Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Medborgarforum, klockan 18. - 18.30
Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Antagande av anbud avseende upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Återremitterat den 27 september 2012. Dnr 385-2012-2.2.2.

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

13 Uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmets, Magdalenagårdens och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

14 Uppföljning av Klubb Reimersholme, Reimersholmes dagliga verksamhet, Malmens grupp- och servicebostäder och Södermalms assistans

15 Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

17 Svar på medborgarförslag om plantering inför Pridefestivalen

19 Offentliga ateljéer på Södermalm

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 187-2012-1.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Svar på medborgarförslag - Lokaler för kultur - och föreningsliv i Hammarby Sjöstad

21 Inkommet medborgarförslag om informationskontor

22 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

Dnr 1191-2012-1.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

23 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Remiss från kommunstyrelsen, 321-1061/2012
Dnr 791-2012-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss från kommunstyrelsen dnr: 001-1185/2012
Dnr 1013-2012-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Den gröna promenadstaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 728-2012-1.5.3. Omedelbar justering
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

27 Förslag till parkeringsplan

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 1028-2012-1.5.1. Omedelbar justering

28 Motion om nya samlingslokaler, ett Folkets Hus, i Hammarby Sjöstad

29 Yttrande över alkoholservering - Herdenstam Vinhandel AB, Svartensgatan 12, 116 20 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1173-2012-1.5.2. Omedelbar justering

30 Yttrande över alkoholservering - Kolingsborg, Södermalmstorg 2, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1079-2012-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av balanslista

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 oktober 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 27 september justerat den 2 oktober 2012.

§2 Antagande av anbud avseende upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 oktober 2012.

Dnr 385-2012-2.2.2. Återremitterat den 27 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 september 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Information om anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Dnr 1148-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Månadsrapport per september 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per september 2012.

Ärendet

Månadsrapport per september med helårsprognos visar ett överskott om 20,0 mnkr före resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012. Dnr 280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi konstaterar att det finns ett överskott på området stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och i än högre grad i äldreomsorgen.

Samtidigt vill vi påtala att nivån på stödet och omsorgen egentligen behöver höjas. Till exempel har förvaltningen redovisat att ytterligare rehabiliteringsinsatser skulle höja kvaliteten i äldreomsorgen men att det inte är möjligt med den medelstilldelning som finns idag.

Miljöpartiet vill överhuvudtaget se en höjd nivå på insatser inom social omsorg, vilket speglar sig i det budgetförslag Miljöpartiet har lagt för Stockholms stad.

§13 Uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmets, Magdalenagårdens och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Bergsunds, Guldbröllopshemmets, Magdalenagårdens och Nytorgets vård- och omsorgsboende. Uppföljningarna görs årsvis.

Den samlade bedömningen om verksamheterna är att de boende har möjlighet till inflytande och delaktighet samt får sina beslutade insatser tillgodosedda. Samtliga vård- och omsorgsboenden uppfyller kraven som kan ställas utifrån lagstiftning, förordning, föreskrifter, staden riktlinjer och avtal utom hälso- och sjukvårdskrav och bemanning på Bergsund. I samtliga verksamheter pågår olika kompetens och förbättringsarbeten.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2012. Dnr 100-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Ordförande Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att Det i sammanfattningen av uppföljningar generellt bör framgå vilka förbättringsområden som förvaltningen uppmärksammat.

Att MAR bör finnas med vid all uppföljning av vård- och omsorgsboenden

Att Stadsdelsförvaltningen närmare bör undersöka och till nämnden återrapportera avvikelser i läkemedelshanteringen vid vård- och omsorgsboenden i stadsdelen

Att därutöver anföra,

I uppföljningen av såväl Bergsunds, Guldbröllopshemmet som Magdalenagårdens konstaterar förvaltningen angående avvikelser inom läkemedelshanteringen att antalet sannolikt är en underrapportering. För Nytorget nämns inte frågan. Vilken typ av avvikelser det handlar om, och varför förvaltningen antar att det är en underrapportering är angelägna frågor som behöver belysas närmare. Likaså hur arbetet med läkemedelsgenomgångar sker och hur man säkerställer att de boende inte övermedicinerar, ett vanligt problem bland äldre.

Vid Nytorgsgården fanns MAR med vid uppföljningen, vilket gjorde att frågor om dokumentation och uppföljning av de boendes förflyttningsförmåga uppmärksammades, liksom teamarbete mellan olika professioner och rehabiliteringsfrågan. Dessa frågor berördes inte vid uppföljningen av de andra vård- och omsorgsboendena. Vi anser att det är angeläget att dessa aspekter finns med vid varje uppföljning.

Påfallande är den låga svarsfrekvensen i stadens brukarundersökning, och därmed att det går att dra ytterst begränsade slutsatser av dessa.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater på Södermalm vill framhålla att en meningsfull uppföljning av kommunal verksamhet kräver information som är tillräckligt omfattande och preciserad för att slutsatser ska kunna dras om verksamhetens kvalitet. I uppföljningar saknas genomgående preciserade uppgifter om personalens utbildning och yrkeslivserfarenhet. Det sakna även uppgifter om antalet tillsvidare- och visstidsanställda, antalet med heltids- och deltidsanställning, användandet av inhyrd personal och hur hög personalomsättningen har varit. Den efterfrågade information borde inte vara svår att fram och skulle väsentligt underlätta en bedömning av verksamhetens kvalitet.

Tyvärr får vi än en gång konstatera att stadsdelsförvaltningen inte verkar anse det vara intressant att ta kontakt med de fackliga organisationerna på respektive verksamhet för att ta del av deras synpunkter. Vi är av diametralt motsatt uppfattning och anser att kontakter med fackliga företrädare är en mycket viktig källa till kunskap och närmast en självklarhet vid en uppföljning av verksamhet som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

En meningsfull uppföljning av kommunal verksamhet kräver information som är tillräckligt omfattande och preciserad för att slutsatser ska kunna dras om verksamhetens kvalitet. I uppföljningar saknas genomgående preciserade uppgifter om personalens utbildning och yrkeslivserfarenhet. Det sakna även uppgifter om antalet tillsvidare- och visstidsanställda, antalet med heltids- och deltidsanställning, användandet av inhyrd personal och hur hög personalomsättningen har varit. Den efterfrågade information borde inte vara svår att fram och skulle väsentligt underlätta en bedömning av verksamhetens kvalitet.

Tyvärr får vi än en gång konstatera att stadsdelsförvaltningen inte verkar anse det vara intressant att ta kontakt med de fackliga organisationerna på respektive verksamhet för att ta del av deras synpunkter. Vi är av diametralt motsatt uppfattning och anser att kontakter med fackliga företrädare är en mycket viktig källa till kunskap och närmast en självklarhet vid en uppföljning av verksamhet som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

§14 Uppföljning av Klubb Reimersholme, Reimersholmes dagliga verksamhet, Malmens grupp- och servicebostäder och Södermalms assistans

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Klubb Reimersholme, Reimersholmes dagliga verksamhet, Malmens grupp- och servicebostäder som drivs i egen regi och Södermalms assistans som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB.

Uppföljningarna visar att dokumentation, både genomförandeplaner och journalanteckningar är ett fortsatt förbättringsområde för några verksamheter. Uppföljning med anledning av de brister som framkommit kommer att ske vid olika tidpunkter under resterande del av året.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 september 2012. Dnr 99-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till attsatserna 1 och 2 i förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) (attsats 1 och 2) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att en brukarundersökning skyndsamt genomförs på Södermalms assistans.

Att stadsdelsförvaltningen tar kontakt med fackliga företrädare för verksamheten Södermalms assistans för att ta del av deras synpunkter om kvaliteten på nu aktuell verksamhet.

Att där utöver anföra

Vi socialdemokrater på Södermalm vill framhålla att en meningsfull uppföljning av kommunal verksamhet kräver information som är tillräckligt omfattande och preciserad för att slutsatser ska kunna dras om verksamhetens kvalitet. I uppföljningar saknas genomgående preciserade uppgifter om personalens utbildning och yrkeslivserfarenhet. Det sakna även uppgifter om antalet tillsvidare- och visstidsanställda, antalet med heltids- och deltidsanställning, användandet av inhyrd personal och hur hög personalomsättningen har varit. Den efterfrågade information borde inte vara svår att fram och skulle väsentligt underlätta en bedömning av verksamhetens kvalitet.

Tyvärr får vi än en gång konstatera att stadsdelsförvaltningen inte verkar anse det vara intressant att ta kontakt med de fackliga organisationerna på respektive verksamhet för att ta del av deras synpunkter. Vi är av diametralt motsatt uppfattning och anser att kontakter med fackliga företrädare är en mycket viktig källa till kunskap och närmast en självklarhet vid en uppföljning av verksamhet som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

Trots trubbigheten i uppföljningsmetod har uppföljningen av Södermalms assistans, som drivs av Frösunda LSS AB, lagt i dagen omfattande missförhållanden; fyra Lex Sarah rapporter har gjorts och en rapport är anmäld till Socialstyrelsen, endast 83 % av brukarna har genomförandeplan och planerna dras med omfattande brister, i tre av de fyra genom stickprov kontrollerade akter saknas aktuell genomförandeplan och akterna är oordnade, i en av akterna förvarades ett läkarintyg som avsåg en anställd assistent och de är oklart hur många av assistenterna inom entreprenaden som har genomgått utbildningsprogrammet. Det framgår av uppföljningen att någon brukarundersökning ännu inte har genomförts inom assistansverksamheten. Mot bakgrund av de alarmerande bristerna borde verksamheten bli föremål för ytterligare granskning. En självklar början borde bli ett skyndsamt genomförande av en brukarundersökning och kontakter med aktuell facklig organisation.

§15 Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att omstrukturera 47 servicehuslägenheter på Hornstulls servicehus.

2. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att säga upp hyresavtalet med Micasa, för den del av servicehuset som finns på adress Lignagatan 6-14.

3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medel för tomställda lägenheter med 5,4 mnkr under en tvåårsperiod.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Utifrån de ombyggnadsbehov som finns av Hornstulls servicehus beslutade stadsdelsnämnden 24 mars 2011 att omstrukturera verksamheten av vård- och omsorgsboendet och återlämna lokalerna till fastighetsägaren Micasa.

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden fatta beslut om att omstrukturera lägenheterna i Hornstulls servicehus som finns på adress Lignagatan, eftersom de kommer att påverkas av en planerad ombyggnation. För att återlämna lokalerna till fastighetsägaren föreslås en uppsägning från och med

1 november 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012. Dnr 306-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att servicehuset får förbli servicehus även efter omstruktureringen

att hyrorna förblir oförändrade efter omstruktureringen

att kvaliteten på boendet inte försämras av arbetet, de boendes fortsatta välmående säkerställs och att synpunkter från de boende samlas in och tas i beaktande i den fortsatta processen

att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut.

att därutöver anföra,

Vi känner oro för den fortsatta processen i det här ärendet. Det drabbar de boende, som är tvungna att anpassa sig till förändringar de inte själva önskat

Vi är övertygade om att de äldre på Södermalm kommer att behöva lägenheter i servicehus också i framtiden och mycket talar för att detta behov kommer att öka. Det kan behövas en upprustning av lägenheter på Hornstulls servicehus men målsättningen bör vara att servicelägenheterna blir kvar och drivs i kommunal regi.

För de flesta av oss är en ”flytt” en stor genomgripande händelse. För en äldre människa kan det vara mer än så. Man kan vara invand vid lägenhet, grannarna, personalen och kanske även utsikten. Att då vara tvungen att av praktiska, men utan att man har något eget behov av det, tvingas bryta upp, kan vara väldigt oroande. Vi vill säkerställa att förslaget är förankrat och att en bra dialog hålls med de drabbade.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Omstrukturering inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att omvandla sju lägenheter på Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende till korttidsboende med inriktning växelvård/avlastning.

2. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag på tillfälligt intagningsstopp till permanenta platser på Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende från och med den 1 november 2012.

3. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att omvandla 14 lägenheter på Kulltorps vård- och omsorgsboende till korttidsboende med somatik och demensinriktning.

4. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag på tillfälligt intagningsstopp till permanenta platser på Kulltorps vård- och omsorgsboende från och med den 1 november 2012.

5. Stadsdelnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 24 mars 2011 att omstrukturera 24 platser med inriktning korttidsvård på Hornstulls vård- och omsorgsboende till annat vård- och omsorgsboende inom stadsdelsområdet. Samtidigt togs beslut om att säga upp hyresavtalet med Micasa Fastigheter på lokalerna för vård- och omsorgsboendet från och med den 1 april 2011.

För att omstrukturera korttidsvården på Hornstull föreslår stadsdelsförvaltningen att sju lägenheter på Nytorgsgården omvandlas till platser för växelvård/ avlastning och att 14 lägenheter på Kulltorps vård- och omsorgsboende omvandlas till korttidsvård senast den 31 mars 2013. Samtidigt föreslår stadsdelsförvaltningen en minskning av antalet korttidsplatser från 24 till 21 eftersom behovet av korttidsvård minskar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012. Dnr 305-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras.

Ordförande fann att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden beslutar att återremittera förslaget till förvaltningen med följande motivering:

De äldre på Södermalm kommer att behöva lägenheter i Servicehus också i framtiden och mycket talar för att detta behov kommer att öka. De antaganden som görs beträffande Nytorgsgården och Kulltorp bör justeras med tanke på detta och utgå från fortsatt drift av servicelägenheter på Hornstull.

§17 Svar på medborgarförslag om plantering inför Pridefestivalen

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför Pridefestivalen 2013 anlägga en plantering i form och färgsättning av en Prideflagga i slänten nedanför bollplanen i Tantolunden till en kostnad av 200 tkr. Finansiering sker i enlighet med beslut i tertialrapport 2 om extrainsatser för att med blomsterplanteringar försköna stadsdelsområdets parker.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att stadsdelsnämnden ska manifestera sin sympati för mänskliga fri- och rättigheter genom att låta plantera en regnbågsflagga med blommor utmed paradvägen under Stockholm Pride. Platser som föreslås i medborgarförslaget är i anslutning till Maria Magdalena kyrka eller utanför entrén till Tantolunden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2012. Dnr 674-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Båtlivet i Stockholm. Svar på skrivelse av Anders Göransson m.fl. (S) samt svar på bygglovsremiss (dnr 1151-2012-1.5.3.)

Beslut

1. Stadsdelsnämnd tillstyrker bygglovsansökan i detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

3. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anför nämnden följande:

Det finns en stor brist på båtplatser på Södermalm både när det gäller fasta båtplatser och gästplatser och alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd arbetar för fler båtplatser. Södermalms närhet till vattnet är en viktig del och har stor betydelse för såväl boende som turister.

Vi är positiva till förslaget från Heleneborgs båtklubb (HBK) att anlägga en brygga med 30 gästplatser och 30 fasta båtplatser. Helenaborgs båtklubb är belägen mellan Långholmen och Södermalm och vill nu ytterligare bygga 60 båtplatser utmed Söder Mälarstrand, mittemot Mälarvarvet.

Vi menar att den nya bryggan och båtplatsen kan bidra till att utveckla och förbättra Söder Mälarstrand och att bryggan kan bidra till att utveckla området och skapa ökad trivsel. För oss är det viktigt att bryggan blir tillgänglig för alla. Vi ställer oss inte positiva till en stängd brygga som endast är tillgängliga för båtklubbens medlemmar utan alla ska kunna promenera på bryggan eller sätta sig på bryggan och ta en kopp kaffe.

Ärendet

Stadsdelsnämnden lämnade 2012-08-23 en skrivelse av Anders Göransson m.fl. (S) till förvaltningen för beredning. I skrivelsen anges att Heleneborgs båtklubb (HBK), belägen i Pålsundet, tagit fram ett förslag till att anlägga en brygga med 30 gästplatser och 30 fasta båtplatser, mot bakgrund av den rådande bristen på båtplatser. En del av lösningen på denna brist anges vara att berörda nämnder fattar beslut om att bygga bryggan och iordningsställa tömningsstationen. Heleneborgs båtklubb har till stadsbyggnadskontoret lämnat en bygganmälan avseende återuppbyggnad av tidigare brygga längs Söder Mälarstrand, mittemot Mälarvarvet, samt uppförande av en miljöstation.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012. Dnr 1024-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande fann att en enig nämnd beslutat enligt förslag från M, FP och C.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi delar inte förvaltningens syn att vattenkontakten försämras. Bryggan är tänkt att vara öppen utan stängsel vilket innebär att man kan gå ut på bryggan. Det ger t.o.m. en starkare koppling till vattnet. Vidare hänvisar förvaltningen till ”Den gröna promenadstaden”, ett tillägg till översiktsplanen, där det poängteras att möjligheter till utblickar mot vattnet skall tillvaratas. Vi delar den synen, något vi också poängterat i vårt remissvar till sagda strategi. Däremot är vi oense om det faktiskt blir en försämring. Båtklubben hävdar ex. att bryggan placeras på sådant sätt att den inte stör vattenspegeln, dvs. betydligt lägre än nuvarande betongdäck. Skulle förvaltningen ha rätt i sina antagande så är menar vi att försämringen trots allt är av så marginell betydelse att den går att leva med, då de positiva delarna trots allt överväger.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det finns behov av fler båtplatser. Samtidigt är sträckan, vilket förvaltningen pekat på, en vattennära sträcka, där vyn över gamla stan är hänförande, vilket kommer särskilt cyklister och gående till del.

Vi menar att man så lång som möjligt bör väga samman olika intressen när en brygga görs. Antalet båtar kan minska något från det föreslagna 60 båtar, till förmån för att första delen av sträckan från Hornstullshållet hålls båtfri, så att vyn delvis kan bevaras. Därmed skulle också bryggan på den delen vara båtfri, och helt och hållet till för allmänheten.

Den delen av bryggan där båtarna ligger måste dock också vara tillgänglig. Om det senare skulle finnas behov av att sätta upp stängsel för att skydda båtarna skulle det bli en väldigt stor försämring och hela kontakten med vattnet försvinna. Det måste vara ett tydligt villkor när bryggan byggs att en förutsättning är att den framgent måste hållas fri från stängsel.

Lyckas man väga samman dessa olika intressen tror vi dessutom att sträckan kommer att livas upp på ett positivt sätt.

§19 Offentliga ateljéer inom Södermalms stadsdelsområde

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse av Anders Göransson m.fl. (S) framförs att vandalism och klotter är problem som sammanförs med graffiti, men att varken internationell erfarenhet eller nationell forskning stödjer de problem som motståndare till graffiti påvisar.

I bland annat Göteborg, Malmö, Umeå samt nästan alla europeiska huvudstäder finns tillgång till offentliga ateljéer för graffitikonstnärer enligt skrivelsen. Att tillskapa sådana i Stockholm anges i skrivelsen innebära en normalisering till övriga Europa, en ökad förståelse från samhällets sida mot medborgarna och ett spännande Stockholm där konsten får leva. Mot denna bakgrund föreslås att stadsdelsförvaltningen utreder vilka platser inom stadsdelsområdet som kan vara lämpliga att använda som offentliga ateljéer.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 september 2012. Dnr 187-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till beslut för att istället bifalla skrivelsen

att därutöver anföra följande

Detta är en frihetsfråga av principiell karaktär.

Att vara positiva till att blomstrande konstnärlig kreativitet och spännande avtryck i stadsmiljön borde vara lika självklart som att rättstater inte tillämpar kollektiv bestraffning. Här verkar det dock vara det omvända som gäller. En hel konstform förbjuds och ett antal personer nekas möjligheten att uttrycka sig konstnärligt, enbart därför stadens politiska företrädare har fått för sig att det finns ett samband mellan legal och illegal graffiti. Även om så skulle vara fallet så bör andra åtgärderna vidtas. De som sköter sig ska inte straffas för att andra inte gör det. Vi hoppas därför att alliansen omprövar sin tidigare avvisande hållning till offentliga ateljéer.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stockholms stad har idag en tuff och omfattande policy mot klotter och liknande skadegörelse. Bakgrunden till policyn är att Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till samvaro mellan människor. Policyn är antagen av kommunfullmäktige och det är inte är förenligt med policyn att inrätta offentliga ateljéer eller så kallade lagliga graffitiväggar.

Inom alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd har vi olika uppfattningar om offentliga ateljéer eller så kallade lagliga graffitiväggar bör skapas på Södermalm. Vi är däremot helt överens om och delar också förvaltningens bedömning att policyn mot klotter och liknande skadegörelse måste ändras om så kallade lagliga graffitiväggar eller offentliga ateljéer ska inrättas på Södermalm.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Svar på medborgarförslag - Lokaler för kultur - och föreningsliv i Hammarby Sjöstad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som föreslår att stadsdelsnämnden i kommande plansamråd avseende Hammarby sjöstad ska bevaka det lokala kultur- och föreningslivets lokalbehov. I medborgarförslaget anges att Hammarby sjöstad, till skillnad från andra stadsdelar, saknar lokaler för föreningar och för kulturell verksamhet. Enligt förslagsställaren känns det märkligt att en så stor stadsdel som Hammarby sjöstad kunnat planeras utan att någon tänkt in behovet av social och kulturell infrastruktur.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2012. Dnr 699-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att: nämnden avslår förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget

att nämnden istället tillstyrker medborgarförlaget med motiveringen att tillgängliga möteslokaler till en rimlig hyra är en förutsättning för ett rikt föreningsliv och en fungerande lokal demokrati.

att stadsdelsnämnden kraftfullt verkar för att nya lokaler tillkommer och påtalar detta behov för stadsbyggnadsnämnden och kommunledningen.

att till detta anföra

En stadsdel måste utformas så att man kan bo, arbeta och leva ett rikt liv där. I Hammarby Sjöstad, där snart 26000 människor kommer att bo, har man i mångt och mycket glömt bort människorna. Parkytorna minskar, allmännyttan säljs ut och allt för lite görs för att möjliggöra ett rikt föreningsliv. Ett rikt föreningsliv är en förutsättning för att en stadsdel ska kunna blomstra i alla dess bemärkelser, en förutsättning för en fungerande lokal demokrati. Föreningslivet, som verkar på ideell basis, måste få tillgång till lokaler till en rimlig och för verksamheten överkomlig kostnad. Föreningar måste kunna ha permanenta lokaler där de kan bo in sig.

Vi har idag ett antal föreningar i Sjöstaden som, med stort engagemang och på ideell basis, kämpar för att kunna fortsätta sin verksamhet och om möjligt även utöka den då efterfrågan är stor. Förutom Folkets Hus har vi föreningar som Sjöscouterna, som under snart 10 års tid försökt lösa problematiken med en mer permanent lokal. Dock utan framgång då kostnaderna för hyra av kommersiella lokaler är allt för höga. Miljöpartiet har besökt dem och sett vilken fantastisk verksamhet de bedriver. Idag har de ca 100 aktiva medlemmar och ytterligare 200 som står på kö. Det finns ett starkt ideellt engagemang.

En annan verksamhet som står inför liknande dilemma är Sjöstadens hembygdsförening.

Föreningen Lilla Sicklas vänner som bla hjälper till att hålla Engelska Parken ren från sly, har länge hyrt lusthuset i engelska parken för en mindre summa pengar. Här pågår mycket verksamhet och Sjöstadens barn använder lusthuset vid utflykter mm. Nu vill fastighetskontoret kraftigt höja hyran för att de tror att privatpersoner kommer att vilja hyra lusthuset för kräftskivor och annat. Även Lilla Sicklas vänner står då utan lokal.

Det är Miljöpartiets bestämda uppfattning att staden måste göra mer för att ett blomstrande föreningsliv och därmed en stark lokal demokrati ska kunna spira i Hammarby Sjöstad.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

En levande demokrati förutsätter engagerade medborgare och ett levande civilsamhälle. Ärende 20 uppvisar bägge dessa aspekter, dels som medborgarförslag, dels som en önskan från föreningslivet på Hammarby Sjöstad att fortsatt vara aktiva och få växa. Det går också att konstatera att många av våra unga vill ha en plats att vara på i Sjöstaden varför mötesplatser snarast behövs för dem.

Sverige har en tradition av samverkan mellan det offentliga och föreningslivet. föreningslivet. Motionären pekar på de problem Hammarby Sjöstad idag har avseende lokalbrist för såväl Folkets Husföreningen som alla andra aktiva föreningar i Sjöstaden, bland dessa Hembygdsföreningen, Lilla Sicklas vänner och Sjöscoutkåren. Den senare har under flera år påpekat lokalbristerna i Hammarby Sjöstad, och med ett idag ännu aktivare föreningsliv när Sjöstaden växt ytterligare och huserar 17000 invånare är det trängre än någonsin. Därför är också förvaltningens svar något förvånande.

I svaret konstateras att det idag finns relativt gott om lokaler, men hänvisningen sker till lokaler som inte ens finns i Sjöstaden utan på Södermalm – vilket omöjliggör den lokala anknytningen, gör kvällsmöten mycket svårare bland annat. De lokaler som hänvisas till i Sjöstaden är idag nyttjade till fullo – särskilt GlasHusEtt som också riskerar att inom en snar framtid sluta fungera som en ad hoc föreningslokal när hyreskontraktet löper ut och som idag snarare hjälper föreningarna att fungera som möteslokal än att i verkligheten ha det uppdraget. Dels pekar förvaltningen på konferenslokaler med hyror på kring 1500 kronor i timmen som möjliga lokaler eller på Fryshuset där timtaxan är 1700 kronor. Många bostadsrättsföreningar använder sina lokaler till affärsverksamhet eller lägenheter och idag står många föreningar utan goda möjligheter att anordna verksamheter. Scoutkåren har också ett särskilt behov av förvaring för båtar som inte fungerar tillräckligt idag.

Stadsdelen borde istället värna det rika föreningsliv som finns. Här sker möten mellan människor i Sjöstaden och bland annat frågor om hälsa, miljö, demokrati och påverkan är i fokus. Det är viktigt att vi politiker i stadsdelen tar ansvar för en levande Sjöstad och stödjer de verksamheter som finns idag – så de kan fortsätta utvecklas och växa. Därför stödjer vi motionärens förslag.

§21 Inkommet medborgarförslag om informationskontor

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 maj 2012. Dnr 633-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vi kan konstatera att mycket i det som förslagsställaren skriver överensstämmer med de tankar vi framförde i en skrivelse i okt 2011. Vi föreslog då att entrén vid Göta ark skulle göras om för att ur olika perspektiv öka tillgängligheten till stadsdelsförvaltningen för medborgarna.

Att förbättra kontakten med medborgarna är angeläget. Det leder till förbättrad delaktighet, aktiva medborgare och verklighetsförankrade politiker. Även om många söker information via nätet numer anser vi att det fortfarande måste finnas plats för det personliga mötet. Det är inte alla invånare i staden som har tillgång till datorer eller vet hur de ska använda dem. Dessutom kan ett kreativt användande av lokalen komma många till godo.

Informationskontor eller medborgarkontor på lämplig plats är väl värt att utreda.

§22 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

Beslut

Följande hyresadministrativa beslut delegeras till Serviceförvaltningens förvaltningschef fr.o.m. 1 november 2012:

- ge anstånd på hyra i en (1) månad vid förfrågan från brukare,

- ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst två (2) månader, vid förfrågan från brukare,

- vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, om högst tre (3) månader och

- återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen utsedd behörig person.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att under hösten 2012 föra över stadsdelsförvaltningens hantering av andrahandsuthyrning till brukare till serviceförvaltningen.

För att underlätta kontakterna för brukare föreslår stadsdelsförvaltningen att serviceförvaltningens förvaltningschef får delegation att hantera beslut om hyror avseende anstånd, avbetalning och återbetalning inom vissa gränser. Chefen för administrativa avdelningen vid stadsdelsförvaltningen har även i fortsättningen delegation på nivåer över föreslagna gränser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 oktober 2012. Dnr 1191-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Remiss från kommunstyrelsen, 321-1061/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen har fått förslag till ”Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till” på remiss.

Förslaget syftar till att underlätta för föräldrar att söka förskoleplats, förkorta handläggnings­tiden, förbättra kommunens möjligheter att planera utifrån efterfrågan samt flexiblare förläggning av 30 timmar förskola som föräldralediga har rätt till.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 september 2012. Dnr 791-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

Att gemensamma kö- och antagningsregler ska gälla oavsett huvudman.

Att därutöver anföra följande

Socialdemokraterna har länge drivit frågan om en gemensam kö. Även förvaltningen och stadens revisorer har föreslagit detta. Medan alliansen har sagt nej till våra förslag, bl.a. i förslag till verksamhetsplan för 2012.

Socialdemokraterna instämmer i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen. Den nya harmoniserade lösningen för internetansökan, tidpunkt för när ett barn kan ställas i kön med mera är helt klart ett steg i rätt riktning.

Vi har dock två invändningar. För det första är ärendet missvisande eftersom det inte är en gemensam kö som föreslås. Det som föreslås i remissen är istället en ”gemensam ingång”, där alla förskolor samlas på ett ställe. Det är bra att föräldrar får en överblick över de förskolor som men finns. Men vi menar, för det andra, att Stockholm ska gå samma väg som flera andra kommuner i Stockholms län och kräva att samtliga förskolor tillämpar samma köregler och att alla förskolor förbinder sig att ta emot barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin.

Redan idag erbjuds en extra tusenlapp per barn till de förskolor som frivilligt tar emot garantibarn. Enligt förvaltningen har detta inte haft någon effekt på förskolornas vilja att ta ansvar för garantibarnen. Fortfarande är det de kommunala förskolorna som får dra det tunga lasset. Det är därför naivt att tro att en sådan stimulans skulle ge effekter.

Även i fortsättningen bör det finnas möjlighet för förskolor att i vissa fall ställa krav på de föräldrar som placerar sina barn på en förskola. Det kan exempelvis handla om föräldrakooperativ som måste kunna ställa krav på deltagande i arbetet med förskolan.

Vi värnar föräldrar och barns rätt att välja förskola – inte förskolornas rätt att välja föräldrar och barn.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden beslutar att överlämna och i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande samt för egen del anföra följande:

Förslaget är ett steg i rätt riktning. Det borde dock vara självklart att samma köregler skall gälla för alla barnstugor som huvudsakligen finansieras via skattemedel.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss från kommunstyrelsen dnr: 001-1185/2012

Beslut

1. Nämnden lämnar tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen beslutade 2009 att påföljdssystemet skulle ses över avseende vuxna och unga lagöverträdare då det finns flera fel och brister i det nuvarande systemet. Betänkandet Nya påföljder har skickats ut på remiss till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 september 2012. Dnr 1013-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Den gröna promenadstaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadsnämnden erhållit ett samrådsunderlag för ”Den gröna promenadstaden” som är en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur och ska bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
”Den gröna promenadstaden” innehåller övergripande mål, strategier och vägledning för planering, utveckling och skötsel av Stockholms parker och grönområden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012. Dnr 728-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Vi kommer inte att gå igenom strategin i detalj utan har istället valt att lyfta frågan om samhälls- kontra egenintresse. Det är en viktig principiell diskussion som tangeras i dokumentet men som inte fullt ut diskuteras. Vi har valt de offentliga stråken längs stadens vatten som belysande exempel. Resonemanget både går och bör överföras inom de andra områdena som strategin berör.

På Södermalm pågår en rörelse ner mot vattnet. Fotografiska museet, förslagen om båtbrygga vid Pålsundet och bro till Årsta holmar är tre exempel på denna trend. Därför är det bra att strategin tar upp de offentliga stråken längs stadens vatten.

Vi menar dock att den skulle behöva vara tydligare, för det finns både sådant som avskräcker som manar till efterföljd i senare års byggande. Ett exempel på det förra är Järla Sjö i Nacka.

I ett i övrigt mycket fint område har jakten på ökad nytta på marginalen lett till att delar av vattenstråket/stranden privatiserats. Det har försämrat områdets offentliga stråk och gemensamma identitet.

 

Bilderna är tagna från uteserveringen på Järla Sjökrog

Hammarby Sjöstad är ett exempel på motsatsen. Där finns skönhetsfläckar, främst i den senaste byggda delen mot Henriksdal, men i stort är området utmärkt när det gäller de offentliga stråken. StadsarkitektenPer Kallstenius m.fl. framsynta arbete med att värna den öppna vattenvägen runt hela Sjöstaden har visat sig vara en mycket viktig insats.

 

Bilderna är tagna från uteservering på Jimmys Steakhouse

Genom att inte sälja ut strandkanten till högstbjudande fick stadsdelen en allmänning, en gemensam kaj som alla har tillgång till. Vi är övertygade om att detta är en viktig byggsten för att skapa en gemensam och sammanhållande identitet i en stadsdel som Sjöstaden.

Att enskilda byggbolag vill öka exploateringen, tjäna mera pengar, är förstås rimligt. Politiken, det demokratiska systemet, har en annan uppgift. Vi måste förstå skillnaden mellan samhälls- och egenintresse, där det är vår roll att företräda det gemensamma, samhällsintresset.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att stadsdelsnämnden delvis överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därutöver anföra,

Den Gröna promenadstaden är ett strategidokument som syftar till att utveckla metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer. Dokumentet utgör även det ramverk som ska mynna ut i vad staden kallar för Stockholms parkprogram.

Miljöpartiet anser att det är mycket bra att Den Gröna promenadstaden är under framtagande. Stora delar av dokumentets innehåll är relevant och det är viktigt att Den gröna promenadstaden får en så bred spridning bland stadens förvaltningar som möjligt, samtidigt som det också blir viktigt att uppföljningen av dokumentet planeras redan i ett tidigt skede. Vi ser redan idag att parkplanen bättre skulle kunna uppfyllas om det fanns ordentliga resurser och om man tydliggjorde dessa brister.

Inledningsvis beskrivs i dokumentet att Stockholm är en stad som erbjuder storstadskvaliteter samtidigt som staden är en grön stad där naturen, parkerna och de lummiga stränderna är vardagsnära och tillgängliga för alla. Kontoret konstaterar även att det är just de gröna kvaliteterna och vattnet som stockholmarna värderar högst.

Under rubriken ”Park och natur i förändring” beskrivs i dokumentet att ett växande Stockholm innebär att grönområden kommer att behöva tas i anspråk för nya bostäder, arbetsplaster, service och infrastruktur. Dessa ord gör dokumentet motsägelsefullt. Miljöpartiet anser att stadens parker och grönområden måste likställas med stadens övriga stadskvaliteter. Givetvis måste vi på Södermalm ibland också kunna värdera stadens parker och grönområden högre än infrastruktur avsedd för biltrafik. På Södermalm måste vi verka för en stadsplanering som tänker nytt och kreativt. Yteffektiv markanvändning måste prioriteras. Vi menar att det är viktigt att också se över var i staden infrastruktur avsedd för biltrafik kan grävas ner eller ändra fysisk karaktär i förmån för anläggande av nya parker och bostäder.

Stockholm och Södermalm växer så det knakar och inflyttningen till staden tycks enligt prognoser inte mattas av. En av attraktionskrafterna med att bo och leva i Stockholm är de stora stadsparkerna och stadens många tätortsnära grönområden. För att Stockholm även i framtiden ska vara en attraktiv stad måste utgångspunkten i det framtida Stockholm vara att värna och förstärka stadens grönområden och parker och skapa fler gröna oaser, pocketparks mm. Utgångspunkten inför det fortsatta arbetet måste vara att planera för strukturer som minskar de ekologiska fotavtrycken.

I det fortsatta arbetet med Den gröna promenadstaden vill Miljöpartiet att stadens gröna kvaliteter uppgraderas till att utgöra en av stadens absolut viktigaste utgångspunkter. Grönskans betydelse ur ett klimatperspektiv måste lyftas upp och likaså de möjligheter som grönskan kan ge när staden står inför utmaningen att bygga bostäder i bullerstörda lägen. Slutligen anser Miljöpartiet att ambitionen i det fortsatta arbetet måste vara att staden arbetar fram ett dokument som undanröjer och belyser konflikterna mellan exploatering och stadens gröna kvaliteter. Ett nytt modernt synsätt måste appliceras i stadsplaneringen som innebär en exploatering och en bostadsbebyggelse som bistår staden och vår närmiljö med ekosystemtjänster.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Nämnden beslutar att i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande och för egen del anföra följande:

Förvaltningen påpekar med all rätt att det inte är tillräckligt med positiva omdömen om grönområden, parkmark och promenadmöjligheter utan att det också av viktigt att ta fram ett täthetsmått som anger en minsta andel parkyta per invånare.

Därutöver bör särskilt framhållas att grönområden bör skyddas från buller och luftföroreningar, i första hand från trafiken. Buller är en kraftig stressfaktor som försvårar den återhämtning som åstadkoms av en vistelse i parkmiljö.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss från länsstyrelsen i Stockholms län innehållande ett reviderat förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 (grova partiklar i luften) i Stockholms län. Den första versionen av åtgärdsprogrammet behandlades av stadsdelsnämnden den 22 mars 2012. Det reviderade förslaget har förtydligats och preciserats då bland annat föreslagna åtgärder ska vara möjliga att genomföra

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 oktober 2012. Dnr 1056-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen

att tillägga att staden, med start i stadsdelen Södermalm, bör bli en dubbdäcksfri zon för att nå miljökvalitetsnormerna snarast möjligt.

att tillägga att en höjd, differentierad och flexibel trängselskatt införs så snart som möjligt.

att tillägga att trängselskatterna ska användas till utökad kollektivtrafik

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för en utökning av gång- och cykeltrafik och initiera dialog med trafikförvaltningen i ärendet. Vi föreslår att i första hand titta hur detta kan genomföras på Götgatan, Folkungagatan och Rosenlundsgatan genom att exempelvis ta bort parkeringsytor,

att därutöver anföra,

Det handlar om luften! I programmet presenteras 14 åtgärder som ska minska överskridanden av kvävedioxid och grova partikelhalter (PM 10). Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att åtgärderna inte bedöms vara tillräckliga för att nå normerna, och att det krävs ytterligare åtgärder. De skriver att programmet behöver revideras redan nästa år och förmodligen flera gånger under perioden fram till 2018 för att successivt vidta tillräckliga åtgärder.

Syftet med programmet är att följa miljökvalitetsnormerna som anger lägsta godtagbara miljökvalitet, inte att nå god luftkvalitet, vilket länsstyrelsen särskilt poängterar. De skriver vidare: Av hälsoskäl är det önskvärt att nå betydligt lägre nivåer än miljökvalitetsnormerna. Vi kan bara hålla med.

Ja, det finns många bra förslag i programmet. Och förmodligen kommer luften att på längre sikt bli bättre. Men det är alldeles anmärkningsvärt med den långsamma takten. Och att man enbart föreslår utökat dubbdäcksförbud på ytterligare två gator i staden, där staden ska välja mellan ett stort antal hårt trafikerade gator med påtagligt dålig luft.

Miljöpartiet har i tidigare skrivelse till nämnden lyft frågan om vad som krävs för att göra Södermalm till en dubbdäcksfri zon. Vi vill också tillsammans med andra åtgärder göra hela staden till en dubbdäcksfri zon. Samtidigt menar vi att stadsdelen skulle kunna gå före. Dispensmöjligheter ska finnas.

Det är möjligt att ett avgiftssystem på sikt skulle kunna fungera väl, kombinerat med smarta trängselavgifter. Men vi kan inte invänta långa utredningar om detta. Enligt forskning vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet som studerat vägdammets koppling till ökad dödlighet i Stockholm, konstateras att partiklarna från asfalten dödar så många som mellan 30 och 40 människor om året i Stockholm. Däcken som river upp farliga partiklar ur asfalten kan orsaka blodproppar, hjärtinfarkt utöver den större känsligheten astmatiker kan ha. Det är otroligt allvarligt och eftersom Södermalm har höga värden på ett antal gator bidrar detta med stor sannolikhet mycket negativt till stadsdelens luftkvalitet.

En fråga som lyfts särskilt i underlaget är just behovet av en utökad kollektivtrafik. Det här är en bra ambition som tyvärr inte delas av den borgerliga majoriteten i landstinget. Där har man tydligt deklarerat att en ökning av andelen kollektivtrafikresenärer inte är ett faktiskt mål – det rimmar illa med den förhoppning som partikollegorna i staden uttalar i samma fråga. Menar vi allvar med att kollektivtrafiken ska bli ett fullgott alternativ till bilen, nu och framöver, måste reella satsningar till. Satsningar som den här majoriteten visar sig ovillig att göra.

Vi kan se att studier, kunskap och resurser finns för att vidta åtgärder men att en viljeinriktning saknas. Vi hade gärna sett att fler förslag och kommentarer för hur trafik kan minskas generellt i stadsdelen. Exempelvis genom en utökning av gång- och cykeltrafik eller rentav fler gågator. Det är nödvändigt att åtgärder vidtas på flera av de värst drabbade gatorna på Södermalm och därför föreslår vi också nämnden att uppdra förvaltningen att ta fram ett sådant underlag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

En modern och framåtblickande stad som Stockholm måste arbeta med miljöfrågor för bättre livskvalitet och för att värna om framtiden. Södermalm är en mycket barnrik stadsdel varför också barnperspektivet är av stor vikt. Barn påverkas särskilt negativt av dålig miljö. I flera studier visas tydligt att avgaser kan ge lungskador hos barn. Därför är det viktigt att aktivt arbeta för minskat utsläpp men också genom att vid planering av inrättande av förskolor, lekplatser och andra platser för barn ta i beaktande en god luftkvalitet. Staden bör undvika att placera exempelvis förskolor nära högt trafikerade vägar.

§27 Förslag till parkeringsplan

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har från trafik- och renhållningsnämnden erhållit en remiss innehållande ett förslag till Parkeringsplan för Stockholm. Förslaget innehåller ett antal åtgärder som syftar till en effektivare användning av det begränsade gatuutrymmet inklusive en parkeringsreglering som är anpassad för en växande storstad. Förslaget innebär i korthet höjda parkeringsavgifter, begränsning av möjligheten till parkering på gata och reglering av hur länge ett fordon får stå parkerat. Förslaget påverkar samtliga gatuparkeringar inom innerstaden samt tre försöksområden i ytterstaden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2012. Dnr 1028-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget till ny parkeringsplan innehåller flera bra delar. Att omvandla ytor för bilparkering till cykelparkeringsplatser är mycket bra och vi anser att stadens ska ta fram ett övergripande dokument för att ge en helhetsbild av parkeringssituationen i hela staden, med ett antal specificerade punkter. Fördjupade projekteringar av infartsparkeringar, regional samverkan, knytpunkter för kollektivtrafik, reserverade parkeringar för bilpoolsbilar och miljöbilar är alla positiva och nödvändiga satsningar. Staden bör även undersöka hur privata parkeringsplatser och garageplatser påverkar parkeringssituationen ur ett helhetsperspektiv. För parkeringsavgifterna behövs dock en ny grundsyn, baserad på kommersiella principer.

Grundtanken att uppmuntra fler till att parkera i parkeringshus i stället för på gatan är riktig. Detta skapar mer utrymme i gatumiljön för andra behövliga ändamål, såsom trottoarer med större framkomlighet, bättre cykelbanor, på och avlastningsplatser, parkbänkar, planteringar, utrymme för kiosker och annan snabbförsäljning och mycket annat. Men kostnaden för en garagehyra grundar sig på ett kommersiellt värde, i sin tur baserat på kostnaderna för garagets anläggande och drift. Kostnaden för gatan fördelas i huvudsak på skattebetalarna, förutom de i förhållande till de faktiska kostnaderna relativt låga parkeringsavgifter som tas ut i huvudsak i Stockholms innerstad. Avgifterna för att parkera på gatan bör på sikt höjas till samma nivå som de på marknadsmässiga principer baserade garageplatserna och parkeringsavgifterna ska baseras på självkostnadsprincipen.

§28 Motion om nya samlingslokaler, ett Folkets Hus, i Hammarby Sjöstad

Remiss från kommunstyrelsen 328-861/2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler i Hammarby Sjöstad. I motionen framhålls att behovet av gemensamma ytor och funktioner ökar i takt med att invånarantalet i området växer samt att det idag saknas samlingslokaler. I motionen föreslås därför att kommunfullmäktige skapar utrymme för kultur - och samlingslokaler i Hammarby Sjöstad och att detta särskilt beaktas i den fortsatta planeringen för bebyggelsen i kvarteren Godsvagnen och Påsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012. Dnr 765-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

att nämnden istället bifaller motionen med motiveringen att tillgängliga möteslokaler till en rimlig hyra är en förutsättning för ett rikt föreningsliv och en fungerande lokal demokrati och;

att stadsdelsnämnden kraftfullt verkar för att nya lokaler tillkommer och påtalar detta behov för stadsbyggnadsnämnden och kommunledningen.

att till detta anföra

En stadsdel måste utformas så att man kan bo, arbeta och leva ett rikt liv där. I Hammarby Sjöstad, där snart 26000 människor kommer att bo, har man i mångt och mycket glömt bort människorna. Parkytorna minskar, allmännyttan säljs ut och allt för lite görs för att möjliggöra ett rikt föreningsliv. Ett rikt föreningsliv är en förutsättning för att en stadsdel ska kunna blomstra i alla dess bemärkelser, en förutsättning för en fungerande lokal demokrati. Föreningslivet, som verkar på ideell basis, måste få tillgång till lokaler till en rimlig och för verksamheten överkomlig kostnad. Föreningar måste kunna ha permanenta lokaler där de kan bo in sig.

Vi har idag ett antal föreningar i Sjöstaden som, med stort engagemang och på ideell basis, kämpar för att kunna fortsätta sin verksamhet och om möjligt även utöka den då efterfrågan är stor. Förutom Folkets Hus har vi föreningar som Sjöscouterna, som under snart 10 års tid försökt lösa problematiken med en mer permanent lokal. Dock utan framgång då kostnaderna för hyra av kommersiella lokaler är allt för höga. Miljöpartiet har besökt dem och sett vilken fantastisk verksamhet de bedriver. Idag har de ca 100 aktiva medlemmar och ytterligare 200 som står på kö. Det finns ett starkt ideellt engagemang.

En annan verksamhet som står inför liknande dilemma är Sjöstadens hembygdsförening.

Föreningen Lilla Sicklas vänner som bla hjälper till att hålla Engelska Parken ren från sly, har länge hyrt lusthuset i engelska parken för en mindre summa pengar. Här pågår mycket verksamhet och Sjöstadens barn använder lusthuset vid utflykter mm. Nu vill fastighetskontoret kraftigt höja hyran för att de tror att privatpersoner kommer att vilja hyra lusthuset för kräftskivor och annat. Även Lilla Sicklas vänner står då utan lokal.

Det är Miljöpartiets bestämda uppfattning att staden måste göra mer för att ett blomstrande föreningsliv och därmed en stark lokal demokrati ska kunna spira i Hammarby Sjöstad.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

En levande demokrati förutsätter engagerade medborgare och ett levande civilsamhälle. Ärende 20 uppvisar bägge dessa aspekter, dels som medborgarförslag, dels som en önskan från föreningslivet på Hammarby Sjöstad att fortsatt vara aktiva och få växa. Det går också att konstatera att många av våra unga vill ha en plats att vara på i Sjöstaden varför mötesplatser snarast behövs för dem.

Sverige har en tradition av samverkan mellan det offentliga och föreningslivet. föreningslivet. Motionären pekar på de problem Hammarby Sjöstad idag har avseende lokalbrist för såväl Folkets Husföreningen som alla andra aktiva föreningar i Sjöstaden, bland dessa Hembygdsföreningen, Lilla Sicklas vänner och Sjöscoutkåren. Den senare har under flera år påpekat lokalbristerna i Hammarby Sjöstad, och med ett idag ännu aktivare föreningsliv när Sjöstaden växt ytterligare och huserar 17000 invånare är det trängre än någonsin. Därför är också förvaltningens svar något förvånande.

I svaret konstateras att det idag finns relativt gott om lokaler, men hänvisningen sker till lokaler som inte ens finns i Sjöstaden utan på Södermalm – vilket omöjliggör den lokala anknytningen, gör kvällsmöten mycket svårare bland annat. De lokaler som hänvisas till i Sjöstaden är idag nyttjade till fullo – särskilt GlasHusEtt som också riskerar att inom en snar framtid sluta fungera som en ad hoc föreningslokal när hyreskontraktet löper ut och som idag snarare hjälper föreningarna att fungera som möteslokal än att i verkligheten ha det uppdraget. Dels pekar förvaltningen på konferenslokaler med hyror på kring 1500 kronor i timmen som möjliga lokaler eller på Fryshuset där timtaxan är 1700 kronor. Många bostadsrättsföreningar använder sina lokaler till affärsverksamhet eller lägenheter och idag står många föreningar utan goda möjligheter att anordna verksamheter. Scoutkåren har också ett särskilt behov av förvaring för båtar som inte fungerar tillräckligt idag.

Stadsdelen borde istället värna det rika föreningsliv som finns. Här sker möten mellan människor i Sjöstaden och bland annat frågor om hälsa, miljö, demokrati och påverkan är i fokus. Det är viktigt att vi politiker i stadsdelen tar ansvar för en levande Sjöstad och stödjer de verksamheter som finns idag – så de kan fortsätta utvecklas och växa. Därför stödjer vi motionärernas förslag.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Tillgängliga möteslokaler med rimlig hyra är en viktig förutsättning för ett rikt föreningsliv och en fungerande lokal demokrati. Dessa förutsättningar är inte uppfyllde vare sig på Södermalm i sin helhet eller i Hammarby Sjöstad.

Stadsdelsnämnden bör därför kraftfullt verka för att nya lokaler tillkommer och påtala detta behov för stadsbyggnadsnämnden och kommunledningen.

§29 Yttrande över alkoholservering – Herdenstam Vinhandel AB, Svartensgatan 12, 116 20 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 22.00
    i restaurangen Herdenstam Vinhandel AB, Svartensgatan 12,
    116 20 Stockholm.
  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Herdenstam Vinhandel AB ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen Herdenstam Vinhandel AB, Svartensgatan 12, 116 20 Stockholm. Den ansökta serveringstiden är 11.00 – 22.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2012. Dnr 1173-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över alkoholservering – Kolingsborg, Södermalmstorg 2, 116 45 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden föreslår till­ståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad serveringstid till 11.00 – 05.00 inomhus och 11.00 – 03.00 utomhus på Kolingsborg, Södermalmstorg 2, 116 45 Stockholm.
  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Blitz restaurang AB ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Kolingsborg, Södermalmstorg 2, 116 45 Stockholm. Ansökt serveringstid är måndag till söndag 11.00 – 05.00 inomhus i restaurang och 11.00 – 03.00 i utomhusserveringen. Kolingsborg har sedan år 2010 stadigvarande serveringstillstånd inomhus 11.00 – 03.00 och 11.00 – 01.00 utomhus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 september 2012. Dnr 1079-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnd mellan den 7 september till den 9 oktober 2012.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 2, 5, 16 och den 22 oktober 2012.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 9 från den 15 oktober 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 8 från den 16 oktober 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§35 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från:

Förtroenderåd Hornstulls servicehus 2012-08-27

Förtroenderåd Hornstulls servicehus 2012-09-24

Förtroenderåd Temabo servicehus 2012-02-16

Förtroenderåd Temabo servicehus 2012-05-23

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Ansökan om resa utanför Norden

Dnr 1255-2012-1.1.

§38 Information från förvaltningen

Balanslista

Nämnden har fått en ny uppdaterad balanslista med preliminära tidsangivelser för när förvaltningen planerar komma med svar på skrivelser och medborgarförslag till nämnden.

Nämnden kommer också att få anmälningsärenden om Stockholmsenkäten och stadens medarbetarenkät.

§39 Övriga frågor

Tillägg brukarundersökningarna

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse med tillägg till brukarundersökningar och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Tillägg brukarundersökningarna

I samband med brukarundersökningarna ställs bl.a. frågan om man är nöjd med bemötandet från biståndshandläggaren. Däremot får man inte svara på om man är nöjd med själva biståndsbeslutet. Vi vill därför att brukarundersökningarna på Södermalm kompletteras med frågan Är du nöjd med själva biståndsbeslutet? Vi tror att det vore bra om denna förändring träder i kraft i samband med årsskiftet vilket kräver en återkoppling redan till nästa nämnd.

§40 Övriga frågor

Matfestival Södermalm

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om matfestival på Södermalm och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Matfestival Södermalm

2008 lanserade regeringen sin matvision, Sverige – det nya matlandet. Ett av fem fokusområden är mat i offentlig sektor. Oppositionen i Södermalms stadsdelsnämnd har tagit visionen på allvar. Vi har lagt förslag om att starta ett tillagningskök i Katarinagårdens lokaler, argumenterat för att mer måste göras när det gäller KRAV-märkning, miljö- och klimatpåverkan, och god djurhållning. Nu går vi vidare och vill låta de äldre på Södermalm smaka på maten från olika leverantörer.

I Kungsträdgården har man sedan mer än 20 år tillbaka en festival som heter Smaka på Stockholm. Vi vill att förvaltningen får i uppdrag att återkommande genomföra en matfestival för de äldre här på Södermalm, Smaka på maten. Tanken är att de olika leverantörerna får möjligheten att presentera sig och sin kost i samband med Seniordagarna, Söderandans dag eller annat lämpligt tillfälle.