Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Slutet sammanträde

2 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Dnr 196-2012-2.2.1. Omedelbar justering

3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

7 Verksamhetsuppföljning av Borgerskapets äldrehem, Hornstulls korttidsboende, Hornstulls servicehus, Katarinagårdens och Kulltorps vård och omsorgsboende, Mariahemmet och Villa Cederschiölds dagverksamhet

8 Uppföljning av Zinkensdamms dagliga verksamhet, Tantolundens dagliga verksamhet, Hammarby dagliga verksamhet, Danvikstulls dagliga verksamhet, Stora Blecktornets och Äppelgårdens dagliga verksamheter

9 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB avseende driften av Hammarby dagliga verksamhet

10 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB avseende driften av Danvikstulls dagliga verksamhet

11 Omstrukturering av 14 lägenheter vid Kulltorps vård- och omsorgsboende

12 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011 för Södermalms stadsdelsnämnd

13 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012

14 Ansökan om utvecklingsmedel år 2012 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

15 Medborgarförslag - Avgiftsbefrielse för trygghetslarm

16 A Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i stadens parker

16 B Inkommet medborgarförslag om plantering inför Pridefestivalen

16 Inkommet medborgarförslag om upprustning av parken mellan Renstiernas gata och Gotlandsgatan

Remissärenden

17 Motion om jour- och familjehem i kommunal regi

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 428-2012-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 512-2012-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

20 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 - 2016

21 Förslag till organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

22 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Oliodeli, Henriksdalsallén 28, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 608-2012-1.5.2. Omedelbar justering

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Blue Sea Meze Bar, Hornsgatan 147, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 605-2012-1.5.2. Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Baresso Coffee - Södermalm, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 570-2012-1.5.2. Omedelbar justering

26 A Yttrande över ansökan om alkoholservering -Indian Dining, Folkungagatan 128, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 689-2012-1.5.2. Omedelbar justering

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - El Cid/Denniso, Götgatan 82, 118 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 558-2012-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

27 Förslag till tillägg till detaljplan för Bootes 12 i stadsdelen Gamla Stan, Dp 2009-18970-54

29 Information om rapport om risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom Sociala avdelningen

30 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

31 Information om tre rapporter om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

33 Information om handlingsplan för Rackarbergets servicebostad

34 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

38 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

39 Anmälan av balanslista

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

42 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Verksamhetsuppföljning av Borgerskapets äldrehem, Hornstulls korttidsboende, Hornstulls servicehus, Katarinagårdens och Kulltorps vård och omsorgsboende, Mariahemmet och Villa Cederschiölds dagverksamhet

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Borgerskapets äldrehem, Hornstulls korttidsboende, Hornstulls servicehus, Katarinagårdens- och Kulltorps vård och omsorgsboende, Mariahemmet och Villa Cederschiölds dagverksamhet. Uppföljningarna görs årsvis.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012. Dnr 100-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) säger också att de instämmer i pensionärsrådets yttrande angående uppföljning av Borgerskapets äldrehem m.fl.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att nämnden godkänner rapporten

Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och komma med förslag om hur nämnden skall kunna garantera en fullgod medicinsk standard och dokumentation på vård och omsorgsboenden.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser med oro på utvecklingen på Hornstulls korttidsboende och Kulltorps vård och omsorgsboende. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg - oavsett privat eller offentlig. En verksamhet som finansieras med offentliga medel får inte vara dålig.

En fördel med att verksamheten är i stadsdelens regi är att vi enklare kan genomföra förbättringar. Vi kommer därför att återkomma med förslag på åtgärder under punkten 11. Omstrukturering av 14 lägenhetervid Kulltorps vård- och omsorgsboende.

§8 Uppföljning av Zinkensdamms dagliga verksamhet, Tantolundens dagliga verksamhet, Hammarby dagliga verksamhet, Danvikstulls dagliga verksamhet, Stora Blecktornets och Äppelgårdens dagliga verksamheter

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Zinkensdamms dagliga verksamhet, Tantolundens dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Attendo LSS AB. Verksamhetsuppföljningen omfattar även Danvikstulls dagliga verksamhet, Stora Blecktornets dagliga verksamhet och Äppelgårdens dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 maj. Dnr 99-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB avseende driften av Danvikstulls dagliga verksamhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Frösunda LSS AB, org.nr. 556509-2482, att gälla från och med 2013-04-01 till och med 2015-03-31.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Frösunda LSS AB driver sedan 2009-04-01 Danvikstulls dagliga verksamhet på entreprenad åt Södermalms stadsdelsnämnd. Avtalstiden löper till och med 2013-03-31 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningens bedömer utifrån genomförda uppföljningar är att Frösunda LSS AB till uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade avtal. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 531-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställde yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs idag mot varandra och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag om återremiss av ärendet.

Votering begärdes

Anders Göransson m.fl. (S) begärde att nämnden röstar om förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla fram sommarjobbsplatser.

Ordförande föreslog att de som vill avslå förslaget röstar ja och de som ställer sig bakom detsamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot fyra nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S) och Gunnar Ågren (V)

Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) avstår från att rösta.

Ordföranden fann att nämnden beslutat att avslå S och V:s förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att att återremittera ärendet

för att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla fram sommarjobbsplatser.

Socialdemokraterna ser ingen anledning att inte förlänga avtalet med Attendo Care. Innan vi gör detta vill vi dock ge förvaltningen i uppdrag att inkludera en uppgörelse om sommarjobbsplatser. Vi har talat med fackliga företrädare men också med företrädare för Frösunda LSS AB, båda välkomnade sommarjobbande gymnasieungdomar. I det senare fallet med den reservationen att det vore lämpligt att främst satsa på dem som ska börja det tredje året på gymnasiet.

Givet verksamhetens storlek och att den är stängd två veckor på sommaren förefaller det lämpligt att målet är två sommarjobbare * två treveckorsperioder. Exakta antalet överlåter vi åt förvaltning/entreprenör att bestämma. Villkoren ska givetvis vara desamma som för övriga sommarjobbare.

Vidare vill vi att förvaltningen, som rutin, undersöker möjligheten att lägga till sommarjobben i avtalen vid varje framtida avtalsförlängning inom stadsdelsnämndens områden.

Här på Södermalm, finns en bit över 100 sommarjobb att söka via kommunen. Totalt finns över 4000 ungdomar i gymnasieålder på Södermalms stadsdelsområde och omkring 1000 av dem har sökt ett sommarjobb. Samtidigt vill andra allianspolitiker sänka ingångslönerna med 20 – 25 % för att unga ska få jobb.

Undersökningar visar att den som jobbat under gymnasietiden klarar sig bättre efter skolan. Skälen är flera, arbetserfarenhet, kontakter till fortsatta helgjobb etc. och början till ett eget nätverk. En investering i sommarjobb är bra både för unga och för samhället i stort.

Att vara mot dessa sommarjobb är därför att säga nej till arbetstillfällen som laddar unga människor med värde.

Så frågan är, ska vi öka ungdomars värde eller sänka deras pris?

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att mycket starkare och tydligare sociala och etiska krav bör ställas vid upphandling av stadsdelsnämndens verksamheter än vad som görs i befintliga avtal. En aktiv verksamhetsstyrning genom väl genomförda upphandlingar kan vara en tillgång, om rätt krav ställs och om det finns goda möjligheter för uppföljning. Vi ser flera områden som kan förbättras i de nuvarande avtalen och kan därför inte stödja en förlängning i dagsläget.

Till att börja med så ska nämnden verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen även i verksamhet som drivs på entreprenad. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Vi anser också att samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som gäller för stadens egna anställda. Detalj också tydligt framgå i avtalet att det förhåller sig på det viset, vilket är en brist i dagens avtal.

Avtalet bör även kompletteras med bestämmelser som tillförsäkrar stadsdelsnämnden rimliga möjligheter att följa upp de särskilda villkoren.

Vi är positiva till det något starkare avsnittet i avtalet gällande genomförandeplaner, även om det saknas gemensamma verktyg i staden för att följa upp på ett adekvat sätt. Miljöpartiet anser att genomförandeplanerna ska följas upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Målsättningen för individer med genomförandeplaner bör vara 100%.

Avsnittet om miljö är bristfälligt och kan med fördel kompletteras med en god ambition vad gäller andelen ekologisk mat som köps in. Vi kräver 40% i övriga verksamheter och ser ingen anledning till att den privat drivna verksamheten ska vara sämre.

§10 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB avseende driften av Hammarby dagliga verksamhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Attendo LSS AB, org.nr. 556148-5169, att gälla från och med 2013-04-01 till och med 2015-03-31.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Attendo LSS AB driver sedan 2009-04-01 Hammarby dagliga verksamhet på entreprenad åt Södermalms stadsdelsnämnd. Avtalstiden löper till och med 2013-03-31 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningens bedömer utifrån genomförda uppföljningar att Attendo LSS AB uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättade avtal. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 532-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställde yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs idag mot varandra och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång forts.

Ordförande ställde yrkandet om att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla fram sommarjobbsplatser mot att avslå detsamma mot varandra och fann att nämnden avslagit förslaget.

Gunnar Ågren (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att att återremittera ärendet

för att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla fram sommarjobbsplatser.

Socialdemokraterna ser ingen anledning att inte förlänga avtalet med Attendo Care. Innan vi gör detta vill vi dock ge förvaltningen i uppdrag att inkludera en uppgörelse om sommarjobbsplatser. Vi har talat med fackliga företrädare men också med företrädare för Frösunda LSS AB, båda välkomnade sommarjobbande gymnasieungdomar. I det senare fallet med den reservationen att det vore lämpligt att främst satsa på dem som ska börja det tredje året på gymnasiet.

Givet verksamhetens storlek och att den är stängd två veckor på sommaren förefaller det lämpligt att målet är två sommarjobbare * två treveckorsperioder. Exakta antalet överlåter vi åt förvaltning/entreprenör att bestämma. Villkoren ska givetvis vara desamma som för övriga sommarjobbare.

Vidare vill vi att förvaltningen, som rutin, undersöker möjligheten att lägga till sommarjobben i avtalen vid varje framtida avtalsförlängning inom stadsdelsnämndens områden.

Här på Södermalm, finns en bit över 100 sommarjobb att söka via kommunen. Totalt finns över 4000 ungdomar i gymnasieålder på Södermalms stadsdelsområde och omkring 1000 av dem har sökt ett sommarjobb. Samtidigt vill andra allianspolitiker sänka ingångslönerna med 20 – 25 % för att unga ska få jobb.

Undersökningar visar att den som jobbat under gymnasietiden klarar sig bättre efter skolan. Skälen är flera, arbetserfarenhet, kontakter till fortsatta helgjobb etc. och början till ett eget nätverk. En investering i sommarjobb är bra både för unga och för samhället i stort.

Att vara mot dessa sommarjobb är därför att säga nej till arbetstillfällen som laddar unga människor med värde.

Så frågan är, ska vi öka ungdomars värde eller sänka deras pris?

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att mycket starkare och tydligare sociala och etiska krav bör ställas vid upphandling av stadsdelsnämndens verksamheter än vad som görs i befintliga avtal. En aktiv verksamhetsstyrning genom väl genomförda upphandlingar kan vara en tillgång, om rätt krav ställs och om det finns goda möjligheter för uppföljning. Vi ser flera områden som kan förbättras i de nuvarande avtalen och kan därför inte stödja en förlängning i dagsläget.

Till att börja med så ska nämnden verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen även i verksamhet som drivs på entreprenad. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Vi anser också att samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som gäller för stadens egna anställda. Detalj också tydligt framgå i avtalet att det förhåller sig på det viset, vilket är en brist i dagens avtal.

Avtalet bör även kompletteras med bestämmelser som tillförsäkrar stadsdelsnämnden rimliga möjligheter att följa upp de särskilda villkoren.

Vi är positiva till det något starkare avsnittet i avtalet gällande genomförandeplaner, även om det saknas gemensamma verktyg i staden för att följa upp på ett adekvat sätt. Miljöpartiet anser att genomförandeplanerna ska följas upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Målsättningen för individer med genomförandeplaner bör vara 100%.

Avsnittet om miljö är bristfälligt och kan med fördel kompletteras med en god ambition vad gäller andelen ekologisk mat som köps in. Vi kräver 40% i övriga verksamheter och ser ingen anledning till att den privat drivna verksamheten ska vara sämre.

§11 Omstrukturering av 14 lägenheter vid Kulltorps vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Nämnden godkänner att antalet lägenheter för vård- och omsorgsboende vid Kulltorp minskar med 14 på ett våningsplan.

2. Nämnden godkänner att dessa 14 lägenheter överlåts till Sociala avdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,1 mnkr i beställarstöd och 0,5 mnkr i startbidrag för genomförande av omstruktureringen på Kulltorps vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att de tomställda lokalerna, ett våningsplan, i Kulltorps vård- och omsorgsboende överlåts till socialpsykiatrins målgrupp. Därmed får denna målgrupp en godtagbar boendestandard.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 maj 2012. Dnr 613-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förlaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs idag mot varandra och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Återremittera förvaltningens förslag med följande tillägg:

Inom snar framtid måste vi flytta kortidsboendet från Hornstull eftersom huset ska renoveras. En möjlig placering vore plan 4 Kulltorp, de 14 lägenheter som nu förslås för omstrukturering. Det finns flera fördelar. En är synergieffekterna av den redan existerande nattbemanning, med bland annat en sjuksköterska på natten.

Kulltorp är en byggnad som dels ligger avsides dels lämnar rätt mycket i övrigt att önska, både in och utvändigt. Att lägga socialpsykiatrisk verksamhet är av det skälet tveksamt. Det är, precis som äldreomsorgen, en verksamhet som borde ske i trivsammare miljö.

§12 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011 för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-05-15.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2011 för Södermalms stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012. Dnr 393-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012

Beslut

Från Södermalms stadsdelsområde avser följande enheter att delta i Stockholms stads kva­litetsutmärkelse 2012: Förskoleavdelningens stab, Klubb Reimersholme och Söders demens och specialteam AB.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen. Från stadsdelsområdet avser följande enheter att delta i Stockholms stads kva­litetsutmärkelse 2012: Förskoleavdelningens stab, Klubb Reimersholme och Söders demens och specialteam AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012. Dnr 578-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utvecklingsmedel år 2012 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen.

2. Beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2012 fördela så kallade utvecklingsmedel till kommuner och ideella föreningar. Syftet är att utveckla kvaliteten på arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Förvaltningen har påbörjat ett ”barn- och kvinnofridsprojekt”. För att fortsätta detta arbete föreslår förvaltningen att nämnden godkänner och överlämnar ansökan om 900000 kr i utvecklingsmedel till Socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 maj 2012. Dnr 648-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater är positiva till förvaltningens ansökan om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen i syfte att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Vi tycker dockatt det är olyckligt att målgruppen för projektet är avgränsad då barn och vuxna som inte lever enligt den rådande heteronormen exkluderas från dessa insatser från samhällets sida. Vi vill att Södermalm ska vara en modern stadsdel öppen för alla och att förvaltningen arbetar för goda förutsättningar för alla södermalmsbarns framtid.

Vi föreslår därför att förvaltningen i sin utvärdering av projektet särskilt belyser erfarenheter ur ett icke heteronormativt perspektiv. Detta för att öka kunskapen om våld i samkönade nära relationer,kunskapen om män som utsätts för våld i nära relationerochdess ev.omfattning på Södermalm.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet kan inte nog betona hur viktigt det är att vi får, inte bara ett fungerande, utan progressivt arbete mot våld i nära relationer i stadsdelen. Vår förhoppning är att utvecklingsmedlen ska bidra till detta, men det krävs ett medvetet arbete på alla nivåer i alla verksamheter.

Som vi uttryckt tidigare anser vi det vara högst angeläget att även uppmärksamma och arbeta med våld i andra nära relationer som uteslutits inom ramen för de aktuella utvecklingsmedlen.

För att nå verklig förändring behövs också förebyggande arbete. En central uppgift är att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld, något som finns medtaget i stadens program. Men för att det verkligen ska bli något av det behövs även mål och indikatorer på detta område, något som nu saknas. Annars riskerar det att mest bli tjusiga ord i ett program. Många av stadens verksamheter kan medverka till förändring om de bara får det som ett tydligare uppdrag.

§15 Medborgarförslag – Avgiftsbefrielse för trygghetslarm

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på medborgarförslaget

Ärendet

Den 22 mars 2012 beslöt stadsdelsnämnden att förvaltningen skulle bereda ett medborgarförslag om avgiftsbefrielse för trygghetslarm för personer som behöver larmet på grund av funktionsnedsättning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 maj 2012. Dnr 221-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Inkommet medborgarförslag om upprustning av parken mellan Renstiernas gata och Gotlandsgatan

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade medborgarförslaget som inkom den 23 maj 2012. Dnr 647-2012-1.2.4.

§17 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i stadens parker

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade medborgarförslaget som inkom den 12 april 2012. Dnr 448-2012-1.2.4.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Våra parker ska givetvis vara till för alla, även de som får försämrad tillgänglighet på grund av överdriven alkoholkonsumtion, och de boende i närområdet som påverkas negativt av stök. Då begränsningar av alkoholförtäring införs så görs det också bäst i samråd med polisen, de känner ofta platsen väl och kan rådgöra över bästa möjliga hantering för att skapa en trygg och säker miljö.

§18 Inkommet medborgarförslag om plantering inför Pridefestivalen

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade medborgarförslaget som inkom den 31 maj 2012. Dnr 674-2012-1.2.4.

§19 Månadsrapport per den 31 maj

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per maj 2012.

Ärendet

Månadsrapporten per maj med helårsprognos visar ett överskott om 3,0 mnkr före resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 juni 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Motion om jour- och familjehem i kommunal regi

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt ut en motion med förslag om att kommunen inte ska upphandla jour- och familjehem utan driva verksamheten i egen regi och erbjuda hemmen stöd och utbildning. Enligt förvaltningen har redan socialnämnden det uppdraget. Det stora problemet i dag är enligt förvaltningen att rekrytera familje­hem oavsett driftsform. Förvaltningen för i sitt svar ett resonemang kring den frå­gan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den14 maj 2012. Dnr 428-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret har lagt fram ett förslag till förändring av nuvarande modell för fördelning av budget till stadsdelsnämnderna avseende ekonomiskt bistånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012. Dnr 512-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd är ett stort problem för hela Stockholm. Grundläggande för att bryta ökande klyftor och fördjupat beroende av bidrag är en politik som ökar jobbmöjligheter samt slutar begränsa socialförsäkringens möjlighet att ge trygghet vid omställning i livet.

De ökande kostnaderna i en lagreglerad verksamhet riskerar både att leda till ett otillräckligt stöd till de som försöker ta sig ur ekonomiska/sociala problem och att övriga kommunala verksamheter tvingas till nedskärningar. Det finns därför anledning att pröva om den tidigare fördelningsmodellen där resurser fördelas efter de behov som finns var ett bättre alternativ.

Givet denna större principfråga känner vi en tveksamhet till den effekt som nu föreslås till följd av förändringar i attraktivitetsvariabeln. Även inom olika stadsdelsnämnder finns betydande variationer. Det finns exempel där markvärdet stigit kraftigt i vissa delar av en stadsdelsnämnd (till följd av stark tillväxt i vissa geografiskt koncentrerade näringar) medan det sjunkit eller varit oförändrade i andra delar. Att då fördela resurser utifrån ett tänkt medelvärde på marken riskerar att slå kraftigt fel. Att markvärdet stigit i en del med stor del näringsverksamheter behöver inte säga särskilt mycket om aggregerade behov i andra delar av samma stadsdel. I denna del bör förslaget arbetas om. Ett Kista, där markvärdena stiger tack vare expansiv företagsmarknad minskar inte behovet av ekonomiskt bistånd i Rinkeby. Medelvärdet speglar helt enkelt inte verkligheten, för den som har den ena handen i hink med skållhett vatten och den andra i en med kallt upplever inte vattnet som ljummet.

Under 80-talet kom många med funktionshinder att bosätta sig i det nybyggda Södra Stationsområdet, en stark bidragande orsak var en hög grad av anpassning av området för just dessa grupper. En god HIV- och AIDS – vård på Södersjukhuset under 80- och 90-talet innebar att den gruppen var överrepresenterad här på Södermalm. Att det kan finnas liknande variationer idag, som får konsekvenser för behovet av ekonomiskt bistånd, bör undersökas.

Att inga statistiskt belagda skillnader i risken att ha ekonomiskt bistånd märks i inkomstklasserna under 150000 kr per år måste analyseras vidare, innan vi kan dra slutsatsen att antalet inkomstklasser kan minskas. Risken för att en förändring kan bli missvisande i områden med många stora hushåll måste tas på allvar. Därför är det angeläget att granska om hushållsstorleken i kombination med antal inkomstklasser borde ha betydelse för resursfördelningen.

Stockholms bostadskarta ritas om efter de stora utförsäljningarna av allmännyttan till privata fastighetsägare och omvandlingarna av allmännyttan till bostadsrätter. Hänsyn måste därför tas till omfördelningarna mellan allmännyttan och privata fastighetsägare respektive bostadsrättsföreningar. Att privata fastighetsägare oftast har högre inkomstkrav påverkar hyresgästernas sammansättning och därmed underlaget för resursfördelningssystemet, men först efter en mer än fyra år torde de flesta hyresgäster ha bytts ut. Därför borde markvärdet för de fastigheter som sålts fortsätta att räknas som kommunala under fem år efter försäljning för att motverka en felaktig bedömning av områdets behov.

§22 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin (S) på remiss. I motionen beskriver Tomas Rudin (S) de två största utmaningarna Stockholm står inför framöver; att skapa bostäder så att staden kan växa och samtidigt göra staden miljömässigt hållbar. I motionen föreslås därför att staden inventerar lämpliga platser för gröna skyskrapor där ny hållbar teknik och design står i förgrunden och att ett program för gröna skyskrapor tas fram.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2012. Dnr 227-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 – 2016

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 på remiss. Utgångspunkten för programmet är kommunfullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad, för boende, företagande och besök”. Programmet ger en översikt över Stockholms stads nämnder och bolags ansvar för trygghet och säkerhet. Förvaltningen ställer sig bakom det aktuella förslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 546-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att nämnden som svar på remissen anför följande

Att beslutet förklaras omedelbart justerat

Med sin vanliga brist på sinne för språkets nyanser hävdas i dokumentet att programmets inriktning är att skapa ett Stockholm i världsklass när det gäller trygghet och säkerhet. Programmet handlar om hur Stockholm skall förhindra olyckor och brott samt skador samt oönskade händelser i övrigt.

Trots talet om ett Stockholm i världsklass saknas nästan helt ett förebyggande perspektiv även om man talar om ett ”proaktivt fokus”. Man diskuterar inte den omfattande forskning som finns kring brotts- och skadeförebyggande arbete och de mycket starka samband som finns mellan ekonomisk ojämlikhet och brottslighet och den mycket starka relation som finns mellan brott och skador å ena sidan och tillgänglighet till alkohol och droger och den andra.

Ett tryggare och säkrare Stockholm måste självklart utgå från ett förebyggande synsätt och baseras på åtgärder som stärker medborgarnas tillit till samhället och minskar ekonomiska och sociala klyftor mellan människor. Fler jobb, framför allt till ungdomar, ett generösare bistånd och en effektivare restriktiv alkohol- och drogpolitik är exempel på åtgärder som skulle minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle. Kommunen har stora möjligheter att göra insatser i detta arbete men det kräver att programmet skrivs om med helt andra förutsättningar. Det utsända förslaget bör därför återförvisas till kommunstyrelsen och omarbetas i grunden.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi tror att sociala infrastrukturen är den enskilt viktigaste faktorn för att öka människors upplevelse av trygghet och säkerhet. Här vill vi särskilt lyfta upp vikten av tillit och förebyggande satsningar.

Tillit människor emellan och till de kommunala tjänsterna
Det är mycket bra att trygghets- och säkerhetsprogrammet lyfter upp tillit som en central trygghetsfaktor. Det handlar om tillit människor emellan, men också om tillit till att samhällets institutioner fungerar. Tilliten frodas i ett jämlikt samhälle utan korruption. Vi vill också särskilt betona vikten av att välfärdstjänster, som förskola och äldreomsorg, uppfyller människors behov och förväntan. På Södermalm återstår idag mycket att önska när det gäller kvalitén i hemtjänsten, vården på äldreboendena, i förskolan och, kanske framförallt, de så kallade trygghetsboenden stadens servicehus omvandlas till. Trots sitt namn erbjuder dessa en lägre trygghetsnivå än vad servicehusen tidigare gjorde.

Tillit människor emellan skapas genom möten och samarbete. Här finns en stor förbättringspotential när det gäller stadens, och stadsdelens sätt att stödja och underlätta för föreningslivet.


Förebyggande satsningar som sommarjobb

Det förebyggande arbetet är grundläggande för tryggheten. Belysning i parker och liv och rörelse på mörka platser är ett sätt att öka upplevelsen av trygghet och minimera rädslan för överfall och/eller våld.

Trygghets- och säkerhetsprogrammet skriver tydligt att staden ska arbeta proaktivt för att öka trygghet och förebygga brott Det är viktigt att komma ihåg att trygghet inte skapas genom snabba akututryckningar, utan att det krävs förebyggande samhällssatsningar på lite längre sikt. Södermalm med sina 120000 invånare har idag bara tre fritidsgårdar. Det duger inte.

Det behövs fler drogfria miljöer på Söder där människor kan mötas, exempelvis fler fritidsgårdar, träffpunkter, konstgräsplaner, idrottslokaler samt fler möjligheter till spontanidrott.

Men en ökad tillgänglighet räcker inte, utan avgifterna till kulturskolan, idrottsverksamheten och andra fritidsaktiviteter måste vara såpass låga att alla kan delta. Annars är risken stor att man inte når de unga som riskerar att hamna snett. Även kommunala sommarjobb är en viktig investering när det gäller att förebygga otrygghet framöver, då de laddar ungdomarna med erfarenhet och stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Att värna trygghet, eller som det beskrivs ”stärka den upplevda trygghetskänslan” är något betydligt större än det som beskrivs i programmet. Det förebyggande perspektivet saknas i stor utsträckning. En ökad segregation kan till exempel för dem som får det som andra inte har, upplevas tryggare, när det i själva verket skapar större spänningar och otrygghet för alla i ett samhälle. Omvandling till fler bostadsrätter och högre hyror som tvingar bort fler från Södermalm och övriga innerstan är ett exempel på en sådan utveckling. Minskningen av drog- och alkoholfria miljöer för ungdomar är ett annat exempel, liksom bristande framtidsutsikter och tilltron till att kunna få jobb.

Att institutioner fungerar väl när det gäller handläggning enligt reglerna är viktigt, men för människor är bemötandet och att insatser inte blir för splittrade minst lika viktigt. Inom individ och familjeomsorg, för äldre och människor med funktionsnedsättning gäller att insatser verkligen utformas så att de stärker möjligheterna till självständighet. I dagsläget har till exempel personer med olika slags funktionsnedsättning svårt att få behövliga insatser och om den gruppen skulle tillfrågas om hur stor tillit och trygghet de känner dels inför att få den hjälp de behöver och i samhället generellt tror vi att den är besvärande låg.

Hur Stockholms stad hanterar hotet om klimatförändringarna återspeglas i åtgärder eller brist på åtgärder. En beredvillighet kan oroa den som hellre har skygglappar, medan det skapar ökad trygghet för andra att frågan tas på allvar. Att stora projekt som förbifart Stockholm pågår för enorma summor och väldigt mycket risker inbyggda anser vi till exempel inte ökar tryggheten, tvärtom.

§24 Förslag till organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-409/2012

Beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nuvarande MAS/MAR organisation kvarstår i avvaktan på en kommunalisering av hemsjukvården.

Ärendet

Under början av 2012 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av MAS och MAR. Centralisering eller regionalisering var alternativ som skulle prövas. Stadsledningskontoret föreslår en organisation om fyra regioner, varav Södermalms stadsdelsnämnd ingår i innerstadsregionen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012. Dnr 501-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är av största vikt att rollerna för MAS och MAR förtydligas i stadens organisation. Idag ser det lite olika ut och det råder även lite olika meningar om vilka befogenheter MAS och MAR har. Inte minst händelserna på Koppargården är exempel på detta. Vi stödjer helhjärtat förvaltningens förslag om en fortsatt lokal organisering. Det är viktigare att tydliggöra rollerna för MAS och MAR än att genomföra en ändrad organisation av funktionerna.

Var i stadsdelsnämndernas organisation MAS och MAR ska vara placerade är en av de frågor som behöver förtydligas. Det är viktigt att MAS och MAR är fristående, vilket innebär att de bör vara direkt underställda stadsdelsdirektören och att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till nämnden.

§25 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 408/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden delar stadsledningskontorets förslag att funktionen heminstruktör organiseras i tre regioner.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag att funktionen heminstruktör organiseras i tre regioner. Förslaget tydliggör uppdraget för heminstruktörerna och skulle öka samsynen i staden. Förvaltningen ser också positivt på att det ska fungera lika över staden så att alla personer från 20 år med behov av heminstruktörs insats ska kunna få det.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012. Dnr 618-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden lämnar följande yttrande som svar på remissen.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i staden. Ensamarbetet har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt samarbete.

Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS:arna.

Vad vi förstår skulle inte situationen för förvaltningens heminstruktör förändras särskilt mycket med en regionalisering. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering, annat än att det innebär ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna. Däremot bör verksamheten omfatta alla över 20 år i hela kommunen.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Oliodeli, Henriksdalsallén 28, 120 71 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00
inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Oliodeli, Henriksdalsallén 28, 120 71 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Oliodeli Henrik AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Oliodeli, Henriksdalsallén 28, 120 71 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurangen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 608-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Blue Sea Meze Bar, Hornsgatan 147, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid inomhus 11.00 – 22.00 söndag till torsdag och 11.00 – 00.00 fredag till lördag samt under perioden 1 april – 31 oktober 11.00 – 22.00 utomhus på Blue Sea Meze Bar, Hornsgatan 147, 117 34 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Jaupraya Thai AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Blue Sea Meze Bar, Hornsgatan 147, 117 34 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är inomhus 11.00 – 22.00 söndag till torsdag och 11.00 – 00.00 fredag till lördag samt under perioden 1 april – 31 oktober 11.00 – 22.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 605-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering - restaurang Baresso Coffee – Södermalm, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att bifalla ansökan avseende stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker på Baresso Coffee - Södermalm, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm

2. Omedelbar justering av beslutet

Att därutöver anföra

Förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att vore olämpligt att det bifalla alkoholansökan eftersom det enligt fältassistenterna är ett café som är mycket populärt bland ungdomar. Vi menar att det inte är tillräckliga skäl för att avslå ansökan. Däremot är det vår bestämda uppfattning att om det skulle visa sig att personer under 18 år får tillgång till alkohol på Baresso Coffee ska alkoholtillståndet naturligtvis dras in.

Ärendet

Ninmar Baresso invest AB som ansöker om nytt, stadigvarande tillstånd för alkoholservering i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Baresso Coffee - Södermalm, Swedenborgsgatan 25, 118 27 Stockholm. Ägaren söker tillstånd med serveringstiden 11.00 – 22.00 i caféet och på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 570-2012-1.5.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som ställer sig bakom M, FP och C:s förslag till beslut röstar ja och de som ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vid i princip alla stadsdelsnämndens sammanträden behandlas ett antal ansökningar om tillstånd för servering av alkohol.

När de fältassistenter som arbetar på Södermalm, med goda skäl sätter ner foten och föreslår avslag till alkoholservering anser vi att det är klokt att stödja dem. Att respektera ett förslag till avslag från en grupp som mer än någon annan rör sig bland ungdomarna inom stadsdelsnämnden anser miljöpartiet självklart.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering - El Cid/Denniso, Götgatan 82, 118 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00
inomhus samt utomhus under perioden 1 april – 15 oktober 11.00 – 22.00 på El Cid/Denniso, Götgatan 82, 118 62 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Restaurang Denniso HB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på El Cid/Denniso, Götgatan 82,
118 62 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 01.00 i restaurangen och under perioden 1 april – 15 oktober 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 558-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Indian Dining, Folkungagatan 128, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 22.00
    i restaurangen på Indian Dining, Folkungagatan 128, 116 30 Stockholm.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Indian Dining Stockholm AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av vin, starköl och

andra jästa alkoholdrycker på Indian Dining, Folkungagatan 128,

116 30 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 22.00 i restaurangen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 juni 2012. Dnr 689-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Förslag till tillägg till detaljplan för Bootes 12 i stadsdelen Gamla Stan, Dp 2009-18970-54

Anmälan av förvaltningsyttrande till stadsbyggnadskontoret

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett förslag till tillägg till detaljplan för Bootes 12 i stadsdelen Gamla stan till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Fastigheten Bootes 12 ligger i hörnet av Skeppsbron och Telegrafgränd. En mindre del av fastigheten gränsar också till Skeppar Karls gränd. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen Högvakten. Enligt befintlig plan ska fastigheten användas för kontors- och handelsändamål samt lager. Befintliga bostäder får dock endast användas som bostäder. Fastigheten är ”blåklassad” och har därmed den högsta kulturhistoriska klassificeringen enligt Stockholms stadsmuseum.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 15 maj 2012. Dnr 409-2012-1.5.3.

§32 Förslag till detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm, Dp 2010-19643-54

Anmälan av förvaltningsyttrande till stadsbyggnadskontoret

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett detaljplaneförslag för fastigheten Drakenberg 14 till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning för yttrande. Fastigheten är en del av kvarteret Drakenberg och omfattar fem skivhus belägna mot Drakenbergsparken. Fastighetsägare är Svenska Bostäder och kvarteret stod färdigbyggt 1973.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 15 maj 2012. Dnr 314-2012-1.2.5.

§33 Information om rapport om risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom Sociala avdelningen

Ärendet

En rapport om missförhållande och risk för missförhållande för en klient inkom 17 april 2012 från en socialsekreterare inom stadsdelsförvaltningen. Enligt rapportören uppstod missförhållandet den 2 april 2012, innan dess var det risk för missförhållande. Händelsen avser att stadsdelsförvaltningens enhet för försörj-ningsstöd inte har fattat beslut om tandvård för en klient sedan november 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 25 maj 2012. Dnr 472-2012-1.2.4.

§34 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Ärendet

Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt 24 f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inkommit från Attendo LSS AB som bedriver verksamhet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 10 maj 2012. Dnr 575-2012-1.2.2.

§35 Information om tre rapporter om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Ärendet

Tre rapporter om missförhållande enligt lex Sarah i en bostad med särskild service i egen regi inkom den 13 april 2012 till stadsdelsförvaltningen. Rapporterna avser förhållandena för en boende, de är identiska och gjorda av tre medarbetare i verksamheten. Rapporterna bedöms inte omfatta ett missförhållande i den aktuella verksamheten. Händelsen/situationen anmäls inte till socialstyrelsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 16 maj 2012.

Dnr 452, 453, 454-2012-1.2.2.

§36 Information om uppföljning av hemtjänst i ordinärt boende

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en stadsgemensam uppföljningsmall för äldreomsorgens verksamheter. Beslutet innebär att alla verksamheter, oavsett regiform, ska följas upp årligen utifrån en stadsgemensam mall för respektive verksamhet. Stadsdelsförvaltningen har av äldreförvaltningen i uppdrag att utföra avtalsuppföljningar av utförare av hemtjänst.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 11 maj 2012. Dnr 601-2012-1.2.1.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

I förhållande till förra året upplever vi att det finns en större tydlighet i formuläret för uppföljning. Fortfarande gäller dock denna uppföljning enbart den basala strukturen och det säger mycket lite om hur det i fungerar i praktiken.

Att anmälningar enligt lex Sarah inte gjorts alls kan i teorin betyda att även om lokala rutiner finns för både fel och brister och lex Sarah så finns möjligheten att personalen inte i tillräcklig grad känner till hur de ska göra vid eventuella missförhållanden. Risken finns också att de kan tveka att anmäla för att inte stöta sig med kollegor, ledningen eller av andra skäl.

När det inte finns någon kommentar alls i svarsfältet avseende fel och brister eller lex Sarah borde det kunna kompletteras med frågan om varför man bedömer att några sådana inte alls inkommit för att åtminstone fånga in ledningens syn på det.

När det gäller brukarinflytande och vilken typ av klagomål som inkommit och hur man hos respektive utförare hanterar dessa är också viktig information som borde efterfrågas och anges i kommentarsfältet. Något sätt att fånga in brukarnas åsikter anser vi är högst angeläget. Likaså personalens synpunkter som kan ge en annan bild än verksamhetschefens. Vi får veta mycket lite om vad som i praktiken fungerar bra eller dåligt.

§37 Information om handlingsplan för Rackarbergets servicebostad

Ärendet

Carema Care har inkommit med en handlingsplan för Rackarbergets servicebostad med anledning av de fel och brister som framkommit vid förvaltningens verksamhetsuppföljning i januari 2012.

Under hösten 2012 kommer förvaltningen att genomföra en uppföljning för att säkerställa att Carema Care åtgärdat fel och brister.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 22 maj 2012. Dnr 99-2012-1.2.1.

§38 Anmälan av förskolornas öppethållande vecka 27-32

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende. Dnr 585-2012-4.3.

§39 Anmälan av Förskoleundersökning 2012

Ärendet

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor och familjedaghem/pedagogisk omsorg. Föräldrar ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten. Resultaten ska även användas för att underlätta valet av förskola för föräldrar i Stockholms stad genom att resultat från mätningen kommer att läggas in på Jämför service. Jämför service är en tjänst på stadens hemsida som föräldrar kan använda inför sitt val till förskolan.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende. Dnr 658-2012-1.2.1.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Undersökningen visar att Södermalm ligger förhållandevis väl till i resultat i den form som presenterats i förskoleundersökningen. Trots det finns anledning att sätta tydlig press för en ytterligare utveckling. Exempelvis visar undersökningen på att 78% av de som svarat anser att miljön är trygg och säker. Det betyder att 1/5 del av föräldrarna anser att miljön är otrygg. Att 81 % kan rekommendera sitt barns förskola, innebär också att 1/5 del inte kan rekommendera sitt barns förskola. Dessa siffror borde ligga närmare 100% i nöjdhetsgrad.

Miljöpartiet menar att en stor del av de tillkortakommanden som trots allt finns i förskoleverksamheten, har med de stora barngrupperna och den förhållandevis låga personaltätheten (mätt i pedagoger/barnskötare i barnets direkta närhet) att göra.

Miljöpartiet vill i sammanhanget även understryka vikten av utökat och mer integrerat arbete kring lika rättsfrågor.

§40 Anmälan av tf förvaltningschefer under semesterperioden 2012

Ärendet

Under förvaltningschef Anders Carstorps ledighet tjänstgör nedanstående avdelningschefer som tf förvaltningschefer angivna datum. Anders Carstorp vidaredelegerar åt tf förvaltningschefer att fatta beslut enligt delegation i sådana ärendes som förvaltningschefen fått nämndens bemyndigande att avgöra (6 kap 37 § kommunallagen).

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg vilket innebär att tjänsteman som av förvaltningschefen fått rätt att fatta vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare till underordnad. Förvaltningschefen ska hålla nämnden informerad om vilka som får beslutsrätt vidaredelegerad till sig.

DAG

DATUM

(TF) FÖRVALTNINGSCHEF

MOBIL

Måndag – Söndag

25/6 – 1/7

Ted Emanuelsson

076 12 12 050

Måndag – Söndag

2/7 – 15/7

Marianne Nateus

076 12 13 147

Måndag – Söndag

16/7 – 29/7

Denise Melin

076 12 13 177

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende. Dnr 727-2012-1.6.

§41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 9 till den 28 maj 2012.

§42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 29 maj och den 12 juni 2012.

§43 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 6 från den 4 juni 2012.

§44 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 5 från den 5 juni 2012.

§45 Anmälan av balanslista

Balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§46 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderådet vid Hornskroken Träffen från den 7 maj 2012.

§46 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 19 juni 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 24 maj justerat den 29 maj 2012.

§47 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2012. Dnr 196-2012-2.2.1.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§47 Information från förvaltningen

Skolavslutning

De flesta skolorna hade avslutning onsdagen den 13 juni. Fältassistenterna rapporterade att det var mycket lugnt ute på kvällen.

§48 Övriga frågor

Skrivelse

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att stärka rehabiliteringsinsatser inom äldreomsorgen och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.

Skrivelse

Att kunna behålla och helst förbättra sin rörlighet är viktigt för alla, men särskilt för äldre som lever ett mindre aktivt liv än tidigare. För en person som inte längre klarar sig själv och bor på vård- och omsorgsboende gäller det att få hjälp att ha kvar funktioner så länge som möjligt, förebygga skador och smärta och att nå förbättrad rörlighet så mycket det går. Det är viktigt såväl för det psykiska som fysiska välmåendet.

I skriften och manifestet ”Ättestupa eller folkhälsomål” lyfter FSA, Förbundet svenska arbetsterapeuter och LST, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund frågan om äldres rätt till rehabilitering. Det handlar om sjukgymnasters och arbetsterapeuters viktiga kompetens som kompletterande varandra betyder väldigt mycket för de äldres hälsa, rörlighet och välbefinnande. Långt i från alltid får äldre den rehabilitering de har rätt till. För att säkra tillgången föreslår de bland annat att man använder sig av nyckeltal på vård och omsorgsboende.

Hur ser tillgången till sjukgymnaster och arbetsterapeuter ut på de vård- och omsorgsboenden som ligger i stadsdelen och hur förhåller sig den nuvarande tillgången på sjukgymnaster och arbetsterapeuter på vård- och omsorgsboenden i stadsdelen till de nyckeltalsnivåer och annat som föreslås av förbunden? Hur ser situationen ut på demensboenden och dagliga verksamheter?

Om Södermalms stadsdel ligger under de föreslagna nivåerna, vilka mervärden skulle det innebära, vilka kostnader skulle det medföra och på vilket sätt skulle en utökning till den föreslagna nivån på bästa sätt kunna komma till stånd?

Vi i Miljöpartiet vill se att Södermalms stadsdelsnämnd, så väl som möjligt säkrar att äldre inom vård och omsorgsboenden och andra omsorgsformer i stadsdelen får bästa möjliga rehabilitering och hjälp till ökad rörlighet och välmående genom de insatser som sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans kan erbjuda.

Volvo IT

Anders Göransson (S) önskar få en rapport om hur datakommunikationen fungerar sedan Volvo IT tagit över verksamheten.

Förvaltningen återkommer med en redogörelse av läget efter sommaren.