Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Medborgarforum, klockan 18. - 18.30
Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

8 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Beslutsärenden

9 Verksamhetsplan 2013

Dnr 1280-2012-1.1.
Utsändes senare

11 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1215-2012-2.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förlängning av avtal med Carema äldreomsorg AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1216-2012-2.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1273-2012-2.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Dnr 1274-2012-2.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

16 Återredovisning till Socialstyrelsen av projekt "Förstärkt kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

17 Rapport om budget- och skuldrådgivning

18 Svar på medborgarförslag om informationskontor för medborgare i Södermalms stadsdelsområde

19 Låt stadsdelen Södermalm bli en dubbdäcksfri zon. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

20 Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

"Tillägg brukarundersökning"
Dnr 181-2012-1.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Redovisning av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen, Tillsysnavdelnigen Region Öst

22 Sammanträdesdagar 2013 för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

23 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

24 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

25 Motion om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1334-2012
Dnr 1155-2012-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Motion (2012:42) om förbättring av stadens föreningstavlor

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 001256/2012
Dnr 118-2012-1.5.1.

27 Yttrande över alkoholservering - Café Sten Sture, Trångsund 10, 111 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1221-2012-1.5.2. Omedelbar justering

28 Yttrande över alkoholservering - Thai House Wok, Folkungagatan 110, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1291-2012-1.5.2. Omedelbar justering

29 Yttrande över alkoholservering - Thai House Wok, Hornsgatan 67, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1292-2012-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

34 Anmälan av balanslista

36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

37 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 november 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 25 oktober justerat den 30 oktober 2012.

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 26 oktober 2012. Dnr 1063-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 1 november 2012. Dnr 327-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Verksamhetsplan 2013

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för 2013. Detta förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 1280-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

§10 Månadsrapporter per oktober 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genom Södermalms stadsdelsförvaltning ge 25 ungdomar möjlighet till feriearbete under jullovet 2012-2013.

2. Stadsdelsnämnden godkänner därutöver månadsrapport per oktober 2012.

Södermalms stadsdelsnämnd har en god ekonomi och nämnden kommer för tionde året i rad rymma verksamheten inom fastställd budget. Varje skattekrona från medborgarna i Stockholm ska användas så effektivt som möjligt och en under 2012 framgångsrik balansgång mellan prioriteringar och återhållsamhet har gett positiva resultat såväl i verksamhet som i ekonomi.

För Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd är det viktigt att så många ungdomar som möjligt erbjuds feriearbete. Ett feriearbete är för många ett första steg in på arbetsmarknaden och en möjlighet att påbörja sitt CV. Södermalms stadsdelsnämnd har under året gjort satsningar för att fler ungdomar i år jämfört med förra året ska erbjudas feriearbete.

Alliansen på Södermalm tar nu nästa steg och satsar ytterligare resurser för att även kunna erbjuda ungdomar möjlighet till feriearbete under jullovet.

Ärendet

Månadsprognos per oktober med helårsprognos visar ett överskott om 25,0 mnkr före resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Dnr 280-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande fann att beslutet fattats av en enig nämnd.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Även om det är väldigt positivt att fler ungdomar kan få feriearbete över julen anser vi det inte helt oproblematiskt att det idag finns överskott inom exempelvis området stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och inom äldreomsorgen.

Vi menar att nivån på stödet och omsorgen egentligen t.o.m. behöver höjas, dessutom bör fler åtgärder redan idag vidtas inom befintliga ramar. Till exempel har förvaltningen tidigare redovisat att ytterligare rehabiliteringsinsatser skulle höja kvaliteten i äldreomsorgen men att det inte är möjligt med den medelstilldelning som finns idag.

Miljöpartiet vill överhuvudtaget se en höjd nivå på insatser inom social omsorg, vilket speglar sig i det budgetförslag Miljöpartiet har lagt för Stockholms stad.

§11 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal med Temabo AB avseende driften av Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende från och med 2013-10-31 till och med 2015-10-30.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande avtal gäller under perioden 2010-06-06 till och med

2013-10-30. Avtalet kan förlängas med samma villkor i två år, med möjlighet till ytterligare förlängning i två gånger två år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Dnr 1215-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig balkom förvaltningens förslag och yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Under hösten under 2011 la Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsten ett antal förslag om hur vi kan förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Vi kan konstatera att en del förbättringar har skett medan annat återstår att åtgärda. Ett område där vi menar att uppföljningen brister är kontakterna med de fackliga organisationerna. Det är bara inom den egna verksamheten som förvaltningen frågar de fackliga organisationerna på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

Mats Thorslund, professor i geriatrik, har sagt att ”när man är så gammal och sjuk att man har rätt till vård och omsorg då kan man inte längre välja”. Det är förstås en tillspetsad formulering men den bör vara vägledande i vårt framtida arbete. Konsekvensen av detta är inte, vilket de demagogiska lagda kan få för sig, att vi inte vill att det ska vara möjligt för den enskilde att välja boende eller att vi är emot enskilda utförare. Däremot ger det insikten att om vi menar allvar med att det är vårt gemensamma ansvar så borde vi använda oss av de (relativt) fristående informationskällor som finns. En sådan är de fackliga organisationerna i de fristående verksamheterna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Förlängning av avtal med Carema äldreomsorg AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal med Carema Care AB avseende driften av Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende från och med 2013-10-31 till och med 2015-10-30.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Stadens nuvarande avtal med Carema Care AB (tidigare Carema Äldreomsorg AB) gäller under perioden 2010-06-07 till och med 2013-10-30. Avtalet kan förlängas med samma villkor i två år med möjlighet till ytterligare förlängning i två gånger två år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Dnr 1216-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig balkom förvaltningens förslag och yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Under hösten under 2011 la Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsten ett antal förslag om hur vi kan förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Vi kan konstatera att en del förbättringar har skett medan annat återstår att åtgärda. Ett område där vi menar att uppföljningen brister är kontakterna med de fackliga organisationerna. Det är bara inom den egna verksamheten som förvaltningen frågar de fackliga organisationerna på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

Mats Thorslund, professor i geriatrik, har sagt att ”när man är så gammal och sjuk att man har rätt till vård och omsorg då kan man inte längre välja”. Det är förstås en tillspetsad formulering men den bör vara vägledande i vårt framtida arbete. Konsekvensen av detta är inte, vilket de demagogiska lagda kan få för sig, att vi inte vill att det ska vara möjligt för den enskilde att välja boende eller att vi är emot enskilda utförare. Däremot ger det insikten att om vi menar allvar med att det är vårt gemensamma ansvar så borde vi använda oss av de (relativt) fristående informationskällor som finns. En sådan är de fackliga organisationerna i de fristående verksamheterna.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Enligt Vänsterpartiets uppfattning bör inte vård och omsorgs-verksamhet bedrivas av företag med det primära syftet att ge vinst. Vi avstår dock från att ställa något yrkande i detta ärende om utgör en förlängning av avtalet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Vindragarens vård- och omsorgsboende från och med 2013-10-01 till och med 2015-09-30.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande avtal gäller under perioden 2011-02-04 till och med

2013-09-30. Avtalet kan förlängas med samma villkor i två år, med möjlighet till ytterligare förlängning i två år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Dnr 1273-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig balkom förvaltningens förslag och yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Under hösten under 2011 la Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsten ett antal förslag om hur vi kan förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Vi kan konstatera att en del förbättringar har skett medan annat återstår att åtgärda. Ett område där vi menar att uppföljningen brister är kontakterna med de fackliga organisationerna. Det är bara inom den egna verksamheten som förvaltningen frågar de fackliga organisationerna på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

Mats Thorslund, professor i geriatrik, har sagt att ”när man är så gammal och sjuk att man har rätt till vård och omsorg då kan man inte längre välja”. Det är förstås en tillspetsad formulering men den bör vara vägledande i vårt framtida arbete. Konsekvensen av detta är inte, vilket de demagogiska lagda kan få för sig, att vi inte vill att det ska vara möjligt för den enskilde att välja boende eller att vi är emot enskilda utförare. Däremot ger det insikten att om vi menar allvar med att det är vårt gemensamma ansvar så borde vi använda oss av de (relativt) fristående informationskällor som finns. En sådan är de fackliga organisationerna i de fristående verksamheterna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Förlängning av avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende för äldreomsorgen inom Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal med Temabo AB avseende driften av Bergsunds vård- och omsorgsboende från och med 2013-10-01 till och med 2015-09-30.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande avtal gäller under perioden 2011-02-04 till och med

2013-09-30. Avtalet kan förlängas med samma villkor i två år, med möjlighet till ytterligare förlängning i två år

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Dnr 1274-2012-2.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig balkom förvaltningens förslag och yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla medborgare får en bra vård och omsorg, oavsett om den är privat eller offentlig.

Under hösten under 2011 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsten ett antal förslag om hur vi kan förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Vi kan konstatera att en del förbättringar har skett medan annat återstår att åtgärda. Ett område där vi menar att uppföljningen brister är kontakterna med de fackliga organisationerna. Det är bara inom den egna verksamheten som förvaltningen frågar de fackliga organisationerna på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

Mats Thorslund, professor i geriatrik, har sagt att ”när man är så gammal och sjuk att man har rätt till vård och omsorg då kan man inte längre välja”. Det är förstås en tillspetsad formulering men den bör vara vägledande i vårt framtida arbete. Konsekvensen av detta är inte, vilket de demagogiska lagda kan få för sig, att vi inte vill att det ska vara möjligt för den enskilde att välja boende eller att vi är emot enskilda utförare. Däremot ger det insikten att om vi menar allvar med att det är vårt gemensamma ansvar så borde vi använda oss av de (relativt) fristående informationskällor som finns. En sådan är de fackliga organisationerna i de fristående verksamheterna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår vissa ändringar i delegationsordningen till följd av organisationsförändring, förändringar i verksamhetens behov och ändring av vissa lagrum. Dessutom har ändringar och borttag av redaktionell karaktär gjorts.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012.

Dnr 539-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Återredovisning till Socialstyrelsen av projekt ”Förstärkt kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar återrapporteringen av projekt till Socialstyrelsen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt en återrapportering av omfattning, innehåll och redovisning av effekter av genomförda åtgärder av de medel som fördelats till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen har haft ett projekt för att förstärka kompetensen hos personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Projektet bidrar till en evidensbaserad praktik som integrerar bästa vetenskapliga kunskap med brukarens och anhörigas erfarenheter och önskemål och de professionellas yrkeskunnande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012.

Dnr 893-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Rapport om budget- och skuldrådgivning

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen lämnar i detta ärende information om nämndens budget- och skuldrådgivning och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2012.

Dnr 1210-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

I ärendet framgår det att: ”Förfrågningarna om budget- och skuldrådgivning har minskat efter att budget- och skuldrådgivningen flyttade till Norrmalms stadsdelsförvaltning. Uppfattningen bland socialsekreterarna som arbetar inom försörjningsstödet, är att allmänheten inte känner till verksamheten som tidigare utan att den är mer anonym”.

Om en alltför stark centralisering av verksamheter leder till att människor inte längre vet hur de ska göra eller var de ska vända sig för att använda sig av dem är det mycket allvarligt. Södermalm är så pass stort att det borde finnas underlag för denna verksamhet inom stadsdelen, i synnerhet om det också finns ett tydligt behov av det.

Självklart ska de som behöver stöd och hjälp i ekonomiskt trångmål kunna få det inom stadsdelsförvaltningens domäner. Ett geografiskt avstånd till skuldrådgivningen kan för människor i kris uppfattas som oöverstigligt.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Svar på medborgarförslag om informationskontor för medborgare i Södermalms stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett förslag på inrättande av ett centralt beläget informationskontor för stadsdelsområdets medborgare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2012.

Dnr 633-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att förvaltningen utreder vilka möjligheter som finns för att upprätta ett informationskontor i enlighet med medborgarförslaget samt vad kostnaden för det skulle bli,

att förvaltningen ser över hur entréplanet på Göta ark kan bli mer välkomnande för medborgare,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet framförde i en skrivelse i maj 2011 mycket som överensstämmer med förslagsställarens tankar. Vi föreslog då att entrén i Göta Ark skulle göras om för att ur olika perspektiv öka tillgängligheten till stadsdelsförvaltningen för medborgarna.

Det behöver vara lätt att ta kontakt med stadsdelsförvaltningen. Även om förvaltningen har en egen reception på plan 7 är fortfarande entrén i bottenplanet det första stadsdelens boende möts av. Hur den ser ut har stor betydelse.

Att förbättra kontakten med medborgarna är angeläget. Det leder till engagerade boende och verklighetsförankrade politiker. Även om många söker information på nätet numer anser vi att det fortfarande måste finnas plats för det personliga mötet. Alla invånare i staden har inte tillgång till datorer eller vet hur de ska använda dem.

Om vi bara ser till förvaltningens yttrande kommer detta utmärkta medborgarförslag tyvärr att gå samma sorgliga öde till mötes som vår skrivelse – sen den behandlades av nämnden på hösten 2011 har inte mycket hänt alls. Det är synd och för att motverka den utvecklingen föreslår vi att förvaltningen vidtar konkreta åtgärder i enlighet med tankarna som presenterades i det ursprungliga medborgarförslagets.

§19 Låt stadsdelen Södermalm bli en dubbdäcksfri zon. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2012-05-24 i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP) om att göra Södermalm till en dubbdäcksfri zon.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2012.

Dnr 673-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Att lämna nedanstående text som svar på skrivelsen

Det är oacceptabelt att miljökvalitetsnormerna år för år överskrids på Stockholms gator beträffande partikelhalter (PM 10) och kvävedioxid. Något behöver göras.

Vi delar förvaltningens uppfattning att dubbdäcksavgifter är den bästametoden för att få ner nivåerna. Vi har sedan länge drivit att ett införande av dubbdäcksavgifter skulle vara ett viktigt instrument för att få ner partikelhalterna. Det är dock en fråga för högre ort, där regeringen borde skynda på arbetet med att ge Stockholms stad möjlighet att införa dubbdäcksavgifter enligt norsk modell.

Att göra Södermalm till en dubbdäcksfri zon kräver ytterligare utredning, en tydligare belysning av konsekvenserna. Ska förbud ändå användas som metod tror vi att det vore lämpligare att fortsätta med enskilda gator ex. Ringvägen och Långholmsgatan snarare än ett generellt förbud för hela stadsdelen. Även där behövs förstås en ordentlig konsekvensanalys. En annan väg vore att i första hand fortsätta med andra stadsdelar, där ex. Sveavägen vore en bra början.

Utöver det menar vi att ev. förbud och avgifter måste kompletteras med en aktiv politik på andra områden. Utbyggd kollektivtrafik - med enhetstaxa i länet, dubbdäcksavgifter, fler infartsparkeringar, begränsad genomfart för tung trafik på vissa gator, utbyggd cykelinfrastruktur, samt aktivare och mer kreativt användande av trängselskatteinstrumentet - – där en förutsättning för detta är att besluten över trängselskatten snarast flyttas från riksdagen till lokal/regional nivå så att trängselskatten kan integreras i trafikplaneringen.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande som Gunnar Ågren (V) anslöt sig till:

Det är bra att förvaltningen har initierat en diskussion med trafikkontoret så att det blir tydligt att det finns alternativ till den nuvarande styrningen i stadshuset. Ett alternativ som verkar för att förbättra närmiljön och som inte accepterar den påtagligt dåliga luftkvalitet som det ständigt rapporteras om på Södermalm.

De borgerliga politikerna vill vädja till bilisterna och hoppas att problemet ska lösa sig självt. Vi tror inte på det. Vi står istället för ett alternativ till detta och föreslår handlingskraft och åtgärder här och nu. Vi kan se att studier, kunskap och resurser finns för att vidta åtgärder men att en viljeinriktning saknas.

Det är möjligt att ett avgiftssystem på sikt skulle kunna fungera väl, kombinerat med smarta trängselavgifter. Men vi kan inte invänta långa utredningar om detta. Enligt forskning vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet som studerat vägdammets koppling till ökad dödlighet i Stockholm, konstateras att partiklarna från asfalten dödar så många som mellan 30 och 40 människor om året i Stockholm. Däcken som river upp farliga partiklar ur asfalten kan orsaka blodproppar, hjärtinfarkt utöver den större känsligheten astmatiker kan ha. Det är otroligt allvarligt och eftersom Södermalm har höga värden på ett antal gator bidrar detta med stor sannolikhet mycket negativt till stadsdelens luftkvalitet.

§20 Svar på skrivelse från vice ordförande Anders Göransson med flera (S) ”Tillägg brukarundersökning”

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Anders Göransson med flera (S) har lämnat en skrivelse till nämnden 2012-10-25 med önskemål om att brukarundersökningarna kompletteras med frågan ”Är du nöjd med själva biståndsbeslutet?”.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 oktober 2012.

Dnr 181-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att bifalla skrivelsen, att därutöver anföra följande:

Förvaltningen hänvisar till att den som inte är nöjd med beslutet om biståndet eller insatsen ska ”överklaga beslutet och få det prövat i förvaltningsdomstol.” Att hänvisa till domstolsprövning tycker vi är lite märkligt- det kan man bara göra när det uppstått en tvist om tolkningen aveller den juridiska grunden för ett beslut. Vidare hänvisar förvaltningen till att det ”Genom stadens synpunkts- och klagomålshantering ges ytterligare en möjlighet att tycka till om äldreomsorgens verksamheter”. Det är bra men knappast tillräckligt. Vad vi är ute efter är något annat.

Vi har en gemensamt finansierad hemtjänst för att människor behöver hjälp. Att då fråga om de får den hjälp de behöver, om de är nöjda med själva biståndsbeslutet, känns inte bara logiskt utan också viktigt. Förra året drog Södermalm ner antalet hemtjänsttimmar per person och månad från i genomsnitt 44 till 37 h. Det var en kraftig nerdragning. Hade frågan ”Är du nöjd med själva biståndsbeslutet?” ställts hade vi, på ett bättre sätt, kunnat fånga upp hur människor reagerade på en sådan stor förändring. Viktig information, om målet med verksamheten är att ge människor den hjälp och stöd de behöver.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Redovisning av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen, Tillsynsavdelningen Region Öst

Socialstyrelsens diarienummer 9.2–25463/2012

Beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till Socialstyrelsen, Tillsynsavdelningen Region Öst.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen begärde 2012-05-27 in ett yttrande från Södermalms stadsdelsförvaltning med anledning av ett inkommet klagomål från en person som har hemtjänstinsatser från egenregiverksamheten Södertjänst Öst. Klagomålet gällde brister i utförandet av beställda insatser samt brister i bemötande. Förvaltningen lämnade ett yttrande till Socialstyrelsen 2012-06-11.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2012.

Dnr 680-2012-7.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att nämnden delvis överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande, samt anför följande:

Socialstyrelsen ger i sitt yttrande med anledning av inkommet klagomål en kraftig kritik mot nämnden. Kritiken handlar bl.a. om att någon genomförandeplan inte har upprättats tillsammans med den enskilde, att den sociala journalen innehåller i vissa delar integritetskränkande och subjektiva värderingar, att det inte finns anteckningar om man informerat beställarenheten om den uteblivna verkställigheten av beställda insatser.

Vi har noterat att efter den sammanslagning av hemtjänstgrupperna som genomförts, har många klagomål inkommit till dels förvaltningen, men också till oss ledamöter i nämnden.

Under föregående år genomfördes också en kraftig åtstramning av den tid som verkställigheten av beställda insatser kan få ta. I snitt minskades tiden med 7-8 timmar per månad utan att antalet åtgärder hos den enskilde minskades. Det har inneburit svårigheter för personalen att utföra det som de ska göra. Och det har naturligtvis även inneburit att tid inte funnits för nödvändig dokumentation och för att kunna ge den enskilde ett värdigt bemötande.

I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen hur dokumentationens kvalitet vid genomförandet av beslutade insatser ska säkras och vilka processer och rutiner som behövs för at säkra kvaliteten hur den enskildes behov ska tillgodoses.

Den enda ökningen av resurser som redovisas, är stöd till arbetsledande personal i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Vilka resurser det handlar om redovisas inte. Vi anser att det behövs en ökning av resurserna hos den enskilde. Det behövs mer tid för att kunna ge den enskilde en värdig omsorg och ett värdigt bemötande.

Stadsdelsnämnden ser allvarligt på den kritik som Socialstyrelsen framfört. Vi uppdrar därför till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag om vilka ytterligare resurser som krävs för att kunna ge de som har behov av hemtjänst en värdig omsorg.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Sammanträdesdagar 2013 för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd sammanträder följande dagar under år 2013.

Dag/månad Ärende

Onsdag den 2 januari Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen

Torsdag den 17 januari

Torsdag den 7 februari Verksamhetsberättelse med bokslut för 2012

Torsdag den 21 mars Månadsrapport per den 28 februari

Torsdag den 18 april Nämndernas underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016
Månadsrapport per den 31 mars

Torsdag den 23 maj Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2013

Torsdag den 13 juni Månadsrapport per den 31 maj

Torsdag den 22 augusti Månadsrapport per den 31 juli

Torsdag den 26 september Delårsbokslut samt tertialrapport 2 med prognos för 2013

Torsdag den 24 oktober Månadsrapport per den 30 september

Torsdag den 28 november Månadsrapport per den 31 oktober

Torsdag den 12 december Nämndernas budget/verksamhetsplan 2014
Månadsrapport per den 30 november

Ärendet

Tidpunkten för sammanträdena har lagts med hänsyn till tidplan för nämndernas arbete under 2013. Beslut om budget/verksamhetsplan 2014 lämnas till SLK fredagen den 27 december 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2012.

Dnr 1214-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) föreslog att nämnden flyttar sammanträdet i november till den 28 med hänsyn till att budgetdebatten i kommunfullmäktige pågår veckan innan.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1366/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat socialförvaltningens förslag ”Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS” till samtliga stadsdelsnämnder. Socialförvaltningen föreslår vissa förtydliganden och tillägg i befintligt regelverk och att dessa inarbetas i särskilda tillämpningsanvisningar för upphandling enligt LOV[1] och LOU[2] samt för egen regi. Förvaltningen är i huvudsak positiv till socialförvaltningens förslag men föreslår förtydligande och ändringar på vissa punkter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2012.

Dnr 1144-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1035/2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen, rotel VII, har remitterat socialnämndens och äldrenämndens förslag ” Stockholm stads program för stöd till anhöriga 2012” till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Dnr 1018-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stödet till anhöriga har blivit allt mer viktigt eftersom samhällets ansvar för omsorg om de äldre medborgarna sviktar. Antalet platser i vård- och omsorgsboenden har minskat kraftigt, servicehus har stängts och omvandlats till trygghetsboenden. Och hemtjänsten har försämrats kraftigt.

När politiska beslut innebär att vården av äldre abdikerar, innebär det att omsorgen av de äldre blir beroende av att anhöriga avstår från att arbeta för att den närstående ska kunna få en någorlunda värdig vård. Det innebär i de flesta fall att det är en kvinna som blir ansvarig för omvårdnaden. Om det är en man som sköter sin hustru, finns det erfarenheter som visar att mannen får mycket mer stöd än om det är en kvinna som sköter sin man.

§25 Motion om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1334-2012

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

(MP) har i en motion till kommunfullmäktige lagt ett förslag om inrättandet av en social investeringsfond. Enligt förslaget får det tidiga och förebyggande arbetet i dag stå till­baka av budgetskäl. Fonden skulle vara en garant för att medel avsätts för det före­byggande arbetet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 oktober 2012.

Dnr 1155-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till svar på remissen,

att nämnden i sitt svar på remissen tillstyrker motionen,

att därutöver anföra,

Inrättandet av en social investeringsfond handlar om mer än enbart en omfördelning av resurser. Det är tråkigt att förvaltningen i sitt svar inte tagit fasta på en viktig fråga för inrättandet av en social investeringsfond, att skapa en större förståelse och tydlighet vad gäller det stora behovet av just tidiga insatser för att stärka människor i behov av stöd.

Förvaltningen framhåller ihärdigt i sitt svar till remissen att mer pengar till den sociala verksamheten inte skulle förbättra situationen för de i behov av stöd från kommunen. Det framstår dessutom i förvaltningens yttrande att mer pengar snarast skulle riskera en försämring av det sociala arbetet genom att socialsekreterarna bara skulle vidta fler åtgärder men uppnå sämre resultat. Det är ett resonemang som vi inte alls håller med om och som betyder att det inte har gjorts en helhetsbedömning av inrättandet av en social investeringsfond.

Att gång på gång prata om att vi kan göra mer för mindre pengar, om vi effektiviserar lite till kommer verksamheten snart att blomstra låter mer som klassisk borgerlig retorik och inte en nyanserad analys av möjligheterna med en social investeringsfond. Därför vill vi också föreslå att avslå förvaltningens förslag till svar på remissen och istället tillstyrka motionens förslag.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi anser att förslaget om att inrätta så kallade sociala investeringsfonder är intressant. Det är viktigt med tidiga och förebyggande insatser, både humanitärt och ekonomiskt, när det finns risk för en ogynnsam utveckling hos framförallt hos barn och ungdomar. Frågan om att inrätta en social investeringsfond ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde och något som hela staden behöver titta närmare på. Arbetet med att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst är viktig för att skapa en effektiv socialtjänst där rätt insats går till rätt person.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Motion (2012:42) om förbättring av stadens föreningstavlor

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, dnr 001256/2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt ut en motion på remiss från Maria Hannäs (V) gällande förbättringar av stadens föreningsmeddelandetavlor till bland andra Södermalms stadsdelsförvaltning. Då stadsbilden förändras över tid, bör enligt motionären antalet föreningsmeddelandetavlor och placeringen av dessa ses över. Dessutom föreslås att det även bör finnas en gemensam standard för stadens föreningsmeddelandetavlor. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en översyn av stadens föreningsmeddelandetavlor och utarbetandet av en policy gällande antal, standard, placering och underhåll.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012.

Dnr 118-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att lämna nedanstående text som svar på remissen

Stockholm och Södermalm växer och i en levande stad är stödet till föreningslivet viktigt. Föreningstavlor är av betydelse för kommunikation mellan medborgare, och en demokratisk uttrycksform värd att värna. Men många tavlor har under åren försvunnit utan att ersättas och nya områden behöver ytterligare nya tavlor. Idag konkurrerar föreningarna med företag om att nåla upp information på de alltför få föreningstavlorna. Det är ett problem för många föreningar att få plats med sin information på fullklistrade tavlor som det ser ut idag. Det är en liten kostnad för en stad att se till att det finns gott om välskötta föreningstavlor och till stor vinst för medborgare.

Motionen är bra och pekar tydligt på vikten av fungerande föreningstavlor, däremot är behovet av tydlig information att det är tavlor för föreningsverksamhet viktigare än att hitta standardmått. Dels en tydlig skylt som berättar att så är fallet, men det är också värt att fundera över en färg kring ramen till exempel. Det är dock bättre med flera tavlor på strategiska platser där – som motionären uttrycker det – folk rör sig än att det är exakta mått. Allt för mycket regler kan också verka avskräckande och krångla till i onödan.

Slutligen bör den arbetsgrupp som kommer delegeras ansvaret att arbeta med frågan samverka med föreningslivet, direkt eller indirekt via stadsdelsnämnderna för att finna lämpliga placeringar i staden.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för motionen.

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande:

Motionens syfte är mycket angeläget. Möjligheten till kommunikation i det offentliga rummet genom affischer och meddelanden får inte vara förbehållet kommersiella intressen eller dem som har stora ekonomiska resurser. Föreningslivet i Stockholm, som har en avgörande betydelse för den demokratiska utvecklingen, hämmas både av brist på tillgängliga lokaler och brist på kommunikationsmöjligheter. Möjligheterna att affischera är starkt begränsade i Stockholm jämfört med de flesta andra orter.

§27 Yttrande över alkoholservering – Café Sten Sture, Trångsund 10, 111 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 22.00
  inomhus och utomhus på Café Sten Sture, Trångsund 10,
  111 29 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Café Sten Sture Handelsbolag som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av vin och starköl på Café Sten Sture, Trångsund 10, 111 29 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 22.00 i restaurangen och på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.

Dnr 1221-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över alkoholservering – Thai House Wok, Folkungagatan 110, 116 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 22.00
  inomhus och utomhus på Thai House Wok Folkungagatan,
  Folkungagatan 110, 116 30 Stockholm.

 2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Thai House Wok Sverige AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Thai House Wok Folkungagatan, Folkungagatan 110, 116 30 Stockholm. Ansökt serveringstid är 11.00 – 22.00 i restaurangen och på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

Dnr 1291-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Yttrande över alkoholservering – Thai House Wok, Hornsgatan 67, 118 49 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00 – 22.00
  inomhus och utomhus på Thai House Wok Hornsgatan, Hornsgatan 67, 118 49 Stockholm.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende avseende alkoholservering. Det är Thai House Wok Sverige AB som ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Thai House Wok Hornsgatan, Hornsgatan 67, 118 49 Stockholm. Ansökt serveringstid är
11.00 – 22.00 i restaurangen och på uteserveringen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 november 2012.

Dnr 1292-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 1 oktober till den 6 november 2012.

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 16 oktober, 30 oktober och 13 november 2012.

§32 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 10 från den 12 november 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 9 från den 13 november 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§35 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från:

Tellus fritidscenters och Tanto seniorlokus förtroenderåd 2012-10-15.

Temabo förtroenderåd 2012-10-31.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen

Avtal om avgångsersättning

Dnr 1320-2012-2.3.4.

Dnr 1319-2012-2.3.4.

Dnr 1294-2012-2.3.4.

Stadsdelsdirektören

Deltagande i resa utanför Norden

Dnr 1255-2012-1.1.

Sociala avdelningen

Beslut om tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål och i utbildningssyfte.

Dnr 1371-2012-2.8.

§37 Information från förvaltningen

Göta Ark huset

Detaljplanen för om- och tillbyggnad av Göta Arkhuset har vunnit laga kraft. Förvaltningen har haft mycket kommunikation med fastighetsägaren vad gäller tillgänglighet och upprustning av entrén i huset. Förvaltningens kontrakt går ut i september 2014 så om ca ett år måste ställning tas till om förvaltningslokalerna kan vara kvar i huset.

Salemmarschen

Salemmarschen flyttas till city men det är inte klart än om det blir någon demonstration. Det finns inga ansökningar om demonstrationer i Salem den 10 december. Förvaltningen har beredskap om så krävs.

Överföring av känslig information via e-post

Revisionskontoret har i en granskning av stadsdelsnämndernas/sociala delegationers hantering av e-post funnit att nämnderna inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Förvaltningen föreslår att alla ledamöter och ersättare i sociala delegationen och ordinarie ledamöter i stadsdelsnämnd får stadens e-postadress. Frågan tas upp i verksamhetsplanen.

Bryggartäppan

Bryggartäppan har blivit nominerad till ett byggnadsvårdspris som Stockholms läns hembygdsförbund delar ut. Den andra byggnaden som också har blivit nominerad är konstmuseet Artipelag i Värmdö.

Syftet med priset är att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är anpassad till ursprunglig miljö.

§38 Övriga frågor

Handläggning av medborgarförslag

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om handläggning av medborgarförslag och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Syftet med medborgarförslagen är att ge de boende inom ett stadsdelsområde möjligheten att påverka sin närmiljö, detta utan att gå vägen över ett politiskt parti. Det är ett viktigt verktyg för att fördjupa och förbättra den lokala demokratin.

Generellt är vi mycket nöjda med hur förvaltningen hanterar de medborgarförslag som lämnas in. Gedigna utredningar kompletteras med resonemang som tar förslagsställaren på allvar. Den återkoppling vi fått från medborgare som lagt förslag är också, i huvudsak, mycket positiv. Utom på en punkt. Flera av dem som lämnat in förslag upplever att de ”försvunnit i processen” genom att det inte anges vem som ställt förslaget. Vi kan första den känslan och vill därför föreslå följande förändring/förbättring:

När förvaltningen lämnar sitt förslag till beslut till nämnden ska det tydligt framgå i själva ärendetexten vem som är den ursprungliga förslagsställaren.

Den som lämnat in förslaget ska beredas möjlighet att skriftligen kommentera förvaltningens förslag till beslut. Den kommentaren bör även den ingå i ärendetexten.


Övriga frågor forts.

Medborgarmöte: Gamla stan och framtiden

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse med förslag om ett medborgarmöte med den övergripande rubriken ”Gamla stan och framtiden” och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Vi föreslår ett medborgarmöte med den övergripande rubriken ”Gamla stan och framtiden”.

Gamla stan, staden mellan broarna, är Stockholm när staden är vykort. Men inte bara. ”Gamla stan är inget museum” var rubriken på en artikel i Södermalmsnytt nr. 46 i år. Den berättar om ett antal hantverkare som slagit sig samman för att få fler att upptäcka att stadsdelen är mer än ett turistmecka. Vårdcentralen är stängd, Systembolaget försvinner efter nyår och biblioteket är hotat. Förskolepersonal vi träffat pekar på både utmaningar och möjligheter. Andra perspektiv som gör att vykortet får en kalejdoskopisk karaktär.

Under temat ”Hammarby Sjöstad med fokus på ungdomar” genomfördes den 17 november 2011 ett medborgarmöte i Sjöstadsskolan. Deltog gjorde sjöstadsbor, nämndledamöter, tjänstemän från fler olika förvaltningar samt representanter för olika lokala föreningar. Vi var, i stort, positiva till mötet och föreslår därför ett likande för Gamla Stan februari/mars 2013.

Vi tror att mötet med fördel kan genomföras med Open Space – metoden, men att följande teman bör ingå

a) barnen i stadsdelen

b) det lokala näringslivet

c) de boende

Resultatet ska skickas till ansvarig förvaltning där resultaten/förslagen ska återkoppas till deltagarna i medborgarmötet. Viktigt är också att man så långt som möjligt bjuder in de i stadsdelen verksamma föreningarna och organisationerna. Ju bredare desto bättre.

Vi tror att det är viktigt att vi bygger staden för dem som bor där. Stockholm ska vara en bra stad för stockholmarna. Ett möte enligt den modell vi förelår ovan kan bidra till att förstärka den utvecklingen.


Övriga frågor forts.

Budget- och skuldrådgivning

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om budget- och skuldrådgivning och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Av tjänsteutlåtandet på novembernämnden 2012 framgår att allmänheten inte känner till verksamheten som tidigare när den var placerad på Södermalm. Budget- och skuldrådgivningen har dessutom minskat efter att den flyttade till Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Den besparing som beräknades ske genom samverkan med övriga innerstadsnämnder var 500 tkr per år. I realiteten blev det mindre än hälften, 233 tkr. Vilka ökade kostnader det medfört för stadsdelen i form av ökat försörjningsstöd är naturligtvis svårt att räkna ut. Vår slutsats är med anledning av ovanstående att Södermalms stadsdelsnämnd bör återta budget- och skuldrådgivningen med placering på Södermalm.[1] Lag (2008:962) om valfrihetssystem

[2] Lag (2007:1 091) om offentlig upphandling