Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

5 Information om rapport om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen.

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

15 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel från 2007-2011

16 Kompetens- och fortbildning i äldreomsorgen

Skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)
Dnr 205-2012-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Svar på medborgarförslag om löshundsförbud i Vitabergsparken och Vintertullsparken

18 Medborgarförslag om möjligheten att ha datorer på våra äldreboenden

19 Inkommet medborgarförslag på åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare

20 Inkommet medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken

21 Inkommet medborgarförslag på bättre användning av den öppna ytan på Wollmar Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan

22 Inkommet medborgarförslag om att anlägga ett naturrum nedanför Hammarbybacken

23 Uppföljning med anledning av fel och brister på gruppbostäderna Svärdet och Värjan

24 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Suchi & Wook Dragon Sushi, Bysistorget 6, 118 21 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 460-2012-1.5.2.

Anmälningsärenden

27 Information om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelning för äldreomsorg

28 Information om rapport ommissförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

29 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

30 Information om Socialstyrelsens beslut gällande fem anmälningar enligt lex Sarah

31 Blankett för "Konsekvensanalys vid förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 29 maj 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 19 april justerat den 24 april 2012.

§2 Upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012. Dnr 385-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Information om rapport om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 april 2012. Dnr 420-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 april 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den xx maj 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Terialrapport 1/2012

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att tillse så att fler Södermalmsungdomar får sommarjobb finansierade Stockholms stad 2012 än 2011.

3. Merkostnad för detta får finansieras inom stadsdelsnämndens anslag för verksamheten

4. Nämnden ansöker om 9,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

5. Nämnden ansöker om medel för utökning med en avdelning på Reimers specialförskola.

6. Nämnden ansöker om utökat anslag om 1,1 mnkr för språkförskolan Bamse.

7. Nämnden godkänner sammanslagningen av resultatenheterna Södra Hammarbyhamnens förskolor och Sjöstadens förskolor till Hammarby Sjöstadens förskolor.

8. Nämnden ansöker om 1,6 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader.

9. Nämnden ansöker om 0,2 mnkr från centrala medelsreserven avsatta för naturreservat för naturskötsel av Sickla park.

10. Nämnden ansöker om 6,1 mnkr från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar för framtagande av en tillgänglighetsplan, lekplatsen Sockerskålen, vattenlek i Rosenlundsparken, Stora Blecktornsparken och Bysistrappan.

11. Nämnden ansöker hos fastighetsnämnden om förvärv av en bostadsrättslägenhet i enlighet vad som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

12. Nämnden godkänner i övrigt ärendet.

13. Beslutet justeras omedelbart.

Att därutöver anföra:

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att skapa resurser till nödvändiga insatser. Stadsdelsnämndens ekonomiska resultat i tertialrapport 1 indikerar att nämnden för tionde året i rad kan rymma verksamheten inom fastställd budget. Detta medger också vissa satsningar.

För Alliansen är det viktigt att så många ungdomar som möjligt erbjuds feriearbete. Särskilt viktigt kan detta vara för ungdomar med funktionsnedsättning t ex rörelsehinder. Ett första steg in på arbetsmarknaden och ett första jobbs erfarenheter att påbörja sitt CV med är mycket betydelsefullt för många ungdomar. Alliansen på Söder vill därför att minst lika många södermalmsungdomar får sommarjobb finansierade av Stockholms stad sommaren 2012 jämfört med sommaren 2011. Totalt innebär detta att Alliansen satsar ca 1000000 kr på att Södermalmsungdomar ska få arbetserfarenhet från såväl viktiga som riktiga jobb.

Ärendet

I 2012 års första tertialrapport görs bedömningen att måluppfyllelsen är generellt god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Inom varje verksamhetsområde finns också strategiskt viktiga områden som måste fortsätta utvecklas för att detta ska gälla även vid årets slut.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 280-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut om sommarjobb och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden beslutar om förslagen var för sig genom att bifalla eller avslå detsamma.

Ordförande frågade om nämnden ville bifalla eller avslå M, FP och C förslag till beslut.

Ordförande fann att nämnden bifallit M, FP och C förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsgång forts.

Därefter frågade ordförande om nämnden ville bifalla eller avslå S, MP och V förslag till beslut.

Ordförande fann att nämnden avslagit M, FP och C förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsgång forts.

Därefter frågade ordförande om nämnden ville bifalla eller avslå S och V förslag till beslut.

Ordförande fann att nämnden avslagit S och V förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som vill avslå S och V förslag till beslut röstar ja och de som bifaller förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), och Gunnar Ågren (V).

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstod från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden avslagit S förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att alla gymnasieungdomar som vill jobba ska garanteras tre veckors arbete

På Söder finns 135 sommarjobb att söka via kommunen, i en stadsdel med över 4 000 gymnasieungdomar. Samtidigt vill allianspolitiker sänka lönerna med 20 – 25 % för att unga ska få jobb. Den som jobbar under gymnasietiden klarar sig bättre efter skolan. Sommarjobb ökar människors framtida värde på arbetsmarknaden. Därför vill vi att alla gymnasieungdomar som vill jobba ska garanteras tre veckors arbete.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg

Vid redovisning av indikatorerna ska procentsiffran kompletteras med absoluta tal. Hur många personer etc. det handlar om. Helst på stadsdelsnivå och är detta inte möjligt så är uppgifter för stadens i stort att föredra. Dessa uppgifter är en förutsättning för ett konstruktiv oppositionsarbete.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Tertialrapporten skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. I förhållande till ambitionsnivån kan kanske dessa mål ibland anses vara helt uppfyllda. Över huvud taget ger systemet med mål, aktiviteter och indikatorer en missvisande bild av det aktuella läget. I föreliggande tertialrapport anges i stort sett samtliga mål som uppfyllda när det i själva verket handlar om att förvaltningen menar/tror/anser/hoppas att målen skall vara uppfyllda vid årets slut. Huruvida de är det är också beroende av de indikatorer som valts och där relevansen beträffande flera indikatorer allvarligt kan ifrågasättas. Ytterligare ett problem är att många av uppgifterna är procentsatser utan absoluta tal. Det gör det svårt att bedöma allvaret i en missad måluppfyllelse.

Förra året skrev vi att ”Först kan vi, med gillande, konstatera att trägen vinner. Majoriteten har övergivit sin tidigare position att inga egenregianbud inom äldreomsorgen skall få lämnas.” Vidare skrev vi att ”Också inom barnomsorgen pågår en fanflykt från den tidigare så dogmatiska linjen.” Vi kan konstatera att inom båda områdena så har verkligheten gett oss rätt. Samhället tar ansvar för utbyggnaden av barnomsorgen och utförsäljningen av äldreomsorgen är stoppad. Alliansen borde lyssna på oss oftare.

Förra årets 162 sommarjobb till 162 av stadsdelens ungdomar har blivit 136, varav 85 är i stadsdelsnämndens regi. Det är återigen en minskning jämfört med föregående års mycket låga siffror. Ändå bidrar detta till att uppfylla nämndens eget mål om att Individen klarar sin egen försörjning.

Nämndmålet Södermalm är rent och tryggt har ändrats till att bara gälla tryggheten och är helt uppfyllt. Det är en klok korrigering då förvaltningen befarar att stadens mål när det gäller Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och park och grönområden, bara delvis kommer att nås.

Vi återupprepar att ”Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, har tilldelas en mycket stor roll i arbetet för ett renare, grönare, tryggare och tillgängligare Södermalm. Samtidigt är den redovisning vi fått från verksamheten mycket knapphändig. I en stad som i allt högre utsträckning använder sig av resultatbaserad styrning borde detta vara ett problem.”

Vår tidigare kritik av genomförandeplanerna, eller snarare avsaknaden av dem, verkar ha gett effekt. Tendenserna till förbättringar är positiva även om vi fortfarande tycker att målen är för lågt satta.

Inom området Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning verkar förvaltningen ha fått kontroll över kostnadsökningarna. Flera av nämndens indikatorer befaras dock bara bli delvis uppfyllda. En bild som väl stämmer överens med de kontakter vi haft med både brukare, anhöriga och anställda. Vi vill därför poängtera att en budget i balans är ett viktigt medel för att skapa en bra verksamhet, det får dock aldrig bli målet. Effektiviseringar av verksamheter måste alltid mätas mot effekterna för brukarna samtidigt som de negativa konsekvenserna minimeras.

Inom området äldre finns bl.a. beroende på omorganisation inom den kommunala hemtjänsten en hel del frågetecken. Nämndens eget mål om att Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation är återigen bara delvis uppfyllt. Även siffrorna angående nöjdheten oroar. Vi delar synen att det behövs ett utvecklingsarbete men kan också konstatera värdet av egna nämndmål. De kan, rätt formulerade, sätta ljuset på viktiga tidigare försummade områden.

I övrigt noterar vi att en avigsida med utförsäljningen av allmännyttan är svårigheten att finna lokaler, både för förskolor och nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Mer resurser, energi och tanke behöver läggas på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Ett exempel där konkreta åtgärder mot ett hållbart samhälle kan vidtas är såklart val av livsmedel i stadens verksamheter. Det nuvarande målet vad gäller andel inköpt ekologisk mat är otydligt. Förut har det sagts 16 %, nu är målet istället ”så mycket som möjligt”. Den låga ambitionsnivån är problematisk. Hur arbetet fortlöper redovisas för övrigt inte i tertialrapporten. Miljöpartiet anser sedan tidigare att ett rimligt krav är en andel på 40 % ekologiska livsmedel för verksamheten.

Vi har tidigare varnat för riskerna med att skära i parkunderhållet. Trots en låg ambition på nöjdhet - då endast 60 % av de boende i stadsdelen behöver vara nöjda med skötsel, park och grönområden -flaggas det nu för att verkligheten kommer att utfalla än bistrare. Detta är givetvis ett resultat av de relativt stora sparbeting som sätts för verksamheten där väsentliga resurser lyfts bort och endast den mest elementära renhållningen kan genomföras. Med miljöpartiets politik skulle vi istället ha satsat rejält på att rusta upp och utveckla Södermalms parker.

Det är bra att stadsdelsnämnden har satt egna mål för genomförandeplaner för personer inom LSS eller SoL och biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri. Det är också positivt att den ambition som framställs är så pass hög som 100 procent, liksom prognosen att man kommer att klara det när det gäller LSS och SOL Bra är också att man infört ett nytt mål om att mäta andelen personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda, dels med hur utredningen av deras behov och stöd genomförts och som på det hela taget är nöjda med insatsen. Viktigt är dock att detta mäts på ett bra sätt, där vi tror på att samtal med den enskilde är att föredra, såsom det görs inom äldreomsorgen. Däremot är det såklart tråkigt att det prognostiserade resultaten för genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatrin är långt ifrån ambitionen.

Vi är också fortsatt oroade över den sämre ambitionen som råder för äldre med stöd av hemtjänsten och vill där särskilt peka på att för perioden så har endast 54 % av dessa en genomförandeplan, och 48 % av personerna i vård- och omsorgsboende. Som vi ser det måste nämnden får ta del av varför den här siffran är så låg och vad som görs för att komma tillrätta med situationen, även om en del uppges handla om verksamhetsövergångar och omorganisationer.

En höjd ambition behövs när det gäller personer med funktionsnedsättning och deras delaktighet. Att enbart 72 % är satt som årsmål för hur många som upplever att de kan påverka insatsens utformning tycker vi är alldeles för lågt.

Vi ser också med oro effekten av de nedskärningar som alliansen har drivit och driver igenom i den gemensamma välfärden. Det visar sig på flera fronter, men kanske tydligast genom de underskott som redovisas inom LSS, men också gällande socialt bistånd och förskolan där vi fortfarande ser, enligt vår mening, alltför stora barngrupper.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

På mer än hälften av ett hundratal indikatorer saknas uppgift om måluppfyllelse.

De indikatorer där man anger hur hög måluppfyllelse man har gäller ofta förhållanden som SDN inte kan påverka, exempelvis andelen fattiga barn på Södermalm.

De flesta indikatorer anges i andelar, men man preciserar i många fall inte andelar av vad – Södermalms befolkning? , de som tagit kontakt med SDN? De som har en viss problematik, exempelvis missbruk eller funktionsnedsättning?

Många av indikatorerna bygger uppenbarligen på uppgifter från enkäter med ett urval av ”brukarna” eller möjligen deras anhöriga. Vilken grupp som undersöks anges dock inte och inte bortfallet.

När det gäller verksamhetsindikatorer, exempelvis antalet personer som genomgår en viss åtgärd är antalet ofta väldigt litet och det finns ingen rimlig möjlighet att göra någon prognos för årsutfallet.

På flera av de områden där det trots allt görs en mer precis uppskattning av måluppfyllelse är resultaten uppenbart otillfredsställande. Det gäller exempelvis möjligheterna att erbjuda en bra parkmiljö. Att detta mål ej uppfylls är anmärkningsvärt då Södermalm är en rik stadsdel som samtidigt är mycket hårt exploaterad med en klar brist på tillgängliga grönområden.

De brister som finns när det gäller valfrihet inom barnomsorgen skulle i hög grad förbättras om man införde en gemensam kö med som skulle ge de sökande en klart bättre överblick. Den borgerliga passiviteten på detta område är anmärkningsvärd.

Det som kan förefalla imponerande är den ekonomiska följsamheten mot budgeten men man kan inte undvika misstanken att det beror på att ekonomin, snarare än behoven är styrande för verksamheten. Några eventuella negativa konsekvenser av sparsamheten anges inte.

En ekonomisk sparsamhet kan innebära slöseri på andra områden. Detta gäller exempelvis hemtjänsten där splittringen på en rad utförare innebär ett stort bortfall av arbetstid beroende på långa transportsträckor och splittrade arbetsscheman.

§16 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel från 2007-2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2007-2011 års stimulansmedel.

Ärendet

Beviljade stimulansmedel för åren 2007-2011 från socialstyrelsen har enligt beslut i stadsdelsnämnden använts till satsningar inom rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande hembesök. Av erhållna medel om sammanlagt 39 022 tkr kvarstår 3 042 tkr att utnyttja. Återstående medel kommer att användas i planerade insatser under 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 april 2012. Dnr 436-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Kompetens- och fortbildning i äldreomsorgen

Skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen

Ärendet

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att lämna förslag på hur uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen ska förbättras för att försäkra sig om att personal inom äldreomsorgen har tillräckligt god kompetens, och att kompetensnivån också följer de avtal som gjorts med staden.

Uppdraget bygger på information som nämndledamöter inhämtat via massmedia samt information vid nämndmötet 2011-10-27 då en lex Sarah behandlades.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012. Dnr 205-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar de synpunkter och förslag som förvaltningen lämnat och som kompletterar den uppföljning som redan sker i dag av kompetens- och fortbildning i äldreomsorgen.

Att skapa rutiner för att följa upp kompetensutvecklingsplanerna, såväl hos äldreförvaltningen som hos stadsdelsförvaltningen är bra. Likaså att förvaltningen kommer att sammanfatta statistik av kompetensnivån hos anställda i de verksamheter som drivs på entreprenad, vilket har saknats. Det är också något som pensionärsrådet välkomnar.

Att vid uppföljning kontinuerligt efterfråga kompetensnivå och följa upp att de anställda verkligen får den kompetensutveckling som planerats för är en bland flera viktiga komponenter för att säkerställa att äldre ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

§18 Svar på medborgarförslag om löshundsförbud i Vitabergsparken och Vintertullsparken

Beslut

1. Nämnden återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att få en fördjupning av möjligheterna att komma tillrätta med problemet med lösspringande hundar

2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna och redogöra för konsekvenserna av att på försök sätta upp tydligare skyltar mot lösa hundar vid Vitabergsparkens entréer

Därutöver anför nämnden följande:

Södermalms parker är till för alla och utgör en viktig del av stadsdelens unika karaktär. Lösspringande hundar har blivit ett allt större problem inom stadsdelen. Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är orimligt att människors rörelsefrihet ska begränsas på grund av hundägarnas hänsynslöshet. I parkerna måste hänsyn visas och självklart ska lagar och ordningsregler följas.

Skyltar finns vid lekplatserna men även i en del parker, synbarligen dock uppsatta utan någon större systematik. Många parker har idag skyltar i anslutning till entréerna. Vid t ex Vitabergsparken finns ett antal skyltar med ordningsbestämmelser kring bl a nedskräpning och grillning. Vi menar att en ambition borde vara att de stora parkerna inom stadsdelen får skyltar vid de stora parkentréerna där de viktigaste ordningsföreskrifterna anges på ett tydligt och kortfattat sätt. Det gäller framför allt regler kring nedskräpning, kopplingstvång, grillning och i förekommande fall alkoholförbud.

Det är självfallet bra att förvaltningen aktualiserar problemet med polisen. Vi har tidigare i olika sammanhang konstaterat att polisen inte i någon högre utsträckning avdelar resurser för att se till att olika ordningsföreskrifter, såsom t ex alkoholförbudet i vissa parker eller nedskräpning, efterlevs. En ökad dialog mellan staden centralt och polisen kring ordningsproblemen är därför önskvärd.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att komma till rätta med lösspringande hundar i stadsdelsområdet, bland annat i Vitabergsparken och i Vintertullsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012. Dnr 210-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut om att och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

§19 Medborgarförslag om möjligheten att ha datorer på våra äldreboenden

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att stadsdelsnämnden ska utreda möjligheterna att köpa datorer av företag, som renoverar gamla datorer för att placera dem på till exempel äldreboenden. Med hänvisning till det avtal staden har med Volvo IT om datorer är det i nuläget inte möjligt att genomföra medborgarförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 april 2012. Dnr 193-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i första hand besluta att föreslå förvaltningen undersöka i vad mån utrangerade datorer inom förvaltningens område kan ”återbrukas” på det sätt medborgarförslaget föreslår

att i andra hand besluta att om ovanstående inte är möjligt, enligt det avtal som i dag finns, vid nästa upphandling vad beträffar datorer villkora återanvändning på det sätt som föreslås i förslaget.

§20 Inkommet medborgarförslag på åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett inkommet medborgarförslag från den 5 april 2012. Dnr 434-2012-1.2.4.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är inte ofta stadsdelsnämnden får medborgarförslag från så unga medborgare som de fyra eleverna från Påhlmans Gymnasium (17 – 19 år). Miljöpartiet ser positivt på både deras engagemang och förslag.

§21 Inkommet medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den20 mars 2012. Dnr 365-2012-1.2.4.

§22 Inkommet medborgarförslag på bättre användning av den öppna ytan på Wollmar Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 april 2012. Dnr 440-2012-1.2.4.

§23 Inkommet medborgarförslag om att anlägga ett naturrum nedanför Hammarbybacken

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2012. Dnr 304-2012-1.2.4.

§24 Uppföljning med anledning av fel och brister på gruppbostäderna Svärdet och Värjan

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning med anledning av fel och brister som konstaterats vid förvaltningens tidigare uppföljning av gruppbostäderna Svärdet och Värjan som drivs i egen regi av Carema Care AB. Förutom den sociala dokumentationen som är ett förbättringsområde bedömer förvaltningen att verksamheterna åtgärdat fel och brister.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 april 2012. Dnr 1399-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms

stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och har därefter reviderats vid olika tillfällen. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden. Förvaltningen föreslår vissa ändringar i delegationsordningen till följd av organisationsförändring, förändringar i verksamhetens behov och ändring av vissa lagrum. Dessutom har ändringar och borttag av redaktionell karaktär gjorts.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 april 2012. Dnr 539-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Ansökan till Socialstyrelsen från Södermalms hemtjänst AB om statsbidrag för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stadsbidrag från Södermalms hemtjänst AB.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Socialstyrelsen ska år 2012 fördela 25000000 kronor till kommuner som i samverkan med landstinget utvecklar och prövar nya modeller för genomförandet av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Södermalms hemtjänst AB ansöker om 880000 kronor från Socialstyrelsen för utveckling och fördjupning av sitt pågående projekt ”Demensprojekt – Kommun och Landsting i samverkan”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012. Dnr 638-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Förslag till cykelplan

Remiss från trafikkontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justerades omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av trafik- och renhållningsnämnden erhållit ett förslag till ny cykelplan för Stockholm. Syftet med planen är att med olika åtgärder göra det enklare och säkrare att cykla i staden både för arbetspendlare och övriga cyklister och att uppmuntra fler att cykla.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2012. Dnr 391-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Centerpartiet tycker att det är mycket positivt att ett förslag till cykelplan tagits fram då ett ökat cyklande innebär många positiva effekter för miljön, men delar förvaltningens invändningar mot att föreslå strandpromenaden längs med Årstaviken och vidare mot Pålsundsbron att bli ett pendlingsstråk då det skulle innebära väsentliga fysiska ingrepp.

Centerpartiet ställer sig dock fortsatt positiva till att förlägga ett pendlingsstråk i Södermalmsallén i enlighet med vad som föreskrivs i cykelplanen, och anser inte att det medför större begränsningar för boende i dessa områden.

I övrigt anser Centerpartiet att cykelplanens ambitioner är goda men kan höjas ytterligare. Efter att Stockholm har fokuserat på biltrafiken i ett halvt sekel har vi nu tagit en storsatsning för att ta upp kampen med världsledande cykelstäder som Amsterdam och Köpenhamn och öka andelen cyklister i staden. Först genom cykelmiljarden och nu genom cykelplanen.

Men vi ligger lågt fortsatt lågt i motsvarande jämförelse och andelen cykelpendlare utgör idag ca 8 procent av alla resenärer, långt efter Amsterdams och Köpenhamns 40 procent. Därför anser Centerpartiet att Cykelplanen bör höja sin målsättning. I dagsläget planerar den för ett Stockholm där andelen cyklister ska öka från 8 till 15 procent till och med 2030, detta innebär inte att Stockholm blir en cykelstad i världsklass utan en medelbra cykelstad som inte bara ligger efter Amsterdam och Köpenhamn, utan även många andra städer som Denver, Portland och San Francisco. Stockholm har goda geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar att faktiskt bli en världsledande cykelstad, men om så ska ske måste vi också sträva efter att bli det.

För att så ska ske krävs det att dagens framåtsyftande cykelsatsningar byggs utifrån framtidens täta Promenadstad där fler än 15 procent av befolkningen kommer att cykla. När Stockholm bygger nya, bräddade och säkrade cykelstråk ska staden vara innovativ och flexibel och lära av goda exempel ifrån omvärlden. Det är viktigt att infrastruktursatsningen sker med ett öppet och lösningsfokuserat sinne där Stockholm bygger många olika typer av stråk som är anpassade till stadsdelarnas varierande förutsättningar, men som alla garanterar cyklister en god framkomlighet och en ökad säkerhet. Detta kan till exempel innebära att vi utnyttjar existerande infrastruktur bättre med hjälp av nya tekniska och juridiska lösningar. Att introducera så kallad grön våg kan kombineras med ytterligare gatulösningar för att förbättra framkomligheten och tidsaspekten, bland annat genom att cyklister får tillåtelse att cykla mot enkelriktat samt att de får cykla mot rött vid högersväng på utvalda sträckor, vilket Cykelplanen för fram.

En annan viktig aspekt är tillgången till cykelparkeringar. Om det finns goda cykelstråk men få parkeringar kommer det inte leda till en önskad ökning av andelen cyklister, utan stråk och parkering måste gå hand i hand. Därför behövs det ett stort utbud av flexibla och varierande cykelparkeringar i ytterstad och innerstad som även här tar hänsyn till stadsdelarnas varierande förutsättningar. Vid sidan om Stockholm stads egen utbyggnad av cykelparkeringsinfrastrukturen är det likaså viktigt att utforma incitament för att skapa privata cykelparkeringar för arbetande och boende i lämpliga utrymmen inomhus och utomhus. Detta har prövats i andra städer i både kommersiellt och icke-kommersiellt syfte.

Cykelparkeringar är även en stor fråga när Stockholm vill förbättra möjligheten att välja kombinationsresor där resenären enkelt kan kombinera olika typer av färdmedel inom kollektivtrafiknätet. Det ska vara möjligt att cykla till buss, tunnelbana, tvärbana eller båt och parkera där, samtidigt som möjligheten för pendlare att ta med sig cykeln när de byter till ett annat färdslag ska förbättras. Här kommer det krävas en noggrann översyn av både cykelparkeringssituationen vid olika noder samt cykelförvaringssituationen. Detta ställer även nya krav på samordningsmöjligheterna mellan staden och kranskommunerna samt mellan staden och aktörer såsom SL och dess större fastighetsägare.

Att bygga ut lånecykelsystemet är även det av stor betydelse eftersom det underlättar många olika typer av kombinationsresor. Det är därför nödvändigt att trafikkontoret ser över hur de kan underlätta en utbyggnad av det existerande lånecykelsystemet, till att även inkludera ytterstaden, genom att lösa de grundläggande kontraktsproblem som förhindrar detta så snart som möjligt.

Förutom en förbättrad samordning när det kommer till cykelparkeringar och möjligheten till kombinationsresor är det även angeläget att det finns en bra regional och stadsövergripande samordning i snöröjningsfrågan. I dagsläget är snöröjningen uppdelad på ett flertal huvudmän i Stockholm stad samtidigt som förutsättningarna mellan snöröjningen i Stockholm och kranskommunerna kan variera mycket. Precis som Cykelplanen påpekar finns det därför fog för ha en huvudman som är ansvarig för snöröjningen av pendlarspråken inom Stockholm.

För att klara av alla dessa infrastruktur- och samordningsutmaningar är det också viktigt att Cykelplanen ägnar hela sin uppmärksamhet åt att lösa dessa problem. I stället för att, som i dagsläget, innefatta infrastruktur, samordning, marknadsföring och kulturkampanjer anser Centerpartiet att Cykelplanen endast ska fokusera på infrastruktur och samordning och lämna övergripande strategiska frågor samt eventuella marknadsföringskampanjer och kultursatsningar till andra organ.

Det är även viktigt att planen innehåller så tydliga och kvantifierbara mål som möjligt samt stränga krav på uppföljning så att planen får önskad effekt och inte åsidosätts. För att planen ska få kraft och genomföras bör den även innehålla en väl definierad och tydlig tidsplan för när olika insatser ska ske, samt en detaljerad kostnadsanalys.

Cykelplanen innebär även en möjlighet att visa på att cykelinfrastruktur är samhällsekonomiskt lönsam för att öka stödet för fortsatta cykelinvesteringar.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Generella synpunkter

Vi är i stort mycket positiva till stadens cykelplan. Det är bra med ökade ambitioner. Dessutom delar vi synen att förbättrad framkomlighet och säkerhet i trafiken är nyckelfaktorer om vi ska öka antalet cyklister.

En invändning: i inledningen konstateras att ”Stockholm har bra förutsättningar att bli en cykelstad i världsklass.” Målet är att konkurrera med Amsterdam och Köpenhamn. Ska vi jämföra oss med dessa städer bör vi rimligtvis fundera både på vad som skiljer och vad som förenar. En avgörande skillnad är trots allt klimatet, vår vinter. Den diskuteras mycket kortfattat i planen. Det konstateras att det är underlag mer än kyla som begränsar cyklingen vintertid. Det är ett både förvånande och förenklande resonemang. Även med ett perfekt underlag tror vi att antalet pendlare från ytterstaden i januari alltid kommer vara en bråkdel av de som pendlar i slutet på maj. Viljan att cykla vid kyla/regn/snö är en långt mycket mer begränsande faktor än underlaget. Det är en realitet som cykelplanen missat.

Tar man hänsyn till klimatet får det också konsekvenser. Vi bör, i högre utsträckning, söka efter flexibla lösningar. Detta gäller främst pendlingsstråken. Det är både önskvärt och rimligt att cyklisterna får större utrymme, på bilarnas bekostnad, i maj men det är knappast en effektiv och klok lösning i januari. Konkret skulle detta ex. kunna vara att Götgatan får stoppförbud alt. bara ett körfält för bilarna under högsäsong (vad som är lämpligast är en förvaltningsfråga).

I övrigt vill vi:

· tillåta cykeltrafik i båda riktningarna där så är lämpligt

· att cykelvägarna markeras tydligare och på så sätt särskiljs från övrig trafik

· att större hänsyn tas till relationen gående/cyklister.

· att misslyckandena med cykelpendling på buss analyseras för att se om det går att hitta fungerande lösningar

Sedan, ska det bli något mer än fina ord och goda ambitioner krävs förstås rejäla satsningar, vilket vi välkomnar.

Södermalm

Tjärhovsgatan, Brännkyrkagatan, Östgötagatan, Skånegatan, Repslagargatan och Krukmakargatan är några exempel på gator där det skulle kunna vara lämpligt att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna.

Vi tycker, liksom förvaltningen, att det vore olyckligt att förstöra det vackra naturstråket längs Årstaviken genom att göra det till pendlingsstråk och därmed bredda vägen. Men till skillnad från förvaltningen vill vi inte förbjuda cykling på denna sträcka, utan föreslår istället att man ser över hur framkomligheten kan förbättras utan stora ingrepp i miljön.

Vi ställer oss mer positiva till att göra Södermalmsallén till ett pendelstråk men aningen undrande om vem som ska pendla den vägen.

Två exempel på osäkra platser, där cykelvägarna måste markeras tydligare och på så sätt särskiljas från övrig trafik, är färjeterminalen på Stadsgården och Skeppsbron. Fotgängarna uppfattar idag inte cykelbanan vid dessa platser.

Om Götgatspuckeln ska vara en del av ett pendlingsstråk måste cykling tillåtas hela vägen från Skanstull till Slussen.

Södermalm behöver fler cykelställ/cykelparkeringar och fler servicestationer för cyklar. Vi föreslår därför ytterligare en pump vid Medborgarplatsen och en i Hornstull.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förvaltningen har gjort ett mycket bra och väl avvägt svar på cykelplan 2012. Vi instämmer särskilt starkt i vikten av gångtrafikplan, att inte skapa nya konflikter mellan gångtrafikanter och cyklister, de två trafikslag som ska vara de främsta. Det gäller inte minst förslaget om att skapa cykelstråk vid Årstaviken. Vi instämmer helt i förvaltningens resonemang om att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att cykla, såsom i dag, men inte förvandlas till cykelstråk, vilket skulle förstöra den lugna miljö som idag är där.

Det finns mycket bra i cykelplanen. Vi ser dock en viss överbetoning i snabbheten i framkomlighet och att man till viss del glömmer bort att ett attraktivt cyklande inte enbart är att det ska gå snabbt. Att vägarna är trevliga, vackra, tilltalande och säkra kan vara ett minst lika stort dragplåster för att börja cykla. Olika människor är också olika cyklister.

Pendlingsstråk bör kunna följa vägar och tunnelbana, men inte bara. De är också viktigt att de med fördel dras så att luften inte är för dålig. Att cyklister besväras av bilism, inte bara för att det är trångt och ibland farligt, utan också för att avgaser gör luften dålig och illaluktande är en beskrivning som inte alls finns nämnd i planen. Inte heller att sträckor där partikelhalten är hög gör att luften är direkt hälsovådlig.

Vi vill att det snarast ska bli möjligt att cykla i båda riktningar, även där det är enkelriktat. Det ses som en möjlighet i planen och är, menar vi, en åtgärd som skulle betyda mycket på Södermalm. Sankt Paulsgatan är ett exempel på gata som skulle få ett uppsving för cyklister, och det finns många andra, inte minst ett antal gator söder om Folkungagatan där cyklister i dagsläget får stanna upp och gå om man inte tänkt rätt från början. Bilismen skulle snabbt anpassa sig, möjligen med något lägre hastighet än i dag, vilket bara är bra i stadsmiljö.

Att dialog ska ske med medborgarna är viktigt. Att man utvecklar appar (program för telefoner, läs- och surfplattor) för snabb kontakt och kunna påtala förbättringsbehov är bra, men självklart måste också det också finnas alternativa sätt att ta kontakt.

Att planen är långsiktig är bra, men vi vill betona vikten av att insatser görs snabbt. Vi tycker också att ambitionen om att alla resor som sker med cykel i högtrafik ska vara minst 15 % personer är för dålig. I dagsläget cyklar till exempel 55 % av Köpenhamnsborna till arbetet eller studierna.

Slutligen anser vi också att man inte bara bör ha kampanjer för att få stadens egna anställda att cykla till jobbet och vid tjänsteärenden. Det borde också i hög grad gälla stadens politiker.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är på tiden att Stockholm stad får en ambitiös cykelplan, och vi tycker att stora delar av förslaget är bra. Biltrafiken måste minska och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan förverkligas så fort som möjligt.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt är för lågt och för svävande.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva användas för nya breddade eller säkrade cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik.

De lagändringar som skissas i planen om att göra det tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat och köra mot rött ljus vid högersväng är för dåligt underbyggda

§28 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 23.00
    inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Sushi & Wook Dragon Sushi, Bysistorget 6, 118 21 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Asiatisk Dragon Restaurang AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Sushi & Wook Dragon Sushi, Bysistorget 6, 118 21 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 23.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 april 2012. Dnr 460-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Information om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelning för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om påtaglig risk för missförhållande inkom 2012-03-08 från ett vård- och omsorgsboende i egen regi. En nyinflyttad boende glömdes bort under en förmiddag då våningsplanet var bemannat med vikarier. Utredningen visar att enheten inte har tillräckligt säkra rutiner. Enhetschefen kommer att omarbeta befintliga rutiner och sin egenkontroll.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 26 mars 2012. Dnr 288-2012-1.2.2.

§30 Information om rapport om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om allvarligt missförhållande inkom 2012-02-01 från hemtjänstenheten Södertjänst som drivs i egen regi.

Rapporten utgår från ett mejl som enhetschefen mottog från en timanställd vikarie som anser att en kund inte får förutsättning att bibehålla sina fysiska förmågor eftersom ordinarie personal överhjälper kunden.

Utredningen visar att det har varit brister i kundens omvårdnad men dessa har inte inneburit allvarliga missförhållanden för den enskilde

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 25 april 2012. Dnr 151-2012-1.2.2.

§31 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Ärendet

Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 7 § Socialtjänstlagen (SoL) har inkommit från Aleris hemtjänst, Södermalm Östra som bedriver verksamhet inom äldreomsorg.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 4 maj 2012. Dnr 268-2012-1.2.2.

§32 Information om Socialstyrelsens beslut gällande fem anmälningar enligt lex Sarah

Ärendet

Socialstyrelsen har den 12 mars 2012 beslutat att avsluta tillsyns-ärende gällande fem anmälningar enligt lex Sarah. Anmälningarna som inkom till Socialstyrelsen i november 2010 avser förhållandena för fem boende på Tullgårdens gruppbostad. Anmälningarna är gjorda av en anställd på gruppbostaden.

Socialstyrelsen anger i sin bedömning bland annat att nämnden vidtagit åtgärder både övergripande och individuellt och att inga nya klagomål kommit till Socialstyrelsens kännedom.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 24 april 2012. Dnr 1316-2010-1.2.2.

§33 Blankett för ”Konsekvensanalys vid förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

Ärendet

Vid Skolinspektionens granskning av de kommunala förskolorna i Södermalms stadsdelsområde den 2-5 maj 2011 intervjuades personal och föräldrar. I inspektionsrapporten identifierades bland annat en brist när det gäller utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning.

Stadsdelsnämnden har informerats om Skolinspektionens granskning och förvaltningens uppföljning i en bilaga till verksamhetsplan 2012 och i ett särskilt ärende den 22 mars 2012.

Skolinspektionen påpekar att kommunen bör genomföra konsekvensutredningar innan beslut fattas som påverkar förskolornas personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning. Utredningarna bör behandla både ekonomiska och peda-gogiska konsekvenser. Med anledning av Skolinspektionens påpekande har för-valtningen tagit fram en blankett för konsekvensanalys. Blanketten bifogas till anmälan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 2 maj 2012. Dnr 249-2012-1.4.

§34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 4 april – 8 maj 2012.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 2 och den 15 maj 2012.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 5 från den 14 maj 2012.

§37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 4 från den 15 maj 2012.

§38 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till nämnden.

§39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

4.9a Utreda och skyndsamt vidta åtgärder efter kränkande behandling. Dnr 1212-2011-1.2.3.

4.6 Beslut att lämna vårdnadsbidrag - 4 oktober 2011 – 3 maj 2012

Staben

3.13 Resa i tjänsten. Dnr 602-2012-1.1.

§40 Information från förvaltningen

Lönerörelsen 2012

De nya avtalen för Kommunal, Akademikeralliansen, Vårdförbundets, Sjukgymnasterna, SSR och Visions medlemmar gäller från och med den 1 april 2012. Den nya lönen för kommunals medlemmar beräknas betalas ut i oktober 2012. Förvaltningen påbörjar arbetet med lönerörelsen före sommaren. Södermalms stadsdelsförvaltning har ca 1800 anställda medarbetare.

Kollo

Staden har en e-tjänst där medborgare kan ansöka om kolloplats via webben. Sett över hela staden har antalet ansökningar minskat med 11 procent i år. Vad minskningen beror på är oklart. Södermalm har dock samma antal sökande som förra året.

§41 Övriga frågor

Skrivelse

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om dubbdäcksfri zon och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

Låtstadsdelen Södermalmbli endubbdäcksfri zon

Det går alldeles för långsamt fram när det gäller partikelsituationen i luften i Stockholm. Under våren är föroreningarna som värst och dag efter dag överskreds de godtagbara värdena av partikelhalter på ett antal platser på Södermalm.

Många söderbor är orolig för luften, sätter ibland sina barn i dagis utanför tullarna och försöker den värsta tiden undvika att gå på de aktuella gatorna så gott det går. Cyklister och andra som vistas på gatorna när halterna är höga utsätter sin hälsa för risker. Oron är förstås särskilt stor hos de som bor på de aktuella gatorna.

De så kallade miljökvalitetsnormerna för luft som utgår från ett EU-direktiv gäller både för kvävedioxider och de grova partiklar i luften som kallas PM10, som är väldigt hälsovårdliga och huvudsakligen kommer av dubbdäcksanvändningen. Det är dessa värden det handlar om.

Ny forskning från institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet har studerat vägdammets koppling till ökad dödlighet i Stockholm och konstaterar att partiklarna från asfalten dödar så många som mellan 30 och 40 människor om året i Stockholm. Däcken som river upp farliga partiklar ur asfalten kan orsaka blodproppar, hjärtinfarkt utöver den större känsligheten astmatiker kan ha. Det är otroligt allvarligt och eftersom Södermalm har höga värden på ett antal gator bidrar detta med stor sannolikhet mycket negativt till stadsdelens luftkvalitet.

Länsstyrelsen har föreslagit ett åtgärdsprogram där minskad dubbdäcksanvändning anges vara det mest kraftfulla som kan vidtas för att minska halterna. Det kan åtgärdas via förbud eller avgifter på dubbdäck. Programmet kom på remiss till stadsdelen i våras.

Vi menar att diskussionen om avgifter eller utökat förbud på vissa gator går alldeles för långsamt. Det finns också risk att problemet bara förflyttas. För att ta frågan på allvar, vår stadsmiljö och vår hälsa vill vi gå före och göra hela stadsdelen Södermalm till en dubbdäcksfri zon. Det är något som behöver bli av så snart som möjligt.

Det är inte det enda som ger oss bra luft, men det är en bra bit på väg.

Vi önskar att Södermalms stadsdelsförvaltning snabbutreder vad detta skulle kunna innebära för stadsdelen Södermalm, hur det kan göras möjligt, vilka beslut som krävs och i vilka instanser.