Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
08.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

3 Anmälan av sammanträdesdagar för sociala delegationen 2013

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 2 januari 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

§2 Val av ledamöter och ersättare till Södermalms stadsdelsnämnds sociala delegation 2013 samt fastställande av instuktion mm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

2. Nämnden utser sju ledamöter: Thorwald Nilsson (M), Tünde Kovach (M), Fredrik Lindstål (C), Per Henriksson (FP), Elsemarie Bjellqvist (S), Anna-Klara Müntzing (MP), Gunnar Ågren (V) och fyra ersättare: Markus Nordström (M), Peter Singer (FP), Catharina Tarras-Wahlberg (S) och Erik Malm (MP) att ingå i den sociala delegationen.

3. Nämnden utser ledamoten Thorwald Nilsson (M) till ordförande och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (S) till vice ordförande.

4. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen (bilaga 1).

5. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 3.

6. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

7. Beslutet gäller från och med den 4 januari 2011 och tills vidare.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 december 2012.

Dnr 1500-2012-1.2.1.

§3 Anmälan av sammanträdesdagar för sociala delegationen 2013

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning sociala delegationens sammanträdesdagar i ett anmälningsärende från den 13 november 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2013

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare i ett anmälningsärende från den 18 december 2012.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Förvaltningen informerar

Nyårsafton

Nyårsfirandet vid Slussen gick bra och fyrverkerierna var praktfulla och uppskattades av alla besökare.