Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-17

Sammanträde 2013-01-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.00

Frågestund, klockan 18. - 18.30
Läs mer...Medborgarna är välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 1512-2012-2.2.2.
Utsändes senare

3 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi

Dnr 747-2012-1.2.2. Dnr 1249-2012-1.2.2.

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Tillsynsärende gällande tobaksförsäljning

Beslutsärenden

9 Handlingsplan för Södermalms stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer, 2013 - 2014

11 Reimersholme. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

12 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

13 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

13 A Återställande av lägenhet, Reimersholmsgatan 53

Remissärenden

14 Yttrande över revisorernas rapport om trygghet i stadens parker

15 Motoion om satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1744/2012
Dnr 1312-2012-1.5.1.

16 Remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumentantering i Stockholms stad - projekt EDOK

Anmälningsärenden

17 Socialstyrelsens beslut över klagomål på Bergsunds- vård och omsorgsboende

18 Socialstyrelsens beslut över lex Maria-anmälan

20 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

24 Anmälan av balanslista

25 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

26 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Anders Göransson (S) och Thorwald Nilsson (M) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 januari 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från den 13 december 2012.

§2 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 december 2012.

Dnr 747-2012-1.2.2. Dnr 1249-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 december 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 december 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad

§6 Tillsynsärende gällande tobaksförsäljning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för att förvaltningen tillsammans med stadens jurister utarbetar ett förslag till beslut där beslutet skall börja gälla efter så lång tid att affärsägaren ges tillräcklig tid att överklaga beslutet om han vill det.

2. Förvaltningen bör även återkomma angående hur man sett på möjligheten att ge varning vid tidigare tillsynstillfällen samt hur man ser på den möjligheten i den aktuella situationen.

Ärendet

Förvaltningens tillsynsansvarig har vid två tillfällen under 2011 och 2012 tillsammans med polis funnit tobak med engelsk varningstext i butiken, vilket inte är godkänt att sälja i Sverige.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2012. Dnr 1322-2012-1.3.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorwald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) föreslog att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom eget förslag om att återremittera ärendet.

§7 Handlingsplan för Södermalms stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer, 2013 - 2014

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Handlingsplan för Södermalms Stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer, 2013-2014.

Ärendet

Projekt Barn – och Kvinnofrid Södermalm har tagit fram en handlingsplan för hur förvaltningen ska bedriva sitt interna arbete med våld i nära relationer samt hur samverkan med andra aktörer ska ske.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 november 2012. Dnr 1501-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater är positiva till handlingsplanen. Det är viktigt med betoningen i beskrivningen av målgrupper att dessa är personer, uttryckligen både kvinnor och män.

Förvaltningen skriver att det finns en svensk studie, om våld i samkönade relationer, som visar att 25 % av de tillfrågade har varit utsatta för våld. Därför menar vi, har det ett starkt symboliskt värde att tydligt signalera att hjälp finns att få även för den, som lever i eller växer upp i en samkönad relation. Det är ett effektivt sätt att nå en särskilt utsatt grupp människor som är ovana vid att bli synliggjorda.

Den konsekventa användningen av person i handlingsplanens skrivningar för såväl Effektmål som Process- och strukturmål kommer att öka kunskapen om våld i samkönade nära relationer, barn som växer upp i samkönade relationer uppmärksammas och kunskapen om män som utsätts för våld i nära relationer ökar. Därmed ökar också förutsättningarna för alla att ha samma möjligheter till samhällets olika stöd och insatser.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet välkomnar den handlingsplan som har tagits fram. Området är viktigt och det krävs ett målmedvetet arbete för att uppmärksamma och ge stöd till de personer som behöver det. Vid sidan av de formella verktyg och standardiserade metoder som finns är det angeläget att det i det sociala arbetet ges plats för människors egna berättelser och upplevelser.

Målgruppen är bred och heltäckande, vilket är bra. Vi ser dock en viss risk för förvirring när ett antal särskilt sårbara målgrupper lyfts fram, förordat av Socialstyrelsens allmänna råd.

Bara för att ett område inte är forskat på betyder inte det att sårbarheten för en utsatt grupp är liten. Historiskt kan man t ex se hur det tagit tid för fenomen som varit tabubelagda eller på andra sätt inte stämt med samhällskontexten tagit tid på sig att bli synliggjorda.

Därför ser vi i det här sammanhanget en viss risk att manliga HBT-personer som lever i hederskontexten inte blir synliggjorda, men även manliga hbt-personer generellt. Vi anser även att staden bör initiera en stödverksamhet dit män som utsätts för våld i nära relationer kan vända sig.

Ett viktigt område som ofta förbises är kopplingen mellan människor som misshandlar sina djur och risken för misshandel i nära relation. Det finns forskning på området att ta del av och vi menar att det är viktigt att detta tidigt uppmärksammas i det konkreta arbetet.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att planen lyfter fram kvinnor och barn som särskilt sårbara grupper som löper större risk att utsättas för våld av närstående och att den betonar syftet att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Insatser som skyddad- och mellanboende samt information om offrets rättigheter måste förstärkas.

När handlingsplanen nämner de våldutsatta kvinnornas särskilda behov på grund av "ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende" (s. 12) borde den också inkludera i denna lista "klass" eller "inkomst" eftersom en otrygg ekonomisk situation i många fall är en viktig orsaksfaktor.

Handlingsplanen borde använda ordet "hederskultur" (s. 12), i stället för "hederskontext". Att använda ordet "kontext" i stället för "kultur" är ett etnocentriska val och ett sätt att och förneka värderingar, symbolik och beteenden som faktiskt tillhör en annan kultur än den svenska.

Paragrafen om kvinnor med missbrukproblem kan utvecklas ytterligare. Handlingsplanen borde dra slutsatser och inte nöja sig av att konstatera att "om kvinnan inte missbrukar så upphör insatsen" (s. 15).

Insatserna mot våldet borde vara ovillkorliga och handlingsplanen måste försäkra att alla kvinnor kan få skydd mot våld i nära relationer. Detta oavsett om kvinnan missbrukar eller inte. Handlingsplanen bör vara försiktig med att blanda missbruk och "illegal verksamhet". Det finns olika typer missbruk och alla är inte illegala. Att upphöra med insatsen om kvinnan missbrukar är en form av dubbelbestraffning.

Enligt Socialstyrelsen, som handlingsplanen citerar (s. 15), är "...en anledning att inte anmäla kan vara att kvinnan har barn som hon är rädd ska bli omhändertagna".

För att nå kvalitetsmålet tillgänglighet (s. 25) bör handlingsplanen redovisa att målsättningen är att respektera familjeintegriteten i de fall en familjmedlem anmäler våld.

Det är olyckligt att Handlingsplanen saknar ytterligare vetenskapliga källor om ämnet "kvinnor med missbruksproblem" trots att det finns en omfattande forskning. Referenslistan (s. 28) innehåller externa kritiska källor om alla andra målgrupper (kvinnor med funktionshinder, äldrekvinnor, personer i samkönade relationer etc.) men inte om kvinnor med missbruksproblem. Den enda källa som anges om denna grupp är Socialstyrelsens egen skrift Skylla sig själv - Utbildningsmaterial om våld mot missbruks- eller beroendeproblem (Socialstyrelsen, 2011a).

§8 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Magnus Nilsson (S) anmälde jäv och närvarade inte under behandlingen av ärendet.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om medel för ökad bemanning 2013 på Kulltorps- och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboenden.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige fördelar äldrenämnden 50 mnkr för ökad bemanning i demensvården år 2013. Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för ökad bemanning i demensvården på Kulltorps- och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboenden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 december 2012. Dnr 1394-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi Socialdemokrater bifaller självklart de föreslagna ansökningarna. Behovet av ytterligare personal inom demensvården är stort, vilket bl.a. påvisats vid utvärderingar som Stiftelsen Äldrecentrum gjort.

Samtidigt vill vi uppmärksamma att i ett system med upphandling av vård i fri konkurrens kan den hör typen av tillkommande resurser under löpande kontraktstid innebära konkurrensfördelar för de företag som är inne i systemet genom att ha tidigare vunnit upphandlingar.

Det är inte uppenbart att denna möjlighet till extrastöd med de konkurrensfördelar detta innebär för vissa aktörer är förenlig med lagstiftningen om upphandling. Det är också möjligt att bidragen begränsar antalet aktörer som kan delta i framtida upphandlingar på ett sätt som kan påverka kvaliteten negativt.

Den problematik som är förknippad med de tillkommande bidragen är förknippad med upphandlingsmodellen och föreligger inte om staden själv ansvarar för all omsorg, däremot möjligen i ännu högre grad vid en övergång till ett renodlat kundvalssystem enligt LOV, Lagen Om Valfrihetssystem.

§9 Reimersholme. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2012-09-27 i uppdrag att bereda en skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) om Reimersholme mot bakgrund av att länsstyrelsen bedömt att det finns risk för att delar av Reimsholme kan innehålla föroreningar. I skrivelsen uppmanas stadsdelsförvaltningen på Södermalm att skyndsamt se över ärendet och återkomma till nämnden i frågan, lämpligast i samråd med miljöförvaltningen som har ärendet på sitt bord.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 december 2012. Dnr 1157-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Håkan Jarmar HSO/RSMH till ny ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor.

Ärendet

Andreas Persson HSO/ÅSS har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor. HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens råd för funktionshinderfrågor har nominerat Håkan Jarmar HSO/RSMH som ny ledamot efter Andreas Persson. Förvaltningen föreslår att Håkan Jarmar utses som ledamot i rådet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 december 2012. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Delegationsordningen fastställdes i juli 2007 och har därefter reviderats vid olika tillfällen. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden. Förvaltningen föreslår i detta ärende förändring och förtydligande när det gäller ärendegrupp som reglerar beslut om ekonomiskt bistånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012. Dnr 1510-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Återställande av lägenhet, Reimersholmsgatan 53

Beslut

1. Nämnden godkänner återställande av lägenhet, Reimersholmsgatan 53, till en kostnad om 1,2 mnkr.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna åtgärder om 1,2 mnkr för återställande av lägenhet på Reimersholmsgatan 53.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2012. Dnr 06-2013-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Svar på revisionsrapport nr 6/2012. Dnr 420-127/2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionskontorets granskning av tryggheten i stadens parker.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning avseende om stadsdelsnämnderna och trafik- och renhållningsnämnden arbetar på ett tillfredsställande sätt med trygghetsskapande åtgärder när det gäller stadens parker. Granskningen visar att stadsdelsnämnderna i huvudsak har en tydlig styrning, kontroll och uppföljning
av trygghetsarbetet i parkerna.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 december 2012. Dnr 1267-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorwald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnde överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför följande:

Revisorernas granskning visar på påtagliga brister när det gäller trygghetsskapande åtgärder. Södermalm har enligt revisorernas bedömning en god ambition när det gäller trygghetsskapande åtgärder i parkerna. Däremot finns brister när det gäller uppföljningen av entreprenörernas verksamhet när det gäller skötsel och underhåll och när det gäller att komma tillrätta med nedskräpning. Revisorernas förslag om en parkkontrollant är därför värt att pröva.

Av avgörande betydelse för tryggheten i parkerna är möjligheterna att minska alkoholkonsumtion och droganvändning. Det är därför viktigt att genomföra förbud mot alkoholförtäring i utsatta parkområden och att bedriva ett intensivt uppsökande drogförebyggande arbete.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten i Södermalms parker borde utgå ifrån visionen om Södermalm som vårt gemensamma vardagsrum. Vi tror att det skulle vara ett effektivt sätt att hålla parkerna rena och öka känslan av trygghet.

Revisorerna konstaterar att de stora parkerna inte upplevs som städade och välskötta. Bristande kontroll av entreprenörernas insatser lyfts fram som en möjlig förklaring.

Vi vill i det sammanhanget påminna om att en enig nämnd i oktober 2012 ärende 18 konstaterade att ”det är viktigt att resursfördelningen till stadsmiljö tar större hänsyn till det stora besökstrycket som bland annat Södermalm parker…”

Att parkhandläggarna inte heller hinner åtgärda alla de synpunkter/klagomål som kommer in pekar också på behovet av en förändrad fördelning.

Utöver det tror vi snarare på fler positiva verksamheter i parkerna, sådana som inte kräver alkohol, än att öka kontrollen.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Revisionsrapporten är ett väl genomarbetet dokument. Med glädje kan vi både ta del av de positiva omdömen som ges, samtidigt som vi tar till oss av de tydliga och konkreta förbättringsförslag som föreslås.

Välfungerande uppföljning av avtal är viktigt. Miljöpartiets bedömning är att en parkkontrollant i grunden är ett bra förslag. Vi anser däremot att det skulle finnas stora vinster om en sådan funktion tillsätts på en mer övergripande nivå, där möjligheten att utvärdera, följa upp men också att jämföra avtal är större. Det här kan vara något för exempelvis trafik- och renhållningsnämnden att resonera om.

Det är hursomhelst alarmerande att Södermalm i revisorernas undersökning genomgående fått de boendes lägsta siffror/bedömning. Förvaltningen har i sitt svar angett att ett förbättringsarbete avseende uppföljning av klagomål ska genomföras under 2013. Däremot saknar vi en mer utförlig redovisning om faktiska åtgärder. Hur kan de här rutinerna stärkas upp?

Trots allt så är det få områden som revisorerna lyfter som särskilt bristande i sin rapport. Bland de områden som ändå nämns är alltså uppföljning av klagomål ett betydande utvecklingsområde enligt revisionen. Då finns det alla anledning att fundera ett varv till kring det.

§14 Motion om satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1744/2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

(MP) har i en motion till kommunfullmäktige lagt ett förslag om att öppna en verk­samhet som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relationer. Förvalt­ningen instämmer i vikten av att män bör uppmärksammas i det här samman­hanget på samma sätt som kvinnor och få tillgång till samma insatser. Eftersom det finns begränsad forskning inom området anser förvaltningen det vanskligt att öppna en ny verksamhet på så osäkra grunder och förespråkar att redan befintliga verksamheter utvidgas till att omfatta även männen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012. Dnr 1312-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Thorwald Nilsson m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Gunnar Ågren (V) och Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden uttalar sitt stöd för behovet av särskild stödverksamhet i staden för män som utsätts för våld i nära relationer

Att därutöver anföra,

Just med tanke på att problematiken med mäns som utsätts för våld i nära relationer sällan nämns är det viktigt att uppmärksamma frågan. De som blir utsatta riskerar att känna sig så marginaliserade och osynliggjorda och skulle knappast vilja eller våga vända sig till en verksamhet som i huvudsak riktar sig till kvinnor som utsätts för mäns våld. De män som utsätts för våld i heterosexuella relationer har i dag ingenstans att vända sig särskilt där de kan känna sig säkra på att bli tagna på allvar.

Naturligtvis ska en verksamhet inte vara överdimensionerad. Men en jour- och rådgivningslinje, mottagning och övrig verksamhet som täcker det behov som inte i dag tillgodoses för våldsutsatta män i nära relationer tycker vi är rimligt att inrätta i en så stor stad som Stockholm.

§15 Remiss om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt EDOK

Remiss från kommunstyrelsen dnr 033-799/2011

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag ” Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet” till samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2012. Dnr 1266-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Erik Malm m.fl. (MP) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§16 Socialstyrelsens beslut över klagomål på Bergsunds- vård och omsorgsboende

Beslut

Ärendet bordläggs till stadsdelsnämndens sammanträde den 7 februari.

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat stadsdelsnämnden sitt beslut daterat 2012-11-23 om att avsluta ärendet gällande ett klagomål på Bergsunds vård- och omsorgsboende som Temabo AB är huvudman/entreprenör för. De bedömer att huvudmannen för vård- och omsorgsboendet har vidtagit åtgärder och att dessa haft avsedd effekt. De förutsätter också att huvudmannen genomför egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens säkerhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 7 december 2012. Dnr 1148-2011-1.2.3.

§17 Socialstyrelsens beslut över lex Maria-anmälan

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat stadsdelsnämnden sitt beslut daterat 2012-12-10 om att avsluta ärendet gällande en lex Maria-anmälan. Den gällde bristande hygien och utreddes av stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska som tillika var MAS för Vintertullens äldreboende. Det drevs då av Attendo AB på entreprenad. Beslut om anmälan fattades av stadsdelsnämndens sociala delegation 2011-05-17.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 7 december 2012. Dnr 521-2011-1.2.2.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

De missförhållanden som redovisas är av mycket allvarlig natur och rör grundläggande regler när det gäller patientvård och hygien. Patientens hälsa utsattes för risk. Vårdgivaren identifierade själv orsaken till detta bland annat i sjuksköterskornas "tidsbrist" och i bristen på grundläggande vårdmaterial i den Attendo drivna verksamheten. Men vårdgivarens åtgärder uppfyller bara delvis dessa brister. Vårdgivaren föreslår ingen tillfredställande åtgärd för att bekämpa sjuksköterskornas tidsbrist vilken angavs vara en av de huvudorsakerna till patientens vanvård. Detta strider mot den överenskommelse med Attendo som gjordes vid upphandlingen och är något som bör påverka bedömningen av eventuella nya entreprenader.

§18 Förslag till upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun, Fp 2011–05940

Anmälan av förvaltningsyttrande till stadsbyggnadskontoret

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt ett förslag till upphävande av fastighetsplaner för ca 9000 fastigheter inom Stockholms kommun. Dessa fastighetsplaner är fastställda under perioden 1860 – 1987 och bedöms inte längre fylla någon funktion som är nödvändig att bevara. Upphävandet innebär framförallt att handläggningstiden för framtida fastighetsbildningsärenden kan förkortas men också att administrationen vid ny planläggning minskar något. I förslaget har Gamla stan och Riddarholmen undantagits från upphävandet av fastighetsplaner då fastighetsindelningen och tomtindelningarna i sig bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Södermalms stadsdelsförvaltning redovisade ett anmälningsärende från den 20 december 2012. Dnr 1121-2012-1.2.5.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Gamla Stan och Riddarholmen föreslås av kulturhistoriska skäl undantas från massupphävandet av fastighetsplaner. Såsom förvaltningen tidigare angivit och nu refererar till det kan det finnas fler områden med liknande fastighets- och tomtindelningar som bör undantas av liknande skäl, till exempel kvarteren kring Katarinaberget. Miljöpartiet instämmer starkt i resonemanget.

Vi anser också i likhet med vad kulturförvaltningen har sagt i sitt yttrande, att fastigheter som angetts som synnerligen kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta bör undantas. Vi anser också att Stadsmuseet även framöver måste kunna yttra sig när de finner anledning till det. Rutiner för samråd behöver säkerställas.

Självklart ska administrativa rutiner förenklas när det inte finns skäl att ha dem kvar. Däremot finns det goda skäl att vara särskilt noga med unika södermiljöer och att försäkra sig om att de inte skulle riskera att förändras på ett sätt som idag inte kan förutses, när nya regler införs.

§19 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 26 november till den 21 december 2012.

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 13 december 2012 och den 2 januari 2013.

§21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 1 från den 7 januari 2013.

§22 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 1 från den 8 januari 2013.

§23 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§24 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga beslut fanns att anmäla.

§25 Information från förvaltningen

Förskolans plats- och lokalplanering

Förskolorna Båtbyggaren och Solbacken i Hammarby sjöstad måste avvecklas eftersom byggloven upphör att gälla vid årsskiftet. Verksamheten i de båda förskolorna slås samman och flyttar till den nya förskolepaviljongen i Kanalvägsparken i Henriksdalshamnen, sommaren 2013.

Den 13 februari informera förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret föräldrarna om den kommande förändringen.

Bokslut 2012

Det preliminära bokslutet visar ett resultat på plus 27,4 mnkr. miljoner kronor och plus 30,9 mnkr efter resultatöverföring.

§26 Övriga frågor

Snöröjning

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om snöröjning och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 92-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Ansvarsfördelningen vad gäller snöröjningen på Södermalm ligger bara delvis på Södermalms stadsdelsnämnd och förvaltning. Med tanke på att det här förutsätter ett nära och väl fungerande mellan förvaltningen i stadsdelen och andra aktörer efterfrågar vi en redovisning på hur det här arbetet har gått och hur eventuella samarbeten har fungerat.

För att få ytterligare klarhet i ansvarsfrågan efterfrågar vi en genomlysning av hur snöröjningen på Södermalm har genomförts i praktiken. Vem har gjort vad i vinter – vad har fungerat bra och vad kan göras bättre framöver?

Vi vill också se en sammanställning på de frågor och klagomål som har kommit in på snöröjningen från medborgare specifikt från Södermalms stadsdel. Dels det som har kommit till förvaltningen lokalt, men också till ansvarig förvaltning centralt.

§26 Övriga frågor forts.

Fallprevention

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om fallprevention och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 93-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Förra året dog 2500 personer i Sverige till följd av fallolyckor, alltså sju varje dag (SvD 2012127) enligt en skadestatistik som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställt. 2011 vårdades drygt 31700 kvinnor och 16100 män på sjukhus efter fall.

Enligt MSB finns en hel del åtgärder som kan minska fallolyckorna och det trauma det innebär för den drabbade och dennes familj men självklart också för samhället i form av minskade kostnader.

Åtgärder som beskrivs är till exempel att ta bort läkemedelskombinationer som ger yrsel, informera om fallolyckor, gör förebyggande hembesök hos riskpatienter som drabbats av stroke, Parkinson och liknande sjukdomar, träna muskelstyrka. Miljöpartiet menar att sådana åtgärder är bra och enkla verktyg för att jobba aktivt med fallprevention.

Vi vill också föreslå förvaltningen att studera de metoder som Haninge använder sig av. Haninge kommun som också har blivit nominerad till Sveriges seniorvänligaste kommun. I den ordinarie verksamheten där sker sedan sju år tillbaka förebyggande hembesök till alla 75-, 80- och 85-åringar samt nyblivna änkor/änkemän. Vid besöket tittar man på fallrisker och åtgärdar eventuellt andra behov. Man informerar också om vad kommunen i övrigt kan erbjuda till exempel i form av träning. Men även andra förebyggande åtgärder tas som på sikt både lönar sig och ger riskgruppen en höjd livskvalitet vilket borde vara självklart även för vår stadsdelsnämnd.

Vi uppmanar därför förvaltningen att återkomma till nämnden med en redogörelse för arbetet med fallprevention och vilka åtgärder som ska tas för att vidareutveckla det här arbetet.

§26 Övriga frågor forts.

Omorganisation av matinköp inom hemtjänsten på Södermalm

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om omorganisation av matinköp inom hemtjänsten på Södermalm och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 94-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Det är uppenbart att det är något som är fel med hemtjänsten här på Södermalm.

Den som beviljas hjälp har 115 utförare att välja mellan. Samtidigt har Aleris, efter köp av en tidigare avknoppad kommunal verksamhet, nära hälften av marknaden. Alliansen har inte bara slumpat bort en kommunal verksamhet de har också skapat en ”hemtjänstmarknad” som håller på att utvecklas till vad som närmast kan beskrivas som ett privat monopol.

När vi från Socialdemokraterna vandrade med hemtjänsten under vintern utgjorde mer än en fjärdedel av tiden förflyttning mellan människor som behövde hjälp.

Två exempel på att ”marknaden” kännetecknas av skalfördelar, att storleken spelar en betydande roll, och att konkurrens inte fungerar. Den osynliga hand som ska ordna allt till det bästa är inte bara osynlig, den är också frånvarande. Även de mest marknadsliberala delarna av alliansen borde oroa sig för utvecklingen.

Ersta, Judiska församlingen och Borgerskapet är tre exempel på ideella organisationer som under de senaste åren antingen valt att lägga ner eller att inte starta upp någon hemtjänst. Fackförbundet Kommunal har kontrollerat 140 – i stort sett alla – auktoriserade hemtjänstföretag i Stockholms stad. 68 av dem har inte kollektivavtal.

Det första indikerar att de som har ett ”varumärke” att vara rädda om inte vill gå in på ”marknaden”, det andra att en del av kostnaden för marknadsmisslyckandet bärs av de anställda. Ska man klara sig i konkurrensen får man tumma på personalens villkor.

Bara under oktober 2012 har ett 25-tal ensamboende äldre här på Södermalm fått avslag på sin önskan om att få hjälp att handla två ggr/veckan. Siffrorna är något liknade för november. Vi kan nog också utgå ifrån att det är många fler som vill ha hjälp men som vet att det är meningslöst att söka.

Samtidigt drog Södermalm förra året ner antalet hemtjänsttimmar per person och månad från i genomsnitt 45 till 38 h.

Det är uppenbart att något behöver göras.

Om en verksamhet, ett område, inte fungerar finns det två sätt att lösa problemet. Tillföra mer resurser eller förändra organisationen. Vi har föreslagit det första men tycker inte att det räcker. Nu går vi vidare.

Vi vill uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till en alternativ organisering av matinköpen. Vi inser att det här är en förändring som skulle ta tid. Vi tycker dock att den är väl värd att undersöka. Södermalm är en tätbebyggd stadsdel. Därför tror vi att vår stadsdel vår ett lämpligt testområde. Finns det effektivitetsvinster att göra här torde de vara än större i andra stadsdelar.

Istället för att som idag ligga på varje enskilt hemtjänstföretag vill vi utreda om det inte vore effektivare att frikoppla inköpen. Vi ser två huvudsakliga alternativ. Antingen genom upphandling där ett företag får ansvar för hela Södermalm eller att staden skriver avtal med de företag som redan idag arbetar med hemkörning.

Om ett företag får ansvar för all hemkörning, vilka effektiviseringsvinster tror förvaltningen att detta skulle generera? Vilka andra fördelar? Vilka nackdelar?

Om vi istället utnyttjar den befintliga strukturen, de företag som redan idag arbetar med hemkörning, vilka effektiviseringsvinster tror förvaltningen att detta skulle generera? Vilka andra fördelar? Vilka nackdelar?

Finns det exempel i andra stadsdelar i andra städer där man organiserat matinköpen på ovanstående sätt?

§26 Övriga frågor forts.

Skrivelse om rätt till heltid – i förskolan

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om rätt till heltid i förskolan och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 95-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Förr såg man förskolan enbart som barntillsyn till föräldrarna medan de arbetade. Idag ser vi den som en viktig pedagogisk verksamhet. Det råder idag konsensus kring förskolans goda effekter på barns utveckling och framtida livschanser. Det borde därför vara självklart att alla barn ska få möjlighet att gå i förskolan oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Vår syn på förskolan har två utgångspunkter:


Den ena handlar om att förskolan ska underlätta för föräldrarna att arbeta, bidra till samhällsekonomin och tjäna pengar. Det är i ljuset av detta man ska förstå varför Socialdemokraterna på Södermalm hårt driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Reformer som vårdnadsbidraget har istället försämrat incitamenten att arbeta eller utbilda sig - och då framförallt för kvinnor som redan står långt från arbetsmarknaden.

Den andra utgångspunkten för vår förskolepolitik handlar om barnens rätt till förskola. Fram till 1990-talet fick inte barn plats i förskola om deras föräldrar var föräldralediga eller hade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta hade den oönskade effekten att många av de barn som hade haft störst behov av förskolan uteslöts. Man såg tidigare förskolan som en förvaringsplats när föräldrarna arbetade. Idag ser man istället förskolan som en viktig pedagogisk verksamhet och då borde det vara självklart att barnen ska få möjlighet att gå där oavsett föräldrarnas sysselsättning.

De barn vars föräldrar inte jobbar har idag en lagstiftad rätt till enbart 15 timmars förskola i veckan (från tre års ålder). SVT:s Rapport har gjort en undersökning av Sveriges förskolor, som visar att de flesta av landets kommuner bara erbjuder den lagstadgade minimitiden, 15 timmar per vecka, för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Vi vill här lyfta fram exemplet Botkyrka. Kommunen är en av få i Sverige som erbjuder 35 timmars förskola oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller helt saknar sysselsättning. 35-timmarsvecka gäller även om barnet får ett syskon.

Enligt Botkyrka kommun har det lett till att barngrupperna blivit mer harmoniska. Nu kan alla barn vara med i den pedagogiska verksamhet, vilket skapar trygghet. Man har dessutom märkt att barnens språk utvecklats när de får vara på förskolan utan avbrott.

Även Stockholms stad är relativt generös i detta sammanhang och tillåter 30 timmar per vecka. Södermalm har en annan befolkning än Botkyrka rent socioekonomiskt, men även på Södermalm finns föräldrar som behöver barnomsorg för att på kort varsel kunna ta jobb. Även här finns det utsatta barn som skulle må bra av mer tid i en förskola med bra pedagogisk verksamhet.

Sist men inte minst har beslut redan fattats om ett mer flexibelt uttag av de 30 timmars vistelse som barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till. Det finns alltså redan en politisk intention i denna riktning. Vårt förslag skulle innebära att man går hela vägen med en generell politik med lika förutsättningar för alla.

Det skulle stärka alla barns rätt till en bra start i livet.

Vi vill därför uppdra till förvaltningen att undersöka vad det skulle innebära för kostnader och andra för- respektive nackdelar att införa Botkyrka-modellen med rätt till heltid i förskolan på Södermalm.