Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8

Frågestund, klockan 18. - 18.30
Sammanträdet inleds med en frågestund då allmänheten har Läs mer...möjlighet ställa frågor om de ärenden som behandlas under kvällen.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Upphandling av drift och underhåll av parkmark inom östra och västra Södermalms, tilldelningsbeslut.

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde anmälningsärenden

8 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarahärenden

Dnr 551-2013-1.2.2. dnr 455-2013-1.2.2.

9 Utredning och beslut enligt lex Sarah vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

10 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

Dnr 369-2013-1.2.2. dnr 414-2013-1.2.2. dnr 505-2013- 1.2.2.

11 Information om anmälan enligt lex Maria

12 Socialstyrelsens beslut om klagomål på hälso- och sjukvård gällande Bergsunds vård- och omsrogsboende

15 Alternativ organisering av matinköpen

16 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

17 Inkommet medborgarförslag fotbollsplan nedanför Sofia skola spolas till isbana (konstis)

18 Inkommet medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen gångvägen från Ånghästparken

18 a Utseende av utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

19 Motion av Ewa Larsson (MP) om att fastigheten stiftelsen 1, Björngårdsgatan på Södermalm

20 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-348/2013
Dnr 490-2013-1.5.1.

21 Motion (2012:70) om bro till Årsta Holmar

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 304-1834/2012
Dnr 402-2013-1.5.1.

23 Tillägg till detaljplan PI 6762 för kv Linjalen och PI 6803 för kv Ögonmåttet i stadsdelen Södermalm i Stockholm, TS-Dp 2013-02770-54

24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, restaurang Chaikhana AB, Svartmangatan 23, Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 530-2013-1.5.2. Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Café Stiernan Österlånggatan 45

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 538-2013-1.5.2.

26 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, restaurang Piccolo Angelo AB, Verkstadsgatan 14-16

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 546-2013-1.5.2.

27 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Corvina Enoteca, Kornhamnstorg 47

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 555-2013-1.5.2.

28 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Skeppsbar, Skeppsbron 44

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 556-2013-1.5.2.

29 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Sushi Yama, Ringvägen 52

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 564-2013-1.5.2.

30 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, restaurang Götgatan Stories AB, Götgatan 76-78

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen
Dnr 637-2013-1.5.2.

Anmälningsärenden

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

34 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

35 Anmälan av balanslista

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 28 maj 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från av sammanträdet den 21 mars 2013.

§2 Upphandling av drift och underhåll av parkmark inom östra och västra Södermalms, tilldelningsbeslut.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § för föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Information om anmälan till Socialstyrelsen om lex Sarah i enskilt bedriven äldreomsorg och om beslut från Socialstyrelsen i lex Sarahärenden

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Utredning och beslut enligt lex Sarah vid Katarinagårdens vård- och omsorgsboende

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi inom sociala avdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Information om anmälan enligt lex Maria

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Socialstyrelsens beslut om klagomål på hälso- och sjukvård gällande Bergsunds vård- och omsrogsboende

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Tertialrapporter 1för 2013

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Nämnden ansöker om utökat anslag om 1,4 mnkr för språkförskolan Bamse.

3. Nämnden ansöker om 2,7 mnkr för tomgångshyror avseende Hornstulls servicehus.

4. Nämnden ansöker om 2,3 mnkr från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar i Rosenlundsparken och Stora Blecktornsparken

5. Nämnden omdisponerar 250 tkr från genomförande av framtagna underhållsplaner till delfinansiering av anläggande av konstgräs på Sofia bollplan.

6. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla pantrör, grillbord och insamlingskärl i lämplig omfattning givet budget och tidsaspekt.

7. Nämnden bifaller därutöver förvaltningens förslag till beslut.

8. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Därutöver anför nämnden följande:

Det är positivt att måluppfyllelsen är god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i årets första tertialrapport. Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.

Konstgräsplan

Konstgräsplanerna på Södermalm är mycket uppskattade och vi är glada över att vi i tertialrapport 1 skapar förutsättningar för att anlägga konstgräs på bollplanen vid Sofia skola. En samordning mellan stadsdelsförvaltningen, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, Sofia skola och Hammarby fotboll har genomförts och den preliminära kostnaden för projektet uppgår till 600 tkr. Södermalms stadsdelsnämnd tillskjuter 250 tkr, Idrottsförvaltningen 150 tkr, Hammarby fotboll söker bidrag från idrottslyftet på 100 tkr och föreningen bidrar själva med 50 tkr.

Stadsmiljö

Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd ökar under 2013 stadsmiljöbudgeten med 23 procent för att Södermalms parker ska kunna vara rena, välskötta och trygga. Renhållningen i parkerna intensifieras och fler och större skräpkorgar placeras.

Det är viktigt att vi hela tiden försöker hitta sätt att minska nedskräpningen. Vi menar att det ska vara lätt att göra miljövänliga val i vardagen.

När det gäller aluminiumburkar och PET-flaskor ligger Stockholm under både länets och rikets återvinningsgrad. I riket återvanns 2011 i genomsnitt 154 burkar och PET-flaskor per person. Återvinningsgraden för länsborna generellt låg på 144 burkar/person, medan stockholmarna i genomsnitt bara lämnade in 126 burkar till retur 2011.


Ett sätt att öka återvinningen av burkar är att sätta upp pantrör på befintliga papperskorgar. Dessa sätts upp av stadsdelen, men töms sedan av förbipasserande pantletare.

Södermalms stadsdelsnämnd har idag rådighet över 275 papperskorgar som kan anpassas med pantrör.

Fördelarna med att sätta pantrör på papperskorgar är följande:
- Återvinningsgraden av aluminiumburkar och PET-flaskor ökar, istället för att de hamnar i soporna och därmed förbränns.
- Nedskräpningen minskar i samband med att folk letar efter burkar i papperskorgar.
- Skräpvolymen i papperskorgen minskar om pantburkar separeras. De blir inte fulla lika snabbt.
- Stadsdelsnämnden synliggör att vi satsar på stadsmiljö.

Att kunna grilla i Södermalms parker är ett trevligt och välkomnat inslag i stadsmiljön. Här har stadsdelen ett ansvar att hjälpa våra invånare att göra detta på ett brandsäkert och miljövänligt sätt, så att parkmiljön tryggas för alla som nyttjar den.

Redan idag finns s.k. grillbord utsatta på ett par platser i stadsdelen och resultaten för nyttjande har varit goda och tydligt reducerat brandrisken och underlättat för invånare. I andra stadsdelar har man också utrustat exempelvis Rålambshovsparken med insamlingskärl för just engångsgrillar för att öka brandsäkerheten och trygga parkmiljön.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppfölj­ningen baseras i huvudsak på att prognostise­rade avvikelser mot budget och verksamhetens mål redovisas och kom­mente­ras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommun­styrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 maj 2013. Dnr 395-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

En enig nämnd ställde sig bakom det gemensamma förslaget.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi att den dels ska behandla hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s. en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under årets fyra första månader utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall tillhandahålla.

Vi har den här gången valt att, i huvudsak, diskutera rapporten utifrån principiell synvinkel. Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. Vi undrar också om inte majoriteten valt att fokusera på att mäta på rätt sätt snarare än att mäta rätt saker.

Vid redovisning av indikatorerna ska procentsiffran kompletteras med absoluta tal. Hur många personer etc. det handlar om. Helst på stadsdelsnivå och är detta inte möjligt så är uppgifter för stadens i stort att föredra. Dessa uppgifter är en förutsättning för ett konstruktivt oppositionsarbete.

Menade alliansen allvar med brukarundersökningarna så borde man bifallit vårt förslag om att komplettera brukarundersökningarna med frågan om man är nöjd med själva biståndsbeslutet.

En av fem unga får sommarjobb genom stadens förvaltningar. En av fem? Detta när vi har en närmast epidemisk ungdomsarbetslöshet samtidigt som forskning visar att de som sommarjobbat under gymnasietiden klarar sig klart bättre efter skolan.

Stockholmarna nöjdhet med skötsel av park och grönområden är målet 54 %. Det är ett märkligt mål där känslan infinner sig att det är ett egenvärde i sig att uppnå målen. Och så ska väl inte ett styrsystem fungera?

I övrigt noterar vi att en avigsida med utförsäljningen av allmännyttan är svårigheten att finna lokaler, både för förskolor och nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden. Andelen nytillkomna bostäder med särskild service. Målet är tolv prognosen pekar mot noll. Kommunfullmäktiges mål att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök borde kompletteras med ordet Alla. För i ett civiliserat samhälle ska alla med.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet vill börja med att understryka att tertialrapporten speglar de ansatser, den budget samt de mål och indikatorer som Alliansen satt upp för sin verksamhet på Södermalm. Miljöpartiets budget hade givit mer utrymme för insatser inom flera områden. Vi noterar att i stort sätt alla indikatorer anges i form av andel av, där det inte specificeras vad det är en andel av, vilket försvårar bedömningen av aktuellt läge.

Vi hänvisar framförallt till Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige men vill passa på att beröra ett par områden som särskilt berör Södermalm.

När det gäller miljöarbete och klimatfrågor är det viktigt att alla enheter gör vad de kan för att driva arbetet framåt. Miljöpartiet anser att ambitionsnivån kan vara mycket högre.

Målet för andel ekologiska livsmedel i stadens verksamhet är endasst 16 % trots att utfallet redan ligger på nästan 23%. Den ambition som finns bland medarbetare och allmänhet måste uppmuntras och det är märkligt att stadens målsättning inte är högre. För mängden matavfall som sorteras ut borde målet vara 50% istället för som nu 25%.

Övertro på upphandling och konkurrens

Majoriteten har beslutat att allt som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna genom valfrihetssystem. Det kanske låter enkelt och bra - att det alltid ska vara det bästa som ska erbjudas. Men vi menar att verklighetens krav komplicerar frågan. Upphandlingar kan vara svåra, det gäller att ställa rätt krav, följa upp på rätt sätt och se till att det verkligen händer något när avtalen inte hålls.

Det finns nu erfarenhet av ett stort antal upphandlingar som man efterklokt skulle ha gjort på ett annat sätt om man fick göra om dem. Staden lär sig, men det är brukarna som får stå emellan i persoder när det inte fungerar bra.

Miljöpartiet anser att upphandlingar och valfrihetssystem absolut är bra när de verkligen bedöms tillföra mervärden. Det finns tillfällen då upphandlingar av verksamhet inte är att föredra. Processen måste också vara mer eftertänksam. Vi menar till exempel att sociala klausuler behöver användas på ett aktivt sätt.

I aktivitetsplanen finns beskrivet alla de upphandlade verksamheterna.i stadsdelen. Här framgår även vilka verksamhetsupphandlingar som är på tur. Det gäller nu boendestöd i egna hem och stödboendet i Hammarby sjöstad. Det gäller sysselsättning på Aktivitetshuset. Det gäller sociala insatser för barn, ungdomar och familjer på Preventionsenheten och det gäller insatser för personer med missbruks/beroende problem på Södermalms beroendeteam.

Miljöpartiet anser att man måste göra en analys i varje enskilt fall huruvida man tror att konkurrensutsättningen verkligen kommer bidra med mervärden, eller om det finns andra risker att ta med i bilden.

Förskoleverksamhet:

Grunden för att kunna hålla såväl en god pedagogisk standard som en trygg miljö för barnen är dels att barngrupperna inte är för stora och personaltäthet och kontinuitet av personal i barnens direkta närhet är god. Vi kan också konstatera utifrån samtal med medarbetare inom förskolan, att de instämmer i vår syn och att de ofta ser problem med minskad personaltäthet och allt större barngrupper, vilket även avspeglas i inkomna klagomål från föräldrar. Miljöpartiet vill se att verksamheten går mot såväl ökad personaltäthet som mindre barngrupper.

Vidare bör man arbeta ytterligare med att barnen ska garanteras tillgång till en förskola nära hemmet.

Miljöpartiet lägger konstruktiva förslag inom förskoleområdet. Vi vill att skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut på Södermalm. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Södermalm borde ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger dessutom i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Vi tycker också att förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Fritidsverksamhet:

Det är bra att förvaltningen satsar på ett utökat samarbete med Fryshuset. Fryshuset är dock till för stadens alla ungdomar, varmed Miljöpartiet anser det viktigt att även andra insatser görs.

Exempelvis behövs mer satsningar på de yngre barnen. De flesta barn i nedre skolåldern har heltidsarbetande föräldrar vilket ofta innebär att de är hänvisade till stadens fritidsverksamhet, dvs ofta längre tid eller lika lång tid som barnen spenderar i skolans undervisning. Inom fritidsverksamheten är bemanningen väldigt låg och barngrupperna stora, ibland 100 elever på 3-4 personal i faktisk tjänst.

Miljöpartiet anser att detta är något som å det snaraste ska ses över. Det är inte svårt att sätta sig in i hur problematisk en så låg bemanning är i förhållande till behovet av såväl säkerhet för barnen som möjligheten att upprätthålla en stimulerande verksamhet.

Äldreomsorg:

Det är glädjande att resultatet är bättre än tidigare och att målen bedöms uppnås. För en person som inte känner till hur arbetet med mål går till kanske dock skulle dra ännu högre växlar på det. Det betyder ju inte att allt är bra som det är, det beror på hur målen satts, vad man mäter och hur.

Vi konstaterar dock med tillfredsställelse att uppföljningen den här gången bygger enbart på individuppföljningar som görs individuellt och inte de brukarundersökningar som mest brukar förvirra. Deltagandet brukar vara extremt lågt och kan därmed mest bidra till att en skev bild av verkligheten ges.

Att 30 personer av 139 på vård och omsorgsboende svarar vet ej på frågan om de får vara med och bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas . När det gäller frågan “Får du hjälp av boendet/äldreomsorgen att behålla dina förmågor svarade lika många vet ej, och uppemot 50% av de med hemtjänst (196 av 417 personer.). Det är välkommet att förvaltningen ska analysera detta extra. Vi tror att det finns en risk att äldre ibland vill vara artiga och inte vara till besvär. Då kan ett vet ej vara lättare att säga än ett nej.

Man ska också hålla i bakhuvudet att uppföljningen rör den egna verksamheten. Alla de enheter som är upphandlade och de människor som är där omfattas inte. Samtidigt har stadsdelen och staden ett ansvar för dessa. Att hitta bra uppföljningssätt för alla de som får insatser via stadsdelen är en utmaning och viktigt utvecklingsområde.

Äldreomsorgen beräknas ha ett nettoöverskott på 6 miljoner kronor. Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom säkerligen biståndsbedömda hemtjänstinsatser ofta upplevs stressiga och för snålt tilltagna. För den som skulle vilja ha maten tillagad hemma tror vi t ex att det svårligen hinns med, annat än snabb uppvärmning i mikro. Lex Sarah anmälningar kan ofta ge en bild av att ett missförhållandena inte hade haft lika stor riska att uppstå i ett lugnare tempo.

“Målet är en trevlig stund på dagen” och “Maten smakar bra” är två indikatorer där målet är satt på 76%. Det är väldigt lågt för något som med lätthet skulle kunna ligga på 100%. Det kan bara ha att göra med att maten ofta inte är sådär särskilt bra, och att man inte satsat på själva matsituationen. Miljöpartiet tycker ambitionen borde ligga på 100% och anser att området bör satsas på. Det skulle vara en glädja även för personal att ha möjlighet att bidra till. Detta handlar om upphandlingar, både storleksmässigt och innehållsmässigt, inställning, tid, var maten tillagas etx. Vi hoppas att söderandrans dag, där oppositionen har drivit frågan om möjlighet till att “smaka på maten” bland stadens matleverantörer. Att det nu genomförs är mycket bra.

Socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Att antalet bostäder med särskild service ännu ej är tillräckligt är högst bekymmersamt. Frågan måste få en lösning snarast. Att det pågår ett metodiskt utvecklingsarbete är positivt .Vi vill se en fortsatt utveckling mot mer individuella uppföljningar, både för att kunna följa och utveckla verksamheten. En alltför snäv syn på insatser ser vi ibland, vilket har att göra med budgeten över lag.

De personliga ombuden för stadsdelen är fortfarande för få i förhållande till befolkning och behov.

Stadsmiljöverksamhet:

Miljöpartiet har under en lång tid verkat för att stödet till stadsmiljö och parkskötsel ska öka i stadsdelsnämnden. Vi kan nu läsa i tertialrapporten att renhållningen i parkerna intensifieras och fler och större skräpkorgar placeras ut i syfte att stadsdelsområdets parker upplevs som rena, välskötta och trygga.

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att också finansiera det långsiktiga parkunderhållet, eller såkallade "extrakostnader för parker" som alltså går utanför basal rengöring. Att hålla parkerna i fullgott tillstånd är viktigt för att säkerställa tillgängligheten till parkerna och kan också öka mängden användbar yta. Vi skulle i framtida rapporter önska att förvaltningen kunde producera en mer noggrann redovisning för hur de utökade medlen har använts inom stadsmiljöområdet, eftersom det i rapporten enbart pratas om städning måste vi tyvärr utgå ifrån att det också är det område som nu tar alla resurser.

Förvaltningen har tidigare vidtalat att de jobbar med knappa ekonomiska resurser vad gäller området för stadsmiljö och bland annat lyft frågan om hur viktigt det är att att de entreprenörer som jobbar på avtal fullgör de åtaganden som de har tagit på sig. Förvaltningen har med anledning av detta också lyft att det behövs mer resurser för kontroll av entreprenörenas arbete. Vi önskar i kommande tertialrapport en redovisning över vad som har gjorts inom det här området. Inte minst med tanke på att en nyligen gjord revision också pekade på brister gällande just uppföljningen av parkskötsel på Södermalm.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Tertialrapporten innehåller utöver den rent ekonomiska redovisningen ett stort antal indikatorer som avser att redovisa verksamhetens måluppfyllelse. En stor del av dessa mål är inte relaterade till verksamheten utan handlar om subjektiv brukarnöjdhet och abstrakta och opreciserade variabler av typen ”hur stor andel av förskolebarnen som har demokratiska värderingar”. Sannolikt grundar sig uppgifterna på enkäter men man varken urvalets storlek eller bortfallet. Brukarna får uttala sig om sin nöjdhet i allmänna termer, däremot inte om de exempelvis är nöjda med biståndets storlek eller omfattning. När det gäller utfall av verksamheten redovisas i allmänhet inga bastal eller behovsbedömningar varför de redovisade andelarna blir meningslösa.

Sammantaget utgör redovisningen av indikatorer en närmast karikatyrmässig exemplifiering av den innehållslösa målstyrning som utmärker ”New Public Management”.

Ett allvarligt problem tas upp i tertialbokslutet nämligen den ökande sjukfrånvaron och de brister i arbetsmiljön som uppenbarligen finns. Denna fråga tas dock utan att man diskuterar den faktor som sannolikt har störst betydelse nämligen personalens möjligheter till inflytande och kontroll över sitt arbete.

Andra oroande siffror i Tertialrapport 1/2013 är den låga andelen förskollärare bland de anställda inom förskolan, det ständigt ökande antalet barn per grupp (s. 17), andelen försökslägenheter som har övergått till eget kontrakt som har minskat dramatiskt i jämförelse med 2012 (s. 27), antalet bidragshushåll 2013 som har också ökad och kommer att bli högre än budgeterad (s. 39), siffrorna gälande äldreomsorg som är oroande och ofullständiga (s. 51), hälften av söderborna som är missnöjda med skötseln av park och grönområden på Söder.

Alliansen fortsätter med REA:n på Södermalms offentliga verksamheter som byggdes med skattepengar med 40 % upphandlade verksamheter i konkurrens (s. 58).

Antalet klagomål gällande äldreomsorg är särskilt hög: 48 klagomål inom 3 månaders period mellan 2013/1/1 och 2013/31/3 (s. 78). Siffran bör kopplas med de prekära arbetsvillkor och ökningen av vikariat och timanställning inom äldreomsorg. Att öka tillsvidareanställda personaltäthet är därigenom en akutfråga.

§14 Svar på medborgarförslag om att anlägga konstgräs på Sofiaskolans bollplan

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit två medborgarförslag om att anlägga konstgräs på Sofia bollplan. I det ena förslaget lämnas även förslag på att anlägga en dusch i anslutning till plaskdammen i Tengdahlsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2013.

Dnr 722-2012-1.2.4. dnr 260-2013-3.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill särskilt berömma Hammarby och förvaltningen för konstruktiva insatser i detta ärende.

I samband med att medborgarförslaget presenterades för nämnden skrev vi ”Ett i raden av kloka medborgarförslag när det gäller vår stadsmiljö. Vi är mycket positiva.”

Vi tror på idén att vi ska se våra gator, torg och parker som våra gemensamma vardagsrum. Där vi uppmuntrar aktivitet. Medborgarförslaget är i linje med detta. För övrigt vill vi att staden ska lägga konstgräs på alla grusplaner senast nästa mandatperiod (2014 – 2018), helst tidigare.

Stockholms stad har som mål att stockholmare ska bli mer fysiskt aktiva, inte minst de unga. Ett bra sätt är att bygga attraktiva anläggningar. Södermalm har, när Tanto BP är belagd med konstgräs en fullstor konstgräsplan på 41000 invånare, vilket är sämst av alla stadsdelsnämnder.

Därför är det mycket glädjande att lärare från Eriksdalsskolan tillsammans med bl.a. Hammarby tagit ett initiativ till ett arbete med att få "konstgräs på Södermalm". Man har bl.a. identifierat två befintliga grusplaner, Långholmens PB (Pålsundsvallen) 11-mannaplan och Eriksdalsskolan BP 9-mannaplan som ligger strategiskt placerade i stora bostadskvarter och i anslutning till skolor i området. Gruppen har dessutom förslag på enklare och billigare lösningar då tanken är att dessa planer skall vara av ett enklare slag och för skol- och ungdomsfotboll.

Detta är frågor utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde men vi vill ändå skicka med en uppmaning till alliansen att tala med sina kollegor i idrottsnämnd m.m. att bifalla våra förslag i dessa nämnder.


Vi behöver utveckla våra gemensamma vardagsrum här på Södermalm.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi besökte Sofiaskolans bollplan och kunde konstatera att bollplanen är välbesökt av barn i olika ålder. I nu lägget tvingas barnen som vill spela fotboll ditt andas grusdamm och göra sig illa. Därför är medborgarförslaget om att anlägga ett konstgräs på platsen utmärkt. Sådana förslag förstärker den lokala demokrati och vi hoppas att det inkommer flera sådana goda idéer i framtiden!

Södermalm saknar fler offentliga och nonkomersiella platser för idrott och fritid. Därför bör användning av bollplanen vara avgiftsfri för kvarterets boenden även efter anläggning av konstgräset.

Vi vill därigenom tillstyrka Förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§15 Alternativ organisering av matinköpen

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att undersöka möjligheten till en alternativ organisering av matinköpen. Under hösten 2012 gjordes en inventering av vilka processer som kunde effektiviseras på hemtjänstenheten Södertjänst. En av dessa var inköpsprocessen och förvaltningen påbörjar 2013-04-08 en pilotstudie inom Södertjänst och Hornstulls servicehus.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Dnr 94-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Inom Södermalms stadsdelsområde finns 108 st. utförare av hemtjänst och ledsagning, inom staden 232 st. I alla fall den här veckan. Trots det har en utförare nära 50 % av alla ”kunder” här på Södermalm. Siffrorna talar sitt tydliga språk och man behöver inte ha läst ekonomi för att inse att hemtjänsten är ett fundamentalt (marknads-)misslyckande.

Vad mer, och än viktigare, det är ett misslyckande som kräver ett politisk ansvarstagande. Lite mera pengar lindrar men löser inte problemen. Det duger heller inte att, likt en struts, försvara nuvarande system med mantrat att det är så viktigt för de äldre att få välja (utförare, förstås, att de ska få välja innehåll har det ju aldrig handlat om). ”Kunderna” kan inte välja bort systemfel.

Det är i detta ljus man ska se vårt förslag om en alternativ organisering av matinköpen. Något behöver göras. Vi noterar att förvaltningen uppenbarligen identifierat samma problem. Vi hoppas att projektet har framgång och lovar att återkomma med fler förslag.

§16 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Beslut

Södermalms stadsdelsnämnd utser respektive enhetschef till verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen, vid Katarinagårdens-, Nytorgsgårdens-, Kulltorps vård- och omsorgsboenden och Hornstulls servicehus.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården i stadsdelsområdet enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldig att utse verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården. Verksam­hetschefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8).

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 april 2013. Dnr 638-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Inkommet medborgarförslag fotbollsplan nedanför Sofia skola spolas till isbana (konstis)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat medborgarförslaget från den 17 april 2013. Dnr 606-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att Södermalm skulle vara betjänt av fler platser där det går att spontant kunna åka skridskor. Det är en av de få idrotter som pojkar och flickor bedriver tillsammans och just de senare är en ibland eftersatt grupp vad beträffar fysisk aktivitet.

§18 Inkommet medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen gångvägen från Ånghästparken

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 maj 2013. Dnr 680-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet ser fram mot förvaltningens utredning av ärendet. Det vore bra om förvaltningen också kunde ge nämnden en redovisning gällande förslagsställarens tankar om förutsättningarna för olika typer av skateboardåkare i stadsdelen och vilka behov som finns.

Vi vill också be förvaltningen att titta särskilt på valet av plats och vad det kan göra för området i övrigt. Särskilt då gällande säkerheten om förslaget exempelvis kan bidra till mer liv och rörelse där.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Medborgarförslag gör den lokala demokratin levande och det inkommet medborgarförslaget är särskilt bra i den meningen att den ger råd ur brukarens synpunkt om hur skate streetyta bör byggas för att det blir attraktiv för unga. Södermalm behöver fler offentliga och nonkomersiella platser för idrott och fritid. Förvaltningen bör därigenom genomföra en utredning om skick, anpassning och attraktivitet av de existerande streetytor för skatebord på Söder samt om eventuellt möjligheten att ytterligare bygga en skatepark enligt förslaget.

§19 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

1. Nämnden utser fr.o.m. 2013-06-17 stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl till utanordnare, firmatecknare och fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd.

2. Nämnden utser förvaltningschefen för serviceförvaltningen Teenie Bennerholt till utanordnare för Södermalms stadsdelsnämnd.

3. Godkänna anmälan om utsedd ställföreträdande fullmaktsgivare.

4. Fr.o.m. 2013-06-17 upphör Anders Carstorp att vara utanordnare och firmatecknare/fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd.

Ärendet

Enligt Stockholms stads ”Regler för ekonomisk förvaltning” 3 kap 5 § ska varje nämnd utse utanordnare med rätt att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden ska ge denna befogenhet till förvaltningschef samt till förvaltningschefen för serviceförvaltningen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013. Dnr 746-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Motion av Ewa Larsson (MP) om att fastigheten stiftelsen 1, Björngårdsgatan på Södermalm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 313-177/2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stiftelsen 1 ingår som ett delprojekt inom det pågående projektet ”Södermalms hjärta”, vars vision är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass. I motionen föreslås att fastigheten vid upprustning ska ”kvarhålla sin ursprungliga inriktning för och med kvinnor så att Stockholm stads stolta kvinnor i dåtid, nutid och framtid får en gemensam plats att möta varandra”. Bland annat föreslås att rum i fastigheten kan öppnas för frivilligverksamheter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 april 2013. Dnr 438-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Istället för att bygga stadsutvecklingen på floskler om världsklass borde staden byggas för dem som bor där. Stockholm ska vara en bra stad för stockholmarna. Vi ska se och uppleva våra gator, torg och parker som våra gemensamma vardagsrum. Där vi uppmuntrar aktivitet.

Därför vill vi att staden utreder möjligheterna att skapa ett aktivitetshus, gärna med utgång mot parken. Först och främst skulle det innebära en välkommen satsning på föreningslivet men det skulle också bidra till att öka både trivsel och trygghet i området. Jmf. skateboardanläggning i Björns trädgård, den innebar inte vara ett lyft för dem som åker skateboard utan påverkade också närmiljön på ett positivt sätt.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom tanken på att fastigheten Stiftelsen 1 kommer till användning på ett sätt som anknyter till dess kvinnohistoria

Miljöpartiet instämmer i det som tas upp i motionen. På Södermalm har det funnits starka kvinnor genom historien som gjort viktiga insatser både då och för utvecklingen framöver, men som alltför få känner till. Vi välkomnar starkt att huset får ett aktivt och kreativt innehåll och är positiva till att kvinnoorganisationer ska kunna verka i del av lokalerna.

En idé är att stadsmuseet får ett utvidgat uppdrag att kontinuerligt ordna utställningar i del av huset där starka kvinnor i Stockholm lyfts fram. Skolor kan involveras som en del i jämställdhetsarbete och förståelse för genusfrågor förbättras. Vi ser också gärna annan kulturell verksamhet och evenemang av och med kvinnor i lokalen.

Huset är ett vackert och speciellt hus som passar väldigt bra för att få ett särskilt innehåll. Vi tycker att det är angeläget att det till en viss del blir publikt, vilket samtidigt skulle blir ett lyft för Södermalm kulturellt. Området skulle må väl av en verksamhet med annat innehåll än det kommersiella som för närvarande har stort utrymme.

§21 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-348/2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ”Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola” på remiss från kommunstyrelsen. Förvaltningen instämmer i förslaget och ser programmet som ett bidrag att förstärka stadens prioriteringar och ambitioner för Stockholms förskolor.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2013. Dnr 490-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi uppskattar att södersossarnas koncept ”Framtidens förskola” har uppmärksammats och fått spridning i staden. Vi tycker också att planen till stora delar är väldigt bra. Att staden har allt högre ambitioner för förskolebarnen och därmed betonar vikten av tidiga investeringar för barns utveckling, skolresultat och livschanser är något väldigt positivt.

Vi har dock väldigt svårt att få ihop denna syn på vikten av tidig pedagogisk stimulans med alliansens vurm för vårdnadsbidraget, som ju står i bjärt kontrast med allt det som denna plan förmodas åstadkomma. Vårdnadsbidraget hindrar barns utveckling på två sätt: de barn som har allra störst behov av att gå i en bra förskola hindras från att ta del av densamma samtidigt som deras föräldrar kommer allt längre från arbetsmarknaden. Med tanke på allt man vet om arbetslöshetens effekter på barns skolresultat och möjligheter senare i livet så borde arbetslinjen istället gälla.

I det sammanhanget är det viktigt att framhålla förskolans och förskolepersonalens centrala roll för utvecklingen av det svenska språket hos de barn som inte talar svenska i hemmet, en faktor som kan ha stor betydelse för dessa barns möjligheter att klara sig bra i livet.

Framtidens förskola måste också handla om tillgång till förskola för barn vars föräldrar arbetar obekväm arbetstid. I dagens dygnet-runt-samhälle jobbar en mindre andel av stockholmarna nio till fem än tidigare. Vi har därför föreslagit ett s.k. nattis i anslutning till SÖS.

Personalen i förskolan är det allra viktigaste för att barnen ska trivas och utvecklas. För att kunna uppnå målet om 50 % förskollärare måste staden bli en mer attraktiv arbetsgivare. Med stora grupper är det svårt att hinna se och bemöta alla barns behov. Man upplever från personalens sida att det blir allt svårare att hinna med planering, uppföljning och utvecklingen av verksamheten. Vi menar därför att mindre barngrupper bör prioriteras och att personalens planeringstid bör öka.

Socialdemokraterna har länge drivit frågan om en gemensam kö. Stockholm ska gå samma väg som flera andra kommuner i Stockholms län och kräva att samtliga förskolor tillämpar samma köregler och att alla förskolor förbinder sig att ta emot barn för att uppfylla barnomsorgsgarantin.

Även i fortsättningen bör det finnas möjlighet för förskolor att i vissa fall ställa krav på de föräldrar som placerar sina barn på en förskola. Det kan exempelvis handla om föräldrakooperativ som måste kunna ställa krav på deltagande i arbetet med förskolan.

Vi värnar föräldrar och barns rätt att välja förskola – inte förskolornas rätt att välja föräldrar och barn.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden lämnar nedanstående synpunkter som svar på remissen,

Inledning

FN:s Barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, bör skrivas in i programmet.

Utveckling och lärande

Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Barn som behöver mer hjälp och stöd

Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Pedagogisk miljö och material

Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Kost, rörelse och hälsa

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Alla förskolor ska kunna erbjuda omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna.

Gruppen som pedagogiskt redskap

Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det kan försvåra full insyn och öka risken att barngrupperna allt för ofta är för stora.

Genusperspektiv

Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet.

En förskola för storstaden

Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till skrivelse och anför för egen del följande

2. Beslutet justeras omedelbart

Ett förskoleprogram måste för att ha någon effekt ange de materiella förutsättningarna för förskoleverksamheten. I programmet måste finnas riktlinjer för personaltäthet, personalsammansättning och krav på utbildning samt normer för lokalernas kvalitet och standard. Likaså är det viktigt att ställa krav på en god utomhusmiljö både i direkt anslutning till förskolan och när det gäller tillgång till grönområden.

Ett förskoleprogram måste som utgångspunkt att motverka effekterna att Stockholm är en djupt segregerad stad med stora och växande klassklyftor vilket i stor utsträckning drabbar barnen. Förskolan är en central del av välfärdssamhället och alla möjligheter att motverka effekter av segregering måste tas till vara. Förskolor i socioekonomiskt svaga områden måste ha betydligt större resurser till socialt stöd och andra insatser än förskolor i områden med hög medelinkomst.

Det är anmärkningsvärt att en god hälsa inte ställs upp som ett centralt mål för förskoleverksamheten trots kunskapen om att hälsofrämjande insatser under tidiga levnadsår har en mycket stor betydelse både för hälsa och för utbildningsresultat senare under livet. Barn med särskilda behov måste få stöd genom en väl utvecklad pedagogik.

För att ett förskoleprogram skall kunna få effekt måste det finnas en tydlig ledningsfunktion som omfattar såväl kommunens förskolor som de som drivs i privat regi. De privata förskolorna måste omfattas av samma allmänna pedagogiska riktlinjer och målsättningar som de kommunala och självklart skall samma kösystem gälla för alla förskolor.

§22 Motion (2012:70) om bro till Årsta Holmar

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Mikael Magnusson (S) på remiss som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avbryta planerna på att inrätta en permanent bro till Årsta holmar då det kan innebära att de naturvärden som finns på holmarna skadas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2013. Dnr 402-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi instämmer i motionens krav om att arbetet med en broförbindelse till Årsta holmar avbryts. Beslutet om att bygga bron är förhastat och illa genomtänkt.


Bortsett från slöseriet med våra gemensamma tillgångar skulle, som både Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen konstaterat, en broförbindelse innebära risker för att holmarnas natur- och rekreationsvärden skadas på ett sätt som inte är förenligt vare sig med ambitionerna att skydda området eller Södermalmsbornas långsiktiga intresse. Vi välkomnar samtidigt planerna på en utvecklad besöksverksamhet med båt i organiserade former

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet har tidigare uttryck stark kritik mot planerna om en broförbindelse till Årsta Holmar. Vi uttrycker vårt fulla stöd till motionärens intentioner och uppmanar kommunfullmäktige att stoppa alla planer på broförbindelse.

§23 Förslag till detaljplan för Södermalm 9:10 m fl område kring Rosenlundsparken i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2011-01691

emiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyreker förvaltningens förslag till yttrande.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Därutöver anför nämnden följande:

Detaljplanen innehåller många positiva och välkomna förslag. I stort kommer de tilltänkta byggplanerna att medföra välbehövliga tillskott av bostäder och förskolor som kommer att ge en positiv effekt på stadsmiljön i allmänhet. Stora delar av den tilltänkta upprustningen av Rosenlundsparken är också synnerligen välkommen.

Många av de medborgarförslag som har kommit in till stadsdelsnämnden har efterfrågat fler hundrastgårdar och konstgräsplaner på Södermalm. Mot bakgrund av det tycker vi det är bra att förslaget till detaljplan innehåller en konstgräsplan. Däremot innebär förslaget till detaljplan att hundrastgården som idag finns i området försvinner. Då behovet av hundrastgårdar på Södermalm är stort och då det finns få andra hundrastgårdar i närheten ser vi gärna att detaljplanen kompletteras med en hundrastgård.

Däremot avstyrker vi anläggandet av den nya bussgatan med den tilltänkta utformningen. Det är mycket barn och barnfamiljer som rör sig mellan parkens olika delar och en bussgata kommer att innebära att dagens trygga miljö äventyras. Parken har många olika miljöer som är spännande för barn och barnen rör sig snabbt mellan dem. Det är direkt olämpligt att ha busstrafik i omedelbar anslutning till den befintliga pulkabacken. Vi har mycket svårt att se hur en bussgata kan utformas så att barnens säkerhet inte äventyras. Detaljplanen hanterar enligt vår mening problemen med barns säkerhet alltför lättvindigt.

På flera ställen på Södermalm finns avsnitt av gator där endast bussar får köra. Erfarenheten är att mängder av bilister använder dessa avsnitt som smitvägar. Vi är övertygade om att gatan i den nu tilltänkta utformningen inom kort tid kommer att trafikeras av obehörig trafik på samma sätt som idag sker t ex utanför Södra Station. Tyvärr har staden på de flesta håll i staden misslyckats med att hitta metoder att hindra smittrafiken.

Sammantaget anser vi att nackdelarna överstiger fördelarna med bussgatan. För buss 55 innebär den tilltänkta omläggningen en högst marginell tidsbesparing. Om det skulle finnas ett påtagligt behov av att knyta ihop områdena söder och norr om Rosenlundsparken så löses det behovet knappast med en bussgata som inte övrig motortrafik får använda. Om bussgatan anläggs finns därmed risk för att det snabbt kommer att resas krav på att den även ska få användas för övrig trafik.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som möjliggör att cirka 200 bostäder, en förskola och lokaler samt en buss- och cykelgata byggs i Rosenlundsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2013. Dnr 495-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis skicka förvaltningens förslag till svar på remissen

att därutöver anföra följande

Vi är i grunden positiva till de redovisade förslagen. Bostadsbristen i Stockholm kan inte lösas på Södermalm, men Södermalm måste vara en del av lösningen. Samtidigt måste de förändringar som görs också stärka områdets kvaliteter, därför ska följande ändringar ska övervägas i det fortsatta arbetet:

Den nya bussgatan mellan Magnus Ladulåsgatan och Grindsgatan är i grunden ett bra förslag, under förutsättning att det går att säkerställa att den enbart används för buss och cykel. Kan inte detta garanteras krävs en annan lösning.

Vi vill att staden utreder konsekvenserna av att dra 55:an över Tjurbergs- och Blekingegatan

Genom att enkelrikta den föreslagna "Norra gatan" kan avståndet mellan kvarteret Ögonmåttet och det nya kvarteret minskas. Det öppnar för fler bostäder samt större ytor och bättre ljusförhållanden inne i kvarteret.

Miljön inne i det nya kvarteret bör utgå från nuvarande marknivåer och inte, som i planen, en ca 4 meter högre nivå (=samma nivå som parken i kvarteret Linjalen). Nuvarande topografi kommer endast att bestå strax norr om Katarinagården samt i hörnet Katarinagården/Alnmåttet. Det finns en risk att det nya kvarteret kommer att fungera som en upphöjd, kringgärdad ”borg” som alldeles uppenbart kommer att bryta det gröna samband som idag finns mellan Rosenlundsparken och området väster om Tideliustrappan. Påståendet att ”Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka områdets funktion som ett grönt stråk och dess spridningsfunktion påtagligt.” (sid 28) saknar, enligt vår uppfattning, täckning.

Behovet av parkeringsytor bör antingen lösas genom att spränga under kvarteret eller genom att utnyttja idag lite utnyttjade platser i kvarteret Linjalen.

Mot denna bakgrund bör man, enligt vår uppfattning, pröva möjligheten att:

a) minska bredden på Norra Gatan inkl från föreslagna 16 till 12-13 meter,

b) i högre grad låta gården inne i kvarteret präglas av nuvarande topografi, t ex genom att i mindre utsträckning än planerat ”lyfta” innergården och istället skapa nödvändiga parkeringsytor genom att spränga fram utrymmen under nuvarande marknivå, alternativt låta boende i det nya kvarteret använda parkeringsutrymmen i kvarteret Linjalen,

c) istället för det tänkta ”gattet” mellan den huskropp som sträcker sig längs Norra gatan och den som sträcker sig mot kvarteret Alnmåttet, låta byggnaden hänga ihop från Norra gatan till kvarteret Alnmåttet, samtidigt som man i botten på den nya, längre byggnaden öppnar upp mellan Rosenlundsparken och området inne i kvarteret med en båge eller genom att delvis ställa huset på pelare. Samma sak i nordvästra hörnet mot Tideliustrappan: Man skulle kunna tänka sig att bygga samman det nya huset med Katarinagården men samtidigt öppna en portal eller liknande i markplanet. Då kan man blicka igenom området och behåller i stort sett kontakten mellan Rosenlundsparken och de obebyggda områdena i väster.

d) I östra ändan av Rosenlundsparken borde parken utvidgas genom att Västgötagatan stängs av i kant med husen i Linjalen. Infarten till affärer m m i Skrapan mot Åsö gymnasium (Vartoftagatan) får då ske enbart från söder via Tjurbergsgatan där nuvarande pollare tas bort.

Ägarna till Katarinagården vill genomföra en utbyggnad, bl a för ett tillagningskök. Staden bör undersöka detta för eventuella samordningsvinster.

I Stockholm gäller numera en energinorm på max 55 kWh/m2/år. Denna norm ska gälla för Stockholmshems byggande medan det för JM: s del 75 kWh/m2/år som gäller. De nya hus vi bygger måste byggas med 100-årsperspektiv. Tuffare energikrav kan driva upp byggkostnaden, men sänker driftskostnaderna och anpassar byggnaderna till framtida krav. Staden bör därför undersöka möjligheterna att övertyga JM att acceptera normen max 55 kWh/m2/år.

När det gäller handläggningen av själva planärendet vill vi instämma i de synpunkter som Katarina Västra Socialdemokratiska förening lämnade i sitt remissvar.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden förordar ett omtag av detaljplanen så att en lösning kan finnas där parken inte fragmenteras av en väg för motorfordon,

att därutöver anföra,

Förvaltningen skriver att det inte tydligt i framtaget planeringsunderlag framgår på vilket sätt den föreslagna bussgatan tillför området ett mervärde ur kollektivtrafikhänseende. Förvaltningen konstatera också att bussgatan kommer att utgöra en tydlig barriär mellan den västra och den östra delen av parken. Miljöpartiet instämmer till fullo i den analysen.

Den föreslagna bussgatan medför en ökad otrygghet för barn. Området präglas idag av trafikseparering och det ger barn möjlighet att röra sig friare än i de flesta områden i innerstaden. Vi ser att fler barn borde få möjlighet att växa upp i en trygg miljö fri från bilar - inte färre.

Bussgatans konsekvenser för barn borde belysas i en ordentlig barnkonsekvensanalys. En sådan analys bör innehålla grundläggande demografiska fakta om det berörda området, upggifter om verksamheter i området som särskilt riktar sig till barn (förskolor, skolor) kartläggning av barns rörelsemönster och vistelsevanor, en genomgång och värdering av konsekvenser av föreslagna förändringar. Barn borde även inkluderas i den fortsatta planeringsprocessen på ett seriöst sätt.

Bostadsbebyggelsen kring Rosenlundsparken präglas starkt av 60- och 70-talets planeringsideal - ideal som vi inte längre följer när det gäller nybyggda områden. Men hellre än att tvinga på samtida planeringsideal borde staden vara föregångare i att visa hur man kan förvalta och utveckla dessa områden utifrån deras egen logik och styrkor. Vi ser gärna att man till exempel förstärker och breddar den befintliga gång- och cykelvägen som idag är välanvänd. På så sätt kan parken bli mer uppkopplad och tillgänglig men med bibehållen trafikseparering.

En av attraktionskrafterna med att bo och leva i Stockholm är de stora stadsparkerna. En park ska vara lätt att nå, trygg och välskött. I ett växande Stockholm fyller stadsparkerna en mycket viktig funktion varför Miljöpartiet anser att stadsparkerna borde värnas, utvecklas och i de fall de är nödvändigt, rustas upp för att tillföra mervärden för stadens invånare.

Miljöpartiet förklarar i en skrivelse som lämnades till stadsbyggnadsnämnden den 19 april att samtliga kommande större planprogram utarbetade i vad som i stadens översiktsplan Promenadstaden kallas för samband, stadsutvecklingsområden och tyngdpunkter, bör påbörjas med någon form av dialogmöte innan förslaget till planprogram går på samråd. Vilken typ av metod för dialog som ska användas kan variera från fall till fall.

Vi menar att en fördjupad dialog med medborgarna i tidigare skede skulle ha behövts. Det är uppenbart att förslaget har mött mycket kritik, på samrådsmöte, via listor och upprop.

Det betyder att det är ett omtyckt område som många i närområdet värnar. Det är i sig något mycket positivt och vi menar att förslagen både blir bättre och mer förankrade med tidigare dialog och samverkan med de boende i området. I det här sammanhanget undrar vi också hur staden avser arbeta med de förslag som idag har kommit in och hur de påverkar processen.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och i huvudsak åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande

2. Beslutet justeras omedelbart

Tillgång till parker och grönområden är viktigt både för människors hälsa och för välbefinnande. Vistelse i grönområden minskar både människors blodtryck och halterna av stresshormoner och ger möjlighet till nödvändig återhämtning. Rosenlundsparken tillhör Södermalms mest utnyttjade och uppskattade parker, särskilt av barnfamiljer. Södermalm har i jämförelse med andra stadsdelar en mycket liten parkyta per invånare. Därför måste alla förslag som innebär att parken naggas i kanten till förmån för andra intressen bedömas mycket noggrant.

Det bostadskvarter som föreslår norr om kvarteret Alnmåttet innebär att en del av parken som är svår att utnyttja som grönområde istället används för att bygga bostäder. Förutsatt att det blir frågan om hyreslägenheter med rimlig hyresnivå skulle dessa bostäder fylla ett angeläget behov. Det är också bra om befintlig barnstugepaviljong kan rivas och barnstugorna istället kan flytta in det nybyggda bostadskvarteret.

Däremot ser vi som väldigt allvarligt och oroande ur miljöperspektivet att staden inte kan hitta andra lösningar åt bostadskrisen än att bygga på bekostnad av gemensamma offentliga platser och grönområden.

Det föreslagna Parkhuset som bland annat skall inrymma kommersiella lokaler är däremot ett oförsvarligt ingrepp som tar värdefull parkyta i anspråk. Denna nybyggnation bör därför avstyrkas.

Helt oförsvarligt är förslaget att anlägga en tvåfilig bussgata genom parken. Detta skulle innebära ett brutalt snitt som delar parken i två delar. Risken är mycket stor för att gatan också skulle användas som smitväg av bilister. Det finns en stark opinion bland boende mot den föreslagna bussgatan och för parkens bevarande.

Förslaget om en bussgata bör därför avstyrkas.

§24 Tillägg till detaljplan PI 6762 för kv Linjalen och PI 6803 för kv Ögonmåttet i stadsdelen Södermalm i Stockholm, TS-Dp 2013-02770-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till tilläggsbestämmelser som möjliggör lokaler i kvarteren Linjalen och Ögonmåttet samt upprustning av bostadsgården i kvarteret Linjalen.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2013. Dnr 496-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att delvis skicka förvaltningens förslag till svar på remissen

att därutöver anföra följande

Vi gillar tanken att entrén från Swedenborgsgatan/Grindsgatan till kvarteret Linjalen förändras så att området blir mer tillgänglig. Samtidigt ser vi gärna att två andra justeringar prövas:

Vi vill att storleken på ICA – butiken minskas så att de boende i kv. Linjalen slipper att ha tvättstugor m.m. på innegården. Det finns flera argument för detta.

Rosenlundsparken kan ses som en allmänning medan kvarteret Linjalens innergård de facto är att betrakta som någons bakgård, där lokala åsikter och uppfattningar borde tillmätas en större tyngd. I det här fallet har de boende tydligt markerat att det inte vill ha denna förändring. Argumenten är flera. Flyttas tvättstugorna upp får de boenden en miljö, en innergård, som är mindre överblickblar och mer otrygg. Det trygghetsargument som väger tungt i förändringen av området utanför Linjalen borde även få genomslag på innergården. Sedan är det viktigt att man kan ta in stora lastbilar i garaget. Detta för att underlätta samdistribution med färre leveranser och mindre trafik. För att stimulera en effektivisering av distributionen till butiken vill vi att man prövar vilka möjligheter det finns att i planbeslutet eller på annat sätt att begränsa antalet tillåtna leveranser till butiken i syfte att minska buller, avgaser och andra störningar.

Undersöka om det ökade behovet av parkeringsytor går att lösa genom att utnyttja idag lite utnyttjade platser i kvarteret Linjalen.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden överlämnar nedanstående skrivning som svar på remissen,

att beslutet justeras omedelbart,

Miljöpartiet välkomnar att området ägnas särskild omtanke. Vi tror att det är bra och positivt att ta ett större grepp och aktivt rusta upp verksamheten kring Magnus Ladulåsgatan, inte minst för att skapa ett större folkliv och mer rörelse där.

Vi är dock bekymrade över att nuvarande verksamhet i området upp enbart tas upp väldigt sparsamt i underlaget. Vilka konsekvenser bedöms dessa planer få för de verksamheter som idag finns kring Magnus Ladulåsgatan?

Det är också bekymmersamt att inriktningen fortsatt är med högt fokus på bilburen trafik, hög konsumtion och kommersiella intressen. Ingen tanke läggs för att verka för exempelvis platser för mer kultur och fritidsverksamhet. Ett mer varierat gaturum och att området befolkas är positivt. Det är däremot olyckligt att det enbart är kommersiella aktörer som avses med ”varierat gaturum”. Om vi på allvar ska åstadkomma ett varierat gaturum måste även icke-kommersiell verksamhet finnas och där finner det sig ganska naturligt att staden har ett särskilt ansvar att ta som inte näringslivet ensamt kan förväntas bära.

När man tittar på bilderna i förslaget är det i mångt och mycket samma tråkiga och negativa arkitektoniska och stadsplaneringsmässiga utgångspunkter som får råda för projektet. Det är tydligt att bilburen trafik premieras och mycket litet utrymme ges för gång- och cykeltrafik.

Planerna på att skapa förutsättningar för inrättandet av en större matvaruaffär i nära anslutning till Rosenlundsparken känns inte heller särskilt väl genomtänkt. Den ökade belastningen det kommer att innebära avseende bilburen trafik i området är omfattande.

Transporter av varor ökar och enligt underlaget beräknas den planerade större livsmedelbutiken medföra en ökning med ca 350 fordon per dygn på Magnus Ladulåsgatan.

Sammantaget bedöms exploateringen öka antalet med ca 500 fordon per dygn bara på Magnus Ladulåsgatan. Samtidigt kommer ingen miljöbedömning att göras. I ärendet framgår det att: ” Stadsbyggnadskontoret bedömer att tilläggsbestämmelsernas genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras”. Vi kan inte heller se att man gör en sådan miljömässig konsekvensbeskrivning som alltid ska göras. Detta är såklart upprörande, eftersom den ökade trafiken kommer att inverka på miljön, både när det gäller luft och buller, särskilt i närområdet. Det är oerhört viktigt att se över de miljömässiga konsekvenserna av beslutet.

Det vore olyckligt om förslaget går igenom i sin nuvarande form då det innebär att vi nu slår in en ny riktning för området kring Swedenborgsgatan som framförallt innebär mer och tyngre bilburen trafik framöver.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande

2. Beslutet justeras omedelbart

Den centrumbildning som föreslås kan innebära en ökad trafikbelastning samtidigt som Rosenlundsparken naggas i kanten av föreslagna bil- och bussvägar. Behovet av kommersiella lokaler förefaller vara väl tillgodosett i grannskapet.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Chaikhana AB, Svartmangatan 23, 111 29 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Chaikhana ABs ansökan om serveringstillstånd i restaurang och uteservering måndag-fredag kl. 11.00–19.00 och lördag-söndag kl. 11.00–18.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Chaikhana AB med adress Svartmangatan 23 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang och i uteservering måndag-fredag kl. 11.00–19.00 och lördag-söndag kl. 11.00–18.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013. Dnr 530-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Café Stiernan Österlånggatan 45, 111 31 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Café Stiernans ansökan om serveringstillstånd i restaurang och uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Café Stiernan med adress Österlånggatan 45 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013. Dnr 538-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Piccolo Angelo AB, Verkstadsgatan 14-16, 117 36 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Piccolo Angelos ansökan om serveringstillstånd i uteservering måndag- söndag kl. 11.00–23.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Piccolo Angelo i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Det är Piccolo Angelo AB med adress Verkstadsgatan 14-16 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00. och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–23.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013. Dnr 546-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Corvina Enoteca, Kornhamnstorg 47, 111 27 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende Corvina Enotecas
    ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag till söndag, kl. 11.00–01.00 och serveringstillstånd till slutet sällskap i vinkällare, måndag-söndag, kl. 11.00–01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Corvina Enoteca med adress Kornhamnstorg 47 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00-01.00 och stadigvarande tillstånd för alkoholservering till slutet sällskap, i vinkällare, måndag-söndag, kl. 11.00-01.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013. Dnr 555-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende Skeppsbars ansökan om serveringstillstånd i restaurang, måndag-söndag kl. 11.00 – 03.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–00.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Skeppsbar med adress Skeppsbron 44 som med anledning av ägarbyte ansöker om nytt tillstånd. Ansökan avser tillstånd med samma omfattning som tidigare, serveringstid i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–03.00. och i uteservering kl. 11.00–00.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 april 2013. Dnr 556-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Sushi Yama, Ringvägen 52

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

  1. Nämnden har inget att erinra avseende Sushi Yamas ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Sushi Yama med adress Ringvägen 52 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00–01.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 april 2013. Dnr 564-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd, Götgatan Stories AB, Götgatan 76-78, 118 26 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Götgatan Stories ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00–22.00. och i uteservering, kl. 11.00–21.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Götgatan Stories AB med adress Götgatan 76-78 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00–22.00. och i uteservering måndag-söndag, kl. 11.00–21.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 april 2013. Dnr 637-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 29 mars – 3 maj 2013.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 30 april och den 14 maj 2013.

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 5 från den 13 maj 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 5 från den 14 maj 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§36 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§37 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus förtroenderåd 2013-02-12.

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus förtroenderåd 2013-04-15.

§38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Förskoleavdelningen

Ärendegrupp 3.14 – Beslut om resa i tjänsten

Dnr 641-2013-1.2.1.

§39 Information från förvaltningen

Oro i Husby och andra drabbade stadsdelar

Oron för upplopp har ökat och spritt sig till andra stadsdelar i Stockholm. Staden träffar bland andra polisen för samverkan vid eventuella fortsatta oroligheter.

Förskoleenkät 2013

Resultatet från förskoleenkäten, där både fristående och kommunala förskolor ingår, är positivt.

§40 Övriga frågor

Studiebesök

Det planerade studiebesöket i juni till Aktivitetshuset ställs in. Nämnden planerar istället att genomföra besöket under hösten.

Skrivelse: ”Minska partikelhalterna i gatumiljön”

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om situationen för de utsatta människor som tigger på Stockholms gator. Dnr 768-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Stockholmsluften är långt ifrån bra. På vissa gator är värdena sämre än andra, däribland flera gator på Södermalm. Höga partikelhalter i luften orsakar hälsorisk i luftvägarna (nedsatt lungfunktion och lungcancer) samt i form av hjärtsjukdomar.

Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar. Många barn upplever obehag av luftföroreningar från trafiken. De är dessutom mer utsatta än vuxna, bland annat för att de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt. Luftföroreningar ökar risken för infektioner i luftvägarna och kan störa utvecklingen av barnens lungor, vilket kan ge sämre lungfunktion även senare i livet.

Miljöpartiet anser att arbetet med att minska partikelhalterna i Stockholm måste skyndas på, vi har föreslagit ett dubbdäcksförbud i staden för att komma åt problemet. Samtidigt är vi positiva till ett avgiftssystem, förutsatt att det blir verklighet!

Det finns ett akut behov av att få luften så bra som möjligt på Södermalm. Vårmånaderna har visat sig vara värre än andra, då partiklar på gatorna yr kraftigt, innan vårstädningen görs.

Vårstädningen kan inte göras så länge det är snö, men den kan göras tidigare än vad som sker idag. Även om det finns risk för att en dubbel städning får göras så kan det vara värt det, med tanke på de skadliga effekterna som partiklarna har. Kostnaden lär dessutom vara lägre än det skadestånd som Stockholm och Södermalm kan tvingas att betala om vi inte kommer tillrätta med grundproblematiken.

Vi vill därför undersöka förutsättningarna för att kommande år utöka vårstädningen av gatorna för att därmed få ner partikelhalterna som skadar människors hälsa.