Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

Dnr 299-2012-2.2.2. Omedelbar justering

3 Upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 385-2012-2.2.2. Omedelbar justering

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Beslut från JO angående nämndens handläggning i enskilt ärende enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

12 Anmälan av Socialstyrelsens beslut avseende Lex Maria anmälan

13 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål vid Kulltorps äldreboende

Dnr Socialstyrelsen 9.2-9419/2012 Omedelbar justering
Dnr 331-2012-1.2.2.

Beslutsärenden

14 Månadsrapport per den 31 mars

Dnr 280-2012-1.2.1.
Utsändes senare

16 Svar på medborgarförslag om uppsättning av solstolar i parken Bergsgruvan utanför Södra Stationsområdet

17 Medborgarförslag om bankomat i Hornstulls servicehus

18 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

19 Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn på Vintertullens vård- och omsorgsboende

20 Reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar

21 Förlängning av avtal med Carema Care AB avseende driften av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder.

Dnr 99-2012-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 A Inkommet medborgarförslag om toa i Bergsgruvan

Remissärenden

22 Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Remiss från Kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 334-2210/2012
Dnr 267-2012-1.5.1. Omedelbar justering

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Steam take away & canteen, Krukmakargatan 19, 118 51 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen
Dnr 373-2012-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

24 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

25 Socialstyrelsens beslut över tillsyn i enskilt ärende på Sjöstadsgården

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

31 Anmälan av balanslista

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 april 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 22 mars justerat den 27 mars 2012.

§2 Upphandling av drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2012. Dnr 299-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Gunnar Ågren (V) föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten i fortsättningen skall bedrivas i egen regi och uppdrar åt förvaltningen att lägga ett förslag med denna utgångspunkt.

§3 Upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 april 2012. Dnr 385-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Beslut från JO angående nämndens handläggning i enskilt ärende enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012. Dnr 1217-2010-6.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Anmälan av Socialstyrelsens beslut avseende Lex Maria anmälan

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012. Dnr 619-2011-1.2.2.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål vid Kulltorps äldreboende

Dnr Socialstyrelsen 9.2-9419/2012

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2012. Dnr 331-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Månadsrapport per den 31 mars

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2012.

Ärendet

Månadsrapporten per mars med helårsprognos visar på en budget i balans.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 april 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Beslut

1. Stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015. Med utgångspunkt från Vision 2030 beskrivs nämndens övergripande planering och behov.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012. Dnr 189-2012-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Det är skillnad på stad och samhälle, medborgarnas välfärd är inte nödvändigtvis samma sak som stadens ekonomi eller förvaltning.

Under turbulensen kring Katarinagården argumenterade nämndordföranden utifrån perspektivet att det var en juridisk fråga. Det är klart att det inte var. Det var i allra högsta grad en moralisk fråga. Om vem som ska stå risken vid misslyckade upphandlingar. På det området är vi tydliga. Målet måste alltid vara att företräda medborgarna, sätta deras behov i centrum. För dem är det viktiga att välfärden både är bra och kostnadseffektiv. Men det räcker inte att budgeten är i balans.

Vi har listat några särskilt viktiga prioriteringar under planperioden:

Utbyggnad av förskolor för uppfyllandet av platsgarantin och en minskning av barngruppernas storlek

En gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivna skolor.

Öppna två nya fritidsgårdar – en i Högalid (den som majoriteten har stängt) och en i Sjöstaden

Sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16 - 19-år som vill jobba men inte hittar något på egen hand

De som har försörjningsstöd ska ha rätt till Internet och SL-kort som en del av en modern arbetslinje.

En ökad ekonomisk satsning inom äldreomsorgen, särskilt inom hemtjänsten.

Att neddragningarna inom stadsmiljöområdet stoppas.

2. Nämndens verksamhetsområde

2.1 Förskoleverksamhet

Behov av förskola – utbyggnad
Vi kan konstatera att vår politik burit frukt. Den allians som tidigare mest förlitade sig på Den osynliga handen har nu förstått att Framtidens förskola kräver en stad som tar ett övergripande ansvar. Vi litar dock inte på att insikten sitter särskilt djupt och kommer därför att fortsätta driva på politiken.

Antalet förskolebarn fortsätter att öka under 2012 och 2013. De kommande åren behöver förskoleverksamheten byggas ut rejält i stadsdelsområdet. Det finns ett stort behov av att få fram fler förskoleplatser, men detta ska framförallt ske på andra sätt än att öka storleken på barngrupperna, som idag är alldeles för stora. Förutom att stora grupper är dåliga för små barns utveckling är många förskolor är inte heller anpassade för detta och den yta som barnen har att röra sig på är således alldeles för liten.

Nya förskolor måste byggas, såväl tillfälliga som permanenta lokaler. Till en början för att uppfylla platsgarantin utan att behöva öka barngruppernas storlek ännu mer, men efter 2013, då antalet förskolebarn förväntas minska kan vi på detta sätt garantera en minskning av barngrupperna till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i de äldre grupperna.

Gemensam förskolekö
Revisionskontoret har granskat stadens gemensamma kösystem för förskolan. Kösystemet har funnits sedan 2008 och omfattar samtliga kommunala förskolor och även de enskilda förskolor och dagbarnvårdare som väljer att ansluta sig till systemet. Revisorerna rekommenderar att ansluta samtliga förskolor till stadens gemensamma kösystem, d.v.s. även de enskilt drivna enheterna.

Stadsdelsförvaltningen saknar till stor del information om i vilken utsträckning de föräldrar/vårdnadshavarna som efterfrågar förskoleplats inom stadsdelsområdet även köar till enskilt drivna förskolor. Därmed saknas en överblick av det verkliga behovet, vilket försvårar planeringsarbetet och resulterar i sämre service till de köande.

Nattöppna förskolor

Förskoleverksamhet ska erbjudas även under kvällar och nätter. Förvaltningen ska aktivt informera om denna verksamhet.

Kvaliteten i förskolan

Andelen förskolelärare sjunker och målet om minst 50 % ter sig alltmer avlägset. Vidare måste staden hitta ett system där inte de kommunala förskoleenheterna agerar konjunkturregulatorer. Det är ormligt att barnen på dessa förskolor ensamma får ta konsekvenserna av staden och stadsdelens misslyckade planering.

2.2 Verksamhet för barn och unga
Att ett samarbete inletts med Fryshuset är bra men inte tillräckligt. Det är dags att göra Söder till en stadsdel även för de unga. Att stänga fritidsgårdar istället för att öppna nya när andelen ungdomar ökar är en orimlig politik som vi ser konsekvenserna av idag. I jämförelse med en kommun på 50-talet skulle vi ha 50 fritidsgårdar på bara Söder! Södermalm växer, mycket på grund av Hammarby sjöstad. Här finns inte en enda kommunal verksamhet för ungdomar, om något år kommer det finnas 2000 tonåringar i bara Sjöstaden. Ett resultat vi ser av den förda politiken är en mindre trygg stadsdel, där ungas användande av tobak, alkohol och narkotika ökar. Det är dags att bry sig om våra unga.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Ett viktigt inslag i förskoleverksamheten är barnens möte med olika kulturyttringar, något som stadsdelen med dess många kulturarbetare och kulturinstitutioner ger rika möjligheter till. Likaså bör stadsdelsnämnden ta ett större ansvar för kulturupplevelser hos dem som finns i våra boenden och verksamheter för äldre och funktionshindrade. För ett optimalt utnyttjande av denna möjlighet vill vi återinrätta anställningen som kultursekreterare i stadsdelen.

2.4 Äldreomsorg

Omsorgen om de äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Det ska vara möjligt att välja men aldrig att välja bort sig. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. Med utgångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare, ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på förbättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten.

Vissa grundkrav ska heller aldrig underskridas. Det ska t.ex. inte vara möjligt att låsa avdelningar och lämna de dementa som bor på våra omsorgsboenden ensamma under natten.

Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

Avtal med privata entreprenörer måste ge medborgarna möjlighet att säga upp entreprenadavtal i förtid eller häva dem vid allvarliga och kontinuerliga brister i utföranden av entreprenaden. En förutsättning för att avbryta samarbete med en entreprenör som missköter sig är att tydliga kravspecifikationer finnas inom de viktigare områdena av den service som tillhandahålls av entreprenören. Tydliga kravspecifikationer är en förutsättning för att tydliggöra brott mot entreprenadavtalet och därmed även i praktiken för att göra det möjligt att avbryta ett samarbete med en entreprenör som inte lever upp till ingångna avtal. Staden bör även ges tolkningsföreträde i dessa avseenden.

Vi anser att det är angeläget att Stadsdelsnämnden ställer särskilda krav på leverantören att redovisa hur man avser leva upp till en god djurhållning, hur man arbetar med att aktivt minska sin miljö- och klimatpåverkan samt vilka åtgärder som vidtas för att förbättra nöjdheten med maten.

I samband med uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal är det av stor vikt att även personalen hörs om sina erfarenheter. Personal i entreprenaddriven verksamhet är självklart en av de viktigaste källorna till information om verksamhetens kvalitet. Vi föreslår därför att staden som ett led i sin uppföljning av entreprenadavtal även gör sammanställningar av personalens erfarenheter.

De anställdas villkor avgör kvaliteten i omsorgen. Personaltätheten och kontinuiteten är avgörande och måste förbättras. Medarbetarna måste ha en arbetssituation som gör att de orkar arbeta kvar till åtminstone 65 år. Därför ska de ha rätt till heltid samt till kompetensutveckling, träning och handledning.

Erfarenheter ska tas till vara genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Dessa skall ges goda förutsättningar för insyn och påverkan.

Hemtjänsten ska hålla hög personalkontinuitet. Dessa insatser ska utgå ifrån den äldres egna önskemål och beslutas med förenklad biståndsbedömning. Äldre som har beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Det måste ta slut med att förkorta tiderna för de beslutade åtgärderna. Det inger inte någon respekt för den som behöver hemtjänst med de riktlinjer som finns idag. Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år. Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Tillsammans med föreningslivet ska träffpunkter utvecklas inom stadsdelen.

Staden ska sträva mot en förenklad biståndsbedömning och en ökad reell valfrihet inom äldreomsorgen. För äldre som ansöker om äldreboende, och i synnerhet vård- och omsorgsboende, ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Dagens biståndsbedömning hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Det är också mycket svårbedömt. Det ökade antalet överklaganden av biståndsbedömningar är tyvärr ett alltför tydligt bevis för det.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Full delaktighet skapas genom att göra samhället tillgängligt för alla. Det slår FN fast i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om tillgänglighet:
”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik”. Stockholms stad har under tolv års tid arbetat för ett tillgängligare Stockholm. Mycket återstår att göra. Som ett led i detta arbete bör även Södermalms stadsdelsnämnd bedriva ett systematiskt arbete i samarbete med det lokala handikapprådet för att uppmärksamma brister i tillgängligheten och för att åtgärda dessa brister.

I likhet med förvaltningen vill vi särskilt poängtera behovet av utbyggnad av grupp- och servicebostäder och kompetensutveckling. Vi anser också mot bakgrund av antalet invånare i stadsdelen att det skall finnas minst två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade.

2.6 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Vi upplever att ett grundläggande problem inom detta område, precis som inom hemtjänsten, är att gemensamma bedömningar inom staden tenderar att bli gemensam samling kring den lägsta nivån i stöd och ersättning. Det är en oroande utveckling då det handlar om utsatta grupper som ofta inte kan försvara sig själva. Så när SKTF och Akademikerförbundet SSR startar fortsätter att driva kampanjen Nu bryter vi tystnaden måste vi ta dem på allvar. Den syftar till att lyfta både de arbetsmiljöproblemen men också att många av klienterna inte får den hjälp de har behov av.

I övrigt vill vi förstärka anhörigstödet samt att psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, ej biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Vi föreslår därför att ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade inrättas.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Historiskt har staden länge strukturerats kring människors arbete. Under senare år har dock fritiden kommit att spela en allt större roll för hur vi använder och utvecklar vår stad. En del i denna utveckling är att stadsdelsområdets parker och grönområden blivit allt populärare och viktiga ur rekreationssynpunkt, både för boende och besökare.

Det är en glädjande utveckling som av allt att döma kommer att fortsätta. Ökad användning leder dock till ökat slitage och det tillsammans med en del eftersatta investeringar gör att vi måste möta den önskvärda utvecklingen med en ökad satsning. Något annat vore både omodernt och obegripligt.

2.9 Ekonomiskt bistånd och 2.10 Arbetsmarknadsåtgärder
Inkludera SL-kort i försörjningsstödet – öka möjligheter till arbete
En god idé är att minska trösklar för att komma i arbete, göra det lättare att söka jobb. Det är en bra idé att korta ned tiden av bidragsberoende och låta människor få arbeta. Idag inkluderar inte Alliansen ett SL-kort till försörjningsstödet och minskar därmed utsatta människors möjligheter att söka arbete. Genom att kunna resa ökar möjligheter för nya kontaktytor och känslan av tillhörighet för att inte nämna möjligheter vi andra har att träffa vänner och anhöriga, följa våra barn och ta del av och vara en del av samhället. Varför Alliansen anser att människor med försörjningsstöd inte skall ha denna möjlighet är en gåta.

Öka ungdomars möjlighet till arbete
Ettsommarjobb betyder mycket. För unga är det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden än för många andra grupper. Ett sommarjobb är för många en möjlighet till en första viktig kontakt med arbetslivet. Därför är det förvånande att inte se att Alliansen tar något eget initiativ för att minska ungdomsarbetslösheten här på Södermalm.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i huvudsak godkänna underlaget till budget,

att stadsdelsnämnden påpekar vikten av att inte skära i parkunderhållet,

att därutöver anföra följande,

Återigen uttrycker förvaltningen i budgetunderlaget en oro för att resurserna inte kommer att räcka till för parkunderhållet. Ett större tryck, ökat slitage och nedskräpning kommer samtidigt att även fortsättningsvis ställa högre krav på parkunderhållet. Samtidigt föreslås fortsatta besparingar på just det här området. Den här ekvationen går uppenbarligen inte ihop och resultatet kommer att vara mycket negativt för de boende på Södermalm. Parkerna är mycket viktiga för boende i stadsdelen, det måste tas på allvar och tillräckliga resurser måste ges för underhåll.

Vi ser med stor oro på de föreslagna besparingarna. Besparingarna ger uttryck för kortsiktiga prioriteringar som utan tvekan kommer att stå nämnden dyrt i det långa loppet.

Det satsas inte tillräckligt på ungdomarna i Södermalm. Vi vill se fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst och kultur! Mer tid och resurser borde läggas på stadsdelens ungdomar, mötesplatser, friskvård och mötet med kulturen. Det skulle vara satsningar som kan vara betydande för ungdomars utveckling och uppväxt. Det måste också vara självklart att unga med funktionsnedsättning har god tillgång till och känner sig välkomna på alla fritidsgårdar. De hinder som finns för detta måste åtgärdas snarast.

Utförare på Södermalm med hög etisk profil har tidigare ansett villkoren för att bedriva hemtjänst är så dåliga att man valt att inte lägga anbud. Vi hoppas att ändrade ersättningsnivåer kommer att råda bot på detta. Uppföljning av äldreomsorgen är en väldigt central fråga. Tydliga steg tas i rätt riktning men vi anser att mycket kvarstår. Att använda begreppet ”Äldreomsorg i världsklass” anser vi dock blir pinsamt i sammanhanget. Det blir till en inflation i ord som bara skapar frustration och avstånd till medborgarna. Om det på allvar skulle vara målet skulle betydligt större satsningar behöva göras.

I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets reservation mot budgetunderlaget i kommunfullmäktige.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelnämnden överlämnar och åberopar delvis förvaltningens förslag samt anför för egen del följande:

En långsiktig planering av stadsdelnämndens verksamhet och de kommunala insatser som görs för befolkningen på Södermalm kräver att planeringen utgår från befolkningens behov och utformar tydliga mål för verksamheten.

Den behovsbeskrivning som lämnats i förvaltningens förslag är otillräcklig och de mål som har satts upp är diffusa och ger ingen klar vägledning. Därför bör förslaget omarbetas i grunden och några av utgångspunkterna bör vara:

1. En utbyggnad av förskolan så att man uppfyller platsgarantin på en förbättrad personaltäthet.

2. En gemensam och obligatorisk förskolekö.

3. En förstärkning och omorganisation av hemtjänsten som syftar till en gemensam planering av all hemtjänst utan sönderbrutna skift och onödiga transporttider för personalen.

4. En gemensam planering av äldreomsorgen med tydliga krav på utbildning, personaltäthet och kvalitet. En förbättring av verksamhetens medicinska kvalitet med förstärkt och samordnad läkarmedverkan och en tydlig roll för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

5. En grundlig översyn av normen för individuellt bistånd och försörjningsstöd där SL-kort skall vara en självklarhet.

6. En kommunal jobbgaranti till alla ungdomar.

7. En grundlig behovsanalys och förstärkning av missbrukarvården där ekonomin inte får förhindra nödvändiga insatser för rehabilitering.

8. En garanti för att människor med funktionsnedsättning garanteras full delaktighet i samhällslivet.

9. En effektiv förebyggande verksamhet som vänder sig till både ungdomar och äldre.

10. Utformande av målindikatorer som bygger på verkliga insatser och inte på enkäter med låg svarsfrekvens.

11. Ett verkligt medinflytande för all personal och alla som utnyttjar kommunens tjänster.

12. En utvidgning av stadsdelsnämndens kompetensområde inom alla verksamhetsområden.

§17 Svar på medborgarförslag om uppsättning av solstolar i parken Bergsgruvan utanför Södra Stationsområdet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att sätta upp solstolar i parken Bergsgruvan. I förslaget hänvisas till de gula solstolarna vid Skånegläntan i östra delen av Rosenlundsparken som blivit ett mycket uppskattat inslag. Förslagsställaren menar att det vore trevligt med sådana solstolar även i Bergsgruvan, i en solig del av parken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2012. Dnr 33-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som vill avslå (MP), (S) och (V) förslag rösta ja och den som bifaller detsamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Britt Haselwanter (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Martin Humble (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit (MP), (S) och (V) förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i kommande budget planera för solstolar i Bergsgruvans park

Miljöpartiet stödjer gärna förslagsställarens önskemål om ”solstolar” i Bergsgruvans park. Kan man med ett antal, men kanske något färre, gula solstolar än i Rosenlundsparken åstadkomma en liknande fräsch ”oas” för alla åldrar under alla årstider och utan ett spår av skadegörelse och klotter är mycket vunnet.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd anser att förslaget väl stämmer överens med intentionerna att göra stadens parker och grönområden mer attraktiva för invånarna. Vi noterar också förvaltningens positiva inställning till förslaget. Samtidigt instämmer vi i slutsatsen att det i år inte finns ekonomiskt utrymme för den föreslagna satsningen. Vi anser emellertid att medborgarförslaget kan komma att rymmas inom de ramar för stadsmiljöverksamhet i framtiden som en del av vår ambition för att ständigt berika och förbättra våra parkmiljöer.

Vi kommer att ta med oss förslaget i vårt fortsatta arbete att erbjuder våra invånare Stockholms bästa park- och grönområden.

§18 Medborgarförslag om bankomat i Hornstulls servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som sitt svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att en bankomat placeras i Hornstulls servicehus. Med hänvisning till de krav som måste uppfyllas för att kunna tillhandahålla en bankomat konstateras att det inte är möjligt för förvaltningen att genomföra medborgarförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012. Dnr 269-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Förlängning av avtal med Sodexo avseende kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar förslaget för att ge förvaltningen i uppgift att undersöka möjligheterna att starta ett eget matlagningskök i Nytorgsgårdens lokaler.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnds avtal med Sodexo avseende kostleveranser löper ut 2013-01-31 för Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende. Avtalet kan förlängas med ytterligare 2 år för tiden 2013-02-01 till och med 2015-01-31.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 februari 2012. Dnr 386-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras. Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande fann att en enig nämnd beslutat återremittera ärendet.

§20 Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn på Vintertullens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Nämnden godkänner förslag till vidtagna åtgärder och översänder redovisningen till Socialstyrelsen.

2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har haft tillsyn på Vintertullens vård och omsorgsboende 2011-10-28. Socialstyrelsen har beslutat med anledning av det att stadsdelsnämnden ska säkerställa att kraven avseende rutiner för lex Sarah enligt föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) uppfylls. Socialstyrelsen utgår från att stadsdelsnämnden följer upp att det finns den bemanning som behövs.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012. Dnr 1418-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet ställer sig positiva till att Attendo AB inte längre innehar driften av Vintertullen. Vi hoppas att de nuvarande förutsättningarna kommer att leda till stora förbättringar på Vintertullen som säkerställer en god och säker omsorg.

Miljöpartiet vill understryka vikten av att nämnden noga följer utvecklingen i frågan.

§21 Reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar.

Ärendet

I verksamhetsplan 2012 ingick en tidplan över verksamhetsuppföljningar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning respektive äldreomsorg. Planen har reviderats på en punkt. Rapporten över uppföljningen av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende har flyttats fram till nämndens sammanträde i juni.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012. Dnr 1257-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Förlängning av avtal med Carema Care AB avseende driften av Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Carema Care AB, org.nr. 556470-1901, att gälla från och med 2013-02-01 till och med 2015-01-31.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Carema Care AB driver sedan 2009-02-01 Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes servicebostäder på entreprenad åt Södermalms stadsdelsnämnd. Avtalstiden löper till och med 2013-01-31 med möjlighet till två års0 förlängning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012. Dnr 405-2012-2.2.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anders Göransson m.fl. (S), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) meddelade att han inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Socialdemokraterna vill poängtera att vi på förra På Reimersholme servicebostäder drivs verksamheten för närvarande utan giltigt tillstånd. Här finns ett antal brister i genomförandeplanerna. Vidare visar brukarundersökning för 2011 att 60 % är nöjda med sitt boende (svarsfrekvens 53 %). Ett tapp med 15 % jmf. 2010 och väsentligt lägre än staden som helhet. Ska vi ta dessa brukarundersökningar på allvar kan ovanstående siffror inte stå kvar okommenterade.

I Tantolundens gruppbostäder är, enligt stadens brukarundersökning, 100 % nöjda med sitt boende. Med tanke på att Rackarberget inte gjort någon undersökning och Reimersholmes låga siffror ovan är det rimligt med ytterligare information för att förklara det goda resultatet. Än viktigare med tanke på att det även här finns synpunkter på genomförandeplanerna.

Vi menar att en fördjupad analys behöver göras när det gäller genomförandeplaner på samtliga boenden. Höll planerna måttet vid uppföljning tidigare år? Om inte, så är det allvarligt att samma brister eventuellt återkommer, trots att tidigare påpekanden då förmodligen har gjorts. Det kan väcka frågor om hur nämnden ska kunna försäkra sig om att ett hållbart utvecklingsarbete görs.

§23 Inkommet medborgarförslag om toa i Bergsgruvan

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 26 mars 2012. Dnr 383-2012-1.2.4.

§24 Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Remiss från Kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 334-2210/2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Awad Hersi (MP) på remiss. Motionären anser att en genomtänkt upphandling från stadens sida är en förutsättning för att kvaliteten på tolkningen ska kunna förbättras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 mars 2012. Dnr 267-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anders Göransson m.fl. (S), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom motionens avsikt.

Beslutsgång

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Om staden använder en fastprismodell finns en stor risk att detta kommer att medföra en kvalitetspress. Som på de flesta andra områden i livet kostar kvalitet pengar. Med ett fast pris blir det därför rationellt att satsa på de mindre kvalificerade, billigare, tolkar.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet är positiva till den ursprungliga motionens intentioner.

Utöver detta vore det bra att komplettera pågående upphandling så att restid i samband med tolkuppdrag per automatik ersätts för mer än 30 minuter. Få resor inom Stockholms stads görs inom den tidsramen. Så kallad ”spilltid” ersätts i likhet med vad som sker för tolkar inom domstolsvärlden och kvalitetskrav ställs i samband med upphandlingen.

Beaktas ovanstående synpunkter är miljöpartiet övertygat om kommunen kan se fram emot en tolkservice i likhet med den som i dag finns inom domstolarna.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering –Steam take away & canteen, Krukmakargatan 19, 118 51 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltnigen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 23.00
    inomhus och 11.00 – 22.00 på uteserveringen på Steam take away & canteen, Krukmakargatan 19, 118 51 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Steam take away AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Steam take away & canteen, Krukmakargatan 19, 118 51 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 23.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012. Dnr 373-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Ärendet

Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen (SoL) har inkommit från Aleris hemtjänst, Södermalms Östra som bedriver verksamhet inom äldreomsorg.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 22 mars 2012. Dnr 259-2012-1.2.2.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser det mer än anmärkningsvärt att en polisanmälan inte skett med anledningen av den i ärendet beskrivna händelsen.

Att en gravt synskadad person inte kan lita på att hemtjänstpersonal utför den önskade tjänsten, i det här fallet ett bankomatuttag, utan blir bestulen på ett ansenligt belopp, måste självklart polisanmälas oberoende av vad den synskadade eller dennas familj anser.

Den pinsamma lösning som i stället presenteras är att ”kunden” i fortsättning följer med när kontantuttag ska ske.

Den ”lösningen” får oss i miljöpartiet att känna en stark oro över den verklighet och beroendeställning personer med nedsatt, eller helt utan syn befinner sig i.

§27 Socialstyrelsens beslut över tillsyn i enskilt ärende på Sjöstadsgården

Ärendet

Socialstyrelsen har granskat verksamhet och vidtagna åtgärder med anledning av en anmälan från anhörig över befarad bristande omvårdnad och tillsyn vid Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 23 mars 2012. Dnr 871-2011-1.6.

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 8 mars – 3 april 2012.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 3 april och den 17 april 2012.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 4 från den 10 april 2012.

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 3 från den 10 april 2012.

§32 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Förtroenderåden vid:

Hornstull – årsmöte den 14 mars 2012

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 19 mars 2012

§33 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

3.13 Resa i tjänsten

Dnr 494-2012-2.1.1

§35 Information från förvaltningen

Förskola

Den fristående förskolan Triangeln AB har gått i konkurs. Det är den enda förskolan i Stockholm som har nattöppet.

Lex Sarah

Nämnden informerades om inkomna rapporter enligt lex Sarah som rör äldreomsorgen och sociala avdelningen.

Dnr 383-2012-1.2.2. Dnr 327-2012-1.2.2. Dnr 411-2012-1.2.2.

Dnr 396-2012-1.2.2.

Dnr 369-2012-1.2.2. Dnr 419-2012-1.2.2. Dnr 420-2012-1.2.2.

Dnr 425-2012-1.2.2. Dnr 453-2012-1.2.2. Dnr 454-2012-1.2.2.

Dnr 427-2012-1.2.2.

Åsö grundskola

Ett tiotal ungdomar på Åsö grundskola togs i onsdags morse in på förhör. Polisen misstänker att det säljs narkotika på eller i anslutning till skolan.

Stockholmsenkäten som genomförs i samtliga klasser i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets år 2 vartannat år, mäter bland annat ungdomars alkohol och drogvanor. Enkäten visar att ungdomar på Södermalm i högre grad använder alkohol/droger än ungdomar i andra stadsdelar.

Förskoleavdelningen

Ledningen för Förskoleavdelningen bestående av avdelningschef, utvecklingsansvarig, chef för Stödenheten och tretton förskolechefer avser att delta i studieresa till Reggio Emilia i norra Italien, den 20 – 24 maj 2012.

§36 Övriga frågor

Skrivelse

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om tillgängligheten till Årsta Holmar och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse – Öka tillgängligheten till Årsta Holmar

Årsta Holmar är en fantastisk naturtillgång med en rik biologisk mångfald som också är beläget centralt på Södermalm i Stockholm. Tack vare att besökströmmarna dit har kunnat regleras genom förbestämda turer. Genom kunniga guider har besökarna kunnat få ta del av den vackra naturen och den stora artrikedomen utan att platsens tillstånd ekologiska värden har hotats.

Förvaltningen på Södermalm har sedan tidigare utrett frågan om att bygga en permanent bro till Årsta Holmar och har också förklarat sig skeptiska till en sådan idé och pekat på just skörheten i naturlivet och behovet att bemöta området med stor varsamhet. Däremot fördes en idé med en möjlighet för färjeförbindelse och därigenom också en utökning av antalet guidade turer.

Vi ser positivt på att öka tillgängligheten till Årsta Holmar såtillvida att den biologiska mångfalden kan bevaras och att det görs under på ett sådant sätt att besöken kan uppfylla ett antal grundläggande förutsättningar. Dels att de kan regleras och skapa ett förutbestämt och mätbart besökstryck. Där behöver förvaltningen också kunna justera dessa nivåer efter hand för att säkerställa att de inte äventyrar de ekologiska värdena. Dessutom måste besöken gälla begränsad storlek på sällskapen och med en guide eller motsvarande som kan dela med sig av expertkunskap och vara en garant på plats för att besökarna respekterar naturvärden på ön.

En annan förutsättning för detta är att arbetet görs i samverkan med intresseorganisationer som nu erbjuder guidning och har stor kännedom om platsen och dess behov, exempelvis Naturskyddsföreningen. Vi vill genom den här skrivelsen ge förvaltningen i uppdrag att se över hur tillgängligheten till Årsta Holmar kan utökas i enlighet med den här skrivelsen, genom ett begränsat antal guidade turer och att detta görs i samråd med lokala intresseorganisationer och expertis på frågor om naturskydd och biologisk mångfald.

Det är också viktigt att redovisningen från förvaltningen lägger stor vikt på hur den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena kan hållas på samma höga nivå även fortsättningsvis på Årsta Holmar.

Informationsmöte/medborgarmöte

Nämndens informationsmöte i maj flyttas till tisdagen den 15 maj kl. 16.00. Efter informationsmötet följer medborgarmöte med besök på Årsta Holmar.

Partiernas texter

Per Henriksson vädjar att partierna skickar sina texter inför sammanträdena tidigare, gärna senast tisdag i nämndveckan. Detta för att hinna läsa texterna och ta ställning till förslagen.