Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden slutet sammanträde

9 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Dnr 135-2012-1.2.2. dnr 115-2013-1.2.2. dnr 141-2013-1.2.2.
dnr 454-2013-1.2.2. dnr 1425-2011-1.2.2.

10 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarahärenden

Beslutsärenden

11 Månadsrapport per den 31 mars 2013

Dnr 395-2013-1.2.1.
Utsändes senare

12 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

13 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel från år 2007 - 2011

14 Inkommet medborgarförslag - mål med att parker och grönområden är rena och välskötta

15 Inkommet medborgarförslag, utomhuspingisbord i flera parker

16 Inkommet medborgarförslag - sopnedkast - Hammarby Sjöstad

18 Svar på medborgarförslag om lokaler för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

19 Förslag om återtagande av budget- och skuldrådgivning till Södermalm

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 1401-2012-1.2.1.

20 Matfestival Södermalm. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

21 Förändrad handläggning av medborgarförslag. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

22 Slutrapport projekt "Barn- och Kvinnofrid - Södermalm"

23 Ny lokal för Danvikstulls dagliga verksamhet

24 Reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar

Remissärenden

25 Motion om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-162/2013
Dnr 230-2013-1.5.1.

26 Motion(2013:16) om Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egan lokaler

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 324-299/2013
Dnr 409-2013-1.5.1.

27 Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet - främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 000414/2013
Dnr 471-2013-1.5.1.

28 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013 / 2014

Remiss från trafikkontoret
Dnr 356-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Utsändes senare

29 Förslag till detaljplan för Mårtensdal 6 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-02448

30 Remiss om "Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016"

Remiss från kommunstyrelsen dnr 328-323/2013
Dnr 403-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Utsändes senare

31 Motion om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-301/2013
Dnr 364-2013-1.5.1.

32 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Café Tjärlek, Tjärhovsgatan 19, 116 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 393-2013-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

35 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

36 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av balanslista

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 23 april 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 21 mars 2013.

§2 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Ingripandeärende – gällande tobaksförsäljning

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 april 2013.

Dnr 1322-2012-1.3.1.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom avdelningen för äldreomsorg

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Dnr 135-2012-1.2.2. dnr 115-2013-1.2.2. dnr 141-2013-1.2.2.

dnr 454-2013-1.2.2. dnr 1425-2011-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarahärenden

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Dnr 444-2013-1.2.2.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Månadsrapport per den 31 mars 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2013.

Ärendet

Månadsrapporten per mars med helårsprognos visar en budget i balans före resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 april 2013. Dnr 395-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

I ärendet redovisas nämndens underlag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016. Med utgångspunkt från Vision 2030 beskrivs nämndens övergripande planering och behov. Planeringsförutsättningarna är att befolkningen i stadsdelsområdet uppgår till närmare 129000 invånare i slutet av perioden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 april 2013. Dnr 346-2013-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är skillnad på stat och samhälle, medborgarnas välfärd är inte nödvändigtvis samma sak som stadens ekonomi eller förvaltning. En ekonomi i balans är ett medel inte ett mål.

Det är den insikten som gjort att vi förslagit att de som får hjälp också ska få svara på frågan om de var nöjda med själva biståndsbeslutet, att vi drivit frågan om att de äldre också ska få smaka på maten. Det är också därför vi menar att upphandlingsvapnet måste användas på fler områden. Det räcker inte med att sträva efter rättvis konkurrens mellan enskilda utförare och därefter sätta sitt hopp till Den osynliga handen.

Vidare borde en gemensam kö för förskolan och reella möjligheter att välja hur många gånger man får hjälp med att handla vara självklarheter för den som säger sig företräda Södermalmsborna.

Vi har listat några särskilt viktiga prioriteringar under planperioden:

En minskning av barngruppernas storlek

En gemensam och obligatorisk kö för kommunala och enskilt drivna skolor.

Ökad satsning på ungas fritid.

Sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16 - 19-år som vill jobba men inte hittar något på egen hand

De som har försörjningsstöd ska ha rätt till Internet och SL-kort som en del av en modern arbetslinje.

En ökad ekonomisk satsning inom äldreomsorgen, särskilt inom hemtjänsten.

En ökad satsning inom stadsmiljöområdet.

I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att i huvudsak godkänna underlaget till budget,

att stadsdelsnämnden säkerställer att resurser finns i budget för att rusta upp våra parker och på så sätt säkerställa det långsiktiga parkunderhållet,

att stadsdelsnämnden anser det väsentligt att höja ambitionsnivån inom hemtjänsten,

att därutöver anföra,

För Miljöpartiet är en välfungerande uppföljning av avtal och den egna verksamheten en viktig del i att utveckla och säkra kvaliteten inom våra ansvarsområden. Det är glädjande att ta del av förvaltningens bedömning och läsa att de också delar den här ambitionen. Miljöpartiet välkomnar det utvecklingsarbete som pågår inom individ och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri om bättre metoder för uppföljning, för att säkerställa att beviljade insatser ger önskad effekt för klienterna. Vi menar att det är helt centralt att lyssna på brukares uppfattning i större omfattning, och det gäller för alla verksamheter.

Förvaltningen anger i underlaget att trycket på våra parker, ökat slitage och nedskräpning ställer högre krav än tidigare på parkunderhållet. Det här har varit känt sedan flera år tillbaka och alliansen har år efter år genomfört besparingar på mellan två och fem miljoner kronor årligen. Resultatet har varit mycket negativt för de boende på Södermalm. Tack vare våra påtryckningar har alliansen nu lovat bättring på området. Det är vi positiva till, men vill samtidigt yrka på att satsningarna också måste få gå till att rusta upp våra parker för att säkerställa det långsiktiga parkunderhållet.

Det satsas inte tillräckligt på ungdomarna i Södermalm. Vi vill se fler mötesplatser för barn och ungdomar och bättre spridning av konst och kultur! Mer tid och resurser borde läggas på stadsdelens barn och ungdomar, mötesplatser, friskvård och mötet med kulturen. Det skulle vara satsningar som kan vara betydelsefulla för ungdomars utveckling och uppväxt. Vidare anser vi att en bättre planering och framförhållning behövs vad gäller förskolan på Södermalm. Miljöpartiet vill se mindre barngrupper i förskolan och fler pedagoger i barnets reella närhet.

Miljöpartiet anser att det borde satsas mer på att tillgängliggöra lokaler för ideella föreningar till en överkomlig hyra.

På flera håll får vi signaler att utförarna av hemtjänst inte hinner med sina åtaganden pga. alltför snäva tidsramar. Vi har sedan tidigare blivit varse att utförare på södermalm med hög etisk profil har ansett att villkoren för att bedriva hemtjänst är så dåliga att man valt att inte lägga anbud. Mer tid och handlingsutrymme behöver alltså skapas i hemtjänsten – en ambitionshöjning behövs. Det bör läggas till som en viktig punkt i underlaget för kommande budget.

I övrigt hänvisar vi till Miljöpartiets reservation mot budgetunderlaget i kommunfullmäktige.

Reservation

Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelnämnden överlämnar och åberopar delvis förvaltningens förslag samt anför för egen del följande:

En långsiktig planering av stadsdelnämndens verksamhet och de kommunala insatser som görs för befolkningen på Södermalm kräver att planeringen utgår från befolkningens behov och utformar tydliga mål för verksamheten. Detta kräver en reell behovsanalys det vill säga att man konkret kartlägger invånarnas behov av vård, omsorg, behandling och service. Målen måste vara tydliga och kvantifierbara och får inte bygga på enkäter med stort bortfall. Så kallade ”Nöjdkundindex” bör bannlysas och ersättas med mått som mäter verkliga insatser och prestationer.

Den behovsbeskrivning som lämnats i förvaltningens förslag är otillräcklig och de mål som har satts upp är diffusa och ger ingen klar vägledning. Därför bör förslaget omarbetas i grunden och några av utgångspunkterna bör vara:

1. En utbyggnad av förskolan så att man uppfyller platsgarantin på en förbättrad personaltäthet.

2. En gemensam och obligatorisk förskolekö.

3. En förstärkning och omorganisation av hemtjänsten som syftar till en gemensam planering av all hemtjänst utan sönderbrutna skift och onödiga transporttider för personalen.

4. En gemensam planering av äldreomsorgen med tydliga krav på utbildning, personaltäthet och kvalitet. En förbättring av verksamhetens medicinska kvalitet med förstärkt och samordnad läkarmedverkan och en tydlig roll för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

5. En grundlig översyn av normen för individuellt bistånd och försörjningsstöd där SL-kort skall vara en självklarhet.

6. En kommunal jobbgaranti till alla ungdomar.

7. En grundlig behovsanalys och förstärkning av missbrukarvården där ekonomin inte får förhindra nödvändiga insatser för rehabilitering.

8. En garanti för att människor med funktionsnedsättning garanteras full delaktighet i samhällslivet.

9. Tillgången till bostäder för personer med funktionshinder och till försökslägenheter säkras genom inrättandet av sådana bostäder ställs som en villkor för byggande på Södermalm.

9. En effektiv förebyggande verksamhet som vänder sig till både ungdomar och äldre.

10. Utformande av målindikatorer som bygger på verkliga insatser och inte på enkäter med låg svarsfrekvens.

11. Ett verkligt medinflytande för all personal och alla som utnyttjar kommunens tjänster.

12. En utvidgning av stadsdelsnämndens kompetensområde inom alla verksamhetsområden.

§14 Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel från år 2007 - 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2007-2011 års stimulansmedel.

Ärendet

Beviljade stimulansmedel från socialstyrelsen för åren 2007-2011 har enligt beslut i stadsdelsnämnden använts till satsningar inom rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelgenomgångar, socialt innehåll och förebyggande hembesök. Erhållna medel om sammanlagt 39 022 tkr har förbrukats och samtliga projekt är avslutade.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2013. Dnr 479-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Exempel på lovande projekt som efter projekttiden gått i graven är legio. Det är därför oerhört glädjande att två av de projekt som drivits med hjälp av Socialstyrelsens stimulansmedel för år 2007-2011 permanentas. Det gäller både den musikterapi som bedrivits av och på Temabo och det demensprojekt som drivits av Södermalms hemtjänst AB liksom demensutbildningen som nu är en del av Södermalms hemtjänstskola.

§15 Inkommet medborgarförslag - mål med att parker och grönområden är rena och välskötta

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 18 mars 2013. Dnr 480-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Inkommet medborgarförslag, utomhuspingisbord i flera parker

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 19 mars 2013. Dnr 476-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Inkommet medborgarförslag - sopnedkast - Hammarby Sjöstad

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat inkommet medborgarförslag från den 13 mars 2013. Dnr 463-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Öka tillgängligheten till Årsta Holmar. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2012-04-19 i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik Malm m.fl. (MP) om att öka tillgängligheten till Årsta holmar utan att de ekologiska värdena riskerar att äventyras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013. Dnr 533-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att förvaltningen tar kontakt med aktörer som idag bedriver guidade turer till Årsta Holmar för att diskutera förutsättningarna för ett utökat uppdrag,

att förvaltningen i dialog med aktörerna fastställer ett tidsinter vall för de guidade turerna framöver som inte hotar naturen i området,

att förvaltningen med dessa förutsättningar kan påbörja de guida de turerna till sommaren 2013,

att särskilda turer genomförs för barn och ungdomar i Stockholm i utbildningssyfte och att förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen i ärendet,

att därutöver anföra,

Vi är väldigt glada över de många positiva reaktionerna som förslaget har mött, inte minst från förvaltningen. För oss är det här nu ett vägval där vi fastslår att en broförbindelse varken är nödvändig eller bra för Årsta Holmar. Vår utgångspunkt är att tillgängligheten till holmarna kan ökas och det på ett ansvarsfullt sätt.

Årsta Holmar är en fantastisk naturtillgång med en rik biologisk mångfald genom att det är beläget såpass centralt på Södermalm i Stockholm. Tack vare att besökströmmarna dit har kunnat regleras genom förbestämda turer har den senaste tidens intresse inte utgjort något hot mot naturen där. Genom kunniga guider har besökarna kunnat få ta del av den vackra naturen och den stora artrikedomen utan att platsens tillstånd ekologiska värden har hotats.

Redan i skrivelsen blev det tydligt att en förutsättning för arbetet med att tillgängliggöra holmarna mer är att det ska göras i samverkan med de intresseorganisationer som nu erbjuder guidning och har stor kännedom om platsen och dess behov, exempelvis Naturskyddsföreningen.

§19 Svar på medborgarförslag om lokaler för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att bereda ett medborgarförslag med önskan om att få en träfflokal på västra Södermalm för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2013. Dnr 600-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag om återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först beslutar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

Ordförande fann att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för kompletterande utredning av gruppens behov enligt vad som sägs nedan,

Medborgarförslaget sätter fingret på behoven hos en grupp som kan ha svårt att förmedla sina behov. Vi anser att även om kapaciteten hos såväl Aktivitetshuset som Fountainhouse gör det möjligt att ta emot fler besökare kan det finns anledning att göra en bred uppföljning hos gruppen. Hur många deltar i aktiviteter vid nämnda ställen? Skulle man vilja delta, men upplever hinder? Vilka är dessa i så fall? Utredning kan med fördel utformas tillsammans med Fountain house och Aktivitetshuset för att i så hög utsträckning som möjligt få svar. Gruppen är inte större än att svar bör kunna ställas på ett öppet sätt personligt och samlas in.

Beslutsgång forts.

Ordförande ställde därefter förvaltningens förslag till beslut mot (V) och (S) förslag till beslut och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Reservation

Juliana Gristelli (V) och Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att som svar på skrivelsen anföra följande:

Antalet personer med psykisk funktionsnedsättning på Södermalm uppgår enligt rimliga prevalensuppskattningar till mellan 1500 och 2000. Behovet av sysselsättning och social samvaro är stort. Fountain house och Aktivitetshuset är utmärkta verksamheter men Södermalm är stort och avstånden är långa. Förslaget om en aktivitetslokal på i västra Södermalm är därför utmärkt. Det kan också finnas behov av lokaler, exempelvis i Hammarby sjöstad.

Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att genomföra en inventering av behovet av aktivitetslokaler i samarbete med företrädare för personer med psykisk funktionsnedsättning.

§20 Förslag om återtagande av budget- och skuldrådgivning till Södermalm

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Anders Göransson m fl (S) har lämnat en skrivelse till stadsdelsförvaltningen med förslag om att budget- och skuldrådgivning ska återtas och vara belägen på Södermalm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2013. Dnr 1401-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut för att istället bifalla förslaget i enlighet med den inlämnade skrivelsen. Förvaltningen anför ett antal skäl till varför utlokaliseringen varit en framgång. Att färre söker är bra, utifrån ett stadsdelsekonomiskt perspektiv. Däremot är det inte lika säkert att det är bra utifrån ett medborgarperspektiv.

I Svenska Dagbladet 14 februari 2013 berättade Kronofogden att ”Lågkonjunkturen kombinerat med kreditsamhällets utveckling, med ökade möjligheter att få snabblån och handla på kredit, har inneburit att inflödena av mål stadigt ökar”.

Antalet ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden ökade till 1,14 miljoner under 2012, upp från 1,2 miljoner året före, en ökning på nästan 2 procent. I Stockholm, Göteborg och Malmö var ökningen 8,4, 2,0 respektive 3,4 procent.

Det borde stämma till eftertanke.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiets utgångspunkt är att samhällets service ska vara lättillgänglig för människor. Det innebör i vissa fall behov av decentralisering, men ibland kan det dock finnas skäl att slå samman resurser för förbättrad kvalitet. Det här tror vi är ett sådant.

Det är positivt att servicen har förbättrats på så vis att man i dag kan få tid snabbt, i stället för de mycket långa väntetider som tidigare fanns på Södermalm. Vi tror också att den samlade kompetensen är värdefull.

Helt centralt är dock att människor verkligen hittar dit och får information om att verksamheten finns. Vi ser i ärendet ingen beräkning av hur många från Södermalm som nu söker sig till rådgivningen i förhållande till tidigare. Det bör analyseras och om antalet är färre är det viktigt att särskilda informationsinsatser görs. Detta inte minst eftersom socialsekreterarna beskrivit att allmänheten inte känner till verksamheten som tidigare.

Insatserna bör dessutom öka i dessa tider när många får problem med snabba lån som de inte klarar av.

Om det finns grupper som t ex skulle vara i behov av att träffas tillsammans med socialsekreterare, eller av något skäl har svårare att ta sig till Kungsholmen är en möjlighet att budgetrådgivare från Kungsholmen har öppen mottagning på Södermalm vid vissa tidpunkter som enskilda kan boka upp sig på. Trots allt kan det geografiska avståndet avhålla en del från en service de annars väl skulle behöva. Att SL-kort inte ingår i försörjningsstödet underlättar inte.

§21 Matfestival Södermalm. Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Anders Göransson m fl (S), Erik Malm m fl (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade skrivelsen Matfestival på Södermalm till nämnden 2012-10-25. Förvaltningen föreslår som svar på skrivelsen att provsmakning av maten från olika matleverantörer erbjuds i samband med Söderandans dag den 14 september 2013.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013. Dnr 1282-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut att därutöver anföra följande:

Vi är mycket nöjda med att förvaltningen gillar vårt förslag om att genomföra en återkommande matfestival för de äldre här på Södermalm, Smaka på maten.

Det är ett sätt att höja statusen på maten, att ge de äldre ett större inflytande. Därför både hoppas vi och tror att alliansen ska bifalla det här förslaget.

Matfestivalen är dock bara ett första steg. Nu går vi vidare. Vi nöjer oss inte förrän smaken spelar roll och de äldre också får vara med att bedöma den när vi upphandlar maten.

§22 Förändrad handläggning av medborgarförslag

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera gällande rutin för hantering av medborgarförslag.

Ärendet

Förvaltningen har mottagit en skrivelse från stadsdelsnämnden om förändrad handläggning av medborgarförslag. I skrivelsen föreslås att när förvaltningen lämnar sitt förslag till beslut till nämnden ska det tydligt framgå i själva ärendetexten vem som är den ursprungliga förslagsställaren samt att den som lämnar in förslaget ska beredas möjlighet att skriftligen kommentera förvaltningens förslag till beslut. Den kommentaren bör även ingå i ärendetexten.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 mars 2013. Dnr 1399-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Vi får alltfler medborgarförslag. Dessutom ökar kvaliteten, idéerna blir allt bättre. För att möta medborgarnas intresse och vässa förslagen ytterligare föreslog vi därför två förändringar. Dels skulle det framgå vem som skickat in förslaget dels skulle vederbörande ges möjlighet att kommentera på förvaltningens förslag.

Förvaltningen ställer sig avvisande till båda förslagen. När det gäller personuppgifterna köper vi resonemanget. När det gäller medborgarnas rätt att kommentera är vi mera tveksamma. Att allmänintresset skulle äventyras eller att rollerna i systemet sammanblandas genom att den som lagt förslaget ges möjlighet att bekräfta att förvaltningen verkligen handlagt ärendet i enlighet med förslagsställaren intentioner borde i allra högsta grad gynna allmänintresset. Vi vill därför att förvaltningen får i uppgift att meddela förslagsställarna när förslaget är aktuellt för att tas upp på nämnden.

I övrigt väljer vi att acceptera förvaltningens professionella bedömning samtidigt som vi konstaterar att det viktigaste trots allt är att handläggningen av medborgarförslagen sker seriöst och snabbt.

§23 Slutrapport projekt "Barn- och Kvinnofrid – Södermalm”

Länsstyrelsen dnr 704-10409-2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för projekt Barn- och Kvinnofrid - Södermalm.

Ärendet

Länsstyrelsen beviljade Södermalms stadsdelsområde bidrag ur anslaget Utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2011, för att utveckla arbete med målgrupperna. Utvecklingsarbete har varit inriktat på att skapa förutsättningar för en fungerande verksamhet och pågått under verksamhetsåret 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013. Dnr 538-2011-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det arbete som gjorts när det gäller kartläggning, grundutbildning och handlingsplan ser vi som väldigt viktigt. Det är angeläget att såväl kvinnor som barn i familjer där kvinnovåld förekommer vet att de bemöts av empatiska handläggare som förstår vad misshandelsproblematik handlar om, som inte skuldbelägger och kan erbjuda praktisk hjälp och stöd för att ta sig ur situationen. Så har det inte alltid varit i möte med socialtjänsten.

Vi emotser fortsatt utveckling av insatser för barn som bevittnat våld. Vi ställer oss vidare frågande till huruvida en utslussningslägenhet verkligen är tillräcklig?

§24 Ny lokal för Danvikstulls dagliga verksamhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner lokalbytet för Danvikstulls dagliga verksamhet.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av lokal för Danvikstulls dagliga verksamhet i fastigheten Sommaren 11, Alsnögatan 11.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Danvikstulls dagliga verksamhet drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB. I samband med omförhandling av hyran för lokalen har hyresvärden erbjudit verksamheten en annan lokal i samma fastighet.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013. Dnr 433-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar Sociala avdelningen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad tidplan för rapporter över verksamhetsuppföljningar.

Ärendet

I verksamhetsplan 2013 ingick en tidplan över verksamhetsuppföljningar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning respektive äldreomsorg. Planen har reviderats avseende verksamhetsuppföljningar inom sociala avdelningen. Sociala avdelningen utvecklar sina verksamhetsuppföljningar så att det ska vara möjligt att dra slutsatser på verksamhetsnivå utifrån individuppföljning. Arbetet har pågått sedan i april 2012, men är ännu inte slutfört. På grund av detta föreslås att uppföljningarna från sociala avdelningens verksamheter rapporteras i verksamhetsberättelsen 2013 istället för i tertialrapport 1 för 2013.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 mars 2013. Dnr 528-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Motion om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-162/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

(V) har i en motion (2013:10) till kommunfullmäktige lagt ett förslag om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motionen innehåller flera förslag varav kommentarer endast ges till de förslag som ligger inom ramen för förvaltningens områden. Förvaltningen instämmer i vikten av att våldsutsatta kvinnor erbjuds ett kvalitativt skydd och får stöd i att komma vidare till ett långsiktigt boende. Flertalet av förslagen omfattas dock redan idag av gällande lagstiftning och tillsyn samt ingår i flera nationella uppdrag att se över.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013. Dnr 230-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis tillstyrka motionen,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet instämmer i att stadens kvinnofridsarbete behöver förstärkas, inte minst för utsatta grupper som kvinnor med missbruk och papperslösa kvinnor. Till exempel behövs en stabil finansiering för den så kallade Q-jouren för kvinnor med missbruk som misshandlats.

När det gäller papperslösa kvinnor så söker sig förmodligen mycket få till Kriscentrum, även om de i teorin ska kunna bli mottagna där. Vi menar att vore bra om det tydliggörs i uppdraget till Kriscentrum att det ingår i deras uppdrag, det är inte säkert att personalen känner sig säker på hur reglerna är.

Följaktligen behövs också sätt att informera papperslösa kvinnor att de har en sådan rätt. Vi tror att de som regel inte känner till att det är möjligt eller vågar lita på att det är så. Om de ens vet att kriscentrum finns.

Den regel som förvaltningen tar upp som försvårar, är den om underrättelseskyldighet till polisen. Miljöpartiet har i samarbete med regeringen kommit överens om att denna ska tas bort fr om med 1 juli 2013. Kvar finns visserligen uppgiftsskyldighet om polisen gör efterfrågningar, men situationen kommer bli klart förbättrad.

När det gäller bostäder övergripande instämmer Miljöpartiet att det är alltför få hyreslägenheter i staden, inte minst på Södermalm. Det gör det mycket svårare för människor i olika livssituationer att bo i stadsdelen, att byta lägenhet och att kunna få förtur genom bostadsförmedlingen. Något som inte minst drabbar kvinnor som behöver lösa sin situation på grund av misshandelsproblematik.

Tillgången till övergångslägenheter är viktig och det är bra att förvaltningen hyr en för att komplettera kvinnojourernas verksamhet. Frågan är om det räcker.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande:

Motionens krav är mycket angelägna. De kartläggningar som gjorts visar på brister när det gäller att erbjuda våldsutsatta kvinnor trygga bostäder. Detta gäller i hög grad också på Södermalm. Kvinnojourerna har en mycket pressad arbetssituation.

Motionen bör därför bifallas.

§27 Motion(2013:16) om Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler

Remiss från kommunstyrelsen med dnr 324-299/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har på remiss av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas Rudin (S) och Leif Rönngren (S). Motionen handlar om möjligheten för Fryshuset att driva verksamheten i egna lokaler i stället för att som nu hyra lokalerna av SISAB. I motionen finns förslag om att Stockholms stad överlåter fastigheten genom försäljning till Fryshuset.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 mars 2013. Dnr 409-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet – främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 000414/2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förslagen i utredningen om arbete mot främlingsfientlighet, kan bidra till att förstärka attityderna hos befolkningen så att färre blir negativa till invandring, att fler inser att personer oavsett härkomst har lika värde och att migration i grunden är positivt.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2013. Dnr 471-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att överlämna Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och för egen del anföra följande:

2007 lades Integrationsverket ned efter Regeringen beslut. Denna statliga myndighet bildades 1997 på initiativ av dåvarande biträdande inrikesministern Leif Blomberg med bl. a. Vänsterpartiets stöd. Alliansen gav genom den nedläggningen en tydlig signal för sina medborgare att "integration" - det vill säga projektet att bygga ett enda mångkulturellt samhälle - inte länge var prioriterat. I stället har Alliansens politik satsat på att utnyttja en "vi mot de" retorik och underlättat för de krafter, exempelvis Sverigedemokraterna som utmålar de som kommer utifrån som en fara för det svenska samhället.

Vänsterpartiet ser positivt på utredningen Främlingsfienden inom oss och Södermalms Stadsdelsförvaltnings Tjänsteutlåtandet lyfter fram problemets kärna genom att upprepa utredningens ord enligt vilken:

"Främlingsfientligheten påverkas (...) av hur framgångsrik den ekonomiska politiken och integrationspolitiken är. Om politiken misslyckas finns en risk att personer med utländsk bakgrund eller personer som tillhör minoritetsgrupper görs till syndabockar." (Främlingfienden inom oss, s. 11).

Tjänsteutlåtandet betonar också det faktum att "konkurrensmekanismer” (Tjänsteutlåtande s. 2) tenderar att ge näring åt främlingsfientlighet. Därigenom kan man förstå att främlingsfientligheten i dag är inte beror på en slump. Tvärtom är det en logisk följd av en viss politisk retorik som konstant väljer att sätta fokus på vikten av individen, i stället för att betona vikten av samhället som ett kollektiv.

Inom samhället gör myten om konkurrensens välsignelse att människorna känner sig tvungna att betrakta sina medmänniskor som en fara för sin egen nytta och att resonera enligt den Darwinistiska logiken av kampen för överlevnad. "Konkurrens" är ett huvudbegrepp inom Alliansens politik. Därför bör man också inse att "vi mot dem" logik (som också är främlingsfientlighetens grund) är en naturlig följd av en sådan politik.

Den politik som förs bidrar till att avpersonifiera, förtingliga och reducera invandrarna till siffror i kall statistik. Ett konkret exempel på detta är Reva projekt och jakten på papperslösa i T-banan.

Vidare betonar utredningen att "det är omöjligt att med attitydpåverkande åtgärder kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller integrationspolitik." (s. 11).

Efter mer än sex år vid makten är resultatet av regeringens arbete ett samhälle med ökade klyftor och minskad solidaritet. Ett samhälle som inte längre kan vara stolt över det som tidigare gjorde Sverige känt över hela världen, nämligen jämlikheten och jämställdheten.

Det är viktigt att ta fasta på en rad av de förslag som ställs i utredningen – ett bra första steg vore att tydliggöra ansvaret för integrationspolitiken genom att återupprätta Integrationsverket.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater är positiva till utredningens förslag, men vill understryka utredningens eget konstaterande att attitydpåverkande åtgärder inte kan kompensera misslyckanden på andra politiska områden: den ekonomiska politiken, sjukvården, äldreomsorgen, skolan, brottsbekämpning. Allt detta leder till en ökad främlingsfientlighet. De viktigaste sätten att bekämpa främlingsfientlighet är minskade ekonomiska klyftor, minskad arbetslöshet, en bättre skola där ingen slutar utan att kunna läsa, skriva och räkna etc.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Området är oerhört viktigt. Och rubriken och ansatsen är tydlig: risken för främlingsfientlighet finns inte bara i befolkningen, utan även inom oss själva, var och en – en viktig utgångspunkt.

Denna insikt bör spridas bland alla yrkesutövare. Målet måste vara att ingen ska känna sig diskriminerad i kontakt med stadsdelsförvaltningen eller dess verksamheter. Där är vi säkert inte än, lika lite som något annat samhälleligt sammanhang är säkrat från diskriminerande attityder. Förstås inte alltid, men ibland. Men en ökad medvetenhet hos personal är en viktig förutsättning.

Politiken som helhet skapar i större eller mindre utsträckning grogrund för uppkomst av främlingsfientlighet. Utredningen skriver att det är omöjligt att kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller integrationspolitiken med attitydpåverkande åtgärder.Vi håller med.

Vi anser att regelverket på socialtjänstens område måste vara stödjande för att människor ska kunna ta sig ur sin situation. Att SL- kort inte ingår i försörjningsstödsnormen ser vi som ett stort misstag som gör att människor riskerar bli isolerade med minskade kontaktytor.

Målet att skapa likhet i bedömningarna inom staden får inte leda till en åtstramning av biståndet för alla. Därför är vi också delvis kritiska till den nya revidering som gjorts av stadens riktlinjer för försörjningsstöd.

Utvecklingen när det gäller bostäder på Södermalm oroar. Den omfattande omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter skapar en förskjutning av människor i stadsdelen, de med knappa resurser har svårt att kunna bo kvar. Det skapar i sig en känsla av utanförskap – att inte ha råd att bo kvar där man vill, det är andra som tar över. Fler hyresrätter till rimliga kostnader behövs i stadsdelen. Att lokaler för butiksägare blivit allt dyrare är också en mycket problematisk utveckling, efter som det hårt styr både utbud och vilka som kan ägna sig åt affärsverksamhet i stadsdelen.

Miljöpartiets ambition är att driva en politik för ett samhälle som alla kan känna tillhörighet till. Den rådande politiken som förs av alliansen skapar inte de förutsättningarna.

Vi välkomnar särskilt att utredningen lyfter fram behovet av antidiskrimineringsbyråer, något Miljöpartiet drivit länge.

§29 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013 / 2014

Remiss från trafikkontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har till stadsdelsnämnderna vidaresänt en inbjudan från trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (tidigare SL) till yttrande över ett förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013. Dnr 356-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi Socialdemokrater uppskattar SL: s ansträngningar att med befintliga resurser förbättra kollektivtrafiken. Vi konstaterar samtidigt dels att många delar av SL-trafiken ligger nära kapacitetstaket, dels att en utökad busstrafik är det enda sättet att på kort sikt påtagligt öka kollektivtrafikens kapacitet.

För att busstrafiken ska vara attraktiv måste den vara snabb och punktlig. För det krävs att bilköerna minskar. Bussar som fastnar i bilköer är inget attraktivt alternativ.

Flera tendenser driver samtidigt i riktning mot ökad vägtrafik, växande bilköer och allt sämre förutsättningar för busstrafiken. På och i anslutning till Södermalm planeras ett antal omfattande byggprojekt som kräver att vägkapaciteten i området minskas – mest allvarliga blir effekterna av Slussen - projektet. Till detta kommer ett antal andra effekter som driver upp vägtrafiken: en ökad befolkning, växande ekonomisk aktivitet, stigande realinkomster och en sjunkande rörlig kostnad för bilkörning på grund av radikalt bränslesnålare bilar.

För att det ska vara möjligt att erbjuda medborgarna en snabb, attraktiv busstrafik krävs därför att biltrafiken dämpas, särskilt i rusningstid. Informationskampanjer där folk uppmanas att ställa bilen kan bidra till detta, men vi konstaterar att det mest avgörande för möjligheterna att upprätthålla och höja kvaliteten på kollektivtrafiken är att trängselskattesystemet utvecklas och anpassas så att bilköer förhindras och bussarnas framkomlighet säkra.

Långsiktigt är en utbyggd tunnelbana avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera.

På det konkreta planet efterlyser vi ökad turtäthet på linje 66 som har hög belastning under större delen av dagen.

§30 Förslag till detaljplan för Mårtensdal 6 m.fl. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-02448

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Ordförande Christoffer Järkeborn m.fl. (M) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan för kv. Mårtensdal. Planen innebär att kontors- och verksamhetslokaler skapas runt befintlig verksamhet i kvarteret, bl.a. i ett högre hus i slutet av Hammarby Allé. Vidare innebär förslaget att en ny inbyggd transformatorstation och en ny skatehall som ersätter Fryshusets nuvarande hall kan uppföras.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013. Dnr 372-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Anita Hillerström Vagli m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande:

Förslaget till detaljplan bör omarbetas. Något höghus bör ej byggas utan byggnaderna bör anpassas till vad som gäller för stadsdelen i övrigt. Något intrång får ej göras i den ädellövskog som förbinder Årstaskogen och Nackareservatet.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar i allt väsentligt den presenterade detaljplanen, men vill samtidigt – utöver stadsdelsförvaltningens synpunkter - lämna följande medskick inför den fortsatta planeringen:

För att öka områdets attraktivitet och motverka en överbelastning av vägnätet bör ytterligare studier göras för att skapa snabba, attraktiva gångtrafiklösningar mellan det nya området och den spårburna kollektivtrafiken, i första hand tunnelbanestationen Gullmarsplan och Tvärbanan. Man bör även studera kopplingar till den planerade dragningen av T-banans blå linje från Kungsträdgården till Nacka.

I planområdet föreslås 540 parkeringsplatser. I planförslaget beskrivs detta som ett lågt parkeringstal. Det kanske är riktigt ur ett historiskt perspektiv, men motsvarar knappast framtidens utmaningar. Tillgången på parkeringsplatser har mycket stor påverkan på trafikvolymerna och därmed både på trängsel, buller, luftkvalitet och utsläpp av växthusgaser. Det aktuella planområdet har god tillgång till kollektivtrafik med hög kapacitet. Starka skäl talar därför för ett lägre antal parkeringsplatser än vad som föreslås i planen. Detta möjliggör i sin tur ytterligare byggnation.”

§31 Remiss om ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - program för barn- och ungdomskultur 2014-2016”

Remiss från kommunstyrelsen dnr 328-323/2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått förslag till ny kulturplan på remiss. Den heter ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016”. Nuvarande kulturplan gäller fram till och med 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 mars 2013. Dnr 403-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Tidigare hade Södermalm en egen kultursamordnare, men denna tjänst avskaffades av alliansen. Förvaltningen skriver att två stadsdelförvaltningar nu istället kommer att ha ett värdskap för stadsdelsdelarnas kultursamordnare för att säkerställa implementeringen av det nya kulturprogrammet. Farsta och Södermalms stadsdelsförvaltningar kommer att ha det ansvaret för 2013. Att avskaffa något, utan någon djupare analys för att därefter återinföra detsamma fast i långt mycket mindre omfattning är en allianspolitisk innovation. Måhända strategiskt men det är tveksamt om det är särskilt klokt.

Vi borde ha en egen kultursamordnare på Södermalm.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget bör förtydligas vad gäller barn och ungas möjligheter att välja sina egna kulturuttryck. Det bör också förtydligas hur detta program ska implementeras av stadens nämnder. Det är positivt att staden har tagit fram ett förnyat program för barn- och ungdomskultur och att detta ska gälla i många av stadens nämnder. Målsättningen är bra liksom att programmet tar sin utgångspunkt i bland annat FNs barnkonvention.

Vi kan dock konstatera att det nuvarande programmet inte har funnits med som grund för beslut i till exempel Stadsbyggnadsnämnden eller Utbildningsnämnden. Inte ens gymnasieskolorna har tagit till sig dokumentet. Det är bra att det finns ett nätverk av tjänstepersoner men programmet bör på ett mer bindande sätt användas i de politiska besluten.

Beträffande ungdomskulturen finns i det nuvarande dokumentet en tydlig målkonflikt mellan stadens nolltolerans mot graffiti och ”Kultur i ögonhöjd”. Denna konflikt är borta i och med att skrivningen ”kultur av barn och unga som ingen vuxen styr över” nu föreslås ersättas med ”Barn och unga har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv”. Vi föredrar den nuvarande skrivningen som ger unga möjlighet att själv välja sina konstnärliga uttryck.

Däremot kan det tyckas att kulturbegreppet tolkas väl snävt. En vidare tolkning enligt Taylor är i princip all det människan väljer som förströelse från serietidningar och teater/bio till fiske och cykelturer, Mulleskola och scouting.

§32 Motion om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-301/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Emilia Bjuggren (S) har i en motion till kommunfullmäktige förslagit att riktlinjerna för försörjningsstödet görs om så att ersättning för avgifter för barns fritidsaktiviteter beviljas. Förvaltningen instämmer i vikten av att barn och ungdomar deltar i organiserade fritidsaktiviteter men pekar också på att riksnormen för försörjningsstöd gällande barn höjdes jämförelsevis extra mycket år 2012 då även posten för lek och fritid beaktades.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2013. Dnr 364-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Per Henriksson (FP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att lämna nedanstående text som ett svar på motionen.

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn, sägs det. Det handlar om lika möjligheter till att utöva idrott, kultur eller andra fritidsaktiviteter, eller ett föreningsliv där man lär sig inflytande och demokrati, och får kontakt med andra vuxna som stöttar.

Vi menar att barns fritid är ett politiskt ansvar. Tillgången till gratis och drogfria mötesplatser är viktig för att ungdomar ska kunna utveckla, möta människor med annan bakgrund än den egna och inte hamna i kriminalitet och använda droger. Höga avgifter i kulturskola och idrottsverksamhet begränsar de barn- och ungdomar vars föräldrar inte kan betala och utgör ett hinder för dessa barns utveckling.

I S-styrda Botkyrka har man halverat avgiften till kulturskolan från 700 kr per termin till 350 kr. Det har lett till nya grupper av barn som går på kulturskolan i kommunen.

Mot uppvisande av kvitto har Botkyrka dessutom valt att ge barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd 1000 kr per barn och termin för barnens fritidsaktiviteter. Det tycker vi är ett bra förslag, det borde vi i införa här i Stockholm också.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Olikhet i levnadsvillkor har stor betydelse för den individuella hälsan och för folkhälsan. Att ha mycket små resurser stänger ett barn ute från många möjligheter som andra barn har, till exempel skolresor, biobesök eller att delta i fotbollsträning. Sambandet är tydligt mellan ekonomisk utsatthet och faktorer som utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet.

Det är viktigt att det finns bra fritidsmöjligheter för barn att tillgå oavsett ekonomisk situation, även för de med små ekonomiska möjligheter. Därför behövs fler generella insatser, såsom fler mötesplatser för ungdomar samt fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter, inte minst sådant som barn och unga själva kan inspireras av och enkelt söka sig till. Detta vid sidan av den möjlighet som finns om att ansöka om extra utgifter för barnen vid ansökan om ekonomiskt bistånd, och den individuella prövning som alltid ska göras.

§33 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Café Tjärlek, Tjärhovsgatan 19, 116 28 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Café Tjärleks ansökan om serveringstillstånd i restaurang söndag-torsdag kl. 11.00–22.00 och fredag-lördag kl. 11.00–23.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Café Tjärlek i restaurang måndag-torsdag kl. 17.00–22.00, fredag kl. 17.00–23.00, lördag kl. 11.00–23.00 och söndag kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Det är Café Tjärlek med adress Tjärhovsgatan 19 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang söndag-torsdag kl. 11.00–22.00 och fredag-lördag kl.11.00–23.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013. Dnr 393-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 26 februari – 28 mars 2013.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 2 och 16 april 2013.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 4 från den 15 april 2013.

§37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 4 från den 16 april 2013.

§38 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

§39 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Förtroenderådet vid Hornstulls servicehus Årsmöte 2013-02-27.

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus 2013-02-12.

§40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Avdelningen för äldreomsorg

Ärendegrupp 3.14 – Beslut om resa i tjänsten

Dnr 349-2013-1.1.

Förskoleavdelningen

Ärendegrupp 3.14 – Beslut om resa i tjänsten

Dnr 560-2013-1.2.1.

§41 Information från förvaltningen

Kommunal

Kommunal varslar om nyanställningsblockad i alla kommuner, landsting och strejk för samtlig skolmåltidpersonal och skolvaktmästare i Stockholms stad. Anställda får inte gå in i de strejkandes ställe och utföra deras arbetsuppgifter, endast förtroendevalda kan träda in.

Hammarby IF

Söndagen den 14 april spelade var det hemmapremiär för Hammarby IF som spelade mot IFK Värnamo. Som brukligt samlades Hammarbys supportrar samlas Medborgarplatsen före matchen och marschera tillsammans till Söderstadion.

Inför matchen har Hammarby fotboll, supportrar ochSöderandan med flera planerat arrangemanget tillsammans och allt fungerade bra.

Grattis du har en tonåring

Tonårsföräldrar i stadsdelsområdet bjöds in till en seminariekväll den 17 april på Södergården. Under kvällen kunde man delta i 8 olika föreläsningar om tonåringars livssituation och livsmiljö i Södermalms stadsdelsområde.

Deltog gjorde bland andrarepresentanter från närpolisen och stadsdelsförvaltningen. Lokala brottsförebyggande rådet Söderandan i samarbete medstadsdelsförvaltningen, Maria-Katarina närpolis och Södergården arrangerade föreläsningskväll.

Stadsdelsdirektör

Kommunstyrelsens har utsett Anders Carstorp till som utbildningsdirektör och chef för Utbildningsförvaltningen. Anders börjar på Utbildningsförvaltningen den 17 juni. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut så utses Christina Rapp Lundahl till ny stadsdelsdirektör på Södermalm.

§42 Övriga frågor

Seminarium och studiebesök

Stadsdelsnämnd beslutade att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkoms utgår vid deltagande vid följande seminarium och studiebesök.

Framtidens äldreomsorg i Stockholms län

Dag: onsdagen den 29 maj

Tid: 13.00 – 17.00

Plats Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Aktivitetshuset

Dag: fredagen den 19 juli

Tid: 13.00 – 15:00

Plats: Aktivitetshuset, Maria Trappgränd 5

Skrivelse: En kulturvägg på Södermalm

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om att skapa en kulturvägg. Dnr 612-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Ett bra sätt att utveckla våra gemensamma vardagsrum är att satsa på positiva verksamheter.

Den som vandrar genom Bergsgruvan, borta vid Rosenlundsgatan, inser snart att den relativt nylagda konstgräsplanen är en utmärkt investering. Först och främst därför att det nästan alltid är någon där och spelar. Att den utnyttjas. En bieffekt, som man först kanske inte tänker på, är att den också har en trygghetsskapande effekt. Parken får liv och rörelse.

Vid området Grimman på södermalm så ligger ett akutboende/härbärge och en avgiftning med heldygnsvård i direkt anslutning till varandra. Tillträde sker via det gångstråk som sträcker sig mellan Maria prästgårdsgata samt Rosenlundsgatan som idag präglas av eftersatt underhåll, klotter och dålig belysning.

Det är en mänsklig rättighet att kunna känna sig trygg på sina egna gator och torg. Forskning inom stadsplanering har länge visat att en öppnare, renare och ljusare miljö ökar känslan av trygghet men framförallt att en ökad genomströmning av människor är det som ökar tryggheten allra bäst.

En oro som leder till att människor undviker vissa miljöer är begränsande och riskerar att förstärka känslan av otrygghet. Vi socialdemokrater har alltid bekämpat otrygghet och orättvisa och vill därför förändra detta område som idag är har alla attribut för att upplevas som otryggt.

För att lyckas med detta vill vi rusta upp området med bättre markbeläggning, beskärning av träd, bättre belysning samt genom att skapa en kulturvägg.

Kulturväggen ska bestå av citat från Södermalmsbor. Både historiska och levande. Bokstäverna ska vara utbytbara så att man kan byta citaten. Målet med kulturväggen är att sätta området på kartan men i en positiv bemärkelse och på detta sätt skapa en ökad genomströmning av människor.


 


Skrivelse: ”Snabba Cash”

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om att införa stöd för att främja ungdomars fritidsaktiviteter. Dnr 613-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Det är viktigt att ungdomar har möjlighet till en aktiv fritid. Det ska finnas olika alternativ för detta; fritidsgårdar, ungdomscaféer och kostnadsfria mötesplatser.

Det är dock svårt för vuxenvärlden att definiera vad ungdomar vill göra på sin fritid. De identifierar sig med olika livsstilar och subkulturer, vilka ofta går på tvärsemot de traditionella begreppen. Det är en självklarhet att ung kultur ska vara för unga, av unga och med unga.

Ungdomar är också flitiga kulturutövare – de dansar, sjunger, skriver låtar, ritar, syrkläder, lajvar, filmar och spelar teater. Det som efterfrågas från ungdomar är förutsättningar att driva de frågor och verksamheter man är intresserad av, kortare beslutsgångar och att engagemanget inte ska behöva vara livslångt. Det blir allt viktigare för den yngre befolkningen att göra saker här och nu.

För att underlätta ungas kulturyttringar och stödja en aktiv fritid bör ett nytt stöd införas på Södermalm. Stödet ska vara enkelt att söka; det ska inte dröja lång tid mellan idé och genomförande; arrangemangen ska vara utåtriktade och bygga på de ungas egna idéer. Stödet kallar vi Snabba Cash. Det riktar sig till unga, 13-18 år, som kan använda det för att söka stöd för sina egna aktiviteter som riktar sig till andra ungdomar i stadsdelen.

Vi vill uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till att införa ett sådant stöd för att främja ungdomars fritidsaktivitet.

Skrivelse: ”Om utsatta människors situation på Södermalms gator

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om situationen för de utsatta människor som tigger på Stockholms gator. Dnr 614-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Frågan om situationen för de utsatta människor som tigger på Stockholms gator är angelägen. Många funderar dagligen över deras situation, vad man kan göra och inte. Föräldrar som går förbi med sina barn har svårt att svara på sina barns frågor. En del börjar bli avtrubbade. Media har lyft deras situation och att frågan berör många nivåer är helt klart. Det rör inte minst romernas situation i Europa.

En central fråga är – finns det verkligen inte något bättre sätt att hjälpa än att, såsom många södermalmsbor gör, ge några slantar till personer som dag ut och dag in sitter i förödmjukande positioner? Medkänslan finns hos många, men samtidigt skulle flertalet hellre bidra till en mer bestående förändring.

I Björns trädgård och på Medborgarplatsen arrangeras med jämna mellanrum mötesplats Soppkök Stockholm som vill lyfta frågan om hemlösheten generellt. Bakom står en grupp människor med engagemang och uthållighet som imponerar. Vid sidan av soppa, kläder och andra förnödenheter vill man och lyckas också skapa nya samtal och kontakt mellan människor. Med det nya insikter, ibland nya vänner och de skapar tryck i en viktig fråga.

Frälsningsarmén vid Hornstull har också sedan länge en verksamhet bland annat för hemlösa.

Visst görs också en del av staden. I projekt tillsammans med hjälporganistationer och myndigheter har natthärbärge funnits över vintern och Crossroads för jobbsökande EU-medborgare. Det är dock långt ifrån tillräckligt.och romerna har i mycket liten utsträckning tagit del av detta. Troligen för sina erfarenheter av utsatthet och diskriminering. Men det räcker inte.

Eftersom kommunen enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för människor som vistas i Stockholm anser vi att stadsdelsförvaltningen bör lyfta frågan och inleda ett samarbete med andra lämpliga förvaltningar i staden om en strategi. Och då menar vi inte att köra bort personerna i fråga, utan hitta sätt att förbättra deras livssituation som är mer meningsfull och långsiktig än att tigga.

Kreativa lösningar måste till. Det kan röra tillgång till tillfälliga arbetsmöjligheter, samarbete med näringslivet, projekt där man tillvaratar kompetens, med utbildning och stöd.

Ett annat förslag är att skapa vänortsprojekt med förslagsvis den ort varifrån de flesta romerna på Stockholms gator för närvarande kommer ifrån. Enligt fördjupande reportage i DN kommer de flesta romerna i Stockholm för närvarande från samma trakt. Utbytesverksamhet mellan unga arbetslösa skulle kunna vara ett inslag. Trots språkbarriärer skulle arbetslösa unga från Sverige kunna göra meningsfulla insatser samtidigt som perspektiven vidgas. Det skulle kunna vara ett projekt som båda parter vinner på ur olika perspektiv. Och säkerligen finns EU-medel att söka till detta. Viktigt är att insatser görs både här och nu och i ett mer långsiktigt perspektiv.

Vi önskar att förvaltningen utreder möjligheterna att gå vidare med ovanstående förslag.