Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Frågestund, klockan 18. - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera m Läs mer...ed politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Tillsynsärende gällande tobaksförsäljning

Dnr 1322-2012-1.3.1. Omedelbar justering
Återremitterat den 17 januari 2013.

Anmälningsärenden slutet sammanträde

8 Socialstyrelsens beslut i ärende 331-2012-1.2.2.

9 Socialstyrelsens beslut i ärende 1161-2012-1.2.3.

10 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarahärende

Dnr 179-2013-1.2.2. dnr 268-2012-1.2.2.

11 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi - sociala avdelningen

Dnr 1249-2012-1.2.2. dnr 1447-2012-1.2.2. dnr 1421-2012-1.2.2. dnr 1518-2012-1.2.2.

12 Information om anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

13 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Dnr 1500-2011-1.2.2. dnr 1341/1359/1554-2011-1.2.3.
dnr 1336-2012-1.2.2. dnr 1242-2012-1.2.2.

16 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen inom Södermalms stadsdelsområde 2012

17 Förlängning av avtal avseende driften av parklekarna Skånegläntan, Drakenbergsparken, Högalidsparken, Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken

18 Förlängning av avtal med Kulturföreningen Maria (Maria ungdomsklubb) avseende driften av fritidsverksamhet inom västra Södermalm

19 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm - Gotland avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada

21 Brukarenkäter socialpsykiatri 2012

22 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

23 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

24 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

25 Svar på medborgarförslag om att anlägga naturrum nedanför Hammarbybacken

26 Svar på medborgarförslag på bättre användning av den öppna ytan på Wollmar Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan

27 Redovisning av uppdrag - fler och mer tillgängliga toaletter

28 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) "Gällande rutiner för uppföljning av verksamheter som stadsdelsnämnd ansvarar för"

29 Främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Dnr 270-2013-1.2.1.

30 Inkommet medborgarförslag - Park- och grönområden i Barnängen, Sofia

30 A Byte av sammanträdesdag

Remissärenden

31 Revidering av riktlinjerna för ärende ansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 69-2013-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

34 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hornhuset, Långholmsgatan 17-21, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 72-2013-1.5.2. Omedelbar justering

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Delight Studios, Heliosgatan 13, 120 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 159-2013-1.5.2. Omedelbar justering

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Tradition, Tjärhovsgatan 5, 116 21 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 162-2013-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

40 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

41 Anmälan av balanslista

43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

44 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Anders Göransson (S) och Thorwald Nilsson (M) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 26 mars 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 7 februari 2013.

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Tillsynsärende gällande tobaksförsäljning

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2013. Dnr 1322-2012-1.3.1.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Socialstyrelsens beslut i ärende 331-2012-1.2.2.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 2 januari 2013. Dnr 331-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Socialstyrelsens beslut i ärende 1161-2012-1.2.3.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från 26 februari 2013. Dnr 1161-2012-1.2.3.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarah ärende

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2013.

Dnr 179-2013-1.2.2. dnr 268-2012-1.2.2.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi – sociala avdelningen

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 1 februari 2013.

Dnr 1249-2012-1.2.2. dnr 1447-2012-1.2.2. dnr 1421-2012-1.2.2. dnr 1518-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Information om anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt LSS

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 25 februari 2013.

Dnr 57-2013-1.2.2.
Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 26 februari 2013.

Dnr 1500-2011-1.2.2. dnr 1341/1359/1554-2011-1.2.3.
dnr 1336-2012-1.2.2. dnr 1242-2012-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Månadsrapport per den 28 februari 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2013.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen ser ut inom olika enheter och för olika personalkategorier.

Ärendet

Månadsrapporten per februari med helårsprognos visar en budget i balans före resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2013. Dnr 395-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorwald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut som i huvudsak godkände förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande konstaterade att en enig nämnd ställde sig bakom det gemensamma förslaget.

§15 Redovisning av resultat Stockholmsenkäten 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stockholmsenkäten är en totalundersökning om ungdomars normbrott och avvikande beteende som utförs av socialförvaltningen i Stockholm vartannat år. Undersökningen genomförs i samtliga klasser i de kommunala grundskolornas år 9 och i gymnasiets år 2. Friskolor deltar frivilligt, men i stor omfattning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 mars 2013. Dnr 1296-2012-1.6.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Juliana Gristelli (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

Att stadsdelsnämnden uppmanar socialnämnden att i nästa års enkät inkludera samtliga friskolor,

att därutöver anföra:

Miljöpartiet ser oerhört allvarligt på att så många ungdomar brukar droger och att mobbing är så vanligt förekommande när det egentligen borde råda nolltollerans. Varje människa som hamnar fel eller mår dåligt i vårt samhälle är en tragedi. En kostsam sådan – både mänskligt och kostnadsmässigt. Undersökningen visar att 47 %, dvs. nästan hälften av alla flickor på Södermalm testat narkotika innan 18 års ålder. Antalet är hissnande. Andelen flickor är också betydligt högre än andelen pojkar. Brukarundersökningen visar även att andelen flickor och pojkar som blivit mobbade eller trakasserade i årskurs 9 ökar. För flickor ligger det så högt som var femte elev.

Miljöpartiet anser att man förutom de aktiviteter som direkt berör drogmissbruk, borde jobba mer långsiktigt förebyggande, med att till exempel utöka möjligheterna för barn och ungdomar att delta i lagbyggande, gemensamhetsskapande aktiviteter. För att möjliggöra utökande av aktiviteterna behöver kommunen tillhandahålla möjligheter att hyra lokaler till priser som kan betalas av ideella föreningar.

Brukarenkäten tar upp och visar på stora problem med mobbing, men förvaltningen redovisar inga åtgärder för att minska detta. Ett sätt att hantera både det långsiktiga förebyggande arbetet och hitta förslag på åtgärder här och nu är att lyfta fram framgångar. Att ta reda på vilka faktorer som gör att ungdomar väljer bort droger och dra lärdom från dessa.

Särskilt uttalande

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att det stora flertalet av ungdomarna på Södermalm uppger att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Det är också positivt att rökningen har minskat på Södermalm och att en allt större andel unga väljer bort alkohol helt. Tyvärr är det fler ungdomar på Södermalm som använder alkohol, tobak och narkotika än genomsnittet i Stockholm.

Det är tråkigt att t.ex. 46 procent av flickorna i år två på gymnasiet rökar dagligen eller ibland. Det är alldeles för mycket att 14 procent bland pojkarna och 10 procent bland flickorna uppger att de använt narkotika, främst Cannabis, den senaste månaden.

Forskningen visar ett klart samband mellan ungdomars bruk av tobak och en ökad benägenhet att prova cannabis eller alkohol. Bland de ungdomar som använder cannabis har i stort sett samtliga först rökt tobak. Vi behöver göra mer och det är positivt att en enig nämnd fattade beslut om ett långsiktigt tobaksprojekt som pågår mellan 2011-2016 på Södermalm.

Bra föräldrar som tar ansvar är den viktigaste förebyggande resursen, men även ett bra arbete från skolan är viktigt. I projektet riktas därför mycket av insatserna mot just föräldrarna och skolan.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det förebyggande arbetet mot tobak, alkohol och narkotika är väldigt viktigt och får inte reduceras till enbart en fråga om informationskampanjer. Vi tror på den aktiva medborgaren. Vi menar därför att stadsdelen i högre grad än idag bör stödja ungdomars möjlighet till en aktiv fritid och i största möjliga mån riva ner eventuella hinder för ungas aktiviteter.

Avgifter får exempelvis aldrig bli ett hinder.. Det behövs därför fler kostnadsfria aktiviteter för ungdomar, både organiserade, ledarledda aktiviteter som idrott, föreningsverksamhet och fritidsgårdar men också fler icke-kommersiella mötesplatser för unga. Det är viktigt att det finns många drogfria alternativ för ungdomarna på Söder.

Eftersom vi menar att stadsdelen bör stötta de föreningar som erbjuder barn och unga en aktiv fritid föreslår vi därför i ärende 20 Fördelning av föreningsbidrag 2013 en höjning av de bidrag som går just till denna typ av föreningar.

Särskilt uttalande

Juliana Gristelli (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Att koppla ihop uttryck som "normbrott" och "avvikande beteende" (Tjänsteutlåtande s.1, 2, osv.) till olagliga handlingar som narkotikaanvändning och "kriminalitet" (Bilaga I, s. 3) är inte utan problem.

Att bryta mot normen är inte synonymt med att bryta mot lagen. Att bryta mot normen kan inte heller alltid kopplas till ett ohälsosamt - eller patologiskt - levnadsvillkor.

Tvärtom kan det som bryter mot normen under olika aspekter uppfattas som något positivt, nyttigt och även hälsosamt. Till exempel, inom den konstnärliga och litterära skapande processen är normbrott ett krav.

§16 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen inom Södermalms stadsdelsområde 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och folkölstillsynen 2012.

Ärendet

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i Stockholm stad ligger hos stads­delsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få minst ett tillsynsbesök årligen med fokus på information och rådgivning. Inom Södermalms stadsdelsområde fanns i december förra året 182 försäljningsställen som säl­jer tobak och/eller folköl. Under 2012 har 193 tillsynsbesök genomförts i stadsdelsområdet. Alla försäljningsställen har fått minst ett besök. Ett tiotal påkallade tillsynsbesök har genom­förts tillsammans med polisen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013. Dnr 16-2013-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi ställer oss frågande till att riktlinjerna anger att varje försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök årligen.

Förvaltningen skriver i ärendet att de 182 försäljningsställena på Södermalm som säljer tobak och/eller folköl har fått 193 besök genomförda. Det är nästan exakt ett besök/försäljningsställe eftersom alla försäljningsställen fått minst ett besök.

Det verkar osannolikt att det är en optimal strategi att besöka varje försäljningsställe minst en gång/år. ”Misstänkta” försäljningsställen kanske ska ha fler besök under året, andra kanske inte något besök under något år för att därefter få fler besök i stället ett annat år. Att variera antalet besök under årens lopp gör övervakningen mindre förutsägbar. Det bör aldrig gå att räkna ut i förväg någon slags sannolikhet för att en kontrollant kommer på besök.

Vi menar alltså att en mer optimal strategi skulle vara viss variation på antalet besök per år till ett och samma försäljningsställe.

§17 Förlängning av avtal avseende driften av parklekarna Skånegläntan, Drakenbergsparken, Högalidsparken, Björns Trädgård och Stora Blecktornsparken

Beslut

1. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Unga Örnar i Stockholm, Uppdragsverksamhet, ekonomisk förening avseende driften av parklekarna Skånegläntan med öppen förskola, Drakenbergsparken med öppen förskola och Högalidsparken från och med 2014-04-01 till och med 2015-03-31.

2. Nämnden beslutar att förlänga nuvarande intraprenadavtal avseende driften av parklekarna Björns trädgård och Stora Blecktornsparken med öppen förskola från och med 2014-04-01 till och med 2015-03-31.

3. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande avtal om drift av parklekarna gäller till och med 2014-03-31. Avtalen kan förlängas med samma villkor i ett år, till och med 2015-03-31, om skriftlig överenskommelse träffas senast 2013-03-30. Därefter kan avtalen inte förlängas.

Med resultaten från genomförda avtalsuppföljningar bedömer stadsdels­förvaltningen att Unga Örnar i Stockholm, Uppdragsverksamhet, ekonomisk förening och intraprenaden uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande avtal. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal förlängs med ett år till och med 2015-03-31.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 mars 2013. Dnr 340-2013-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Förlängning av avtal med Kulturföreningen Maria (Maria ungdomsklubb) avseende driften av fritidsverksamhet inom västra Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med Kulturföreningen Maria (Maria ungdomsklubb MUK) org.nr. 802437-0911, att gälla från och med 2014-01-01 till och med 2015-12-31.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning.

Ärendet

Kulturföreningen Maria driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd fritidsverksamhet inom västra Södermalm. Avtalstiden löper till och med 2013-12-31 med möjlighet till förlängning två år till och med 2015-12-31. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013. Dnr 335-2013-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är med tillfredsställelse miljöpartiet noterar att avtalet med Kulturföreningen Maria Maria ungdomsklubb (MUK) förlängs avseende driften av fritidsverksamhet inom västra Södermalm.

MUK:s uttalade ambition och målsättning att ordna social samvaro och aktiviteter som gynnar kontakten mellan olika generationer och kulturer är föredömlig liksom att ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar kontinuerligt besöker verksamheten.

Även ambitionen att engagera fler flickor har lyckats, vilket vi tycker är positivt.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Förlängning av avtal med Sensus Stockholm - Gotland avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nuvarande avtal förlängs med Sensus Stockholm-Gotland, org.nr 802006-3155 avseende drift av daglig verksamhet för personer med synskada.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Sensus Stockholm-Gotland för tiden 2013-09-30 till och med 2014-09-30.

Ärendet

Sensus studieförbund driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd Kreativt Center, en öppen daglig verksamhet för vuxna personer med synskada. Södermalms stadsdelsnämnd har fått uppdrag av kommunfullmäktige att svara för att det i staden finns en sådan daglig verksamhet. Avtalstiden löper till och med 2013-09-30 med möjlighet till förlängning ett år till och med 2014-09-30. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av avtalet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2013. Dnr 90-2013-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Fördelning av föreningsbidrag 2013 samt redovisning av beviljade föreningsbidrag 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2012.

2. Stadsdelsnämnden godkänner 225 000 kronor i verksamhetsbidrag till Öppna förskolan i Sofia församling år 2013.

3. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 1624 000 kronor till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom år 2013.

4. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 600000 kronor till föreningar och förtroenderåd som bedriver verksamhet för äldre år 2013.

5. Stadsdelsnämnden godkänner 20000 kronor i bidrag till Folkdanssällskapet Appell för att arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken 2013.

6. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om bidrag på 57000 kronor till kurs i teckning och målning för ungdomar under sommarlovet 2013.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen för 2013 avsatt medel för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. En förutsättning är att verksamheterna är lokalt anknutna, individinriktade och inte vinstdrivande.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013. Dnr 1460-2012-5.4. dnr 1497-2012-5.4. dnr 1299-2012-5.4.

Förslag till beslut

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) anslöt sig till förslag om att bevilja Folkdanslaget Apell 20000 kr.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om förslaget att bevilja Folkdanslaget Apell 20000 kr.

Ordförande konstaterade att en enig nämnd beviljat Folkdanslaget Apell 20000 kr.

Därefter ställde ordförande förvaltningens förslag mot S, MP och V:S förslag till beslut.

Ordförande konstaterade att nämnden i övrigt beslutat godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1 – 3 och 6

att under punkt 2 bevilja Öppna förskolan i Sofia 227000 kronor

att under punkt 3 bevilja föreningarna för barn och unga 1632000 kronor

att under punkt 4 bevilja pensionärsorganisationerna 621000 kronor.

att under punkt 5 bevilja folkdanslaget Appell 20000 kronor.

att därutöver anföra följande

I verksamhetsplanen för 2013 beslutade majoriteten att nämnden skulle avsätta 2500000 kr för bidrag till frivilligverksamhetriktat till barn, ungdomar och äldre. I det förslag som förvaltningen lägger fram fördelas 2459000 kr.

Vi vill därför komplettera med att ge midsommarfirandet i Vita Bergen ytterligare 10000 kr. Med fasta kostnader på runt 20000 finns det en betydande risk att hela evenemanget går med förlust. Det skulle kunna riskera framtida arrangemang. Det vore mycket olyckligt då det är ett mycket välbesökt arrangemang. Uppskattat av människor från både när och fjärran.

PRO, SPF och SPRF erhöll 25 000 kr i bidrag 2012 för att i samverkan med Tellus fritidscenter och stadsdelsförvaltningen genomföra ”Seniordag Södermalm på Tellus”. I år arrangeras ingen Seniordag men de äldres behov av aktiviteter har inte minskat. Vi vill därför att de resterande 21000 går till de föreningar som bedriver verksamhet för äldre. Vårt förslag är att dessa pengar fördelas så att PRO, SPF och SRF Innerstadskretsen får ett ytterligare tillskott på 3000 per förening.

§21 Brukarenkäter socialpsykiatri 2012

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen lämnar i detta ärende information om resultat från brukarenkäter inom socialpsykiatri och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 februari 2013. Dnr 139-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing (MP) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing (MP) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att stadsdelsförvaltningen undersöker orsakerna till brukarenkätens låga svarsfrekvensen

att stadsdelsförvaltningen undersöker vad det finns för alternativ till brukarenkäterna som ett instrument att undersöka vad brukarna faktiskt tycker om verksamheten och vad man kan göras för att förbättra brukarundersökningarna

Vi kan konstatera att svarsfrekvensen för Södermalm är så låg att frågan om det är rimligt att fortsätta med nuvarande modell måste ställas. Är det en rimlig användning av våra gemensamma resurser? Får vi veta hur dessa människor har det, hur de upplever sin situation?

Utifrån brukarenkäten socialpsykiatri drar stadsdelsförvaltningen alarmerande långtgående slutsatser. Antalet svar innebär kraftiga begränsningar i möjligheterna att analysera, tolka och dra slutsatser, den låga svarsfrekvensen begränsar möjligheterna till generella slutsatser. Undersökningen redovisar vad knappt hälften av brukarna har svarat men inte vilka slutsatser det är möjligt att dra av vad den andra halvan tycker. Man konstatera slutligen att de låga svarsfrekvenserna i brukarundersökningarna försvårar att utveckla verksamheten. Problemet med låga svarsfrekvenser är återkommande, t.ex. inom äldreomsorg och socialpsykiatri, där många brukar har svårt att på egen hand besvara frågorna i en enkät.

Ett avgörande syfte med en brukarenkät är utveckla verksamheten genom av ge beslutsfattare inom kommunen ett bra beslutsunderlag. Vi skulle till och med vilja påstå att väl fungerande brukarundersökningar är ett avgörande instrument för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i den kommunala servicen. Därför kan dagens brister i systemet för brukarundersökningar inte accepteras.

Det är viktigt att få svar på frågan om varför svarsfrekvensen ofta är så låg och även undersöka vad det finns för alternativ till brukarenkäterna som ett instrument att undersöka vad brukarna faktiskt tycker om verksamheten. Det är kanske ännu viktigare än att undersöka om vårt nuvarande system för brukarundersökningar håller en tillräckligt hög kvalitet och vad man kan göras för att förbättra brukarundersökningarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Revidering av delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till ändrad delegation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som riskerar att fara illa. De nya bestämmelserna innebär att delegationsordningen behöver anpassas. Utöver detta föreslås vissa övriga uppdateringar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2013. Dnr 384-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Britt-Marie Färm till ny ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor.

Ärendet

Ken Gammelgård (DHR) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor. HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens råd för funktionshinderfrågor har nominerat Britt-Marie Färm som ny ledamot efter Ken Gammelgård. Britt-Marie Färms hemmaförening är Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Förvaltningen föreslår att Britt-Marie Färm utses till ledamot i rådet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 februari 2013. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Fyllnadsnominering till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Rolf Brewitz till ny ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor.

Ärendet

Berit Hinderson (HSO/FHLIS) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms råd för funktionshinderfrågor. HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens råd för funktionshinderfrågor har nominerat Rolf Brewitz som ny ledamot efter Berit Hinderson. Rolf Brewitz hemmaförening är Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT Stockholms län. Förvaltningen föreslår att Rolf Brewitz utses till ledamot i rådet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 februari 2013. Dnr 1276-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Svar på medborgarförslag om att anlägga naturrum nedanför Hammarbybacken

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget har ett positivt anslag då den vill synliggöra de naturvärden som finns runt stadsdelsområdets vattendrag. Trots dessa naturvärden, speciellt de som finns kring Årstaviken med Årsta holmar, saknas enligt förvaltningen tillräckliga skäl för att anlägga ett speciellt naturum i området. Naturvärdena kan uppmärksammas på andra sätt, exempelvis genom naturguidningar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 februari 2013. Dnr 304-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att återemittera ärendet till förvaltningen för att få en fördjupad utredning kring möjligheterna att anlägga ett naturrum eller motsvarande i Södermalm i enlighet med motiveringen nedan,

Miljöpartiet tycker att naturrum på Södermalm är en spännande och intressant idé som är värd att titta närmare på. Ett sådant naturrum kan visa på djur- och naturlivet i och i nära anslutning till stadsdelen. Inte minst med tanke på området kring Hammarbybacken och Årstaviken. Det vore också lämpligt att en sådan redovisning kunde titta på vad de olika förslagen skulle kosta Stadsdelsnämnden, då detta lyfts fram som ett av huvudskälen till att avslå ett i övrigt intressant och rolig förslag. Vi ser också att det kan vara värt att titta på platsen och säkerställa att det är lämpligt för att anlägga ett naturrum och om inte, att förvaltningen redovisar alternativa placeringar för ett naturrum i stadsdelen.

Förvaltningen redovisar att begreppet Naturrum är ett registrerat varumärke av naturvårdsverket med särskilda riktlinjer om hur det ska bedrivas. Självklart kan även en enklare form med annat namn komma i fråga, men med syfte som ovan.

§26 Svar på medborgarförslag på bättre användning av den öppna ytan på Wollmar Yxkullsgatan, mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är mycket positivt då platsen idag är ödslig och ger ett tråkigt intryck. Trafikkontoret och fastighetskontoret har tagit fram ett program för nya marknadsplatser i Stockholm där den aktuella ytan är medtagen. Staden är därmed positivt inställd till att tillfälliga marknader arrangeras på platsen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 februari 2013. Dnr 440-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl.(MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiets har sedan tidigare lagt en skrivelse om att främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan. Vi ser positivt på medborgarförslaget som också kan kombineras väl med bättre utrymme för gående på Wollmar Yxkullsgatan.

§27 Redovisning av uppdrag – fler och mer tillgänliga toaletter

Beslut

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen ser över hur det direkta närområdet till det som kommer att kallas för Hornstulls Torg är utrustat med offentliga toaletter.

Därutöver anför nämnden följande:

Bristen på toaletter i Södermalm har på ett lyhört sätt uppmärksammats av Södermalms stadsdelsförvaltning. Redovisningen av uppdraget om fler och mer tillgängliga toaletter vittnar också om en vilja att förbättra dagens situation, och man kopplar också redovisningen till flera viktiga initiativ på ett flertal platser i stadsdelen.

Hornstulls Torg kommer, efter sitt färdigställande, att bli navet för västra Södermalm med en kraftig genomströmning av personer. Det kommer också att bli en levande och aktiv mötesplats varpå offentliga toaletter är en nödvändig service för att tillgodose våra medborgares behov av behov. Tidigare riktades just dessa behov till trappor i anslutning till Långholmsgatan. Inför öppnandet av Hornstulls Torg är det därför viktigt att säkerställa att det finns lösningar för offentliga toaletter i direkt anslutning till torget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden godkände 2012-01-19 förvaltningens redovisning om möjligheten att få tillgång till fler tillgängliga toaletter inom stadsdelsområdet. I beslutet gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för staden att öka tillgången till toaletter för allmänheten genom att ställa krav vid uthyrning av lokaler, villkora upplåtelsetillstånd och se över möjligheten till särskilda avtal med verksamhetsutövare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 februari 2013. Dnr 386-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande konstaterade att en enig nämnd ställde sig bakom det gemensamma förslaget.

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

att de toaletter som staden tillhandahåller självklart ska vara både avgiftsfria och öppna dygnet runt

att förvaltningen snarast återkommer med besked om de förhandlingar/ samtal som pågår vad beträffar Bryggartäppan och Röda Korsets ”Kupan” samt Tyska kyrkans toalett

att återkomma med en annan lösning än den skissade vad beträffar lekparken i Bergsgruvan. Den befintliga toaletten bör kunna öppnas även för allmänheten och att frågan inte kan lösas genom en flytt av Fatbursparkens stadstoalett.

Att Fatbursparkens toalett bibehålls

Att därutöver anföra

Miljöpartiet framförde i en skrivelse i oktober 2012 önskemål om fler och mer tillgängliga toaletter. Vi anser inte att förvaltningens svar är tillfredsställande utan föreslår nämnden att fatta ett antal tilläggsbeslut till redovisningen.

§28 Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) ”Gällande rutiner för uppföljning av verksamheter som stadsdelsnämnd ansvarar för”

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Erik Malm m.fl. (MP) har lämnat en skrivelse till nämnden 2011-12-15 med synpunkter på några områden där man vill att förvaltningen ser över rutinerna för uppföljning av stadsdelsnämndens verksamheter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra instrumenten för verksamhetsuppföljning samt hur rapporteringen till nämnden ska gå till. Två uppmärksammade förbättringsområden är hur förvaltningen redovisar åtaganden om mervärden samt att i verksamhetsuppföljningarna fokusera på vilket resultat insatserna har för den enskilde.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013. Dnr 1533-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen för vidare handläggning och besvarande till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2013-02-07 i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP) om att främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan. I skrivelsen anges att området kring Swedenborgsgatan är en levande plats med kaféer och butiker som ger allt mer liv och rörelse till området. Skrivelsens författare vill att stadsdelsförvaltningen sammanställer vilka möjligheter som finns att utveckla fler promenad- och gågator i anslutning till Swedenborgsgatan och att då särskilt titta på Wollmar Yxkullsgatan och hur denna skulle kunna bli promenadgata.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 februari 2013. Dnr 270-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Inkommet medborgarförslag – Park- och grönområden i Barnängen, Sofia

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 6 februari 2013. Dnr 260-2013-3.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Byte av sammanträdesdag

Beslut

Stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni 2013 flyttas till tisdagen den 18 juni 2013.

Ärendet

Stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni sammanfaller med Stiftelsen Hotellhems 50-års jubileum. Då flera av nämndens ledamöter och förvaltningschef kommer att bjudas in till Stiftelsen Hotellhem den 13 juni så föreslår förvaltningen att nämndens sammanträde i juni flyttas till tisdagen den 18 juni kl. 17.30. Nämndens öppna sammanträde inleds med allmänhetens frågestund kl 18–18.30.

Nämndens informationsmöte äger rum enligt tidigare fastställt datum onsdagen den 5 juni.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 mars 2013. Dnr 1214-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Revidering av riktlinjerna för ärende ansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 325-1895/2012

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förslaget till reviderade riktlinjer har utarbetats på grund av förändrade lagregler och behov av att förtydliga vissa frågor kring ansvarsfördelningen mellan stadsdels­nämnderna och mellan dessa och socialnämnden. Nuvarande riktlinjer för äldreomsorg, stöd och service till funktionshindrade och individ- och familjeom­sorg har sammanförts till ett dokument. Förvaltningen ställer sig i stort sett positiv till förslaget och stannar vid att kommentera det på några punkter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 januari 2013. Dnr 69-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 303-442-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss ett förslag till handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Förslaget till handlingsplan innehåller åtgärder som ska leda till att 50 procent av stadens totala matavfall samlas in till 2018 och att stadens samtliga verksamheter som tillagar/serverar livsmedel ska ha ett insamlingssystem för matavfallsinsamling.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 februari 2013. Dnr 1515-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att Stadsdelsnämnden framför att målet bör ökas till minst 70 % för matavfallsinsamling,

Att Stadens samtliga egna verksamheter ska ha system för matavfallsinsamling vid utgången av 2015,

Att samma krav när det gäller matavfallsinsamling ska ställas på de verksamheter som drivs på entreprenad åt staden, under förutsättning att avtalsvillkor kan skrivas om,

Att Stadsdelsnämnden framför att differentieringen av avfallstaxan bör ökas,

Att därutöver anföra,

Vi välkomnar att staden presenterar ett förslag på handlingsplan på detta viktiga område. Många människor är frustrerade över att en så påtaglig viktig naturlig resurs går till spillo, alltför få har på egen hand eller genom strukturerat insamlande kunnat låta det biologiska avfallet åter bli jord eller biogas.

Många andra städer har sedan länge samlat in matavfall och har förfinat metoderna för hur det ska gå till. Stockholm har legat pinsamt långt efter, vilket förstås handlat både om bristande vilja och handlingskraft. Ett annat problem Stockholm har byggt in sig i är vår fjärrvärmeproduktion som bygger på sopförbränning.

Målet är dock alldeles för försiktigt satt. För att visa att man menar allvar är ett tydligt och ambitiöst mål viktigt för att det ska bli konkret förändring. I förslaget är målet att 50 % av det totalt tillgängliga matavfallet ska samlas in 2018.Vi anser att ett mål på 70% är helt rimligt. Senast vid utgången av 2018 ska också samtliga av stadens egna verksamheter ha system för matavfallsinsamling. Det anser vi ska tidigarelägga, det bör kunna ske senast vid utgången av 2015. Vi anser också att samma krav måste ställas på verksamhet som drivs av andra entreprenörer åt staden. Vi vill heller inte begränsa det till att det är bara de enheter som tillhandahåller/serverar livsmedel. Det bör ingå som en självklar del i samtliga verksamheter som drivs av eller på uppdrag av staden. I den omfattning som verksamheten kräver.

Därmed inte sagt att det behövs tekniska, dyra och skrymmande lösningar eftersom optisk sortering ska finnas och fungera.

Vi menar också att avfallstaxan är ett så tydligt styrmedel som måste användas på ett genomtänkt sätt som uppmuntrar rätt beteende. I förslaget är det bara delvis så. Mer kan göras.

Ambitionen för stadsdelen är just nu att 25 % av matavfallet ska samlas in 2013, vilket alltså är alldeles för lågt. Vi tror också att det finns en påtaglig vilja att komma igång med insamlingsverksamhet, inte minst på dagis där många ser det som en viktig pedagogisk uppgift att göra kopplingen mellan det vi äter och konsumerar i övrigt och de restprodukter det skapar. Och hur det förhåller sig till kretsloppet.

Vi tror helt enkelt att insamlingen av matavfall, förutom vikten av det i sig, också är en viktig nyckel för att ta större miljö och klimatansvar i stort. I planen bedöms personalens bristande motivation vara en risk.

Reservation

Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför för egen del följande:

· Insamlingsmålet bör sättas till 70 %

· De nya anläggningar som måste etableras för att kunna genomföra planen bör ägas av staden och drivas i egen regi.

· Fler avfallsfraktioner än matavfall, såsom plast, papper, metall, tidningar bör kunna sorteras ut genom optisk sortering.

· Att de åtgärder som föreslås i planen bör kombineras med aktiva åtgärder för att minska mängden matsvinn som uppstår både hos privathushåll och inom livsmedelsbranschen.

Det finns många positiva delar i liggande förslag till Handlingsplan för ökad insamling av matavfall, men i en snabbt växande stad får inte ambitionsnivån vara för låg. Målet för insamlat matavfall bör sättas till 70 % .

Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige när det gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna.

Då skulle man kunna avveckla de gröna behållarna, ersätta dem med fastighetsnära insamling, och låta producenterna betala även fortsättningsvis, men till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem.

De nya anläggningar som etableras bör både ägas och drivas av staden. Fördelarna med egen regi visas tydligt av exempelvis de turer som varit kring återvinningsstationen i Vanadisberget.

Att avfall samlas in och återanvänds eller återvinns är naturligtvis önskvärt. Men det bör också kombineras med aktiva åtgärder för att minska den mängd avfall som uppstår. Att minska mängden matsvinn som uppstår inom stadens område är därför lika viktigt som att öka mängden matavfall som samlas in för behandling.

Avfallstaxan bör därför även fortsättningsvis utformas så att det tydligt lönar sig att förebygga att avfall uppkommer och öka andelen avfall som utsorteras.

På så sätt ökar incitamentet för fastighetsägare att anordna fastighetsnära insamling, något som alla har att vinna på i en stor stad som Stockholm.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

I den remitterade planen anges som ett huvudmål att öka produktionen av biogas. Att separera matavfall och utvinna biogas för fordonsdrift är emellertid inte i alla lägen en från klimatsynpunkt bättre lösning än att nyttiggöra avfallets energiinnehåll i fjärrvärmesystemet.

Den viktigaste poängen med att samla in matavfall separat är istället att det ger möjlighet att återvinna och återcirkulera avfallets innehåll av näringsämnen som fosfat och kalium. De globala tillgångarna på utvinningsbar fosfat är på väg att sina, vilket långsiktigt hotar livsmedelsproduktionen i världen. Det är därför mycket angeläget att utvinningen av fosfat minskas.

Det nationella målet om ökad insamling av matavfall, som refereras till i beslutsunderlaget, handlar inte om att göra biogas av matavfallet utan tar främst sikte på återvinningen av näringsämnen: ”minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.” (Ds 2012:23 ”Etappmål i miljömålssystemet”)

Efter att biogas utvunnits ur matavfallet återstår en restprodukt som kan återföras till jordbruksmarken och därmed ersätta tillförsel av "jungfrulig" fosfat från gruvor. Att utsortera matavfall i Stockholm är ett första, avgörande steg mot en sådan lösning, men den plan staden tagit fram måste snarast kompletteras med en plan för en sådan återcirkulering av näringsämnena i matavfallet.

§34 Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 033-1282-2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen, finansroteln, fått förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014.
Syftet med tävlingen är att genom tillgängliggöra så kallade öppna data, ge möjlighet för stadens intressenter att ge bidrag till den kommande idétävlingen samt utveckla appar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 februari 2013. Dnr 227-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att sända nedanstående som svar på remissen

Staden skriver i sitt underlag att de hoppas att ”Den tidigare idétävlingen kan utvecklas till en innovationstävling”. Finns det något bättre sätt att öka trovärdigheten i det påståendet än att förverkliga den idé som vann Open Stockholm Award förra gången?

Under 2012 genomförde Stockholm stad tävlingen Open Stockholm Award. Syftet var att skapa synergieffekter mellanStockholm stad ochinnovativa,kreativa intressenter. Tanken var att detta skulle ge mervärden till stadens medborgare genom att skapa nya tjänster i form av applikationer s.k. appar och webbtjänster.

Föreningen (S)medjan presenterade idén Stockholmsklippet, som bland 336 bidrag blev en succé och fick flest röster. Föreningen bidrog med en app-idé som kan hjälpa stadshusmajoriteten att genomföra sin politik. Syftet med Stockholmsklippet är att hjälpa alla intresserade att köpa våra gemensamt ägda tillgångar enkelt och billigt. Med appen kan man bland annat se försäljningspris jämfört med marknadsvärde och förväntad omsättning inom de första åren.

Det är dags att staden, landstinget och de kommunala bolagen öppet redovisar försäljningspris/marknadsvärde etc. för de avknoppningar och utförsäljningar som genomförts av våra gemensamma tillgångar sedan 2006. Kan man samtidigt låta 2012 års vinnare av Open Stockholm Award bli verklighet borde det vara ett tillfälle som är för bra för att missas.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Hornhuset, Långholmsgatan 17-21, 117 33 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Hornhusets ansökan om serveringstillstånd i restaurang, måndag-söndag kl. 11.00–03.00. och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–02.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Hornhuset i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är restaurang Hornhuset med adress Långholmsgatan 17-21 som ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökt serveringstid är måndag-söndag kl. 11.00 – 03.00. i restaurang och kl. 11.00–02.00. i uteservering.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013. Dnr 72-2013-1.5.2.

Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Thorvald Nilsson m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Hornhusets ansökan om serveringstillstånd i restaurang, måndag-söndag kl. 11.00–03.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–02.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Hornhuset i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00.

3. Omedelbar justering av beslut.

Enligt den information som delgivits nämnden ligger den föreslagna uteserveringen mycket nära bostäder.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Uteserveringen föreslås få serveringstillstånd kl 11.00–22.00. Vi har inte anledning att av alkoholpolitiska skäl motsätta oss det förslaget.

Vad vi dock vill fästa uppmärksamhet på är de störningar i form av buller och insyn rätt in i bostad på 8,5 meters avstånd, som kan bli aktuella på grund av det korta avståndet. Uteserveringen är planerad att inrymma 60 gäster och den ligger i nivå med en bostad vars samtliga fönster vetter mot uteserveringen. I handlingarna beskrivs platsen vara ett stimmigt litet Medelhavstorg.

Vi har tacksamt noterat Miljöförvaltningens avsikt att göra en förnyad miljöprövning, kanske föreligger problem liknande dem på innergårdar.

Vi menar att tillståndsutskottet borde överväga att besluta om ett tidsbegränsat tillstånd för att under och efter sommaren kunna utvärdera eventuella störningar i samråd med de boende.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Delight Studios, Heliosgatan 13, 120 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Delight Studios ansökan om serveringstillstånd i restaurang, måndag-söndag kl. 11.00 – 01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Delight Studios med adress Heliosgatan 13 som ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten i form av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökt serveringstid är måndag-söndag kl. 11.00 – 01.00. i restaurang.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 februari 2013. Dnr 159-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Tradition, Tjärhovsgatan 5, 116 21 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Traditions ansökan om serveringstillstånd i restaurang, måndag-söndag kl. 11.00 – 01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 februari 2013. Dnr 162-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§38 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 24 januari – 25 februari 2013.

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 11, 19 och 27 februari och den 5, 19 mars 2013.

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§41 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 3 från den 12 mars 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§42 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§43 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Vintertullens förtroenderåd den 21 januari 2013

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus den 14 januari 2013

Särskilt uttalande

Anna-Klara Müntzing m.fl.(MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vid miljöpartiets interna val av ledamöter/ersättare till nämnder och kommittéer strävar vi efter både en jämn könsfördelning men också ett beaktande av etnicitet även om vi inte alltid når ända fram.

Självklart är det inte alltid lätt att uppnå en jämn könsfördelning. När vi läser protokollet från Tellus fritidscenters och Tanto seniorlokus ser vi att det har varit svårt även där. Kanske kan detta gå att åtgärda på sikt genom olika typer av åtgärder?

§44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Administrativa avdelningen

Ärendegrupp 3.14 - Beslut om resa i tjänsten

Dnr 411-2013-1.1.

Förskoleavdelningen

Ärendegrupp 3.14 - Beslut om resa i tjänsten

Dnr 388-2013-1.1.

§45 Information från förvaltningen

Medborgarmöte

Medborgarmötet den 11 april blir i form av en stadsvandring med guidning i tre parker som är aktuella för upprustning/anläggning (Fatbursparken, nya parken i kv Grimman och Drakenbergsparken).

Förskolan Storseglet

Ett muntligt bygglov för förskolan Storseglet i Henriksdalshamnen har meddelats till förvaltningen. Det skriftliga bygglovet beräknas komma inom de närmsta dagarna.

§46 Övriga frågor

Skrivelse: Inför upphandling av mat

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lade en skrivelse om att ge förvaltningen i uppdrag att anordna en provsmakning av maten inför nästa upphandling av mat inom äldreomsorgen.

Dnr 494-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Förvaltningen ges i uppdrag att anordna en provsmakning av maten inför nästa upphandling av mat inom äldreomsorgen.

I samband med kostupphandlingen under 2012 begärde vi att det skulle finnas möjlighet att smaka på maten för att kunna bedöma kostens kvalitet. Enligt tjänsteutlåtandet tillåter inte LOU (Lagen om offentlig upphandling) att så sker. Ett par kommuner i Stockholms län har inför kostupphandling i skolor anordnat provsmakning av mat från de firmor som vill laga och leverera mat. Inbjudna att smaka har varit, elever och lärare. I senaste numret av Stockholmstidningen finns en artikel som redogör för Solnas arbete i samband med en upphandling av mat till förskolan. Även Nacka kommun har i samband med upphandling av mat till skolan haft provsmakning. Vi kan inte förstå att LOU ska tolkas på sådant sätt att Solna och Nacka kommuner brutit mot lagstiftningen.