor mer till Södermalms stadsdelsförvaltning än vad alliansen avsatt för 2012.

§18 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

Ärendet

En gemensam upphandling av missbruksvård har genomförts av socialförvaltningen på uppdrag av stadens 14 stadsdelsnämnder samt socialnämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012. Dnr 145-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Upphandlingen av missbrukarvård grundar sig på en gemensam upphandling som i mycket begränsad omfattning tar hänsyn till lokala vårdbehov och till missbrukarnas situation.

Hur missbrukarvården organiseras är av stor betydelse särskilt för de grupper som berörs av vården. Stockholm har betydande alkohol- och narkotikaproblematik. Det finns data som tyder på att många missbrukares situation försämrats under senare år och på att ambitionsnivån minskat när det gäller behandling och social rehabilitering. För betydande grupper har man gett upp målet om bostad och jobb som mål för arbetet. Antalet hemlösa har inte minskat och prognosen för denna grupp har inte förbättrats.

Det finns en klar risk för att socialt inriktade insatser ersätts med ensidig medikamentell behandling eller andra åtgärder som inte utgår från någon helhetssyn.

Det är viktigt att ett ärende som handlar om upphandling av missbrukarvård bygger på en kartläggning och bedömning av de vårdbehov som faktiskt finns inom kommunen. Det är också angeläget att man fastställer vilken ambitionsnivå som bör gälla. Slutligen är det viktigt att behov och ambitionsnivå redovisas och diskuteras öppet.

Inget av dessa villkor har uppfyllts i upphandlingen. Ingen redovisning görs av vilket behov som finns av olika behandlingsinsatser. Detta kan ställas i kontrast att kommunen tidigare gjorde årliga kartläggningar av vårdens omfattning och bedömda vårdbehov i de olika stadsdelarna.

Diskussionen om vårdens ambitionsnivå lyser också med sin frånvaro. Det har inte ställts precisa krav på personalens kompetens annat än att verksamhetschefen skall känna till existerande lagstiftning. Självklart skall det ställas krav på kollektivavtal och på personalens meddelarfrihet.

Inga krav har ställts på att deltagande behandlingsenheter skall göra uppföljningar och redovisa behandlingsresultat.

§19 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm-Gotland avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med

Sensus Stockholm-Gotland, org.nr 802006-3155 avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Sensus Stockholm-Gotland för tiden 2012-09-30 till och med 2013-09-30.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt Center, en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synskada. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet. Avtalstiden löper till och med 2012-09-30 med möjlighet till förlängning ett år till och med 2013-09-30. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012. Dnr 219-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med Sodexo AB, org.nr 556232-7873 genom direktupphandling, som leverantör av kost till Katarinagårdens vård och omsorgsboende inom Södermalm.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Sodexo AB för tiden 2012-04-01 till och med 2013-01-31 avseende Katarinagården vård och omsorgsboende.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnds avtal med Sodexo avseende kostleveranser löper ut 2012-03-31 och en direktupphandling av kost för Katarinagårdens vård och omsorgsboende måste därför ske, i avvaktan på ny upphandling av kost. Motivet för direktupphandling är att kommunstyrelsen den 22 februari 2012 beslutade att Katarinagårdens vård och omsorgsboende kvarstår i kommunal regi. Detta innebär att all pågående planering för att lämna över verksamheten på entreprenad nu avbrutits.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2012. Dnr 90-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att särskilda krav ställs redan nu på Sodexo att redovisa hur man avser leva upp till en god djurhållning, hur man arbetar med att aktivt minska sin miljö- och klimatpåverkan samt vilka åtgärder som vidtas för att förbättra nöjdheten med maten.

Att därutöver anföra

I samband med förlängningen av avtalet med Sodexo anser vi att det är angeläget att Stadsdelsnämnden ställer särskilda krav på leverantören.

I underlaget som vi har tagit del av saknar vi information om hur Sodexo tänker ta itu med frågan om rapporterad försämrad nöjdhet. Förutom det så vore det också bra om de ville återkomma till nämnden och berätta hur man i övrigt arbetar med god djurhållning och ett aktivt miljö- och klimatarbete. Rimligt vore också att boende och personal fick möjlighet att smaka och tycka till om maten. Att det är möjligt visar bl.a. domen i kammarrätten som givit den politiska ledningen i Sigtuna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) rätt att ställa krav på bättre djurhållning i samband med upphandlingar.

Väsentliga delar i en god djurhållning är exempelvis att djuren högst får transporteras åtta timmar till slakt, att antibiotikabehandling enbart ska ske när det är veterinärmedicinskt motiverat och att djuren ska vara bedövade före avblodning. Ett aktivt klimatarbete är exempelvis också att kött som köps in ska vara närproducerat för att minska transporter och grönsaker kan följa ett säsongsanpassat utbud.

§21 Ansökan om utvecklingsmedel till kommunerna för att stärka stödet till våldsutsata kvinnor och barn som bevittnat våld 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar delrapporteringen av pågående projekt till Länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har beviljat Södermalms stadsdelsområde bidrag ur anslaget ”Utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2011”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012. Dnr 538-2011-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Ärendet är en delrapportering av det pågående projektet ”Att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld”. Det handlar bland annat om kvinnor som blir eller blivit utsatta för våld eller hot om våld i heterosexuella men även i samkönade relationer.

Miljöpartiet vill tydliggöra att män som blir utsatta för våld i samkönade relationer även behöver uppmärksammas. Även om det inte rymts inom detta projekt är det viktigt att fokusera särskilt.

På strukturell nivå är mansrollen i samhället tyvärr fortfarande mycket snäv, vilket också hänger samman med utövandet av våld. Att vidga och nyansera mansrollen är ett brett och viktigt arbete vi alla behöver vara delaktiga i. Inte minst behöver snäva könsroller som barn tidigt ges på dagis och i andra omsorgsverksamheter motverkas.

§22 Rapport om omvandling av Tanto servicehus till trygghetsboende. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden får vid september månads sammanträde en ny rapport om läget för de kvarboende på Tanto Trygghetsboende.

Ärendet

Anders Göransson med flera (S) har lämnat en skrivelse till nämnden 2012-02-09 med önskemål om en rapport om hur omvandlingen av Tanto servicehus till trygghetsboende har skett.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 204-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Den 1 september 2011 omvandlades servicehuset till trygghetsboende. Förvaltningen har idag den 22 mars 2012 valt att redovisa hur läget var i december 2011.

Vi kan konstatera att omvandlingen har inneburit att stadsdelsnämnden idag inte har någon kontroll över vad som sker med trygghetsboendet. De boende som valt att bo kvar är desamma som bodde i servicehuset eftersom det är inflyttningsstopp. Deras behov av vård och omsorg torde därför vara samma eller möjligen större än när Tanto var ett servicehus. Ett exempel på bristande kontroll är svaret på fråga 4 där förvaltningen konstaterar att det inte finns någon samlad uppgift om hur många husläkare de boende har listat sig hos.

Inflyttningsstoppet gäller fortfarande. Och något beslut har ännu inte fattats av Micasa om tidplanen för renoveringen av lägenheterna.

Det är skandal med tomma lägenheter i ett tidigare väl fungerande servicehus. Dels är det allvarligt att personer med behov av ett annat boende inte har möjlighet att flytta till t ex Tanto. Dels är det inte förenligt med god ekonomi att låta lägenheter stå tomma där ingen betalar hyran. Och den förlusten kommer ju att öka mer och mer vartefter fler lämnar Tanto.

§23 Kompletterande uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i förskolan på Södermalm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar till Skolinspektionen.

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Skolinspektionen.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde 2011 en tillsyn i Stockholms stads förskoleverksamhet. Staden har redovisat vilka åtgärder som vidtagits för de brister Skolinspektionen påtalade. Skolinspektionen begär kompletterande svar från staden för att kunna slutföra bedömningen av stadens förskoleverksamhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2012. Dnr 249-2012-1.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (c), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därtill uttala att ökad satsning skall göras på att anställa fler genuspedagoger

att därtill uttala att förvaltningen ska eftersträva att minska antalet barn I barngrupperna samt att öka personaltätheten och kontinuiteten av personal i barnens direkta näthet.

Att därutöver anföra

Miljöpartiet anser att det är bra att förvaltningen fokuserar på uppfylla förskolans pedagogiska uppdrag. Vi ställer oss emellertid ifrågasättande till att förskolan 1-6 år ska betraktas som barnens arbetsplats, som inte ska efterlikna hemmets ombonade miljö. För små barn är det viktigt att miljön ska kännas trygg och att en allt för hög omsättning av personal i barnens direkta närhet kan verka menligt på anknytningsprocessen. Verksamhet och personal ska alltid sätta barnperspektivet i första rummet.

Grunden för att kunna hålla såväl en god pedagogisk standard som en trygg miljö för barnen är dels att barngrupperna inte är för stora och personaltäthet och kontinuitet av personal i barnens direkta närhet är god. Miljöpartiet för ett kontinuerligt samtal med förskolepersonal, vilka tydligt uttrycker denna syn och ser problem med minskad personaltäthet och allt större barngrupper. Miljöpartiet vill se att verksamheten går mot såväl ökad personaltäthet som mindre barngrupper.

Vi har förstått att många föräldrar känner sig otrygga I den omställningsprocess med stora arbetslag som genomförs inom förskoleverksamheten. Förvaltningen och förskolechefer har uttryckt att arbete återstår med att få personalen själva förankrade I omställningsarbetet och att detta påverkar hur man lyckas förklara för föräldrarna.

Miljöpartiet anser att fler genuspedagoger borde anställas I verksamheten. I väntan på att så sker ställer vi oss positiva till ett genomförande av förvaltningens tanke om att bilda en lärgrupp av de genuspedagoger som finns anställda på tre av stadsdelens förskoleenheter. Det är viktigt att all verksamhet genomsyras av att familjer kan se olika ut och att det är barnet själv som bestämmer hur hen uppfattar att hens familj ser ut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Skolinspektionens rapport visar brister på visa områden när det gäller Södermalms förskolor. Kanske allvarligast av dessa brister är att barngruppernas storlek inte utvärderas kontinuerligt.

Man beskriver också att man exempelvis ser över lokalernas lämplighet och ger utbildning till chefer i risk och konsekvens-analyser. Genom de olika förskolornas arbetssätt och en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i olika grupper utifrån barnens intresse, behov och aktiviteter anses det också att hänsyn tas till detta område. Skolinspektionen bedömer att redovisningen är otillräcklig. Det Skolinspektionen efterfrågar är en konkret och utförlig beskrivning av hur stadsdelsförvaltningarna utvärderar befintliga barngruppers storlek, sammansättning och inte minst hur man tillvara tar dessa resultat för att skapa grupper med lämpliga storlekar och sammansättning

Förvaltningen håller tydligen på att ta fram underlag för att genomföra en konsekvensutredning, som ska användas vid förändrat barnantal på förskolan. Det är bra, men borde ha gjorts för länge sedan. Barngrupperna på Södermalm har ökat i flera år och med tanke på hur många föräldrar som hör av sig angående detta och rapporterar om att deras barn inte mår bra av detta är det är överraskande att utredningar inte har gjorts tidigare.

Barngruppernas storlek har ökat i flera år. Vi skulle även vilja se en utvärdering av konsekvenserna av detta och att man använde sig av dessa resultat när man funderar på att Förändra grupperna framöver.

§24 Svar på medborgarförslag om förlängning av Tanto strandbad

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidare utreda en förlängning av Tanto strandbad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att förlänga Tanto strandbad åt väster mot Liljeholmsbron samt åt öster mot Årstabron. I förslaget beskrivs att området skulle få ett lyft om intilliggande Drakenbergsparken avslutas med en sandstrand ned mot Årstaviken. Vidare framhålls att en utvidgning av strandbadet är önskvärt då det befintliga badet har många besökare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 februari 2012. Dnr 969-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Medborgarförslag – Förbud mot tiggeri på Stockholms gator och torg

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att tiggeri ska förbjudas inom Stockholm och att åtgärder ska vidtas mot dem som tigger. Enligt förslagsställaren förstör tiggeriet bilden av Stockholm, ”sänker standarden och helhetsbilden” för både boende och turister.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012. Dnr 1360-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi gör ingen annan bedömning än förvaltningen. Men det är angeläget att staden hittar sätt att hjälpa de EU-medborgare och andra som är i Stockholm och lever under svåra livsvillkor. Vi menar att det finns behov av mer aktivt uppsökande arbete från socialförvaltningens bland dem som tigger på gatorna eller på andra sätt visar sin utsatthet i gatubilden. Det är viktigt att förstå mer om deras situation och behov av stöd för att på olika sätt medverka till förändring.

Att man ser människor som tigger är tecken på ett ojämlikt samhälle med väldigt olika livsvillkor. Det är det man måste försöka göra något åt på sikt parallellt som enskilda behöver få stöd att komma ur en svår situation.

§26 Inkommet meborgarförslag om avgifter för handikappade

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 20 februari 2012. Dnr 221-2012-1.2.4.

§27 Inkommet medborgarförslag om datorer på äldreboenden

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 14 februari 2012. Dnr 193-2012-1.2.4.

§28 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård för små hundar

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Söd Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 20 februari 2012. Dnr 222-2012-1.2.4.

§29 Inkommet medborgarförslag om skyltar om löshundsförbud i Vita Bergsparken och Vintertullsparken

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 14 februari 2012. Dnr 210-2012-1.2.4.

§30 Inbjudan till gemensam upphandling av enstaka platser inom hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen för Stockholms stad av enstaka platser inom hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453)

2. Stadsdelsnämnden ger administrativa chefen inom socialförvaltningen eller dennes ställföreträdare att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvalt­ningen i medbestämmandeförhandlingar

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Socialförvaltningen har bjudit in samtliga stadsdelsnämnder att delta i en gemen­sam upphandling av enstaka platser inom hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin. Avtalen i den senaste gemensamma upphandlingen löper ut 2012 och går inte att förlänga.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 mars 2012. Dnr 196-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill betona vikten av att placeringar som görs alltid måste utgå från individens behov. Gruppvisa upphandlingar kan leda till att man tar vad som ”står till buds” istället för det som verkligen passar den enskilda individens behov, Det är viktigt att möjligheten att socialsekreterare ska kunna placera på andra ställen kvarstår.

§31 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 661-182/2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Mot bakgrund av beslut i budget 2012 föreslår stadsledningskontoret en revidering av reglementen för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 mars. 2012. Dnr 224-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Närdemokrati, information och möjlighet för människor att påverka och besluta står högt på miljöpartiets agenda. Därför är det för oss en stor besvikelse att se den centralisering och koncentration av genomförande och beslut som tidigare skett på stadsdelsnämndsnivå flyttas till kommunstyrelsen och bland annat arbetsmarknads- och äldrenämnden.

Exempel på sådana förändringar som kan utläsas från underlaget:

· Arbetsmarknadsnämnden övertar ansvaret för integrationsfrågor men också för nationella minoriteter, viktiga frågor som borde genomsyra alla förvaltningar inklusive stadsdelsnämnder.

· Dödsboutredningar överförs från stadsdelsnämnderna till socialnämnden;

· Som också startar en förmedling av kontaktpersoner och kontaktfamiljer, en tjänst SDN i fortsättning kan köpa därifrån.

· Ansökningar om trygghetslarm övertas av äldrenämnden

§32 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, dnr 68/2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, har remitterat Äldrenämndens förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten (dnr 080301-541/2011) till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 mars 2012. Dnr 105-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten samt anför därutöver följande

Nämnden anser att förvaltningens redovisning är intressant och instämmer i att det är svårt att bedöma effekterna och rimligheten i förslagen varför vi kräver att ett pilotprojekt genomförs för att pröva förslagen i verkligheten. Vi instämmer helt i att ersättningen ska vara rättvis och enkel att förstå och kommunicera samt administrera.

Vi anser att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer då kvalitetskontrollen, kostnadskontrollen och ansvarsfördelningen blir svårare.

Vi förutsätter att förslagen leder till väsentligt höjda ersättningar och kvalitetshöjningar, se även reservationerna i Äldrenämnden från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Inom hela äldreomsorgsområdet inom Stockholms stad är det många olika ansvariga nämnder samt kommunstyrelsen. Vi ser inte att detta medför att brukarna får snabba och tydliga beslut samt att resurserna används på bästa sätt.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget att höja ersättningen är efterlängtat. Förutsättningarna för att kunna bedriva en god omsorg måste vara realistisk, vilket den uppenbarligen inte varit. Hemtjänstföretag med hög etisk profil har också konstaterat att det är svårt att genomföra uppdragen med nuvarande ersättning.

Vi anser att avstämningsdiskussioner behöver föras med utförare med höga etiska ambitioner och man bör ha beredskap att lyssna in och värdera invändningar innan man slutligen bestämmer sig för konstruktion.

Vi anser inte att erfarenheter, positiva och negativa, från kommuner med ersättningssystem per timme är tillräckligt belysta.

Det är också väldigt viktigt att kvaliteten i omsorgen fortsatt måste fokuseras. Man får inte förledas till att tror att rätt antal utförda timmar är en garant för bra insatser. Det är en förutsättning, men inte någon garanti.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslag till nytt ersättningssystem innehåller vissa förbättringar i jämförelse med det tidigare och kan ses som ett erkännande av den kritik som länge har framförts, bland annat mot att gångtiderna inte har räknats med i ersättningen och att ersättningen inte har tagit hänsyn till tid för dokumentation.

Hemtjänsten har en ytterst problematisk arbetssituation och det behövs en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten reducerad till ett val mellan hundratalet utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Att hemtjänsten i Stockholms stad har för liten budget bekräftas i en

aktuell rapport "stadens förhållandevis låga ersättningsnivå i kombination med det omfattande hemtjänstuppdraget riskerar att långsiktigt påverka verksamhetens kvalitet negativt." (Slutrapport Översyn ersättningsnivåer inom hemtjänsten i Stockholms stad)

Insatserna i hemtjänsten är hårt styrda av schablontider, som i praktiken många gånger fungerar som tak även om det i teorin ska vara ett verktyg för att öka likvärdigheten i staden. Tidsgränserna upplevs som orealistiska av hemtjänstens personal, som därmed också ständigt känner att de inte kan göra sina insatser för de äldre på ett värdigt sätt.

Att äldre ska kunna påverka innehåll, vem som ger hjälp och hur den utförs är rättigheter som ger verkligt självbestämmande. Att antalet utförare av hemtjänst blir fler och fler är i sig ingen garanti för valfrihet. Äldre röstar inte med fötterna. Många äldre har inte ork att göra ett informerat val.

Mer resurser måste till för att individuella behov ska styra i högre grad än idag. Vänsterpartiet har därför tillfört 52 mnkr mer till ökad personaltäthet i hemtjänsten i budgeten för 2012.

§33 Rutiner för hantering av fel och brister inom socialpsykiatrin. Redovisning av vidtagna åtgärder efter Socialstyrelsen tillsyn

Yttrande till Socialstyrelsen dnr 9.1 – 18680/2011

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och överläm­nar den till Socialstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen har genomfört en tillsyn inom verksamheterna boende och boende­stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Granskningen har visat att det finns brister i nämndens rutiner för hantering av fel och brister.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 februari 2012. Dnr 803-2011-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§34 Remiss av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss från länsstyrelsen i Stockholms län innehållande ett förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 (grova partiklar i luften) i Stockholms län. I förslaget ges flera förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan leda till att miljökvalitetsnormerna klaras samt förslag till förbättrat beslutsunderlag vid val av åtgärder.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2012. Dnr 198-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

att stadsdelsnämnden ställer sig positiv till en höjning av trängselskatten

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för en utökning av gång- och cykeltrafik på Götgatan, Folkungagatan och Rosenlundsgatan genom att exempelvis ta bort parkeringsytor,

att därutöver anföra

I underlaget för miljökvalitetsnormerna kan vi tydligt utläsa att ekonomiska styrmedel och regleringar har haft en kraftig effekt. Tidigare åtgärder har minskat halterna av grova partiklar (PM10) samt kväveoxider, som enligt underlaget framställs som en indikatorsubstans för bland annat cancerogena ämnen.

Flera bra, nödvändiga och brådskande åtgärder föreslås i remissen och vi kan till stora delar instämma i det som sägs. Vad vi saknar i underlaget från förvaltningen, och den borgerliga majoriteten i stadshuset är handlingskraft.

En fråga som lyfts särskilt är just behovet av en utökad kollektivtrafik. Det här är en bra ambition som tyvärr inte delas av den borgerliga majoriteten i landstinget. Där har man tydligt deklarerat att en ökning av andelen kollektivtrafikresenärer inte är ett faktiskt mål – det rimmar illa med den förhoppning som partikollegorna i staden uttalar i samma fråga. Menar vi allvar med att kollektivtrafiken ska bli ett fullgott alternativ till bilen, nu och framöver, måste reella satsningar till. Satsningar som den här majoriteten visar sig ovillig att göra.

Vi kan se att studier, kunskap och resurser finns för att vidta åtgärder men att en viljeinriktning saknas. Vi hade gärna sett att fler förslag och kommentarer för hur trafik kan minskas generellt i stadsdelen. Exempelvis genom en utökning av gång- och cykeltrafik eller rentav fler gågator. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas på flera av de värst drabbade gatorna på Södermalm och därför föreslår vi också nämnden att uppdra förvaltningen att ta fram ett sådant underlag.

§35 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämnden har bland annat till Södermalms stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm för synpunkter. Bakgrunden till uppdraget att ta fram strategin är den snabba befolkningsutvecklingen i staden och länet som ger ett ökat behov av transporter av människor och gods, på samma yta som idag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2012. Dnr 1549-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Anders Göransson m.fl. (S) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden anför för egen del följande:

Målsättningen att öka kollektivtrafikens, cykeltrafikens och gångtrafikens andel av transporterna är värd att understödja. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det krävs insatser utöver de föreslagna för att säkra en hälsosam och säker trafikmiljö i Stockholm. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att minska bilismen i centrala Stockholm.

Det är bra att det sätts upp ett mål för trafiksäkerheten men det är samtidigt viktigt att konstatera att trafikens största hälsokonsekvenser sammanhänger med luftföroreningar, partiklar och buller. Partiklar och luftföroreningar står för ett större antal dödsfall, exempelvis i lungsjukdomar, cancer och hjärtkärlsjukdomar än trafikolyckorna. Sjukdomsbördan på grund av luftföroreningar och buller är mycket stor bland annat genom en ökad förekomst av hjärtinfarkter och en rad sjukdomar som har samband med långvarig stress. Det är mycket angeläget att dessa hälsokonsekvenser kartläggs på ett bättre sätt och att man ställer upp tydliga mål för hur hälsoriskerna skall reduceras.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att det är väldigt positivt att det föreslås en prioritetsordning som innebär att främja utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva. Det handlar om att prioritera framkomligheten för gång, cykel, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Men vi vill betona att det också måste finnas politiskt mod att fatta beslut som verkligen leder till minskad biltrafik och ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik.

Framkomlighetsstrategin omfattar det primära vägnätet som Stockholms stad har ansvar för, men strategin är en del av en större helhet. Vi menar dock att om Förbifart Stockholm byggs leder den i motsatt riktning d.v.s. till mer biltrafik, ökade köer och utspridd bebyggelse s.k. urban sprawl.

Det är glädjande att trängselskatten som inledningsvis mötte så mycket motstånd nu lyfts fram som en effektiv åtgärd. Att införa trängselskatt på Essingeleden anser vi är den mest effektiva och mest lönsamma åtgärden för att minska trafiken och trängseln både på Essingeleden och på anslutande nät av gator och vägar.

Den bildominerade stadskärna ska förnyas och förändras. Det är positivt att gåendet lyfts fram så tydligt och ska prioriteras. Vi anser att fler gator i staden och stadsdelen ska göras om till gångstråk. Fler gångfartsområden d.v.s. gator och torg där all trafik sker på de gåendes villkor ska införas. Staden måste vara tillgänglig även för dem som har olika funktionsnedsättningar.

Bra är också de satsningar som föreslås på cyklande, och bättre parkeringar för cyklar. Danmark och Holland har kommit så mycket längre och vi kan lära en hel del därifrån. Att kunna ta med sig cykel med självklarhet på lokaltåg är en viktig del. Trafiken via vattnet är inte fokus i den här strategin, men med mer kollektivtrafik på vattnet kan människor se ökade möjligheter att leva i staden utan bil. Vi anser att det fokuset behöver lyftas in.

Trafikkontoret avser att göra undersökningar för att ta fram statistik på resenärers nöjdhet med reskvalitet och andelen invånare som upplever att trafiken inte orsakar allvarliga problem i stadsdelen. Och utifrån dessa ska mål sättas. Vi menar att det är svårt att göra denna typ av skattningar. Dessutom finns det en stark vana hos många som har bil att utgå från bilistens synvinkel. Vi anser att starkare fokus behöver läggas på hur vanorna bryts, hur människor som har bil i större utsträckning ska kunna lockas att våga leva utan bil eller genom att ingå i en bilpool.

För den som bor på Södermalm går det ofta mycket bra att klara sig med kollektiva transportmedel. Policy runt parkeringsplatser kan bara lösa en viss del. Det viktiga är sätt att uppmuntra till att leva utan bil. Det gäller både framkomlighet, klimatfrågan och är också inte minst utifrån partiklar och koldioxidutsläpp också en hälsofråga.

Luften är i dagsläget hårt ansatt på flera av stadsdelens gator. Hälsoriskerna behöver uppmärksammas mer, och hur nivåerna på utsläpp och partiklar på specifika gator ligger skulle invånarna behöva kunna ta del av på ett enkelt och tydligt sätt. Det tror vi kan skapa ökad medvetenhet.

Vi delar pensionärsrådets synpunkter om behov av att ta särskilda hänsyn till vad man kan benämna svagare trafikanter. Det behövs fler busslinjer, cykelbanor behöver göras bredare, man ska inte behöva vänta för länge på grön gubbe och ska hinna gå över i lugn och ro.

Att barn ska kunna gå till skolan utan risker i trafiken kan i sin tur göra att föräldrar känner sig trygga och inte tycker sig behöva skjutsa barnen. Vi tror att det kan bli många spin-off effekter för det offentliga rummet av en minskad biltrafik i staden. Nya möjligheter kommer öppnas.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Pong Grillbar, Jan Inghe-Hagströms torg 52, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00 inomhus på Pong Grillbaren, Jan Inghe-Hagströms torg 52, 120 71 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Pong Henriksdal AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Pong Grillbaren, Jan Inghe-Hagströms torg 52, 120 71 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 februari 2012. Dnr 232-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Pong Henriksdal, Jan Inghe-Hagströms torg 42, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00 inomhus på Pong Henriksdal, Jan Inghe-Hagströms torg 42, 120 71 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Pong Henriksdal AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Pong Henriksdal, Jan Inghe-Hagströms torg 42, 120 71 Stockholm.

Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 i restaurangen. Pong Henriksdal AB söker även tillstånd för alkoholservering på restaurang Pong Grillbar som har adress Jan Inghe-Hagströms torg 52.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 februari 2012. Dnr 247-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§38 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Züla Kök & Bar, Södermannagatan 27, 116 40 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

1. Nämnden föreslår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende serveringstiden 11.00 – 00.00 utomhus och föreslår serveringstiden 11.00 – 00.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Züla Kök & Bar, Södermannagatan 27, 116 40 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Mkm Partner AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Züla Kök & Bar, Södermannagatan 27, 116 40 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 00.00 inomhus och utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2012. Dnr 265-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§39 Yttrande över ansökan om alkoholservering – The Penguin Bar Ölandsgatan 45 A 116 63 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

1. Nämnden föreslår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende serveringstiden 11.00 – 23.00 utomhus och föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på The Penguin Bar, Ölandsgatan 45 A, 116 63 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Monumentet AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på The Penguin Bar, Ölandsgatan 45 A, 116 63 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 23.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 mars 2012. Dnr 266-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§40 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Under Kastanjen, Kindstugatan1, 111 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

1. Nämnden föreslår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende serveringstiden 11.00 – 01.00 utomhus och föreslår serveringstiden 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på under Kastanjen, Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Under Kastanjen HB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Under Kastanjen, Kindstugatan 1,
111 31 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 inomhus och utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2012. Dnr 172-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§41 Revisionsrapport - styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Ärendet

Stadens revisorer har granskat hur nämnderna styr, följer upp och kontrollerar att äldre på externt drivna vård- och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och att de erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Granskningen har omfattat stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Enskede-Årsta-Vantör. Även kommunstyrelsen och äldrenämnden berörs av granskningen.

Revisionsrapporten visar på en rad brister i stadsdelsnämndernas handläggnings- och utförarprocesser och i kvalitetssäkringen av verksamheten vid vård- och omsorgsboendena. Revisorerna påpekar också att det är svårt att utläsa hur den äldres individuella behov och önskemål har styrt insatsen.

Förvaltningen tycker att det är en intressant rapport. Även om Södermalms stadsdelsnämnd inte varit med i denna granskning känner förvaltningen igen sig i flera av de problemområden som nämns. Förvaltningen kommer därför att använda sig av rapporten i det fortsatta utvecklingsarbetet kring verksamhets- och individuppföljningarna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 20 februari 2012. Dnr 142-2012-1.6.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (c) ställde sig bakom förvaltningens anmälningsärende.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens anmälningsärende.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att uppdra till förvaltningen att beskriva vilka konkreta åtgärder som föreslås för att åtgärda de brister granskningen visar, samt

att redovisa en tidplan för dessa åtgärder.

Vi instämmer med förvaltningens synpunkt att rapporten visar på en rad brister i stadsdelsnämndernas handläggnings- och utförarprocesser och i kvalitetssäkringen. Vi tycker det är allvarligt att nämnderna överlåter till utföraren att bestämma både mål och innehåll för insatser. Exempelvis saknas uppgifter om hur utförarna har följt upp att den äldre verkligen fått den hjälp som har beslutats och att den motsvarar den äldres behov. Granskningen visar också att det finns oklarheter i nämndernas rehabiliteringsuppdrag, vilket innebär en risk att den äldre inte får de rehabiliteringsinsatser som hon/han behöver.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att förvaltningen återkommer med information och förslag på förbättringar inom området styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen med anledning av revisionsrapporten

Det är en viktig rapport som betonar kommunstyrelsens och äldrenämndens ansvar för att stödja stadsdelsnämnderna i arbetet med uppföljningen av att den äldre får den insats som hon/han har rätt till. De missförhållanden som återkommande visar sig, samtidigt som väldigt mycket arbete görs för att följa upp visar på hur svår uppgift det är. Helt klart behövs bättre system än vad vi idag har. Vi välkomnar att förvaltningen, trots att granskningen rör andra stadsdelsnämnder, kommer att använda sig av rapporten i det fortsatta utvecklingsarbetet kring verksamhets- och individuppföljningar. Det är av stor vikt att förslagen till förbättringar lyfts särskilt till nämnden, både för information och vid behov för särskilda beslut.

§42 Oanmäld kvalitetsgranskning 2011-12-28 på Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

Ärendet

Stockholms stads äldreförvaltning genomförde vid årsskiftet 2011/2012 kvalitetsgranskningar vid åtta vård- och omsorgsboenden i sju stadsdelar.

För Södermalms del granskades Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende som drivs av Carema Äldreomsorg AB. Äldreförvaltningens bedömning är att boendet ger ett trevligt intryck, med en lugn och vänlig atmosfär. Personalen hade genomgående ett bra bemötande. Av äldreförvaltningens bedömning framgår också att enheten aktivt arbetar med de förbättringsområden som Södermalms stadsdelsförvaltning påpekade vid sin verksamhetsuppföljning hösten 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 13 februari 2012. Dnr 199-2012-1.2.1.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stockholms stads äldreförvaltning genomförde vid årsskiftet 2011/2012 kvalitetsgranskning av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende som överlag fick ett positivt omdöme. Särskilt kommenterades den omvårdnadsansvariga sjuksköterskans systematiska ”kvalitetsutveckling av samtlig omvårdnadspersonal genom såväl praktisk som teoretisk handledning vid delegering samt kvalitetssäkring av dokumentation, avvikelser etc.”

Det är glädjande men sällsynt att kvalitetssäkring och undervisning kommenteras, i alla fall i positiva ordalag. Kan det vara för att det tyvärr inte förekommer i den omfattning som sker på Magdalenagården? I så fall är det bara att beklaga.

§43 Inkommen rapport om allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL (Lex Sarah) inom äldreavdelningen

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande och anmäls därför till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012. Dnr 135-2012-1.2.2.

§44 Inkommen rapport om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt14 kap. 3 § SoL (Lex Sarah) inom äldreavdelningen

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsbeslut 1.21

Händelsen innebär inte en påtaglig risk för allvarligt missförhållande.
Händelsen anmäls därför inte till Socialstyrelsen enligt 14 kap. 7 § SoL.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 februari 2012. Dnr 26-2012-1.2.2.

§45 Information om rapport om risk för missförhållande enligt lex Sarah vid verksamhet i egen regi inom sociala avdelningen

Ärendet

Avdelningschefens beslut enligt delegationsordningen 1.21

Händelsen innebär inte ett allvarligt missförhållande eller en allvarlig risk för missförhållande enligt 24 f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Händelsen anmäls inte till Socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 januari 2012. Dnr 1538-2011-1.2.2.

§46 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 26 januari – 7 mars 2012.

§47 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 15 februari, 21 februari, 6 mars och den 20 mars 2012.

§48 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 3 från den 12 mars 2012.

§49 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Till rådets sammanträde tisdag den 13 mars 2012 har fem ledamöter meddelat förhinder, en plats är vakant.

Rådet beslutar med anledning av ovanstående att ställa in sammanträdet.

§50 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderåden vid:

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2012-01-24

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2012-01-30 (val av förtroenderåd)

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2012-02-17

Hornskrokens förtroenderåd 2012-02-06

§51 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§52 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§53 Information från förvaltningen

Förskolekön

Alla barn med garantimånad mars har erbjudits förskoleplats. Arbetet med att erbjuda förskoleplatser till barn med garantimånad april har påbörjats.

Lugnets skola

Tisdagen den 20 mars togs första spadtaget i byggandet av Lugnets nya förskola och skola i Hammarby sjöstad.

Lex Sarah

Nämnden informerades om sju rapporter enligt lex Sarah varav tre rapporter rör äldreomsorgen och fyra rapporter rör sociala avdelningen.

Dnr 259-2012-1.2.2. Dnr 268-2012-1.2.2. Dnr 288-2012-1.2.2.

Dnr 208-2012-1.2.2. Dnr 209-2012-1.2.2. Dnr 240-2012-1.2.2.

Dnr 231-2012-1.2.2.

Fakturor

Felaktiga och oläsliga fakturor har av misstag skickats till äldre med insatser via äldreomsorgen.

Riksdagens ombudsmän (JO)

JO har meddelat ett beslut gällande handläggning av ett ärende. Beslutet kommer som ett ärende till nämndens sammanträde i april.

Grattis du har en tonåring

Onsdagen den 21 mars bjöd Söderandan, lokala brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde, in föräldrar till kväll med diskussioner och föreläsningar om narkotika och dess konsekvenser, unga & internet, hur det är att vara tonåring på Södermalm. Medverkar gjorde bland andra närpolisen, Maria Ungdom, RFSU, fältassistenter och familjebehandlare.

Serveringstillstånd

Förvaltningen redovisade antal serveringstillstånd på Södermalm som uppgår till 491 utskänkningsställen per den 20 mars 2012. Vid nämndens informationsmöte den 15 mars bad nämnden om en redovisning av hur många serveringsställen som beviljats serveringstillstånd vid Socialförvaltningen.

Vårstädning

För sjätte året i rad genomför Stockholms stad och stiftelsen Håll Sverige Rent skräpplockardagar i Stockholm mellan 23-27 april. Skräpplockardagarna är ett arrangemang då drygt 40.000 förskole- och skolbarn brukar samlas för att vårstäda stadens parker, torg och skolgårdar och på så sätt bidra till en renare och vackrare stad.

I år hoppas Stockholms stad engagera så många som möjligt av sina medarbetare.