Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-13

Sammanträde 2012-12-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Bordlagt den 22 november 2012.
Utsändes ej.

3 Upphandling av drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

5 Avskrivning av fordringar

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

12 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

14 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

15 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom äldreomsorgen

Dnr 1178-2011-1.2.2. Dnr 1309-2011-1.2.2. Dnr 328-2012-1.2.3.

19 Uppföljning av Söders korttidshem, Hamarbyhamnens service- och gruppbostäder, Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

20 Uppföljning av Aktiv Söders dagverksamheter, Sjöstadsgårdens, Sofiagårdens och Vindragarens vård- och omsrogsboende samt Tellus fritidscenter och Tant seniorlokus

21 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB avseende driften av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder och med Söders korttidshem

22 Förskolans plats- och lokalplanering 2013-2015

23 Svar på medborgarförslag om toa i Bergsgruvan

25 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar för små hundar

26 Svar på medborgarförslag om skatebordåkning i Hammarby sjöstad

27 Svar på medborgarförslag om upprustning av parken mellan Renstiernas gata och Gotlandsgatan

28 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden

29 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden

30 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2013

30 A Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2012/2013

30 B Anmälan av tf förvaltningschef under jul- och nyårshelgen 2012

Remissärenden

31 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS-korttidstillsyn till skolungdom över 12 år

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-686/2012
Dnr 1265-2012-1.5.1.

32 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1460/2012
Dnr 1207-2012-1.5.1.

35 Information om förlängning av avtal med Omsorgshusets nattpatrull

36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

38 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

39 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

40 Anmälan av balanslista

42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

43 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 18 december 2012.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 22 november justerat den 27 november 2012.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2012.

Bordlagt den 22 november 2012.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Upphandling av drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012.

Dnr 299-2012-2.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Avskrivning av fordringar

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2012.

Dnr 1337-2012-1.2.1.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 november 2012

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom äldreomsorgen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012.

Dnr 1178-2011-1.2.2. Dnr 1309-2011-1.2.2. Dnr 328-2012-1.2.3.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Redovisning av framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Fastighetsnämnden att vi gärna ser att byggnaderna tas bort.+

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med trafikkontoret tagit fram ett förslag till program för upprustning av Lilla Blecktornsparken som redovisades för stadsdelsnämnden 2012-02-09. Nämnden återremitterade 2012-03-22 förslaget till förvaltningen för att innan definitiv ställning tas till förslaget få en fördjupning av möjligheterna och konsekvenserna av att behålla bangolfen. Förvaltningen gavs också i uppdrag att kontakta fastighetskontoret för att pröva möjligheten att riva i varje fall den södra av de två byggnaderna längs Katarina Bangata för att därigenom öka tillgängligheten till parken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2012. Dnr 103-2012-3.1.

Återremitterat den 22 mars 2012

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) Anders Göransson m.fl. (S) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från M, S, FP, och C.

Reservation

Per Henriksson (FP) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att avslå förvaltningens förslag till program för Lilla Blecktornsparken

Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att genomföra upprustning av parken med utgångspunkt från att minigolfbanan ska vara kvar i Lilla Blecktornsparken

samt att i övrigt anföra följande:

Minigolfbanan ger Lilla Blecktornsparken liv och rörelse under sommarhalvåret även när vädret inte är det allra soligaste. Den är en träffpunkt över generationsgränserna och ett uppskattat inslag i stadsbilden. Det är ett utflyktsmål för många, inte minst för skolklasser och funktionshindrade. Ett viktigt skäl bakom minigolfbanans tillkomst i slutet på 80-talet var att parken var otrygg och att drogproblemen var stora.

Att flytta minigolfen till Londonviadukten är också dyrt och kan inte finansieras av Ersta MGK som idag driver verksamheten. Det förefaller orimligt att å ena sidan hävda att kommunens kostnader för att behålla minigolfbanan i Lilla Blecktornparken är för stora men samtidigt å andra sidan ta kostnader på samma nivåer för en flytt. Att hävda att Ersta MGK på egen hand ska bära kostnaderna är att indirekt lägga ner minigolfen på Östra Södermalm.

En rivning av de fula betongbyggnaderna längs Katarina Bangata är önskvärd. Men en tänkbar lösning för att hålla kostnaderna nere vore att endast riva den södra av byggnaderna. Därigenom skulle parken ge ett väsentligt mer inbjudande och ljusare intryck från Katarina Bangata och en ökad känsla av trygghet. Därutöver vore en logisk lösning att de mindre byggnader som disponeras av golfklubben invid Ringvägen tas bort och att den återstående byggnaden disponeras som förråd, klubblokaler och café. En förändring av parken i denna del skulle rimligen kunna anstå intill dess nuvarande hyresavtal med en privat hyresgäst löper ut hösten 2014 för att kommunen inte ska drabbas av ersättningskrav.

En ombyggnad och upprustning av parken är angelägen. De delar i programförslaget som inte berör betongbyggnaderna samt minigolfbanan och dess placering är utmärkta.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att avslå förvaltningens förslag till program för Lilla Blecktornsparken

Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att genomföra upprustning av parken med utgångspunkt från att minigolfbanan ska vara kvar i Lilla Blecktornsparken

Minigolfbanan i Lilla Blecktornsparken är mycket uppskattad och fyller en viktig social funktion. En flyttning skulle vara mycket kostsam och riskerar att i praktiken innebära verksamhetens nedläggning. Man bör därför utarbeta ett nytt förslag som innebär en bibehållen minigolfbana men i övrigt innebär en upprustning i linje med det utsända programförslaget.

§17 Svar på medborgarförslag om skyltar om löshundsförbud i Vita Bergsparken och Vintertullsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att komma till rätta med problemet med lösspringande hundar i stadsdelsområdet, bland annat i Vitabergsparken och i Vintertullsparken. Stadsdelsnämndens behandlade medborgarförslaget vid sammanträdet den 24 maj 2012 och återremitterade då ärendet till förvaltningen med syftet att få en fördjupning av möjligheterna lösa problemet och att på försök sätta upp tydligare skyltar mot lösa hundar vid Vitabergsparkens entréer.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012. Dnr 210-2012-1.2.4.

Återremitterat den 24 maj 2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Verksamhetsplan 2013

Beslut

1. Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Katarinagården upphandlas inte under mandatperioden och lyfts därmed bort ur aktivitetsplanen.

3. Nämnden höjer årsmålet för indikatorn ”Antal nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende utveckling och lärande” från 77 % till 80 %.

4. Nämnden höjer årsmålet andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberett inför övergången till förskoleklass från 72 % till 74 %.

5. Nämnden fastställer resultatenheter enligt förslaget.

6. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som
framgår av bilaga ”Priser, prestationer och specificerad budget per verksamhetsområde 2013”.

7. Nämnden avsätter 2,5 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet
riktat till barn, ungdomar och äldre.

8. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen 2012.

9. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar som erhölls i samband med tertialrapport 1/2012.

10. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 256,0 mnkr.

11. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att för nämndens ledamöter utveckla en säker hantering av känslig information.

12. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Därutöver anförde nämnden följande:

Inledning

Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt 125 000 invånare vilket gör området till stadens folkrikaste. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga för södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna.

I budgeten för 2013 gör alliansen i Stockholm stora satsningar på välfärden i hela staden och sänker samtidigt skatten med 15 öre. Sedan alliansen vann valet 2006 har skatten sänkts med 75 öre vilket innebär att skatten har sänkts med 2000 kronor om året för en vanlig stockholmare. Lägger vi till den skattesänkning som gjorts i landstinget under samma period tillkommer ytterligare 450 kr till stockholmaren utöver de jobbskatteavdrag som regeringen har infört

Stockholm har en välskött ekonomi och det är viktigt. Genom att ha ordning och reda i ekonomin kan vi också göra viktiga satsningar på välfärden. Nästa år ökar budgeten för Södermalms stadsdelsnämnd med 58 miljoner kronor. Vi ska vara tuffa när det gäller att utvärdera välfärden och se till att verksamheterna klarar av att leverera efter högt ställda krav.

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära.

Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin. Antalet barn i stadsdelen har under 2000-talet ökat mycket kraftigt och på ett sätt som saknar motstycke i kommunen som helhet och är unikt även i landet som helhet. De kommande åren skapar vi ytterligare 500 nya platser inom förskolan trots att prognosen endast visar på en ökning med drygt 100 barn. Det är också viktigt att de kommunala förskolorna följer stadens ramtider för öppethållande som är 6:30 – 18:30.

Barngruppernas storlek är naturligtvis viktig och Södermalm har inte stora barngrupper jämfört med andra stadsdelar och andra kommuner. Förskolorna arbetar idag i en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i olika grupper utifrån barnens intresse, behov och aktiviteter.

Maten i förskolan är viktig och idag har drygt 80% av de kommunala förskolorna någon form av tillagning av mat på plats. Sedan förra året har ytterligare ca 125 förskolebarn på Södermalm möjlighet att äta närlagad mat på sin förskola efter ombyggnation av två förskolekök. Vi fortsätter under 2013 satsningen på att fler kommunala förskolor ska få egna tillagningskök och att barnen får äta bra, god och vällagad mat. Föräldrar, barn och personal vittnar om hur uppskattat det är att förskolorna tillagar maten själva – det smakar bättre, det luktar gott och det bidrar till en bättre pedagogisk verksamhet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalité. De äldre ska känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg.

Satsningar för hela staden görs sedan 2011 på att kvalitén ska höjas i stadens demensboenden. Medel har avsatts centralt till och med 2014 och i första hand ska dessa användas till att öka bemanningen. För 2013 finns särskilda medel också för utbildning av personal. Dessa medel utgör en bra förutsättning för en ökad kvalitet i stadsdelens demensboenden.

Vi tycker att det är mycket viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet med individuppföljningar inom äldreomsorgen. En väl fungerande uppföljning är en förutsättning för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Detta gäller såväl när äldreomsorgen fungerar mycket väl som när den av någon anledning fallerar.

Stadsdelsnämnden har idag många dagaktiviteter för äldre medborgare på Södermalm. Det är angeläget att informationen kring dessa når ut och kommer många till del. Satsningar på utflykter, inte minst under sommartid, och matskola för äldre är exempel på viktiga delar för att göra livet bättre för många av Södermalms äldre.


Social omsorg

Stora satsningar görs inom skolans område i hela Stockholm. En välfungerande skola inkluderar även ett utvecklat samarbete mellan varje skola och socialtjänsten. För att samverkan ska underlättas och fungera kontinuerligt är vi övertygade om att det behövs en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten för varje skola. Det är en självklarhet att även de barn som placeras av socialtjänsten har rätt till en bra skola. Därför måste skolplaneringen för de placerade barnen ges särskild uppmärksamhet och de barn som har behov av särskild läxhjälp ska erbjudas detta.

Det är oroväckande att narkotikaanvändningen bland ungdomar ökar enligt Stockholmsenkäten. Forskningen visar att tobaksrökning kan vara inkörsporten till narkotika, främst hasch och marijuana. Förra året startades ett nytt projekt där Söderandan, socialtjänsten, skolan och polisen samverka i syfte att minska narkotikaanvändningen. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

I budgeten minskar stadsdelens kostnader för försörjningsstöd. Detta bygger på förutsättningen att antalet bidragshushåll fortsätter att minska i ungefär samma takt som tidigare. En viktig del är också att arbetet med budget- och skuldrådgivning fungerar. Staden har nu infört en tidsgaranti på max en veckas väntetid för barnfamiljer för att få tillgång till rådgivningen. Det är angeläget att förvaltningen successivt följer upp att verksamheten fungerar bra och att tidsgarantin uppfylls.

Stadsmiljö

Södermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag. Nedskräpning inom stadsdelsnämnden är ett stort problem och trots att vi under de senaste åren kraftigt ökat städningen av våra parker har situationen inte förbättrats tillräckligt.

Till 2013 ökar budgeten för stadsmiljö med drygt 23 procent. Det är en mycket stor och välbehövlig satsning. En satsning som framförallt kommer att gå till utökade städinsatser men också till upprustning av fler parker.

Södermalm ska vara en stadsdel med en idéburen stadsförbättring - där utveckling drivs av idéer och medborgarinitiativ. Målet är att använda stadsrummet och förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling i anspråk, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener, att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och för att kunna utnyttjas som offentliga platser. Att erbjuda temporära lösningar genom exempelvis open streets - tillfällig avstängning av gator - och fylla stadsrummet med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter, bör även ligga i stadsdelens intresse.

Ansvaret för dessa aktiviteter är fördelat på flera olika nämnder och styrelser och behöver förtydligas. Kommunstyrelsen kommer att ta fram riktlinjer hur den idéburna stadsförbättringen ska kunna implementeras i staden.

Fritidsverksamhet för ungdomar

På Södermalm fortsätter antalet förskole- och grundskolebarn öka. Inom flera av Södermalms stadsdelsområden t.ex. Hammarby Sjöstad ökar redan idag också antalet tonåringar relativt snabbt. Utöver skolarbetet har många av Södermalms tonåringar en aktiv fritid där föreningslivet ofta spelar en stor roll. Även om det dröjer ett par år innan antalet tonåringar totalt sett ökar på Södermalm kan det finnas anledning att redan nu planera för detta.

Under förra året startade Södermalms stadsdelsförvaltning ett projekt tillsammans med Fryshuset kallat ”Fryschillet”. Idag besöker cirka 45 söderungdomar ”Fryschillet” och det finns planering för att antalet besökare från Södermalm ska öka. Det är också så att gruppen ensamkommande flyktingungdomar totalt sett ökar. Även inom detta område har Fryshuset värdefull erfarenhet och kompetens där ett utökat samarbete är önskvärt.

Under 2013 fortsätter Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa och erbjuda välskötta verksamheter med hög kvalitet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har lagt fast stadens budget för 2013. Detta förslag till verk­samhetsplan och budget 2013 för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämn­dens uppdrag från kommunfullmäktige och lokala prioriteringar på Södermalm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012. Dnr 1280-2012-1.1.

Bordlagt den 22 november 2012

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) ansluter sig till beslutspunkterna 3 och 4 i förslaget om höjda indikatorer i årsmålen.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) yrkar att beslutspunkterna 8 och 29 i förslaget ställs under votering

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först genomför votering av beslutspunkter 8 och 29 i Anders Göransson m.fl. (S) förslag till beslut.

Votering

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkt 8, om att ”införa en gemensam kö för alla förskolor – inte en gemensam uppsamlingsplats” rösta ja och den som bifaller densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

Votering forts.

Ordförande föreslog att de som vill avslå beslutspunkt 29, om att ”personliga ombud måste finnas tillgängliga på Södermalm och antalet måste öka” rösta ja och den som bifaller densamma röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: Christoffer Järkeborn (M), Thorwald Nilsson (M) Tünde Kovach (M), Markus Nordström (M), Britt Haselwanter (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C)

mot sex nej-röster: Anders Göransson m.fl. (S), Elsemarie Bjellqvist (S), Sofie Evertsson (S), Erik Malm (MP), Anna-Klara Müntzing (MP) och Gunnar Ågren (V).

Ordföranden fann att nämnden avslagit attsatsen.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde därefter huvudförslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. bifalla förvaltningen förslag till beslut vad avser punkterna 1 – 3, 5- 9

2. avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan,

3. i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2013 med följande tillägg

4. 4000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till ideella organisationer som bedriver verksamheter för barn, ungdomar och äldre

5. det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter ska vara minst 25 % med ambitionen att andelen ska öka ytterligare

6. göra de pedagogiska måltiderna kostnadsfria för personalen i förskolan

7. hälften av personalen i förskolan är utbildade förskollärare samt att ett mål om andel utbildade barnskötare införs

8. införa en gemensam kö för alla förskolor – inte en gemensam uppsamlingsplats

9. Södermalms stadsdelsförvaltning aktivt ska informera om möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid

10. stadsdelarna ska redovisa var fullmäktiges mål för gruppstorlek inte efterlevs och inkomma med handlingsplan, inklusive kostnadsberäkningar, om vad som krävs för att uppnå målsättningen

11. förskolor på Söder ska uppmuntras till att ansluta sig till Grön Flagg och staden ska erbjuda de förskolor som vill tillgång till en kolonilott

12. det inrättas ytterligare minst 2 fritidsverksamheter, varav en i Hammarby Sjöstad och en på västra Södermalm

13. en öronmärkt peng till barns fritid i försörjningsstödet för de barn vars föräldrar har långvarigt försörjningsstöd

14. alla barn på Södermalm som vill ska få åka på kollo

15. de lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell verksamhet ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och unga

16. samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

17. alla unga ska garanteras alkoholfria miljöer

18. inrätta ytterligare fältassistenttjänster, så att vi har sex tjänster

19. kvaliteten inom äldreomsorgen ska utvecklas genom att ge ökad tid till personal som arbetar med de äldre

20. valmöjligheterna ska öka både när det gäller innehållet i de tjänster som erbjuds och över vilka insatser som ska utföras

21. de tidsramar som idag är ledande inom hemtjänsten ska ses över

22. såväl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

23. stödet och informationen till anhörigvårdare ökas

24. en högre andel av personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning

25. kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden ses över så att det på sikt finns tillagningskök på våra boenden

26. vid upphandling av kost, ska det vara möjligt att ta hänsyn till smak och utseende

27. åtgärder ska sättas in för att motverka bristerna inom den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden och då främst inom områdena demens, nutrition och inkontinens

28. fixartjänsten ska erbjudas alla invånare som har fyllt 67 år

29. personliga ombud måste finnas tillgängliga på Södermalm och antalet måste öka

30. minst en ytterligare dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade ska inrättas

31. kostnaden för SL-kort och Internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet

32. samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning

33. budget- och skuldrådgivning måste finnas på Södermalm samtidigt som antalet rådgivare måste öka för att förebygga behovet av försörjningsstöd

34. konstgräs läggs på planerna vid Skånegläntan och Drakenbergsparken samt Sofia Bollplan

35. de lokala pensionärsrådens och förtroenderådens ställning och inflytande stärks och ett ungdomsråd införs

36. förstärka heminstruktörsorganisationen så att stadsdelen alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för döva och hörselskadade

37. uppdra till förvaltningen att genomföra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och att utifrån inventeringen utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet för att åtgärda eventuella brister

38. personer med svåra funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till arbete eller daglig sysselsättning och eget boende

39. samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas för att hjälpa de ungdomar som slutar särskolan att komma ut i arbetslivet eller i någon form av arbetslivsinriktad sysselsättning ytterligare en dagverksamhet för psykiskt funktionsbegränsade ska inrättas

40. kostnaden för SL-kort, dator och Internetuppkoppling ska inkluderas i försörjningsstödet

41. stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda som så önskar att arbeta heltid samt i upphandlingar ställer krav på att entreprenörerna i så hög utsträckning som möjligt gör detsamma

42. alla gymnasieungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb

att därutöver anföra följande

Jobb istället för bidrag – en socialdemokratisk arbetslinje på Södermalm

- Ska vi öka människors värde eller sänka deras pris?

En budget är mer än bara pengar. Här på Söder fick 348 personer försörjningsstöd på grund av arbetslöshet i oktober 2012. Många av dem var föräldrar. I den socialdemokratiska budgeten satsar vi därför pengar på att, under ett år, anställa 65 personer som får försörjningsstöd därför att de är arbetslösa. Nämnden bestämmer själv var de största behoven och de mest utvecklande arbetsuppgifterna finns.

Inspirationen kommer från Sigtuna där kommunen under ett år har anställt alla som haft försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Såväl den enskilde som kommunen tjänat på detta och projektets slutrapport visar en samhällsvinst på nära 19 miljoner på ett år och över 100 miljoner kr efter 5 år. Men viktigast av allt är att den som har varit arbetslös länge får en chans att visa att han eller hon kan sköta ett jobb och får tillbaka sitt självförtroende för att kunna söka ett vanligt arbete när anställningen upphör.

Tillsammans med en rad andra åtgärder: Sommarjobb till alla gymnasieungdomar, att stadsdelsnämnden ska som arbetsgivare erbjuda samtliga anställda som så önskar heltid, ett moderniserat försörjningsstöd, en nattöppen förskola vid Södersjukhuset tar vi tag i de problem som alliansens politik inte klarar av att lösa.

Vi vill hävda arbetslinjen i praktiken. Genom vårt jobbpaket, genom satsningen på sommarjobb till alla, genom en förskola som är öppen när den behövs, genom en skolbarnomsorg som håller god kvalitet och kan ge hjälp med läxläsning, genom bättre fungerande kommunikationer och genom att avskaffa vårdnadsbidraget ville vi öka möjligheten och attraktiviteten att jobba för sin egen försörjning.

På Södermalm är situationen än så länge mer positiv. Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Förutom satsningar på långtidsarbetslösa unga och andra grupper som har stora problem föreslår vi också storsatsning på sommarjobb/feriejobb för unga. De höjda ambitionerna för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tillsammans med en aktiv samverkan med det privata näringslivet gör att vi kan föreslå en garanti om sommarjobb för alla gymnasieungdomar. All forskning visar att de som inte arbetat under gymnasietiden klarar sig sämre än övriga. En garanti är en investering i framtiden som vi inte har råd att avstå ifrån.

Många av aspiranterna på jobbtorgen saknar fullständig gymnasieutbildning. För denna grupp finns det ett behov av att kunna erbjuda längre utbildningsinsatser än vad som är fallet idag. Därför måste vuxenutbildningen byggas ut. Därutöver bör staden se till att jobbtorgens aspiranter kan erbjudas relevant arbetsmarknadsutbildning, företrädesvis inom bristyrken. Till detta avsätts medel inom Arbetsmarknadsnämnden.

Under året startade staden upp ett projekt kallat ”Södermalms hjärta”. Det handlade om att Medborgarplatsen med omnejd skulle bli en mötesplats i världsklass. Vad vi förstår har projektet tappat fart. Det känns lite symptomatiskt för den allians som styr staden. Antalet frågor där svaret inte nödvändigtvis är sänkt skatt blir bara fler och fler.

Stockholm ska vara en bra stad för stockholmarna. Samma sak gäller förstås Södermalm, Sjöstaden och Gamla stan, de ska vara bra stadsdelar för oss som bor här. Vi tror därför att världsklassperspektivet med fördel kan ersättas med ett perspektiv präglat av insikten om vem som faktiskt är huvudpersonen i vår berättelse.

Vi tror också att den likriktning alliansen förväxlat med utveckling är fel väg att gå. Aktivitetsplanen visar att man vill privatisera i stort sett all resterande kommunal verksamhet (förskolan undantaget) samtidigt som man skriver att ”Egenregianbud kan komma att utarbetas inom områden där konkurrensen kan antas vara mindre omfattande.” Ett tydligt exempel på att alliansen förväxlat form med innehåll. Där huvudmannaskapet blir det viktiga, inte att verksamheten fungerar väl. Vi trodde nog att förra höstens händelser berövat alliansen dess barnatro på marknaden, det har visat sig vara en (naiv) felbedömning. Att de dessutom frångår ett tidigare löfte gör saken än märkligare.

Förskoleverksamhet

Förskolan är en viktig del av det livslånga lärandet. Det handlar om att ge alla barn den bästa starten i livet. Förskolan lägger grunden för att barnen ska klara sig på framtidens arbetsmarknad och att Sverige ska klara den globala konkurrensen. Men den är också viktig för att den utjämnar livschanser. Det råder idag konsensus om de positiva effekter en högkvalitativ förskola har på barns inlärningsförmåga och framtida möjligheter i livet.

Vi har tre mål med förskolan på Södermalm:

För det första måste kvaliteten vara hög. Då måste vi också bygga fler förskolor i takt med att barnen blir fler. Idag trängs alltför många barn ihop i barngrupperna. För själva grunden för allt lärande är att barnen är trygga. Förskolan är ett minisamhälle där kvalitet delvis handlar om att barnen lär sig samarbeta och att ta hand om varandra. Det handlar också om att varje barn blir sett och bekräftat av en vuxen, får vara ute och leka varje dag, besöka museer och göra utflykter.


Med andra ord: hög kvalité går inte ihop med stora barngrupper. I vår vision om framtidens förskola är det just barnens och föräldrarnas behov som styr – inget annat. Idag är få förskolor på Söder anslutna till stadens kö. Förskolorna får själva välja om man vill ansluta sig eller inte och i praktiken får förskolorna också själv välja vilka barn de tar in. Det duger inte. Vi vill ha EN kö där alla stans förskolor ska ingå. Föräldrar och barn ska kunna välja förskola. Men förskolan ska inte kunna välja föräldrar och barn.

Kvalitet handlar också om att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i förskolans demokratiska processer och i dess pedagogiska arbete. Idag känner många föräldrar att de inte får vara med och påverka barnens situation i förskolan och detta måste förändras.

Att stärka personalen i sitt pedagogiska arbete är centralt för en bra förskola. Det är politikens uppgift att skapa de förutsättningar som krävs för personalen ska kunna göra ett bra jobb.

Stora barngrupper ger inte bra förutsättningar. Vi ser mycket allvarligt på att andelen förskollärare har minskat. Vi menar att det i detta läge är oansvarigt att sänka ambitionerna genom att sänka målen om andelen utbildade förskollärare. Vi vill att minst hälften av personalen ska ha förskollärarutbildning. Men vi vill också införa ett mål om andel utbildade barnskötare. Det är viktigt att stadsdelen blir en mer attraktiv arbetsgivare som satsar på personalen så att duktiga medarbetare välja att stanna. När det gäller förskoleverksamheten, specifikt, måste det bli en självklarhet att man som anställd inte tvingas betala för pedagogiska måltider, då dessa är en del av arbetsuppgifterna på en förskola. Det är en fråga vi har drivit i många år.

Personalen måste också få tillräckligt med tid utanför barngrupperna för planering och reflektion kring hur de skapar en bra barngrupp samtidigt som de bäst tar till vara på varje barns förutsättningar.

Under 60- och 70-talen mötte vi ökade krav på tjänster och service genom att bygga ut barnomsorgen. Den är en viktig del i den socialdemokratiska arbetslinjen som handlar om att skapa förutsättningar för att människor ska kunna arbeta. Nu vill vi gå ett steg till. ”Dygnet runt samhället” och den moderna arbetsmarknaden gör att dagis behöver kompletteras med nattis. Vi är snart 850000 invånare i Stockholm. Ändå finns bara ett enda nattis. Botkyrka med en tiondel så många invånare öppnar sitt andra. Vi är glada över att alliansen i Stockholm har ändrat sig i frågan om nattis. Eftersom man fortsätter att hävda att behovet är litet så föreslår vi att förvaltningen aktivt informerar om möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det är viktigt att våra barn och unga tidigt lär sig att vårda vår gemensamma miljö. Vi vill därför uppmuntra fler förskolor på Söder att ansluta sig till Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att arbeta handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Idag är ett fåtal förskolor på Söder certifierade. I samband med detta vill vi ge förskolorna tillgång till en kolonilott att odla på. Vi tror att detta är en av nycklarna till att t långsiktigt minska nedskräpning och öka barns förståelse för vikten av en hållbar utveckling - snarare att höjda böter och fler poliser i parkerna.

Verksamhet för barn och ungdom

Tillgången till gratis och drogfria mötesplatser är viktig för att ungdomar ska kunna utvecklas, möta människor med annan bakgrund än den egna och inte hamna i kriminalitet eller använda droger. Höga avgifter i kulturskola och idrottsverksamhet begränsar de barn- och ungdomar vars föräldrar inte kan betala och utgör ett hinder för dessa barns utveckling.

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i stadsdelen ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, kreativitet och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. För de äldre barnen och ungdomarna vill vi inrätta ytterligare minst 2 fritidsverksamheter, varav en i Hammarby Sjöstad och en på västra Södermalm.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.

Möjligheterna till spontanidrott måste öka. Det kan exempelvis ske i form av skateboardramper och idrottsplaner. Vi föreslår konstgräs på Skånegläntan, i Rosenlundsparken och på Sofia Bollplan.

Det kostar allt mer att ta del av gemenskapen och det är viktigt att alla har råd att ha en aktiv fritid. Föreningsbidragen måste därför vara generösa så att avgifter hålls nere. Det är också viktigt att stadens egna aktiviteter för barn och ungdomar tillhandahålls till låga avgifter. I oktober 2012 levde 143 barn i hushåll som fick försörjningsstöd. Vi föreslår en öronmärkt peng till barns fritid i försörjningsstödet för de barn vars föräldrar har långvarigt försörjningsstöd. I Botkyrka får exempelvis varje barn 1000 kronor per termin till fritidsaktiviteter mot uppvisande av kvitto.

Ungdomar på Södermalm ska ha inflytande över sin vardag. Därför vill vi att ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden inrättas för och med ungdomar. Detta ungdomsråd ska få möjlighet att påverka alla de beslut som fattas av nämnden och rör Södermalms unga.

Kultur- och föreningsverksamhet

Stadens rika kulturliv ska vara tillgängligt för alla och kunna både upplevas och skapas i medborgarens egen närhet. Det handlar om allas rätt till att ta del av kulturen och odla sin egen kreativitet och bidra till att utveckla den egna stadsdelens själ, identitet och berättelse.

Mer än någonsin behöver Stockholm en satsning på ungas fritid och kultur. Det handlar om att utjämna klyftorna mellan olika grupper vad gäller deras möjligheter till att ta del av kultur, att skapa kreativa rum och ge möjligheter för ungas eget kulturella skapande. Lokala träffpunkter för äldre unga ska finnas i varje stadsdel. Budgetmässigt redovisas insatsen under avsnittet Barn och unga.

På samma sätt föreslår vi att äldre personer ges förutsättningar för möten, sociala och kulturella aktiviteter genom etablerandet av träffpunkter för äldre. Sådana träffpunkter bör utvecklas tillsammans med pensionärsorganisationerna.

Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska kunna stödja arbetet med träffpunkter för äldre. De kan också bidra till verksamhet i föreningar som driver för staden viktig verksamhet inom det sociala, kulturella eller folkbildande området.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska garantera trygghet i vardagen. Genom en hög kvalitet på tjänsterna kan den äldre så långt möjligt upprätthålla sitt sätt att leva även när fysiken sätter begränsningar. Äldreomsorgen ska präglas av ett arbetssätt som kännetecknas av respekt för individen.

Äldreomsorgen i Stockholm har de senaste åren kantats av vanvårdsskandaler och kännetecknats av bristande kvalitet. Södermalm har inte heller förskonats av detta. Många äldre och anhöriga känner oro inför framtiden och hur äldreomsorgen sköts. När verksamheterna brister i sitt uppdrag är det de gamla som får betala priset. Organisationerna kring äldreomsorgen behöver ses över och utvecklas. Goda exempel måste ges större utrymme. Samtidigt måste det bli enklare att säga upp avtalet med de företag som har brustit i sitt uppdrag. Ansvaret och styrningen av verksamheten är en politisk fråga. Den borgerliga majoriteten på Södermalm har inte lyckats att skapa en äldreomsorg som sätter den enskildes behov först. Alltför ofta har valmöjligheten handlat om de utförande företagens valmöjligheter, alltför sällan om de äldres valmöjligheter.

En fungerande och rättsäker biståndshandläggning är en förutsättning för god och kvalitativ äldreomsorg. Därför behöver vi se över organisationen för biståndsbedömning. Det måste vara möjligt att särskilja biståndsbedömarnas uppdrag som myndighetsutövare och budgetansvariga. Valfrihet i boendeformerna ska garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag.

Personalen är grundstommen inom äldreomsorgen. Det är i mötet mellan den äldre och personalen som vården skapas. Därför vill vi satsa på den nuvarande personalen genom att arbeta aktivt med arbetsmiljö, rätten till heltid och schemaläggningar inom staden som gör att överlappningar av arbetsskift är möjliga.

De senaste årens utveckling med otillräckliga uppräkningar av anslag till äldreomsorgen, har inneburit en alltmer pressad arbetssituation med mindre tid för de äldre. Inom hemtjänsten på Södermalm har i snitt 8 timmar per månad försvunnit i tid för oförändrade åtgärder. Det är viktigt att skifta spår. En omsorg som ger individuellt stöd kräver också resurser. Därför förstärker vi resurserna i hemtjänsten. Det ger möjlighet att i vardagen öka närvaron och möta de äldres behov.

Vi måste initiera ett långsiktigt arbete för att öka de äldres möjligheter att påverka sin vardag. En modell ska arbetas fram där möjligheterna att välja inom ramen för den kommunala äldreomsorgen utökas. Det handlar då inte primärt om utförare utan om val av insatser och stöd. T ex om rätten till utevistelse samt sociala och kulturella aktiviteter.

Ett tryggt och attraktivt boende är en hörnsten för livskvaliteten oavsett om man är ung eller gammal. Stadsdelen ska därför kunna erbjuda både en bra hemtjänst och ett varierat utbud av bostäder anpassade efter olika omsorgsbehov och önskemål.

Befintliga servicehus som är välfungerande och efterfrågas av de äldre ska bevaras och utvecklas och inte omvandlas till trygghetsboende.

Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska kunna stödja arbetet inom äldreomsorgen, främst genom att bidra med arbete som leder till att verksamheten kan erbjuda aktiviteter eller vardagligt välbefinnande (som utevistelse, ledsagning mm) som ger mervärde för de äldre och som annars inte hade kommit till stånd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

År 2010 hade Stockholm stad som mål att bli världens mest tillgängliga stad. Det krävs inte alltför mycket observation i vardagen för att se att staden inte uppnådde målet.

Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till rik fritid. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska öka genom handikappanpassningar av utemiljön och den offentliga miljön. Samlingslokaler ska vara utformade med tanke på personer med funktionsnedsättning. Det ska inte minst gälla lokalerna på Göta Ark.

Stadsdelsnämnden bör göra en inventering av sin verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshinder. Denna kartläggning bör ske i samarbete med HSO. Utifrån inventeringen bör sedan en handlingsplan för tillgänglighet och delaktighet utarbetas.

En avgörande fråga för ett värdigt liv är att bygga bort bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättning och därmed öka valfriheten. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran.

Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska kunna stödja arbetet med tillgänglighet och ledsagning. Likaså ska personerna kunna bidra i organisationsdriven social, kulturell eller arbetsmarknadsinriktad verksamhet.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Socialsekreterare i Stockholm vill och kan göra mer men får inte rätt förutsättningar. Resurserna motsvarar inte målen och kraven vi har på socialtjänsten. Det är viktigt att när nya arbetsuppgifter läggs på stadsdelens socialtjänst ska det också tillföras ekonomiska resurser för detta.

Socialtjänstlagen ska styra arbetet och budgeten måste möjliggöra detta. Resurser ska motsvara den nivå att rättsäkerheten för medborgarna kan garanteras. Tillgängligheten till en handläggare ska vara stor och handläggningstiderna ska vara korta. Detta gäller inte minst inom socialpsykiatrin. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas möjlighet till praktikplats, arbete och träffpunkter.

Det måste finnas öppna, icke biståndsbedömda verksamheter som är tillgängliga varje dag.

Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska kunna stödja arbetet med tillgänglighet och ledsagning. Likaså ska personerna kunna bidra i organisationsdriven social, kulturell eller arbetsmarknadsinriktad verksamhet.

Budget- och skuldrådgivning

Att hamna i skuldfällan är en katastrof för människor. För den som har hamnat i kronofogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. Efter att budget- och skuldrådgivningen decentraliserats är det färre medborgare som känner till att den finns.

Stadsmiljöverksamhet

Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum. Eller borde vara. För just nu ligger fokus i stadsmiljöfrågor på olika projekt av ”världsklass”, samt diverse polisiära insatser. Det sistnämnda är bättre, det är inte okej att skräpa ner. Det räcker dock inte. Det bästa sättet att få människor att låta bli att skräpa ner är att de känner att det är deras gator, torg och parker. Att Södermalm är vårt gemensamma vardagsrum.

Vi vill att Stockholm ska vara en stad där det är det är tryggt och enkelt att röra sig. Vi vill att Stockholm ska vara en stad där en hållbar livsstil är en reell möjlighet för alla stockholmare, där parker och torg är rena och trivsamma för alla stockholmare och i hela staden.

Stockholms stadsmiljö ska vara en stadsmiljö som främjar människors möten, genom att vår stads offentliga rum ska vara vackra, rena, trygga och kreativa miljöer där människor vill vistas. Stadsdelsnämnderna ska under året ta fram en offensiv strategi för det offentliga rummet, med fokus på parker i stadsdelsnämndernas områden och på stadens ”tomma torg”.

Stockholms parker och offentliga rum ska uppmuntra en hållbar livsstil. Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att göra Stockholm till en ren och vacker stad. Genom att satsa mindre pengar på reklamkampanjer och mer på att se till att det finns soptunnor, askkoppar och pantbehållare i de områden där många människor rör sig blir det enklare för stockholmarna att bidra till att Stockholm blir en vackrare och renare stad.

Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska kunna stödja stadsdelsnämndernas arbete med att göra Stockholm till en attraktiv, ren och vacker stad. De ska också bidra till att centra, torg och parker blir mer levande miljöer genom att ge förutsättningar för aktiviteter i det offentliga rummet. Enklare upprustningsarbete som annars inte skulle ha genomförts ska också kunna vara en del av arbetsuppgifterna.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom till överskuldsatthet.

En allt större del av försörjningsstödet härrör till arbetslösheten och att staten fört över kostnader till kommunerna. Lågkonjunktur kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har också lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I princip bör inte försörjningsstödet vara en a-kassa. Idag är närmare varannan mottagare av försörjningsstöd arbetslös. Vi föreslår en kraftig insats genom att ge fler av de som idag behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad anställning. Det kommer innebära ett minskat behov av försörjningsstöd både på kort sikt (under anställningen) och på längre sikt genom att den arbetslöse antingen kan komma in på arbetsmarknaden eller i statliga trygghetssystem.

Vidare måste försörjningsstödet moderniseras på så sätt att det skapar förutsättningar för vägar ur försörjningsstöd och till egen försörjning. Att som idag inte inkludera SL-kort och Internetuppkoppling i bidragsnormen för dem som har ekonomiskt bistånd begränsar möjligheter för jobbsökande, riskerar att isolera människor från samhället i övrigt när möjligheten att resa i Stockholm tas bort.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013,

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2013 som grund,

att därutöver anföra följande,

Verksamhetsplanen är ganska översiktlig och lättillgänglig, men egentligen inte särskilt begriplig. Att målen ofta sätts på den nivå som man lyckats genomföra i år, och inte sällan relativt lågt, innebär en låg ambitionsnivå. Det handlar ofta mer om att beskriva verksamheten än att vilja förbättra den genom att sätta tydliga mål och att fokusera. När procenttal sätts för indikatorerna bör läsare också kunna få reda på hur indikatorerna mäts, om inte annat i en bilaga.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013 saknar tillräckliga medel för att kunna erbjuda stockholmarna en fullgod samhällsservice. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 458,3 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Av det är 220,4 Mkr resurser som förs över från Arbetsmarknadsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Miljöpartiets förslag till budget skulle innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Miljöpartiets indikatorer styr också stadens verksamheter i en grönare riktning.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningen. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Maten är där också en viktig fråga. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Innan man beslutar sig för en upphandling ska man dock alltid ha anledning att tro att det kommer bli bättre och gagna verksamheten. Annars ska man låta bli.

Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna. Det är viktigt att tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på förskolan. Det är generellt viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Barnens fritid är lika viktig som skolan. Fritidsgårdarnas öppettider ska utökas, och resurser satsas för att de även ska ha öppet sommartid. Även skollokaler ska kunna användas mer effektivt under helger och lov till exempelvis replokaler eller kaféer. Bättre spridning av information om mötesplatser där HBT-ungdomar kan vara sig själva och möta andra i liknande livssituationer. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt tillgänglig för funktionsnedsatta.

Att engagera sig i att ungdomarna på Södermalm får goda förutsättningar att växa upp i en tryggare miljö är viktiga åtgärder för stadsdelens långsiktiga välmående. Det är beklagligt att man i det nuvarande underlaget inte väljer att satsa mer på ungdomarna. Vi vill se fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst- och kultur!

Det är bra att stödet till parkerna verkar stärkas i och med budgetförslaget. Det är viktigt att den långsiktiga skötseln kan prioriteras ordentligt. Att många vill vara i Södermalms parker är positivt men det ställer också krav på stadsdelsnämnden att ha en tydlig och långsiktig planering. En planering som tar krafttag för att hantera ett ökat slitage och som ställer krav på mer genomgående underhållsarbete av parkerna. I den nuvarande planeringen så ser vi att mer resurser tillskjuts stadsmiljö samtidigt som ambitionen för detsamma sänks. Vi har efterfrågat en mer utförlig redovisning över de ökade anslagen för att få klarhet i hur de ska användas, detta har dock ännu inte tagits fram så vi kan i det här skedet bara poängtera vikten av långsiktig skötsel i kombination med basal renhållning.

Omsorgen av äldre och för personer med svåra funktionsnedsättningar behöver bli bättre och i större utsträckning utgå från den enskilde och de behov den har. Det är det som är viktigt för den enskilde som hon/han vill kunna välja, inte bland olika företag eller utformning av tjänster som man inte kan påverka. Vi anser också att uppföljningssystemen måste bli betydligt bättre och även omfatta de berördas åsikter. Det fanns tidigare i verksamheten ett mål angående antal genomförandeplaner. Det tycker vi är ett viktigt mål som även fortsatt bör finnas.

Vi noterar att nettobudgeten 2013 för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar endast är 1,4 mnkr högre än prognosen för 2012 vilket anges inte täcka pris- och löneökningar. Budgeten förutsätter fortsatta effektiviseringar, vilket är djupt olyckligt då detta riskerar att gå ut över individer.

Ett eftersatt område är bostäder till de människor med funktionsnedsättning som behöver särskilda boendeformer. Vi välkomnar att mål formulerats för nytillkomna omsorgslägenheter, men även att man för stadsdelen infört mål om den generella möjligheten att kunna påverka insatsen och bra bemötande.

Vi anser att verksamheten för personliga ombud behöver tas tillbaka och utökas. Arbetet ska drivas lokalt på Södermalm. Att som i dagsläget enbart utgå från Östermalm gör ombuden otillgängliga för de som behöver dem som bäst.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. På Södermalm ser vi tecken på att medarbetarna inom sociala avdelningen är överbelastade. Att en betydande andel har besvär i axlar, nacke, rygg och sömnproblem är sådana signaler, liksom sjukskrivningar. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra deras arbetssituation.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Vi är också kritiska till de svårigheter som ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter har inneburit för människor i behov av försörjningsstöd. De kan bli tvungna att sälja sin lägenhet trots att det innebär stora svårigheter såväl praktiskt som psykiskt och socialt för människor med särskilda behov av stabil livssituation.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013.

Att stadsdelsförvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Att stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär att man fattar beslut om en gemensam förskolekö med skyldighet för de privata utförare som uppbär bidrag från kommunen att ställa sina platser till förfogande

Att stadsdelsnämnden låter genomföra en översyn av vårdstandarden inom äldreomsorgen med ovillkorliga krav på god dokumentation, bra medicinsk standard med regelbundna läkemedelsgenomgångar och effektiva förebyggande insatser för att motverka fallolyckor.

Att stadsdelsnämnden ändrar riktlinjerna för försörjningsstöd i syfte att förbättra möjligheterna till ett självständigt liv, det innebär bland annat en utvidgad rätt att bo kvar i sin bostad, rätt till SL-kort, rätt till ersättning för avgift till hyresgästföreningen och till fackliga avgifter samt rätt att få ersättning för kostnaderna för svenskt medborgarskap.

Att de barn- och ungdomar som kommer i kontakt med nämnden i fortsättningen utreds på grundval av en social helhetssyn med sikte på att undvika överdriven neuropsykiatrisk diagnostik och övermedicinering

Att alla personer på Södermalm med psykisk funktionsnedsättning garanteras rätt till personliga ombud

Att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige vidtar skyndsamma och extraordinära åtgärder för att garantera rätten för personer med funktionsnedsättning att få särskilt anpassade bostäder

Att stadsdelsnämnden uttalar att tillgången på allmännyttiga hyreslägenheter på Södermalm måste förbättras i syfte att främja en mer allsidig befolkningssammansättning och ge möjligheter för alla grupper att bo på Södermalm

Plats att leva – Rätt att bo

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Som dess invånare skall staden också överleva. Därför krävs en politik för minskad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetsplaner, avknoppning och utmaning som leder till att välfärdens kvalitet urholkas avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämnderna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader istället för att ägna sig åt utveckling av egen verksamhet. Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och utbildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Idrotten och kulturen berikas genom att vi investerar i en simhall i Skarpnäck, landskapspark på Årstafältet, utökad skatepark i Högdalen, kulturcentra och scen på Järvafältet, multifunktionsanläggningar samt rustar upp bibliotek och samlingslokaler. Sänkta avgifter och gratis instrumenthyra i kulturskolan, sänkta kolloavgifter, kostnadsfria bad för barn och unga och SL-kort för alla gymnasieelever även på fritiden ger fler möjligheter till aktiv fritid. Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

Södermalms stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Södermalms stadsdelsnämnd 49 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. Andelen ekologisk mat ökar till 40 %. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.

Förskoleverksamhet

Vänsterpartiet satsar 13,5 mnkr mer på Södermalms förskolor jämfört med kommunfullmäktige

§ Ytterligare höjd schablon med 2 %, totalt 5 %, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek

§ Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

§ Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

§ Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

§ Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

§ Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola startas där det behövs. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läroplanen.

Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Där inskrivningen är låg ska intresset för förskolan uppmuntras. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. I en del områden behöver förskolan vara öppen hela sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,3 mnkr mer på Södermalms verksamhet för barn och ungdom jämfört med kommunfullmäktige

§ Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdomsmottagning

§ Sänkta kolloavgifter med 10 %

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

§ Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider

§ Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda mötesplatser

§ Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar och tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritidsgårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behöver återuppbyggas i Vantör och Skarpnäck och även finnas i Älvsjö. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 2,4 mnkr mer på Södermalms kultur- och föreningsverksamhet jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i vissa förorter

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

§ Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

§ Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

§ Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en målmedveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer. Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med företrädare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 16 mnkr mer på Södermalms äldreomsorg jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd peng med ytterligare 2 %, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten

§ Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.

§ Utökning av fixartjänsten - från 67 år och för att bland annat få hjälp med sopsortering

§ Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

§ Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimine Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

§ Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende

§ Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Anhörigråd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan.

Medarbetarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3,9 mnkr mer inom Södermalms stöd och service till personer med funktionsnedsättningar jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon ytterligare 1 % vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§ Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvalitet

§ Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut

§ Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda levnadsvillkor. Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hyran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 4,8 mnkr mer på Södermalm jämfört med kommunfullmäktige, varav 2,0 mnkr för barn och unga, 2,0 mnkr för vuxna samt 0,8 mnkr till socialpsykiatri

§ Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer

§ Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och familjebehandlare.

§ Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling

§ Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

§ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

§ Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldutsatta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familjebehandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Utan sociala skyddsfaktorer kan det gå illa, särskilt om det inte går bra i skolan. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Saklig information om cannabis, alkohol och andra droger ska ges till föräldrar och ungdomar.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för missbruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och meningsfull sysselsättning finns.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.


Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer på Södermalms stadsmiljö jämfört med kommunfullmäktige samt 1,6 mnkr i parkinvesteringar

§ Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati

§ Bättre skötsel av grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

§ Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker

§ Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lekparker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhållningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess. Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighetsnära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkommer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena, socioekonomiska aspekter, antalet strandbad i områdena, Nackareservatet osv.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

§ Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga

§ Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som lever i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 2,7 mnkr mer på ekonomiskt bistånd än kommunfullmäktige

§ Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer

§ Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning

§ Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna ska ingå i normen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

§ Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpoliti som ger rätt till skålig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa Internet i normen för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tandvård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barnfamiljer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmännyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 4,1 mnkr mer på arbetsmarknadsåtgärder på Södermalm än kommunfullmäktige

§ Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder

§ Starta sociala kooperativ i minst fem stadsdelsnämnder

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

§ Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Målet är minst fem kooperativ. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna kooperativen i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

§19 Uppföljning av Söders korttidshem, Hamarbyhamnens service- och gruppbostäder, Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Söders korttidshem, Hammarbyhamnens service- och gruppbostäder som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB och Södermalms service- och gruppbostäder och Teckentullens dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Prima LSS AB. Uppföljningarna visar att dokumentation, både genomförandeplaner och journalanteckningar är ett fortsatt förbättringsområde för några verksamheter. Uppföljning med anledning av de brister som framkommit kommer att ske under våren 2013.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Dnr 99-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Vi godkänner förvaltningens rapport men vill samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att begära att Söders korttidshem snarast återkommer med en plan för hur de tänkt åtgärda bristerna när det gäller genomförandeplanerna. Vi vill också att de förklarar hur dessa brister har uppstått.

Nämndens ordförande har kallat stadsmiljöundersökningen där 200 Söderbor svarat på hur nöjda de är med parkernas skötsel för trams, han konstaterar vidare att ”det här är ett ganska dåligt sätt att mäta på[1]” Brukarundersökningarna inom området funktionshinder är knappast trams. Däremot utgår vi ifrån att ordföranden delar vår syn att vi allvarligt måste ställa oss frågan vad det är vi mäter när vi på område efter område når 100 % i nöjdhet.

§20 Uppföljning av Aktiv Söders dagverksamheter, Sjöstadsgårdens, Sofiagårdens och Vindragarens vård- och omsrogsboende samt Tellus fritidscenter och Tant seniorlokus

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av ActivSöders dagverksamhet, Sjöstadsgårdens, Sofiagårdens och Vindragarens vård- och omsorgsboende samt Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus. Uppföljningarna görs årsvis.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 november 2012. Dnr 100-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB avseende driften av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder och med Söders korttidshem

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med

Frösunda LSS AB, org.nr. 556509-2482, att gälla från och med 2013-10-01 till och med 2015-09-30.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning.

Ärendet

Frösunda LSS AB driver sedan 2009-10-01 Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder och Söders korttidshem på entreprenad åt Södermalms stadsdelsnämnd. Avtalstiden löper till och med 2013-09-30 med möjlighet till två års förlängning. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012. Dnr 1367-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Förskolans plats- och lokalplanering 2013-2015

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering för förskolan för åren 2013-2015.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny förskola iKanalvägsparken år 2013.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i Kanalvägsparken. (genomförandeärende).

4. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny förskola i kvarteret Grimman år 2015.

5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i kvarteret Grimman (genomförandeärende).

6. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med Fabege AP för en lokal till öppen förskola på Lumaparksvägen 7, i Södra Hammarbyhamnen.

7. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera ny förskola vid Stigbergsgatan (inriktningsärende).

8. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av hur flera kommunala förskolor ska kunna få egna tillagningskök.

Ärendet

I Stockholm stad ska barnen erbjudas förskola med mycket hög kvalitet och plats­garantin ska uppfyllas. För att även fortsättningsvis klara platsgarantin och samtidigt utveckla kvalitén i verksamheten krävs en god framförhållning. Målet är att kunna erbjuda varierande och attraktiv förskoleverksamhet till barn i hela stadsdelsområdet utifrån efterfrågan och därmed öka föräldrars valmöjligheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2012. Dnr 1404-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Svar på medborgarförslag om toa i Bergsgruvan

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att ordna med en toalett i Bergsgruvan. I medborgarförslaget anges att bollplanen i Bergsgruvan har blivit mycket populär sedan den utrustats med konstgräs. Då många besöker bollplanen finns det enligt förslagsställaren behov av en toalett i området.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012. Dnr 383-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Vi delar förvaltningens och förslagsställarens uppfattning att behovet av en allmän toalett i lekparken Bergsgruvan är stort. I stort mycket klokt resonerat. Vi menar dock att, om målet är ett Södermalm i världsklass, borde även Fatbursparken ha en stadstoalett.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att återremittera ärendet för att hitta en lösning som inte innebär att tillgången på toalett försämras på andra platser,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet har tidigare i egen skrivelse framfört behovet av fler toaletter i våra parker och på andra platser i stadsdelen. Förvaltningens svar på medborgarförslaget om en toalett i anslutning till fotbollsplanen vid Bergsgruvan är att flytta dit den toalett som i dag finns i Fatbursparken men även att öppna den toalett som finns i fastighetskontorets byggnad. Fastigheten hyrs i dag av scouterna och det skulle eventuellt vara möjligt att göra deras toalett öppen för allmänheten mån-torsdag 18.00-20.00.

Miljöpartiet ser inte detta som en optimal lösning utan anser att toaletten i Fatbursparken behövs och att man i stället utreder på vilket sätt toaletten i fastighetskontorets byggnad kan göras tillgänglig med samma öppettider som övriga toaletter. Åtgärden skulle vara ett steg i rätt riktning mot att få trevligare parker.

§24 Svar på medborgarförslag om områden för hundar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att inrätta ett hundrastområde på Fåfängan

3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anlägga en agilitybana där det är mest lämpligt

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om fler områden för hundar inom stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 9 februari 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. I medborgarförslaget beskrivs att det inom stadsdelsområdet finns flera områden som idag kan nyttjas till glädje för hundar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 november 2012. Dnr 32-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar för små hundar

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Södermalms stadsdelsnämnd hemställer hos Stadsbyggnads-nämnden att namnge parken mellan Renstiernas gata, Gotlandsgatan och gränden mot Nytorget.

därutöver anförde nämnden följande:

Medborgarförslagen syftar till att skapa fler platser för stadsdelens hundar och att göra den aktuella parken mer attraktiv och tillgänglig för stadens invånare. Vi vill också se fler platser för stadsdelens hundar och göra Södermalms stadsdelsområdes parkmiljöer ännu bättre.

Vi tycker att det är bra att förvaltningen tänker brett och kommer fram till en lösning som kombinerar och uppfyller förslagen i de två medborgarförslagen.

Idag saknar parken ett namn. I ärende 25 har den namnet ”den lilla parken mellan Renstiernas gata, Gotlandsgatan och gränden mot Nytorget”. Vi anser att det vore praktiskt om parken fick ett namn. I Stockholms stad är det Stadsbyggnadsnämnden som är ansvarig nämnd för namnfrågor gällande stadens parker.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om hundrastgård för små hundar. I medborgarförslaget berörs problemet med rastning av små hundar tillsammans med större hundar. Förslagsställaren har negativa erfarenheter av att rasta sin hund av mindre storlek i hundrastgården i Vitabergsparken, och anger att många småhundsägare har liknande erfarenheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2012. Dnr 222-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom M, FP och C:s förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Medborgarförslag är något som Miljöpartiet är positiva till, vill uppmuntra, stödja och se mer av. Detta förslag har säkert tillkommit med en vilja till förändring av den ibland ovänliga tonen mellan hundägare (och hundar!).

Men är det verkligen säkert att ”klimatet” blir så mycket bättre med en hundrastgård för små hundar? Vilka är små hundar och vilka stora? Vem ska avgöra? Måttstock? Miljöpartiet ser framför sig en evig diskussion mellan hundägare om vad som är en liten eller stor hund och risk för en irritation som är mycket större än den vi idag har mellan våra hundägare.

§26 Svar på medborgarförslag om skatebordåkning i Hammarby sjöstad

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en skateboardanläggning i Hammarby sjöstad. Den övergripande idén bakom medborgarförslaget är att området nedanför Hammarbybacken ska utvecklas till ett aktivitetscentrum för ungdomar i Hammarby sjöstad, Södermalm och övriga Stockholm året runt.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012. Dnr 1486-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Svar på medborgarförslag om upprustning av parken mellan Renstiernas gata och Gotlandsgatan

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om upprustning av parken mellan Renstiernas gata och Gotlandsgatan. I medborgarförslaget beskrivs att parken är sliten och framförs att något borde göras åt detta. Förslagsställaren ger förslag på åtgärder som handlar om att rusta upp parken till en fin oas att sitta i, eller att göra en liten lekpark för att avlasta Nytorgsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2012. Dnr 647-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012. Dnr 979-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Inkommet medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012. Dnr 1324-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2013

Beslut

1. Till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2013 utse följande nominerade represen­tanter:

Ledamöter Ersättare

Wolfgang Hed, PRO Anita Sjöstrand PRO

Gun Gustafsson PRO Barbro Carlsson PRO

Per Hansson, PRO Ethel Vestlund PRO

Lena Haraldsson, SPF Elizabeth Ehrby, SPF

Lilian Eriksson, SPF Suzanne Frigren, SPF

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2013.

Ärendet

PRO, SPF, SPRF och RPG har inkommit med nomineringar. Rådet ska bestå av fem le­damöter och fem ersättare. Mandaten ska fördelas proportionellt i förhållande till organi­sationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Stadsdelsförvalt­ningen föreslår att de fem platserna som ledamöter fördelas så att PRO erhåller tre (3) platser och SPF två (2) platser. De fem ersättarplatserna fördelas så att PRO erhåller tre (3) platser och SPF två (2) platser.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 november 2012. Dnr 1385-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Inriktning på ett tryggt och trevligt nyårsfirande vid Slussen 2012/2013

Beslut

Nämnden godkänner nyårsfirande 2012/2013 vid Slussen och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra nyårsfirandet till en maximal kostnad om 1,0 mnkr

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna inriktning på nyårsfirande 2012/2013 vid Slussen och att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra nyårsfirandet. Finansiering får ske inom ramen för nämndens budget 2012 och maximalt uppgå till 1,0 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 december 2012. Dnr 1432-2012-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av tf förvaltningschef under jul- och nyårshelgen 2012

Ärendet

Under förvaltningschef Anders Carstorps ledighet tjänstgör nedanstående avdelningschef som tf förvaltningschef angivna datum. Anders Carstorp vidaredelegerar åt tf förvaltningschefen att fatta beslut enligt delegation i sådana ärendes som förvaltningschefen fått nämndens bemyndigande att avgöra (6 kap. 37 § kommunallagen).

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg vilket innebär att tjänsteman som av förvaltningschefen fått rätt att fatta vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare till underordnad. Förvaltningschefen ska hålla nämnden informerad om vilka som får beslutsrätt vidaredelegerad till sig.

DAG

DATUM

(TF) FÖRVALTNINGSCHEF

MOBIL

Torsdag – Fredag

27/12 - 28/12

Marianne Nateus

076 12 13 147

Onsdag – Fredag

2/1 – 4/1

Marianne Nateus

076 12 13 147

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett anmälningsärende från 6 december 2012. Dnr 1454-2012-1.6.

§33 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS-korttidstillsyn till skolungdom över 12 år

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-686/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ” Utökad valfrihet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn till skolungdom över 12 år” till samtliga stadsdelsnämnder. Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem införs för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Ärendet innehåller också ett förslag på tillhörande ersättningssystem.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 november 2012. Dnr 1265-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anders Göransson m.fl. (S), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden som yttrande över remissen anför följande:

Det förslag som kommunstyrelsen lägger innebär inte någon ökad valfrihet för dem som verksamheten berör. Tvärtom innebär förslaget att verksamheten måste schabloniseras och byråkratiseras. Möjligheterna till en individuell och flexibel anpassning till den enskildes behovbeskärs. Den ökade valfriheten gäller endast vårdbolag som också får ökade vinstmöjligheter.

Förslaget bör därför avvisas.

§34 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1460/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen har fått ”Förslag till skolplan för Stockholms stad” på remiss. I planen beskrivs skolans huvuduppgift om kunskap och lärande, lärarnas viktiga roll, elevernas motivation, övergången mellan förskola och förskoleklass, språk- och matematikutveckling, kreativitet och skapande samt normer och värden och ansvar kring detta.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 november 2012. Dnr 1207-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anders Göransson m.fl. (S), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lämnar remissen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden som yttrande över remissen anför följande:

Stadsdelsnämnden instämmer i Edith Ringmars reservation i Utbildningsnämnden och anför därutöver följande.

Alliansens dogmatiska privatisering av skolan med bristfälliga krav på och kontroller av utförarna har åstadkommit stor skada. Segregationen av skolan har fördjupats och många elever går inte ut från grundskolan med godkända betyg. En tiondel uppnår inte behörighet att söka till gymnasieskolan.

Segregationen inom skolan har ökat sedan början av 1990-talet och man har fått ökade sociala klyftor och en ökad spridning mellan olika grupper av elever. Under samma tidsperiod har det skett en avsevärd försämring av elevernas psykiska hälsa, vilket till stor del har samband med en sämre skolmiljö och sämre möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Privatiseringen har också inneburit att de mål som funnits för anpassning till elever med funktionsnedsättning har fått eftersättas. Många privata skolor har undermåliga skolgårdar och dåliga lokaler för gymnastik och fysisk aktivitet.

En skolplan värd namnet måste angripa dessa brister och visa vägen mot en demokratisk skola som ger alla elever en god undervisning och där elevernas hälsa och välbefinnande är ett centralt mål.

§35 Nytt IT-pogram för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen, finansroteln, fått förslag till nytt it-program för Stockholms stad. Remissen omfattar ”It-program – ett program för digital förnyelse” och ”Det ska vara enkelt att vara stockholmare – förslag till organisation för e-tjänstutveckling. De båda dokumenten bildar tillsammans förslag till ett nytt it-program för Stockholms stad.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 november 2012. Dnr 1162-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att lämna nedanstående text som svar på remissen

Lucka #4: En julsaga

En gång blev jag utelåst – eller borde jag kanske säga inlåst? - på en innergård på Wollmar Yxkullsgatan. Det var i november och jag var på väg hem till en vän som bodde där, men innan jag gick upp till honom skulle jag ställa min cykel nere på gården. Först sedan jag låst fast cykeln i ett staket upptäckte jag att det inte räckte med portkoden, utan att man behövde en nyckel för att ta sig in i trapphuset igen. Det var inte särskilt kallt, men nere på gården var det mörkt. När jag tittade upp mot fasaderna såg jag att de ramade in en del av himlen i en perfekt kvadrat, och i lägenheterna var nästan alla lampor var tända - jag kände mig ungefär som en krabba måste känna, när den någon gång på sin promenad över havsbottnen tittar uppåt, och anar månen och stjärnorna genom tätt packade massor av vatten. Också hos min vän var det tänt, men jag såg honom inte i fönstret och hade inte heller några pengar kvar på kontantkortet, så jag tog upp min telefon för att se om det fanns något trådlöst nätverk jag kunde logga in på för att skicka ett mail.

Jag behövde bara öppna webbläsaren för att nätverken skulle störta in i telefonen som en flugsvärm, och då tänkte jag för första gången på hur många nätverk som hela tiden strömmar över, runtomkring och genom oss hela tiden utan att vi lägger märke till det. Saken var bara att vart och ett av dem hörde till en viss lägenhet, och precis som dörren till trapphuset var skyddat av en nyckel. Hur mycket, tänkte jag, måste inte telefonbolagen tjäna på att var och en av oss bor ensam och har ett eget, skyddat nätverk i stället för att dela på ett enda gemensamt? Och kanske är det där den här texten landar i någonting som skulle kunna vara framtidens Södermalm, för om det finns någonting jag skulle önska av den stad vi fortfarande bygger tillsammans här, så är det att vi löser fler av våra problem tillsammans, och lär oss att utnyttja våra resurser gemensamt.


Om ett gemensamt trådlöst nätverk kunde vara öppet för alla, och om alla de vackra innergårdar som finns över hela Södermalm men bara är tillgängliga för dem som råkar bo just där också kunde vara öppna för alla, skulle vi kanske ha en stad som både sparade resurser och öppnade ytor och möjligheter som tidigare varit stängda. För precis som Ragnar Thoursie skrev, och Palme gärna citerade:

”En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt.
Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet”

Måns Wadensjö, författare och södersosse

§36 Anmälningsärende, uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har av Äldreförvaltningen fått i uppdrag att utföra avtalsuppföljningar av utförare av kundval för hemtjänst .

Uppföljningen sker utifrån Äldreförvaltningens mall ”Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad”. Uppföljningen sker löpande under året och anmäls till nämnden två gånger per år, juni- och decembernämnden.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 19 november 2012. Dnr 1339-2012-1.1.

§37 Information om förlängning av avtal med Omsorgshusets nattpatrull

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade i mars 2010 att, tillsammans med Stadsdelsnämnderna Enskede- Årsta- Vantör och Skarpnäck gemensamt upphandla nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende. Samtidigt delegerade stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att genomföra upphandlingen och under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag, hantera eventuell överprövning samt anta och teckna avtal med leverantör.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 26 november 2012. Dnr 1397-2012-2.2.1.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det oroar Miljöpartiet att förlängning av avtalet med Omsorgshusets nattpatrull sker utan att en utvärdering av verksamheten presenterats stadsdelsnämnden.

Lika oroande är skrivningen i ärendet 2010-03-25 ”Gemensam upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende . . .” . Vi citerar ”… det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas”. Miljöpartiet hade önskat att helt andra kriterier hade varit utslagsgivande och förhoppningsvis kommer att bli i en nära framtid.

§38 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 7 november till den 23 november 2012.

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 27 november och den 11 november 2012.

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 11 från den 3 december 2012.

§41 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 10 från den 4 december 2012.

§42 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§43 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2012-11-13

Utsikten 2012-10-22

§44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen

Avtal om avgångsersättning

Dnr 1438-2012-2.3.4.

§45 Information från förvaltningen

Mariahemmet

Förvaltningen redogjorde för omständigheterna kring den anmälan om missförhållanden som gjorts av vikarier som arbetade på Mariahemmet under sommaren.

Förskolekön

Tidigare år har det varit många barn som enligt förskolegarantin väntat på förskoleplats i januari. I dag väntar endast 32 barn på att få erbjudande om förskoleplats.

Ersta vändpunkt

Ersta vändpunkt vänder sig till personer som lever med eller vuxit upp med missbruk. För andra året i rad delar de ut pris till en person som de anser gör särskilda insatser i arbetet med barn och unga. Årets pristagare är Anna Olsson, fältassistent på Södermalm.

Anna får priset för att hon i sitt yrke som fältassistent visat engagemang och handlingskraft att hjälpa barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk. Hon har tagit många initiativ ute på fältet och ungdomarna på Vändpunkten har vittnat om Annas goda arbete. Hennes insatser har lett till konkret hjälp för flera ungdomar och tjänar som ett föredöme och som inspiration för andra professionella.[1] Södermalmsnytt 1 dec. Följaktligen har alliansen justerat ner ambitionerna på detta område.