Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Anmälan av ordförandebeslut avseende yttrande till Socialstyrelsen

9 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

10 Anmälan enligt Lex Maria

13 Uppföljning av Kreativ Center

14 Redovisning av gemensam upphandling av konsumentvägledning

15 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

16 Medborgarförslag - alkoholförbud i Tantolunden mellan kl 00.00 - 07.00

17 Inkommet medborgarförslag - Lokaler för kultur - och föreningsliv i Hammarby Sjöstad

17 A Förlängning av avtal avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

Remissärenden

18 Remissvar Hemsjukvård 2015 - inriktning

Remiss från kommunstyrelsen dnr 991/2012
Dnr 766-2012-1.5.1.

19 Kommunal plan för att minska barnfattigdomen

20 Remiss om betänkande "Bättre behörighetskontroll" (SOU 2012:42)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1132-2012
Dnr 865-2012-1.5.1.

21 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Sushi Bar Sandai me Kato Slussen, Katarinavägen 7, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 764-2012-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - J.E. Thorssons Fisk AB, Långholmsgatan 30, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 706-2012-1.5.2.

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - ICA Supermarket, Folkungagatan 56, 116 22 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 700-2012-1.5.2.

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Bröderna Halef Restaurang HB, Götgatan 84, 116 62 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 825-2012-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Linje Tio Aktiebolag, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 763-2012-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering - La Neta Östgötagatan, Östgötagatan 14, 116 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 869-2012-1.5.2.

Anmälningsärenden

28 Information om förvaltningsrättens dom om ansökan om överprövning av centralupphandling

29 Information om ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

31 Information om en påtaglig risk för ett missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

32 Information om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

34 Utredning av rapport om ett missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

35 Information om rapport enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

36 Information om rapport om missförhållande enligt Lex Sarah i i beställarenheten inom avdelningen för äldreomsorg

37 Information om rapport om missförhållande enligt Lex Sarah inom avdelningen för äldreomsorg

38 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

39 Information om granskning av hemtjänst- beslut och timmar januari och februari 2012

40 Socialstyrelsens beslut över tillsyn på Vintertullens vård- och omsorgsboende

41 Socialstyrelsen beslut om ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom

43 Information om rapport om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

44 Socialstyrelsens beslut över tillsyn i enskilt ärende hos HSB Omsorg hemtjänst

45 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

46 Anmälan av sociala delegationens protokoll

47 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

48 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

49 Anmälan av balanslista

51 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

52 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 28 augusti 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 14 juni justerat den 19 juni 2012.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 juli 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 juni 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 maj 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan av ordförandebeslut avseende yttrande till Socialstyrelsen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juni 2012. Dnr 1547-2011-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juli 2012. Dnr 1547-2011-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Anmälan enligt Lex Maria

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 augusti. Dnr 942-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Månadsrapporter per den 31 juli

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2012.

Ärendet

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar ett överskott om 11, 0 mnkr före resultatdispositionerna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Beslut

Nämnden godkänner förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten.

Ärendet

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:6) trädde i kraft 1 januari 2012. Tidigare fanns två föreskrifter, en för socialtjänst och verksamhet enligt LSS, en och en för hälso- och sjukvården. Numera finns bara en som gäller såväl socialtjänst och verksamhet enligt LSS som hälso- och sjukvård. Föreskrifterna och allmänna råden gäller även för enskilda utförare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juli 2012. Dnr 584-2012-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen återkommer med en beskrivning av hur nämnden på ett tydligare sätt kan följa upp hur patientsäkerhetsarbetet sker hos enskilda utförare.

Att förvaltningen återkommer med förslag på hur ledningssystemet kan kompletteras med hur man tillförsäkrar kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling vad beträffar den i verksamheten anställda personalen.

Att därutöver anföra,

Av förslaget till ledningssystem framgår att stadsdelsnämnden ska godkänna den egna verksamhetens patientsäkerhetsberättelse medan entreprenörernas endast anmäls till nämnden. Vi anser inte att det är helt tillfredsställande. Patientsäkerhetsarbetet och nämnden behöver utifrån sitt ansvar kunna agera så proaktivt som möjligt och ett fungerande system måste till för att detta ska vara möjligt.

Vi ser inte hur ledningssystemet belyser krav på personals vidareutbildning och kompetensutveckling, något som är av vikt för såväl kvaliteten i verksamheten som patientsäkerheten. Det anser vi behöver tydliggöras.

§13 Uppföljning av Kreativ Center

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt Center som är en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet.

Förvaltningen har den 28 maj 2012 gjort en verksamhetsuppföljning av Kreativt Center. Resultatet av uppföljningen visar att verksamheten drivs i enlighet med de krav och villkor som anges i upprättat avtal.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 maj 2012. Dnr 551-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Redovisning av gemensam upphandling av konsumentvägledning

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 9 februari 2012 att delta i en, för stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljaholmen, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm gemensam upphandling av konsumentvägledning. Samtidigt beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att, efter avslutad upphandling, återkomma till nämnden med en redovisning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012. Dnr 44-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Andreas Persson HSO/ÅSS (Ångestföreningen i Stockholm) till ny ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor.

Ärendet

HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens råd för funktionshinderfrågor har nominerat Andreas Persson HSO/ÅSS som ny ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juni 2012. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Medborgarförslag - alkoholförbud i Tantolunden mellan kl 00.00 – 07.00

Beslut

Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Därutöver anfördes följande:

Vi har stor förståelse för frågeställarens olägenheter på grund av störningar som supande, vrålande, ungdomsfylla och bråk samt problemen med nedskräpning som förekommer i Tantolunden. Det förekommer ordningsproblem på olika platser i stadsdelen, både på platser med alkoholförbud som Skinnaviksberget och på platser utan alkoholförbud som exempelvis Tantolunden.

Tantolunden är en av stadens mest attraktiva och välbesökta parker där åtskilliga stockholmare kopplar av med friluftsaktiviteter, bad, minigolf och picknick. Tyvärr är ordningen i parken inte tillräcklig och det förekommer ordningsstörningar för framförallt boende i närområdet. Boende vittnar om oljud i form av festande, vandalisering och nedskräpning. Att eventuellt enbart införa ett alkoholförbud i Tantolunden löser i sig inte förekommande ordningsproblem. Det krävs en rad olika åtgärder för att skapa ökad trygghet på Södermalm.

Alla människor som bor på Södermalm ska känna sig trygga och det är därför glädjande att allt fler invånare i trygghetsundersökningen uppger att de känner sig mer trygga. Södermalms parker är välbesökta, vilket vi ser som något positivt. Tyvärr finns det en begränsad grupp personer som skapar en otrygg och stökig miljö.

Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att tillsammans med polisen, Brå, bostadsrättsföreningar och andra berörda aktörer göra en kartläggning av problemområden. Vi vill få en bred beskrivning och en analys av ordningsstörande aktiviteter, såsom våld, skadegörelse och missbruk som förekommer i parkerna inom hela stadsdelsområdet. Vi vill inte begränsa genomlysningen endast till Södermalms parker utan även täcka in andra områden där ordningsstörningar kan förekomma.

Kartläggningen av hela Södermalm kommer att utgöra ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten för oss som bor och vistas på Södermalm. Förvaltningen ska återkomma senast till nämndens decembersammanträde och utifrån kartläggningen också lämna förslag till trygghetsåtgärder som bedöms leda till ökad trygghet på Södermalm.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om behovet av alkoholförbud i Tantolunden mot bakgrund av de störningar och den nedskräpning som alkoholbruket medför för personer som bor i området.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juli 2012. Dnr 448-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande fann att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Särskilt uttalande

Per Henriksson (FP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Enligt Folkpartiets uppfattning har ordningen nattetid i Tantolunden blivit sämre och åtgärder måste vidtas.

Medborgarna ska självfallet ha en stor individuell frihet att själva avgöra vad man vill dricka till picknicken i parken. Den avvägning som vi politiker har att göra är hur denna individuella frihet skapar ofrihet för andra medborgare och då uppnå en rimlig balans. Boende i närområdet och kolonister måste kunna känna trygghet och få en ostörd nattvila. Vi anser inte att ett alkoholförbud från midnatt inskränker vanligt folks frihet på ett påtagligt sätt.

Ordningsproblemen i Tanto är koncentrerade till ljusa sommarnätter. Ett eventuellt alkoholförbud får därmed ingen praktisk effekt förrän framåt maj 2013. En eventuell hemställan från Stadsdelsnämnden till kommunfullmäktige kan därmed anstå några månader.

Vår bedömning är att ett alkoholförbud är en av flera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Samtidigt konstaterar vi att det finns olika meningar om detta mellan allianspartierna. Vi hoppas att den kartläggning som vi föreslår att förvaltningen ska genomföra av stadsdelens parker ska utmynna i konkreta åtgärder som förbättrar situationen även i Tantolunden. När frågan återkommer på decembernämnden kommer vi ånyo pröva om ett alkoholförbud mellan 00.00 och 07.00 bör införas som en delkomponent i en samlad strategi för en bättre ordning nattetid i Tantolunden.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Tantolunden är en av stadens mest attraktiva och välbesökta parker. Tyvärr har ordningen i parken blivit sämre. Klagomålen från boende och kolonister i närheten har ökat. Ett alkoholförbud mellan 00.00 och 07.00 löser självfallet inte alla problem. Det behöver kompletteras fler positiva verksamheter i parken, sådana som inte kräver alkohol.

Utöver detta tycker vi att det vore bra om staden ser över möjligheten till en övergripande policy när det gäller alkohol i stadens parker, detta för att se om det går att undvika att trycket blir så hårt på enskilda parker. Att vi fortsätter att leta goda förebilder inom och utom landet samt att vi mycket noga följer upp effekterna av förbudet redan efter nästa sommar.

§17 Inkommet medborgarförslag - Lokaler för kultur - och föreningsliv i Hammarby Sjöstad

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade medborgarförslaget som inkom den 7 juni 2012. Dnr 699-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Förlängning av avtal avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Tellus fritidscenter AB, org.nr: 556822-5246 avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning från 2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

3. Ärendeparagrafen ges omedelbar justering.

Ärendet

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus är kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Tellus fritidscenter AB har inkommit till stadsdelsförvaltningen med en önskan om förlängning av avtalet. Nuvarande avtal gäller från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2012, avtalet kan förlängas med ett år, med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i ett år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012. Dnr 965-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Remissvar Hemsjukvård 2015 - inriktning

Remiss från kommunstyrelsen dnr 991/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, har remitterat KSLs förslag till inriktning och omfattning för Hemsjukvård 2015 (dnr KSL/12/0054) till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.

I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och Kommunförbundet Stockholms län inletts på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och Sociala välfärdsberedningen gällande kommunalisering av hemsjukvård – ”Hemsjukvård 2015”.

Förvaltningen är positiv till förslaget till inriktning och omfattning och har inga ytterligare synpunkter på KSL:s förslag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juli 2012. Dnr 766-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) meddelade att han inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Kommunförbundet har efterfrågat kommunens åsikter avseende omfattning och inriktning för kommunaliseringen av hemsjukvården. I Stockholm så kommer kommunaliseringen med stor sannolikhet att innebära ett utökat uppdrag för stadsdelsnämnderna i Stockholms kommun. Erfarenheten visar också att man inte ska underskatta betydelsen av det ändrade huvudmannaskapet för hemsjukvården. Generellt är det bra att vi vill ta ett helhetsgrepp om den här frågan. Samtidigt anser vi att det finns några aspekter som är värda att titta närmare på.

Övergripande i underlaget saknar vi ett patientorienterat fokus. När landstinget i flera avseenden försöker komma bort från gamla arbetssätt och introverta metoder och istället lyfta fram patienten i centrum känns det tråkigt att det här arbetet inte verkar påverkas av det. Den viktigaste och bärande idén för kommunaliseringen av hemsjukvården måste vara att det är till nytta för patienten och att de förändringar som görs, kommer till för att patienten ska få den bästa tänkbara vården efter sina behov.

Tidsplanen för kommunaliseringen är väl optimistisk. Att lösa de praktiska knutar som projektet innebär i god tid före 2015 är en gigantisk uppgift. Särskilt problematiskt blir det när man beaktar omfattningen som kommunaliseringen skulle innebära för Stockholms län. När man tittar på tidigare kommunaliseringar läggs just stor vikt på att göra ett gediget förankringsarbete som verkligen kan fördjupa samarbetet mellan landstingets och kommunens företrädare och tjänstemän. Då gäller det att man samtidigt undviker att gå alltför fort fram.

Vad gäller den omtalade skatteväxlingen är det givetvis väldigt viktigt att det utökade ansvar som kommunerna får ta också kan mötas av ökade skatteintäkter. Det vore olyckligt, särskilt för kommunen, om hemsjukvården efter skatteväxlingen inte tilldelas de resurser som den behöver. Det skulle kunna få konsekvensen att den framtida hemsjukvården eller rentav andra kommunala verksamheter blir lidande. I det här avseendet bör man också beakta att det för kommunen kommer att innebära många nya utmaningar som kan betyda större kostnader - i vilket fall inledningsvis - än vad landstinget har i dagsläget. Det är inte otänkbart att kommunen alltså behöver satsa ännu mer än vad som görs idag för att helt ta över verksamheten.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet tog ställning mot en kommunalisering av hemsjukvården när utredningen om hemsjukvårdens huvudmannaskap var på remiss. Det viktigaste skälet till detta ställningstagande var att det inte fanns något trovärdigt förslag att säkra en godtagbar medicinsk standard i en kommunal hemsjukvård. Detta är särskilt viktigt med tanke på att allt sjukare patienter behandlas i hemsjukvård och att denna vårdform ofta ersätter sluten sjukhusvård.

Dessa argument mot en kommunalisering av hemsjukvården är fortfarande giltiga och jag avstår därför från att delta i beslutet beträffande remissen.

§20 Kommunal plan för att minska barnfattigdomen

Remiss från kommunstyrelsen 325-663-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har inkommit med en motion (2012:24) om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdom i Stockholm med sikte på en nollvison.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juli 2012. Dnr 625-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att anföra följande som svar på remissen:

Alla barn ska ha en bra start i livet. Att barnfattigdomen i Stockholm ökar är oacceptabelt och så länga barn inte kan välja sina föräldrar har vi ett gemensamt ansvar för barnen.

Vi instämmer med motionären om att kommunen bör upprätta en plan för hur vi bäst bekämpar den ökande barnfattigdomen i Stockholm. Socialdemokraterna har på nationell nivå tagit upp barnfattigdomen på den politiska agendan och jobbar hårt med frågan. På kommunal nivå har vi redan utformat en handlingsplan mot barnfattigdomen. Den politiska majoriteten i Stockholm får mer än gärna använda sig av denna. Men tills dess föreslår vi några viktiga insatser som bör göras här på Södermalm:

Sommarjobb till alla gymnasieungdomar som vill jobba. Detta för att både ge dem möjligheter nu men också för att bättra på deras chanser i livet efter skolan.

Fler fritidsgårdar och fler platser för spontanidrott. Duger det med bara två fritidsgårdar här på Söder? I Norrköping med ett liknade invånarantal finns enligt uppgift femton stycken. Vi tycker att vi borde kunna ha råd med två till, en i Högalid och en i Sjöstaden.

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Det kan inte vara så att ensamstående föräldrar måste tacka nej till jobb därför att de saknar barnomsorg. I Stockholm finns bara ett enda s.k nattis. Vi föreslår att staden öppnar ännu ett i anslutning till SÖS, som är Stockholms största arbetsplats, har utmärkta kommunikationer och där många arbetar kvällar, nätter och helger.

Sist men inte minst föreslår vi ett moderniserat försörjningsstöd som tar hänsyn till dagens ekonomiska realiteter. Telefon, dator och SL-kort är helt enkelt nödvändiga för att ge barnen reella möjligheter att utvecklas.

Det är några små, men viktiga steg mot ett bättre Södermalm.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

att Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens svar på remissen.

att Södermalms stadsdelsförvaltning får i uppdrag att undersöka i vilken omfattning barnfamiljer som får försörjningsstöd utnyttjar de möjligheter som finns i stadsdelen och om utbudet motsvarar efterfrågan.

att därutöver anföra,

Att analysera orsakerna till barnfattigdom och utforma en kommunal plan är inte någon enkel sak. Och planer ska aldrig göras för sakens skull, de måste ha ett verkligt innehåll.

När det gäller barnfattigdom, ett problem som beskrivits väl anser miljöpartiet dock att det finns goda skäl för en sammanhållen plan med tydlig avsikt på nationell nivå, men även på kommun och landstingsnivå. Se även Miljöpartiets partimotion Motion 2011/12: So658 Barn som lever under utsatta livsvillkor.

Normbeloppet för barn i socialbidragsnormen behöver till exempel höjas. Normen tar inte hänsyn alls till kostnader för att ha tillgång till dator, mjukvara och sådant som för andra barn är en självklarhet och alltmer behövs för att kommunicera. Att vuxna kan förflytta sig, inte bara mellan hemmet och jobb är förstås viktigt även för barnen för att kunna leva ett liv som andra, SL-kortet behöver ingå.

Vi anser till skillnad från förvaltningen att Lednings och styrsystem inte räcker för att skapa ett särskilt fokus på frågorna och driva utvecklingen framåt.

Förvaltningen lyfter tanken om att undersöka i vilken omfattning barn i familjer som får försörjningsstöd utnyttjar de möjligheter som finns i stadsdelen till fritid och om utbudet motsvarar efterfrågan. Det ser vi av största vikt och föreslår därmed som särskilt uppdrag.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att nämnden ställer sig bakom motionens krav och för egen del anför följande:

Att beslutet anses omedelbart justerat

Nämnden kan i allt väsentligt ställa sig bakom de krav som framförs i motionen. Södermalm blir en alltmer segregerad och ojämlik stadsdel med stora skillnader i barns uppväxtvillkor. Den snabba ekonomiska förändring som skett på Söder innebär särskilda risker för de grupper som halkar efter och vars behov blir eftersatta. Därför bör en bred kartläggning göras av barns sociala situation och tillgång till kultur och fritid på Söder. En sådan kartläggning kan sedan läggas till grund för åtgärder enligt motionens förslag.

§21 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1132-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden instämmer i socialdepartementets förslag om ökad tillgänglighet för behörighetskontroll.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss Socialdepartementets utredningsförslag ” Bättre behörighetskontroll” SOU 2012:42. Utredningen föreslår en ökad möjlighet för dels allmänhet och dels vårdgivare och Apotek att via webbaserad åtkomst få ökad tillgänglighet till legitimerad personals behörigheter för att öka den medicinska patientsäkerheten och effektiviteten. De olika intressenterna föreslås få tillgång till olika omfattning av informationen kring behörigheterna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 juli 2012. Dnr 865-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Remiss från idrottsförvaltningen dnr 402-666-11

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och överlämnar det till idrottsförvaltningen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av idrottsförvaltningen fått förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 på remiss.

Programmet har en tydlig inriktning på folkhälsa och att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Alla stadens nämnder har ansvar för att nå målet men några nämnder föreslås genom programmet få en tydligare roll: idrottsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna samt fastighets-, stadsbyggnads – och exploateringsnämnderna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 juni 2012. Dnr 682-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det finns en risk att program av det här slaget blir allmänt hållna med ett innehåll som alla kan hålla med om. Risken är då stor att det blir ett dokument med litet eller inget politiskt värde. Därför tror vi att det vore bra om programmet tydligare prioriterade vad som är viktigast samt att dessa ställningstaganden också motiverades.

Målet är att stockholmarna ska bli mer aktiva och att Stockholm år 2030 är ”…en stad i världsklass när det gäller idrott och motion!”

Det sistnämnda är inte trovärdigt om man inte prioriterar anläggningsbyggandet/-förnyelsen. En jämförelse med ex. Göteborg och antalet invånare per inomhushall gör knappast någon stockholmare glad. I alla fall inte dem som vill att vi ska bli mer aktiva.

Staden måste därför ställa tydliga krav på att anläggningar/ytor skall prioriteras i nya bostadsområden. (Varken när man byggde Hammarby Sjöstad eller Djurgårdsstaden planerade man in tillräckligt med ytor/hallar för idrotten.)

En indikator som anger antalet anläggningar/ytor relativt befolkningen bör läggas till. Den bör också redovisas/jamförs med ex. Göteborgs- och Malmöområdet samt framstående idrottsstäder utomlands.

Sedan behöver vi också ha fokus på vad som händer med de befintliga anläggningarna/ytorna. Här skulle ex. antalet grusplaner som omvandlats till konstgräs vara en bra indikator på om staden utvecklas åt rätt håll.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är med glädje Miljöpartiet tar del av Stockholms stads nya idrottspolitiska program som utarbetats av en parlamentariskt sammansatt grupp. Det är också positivt att inriktning på folkhälsa och betoning på de grupper man vill fokusera på redovisas i programmet. Ungdomar, särskilt flickor och då framför allt de med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning och ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund.

Det här visar sammantaget att förslaget baseras på fakta från publicerade studier samt kunskap om de idrotter/aktiviteter stockholmarna önskar sig och vill ha. Folkhälsa är ett ansvar för alla delarna av Stockholms stad och inte enbart för idrottsnämnden.

Nedan följer Miljöpartiets synpunkter på hur programförslaget kan utvecklas ytterligare.

Konkretisera strategin för ökad jämställdhet och mångfald

Vi välkomnar att jämställdhet och mångfald betonas i programmet. En indikator som rör anläggningar, såväl nya som befintliga, riktade till tjejer bör dock läggas till under fokusområdet ”Anläggningar och ytor för fysisk aktivitet”. Jämställdhetsaspekten är viktig även när det gäller spontant idrottande, vilket utövas av män i högre utsträckning än kvinnor. Fotbollsplaner fungerar oftare för killar som spontanidrottsplats, tjejer använder inte alls dessa i samma utsträckning. En genusanalys behöver göras för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att uppmuntra även tjejer till spontanidrottande.

Det behövs en strategi för att alla ska erbjudas likvärdiga möjligheter för att vara fysiskt aktiva oavsett kön, etnisk bakgrund, socioekonomiska förhållanden eller funktionsnedsättning. Konkreta åtgärder för att motverka diskriminering på grund av etnisk bakgrund eller socioekonomiska förhållanden saknas helt i delmålen. Dessa grupper bör också synliggöras i avsnitten strategi, indikatorer samt ansvar.

Mångfaldsperspektivet måste stärkas i programmet.

Vi saknar diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning i visionen om att alla år 2030 ”oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och socioekonomisk bakgrund utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar”. (Se sida 1 och sida 5.)

Lyft in hbtq-perspektivet i programmet

Förslaget till idrottspolitiskt program definierar jämställdhet och mångfald som ett av sju fokusområden, vilket vi välkomnar. Tyvärr saknas hbtq-perspektivet i det liggande förslaget. Det är välkänt att hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa i jämförelse med befolkningen som helhet. Gruppen idrottar också i föreningsform i mindre utsträckning. I Ungdomsstyrelsens enkät till unga (16-25 år) år 2009 svarar exempelvis 39 procent av de heterosexuella männen att de idrottar varje vecka i en förening. Motsvarande siffra bland homo- och bisexuella män är endast 22 procent. Det är mycket viktigt att hbtq-perspektivet inkluderas i programmet. Programmet bör särskilt beakta möjligheterna för transpersoner att idrotta, som är en ofta bortglömd grupp.

Vi rekommenderar att begreppen ”sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck” införlivas i visionen om att alla år 2030 ”oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk och socioekonomisk bakgrund utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar”. (Se sida 1 och 5.)

Hbtq-perspektivet bör vidare stärkas i strategi- och ansvarsavsnitten samt i indikatorer för fokusområdet ”Jämställdhet och mångfald”. Här berörs i stort sett enbart jämställdhet, medan andra aspekter såsom hbtq men även sociala faktorer och etnicitet, inte uppmärksammas tillräckligt. Det är mycket viktigt att ledare och aktiva inom föreningslivet är medvetna om vikten av att arbeta normkritiskt och skapa en inkluderande idrottsrörelse där ingen känner sig utestängd. I programmets inledande avsnitt bör en redogörelse av hbtq-personers idrottande ingå.

Höj ambitionsnivån för fokusområdet tillgänglighet

Ett viktigt fokusområde som programmet tar upp är tillgänglighet. Vi anser dock att ambitionsnivån är för lågt ställd. Programmet beskriver nuläget i staden där funktionsnedsatta idrottar i mycket mindre utsträckning än övriga befolkningen. Det är alltså mycket viktigt att vi ställer höga krav på vad staden ska åstadkomma. Vi vill bland annat påpeka vikten av att satsa på spontanidrott för personer med funktionsnedsättning. Utegym anpassade för personer med funktionsnedsättning är ett steg i rätt riktning. Även andra former av spontanidrott bör kunna tillgänglighetsanpassas.

De indikatorer som ingår i Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ”Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet” och ”Andelen vuxna med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet”. Risken med alltför generella indikatorer är att vissa grupper glöms bort. För att kunna anpassa satsningarna på rätt områden bör uppdras åt förvaltningen att återkomma med förslag på indikatorer som ger en bild av hur situationen ser ut för olika typer av funktionsnedsättningar. Vi anser också att det är viktigt att ytterligare kvantifiera målsättningarna med en indikator som mäter utbudet av idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, för att se hur utbudet förändras över tid.

Skärp skrivningarna om tidiga elitsatsningar och ta upp mobbning

Vi anser att det idrottspolitiska programmet mer tydligt ska ta ställning mot elitsatsningar i tidiga åldrar. Det är också den signal som staden ska kommunicera till de idrottsföreningar som tar del av stadens föreningsbidrag. Under fokusområdet ”Föreningsliv” ska nämnas att alltför tidiga elitsatsningar ska motverkas. Idrott ska vara tillgängligt för alla och präglas av glädje och gemenskap. Det är viktigt att såväl barn som vuxna kan idrotta utan att det handlar om elitsatsningar.

Vidare måste programmet mer tydligt ta avstånd från mobbning. Mobbning är något som inte enbart sker i skolan utan på många olika arenor, exempelvis inom idrotten. Varje barn har rätt att känna sig tryggt och säkert under sitt idrottsutövande. Föreningar som får bidrag från staden har ett särskilt ansvar för att bidra till arbetet mot mobbning.

Komplettera med barns och ungas möjligheter att påverka

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd (artikel 12 i Barnkonventionen). I programmet bör fastslås att barn ska ges möjlighet att påverka idrottsmöjligheterna i Stockholms stad. På så sätt kan staden med större säkerhet förvissa sig om att idrottsverksamheten styrs av rätt prioriteringar och satsningar sett ur barnets perspektiv.

Att ta del av barns och ungas egna åsikter höjer kvaliteten i de beslut som fattas och är också ett ansvar som åläggs staden i och med Sveriges ratificering av Barnkonventionen.

Lyft in klimat och miljö i programmet

Vi saknar klimat och miljö i programförslaget, vilket är viktiga delar av ett modernt, framtidsinriktat idrottspolitiskt program. Idrottsanläggningar ska byggas av miljöanpassade material och med låg energiförbrukning. Exempelvis bör anläggningarnas lämplighet för solceller på taken undersökas. I samband med renoveringar av äldre idrottsanläggningar ska Idrottsnämnden verka för att miljöanpassning sker.

Stockholms luft är mycket dålig och stark kritik har riktats mot staden från EU. Satsningar på utomhusidrott i innerstaden bör gå hand i hand med en långsiktig plan för att förbättra luftkvaliteten. Det är en mycket viktig folkhälsofråga.

Idrottsmark bör endast i undantagsfall exploateras. Om ändå exploatering sker på idrottsmark ska den exploaterade idrottsmarken ersättas med likvärdig ny yta. I programmet benämns kompensation som ”likvärdig yta”. Det bör förtydligas att detta innebär att den exploaterade marken ersätts med annan mark. Det går alltså inte att betrakta exempelvis upprustningar av befintlig idrottsyta som kompensation för idrottsyta som exploateras.

§28 Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 23.00
    i restaurangen La Neta Östgötagatan, Östgötagatan 14, 116 25 Stockholm.
  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

La Neta AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker och starköl i restaurangen La Neta Östgötagatan, Östgötagatan 14, 116 25 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 23.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 juli 2012. Dnr 869-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Information om förvaltningsrättens dom om ansökan om överprövning av centralupphandling

Ärendet

Information om förvaltningsrättens dom om kommunstyrelsens beslut att avbryta centralupphandling av Katarinagårdens vård- och omsorgsboende.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 28 juni 2012. Dnr 753-2012-2.2.2.

§30 Information om ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om påtaglig risk för missförhållande inkom 2012-03-16 från Kulltorps vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 14 juni 2012. Dnr 327-2012-1.2.2.

§32 Information om en påtaglig risk för ett missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om påtaglig risk för missförhållande inkom 2012-03-28 från Hornstulls vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 19 juli 2012. Dnr 396-2012-1.2.2.

§33 Information om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om allvarligt missförhållande inkom 2012-03-30 från förvaltningens kommunala hemtjänst.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 16 april 2012. Dnr 411-2012-1.2.2.

§35 Utredning av rapport om ett missförhållande enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om ett allvarligt missförhållande inkom 2012-05-10.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 26 juli 2012. Dnr 595-2012-1.2.2.

§36 Information om rapport enligt Lex Sarah i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om allvarligt missförhållande inkom 2012-05-11.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 26 juli 2012. Dnr 596-2012-1.2.2.

§37 Information om rapport om missförhållande enligt Lex Sarah i beställarenheten inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om allvarligt missförhållande inkom den 15 maj 2012 från förvaltningens beställarenhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 20 juni 2012. Dnr 606-2012-1.2.2.

§38 Information om rapport om missförhållande enligt Lex Sarah inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

En rapport om missförhållande inkom 2012-06-14 från förvaltningens beställarenhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 29 juni 2012. Dnr 724-2012-1.2.2.

§39 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Ärendet

Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande har inkommit från HSB Omsorg AB som bedriver verksamhet inom äldreomsorg.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 28 juni 2012. Dnr 737-2012-1.2.2.

§40 Information om granskning av hemtjänst- beslut och timmar januari och februari 2012

Ärendet

Under januari och februari 2012 utförde äldreförvaltningen en granskning av beslut och timmar på de beställningar som hemtjänstutförarna fick.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 21 juni 2012. Dnr 729-2012-1.2.5.

§41 Socialstyrelsens beslut över tillsyn på Vintertullens vård- och omsorgsboende

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat stadsdelsnämnden i beslut daterat 2012-06-20 att avsluta ärendet om tillsyn vid Vintertullens vård- och omsorgsboende. De bedömer att förvaltningen vidtagit relevanta åtgärder.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 23 juli 2012. Dnr 1418-2011-1.2.2.

§42 Socialstyrelsens beslut om ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat 2012-07-11 om fördelning av 25 miljoner i statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Ansökan från Stockholms stad, Södermalm stadsdelsnämnd avslogs av Socialstyrelsen. Motiveringen var att Socialstyrelsen prioriterat ansökningar som har

- en etablerad struktur för samverkan mellan kommun och landsting

- påbörjat arbetet med att utveckla och pröva modeller för implementering

- en beskrivning av insatser knutna till insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 24 juli 2012. Dnr 638-2012-1.2.1.

§44 Information om rapport om missförhållande enligt lex Sarah i egen regi inom sociala avdelningen

Ärendet

En rapport om missförhållande enligt lex Sarah i en bostad med särskild service i egen regi inkom den 21 juni 20012 till stadsdelsförvaltningen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 4 juli 2012. Dnr 743-2012-1.2.2.

§45 Socialstyrelsens beslut över tillsyn i enskilt ärende hos HSB Omsorg hemtjänst

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat stadsdelsnämnden i beslut daterat 2012-06-07 att avsluta ärendet om klagomål från närstående gällande hemtjänst utförd av HSB Omsorg AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat i ett anmälningsärende från den 23 juli 2012. Dnr 847-2010-1.2.3.

§46 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 29 maj till den 6 augusti 2012.

§47 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 26 juni, 27 juli, 7 augusti och den 21 augusti 2012.

§48 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 7 från den 14 augusti 2012.

§49 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 6 från den 15 augusti 2012.

§50 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnd.

§51 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderådet Tellus fritidscenters och Tanto seniorlokus den 31 maj 2012.

§52 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga delegationsbeslut fanns att anmäla.

§53 Information från förvaltningen

Sommaren

Sommaren har i stort varit lugn inom alla avdelningar.

Vid en privat förskola föll ett träd på gården men lyckligtvis blev ingen skadad.

Alla barn med garantimånad i augusti har fått förskoleplats.

Äldreomsorgen har haft en del problem med larmanläggningarna vid några enheter. En konsultfirma har påbörjat en översyn av larmsystemen.

Sociala avdelningen, enheten för mottagning, har under sommaren tagit emot ett stort antal ansökningar om försörjningsstöd.

Lokalfrågor

En bostadsrättsförening Zinken vill säga upp hyresavtalet för en lokal med förskoleverksamhet. Förskolor och Skolor AB driver förskoleverksamheten och hyr lokalen i andra hand av förvaltningen.

Förskolan Muren på Långholmen måste avvecklas eftersom det tillfälliga bygglovet har gått ut och inte förlängs. Pysslingen Förskolor och Skolor AB har startat en förskola på Långholmen. Barn från Muren kommer att börja i Pysslingens förskola.

Dom överklagas

Attendo Care AB och Carema Care AB har överklagat förvaltningsrättens dom vad gäller kommunstyrelsens beslut att avbryta centralupphandlingen av Katarinagårdens vård och omsorgsboende.

Löneöversyn

Årets löneöversyn har påbörjats för de flesta av förvaltningens ca 2000 anställda. Lärarförbundet har inte slutit något centralt avtal ännu.

§55 Övriga frågor

Skrivelse: Mera vatten på Södermalm

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om mera vatten på Södermalm och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse: Mera vatten på Södermalm!

Vattnet runt Stockholm är en källa till stor glädje. Boende och besökare tycker det är vackert, och Stockholmare i allmänhet lyfter gärna fram bilden av staden som vattenstad och vårt förhållandevis rena vatten med stolthet. Inte minst gäller det vår stadsdel. I såväl Gamla stan, på Södermalm och i Hammarby sjöstad är närheten till vattnet naturlig.

Det finns också historia om vatten på själva Södermalm. Det är inte många som vet att det en gång i tiden fanns en stor sjö - Fatburssjön - belägen vid nuvarande Bofils båge.Under medeltiden var sjön rik på fisk och kallades därför Fatburen - fatbur betyder förrådshus, visthusbod. Sjön var också uppskattad för sitt rena och friska vatten.

Vid bygget av den raka Götgatan på 1600-talet krävde att man dikade ut och torrlade. Efter att ha varit ett träsk en period fylldes sjön slutligen helt igen i mitten på 1800-talet för att ge plats åt Stockholms första järnvägsstation, Södra Station 1860.

Södermalm var sedan vattenlöst en lång period men i samband med utvecklingen av Stockholms parker kring sekelskiftet byggdes fontäner och fontän skulpturer. Ursprungligen utifrån tanken att de skulle tillhandahålla dricks- och bruksvatten för allmänheten.

I dagsläget är Mälaren är vår vattentäkt, vi badar, fiskar, åker båt och kan med all säkerhet ha fler båtlinjer som en naturlig kollektivtrafik som inte kräver dyr infrastruktur. Men vår koppling till vatten skulle kunna och behöva lyftas fram mycket mer. Vatten bör spela en betydligt större roll i stadsmiljön och dessutom bli mer tillgängligt för alla. Vi vill se fler fontäner, och att fontäner inte ska stängas av i den utsträckning som sker i dag. Att belysa fontäner kan vara ett fantastiskt och enkelt sätt till skådespel på kvällstid.

Att dricka vatten ur dricksfontäner tycker barn är toppen, men människor i alla åldrar ska enkelt i statsmiljön kunna dricka vatten utan att köpa vatten på flaska, något som både är kostsamt och ur miljö- och klimatperspektiv förkastligt. Det finns sådana fontäner på vissa platser, men fler behövs. De bör kunna utrustas med en nedåtgående tapp så att man lätt kan fylla på en medhavd flaska, i höjd för att vara praktiskt för personer som är rullstolsburna

Det vore också viktigt att vatten finns att tillgå i anslutning till hundrastgårdar. Även plaskdammar eller andra dammar, vattentrappor, fågelbad vill vi se mer av.

Vi anser också att stadsdelen skulle kunna lyfta fram tillgången till vatten på en särskild vattenkarta. Bra att veta såväl för den som är törstig som den som vill upptäcka gamla vattenfontäner man inte känner till i stadsdelen, till exempel glasbrukstäppans. Eller kunna se vackert belysta fontäner vid vissa tider, varför inte med färgspel.

Miljöpartiet vill att förvaltningen återkommer med en samlad redovisning av det vatten som redan finns i vår stadsdel enligt ovan samt förslag på hur det skulle kunna utökas och utvecklas till invånarnas gemensamma glädje utifrån den beskrivning vi har gjort här.