Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Information om beslut avseende rapport enligt lex Sara i egen regi inom sociala avdelningen

8 Information om beslut avseende rapporterenligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen

Dnr 845-2012-1.2.2. dnr 429-2012-1.2.2. dnr 773-2012-1.2.2.
dnr 795-2012-1.2.2.

9 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet.

Dnr 1003-2012-1.2.2. dnr 1004-2012-1.2.2. dnr 1005-2012-1.2.2. dnr 1006-2012-1.2.2. dnr 1008-2012-1.2.2.

10 Antagande av anbud avseende upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

12 Inkommen skrivelse om att stärka rehabiliteringsinsatser inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 989-2012-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Inkommet medborgarförslag om att anlägga konstgräs på Sofiaskolans bollplan

14 Tillagningskök vi Katarinagårdens vård- och omsorgsboende och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

15 Överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 966-2012-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Revidering av ramavtal - SISAB

19 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

20 Remiss om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 964-2012-1.5.1.

21 Yttrande över alkoholservering - restaurang Beijing 8, Hornsbruksgatan 26, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1023-2012-1.5.2.

Anmälningsärenden

22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

25 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

26 Anmälan av balanslista

28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

29 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 oktober 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 23 augusti justerat den 28 augusti 2012.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juni 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Information om beslut avseende rapport enligt lex Sara i egen regi inom sociala avdelningen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012. Dnr 747-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Information om beslut avseende rapporterenligt lex Sarah i egen regi inom äldreomsorgen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2012.

Dnr 845-2012-1.2.2. dnr 429-2012-1.2.2. dnr 773-2012-1.2.2.

dnr 795-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Dnr 1003-2012-1.2.2. dnr 1004-2012-1.2.2. dnr 1005-2012-1.2.2.

dnr 1006-2012-1.2.2. dnr 1008-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Antagande av anbud avseende upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2012.

Dnr 385-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Tertialrapport 2/2012

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Nämnden ansöker om 2,4 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

3. Nämnden begär omslutningsförändringar om 27,0 mnkr.

4. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag:

· att tillse att kulturevenemang på stadsdelens äldreboenden och servicehus anordnas

· arrangera höstutflykter för boende på äldreboende och servicehus samt för de som har hemtjänst

· att utöka Södermalms populära matskola för äldre

· att utveckla IT-projektet vid Nytorgsträffens anhörigstöd med ytterligare stöd av fler datorer och surfplattor

· att genomföra ytterligare blomsteruppsättningar och planteringar på Södermalm

· att merkostnaden för detta får finansieras inom stadsdelsnämndens anslag

5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Därutöver anförde nämnden följande:

Stockholm stad har en välskött ekonomi och har kunnat prioritera viktiga verksamheter samtidigt som skatten är låg för medborgarna. Parallellt med ekonomisk oro i omvärlden har staden också tagit höjd för sämre ekonomiska tider. Södermalms stadsdelsnämnd med ansvaret för huvuddelen av den kommunala servicen i det folkrikaste området i Stockholm har en särskilt viktig del i att detta ska lyckas.

Varje skattekrona från medborgarna i Stockholm ska användas så effektivt som möjligt och en under 2012 framgångsrik balansgång mellan prioriteringar och återhållsamhet har i årets andra tertialrapport gett positiva resultat såväl i verksamhet som i ekonomi. Verksamheterna når i stor utsträckning de uppställda målen inom ramen för de förutsättningar som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd angivit.

Förskolan har motsvarat högt ställda förväntningar på att samtidigt växa och utveckla kvalitén. Stadsdelsnämnden har därutöver gett kompletterande uppdrag att undersöka möjligheten att utöka möjligheterna med fler tillagningskök i förskolorna.

Äldreomsorgens utmaningar ligger bland annat i att utvecklas samtidigt som behovet av äldreomsorg på Södermalm minskar då antalet äldre minskar. De äldre på Södermalm ska känna sig trygga och väl bemötta samtidigt som omsorgen uppfyller deras behov och tar hänsyn till deras önskemål.

I en period då de demografiska förutsättningarna innebär en minskad äldreomsorg samtidigt som det krävs en fortsatt utbyggnad av förskola är det viktigt att snabbt kunna svara på förskolans ökade kompetensbehov samtidigt som äldreomsorgen riskerar övertalighet. Vi vet att stadsdelsförvaltningen inlett diskussioner med bl.a. Farsta gymnasium i syfte att vidareutbilda personal för att underlätta övergång från äldreomsorg till förskola för medarbetare som annars riskerat hamna i övertalighet. Detta är en viktig kompetensväxling vi i alliansen ser mycket positivt på.

Det är däremot mycket oroande att den kommunala hemtjänsten fortsätter redovisa underskott trots omfattande insatser. Inom en konkurrensutsatt verksamhet som hemtjänst måste lika villkor så långt som möjligt eftersträvas för de olika parterna. Det gäller såväl kvalitet för de äldre som ekonomi. Stadsdelsnämnden välkomnar att förvaltningen återkommer senast i samband med Verksamhetsplanen för 2013 i denna fråga.

Det finns också andra betydelsefulla verksamheter som förtjänar att lyftas fram som positiva exempel bl.a. ungdomsverksamheten med nystartade Fryschillet i Fryshuset.

Alliansen på Södermalm vill därutöver komplettera bilden av en verksamhet som kännetecknas av hög måluppfyllelse och god budgethållning med några särskilda satsningar under det tredje tertialet 2012. Vi vill därför utöka äldres möjligheter till kultur, mat, IT och upplevelser samt göra stadsmiljön på Södermalm lite vackrare.


Äldreomsorgen på Södermalm ska präglas av hög kvalité, trygghet och en meningsfull tillvaro. När ekonomin nu tillåter vill alliansen på Södermalm göra en satsning på kultur, mat och upplevelser för de äldre på Södermalm. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att anordna någon form av kulturevenemang på stadsdelens äldreboenden och servicehus. Det är särskilt viktigt att dessa kan fungera även i mindre skala och komma också pensionärer på boendeavdelningarna till del. Att stadsdelsförvaltningen arrangera någon form av höstutflykter för boende på äldreboenden/servicehus och de som har hemtjänst. Att förvaltningen får i uppdrag att utöka Södermalms populära matskola för äldre.

Allt fler äldre efterfrågar modern teknik samtidigt som IT också kan bidra till utveckling av verksamhet. Anhörigstödet vid Nytorgsträffen har i liten skala använt surfplattor och har mycket goda erfarenheter av det. Intresset från äldre och anhöriga har varit stort och försöket mycket uppskattat. Alliansen på Södermalm ser mycket positivt på att utveckla verksamheten ytterligare med stöd av fler datorer/surfplattor.

Södermalm innehåller redan idag några av stadens vackraste parker och stadsmiljöer. Det finns trots detta utrymme för ytterligare försköning av intrycket vilket bl.a. kan utgöras av olika typer av blomsteruppsättningar och planteringar. I samråd med förvaltningen vill vi särskilt lyfta fram följande insatser när det gäller blomsteruppsättning vid Hornsgatspuckeln, höstplantering vid Mariatorget och lökplantering i Sjöstaden.

Ärendet

Tertialrapport 2 utgör i praktiken ett preliminärt bokslut och en viktig utgångspunkt för analys och utvärdering i planeringen för 2013. Det är därför betydelsefullt att kunna konstatera att rapporten innehåller ett mycket starkt ekonomiskt resultat och en bekräftelse på den i huvudsak positiva bilden av verksamheten från Tertialrapport 1.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från september 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att av det prognostiserade överskottet anslå 10 mnkr till kvalitetshöjande insatser av engångskaraktär under 2012

att därutöver att anföra följande

Vi vill erbjuda alla gymnasier ungdomar en veckas feriejobb under jullovet. Vi har tidigare drivit frågan om sommarjobb till alla gymnasieungdomar. Skälen är flera, arbetslivserfarenhet, kontakter till fortsatta helgjobb etc. och början till ett eget nätverk. En investering i sommarjobb är bra både för unga och för samhället i stort. Samma resonemang går givetvis att föra när det gäller vinterjobben.

Vi vill satsa på kvalitetshöjande insatser när det gäller de äldres mat. Det förslag som vi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet la angående Katarinagården/Nytorgsgården är ett exempel på åtgärder i denna riktning. Ytterligare insatser skulle kunna vara att ge personalen på alla äldreboenden och hemtjänsten utbildning i hur man kan ”piffa” upp maten. Enkla åtgärder som kan spela stor roll för de äldres välbefinnande.

Vi vill också att förvaltningen lägger konstgräs på Skånegläntans och Drakenbergsparkens grusplaner. Södermalms parker är en del av vårt gemensamma vardagsrum. Därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla dessa miljöer. Att anlägga konstgräs skulle innebära en kvalitetshöjning samtidigt som vi förstärker de positiva verksamheter som redan finns i parken.

När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi att den dels ska behandla hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets åtta första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Vi har den här gången valt att, i huvudsak, diskutera rapporten utifrån principiell synvinkel. Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. Vi undrar också om inte majoriteten valt att fokusera på att mäta på rätt sätt snarare än att mäta rätt saker.

Några korta noteringar. Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och renhållning är en både bred och lite märklig sammanställning av olika mål. Trots att medborgarna är mycket missnöjda med både städning och skötsel så når vi resultatet delvis uppfylld. Här bör vi snarast ändra indikatorn.

Inom förskolan verkar alla vara nöjda utom föräldrarna. Målet om valfrihet är dock inte helt lättbegripligt. Ska vi uppnå något mer än teoretisk valfrihet krävs rimligen ett utbud som är större än efterfrågan. Är detta önskvärt?

Tryggheten är grundläggande i förskolan. Andelen nöjda föräldrar avseende trygg och säker miljö måste därför öka. Likaså ligger andelen föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberedda inför övergången till förskoleklass långt ifrån målet och skiljer sig stort från personalens syn.

Inom äldreomsorgen finns mycket att säga. Vi kan konstatera att för en allians som satt valfrihet som sitt viktigaste mål måste det vara aningen generande att nämndmålet Äldre har en meningsfull tillvaro är uppfyllt samtidigt som Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation bara delvis är uppfyllt. Klagomålen har ökat med 33 % från 136 till 181. Att teckna in hela den uppgången som ett tecken på att klagomålsrutin förbättrats förefaller vara en aningen lättvindig slutsats.

Avslutningsvis, generellt kan vi konstatera att det skett en viss förbättring när det gäller genomförandeplanerna. Genomgående missar vi dock målen vilket trots allt är lite förvånande. Problemet är känt sedan tidigare och borde, om det är viktigt, vara löst vi det här laget. Om det inte är viktigt bör vi ändra indikatorerna.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att nästkommande rapporter håller en högre kvalitet, med specificerad utfallsrapport på varje indikator, samt tydlig specificering av vad siffrorna avser utgöra en andel av

att stadsdelsnämnden delvis godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som rapport,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet vill börja med att understryka att tertialrapporten speglar de ansatser, den budget samt de mål och indikatorer som Alliansen satt upp för sin verksamhet på Södermalm. Miljöpartiets budget hade givit mer utrymme för insatser inom såväl förskola som omsorgsverksamhet.

Miljöpartiet noterar att det saknas siffror för periodens utfall för en stor del av de indikatorer som som presenteras, varmed det blir omöjligt att göra en bedömning av det aktuella läget och därmed även av möjlighet till måluppfyllelse vid 2012 års bokslut. Vidare anges ett flertal indikatorer i form av andel av, där det inte specificeras vad det är en andel av, vilket även det försvårar bedömningen av aktuellt läge.

Förskoleverksamhet:

Grunden för att kunna hålla såväl en god pedagogisk standard som en trygg miljö för barnen är dels att barngrupperna inte är för stora och personaltäthet och kontinuitet av personal i barnens direkta närhet är god. Miljöpartiet för ett kontinuerligt samtal med förskolepersonal, vilka tydligt uttrycker denna syn och ser problem med minskad personaltäthet och allt större barngrupper, vilket även avspeglas i inkomna klagomål från föräldrar. Miljöpartiet vill se att verksamheten går mot såväl ökad personaltäthet som mindre barngrupper.

Vidare bör man arbeta ytterligare med att barnen ska garanteras tillgång till en förskola nära hemmet.

Fritidsverksamhet:

Det är bra att förvaltningen satsar på ett utökat samarbete med Fryshuset. Fryshuset är dock till för stadens alla ungdomar, varmed Miljöpartiet anser det viktigt att även kompletterande insatser görs. Tex behövs mer satsningar på de yngre barnen. De flesta barn i nedre skolåldern har heltidsarbetande föräldrar vilket ofta innebär att de är hänvisade till stadens fritidsverksamhet, dvs ofta längre tid eller lika lång tid som barnen spenderar i skolans undervisning. Inom fritidsverksamheten är bemanningen väldigt låg och barngrupperna stora, ibland 100 elever på 3-4 personal i faktisk tjänst. Miljöpartiet anser att detta är något som å det snaraste ska ses över. Det är inte svårt att sätta sig in i hur problematisk en så låg bemanning är i förhållande till behovet av såväl säkerhet för barnen som möjligheten att upprätthålla en stimulerande verksamhet.

Äldreomsorg:

Miljöpartiet vill återigen uttrycka sin oro över det låga antalet äldre med såväl hemtjänst som de i vård –och omsorgsboende som har genomförande planer. I dagsläget är siffrorna så låga som 50 respektive 56%. Miljöpartiet ser fram emot att förvaltningen låter nämnden ta del av en problematiserande förklaring till varför problem har uppstått i genomförandet och hur man avser hantera det.

Generellt anser Miljöpartiet att mer fokus bör läggas på att komma tillrätta med de problem som finns i den omsorgsverksamhet som ska ge en värdig, trygg och lustfylld tillvaro för landets åldrande befolkning.

Stadsmiljöverksamhet:

Enligt medborgarundersökningen är endast 41 procent av de som svarat nöjda med skötseln av stadsdelsområdenas parker, vilket är en rejäl försämring sedan föregående undersökning. Miljöpartiet har även tidigare uttryckt sin oro för de nedskärningar som gjorts inom parkunderhållet. Denna oro består.

Stadsdelsövergripandefrågor

Här saknas i princip alla siffror för vad gäller periodens utfall, varmed bedömning inte kan göras.

Vi kan konstatera att budgeten är i balans, vilket den naturligtvis ska vara, men vill samtidigt återigen uttrycka vår oro för alliansens redan genomförda och pågående nedskärningar i den gemensamma välfärden.

Personliga ombud

Den verksamhet som för närvarande finns med personliga ombud anser vi är alldeles för liten i förhållande till de behov som finns. Med bara ett ombud för hela Södermalm finns inga möjligheter att verkligen erbjudadet kompletterande stöd som reformen var tänkt som. Att arbeta uppsökande finns det till exempel inte utrymme för alls.Vi anser att verksamheten personligt ombudSödermalm behöver förstärkas

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden beslutar överlämna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 till kommunstyrelsen och stadens revisorer och därutöver anföra följande:

I likhet med tidigare består tertialrapporten, frånsett de rent ekonomiska rapporterna, av rapporter om måluppfyllelsen inom olika verksamhetsområden. I allmänhet redovisas gröna prickar utom när det gäller parkunderhåll och renhållning där prickarna är röda.

En närmare granskning visar att de gröna prickarna i allmänhet grundar sig på enkätfrågor där vare sig målgrupp för enkäten och bortfall redovisas. Detta förfarande gör det omöjligt att göra någon egentlig bedömning av verksamhetens innehåll och kvalitet på grundval av det utskickade materialet.

I de få fall verksamheten kvantifieras är resultaten uppseendeväckande.

Vi får exempelvis veta att endast 15 personer på Södermalm med psykiska funktionshinder har tillgång till personliga ombud (en reform som en gång i tiden initierades av en folkpartistisk socialminister). Detta kan jämföras att det finns mer än 1000 personer med påtagliga psykiska funktionshinder på Södermalm.

Motsvarande anmärkningsvarda diskrepans finns inom missbrukarvården där, i och för sig goda, verksamheter bara når en mycket liten del av verksamheten.

Tertialbokslutet visar goda resultat, rent ekonomiskt, men dessa har till stor del erhållits genom besparingar som drabbat verksamheternas kvalitet.

§12 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att lämna en redogörelse för hur tillgången till sjukgymnaster och arbetsterapeuter är på stadsdelens vård- och omsorgsboenden i förhållande till de nyckeltal som föreslås i manifestet ”Ättestupa eller folkhälsomål” som är framtaget av Sektionen för Äldres hälsa inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), samt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och deras Äldreutskott.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 september 2012. Dnr 989-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är välkommet att förvaltningen gör en så tydlig beskrivning av vilka förbättringar som förstärkningar på rehabiliteringsområdet skulle innebära. Samt vilken höjning av ersättningsnivån det skulle motsvara. Vi noterar också att pensionärsrådet på Södermalm lyfter vikten av rehabilitering och att man är upprörda över hur det uppenbara behovet inte tillgodoses av budgetskäl.

Miljöpartiet instämmer i att behovet borde tillgodoses, och att en hälsoekonomisk analys troligen skulle visa att en sådan satsning till och med kan vara lönsam ur ett långsiktigt perspektiv, vid sidan av den högre livskvalitet det innebär för den enskilde. Vi avser att återkomma i frågan.

§13 Inkommet medborgarförslag om att anlägga konstgräs på Sofiaskolans bollplan

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisade medborgarförslaget som inom den 14 juni 2012. Dnr 722-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Ett i raden av kloka medborgarförslag när det gäller vår stadsmiljö. Vi är mycket positiva. I vintras när Södermalmsnytt frågade oss om de fem viktigaste frågorna för Södermalm 2012 svarade vi så här på en av punkterna:

Södermalm - vårt gemensamma vardagsrum

Rent, snyggt och tryggt är bara en början. Vi tror på idén att vi ska se våra gator, torg och parker som våra gemensamma vardagsrum. Där vi uppmuntrar aktivitet. Konstgräs på Sofia bollplan, skidspår är några exempel i linje med detta.

Vi har tidigare stött ett medborgarförslag om att anlägga konstgräs i Björns trädgård. I samband med tertialrapport 2 föreslår vi att grusplanerna i Drakenbergsparken och Skånegläntan omvandlas till konstgräs.

Sedan vi vill att alla planer ska omvandlas till konstgräs senast nästa mandatperiod (2014 – 2018), helst tidigare. Möjligtvis med undantag för den på Långholmen, det är en stor husvagnsparkering under sommaren.

§14 Tillagningskök vi Katarinagårdens vård- och omsorgsboende och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för Nytorgsgården att få tillgång till förskolans tillagningskök

2. Om möjligheten ges till samutnyttjande av tillagningsköket ger stadsdelsnämnden stadsdelsförvaltningen i uppdrag att redovisa ett kostnadsförslag för kosten på Nytorgsgården

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppgift vid nämndsammanträdet 2012-04-19 att undersöka möjligheterna att starta ett eget tillagningskök i Katarinagårdens lokaler, alternativt hitta en gemensam lösning för tillagningskök för Katarinagården och Nytorgsgården. Utifrån förvaltningens förfrågan bedömer fastighetsägarna i nuläget att det inte är möjligt att bygga några tillagningskök i de berörda fastigheterna. Fastighetsägaren till Nytorgsgården föreslår däremot ett samutnyttjande av förskolans befintliga tillagningskök.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2012. Dnr 1048-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes

Ordförande föreslog att de som vill bifalla förvaltningens förslag till beslut rösta ja och den som vill bifalla S, MP och V:s förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Britt Haselwanter (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Harald Eriksson (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver anföra följande:

Förutom de uppdrag som förvaltningen själv föreslår att nämnden skall ge förvaltningen, så beslutar stadsdelsnämnden uppdra till förvaltningen att

utreda de miljömässiga konsekvenserna av tillagning av kosten i närområdet,

redovisa hur smak och kvalitet av maten kan testas,

möjligheterna till god djurhållning

undersöka möjligheterna att ett eventuellt tillagningskök på Nytorgsgården även kan leverera mat till Katarinagården

bevaka möjligheterna att fastighetsägaren av Katarinagården bygger ett tillagningskök.

§15 Remiss från kommunstyrelsen dnr 11347/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt ut äldrenämndens förslag till att ta fram ”Överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi” på remiss till bland annat Södermalms stadsdelsförvaltning. I förslaget föreslås att det i en överenskommelse med verksamheterna i egen regi bör ställas likartade krav som de i avtalen med de privata och entreprenaddrivna utförarna. Förvaltningen ställer sig bakom Äldrenämndens förslag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2012. Dnr 966-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet har egentligen ingen annan åsikt i sakfrågan än den som förvaltningen redovisar. Samtidigt tycker vi att det är beklagligt att ett sådant här väsentligt ärende inte tar tydligt avstamp i perspektivet för den enskilde individen. Vi menar att fokus för underlaget - och det mest väsentliga i sammanhanget - måste vara att val av leverantör, vare sig det är privat eller kommunalt, alltid ska innebära god kvalitet för medborgaren.

Tydliga formuleringar om detta saknas i såväl remissen som stadsdelsförvaltningens utlåtande.

§16 Förslag till riktlinjer om Lex Sarah

Remiss från kommunstyrelsen, socialroteln, dnr 323-1033/2012

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått förslag till stadsgemensamma riktlinjer för lex Sarah. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till de stadsgemensamma riktlinjerna som säkerställer ett enhetligt arbetssätt i staden när det gäller kommunens ansvar för lex Sarah.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2012. Dnr 818-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill hänvisa till den reservation som gavs av S, MP och V i Socialnämnden.

Det är viktigt att det måste gå att göra anmälningar anonymt till ansvarig myndighet. Plikten att anmäla borde också kombineras med ett skydd mot att arbetsgivaren eventuellt försöker ta reda på vem som anmält.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att äntligen lex Sarah nu gäller även inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Vi vidhåller dock att det även fortsatt kan finnas medarbetare som inte vågar anmäla av rädsla för att komma i konflikt med ledningen. Frågan om anonymitet nämns bara i förbifarten, genom att klargöra att det inte är tillräckligt att göra en anonym rapport.

Vi menar att frågan måste fördjupas – hur ska en person som är rädd för indirekta repressalier förhålla sig? Det måste vara möjligt att göra anmälningar anonymt, och det behöver finnas ett tydligare skydd mot att arbetsgivaren gör efterforskningar eller på något sätt låter den som anmält drabbas negativt av detta.

Viktigt är att dokumentationen innehåller anmälarens egen beskrivning av missförhållandena samt en egen bedömning av hur detta kunnat undvikas eller kan undvikas framåt. Det är ett sätt att ta vara på den enskildes engagemang och undvika en genombyråkratiserad process där verkligheten och händelserna blir torrt och livlöst beskrivna.

Slutligen bör även den som bedriver enskild verksamhet utse någon som tar emot rapporter och följer upp deras fortsatta verksamhet. Vi menar att det bör vara regel, inte något som bara bör ske ”i allmänhet”, så som det nu står beskrivet på sid. 12.

§17 Revidering av ramavtal - SISAB

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss gällande revidering av ramavtal –SISAB.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I budget för 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera ramavtalet med SISAB. Syftet med revideringen är att effektivisera lokalhållningen samt skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om- och nybyggnad av skollokaler. Det nya ramavtalet ska gälla från och med 1 januari 2013

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012. Dnr 762-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Ramavtalet är välkommet och ett steg på vägen men det löser inte alla problem ur fastighetsägarperspektivet. Målet bör vara att endast hyra lokaler som klassas enligt lägst Miljöbyggnad silver (vilket tar hänsyn till energi, innemiljö som ljus, buller, och farliga kemikalier). Staden borde ha höga krav på luftkvalitet.

Det nya ramavtalet gynnar inte investeringar som staden tjänar på i längden, dvs energibesparande åtgärder, vilka ger en högre investeringskostnad (som är hyrespåverkande) men betydligt lägre driftskostnader. SISAB hade också fått lättare att genomföra tillgänglighetsarbeten som nu ibland prioriteras bort eller inte kommer tillstånd för att utbildningsförvaltningen inte har råd att beställa dem.

Avtalet tar inte heller hänsyn till om skolorna har bra utemiljöer. Som vanligt i ekonomiska sammanhang mäter man det som är lättast, kvadratmeter inomhus. Inte kvaliteter som rumshöjder, gröna skolgårdar, eller en bilfri omgivning för eleverna.

§18 Förändring av fördelningsnyckel för stadsmiljö

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är positivt att en översyn av fördelningsnyckeln påbörjats och att stadsledningskontoret föreslår en budgetförstärkning till 2013 med 17,6 miljoner kronor. Vi menar däremot att det är orimligt att Södermalm får en lägre andel av den totala stadsmiljöbudgeten än med den nuvarande nyckeln.

Vi anser att det är viktigt att resursfördelningen till stadsmiljö tar större hänsyn till det stora besökstrycket som bland annat Södermalm parker, inte minst från turister samt boende i andra stadsdelar och grannkommuner. Detta medför ökade kostnader.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen erhållit för yttrande ett förslag till ny fördelningsnyckel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet som föreslås gälla från 2013. Stadsledningskontorets översyn av den nuvarande fördelningsnyckeln visar på olika brister. Bland annat anges att den faktiska parkytan i stadsdelsområdena har en alltför liten betydelse för utfallet av budgettilldelningen jämfört med folkmängdens inverkan. Stadsledningskontoret föreslår också en budgetförstärkning till 2013 med 17,6 miljoner kronor.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2012. Dnr 790-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

På premiären av Parkteatern 2011 frågade regissören om hur många i publiken som bodde på Södermalm. Enligt hans uppskattning var det bara en av fem. Den som räknar restauranger och krogar i vårt område inser snart att ska stadsdelens 122000 invånare ensamma hålla igång den näringen krävs det många krogbesök per vecka. Södermalm är helt enkelt en stadsdel för fler än vi som bor här.

Det är på de flesta områden en både bra och välmående stadsdel. Skälen kan vi lämna därhän, sprickorna i fasaden likaså. Vad vi kan konstatera är att ett område där utvecklingen inte varit lika positiv, i alla fall om vi ska tro medborgarna, är stadsmiljön. Nämndens indikatorer i tertialrapporten, som har en tendens att vara så utformade att de ska uppfyllas att visa grönt, är på de här områdena tydligt markerade med rött. Bara 40 % av stockholmarna nöjda med skötsel och renhållning.

Förklaringen finns i vår inledning. Attraktiva miljöer drar till sig besökare från hela staden. Den som tittat lite närmare på vem som spelar fotboll på Berggruvans konstgräs eller vem som har skoj med sina kamrater i Drakenbergsparken anar nog att många av besökarna kommer från andra delar av staden. Det är utmärkt och borde förstärkas. En attraktiv stadsmiljö, våra gemensamma vardagsrum, är ett viktigt kitt för att hålla ihop den stad som alltmer slits isär.

Därför är det orimligt att Södermalm får en lägre andel av den totala stadsmiljöbudgeten. Vi borde få en större andel.

§19 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av trafik- och renhållningsnämnden fått ett förslag till ny avfallsplan på remiss. Den nya avfallsplanen är planerad att gälla under perioden 2013-2016. Planen innehåller fyra huvudmål med tillhörande delmål och nyckeltal för uppföljning. Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall och liknande avfall från verksamheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 september 2012. Dnr 824-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslutet justeras omedelbart

Det måste bli enklare att göra rätt. Det måste gå att bli av med skrymmande och besvärliga hushållssopor på enklare sätt än idag. Varför inte en informationsbroschyr till samtliga hushåll i Stockholm? Det vore intressant med en internationell utblick. Hur gör man i andra städer?

Papperskorgarna. En central del i av avfallshanteringen. De gånger staden/stadsdelen/medborgarna misslyckas blir det deprimerande tydligt. Det måste tömmas ofta, och på ett enkelt sätt (att tro att sopsugar ska kunna ersättas över hela stadsdelen förefaller tyvärr väl optimistiskt). Kanske kan de samla in fler saker. Eller varför inte att sprida information om stadens avfallshantering. Den som slänger saker är rimligtvis intresserad av frågan, i alla fall en aning.


Stadsdelens kajer utvecklas alltmer. Se bl.a. vårt socialdemokratiska förslag om att utveckla båtlivet i Pålsundet (där i det ingick båtklubbens förslag om spolplatta och toatömningsstation). En viktig förbättring vore att alla Östersjöhamnar tog fram ett gemensamt avfallshanteringssystem.

Till Östberga, ett imponerande sophanteringsinferno, kan man egentligen bara komma med bil. Att undersöka om det går att ordna någon form av kollektivresor kunde vara ett alternativ. En avfallsbuss från Södermalm en gång i veckan kunde vara en möjlighet.

Övriga förslag:

En snabb ökning av insamlingen av matavfall för rötning och produktion av biogas.

Att trafik- och renhållningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att bygga ut ett system för att torrkonservera och samla in matavfall i Stockholm i stor skala, och påbörja ett eller flera pilotprojekt.

Ett arbete för att öka tillgängligheten till miljöstationer ska påbörjas, antingen via fler permanenta miljöstationer och/eller via fler och tätare stopp med mobil miljöstation.

Ett nytt taxesystem tas fram, där differentieringen ökas för att bland annat öka incitamenten till insamling av matavfall.

Förutsättningarna för att ge permanenta bygglov för återvinningsstationer villkorat med avskärmning ska utredas, istället för dagens situation med tillfälliga bygglov.

Staden ska undersöka möjligheterna att successivt utveckla Stockholms återvinningscentraler till kretsloppsparker med både återvinnings- och återanvändningscentral.

Staden ska också under perioden finna minst en lämplig plats för en ny kretsloppspark.

Ett försök att göra det möjligt för stockholmarna att anmäla fulla papperskorgar, så att snabba korgtömningar därefter kan ske

Staden bör utreda förutsättningar för en miljövänlig snösmältningsanläggning

Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget till avfallsplan välkomnas. Avfallshämtning och källsortering är en viktig vardagsfråga för människor och en nyckelfråga för det framtida miljöarbete vi alla står inför, och vars ansvar vi delar. Avfall är något vi vill bli av med på ett enkelt och smidigt sätt, men många engagerade miljövänner vill också kunna nyttiggöra de resurser som soporna är. Därför måste staden ständigt arbeta med att utveckla avfallshanteringen i en klimatsmart riktning som gör det lättare för de som vill göra mer, och ständigt arbeta med att utveckla avfallshanteringen i en klimatsmart riktning.

Det ska vara lätt att återvinna sina förpackningar och tidningar. Det ska också löna sig för den som traskar till återvinningsstationen eller slaskar med att sortera ut matavfall. Centerpartiet skulle i framtiden vilja se ett system där inte bara hushållsavfall, utan även tidningar, förpackningar, glas och matavfall hämtas hemma hos södermalmsborna, s.k. hemhämtning. Med en ny ekonomisk och organisatorisk modell där varje insamlad förpackning har ett pris, som sedan kan kvittas mot avfallsräkningen kan återvinningen öka ytterligare. Detta kan jämföras med s.k. pantsystem. Tjänster som innebär hemhämtning av sopor kommer säkerligen erbjudas av företag om det är enkelt att som företag att bli av med sopor och förpackningar.

Infrastrukturen för återvinning måste stadens nämnder ta hänsyn till redan i planeringsskedet av byggprojekt. Öppettiderna på stadens återvinningscentraler bör vara generösa. Informationen om var och hur man kan återvinna ska vara tillgänglig och god. Hyres- och fastighetsvärdar bör vara ålagda att informera nyinflyttade om var och hur man kan källsortera samtliga fraktioner.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser att förslaget till ny avfalls plan är ett steg i rätt riktning, men den kan öka sin ambitionsnivå och förbättras. På flera områden känns det absurt att det först är 2030 vi skulle ha nått dit planen föreslår.

Att visionen för år 2030 när det gäller mål 1 är ”En medveten produktion och konsumtion gör att mindre mängder avfall uppkommer och trenden med ökande mängder har brutits.” Det får man väl verkligen hoppas, men det ska inte behöva ta så lång tid. Vi hoppas att planen efter remissrundan blir skarpare.

Det är en stor brist att inte målen för stadens egen verksamhet när det gäller avfall även framgår här. En ambitiös avfallsplan saknar i trovärdighet om den som ställer upp planen inte själv förmår leva upp till den.

Kopplingen till klimatfrågan bör göras i planen. Material till emballage och det mesta som rör både tillkomst av avfall, omhändertagande och återvinning är resurskrävande och har indirekt eller indirekt koppling till klimatfrågan.

Att Stockholm ligger så långt efter andra städer är sorgligt. I Göteborg och på många andra ställen i Sverige är det självklart att matrester sorteras för sig, i särskilda påsar i soporna och sen i sin helhet tas om hand och kan användas. När biogas utvinns och blir ett vanligare drivmedel blir kedjan tydlig för medborgare och därmed också motivationen.

Från att enbart 8 procent av matavfallet behandlas för rötning 2011 i Stockholm till målet om minst 40 % år 2030 är alldeles för lågt satt.

Under mål 1 skrivs i planen att ”staden har idag få verktyg för att direkt påverka flödena av avfall i samhället”. Det är en uppgiven inställning. Vi anser att staden mycket väl kan, i likhet med uppstarten för agenda 21-arbet när det var nytt initiera information, studiecirklar och aktiviteter på nätet för medborgare för att medvetandegöra och hitta alternativ i det vardagliga. Att en så stor del av stockholmarna sommartid ex köper hämtmat i kartonger ibland flera gånger per dag, innebär gigantiska mängder mjukplast, hårdplast och papp. Som man sedan slänger osorterat i stadens papperskorgar som staden har stor möda att ta om hand. Problemet är tydligt inte minst på Södermalm. Om människor visste mer om hur stor mängd energi och råvaror som går åt till att producera, vad det innebär för miljö och klimat är det högst troligt att man gör andra val, både vad man köper och hur man sorterar det sedan. Och kraven ökar på förpackningsindustrin till miljösmarta lösningar.

Återvinningsstationerna behöver bli trevligare till utseende. På Djurgården är de rent snygga. Det finns ingen anledning varför de inte kan vara det i resten av staden, tex på Södermalm. Staden bör ockå tänka ut en service för människor som inte kan ta sig till dessa, såsom vissa äldre, funktionshindrade och sjuka. En idé är att staden kan inrätta motsvarande OSA-jobb med hämtservice hos de som verkligen behöver.

Människors beteendemönster innebär att det ofta är när man inte har tid, ork, lust eller kunskap som det som inte borde hamna i soppåsen ändå hamnar där. Känsligt är t ex när människor flyttar. Det är lätt att gamla burkar med målarfärger och annat miljöfarligt då åker in i grovsoprum eller soporna osorterat. Även då kanske man skulle behöva kunna ringa en hämtservice.

Att elavfall bara samlas in via en mobil station i Stockholm är inte tillräckligt bra. En förbättrad lösning behövs för att fler ska sortera ut detta.

Återbruk behöver finnas i anslutning till de större återvinningscentralerna. De bör vara bemannade och hjälpa de som tar sig dit att plocka ut det som kan återanvändas som det är eller som material till nya kreativa idéer.

§20 Remiss om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden instämmer i äldrenämndens förslag om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss äldrenämndens beslutade förslag om införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad. Utredningen föreslår att det till stadens värdegrund för äldreomsorgen införs fem värdighetsgarantier. Dessa föreslås gälla för alla stockholmare som får äldreomsorg oavsett driftsform. Garantierna har tagits fram i samverkan med brukare, medarbetare på äldreförvaltningen och stadens ledningspersonal inom äldreomsorgen. För implementeringen av garantierna föreslås det att informationsmaterial tas fram och att olika fortbildningsinsatser erbjuds.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2012. Dnr 964-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Peter Singer (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:

Den värdighetsgaranti som föreslås handlar i huvudsak om möjligheten att välja utförare och inom begränsade ramar påverka hur verksamheten bedrivs. Däremot tar man inte upp det som måste vara viktigast, nämligen äldreomsorgens kvalitet och ambitionsnivå.

Ett illustrativt exempel på denna frågeställning visas av ett annat ärende vid dagens sammanträder där det konstateras att ramarna inte tillåter en godtagbar standard inom rehabiliteringsverksamheten för äldre.

Det kan också noteras att äldreomsorgen inom Södermalm är det verksamhetsområde där det finns överlägset mest klagomål på verksamhetens kvalitet. Samtidigt redovisas full måluppfyllelse inom de flesta delområden av verksamheten.

En värdighetsgaranti måste alltid kombineras med tydliga mål för verksamhetens behovstäckning och kvalitet.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi instämmer i pensionärsrådets syn på att bruket av ordet ”garanti” är tveksamt i förhållande till de utfästelser eller löften som de så kallade garantierna är tänkta att innebära. Utifrån den organisation och den bemanning som finns inom äldreomsorgen kommer det att vara svårt att hålla uppställda garantier.

Organisationen kring biståndsbedömningen försvårar arbetet, när samma person har i uppgift att biståndsbedöma enligt lagen samtidigt som hon/han ska hålla den snålt tilltagna budgeten. Garantin kommer dessutom att vara uddlös eftersom det inte finns möjlighet att få ersättning när utförarna inte följer värdighetsgarantin

§21 Yttrande över alkoholservering - restaurang Beijing 8, Hornsbruksgatan 26, 117 34 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 01.00
inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus på Beijing 8, Hornsbruksgatan 26, 117 34 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

B8 Nao AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Beijing 8, Hornsbruksgatan 26, 117 34 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 01.00 inomhus och 11.00 – 22.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012. Dnr 1023-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 7 augusti till den 6 september 2012.

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 4 och den 18 september 2012.

§24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 8 från den 17 september 2012.

§25 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 7 från den 18 september 2012.

§26 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnd.

§27 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Protokoll från förtroenderådet Tellus fritidscenters och Tanto seniorlokus den 26 juni 2012.

§28 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Ärendegrupp 3.13: Beslut om studieresa utanför Norden.

Administrativa avdelningen

Ärendegrupp 3.23: Avtal om avgångsersättning.

§29 Information från förvaltningen

Förskoleavdelningen

Förskolan Båtbyggaren i Hammarby sjöstad brann tidigt på morgonen den 18 september. Branden berodde på ett fel i ventilationen. Under saneringen av lokalerna flyttas verksamheten till förskolan Muren på Långholmen. Två bussar köra barnen till Långholmen varje morgon kl 8.30.

Förvaltningen uppfyller förskolegarantin då alla barn med garantimånad september och oktober har erbjudits förskoleplats. Nu återstår att erbjuda förskoleplats till några få barn med garantimånad i november.

Förvaltningen informerade om en händelse som inträffade på en kollogård i somras då ett barn blev mycket sjukt. Aftonbladet, Sveriges television och TV 4 har hört av sig för att få information i ärendet.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen kommer att föreslå ombyggnad av Hornstulls vård- och omsorgsboende. Ett ärende i frågan kommer till stadsdelsnämnd i oktober. Personalen informeras om planerna den 19 september. Information till de boende och deras anhöriga ges vid tre tillfällen.

Förvaltningen kommer att sammanställa frågor med svar på de mest ställda frågorna som nämnden kommer att få.

Inbjudan till föräldraträffar

Socialförvaltningen bjuder in föräldrar med barn i åldern 3-12 år till föräldraträffar. ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema.

Enkätundersökning

På uppdrag av stadsledningskontoret har företaget Markör genomfört en urvalsundersökning om vad medborgar tycker om stadsmiljön.

Undersökningen skickades slumpmässigt till 300 personer per stadsdel. Svarsfrekvensen för staden är 49 %. På Södermalm svarade 157 personer.

Löneavtal

Avtalet med lärarförbundet är nu klart och löper från april i år och fyra år framåt. Första året ger avtalet en löneökning på 4,2 % och för år två ca 2,6 %. För år tre och fyra finns inga siffror fastslagna.

§30 Övriga frågor

Skrivelse: Reimersholme

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om mera vatten på Södermalm och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Reimersholme

Länsstyrelsen har redan tidigare varnat för att Reimersholme kan vara kontaminerat med miljögifter, t.ex. hormonstörande dioxiner.

Miljöpartiet uppmanar nu stadsdelsförvaltningen på Södermalm att skyndsamt se över ärendet och återkomma till nämnden i frågan. Det här kan såklart lämpligast ske i samråd med miljöförvaltningen som har ärendet på sitt bord och sitter på mer information i frågan. Vi anser ändå att det är angeläget för nämnden att formellt hålla sig uppdaterad i frågan.

Som det verkar skulle en eventuell utredning först kunna påbörjas 2013, trots att de första larmen kom redan 2006. Dessutom är en sådan utredning tillsynes beroende av icke-kommunalt bidrag vilket gör det hela än mer komplicerat. Det är angeläget för stadsdelsnämnden och södermalmsborna att få mer information om hur läget verkligen är på platsen och därför bör vår förvaltning i dialog med miljöförvaltningen förvissa sig om de faktiska omständigheterna kring detta.

Övriga frågor

Studiebesök

Sociala delegationen var den 26 september på studiebesök hos Statens institutionsstyrelse SiS. Under besöket togs följande frågeställningar upp:

· Presentation av SiS organisation och uppdrag

· Behandling, etik inom tvångsvården

· SiS skola samt något om förutsättningar för framgångsrik behandling.

Från SiS deltog Margareta Wihlborg, rådgivare till GD och Ola Karlsson Rühmkorff, omvärldsanalytiker.

Beslut

Nämnden beslutar att arvode utgår för de som deltog vid studiebesöket.

Kurs i ledning och styrning (ILS)

Stadsledningskontoret genomför en utbildningsinsatts om stadens ledningssystem (ILS) för stadens förtroendevalda. Syftet med utbildningen är att förtroendevalda ska känna sig förtrogna med ILS samt ILS-webben; dess uppkomst, innebörd, användning och räckvidd.

Beslut

Nämnden beslutar att arvode utgår för de som deltar vid kursen.