Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30

Frågestund klockan 18. - 18.30
M Läs mer...edborgarna är välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

4 Överklagan av förvaltningsrättens beslut 2012-11-08, mål nr 13273-12

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

8 Svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden mellan kl. 00.00. - 07.00

10 Kvalitetsgarantier 2013

Dnr 1280-2012-1.2.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

13 Svar på medborgarförslag om åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare

14 Svar på medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken

15 Inkommet medborgarförslag om lokaler för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

16 Inkommet medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

17 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar

Remissärenden

18 Motion (2012:64) om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Rost Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 52, 118 50 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1517-2012-1.5.2. Omedelbar justering

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Vapiano, Götgatan 78, 118 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 43-2013-1.5.2. Omedelbar justering

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Ciao Ciao, Hornsgatan 143 A, 117 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 1507-2012-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

22 Socialstyrelsens beslut över klagomål på Bergsunds- vård och omsorgsboende

Dnr 1061-2011-1.2.3.
Bordlagt den 17 januari 2013

23 Utredning och beslut enligt lex Sarah vid Hornstulls servicehus

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av balanslista

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) och utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 12 februari 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 17 januari 2013.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Överklagan av förvaltningsrättens beslut 2012-11-08, mål nr 13273–12

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Överflyttning av vårdnad till förälder enligt 6 kap 10 § 2 stycket föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av vårdnad till förälder enligt 6 kap 10 § 2 stycket föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Tantolunden mellan kl. 00.00. – 07.00

Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till rapport.

2. Nämnden beslutar därutöver att Södermalms stadsdelsnämnd snarast begär hos Kommunfullmäktige att alkoholförbud införs nattetid mellan kl 00.00 och 07.00 i Drakenbergsparken/ Tantolunden och att ett sådant förbud kan träda i kraft senast i mitten av maj 2013.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka effekterna av förbudet och redovisa dessa under hösten 2013.

Därutöver anförde nämnden följande:

Förvaltningen har gjort en ambitiös kartläggning med många tankar och förslag som långsiktigt bidrar till en ökad trygghet i stadsdelens parker. Förslagen måste emellertid kompletteras med åtgärder som kan bidra till att minska de akuta problemen med ordningen i Tanto. Ett alkoholförbud mellan 00.00 och 07.00 bör därför införas nu.

Staden måste på ett tydligt sätt markera att det inte är acceptabelt med de nattliga röjarfesterna med ohämmad fylla, förstörelse, nedskräpning och våld som eskalerat de senaste somrarna. Kringboende har rätt till god nattsömn, kolonister har rätt att slippa intrång där deras täppor blir utetoaletter och medborgare i allmänhet ska morgonen efter inte behöva mötas av förstörelse och total nedskräpning.

Vi anser att det är en ytterst marginell inskränkning av friheten att införa alkoholförbud i parken efter midnatt som ska vägas mot en ökad frihet och trygghet för mängder av medborgare och boende om problemen kan minskas.

Ärendet

Till stadsdelsnämnden har ett medborgarförslag (Dnr 448-2012-1.2.4) om alkoholförbud i Tantolunden inkommit. Ärendet återremitterades till stadsdelsförvaltningen som har utrett frågan i samverkan med Södermalmspolisen och Södermalms lokala brottsförebyggande råd- Söderandan. Därutöver har ytterligare två medborgarförslag (dnr 979-2012-1.2.4. och 1324-2012-1.2.4.) med i huvudsak samma innehåll och förslag inkommit varför även de behandlas i detta ärende.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 januari 2013. Återremitterat den 23 augusti 2012.

Dnr 448-2012-1.2.4, dnr 979-2012-1.2.4 och dnr 1324-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Per Henriksson (FP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S),

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt det gemensamma förslaget från FP, S, MP och V.

Reservation

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Fredrik Lindstål (C) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§11 Verksamhetsberättelse 2012

Beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut 2012 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

2. Nämnden begär ombudgetering om 2,5 mnkr för slutförandet av Södermalmsallén och för projektering av upprustningsprojektet i Drakenbergsparken.

3. Nämnden begär ombudgetering om 2,6 mnkr till tillgänglighets-investeringar för färdigställande av tillgänglighetsplan och ett genomförande av tillgänglighetsanpassningen av Stora Blecktornsparken.

4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen 2012 för Södermalms stadsdelsnämnd omfattar beskrivningar och analyser av insatser och resultat.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Dnr 280-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2012.

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta ett program för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

3. Att förvaltningen, när man anger procentuella andelar i verksamhetsberättelsen uppdras att också redovisa procentbasen (hur många fall som procenten beräknas på) och när det gäller enkäter också redovisar vem som svarat på enkäten och hur stort bortfallet är.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Det är glädjande att verksamhetsresultaten förbättrades under 2012 och att Södermalms stadsdelsnämnd för tionde året i rad har ett ekonomiskt överskott. Södermalm bidrog under 2012 till att göra Stockholm bättre.

Samtidigt saknas inte utmaningar och arbetet med att utveckla och förbättra servicen och omsorgen måste fortsätta. Under 2013 fortsätter arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa. Vi ska erbjuda människor på Södermalm välskötta verksamheter med hög kvalitet.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen skall behandla dels hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet, d.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under 2012.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi i oppositionen hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster och den vård- och omsorg som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Vi har haft återkommande synpunkter på måluppfyllelser etc. och hänvisar därför till tidigare skrivningar se ex. protokollet för nämndmötet feb. 2012 ärende 8 Verksamhetsberättelse. Utöver det har vi några korta kommentarer:

Ekonomi och politik

Vi lever i en tid där det viktigaste målet för många verksamheter är att hålla budget. Där de som är så långt bortom samhällsgemenskapen att de inte belastar transfereringssystemet inte ingår i utanförskapet. Det är bara de som kostar oss medborgare/skattebetalare (välj själv) pengar som ingår gruppen som är utanför (!). Den kraftiga nerdragningen av hemtjänsten 2011 är ett lokalt exempel.

Med dessa reservationer kan vi konstatera att det är ett mycket starkt resultat som redovisas. Vår slutsats är att denna starka ekonomistyrning skulle behöva motstånd av en klar idé om verksamheternas syfte. Något mer än det slentrianmässiga hyllandet av en valfrihet reducerad till valet av (privat) firma.

Domslut

Vi har en explosionsartad utveckling när det gäller antalet domar här på Södermalm. Från 458 st. 2011 till 528 st. 2012. En ökning med 70 st. eller 15 %. Ökningen sker inom alla områden men i varierande grad. Sker samma utveckling i övriga landet motsvarar det över 5000 fler domar bara på ett år. Det här är en utveckling som det finns all anledning att återkomma till.

Genomförandeplaner

Utvecklingen är visserligen positiv, det är bättre än för ett par år sedan. Samtidigt är det alltför många som saknar genomförandeplaner. Det är mycket otillfredsställande. Är det viktigt måste problemet lösas är det inte viktigt då har vi ett organisationsproblem.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron var vid årets slut 7 procent. Vi kommer att följa utvecklingen noga men hoppas också på snar återrapportering av förvaltningens projekt.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiets förslag till budget hade inneburit en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Dels genom väsentliga skillnader i de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen men också i reell politik Mer resurser, energi och tanke hade behövt läggas på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel.

Uppföljningen av stadsdelsnämndens verksamheter baserar sig till stor del på indikatorer som i huvudsak är fastställda av kommunfullmäktige. Det största problemet med dessa indikatorer är att de är av väldigt olika grader av legitimitet. Då vissa baseras på enkätsvar med låg svarsfrekvens är det svårt att säga hur mycket hänsyn som vi kan ta till dem. Dessutom verkar metoderna för att beräkna och uppskatta vilka mål som har uppnåtts vara i det närmsta godtyckliga. Samtidigt ligger de till grund för den redovisning som nämnden får och vi behöver därför förhålla oss till dem i vårt uttalande.

Vi har tidigare varnat för riskerna med att skära i parkunderhållet. I tertialrapporterna såg vi att utfallet gick mot det sämre och vi har upprepade gånger lyft frågan om behovet av en återställning gällande budget för stadsmiljö och att satsa på långsiktigt parkunderhåll.

Att man inte kunde nå målet på 60 % säger givetvis inte allt om hur våra parker mår eftersom delar av problemet är bristen på förståelse från alliansens sida för långsiktigt underhåll. Samtidigt är det en indikation om att man kan göra bättre i det här avseendet. Väsentliga resurser har lyfts bort från området och därmed har endast den mest basala renhållningen kunnat genomföras under året. Med Miljöpartiets politik skulle vi istället ha satsat rejält och långsiktigt på att rusta upp och utveckla Södermalms parker. Samtidigt vill vi ge en eloge för det aviserade resurstillskott som alliansen har kommunicerat inför kommande budgetår. Förhoppningsvis kan dessa extra medel användas på ett bra sätt för att förbättra situationen.

Barngruppernas storlek i förskolor behöver minska. Det är viktigt att tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på förskolan. Alliansen har under året undvikit att ta i den här viktiga frågan och det är väldigt tråkigt att det fortfarande inte är klart om man tänker vidta konkreta åtgärder som syftar till att åtgärda just frågan om barngruppernas storlek.

Att engagera sig i att ungdomarna på Södermalm får goda förutsättningar att växa upp i en tryggare miljö är viktiga åtgärder för stadsdelens långsiktiga välmående. Det är beklagligt att man inte har satsat mer på ungdomarna. Vi hade gärna sett att man planerade för fler mötesplatser för ungdomar och bättre spridning av konst- och kultur! Även om Fryshuset såklart erbjuder en viktig verksamhet för många ungdomar, räcker det inte som svar på alla frågor som rör ungdomar på Södermalm.

Vi är kritiska till att man dragit ned antalet personliga ombud i staden. Att ett ombud, som nu, ska täcka behovet på Södermalm anser vi är långt ifrån tillräckligt. Vi menar att antalet snarast måste utökas.

Det bör finnas ett sätt att i vissa fall beskriva verksamhetens utveckling, inte bara i procent, utan även kunna ange hur många personer det handlar om. Ett exempel är indikatorn ”Andel unga 18-25 år som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter behandling. Resultatet var 88, 24% i förhållande till årsmålet på 50%. Hur många ungdomar det överhuvudtaget handlar om är i detta sammanhang mer intressant att veta.

Uppföljning av hur brukarna upplever verksamheten är viktig. Brukarenkäterna kan absolut ha ett värde, men det är riskabelt när enkäter med dålig svarsfrekvens ligger till grund för beskrivningen av hur olika mål nås. Det här tycker vi borde problematiseras mer i verksamhetsberättelsen. De mer personliga intervjuer som görs vid biståndsbedömning tror vi är mycket värdefulla om resultatet tas tillvara för utveckling av verksamheten .

Verksamheten måste följas upp på ett bra sätt och nya metoder behövs. Samråd med brukare och befintliga råd, men även att utveckla nya sätt anser vi är viktigt. Att det finns brister i nuvarande system när det gäller äldreomsorgen pekas till exempel också på i stadsrevisionens senaste revisionsrapport: ”Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen” .

En indikator som är mycket tydlig är dock hur många som har individuell genomförandeplan. Men andelen personer i vård o omsorgsboende inom stadsdelen som har sådan är bara 64 % trots att årsmålet var 90 %. Man skriver att resultatet dras ner eftersom inte alla boenden har tillgång till rapporteringssystemet. Vi anser inte att man kan godta det som skäl. Då måste man hitta andra sätt att ta in siffrorna. Om det å andra sidan är så att det här problemet ligger hos leverantören är det såklart ett avtalsbrott och måste behandlas som sådant.

Det är övergripande ett problem att uppföljning som sker till nämnden för avtal inom äldreomsorgen inte är tillräcklig. Vi kan konstatera att nämnden och i synnerhet den moderatledda majoriteten förlänger avtal på bristande rapporter.

För personer med hemtjänst som har genomförandeplan är målet för 2012 så lågt som 75 % och utfallet är en sänkning från föregående år, från 73% till 58%. Vi anser att målet borde vara 100 %. Genomförandeplanerna är en tydlig och relativ enkel sak att se till, och handlar om att man ser varje persons situation. Ambitionsnivån måste vara mycket hög på denna punkt.

Uppföljningen inom äldreomsorgen måste bli både mer samlad och överskådlig. Lex Sarah anmälningar måste fokuseras mer, fortfarande kommer också rapporter om personal som inte är helt säkra på vad Lex Sarah innebär och hur man gör. Vi vidhåller också att personal kan tycka det är svårt att anmäla vissa typer av missförhållanden, eftersom de är rädda för mer eller mindre tydliga repressalier. Stadsdelen bör hitta ett sätt att ta emot anonyma anmälningar.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av den verksamhetsplan som den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden beslöt om i januari 2012. Vänsterpartiet reserverade sig på avgörande punkter mot denna verksamhetsplan och hade andra förslag till inriktning av och helt andra ekonomiska ramar för verksamheten.

Oavsett detta måste kravet ställas på en verksamhetsberättelse att den redovisar den verksamhet som har bedrivits under året. Det är viktigt att veta hur omfattande verksamheterna har varit och om grundläggande behov hos befolkningen har blivit tillgodosedda. Stadsdelsnämnden är inte enbart ett serviceorgan som vänder sig till mer eller mindre nöjda brukare. Den har också ett uppsökande ansvar gentemot de grupper i samhället som riskerar att fara illa. Därutöver har stadsdelsnämnden ett förebyggande ansvar som vänder sig till hela befolkningen på Södermalm och i Hammarby sjöstad.

Ytterligare ett krav som måste ställas är att verksamheten redovisas på ett sätt som gör det möjligt att bedöma dess ambitionsnivå och kvalitet samt kunna göra jämförelser över tid och med andra stadsdelsnämnder/kommuner. Detta ställer krav på att man redovisar kvantitativa data och jämförbara data som beskriver olika verksamheter. Så är inte fallet i förvaltningens förslag.

I huvudsak bygger verksamhetsberättelsen att man presenterar data från brukarundersökningar. Dessa data bygger främst på enkäter som i några fall besvarats av brukarna, i andra fall av föräldrar eller anhöriga. Svarsfrekvensen förefaller varat låg, i vissa fall mycket låg och anges inte i de dokument som skickats ut med något enstaka undantag. Det säger sig själv att data av denna typ inte ger någon möjlighet att följa verksamheten eller göra jämförelser över tid.

När kvantitativa data presenteras är dessa rapsodiska och publiceras inte på något enhetligt sätt. Personaltätheten inom vård och omsorger är en variabel som det är viktigt att följa. Av de data som redovisas framgår att personaltätheten vid kommunala förskolor är högre än inom de privata. Anmärkningsvärt är att bara en av de 365 missbrukare man har kontakt med skickats till behandlingshem medan däremot 17 har placerats på härbärgen. Det är också anmärkningsvärt att 9 av18 personer i försökslägenhet nekats kontrakt av ekonomiska skäl.

Det skulle ha varit av stort intresse att kunna ta del av motsvarande nyckeltal för kommunal respektive privat äldreomsorg men detta saknas tyvärr. Generellt saknas tillförliga data om hemtjänst och äldreomsorg. Det redovisas ett dåligt fungerande dokumentationssystem, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den berättigade kritik som riktats mot en rad verksamheter inom äldreomsorgen.

Alarmerande är bristen på utbildad personal inom förskolan, i för brist på utbildad personal. Verksamhetsberättelsen citerar förskolecheferna som slår larm och framhåller att "...det är svårt att rekrytera förskollärare till utannonserade tjänster..." och att de i stället för utbildade förskollärare är tvungna att anställa "barnskötare" (s. 11). Verksamhetsberättelsen lyfter fram det akuta behovet av att ta till åtgärder för att göra förskolläraryrket "attraktivt" och för att studenterna "väljer att arbeta på Södermalms förskolor" (s. 11). Vänsterpartiet anser att det inte finns något hållbart sätt att lösa det problemet utan att höja förskollärarnas lön och förbättra arbetsmiljön.

Syftet för stadsdelsnämndens verksamhet måste vara något annat än procentuella kvalitetsmål med hög nöjdhetsgrad av medborgarna. Det framgår av verksamhetsberättelsen hur den borgerliga majoriteten vill förvandla förvaltningen till ett företag (det som återspeglas i utbredningen av ord som "valfrihet", "konkurrens", "klienter", "ekonomi", "effektivitet", "intäkter", "kostnader", osv.). Det sker en gradvis övergång från demokratisk styrning av verksamheten till administration av upphandlade verksamheter.

Förvaltningens verksamhetsberättelse visar ett imponerande budgetöverskott och kommunicerar gärna sin "goda ekonomi". Samtidigt erkänner förvaltningen att det finns brister inom en verksamhet så pass centrala områden som "individ- och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning" (Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse, 2012, s. 1). Man ställa sig frågan om varför det inte satsades ytterligare på "individ- och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning", kommunala förskolor och äldreomsorg?

§12 Kvalitetsgarantier 2013

Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. De enheter som vänder sig till brukare, sammanlagt 30 enheter, har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från åtaganden i enhetens verksamhetsplan för 2013.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013.

Dnr 1280-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnd ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningen att för nämndens räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande ramavtal gällande bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning löper ut 2014-01-31. Avtalet går inte att förlänga ytterligare, varför en ny upphandling måste genomföras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013.

Dnr 1512-2012-2.2.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP)lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i bifalla förvaltningens förslag till beslut 1 - 3

att egenregianbud ska lämnas

att minst 5 % av den totala lönekostnaden ska gå till att anställa arbetslösa ungdomar.

att därutöver anföra följande

Det finns fler skäl för staden att ha en egen vikariepool. Vi har ett mer omfattande arbetsgivaransvar; personal har rätt att gå tillbaka till den kommunala verksamheten i samband med upphandlingar. På Södermalm finns i dagsläget en övertalighet inom äldreomsorgen. Det har skapat oro och personalomflyttningar inom de kvarvarande kommunala enheterna. Detsamma gäller i andra delar av staden. Genom en egen ”vikariepool” kan vi säkerställa att bra medarbetare inte försvinner, att ryckigheten i den egna verksamheten minskar och i förlängningen att de äldre och funktionsnedsatta får en bättre vård och omsorg. Det är orimligt att kostnaden för ett mer omfattande personalansvar vältras över på dem.

Vårt övergripande ansvar gör det också klokt för staden att behålla egen kompetens även efter den dag alla äldreboendena är upphandlade och drivs av andra huvudmän än staden.

Enligt såväl EU:s upphandlingsdirektiv som Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att ta sociala hänsyn genom bland annat villkor, sociala klausuler, vid fullgörande av kontrakt. Sådana villkor kan syfta till att bekämpa arbetslöshet, främja anställningar av personer med särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden samt att anställa personer med funktionshinder.

Var fjärde ung person går utan arbete. Långtidsarbetslösheten bland unga ökar snabbare i Stockholm än i övriga landet. Utvecklingen är mycket oroande och vi riskerar att förlora en hel generation. Detta är bakgrunden till att vi socialdemokrater i Södermalms stadsdelsnämnd kräver att vid offentliga upphandlingar som överstiger två miljoner kronor minst 5 % av den totala lönekostnaden ska gå till att anställa arbetslösa ungdomar.

Liknande krav uppställs idag i Malmö, Rotterdam och London. Vår uppfattning är att medborgarnas intressen av god service, väl använda skattemedel och ett fungerande samhälle ska gå före entreprenörernas intresse av ”smidiga” upphandlingar.

Naturligtvis får vi ett större genomslag om fler stadsdelsnämnder ställer samma eller liknande krav vid offentlig upphandling.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholm stad

Att upphandlingen viktas mot kvalitet så att pris inte får vara en avgörande faktor för resultatet,

Att förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut måste godkännas av Södermalms stadsdelsnämnd,

Att Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning teckna avtal med valda utförare,

Att därutöver säga följande,

Miljöpartiet förväntar sig att förfrågningsunderlaget och därmed också avtalet fokuserar och prioriterar variabler som bemötande, bemanningstäthet, personalens utbildning och därmed inte låter priset vara det avgörande. För att det också ska vara möjlighet ser vi ett behov av att komplettera beslutsunderlaget enligt vårt förslag.

§14 Underlag för planering av parkprojekt 2014-2016

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt handläggning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför år 2014-2016. Ett projekt till vilka medel önskas är redan pågående. Detta gäller Drakenbergsparken. Ytterligare medel önskas till fyra parker som har stort behov av upprustning/omgestaltning. Dessa parker är kv. Grimman, Vitabergsparken, Lilla Blecktornsparken och del av Reimersholme.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2013.

Dnr 101-2013-1.2.6.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Södermalms parker är en del av vårt gemensamma vardagsrum. Som ett led i att utveckla dem vill vi att förvaltningen, förutom föreslagna satsningar, också lägger konstgräs på Skånegläntans grusplan. Det är en liten plan som redan idag, och då främst dagtid, är rätt välutnyttjad. Med en konstgräsplan skulle parken attrahera ännu fler bollspelare, särskilt gäller det kvällstid då det ofta är tomt. Effekten av en ny plan, förutom att fler kommer ha roligare när de spelar boll, är att trivseln och tryggheten ökar både för dem som uppehåller sig i parken och dem som bara passerar förbi. Inte minst de mycket goda erfarenheterna från den lyckade satsningen i Bergsgruvan visar klokheten i vårt förslag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Att komplettera planerna för parkprojekt med förslag från medborgarförslaget om Tantolunden och Drakenbergsparken

Att däröver säga följande,

Med tanke på den långsiktiga planering som underlaget har tycker vi att det är viktigt att det kan kompletteras med de förslag som har framkommit i medborgarförslaget om upprustning av Tantolunden och Drakenbergsparken.

Vi vill också betona att förvaltningen behöver bevaka frågan om en eventuell "flytt" av minigolfen från Lilla Blecktornsparken. Hur kan den exempelvis underlättas för berörda parter?

Det är självklart positivt med nya parkprojekt men vi vill samtidigt betona vikten av ett förbättrat och ökat underhåll av Söders befintliga parker och grönområden. Höga, skymmande buskage och sly minskar känslan av trygghet och överblick och bör därför kontinuerligt ses över.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Södermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag.

Under 2013 ökar alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd budgeten för stadsmiljö med drygt 23 procent. Det är en mycket stor och välbehövlig satsning. En satsning som framförallt kommer att gå till utökade städinsatser men också till upprustning av fler parker.

De projekt som medel sökts till är viktiga för att fortsätta utveckla och förbättra Södermalms parker.

§15 Svar på medborgarförslag om åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag från en grupp elever vid Påhlmans gymnasium om åtgärder för att göra gatorna kring Mariatorget tryggare. Eleverna uppger att de har en erfarenhet av att polisen inte kommer om ungdomarna larmar om de hamnat i hotfulla situationer, vilket ger en känsla av otrygghet. I förslaget framförs att det som skulle ge en större trygghet vore lite mer liv i området, som till exempel skulle kunna åstadkommas genom att bygga en lite större uteservering vid Mariatorget kring fontänen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2013.

Dnr 434-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Detta medborgarförslag som är inskickat av sex gymnasieungdomar inkom till förvaltningen för nästan ett år sedan. Det är inte acceptabelt att förvaltningen hanterar medborgare och deras förslag för ett bättre Södermalm på det här sättet. Den medborgare som lägger tid och engagemang på att skriva och skicka in förslag till stadsdelsnämnden ska snabbt få ett beslut från sina lokala politiker.

§16 Svar på medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som innehåller tre delförslag till förbättringsåtgärder i området kring Tantolunden och Drakenbergsparken. Delförslagen innebär ett anläggande av badplatsbryggor vid Tanto strandbad, upprustning av den övre stigen från hörnet av Skarpskyttstigen/Hornsviksstigen i Drakenbergsparken till Tantobergets topp med intilliggande vändplan och att möjliggöra pulkaåkning i backen nedanför kvarteter Filen även snöfattiga vintrar med hjälp av snökanon.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013.

Dnr 365-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Vice ordförande Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Gunnar Ågren (V) och Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att förvaltningen återkommer med ett tidsangivet förslag om när en upprustning av Tantobergets topp, som en del av en större parkupprustning av Tanto eller som enskilt projekt kan bli aktuellt,

Att stadsdelsnämnden ställer sig positivt till att anlägga en badbrygga i enlighet med vad som beskrivs nedan,

Att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att se över på vilket sätt ett kallbadhus skulle kunna inrättas,

Att därutöver säga följande,

Vi håller verkligen med förslagsställaren om att en upprustning av vändplanen på Tantobergets topp behövs. Det är sorgligt att en plats med så vackert läge är en död yta, såsom läget är i dag. Att rusta upp inom ramen för en större parkupprustning av Tantolunden kan ha fördelar, men risken är att det drar ut på tiden om projektet blir för stort. Vi anser därför att förvaltningen bör återkomma med två tidsangivna scenarier, dels upprustning av Tantobergets topp som enskilt projekt, eller som del av en större parkupprustning.

När det gäller tanken om badplatsbrygga så ställer vi oss, till skillnad från förvaltningen, positiva till det. De badbryggor som tillkommit den senaste tiden har inneburit stor glädje för många södermalmsbor. Visst ska vi vara rädda om fria vattenytor, men om man lägger en badbrygga rakt ut i den bortre kanten av badplatsen, parallellt med den brygga som idag finns för båtar, så menar vi att den inte skulle störa den fria vattenytan i någon större utsträckning. Helt klart skulle den vara till glädje för många, och det värdet skulle överväga.

Även idén om kallbadhus är mycket bra. Att basta och bada på vintern är en populär aktivitet. På Hellasgården där den närmsta möjligheten finns är det ofta till exempel hårt besökstryck, och det skulle vara ett välkommet tillskott att kunna vinterbada även på Södermalm. Vi tror dock det finns platser som är mer optimala än på brygga vid Tanto. Är det möjligt att göra i anslutning till Liljeholmsbadet? Ett annat alternativ är Långholmens östra, norra eller västra sida. Vi anser att förvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar bör se över möjligheterna och beräkna kostnaderna för att inrätta ett kallbadhus på Södermalm. Ett sådant bör antingen ha klassisk badhusstil eller vara påtagligt nyskapande.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

I november 2012 la Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en gemensam skrivelse om medborgarförslag. Vi konstaterade att vi generellt sett var mycket nöjda med hur förvaltningen hanterar förslagen men hade ändå ett par idéer till förbättringar:

1) När förvaltningen lämnar sitt förslag till beslut till nämnden ska det tydligt framgå i själva ärendetexten vem som är den ursprungliga förslagsställaren.

2) Den som lämnat in förslaget ska beredas möjlighet att skriftligen kommentera förvaltningens förslag till beslut. Den kommentaren bör även den ingå i ärendetexten.

Vi tror att såväl ärende 13 och 14 skulle vunnit på att förslagsställarna fått kommentera förvaltningens förslag till beslut.

Vi tänker arbeta för att vi får mer resurser till parkerna, men vi kan samtidigt inte låta bli att undra om inte snön/isen som ligger och smälter bort i kanten på Zinkensdamms IP kunde tas tillvara på ett bättre sätt.

§17 Inkommet medborgarförslag om lokaler för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 11 maj 2012.

Dnr 600-2012-1.2. 4.

Beslutsgång

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

§18 Inkommet medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 26 januari 2012.

Dnr 129-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Inkommet medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 5 december 2012.

Dnr 1449-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Motion (2012:64) om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin (S) på remiss, som handlar om att bygga en förbindelse mellan Hammarby sjöstad och Nacka i form av ett gång- och cykelstråk utmed vattnet vid östra sidan av Hammarbykanalen från Henriksdalshamnen förbi Danviksklippan. Idag saknas en sådan förbindelse. I motionen föreslås också att området under Danviksbroarna rustas upp.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013.

Dnr 1435-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi delar förvaltningens positiva syn på motionen, men vill också påminna om vårt remissvar på Den gröna promenadstaden, oktober 2012. Där vi särskilt tog upp de offentliga stråken längs stadens vatten.

Vi lyfte fram den misslyckade exploateringen i kanten av Järla Sjö men också den framsynta planeringen av Hammarby sjöstad, se fotografier nedan.

Både exemplen borde ingå som sedelärande exempel i samband med utvecklingen av kajer och strandnära områden.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Rost Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 52, 118 50 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende restaurang Rost Stockholms ansökan om alkoholservering till allmänheten dagligen i restaurang måndag- söndag kl. 11.00–00.00.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Restaurang Rost Stockholm med adress Wollmar Yxkullsgatan 52, 118 50 Stockholm ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökt serveringstid är måndag-söndag kl. 11.00–00.00 i restaurang.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 januari 2013.

Dnr 1517-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Vapiano, Götgatan 78, 118 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende restaurang Vapianos ansökan om alkoholservering till allmänheten måndag-söndag i restaurang med serveringstid kl. 11.00–01.00.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Restaurang Vapiano med adress Götgatan 78, 118 30 Stockholm ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökt serveringstid är måndag- söndag kl. 11.00–01.00 i restaurang.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 januari 2013.

Dnr 43-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Ciao Ciao, Hornsgatan 143 A, 117 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende restaurang Ciao Ciaos ansökan om alkoholservering till allmänheten dagligen i restaurang med serveringstid kl. 11.00–02.00 och i uteservering kl. 11.00–22.00.

  2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Restaurang Ciao Ciao med adress Hornsgatan 143A, 117 27 Stockholm ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökt serveringstid är kl. 11.00–02.00 i restaurang och kl. 11.00–22.00 i uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013.

Dnr 1507-2012-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Socialstyrelsens beslut över klagomål på Bergsunds- vård och omsorgsboende

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat stadsdelsnämnden sitt beslut daterat 2012-11-23 om att avsluta ärendet gällande ett klagomål på Bergsunds vård- och omsorgsboende som Temabo AB är huvudman/entreprenör för. De bedömer att huvudmannen för vård- och omsorgsboendet har vidtagit åtgärder och att dessa haft avsedd effekt. De förutsätter också att huvudmannen genomför egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens säkerhet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett anmälningsärende från den 7 december 2012.

Dnr 1148-2011-1.2.3.

Bordlagt den 17 januari 2013

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

När nämnden behandlade ärendet om uppföljning av bl a Bergsunds vård- och omsorgsboende i oktober 2012 lämnade vi ett särskilt uttalande där vi framhöll att en meningsfull uppföljning av kommunal verksamhet kräver information som är tillräckligt omfattande och preciserad för att slutsatser ska kunna dras om verksamhetens kvalitet. I uppföljningar saknas genomgående preciserade uppgifter om personalens utbildning och yrkeslivserfarenhet. Det saknas även uppgifter om antalet tillsvidare- och visstidsanställda, antalet med heltids- och deltidsanställning, användandet av inhyrd personal och hur hög personalomsättningen har varit. Den efterfrågade information borde inte vara svår att få fram och skulle väsentligt underlätta en bedömning av verksamhetens kvalitet. Dessa uppgifter ska naturligtvis även vara med vid uppföljning av verksamhet som upphandlats.

Vi konstaterar också att stadsdelsförvaltningen inte verkar anse det vara intressant att ta kontakt med de fackliga organisationerna på respektive verksamhet för att ta del av deras synpunkter. Vi är av diametralt motsatt uppfattning och anser att kontakter med fackliga företrädare är en mycket viktig källa till kunskap och närmast en självklarhet vid en uppföljning av verksamhet som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

Vi har naturligtvis inte ändrat vårt ställningstagande sedan i oktober 2012, men vill komplettera med att i metoden för uppföljningen måste förvaltningen kontrollera med vårdgivaren om enskild anmälan är gjord till Socialstyrelsen. Föreliggande anmälan gjordes redan 2011, men är inte redovisad i uppföljningsärendet. Där finns endast uppgift om att inga lex Sarah-rapporter har inkommit.

§25 Utredning och beslut enligt lex Sarah vid Hornstulls servicehus

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett anmälningsärende från den 14 januari 2013.

Dnr 49-2013-1.2.2.

§26 Socialstyrelsens beslut i ärende 680-2012-7.

Ärendet

Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett anmälningsärende från den 2 januari 2013.

Dnr 680-2012-7.

§27 Uppföljning av LOV-upphandlad verksamhet

Ärendet

Stockholms stad upphandlar genom socialförvaltningen boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice och avlösarservice enligt lagen om valfrihet (LOV). Insatserna beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagarservice och avlösarservice kan även beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ett anmälningsärende från den 14 januari 2013.

Dnr 1505-2012-1.1.

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 26 november 2012 till den 23 januari 2013.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 8 januari, 22 januari och den 5 februari 2013.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 2 från den 28 januari 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 2 från den 29 januari 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§32 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen

Avtal om avgångsersättning

Dnr 179-2013-2.3.4.

§34 Information från förvaltningen

Sjukfrånvaro

Det cirkulerar ovanligt mycket influensa och andra virus just nu. Många av personalen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden är drabbade men verksamheterna klarar än så länge att upprätthålla vården.

Barnomsorgsgarantin

Alla barn utom två med garantimånad januari har erbjudits plats enligt barnomsorgsgarantin.

Marknadshyror

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft, vilken innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Ett krav i den nya lagen är att verksamheten i kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer s.k. marknadshyror. Staden har fått i uppdrag att titta över hyressättningen för bland annat förskolor.

Katarinagården

Kammarrättens dom om upphandlingen av Katarinagården har kommit. Kammarrätten upphäver stadens beslut att avbryta upphandlingen. Stadens jurister har beslutat att begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

§35 Övriga frågor

Skrivelse: Främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan och föreslog att nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Dnr 270-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Området kring Swedenborgsgatan är en levande plats med kaféer och butiker som ger allt mer liv och rörelse till området. Vi ser att den här utvecklingen är positiv för platsen och vill därför be förvaltningen att titta närmare på hur den kan främjas ytterligare.

Vi vill att förvaltningen sammanställer vilka möjligheter som finns att utveckla fler promenad- och gågator i anslutning till Swedenborgsgatan, och att då särskilt titta på Wollmar Yxkullsgatan. Vilka behov finns för biltrafiken i området och hur skulle en promenadgata kunna utformas där?

Wollmar Yxkullsgatan skulle kunna bli en promenadgata

Den del av Wollmar Yxkullsgatan som ligger mellan Swedenborgsgatan och Timmermansgatan och som är enkelriktad och bred skulle exempelvis få en breddad trottoar med möjlighet till uteserveringar och plantering av träd etcetera på den norra sidan. På så sätt skulle grönskan från Mariatorget expandera och Wollmar Yxkullsgatan sammanfogas med de intilliggande delarna – mellan Björngårdsgatan och Swedenborgsgatan.

Vi vill därför att stadsdelsförvaltningen utreder vilka förutsättningar som finns för att främja utvecklingen i området kring Swedenborgsgatan och särskilt se över möjligheten att Wollmar Yxkullsgatan skulle kunna bli en promenadgata.