Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8.

Frågestund, klockan 18. - 18.30
Sammanträdet inleds med en frågestund då allmänheten har Läs mer...möjlighet ställa frågor om de ärenden som behandlas under kvällen.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i faderskapsärende

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen) dnr 8.2-22970/2013
Dnr 686-2013-1.4.

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2012 för Södermalm stadsdelsnämnd

7 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

8 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av personlig assistans

9 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB avseende drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

Dnr 739-2013-2.2.2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Uppföljning av Södermalms assistans, Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter

11 Drakensbergsparken - godkännande av program och genomförande

12 Mera vatten på Södermalm

13 Svar på medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

14 Svar på medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar

15 Om utsatta människors situation på Södermalms gator

Remissärenden

16 Förslag till detaljplan för Johan Helmich Romans Park, Södermalm 7:62 m fl i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36068

17 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

18 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Remiss från kommunstyrelsen dnr. 125-1694-2012
Dnr 580-2013-1.5.1. Omedelbar justering

19 Motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 640-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bostadsbolag, AB Svenska bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 578-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-576/2013
Dnr 593-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-577/2013
Dnr 592-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 577-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Gusto Italiano

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 672-2013-1.5.2. Omedelbar justering

26 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd.The Bishops Arms Hornsgatan

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 709-2013-1.5.2. Omedelbar justering

27 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Café String

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 706-2013-1.5.2. Omedelbar justering

28 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Patricia, Söder Mälarstrand, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 722-2013-1.5.2. Omedelbar justering

29 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Bistro Da Mario

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 733-2013-1.5.2. Omedelbar justering

30 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Back a yard

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 764-2013-1.5.2. Omedelbar justering

31 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Jerntorigth

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen
Dnr 767-2013-1.5.2. Omedelbar justering

Anmälningsärenden

32 Socialstyrelsens beslut om klagomål över fel och brister i omvårdnad gällande Hornstulls servicehus

33 Anmälan av förskolornas öppethållande

33 a. Anmälan av förskoleundersökning 2013

Dnr 784-2013-1.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

38 Anmälan av balanslista

40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

41 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 juni 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 23 maj 2013.

§2 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i faderskapsärende

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013

Paragrafen är sekretesskyddad.

Dnr 686-2013-1.4.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 maj 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013.

Paragrafen är sekretesskyddad

§5 Månadsrapport per den 31maj 2013

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per maj 2013.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013.

Dnr 395-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2012 för Södermalm stadsdelsnämnd

Beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-21.

Ärendet

Revisionskontoret bedömer i årsrapporten 2012 att Södermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Nämndens interna kontroll har varit tillräcklig, bokslut och räkenskaper är rättvisande samt följer gällande regler och redovisningssed.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juni 2013.

Dnr 500-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anders Göransson m.fl. (S), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-21

att Förvaltningen ser över metoder för att väsentligen öka underlaget i brukarundersökningen gällande nöjdheten av skötsel av park och grönområden genom exempelvis webbenkäter,

att Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att förbättra dokumentationen och uppföljning vad gäller genomförandeplaner,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet noterar att revisionsrapporten lyfter ett antal viktiga frågor som vi har påpekat i samband med tidigare redovisning av verksamhetsberättelse, men också inför planeringen av verksamheten och budget.

I den brukarundersökning som har genomförts om nöjdheten av skötsel av park och grönområden har resultatet försämrats i jämförelse med föregående år. Även revisionsrapporten ”Tryggheten i stadens parker” visade på brister i kontrollen av trygghet och säkerhet i stadsdelsnämndens parker. Samtidigt vet vi att det i dagsläget är mycket svårt att få en rättvisande bild över parkernas tillstånd och medborgarnas nöjdhet med detsamma. Åtminstone om inte metoderna för uppföljning vidareutvecklas - exempelvis i enlighet med Miljöpartiets tidigare förslag om webbenkäter.

Vi noterar också att revisorernas granskning visar på brister gällande dokumentationen om genomförandeplaner. De framhåller att det i samtliga av de granskande personakterna saknades genomförandeplaner. Det saknades aven utredningar och beslut kring insatsen. Några av beställningarna till utföraren var ofullständiga vad galler mål och syfte med insatsen

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är ett mycket positivt yttrande som revisorerna lämnat över verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll samt bokslut och räkenskaper. Revisionskontoret bedömer att Södermalms stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden redovisade 2012 ett överskott med 31 mnkr.

För alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd är det viktigt med ordning och reda i ekonomin, det möjliggör satsningar och ambitionshöjningar inom välfärden.

§7 Deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Ärendet

Från Södermalms stadsdelsområde avser följande enheter
att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013: Förskoleavdelningens stab och Hammarby Sjöstads skolor

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 16 maj 2013.

Dnr 549-2013-1.2.1.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av personlig assistans

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Frösunda Omsorg AB, org.nr 556509-2482 avseende drift av personlig assistans.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal med företrädare för Frösunda Omsorg AB för tiden 2014-05-01 till och med 2016-04-30.

Ärendet

Frösunda Omsorg AB (före detta Frösunda LSS AB) driver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd personlig assistans. Avtalstiden löper till och med 2014-04-30 med möjlighet till förlängning två år till och med 2016-04-30.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013.

Dnr 738-2013-2.2.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att ej förlänga avtalet med Frösunda LSS AB

att planera för återtagande av verksamheten i egen regi.

att i det fall ny upphandling är aktuell ska anbud om drift i egenregi beredas,

att därutöver anföra,

Uppföljningar med LSS Frösunda AB har visat på en del problem. Vid uppföljningen 2012 fanns brister när det gäller genomförandeplaner och en del av dessa brister består. Planer är inte allt, snygga planer kan dölja en annan verklighet, men det är trots allt ett verktyg för att insatser, där man kan konkretisera hur brister ska åtgärdas etc. När dessa planer inte är tydliga och uppföljningsbara kan man inte säga något om resultatet. Personlig assistans är givetvis en särskild verksamhet, eftersom den följer personen och dess vilja, men genomförandeplaner har ändå en mycket viktig funktion.

Förra året fanns också tydliga brister när det gällde lex Sarah där personalen inte säkert visste vad som gällde för anmälan och vilka förhållanden som skulle anmäla.

Assistans ingår inte i brukarundersökningarna, och LSS Frösunda gör egna kundundersökningar. Vid förra årets uppföljning hade en sådan inte gjorts. Vid denna uppföljning framkommer det i ärendet att en kundundersökning ska göras i maj av ett företag. Resultatet har vi inte sett.

När det gäller personal är påfallande få månadsanställda, av 164 anställda är 23 visstidsanställda och 67 behovsanställda vikarier. Det är dock svårt att göra en analys av detta, och hur mycket som ligger i behovet hos de assistansberättigade att känna sig för innan en fast anställning görs. När det gäller utbildning har Frösunda LSS AB gjort åtagande om viss utbildning, vilket är uppfyllt genom att det erbjuds. Påfallande få verkar dock utöver introduktionsprogrammet ha genomgått utbildningsprogrammet i tre steg och endast 28 anställda av verksamhetens 164 anställda har haft handledning. Det är inget som har ställts som krav, men är ett faktum. Vi anser att handledning bör vara något som erbjuds generellt.

Förvaltningens uppföljning innehåller ingen uppföljning av vad personalen tycker om verksamheten, vilket vi menar är en brist. I nuläget vet vi med andra ord varken vad personal eller brukare anser.

Sammantaget är osäkerheten för stor för att kunna hävda att kvaliteten i verksamheten är så bra att vi vill föreslå förlängning. Vi anser därför att Stadsdelsnämnden ej ska föreslå förlängning när avtalet nu går ut.

Inför en eventuell ny upphandling av verksamheten anser vi att en tydlig analys måste göras av vilka mervärden det förväntas ge. Det bör också leda till förbättrat upphandlingsunderlag där tydligare krav ställs.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB avseende drift av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal med Tellus fritidscenter AB, org.nr: 556822-5246 avseende driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning från 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

3. Ärendeparagrafen ges omedelbar justering.

Ärendet

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus är kommunövergripande öppen verksamhet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Tellus fritidscenter AB har inkommit till stadsdelsförvaltningen med en önskan om förlängning av avtalet. Nuvarande avtal gäller från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2012, avtalet har förlängts med ett år till 31 december 2013, med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i ett år.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013.

Dnr 739-2013-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Uppföljning av Södermalms assistans, Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Detta ärende är en uppföljning av Södermalms assistans som drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB och Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter som drivs på entreprenad av Attendo LSS AB.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013.

Dnr 671-2013-1.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att nämnden godkänner rapporten,

att förvaltningen bereder ett återtagande i egen regi för Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter

att därutöver anföra,

När det gäller Södermalms assistans hänvisar vi till ärende 8. När det gäller Tantolundens och Zinkensdamms dagliga verksamheter som drivits av Attendo LSS AB så vill vi kommentera svårigheterna i uppföljning av brukares nöjdhet med insatsen. I Stadens brukarundersökning 2012 var 88 % respektive 71 % nöjda med sin verksamhet. I Attendos egen brukarundersökning, genomförd av Novus samma år var 100 % nöjda. Vad som ligger bakom skillnaden i resultat, hur brukarna tänker när de svarar är svårt att säga. Miljöpartiet anser att instrument för uppföljning bör bli bättre. Framför allt måste människor kunna framföra sina synpunkter på sitt eget vis, därför är det väldigt värdefullt med de individuella uppföljningssamtal förvaltningen gör av biståndsbeslut. Generella uppföljningar behöver kompletteras för att bli bra.

Med tanke på att ingen ansökan om förlängning har inkommit föreslår vi att nämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att bereda ett återtagande av verksamheterna till egen regi.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Drakensbergsparken – godkännande av program och genomförande

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program och genomförandet av upprustningen av Drakenbergsparken.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

Ärendet

Under år 2012 erhöll stadsdelsnämnden, inom ramen för stora parkinvesteringar, 0,9 mnkr för att arbeta fram ett programförslag för en upprustning av Drakenbergsparken. Framtaget programförslag innehåller åtgärder för att parken ska bli ljusare, tryggare och tillgängligare och att lekytorna förbättras samtidigt som den nuvarande karaktären av parken bibehålls.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2013.

Dnr 748-2013-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Rent, snyggt och tryggt är bara en början. Vi tror på idén att vi ska se våra gator, torg och parker som våra gemensamma vardagsrum. Där vi uppmuntrar aktivitet.

När vi diskuterade ordningen i Tantolunden skrev vi att ett alkoholförbud (mellan kl 00 och 07) måste kompletteras med andra åtgärder.

Upprustningen av Drakenbergsparken är ett bra exempel på sådan åtgärd. När staden investerade i en skateboardanläggning i Björns trädgård innebar det att miljön blev både trivsammare och tryggare. Samhällsekonomiskt var det en utmärkt investering, även om den endast syntes på den kommunala bokföringens kreditsida. Motsvarande resonemang gäller förstås i det här fallet.

Ser vi till själva förslaget kan vi konstatera att vi tidigare föreslagit konstgräs i just Drakenbergsparken och stött ett medborgarförslag om skateboardanläggning borta i Sofia. Vi är därför mycket positiva till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet har inget att invända vad gäller själva upprustningen - det är toppen att man satsar på lekplatser och parker.

Något vi dock vill framföra är att vi hade velat se ett grepp över hela parken där det i högre grad hade mejslats fram det unika i just den här delen av Tantolunden. Det är mycket välkommet att behålla draken och bygga lekmiljön kring den, men parkens kontext är ju väldigt intressant och ett dramatiskt möte mellan olika skalor och människor som vi med det nuvarande förslaget inte riktigt ser hur det tas om hand.

I februari behandlade Södermalms stadsdelsnämnd ett medborgarförslag om Tantolunden och Drakenbergsparken som hade flera mycket bra utvecklingsidéer, vilka miljöpartiet tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet stödde i nämnden. Det handlade bland annat om utveckling av Tantobergets topp, badplatsbrygga och titta närmare på möjligheten till ett kallbadhus. Alla förslagen förtjänar att tittas närmare på för att utveckla området.

I bilagan till ärendet anges att cyklisternas möjligheter att använda cykelbanorna i området ska förbättras. Detta för att cyklisterna inte ska cykla på parkens gångvägar. Vi menar att det inte får betyda att cykelvägarna ska breddas och därigenom ta parkmark anspråk

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Upprustningen av Drakenbergsparken är mycket angelägen. Parken är välbesökt och detta innebär ett stort slitage som också tjänsteutlåtandet betonar.

I programmet står det att "vissa träd gallras för att ge mer luft och ljus" i parken. Att öka trivsel och trygghetskänsla är viktigt, dock bör man se till att bevara så mycket så möjligt av ursprungliga träd och växter.

Det är också viktigt att försäkra sig att renoveringen av husen som kommer att genomföras inte sliter sönder den del av parken som blir klar under de första etapperna av projektet (t.ex. bollplanens konstgräs och yta för skateboardsåkning, osv.).

§12 Mera vatten på Södermalm

Svar påskrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 2012-08-23 i uppdrag att bereda en skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP) om mera vatten på Södermalm. I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning av det vatten som redan finns i stadsdelen och med förslag på hur det skulle kunna utökas. Enligt skrivelsen bör stadsdelens vatten också lyftas fram på en särskild vattenkarta.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Dnr 1025-2012-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att remittera Miljöpartiets skrivelse samt stadsdelsnämndens svar på densamma till Stockholm Vatten AB med önskemål om möjligheten att utöka antalet dricksfontäner inom stadsdelen Södermalm,

att därutöver anföra,

I ärendet blir det tydligt hur spretigt det är med stadens olika ansvarsområden. Att det bara finns tre fungerande dricksfontäner inom stadsdelsområdet, att ansvaret för dessa ligger hos Stockholm Vatten AB, och att inga planer finns på att utöka antalet är beklagligt.

Det är glädjande att så många som tjugo fontäner eller fontändammar uppenbarligen finns på Södermalm. Om de lyftes fram så som förvaltningen föreslår i appen ”Upptäck Stockholm” skulle fler ha möjlighet att upptäcka dessa. Om dessa skulle kunna vara igång senare på kvällen och kanske också belysas vore det ytterligare ett lyft.

Att en vattenlek, tillgänglig för rullstolsburna kommer att öppnas i Rosenlundsparken är också mycket positivt.

Vi anser dock att betydligt mer kreativt och innovativt kan göras på detta område, som hör ihop med vår profil som vattenstad och historien på Södermalm. Vi kommer att återkomma till detta i andra sammanhang.

§13 Svar på medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en fritidsanläggning under Västerbron.

Förvaltningen uppskattar förslagsställarens förslag att tillföra stadsdelsområdet en ny fritidsanläggning. Förvaltningen anser dock att förslaget att anlägga någon form av aktivitetsyta under Västerbron på Långholmen är mindre lämpligt. En anläggning under bron skulle utgöra en form av barriär mellan den västra och östra delen av ön vilket skulle vara till nackdel för upplevelsen av parken som ett sammanhängande naturområde.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Dnr 129-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) föreslog att ärendet bordläggs.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslaget om bordläggning mot att ärendet avgörs idag och fann att nämnden beslutat att bordlägga ärendet.

Reservation

Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

IMG_3036

Parkering under Västerbron 2013-06-02 1

Medborgarförslaget lyfter fram att områdena på Långholmen under Västerbron består av trista och mörka ytor mitt i parken. Denna yta fyller idag en viktig funktion som en länk mellan den västra och östra delen av ön, vilket Förvaltningen skriver i sitt svar på medborgarförslaget. Ytan används också som tillfälliga disko- och festlokaler under sommarnätter.

Framför allt används ytan idag som parkeringsplats för bilar.

Det är utmärkt att Förvaltningen lyfter fram att detta naturområde bör vara sammanhängande.

Däremot är svårt att begripa hur en öppen och diskret idrottsplan skulle utgöra någon nackdel för upplevelsen av en enhetlig park.

Dessutom är den nuvarande bilparkeringen under bron en större miljöfara och utgör en verklig barriär mellan den västra och östra delen av ön.

Medborgarförslaget lyfter fram problemet med bristen på tillgängliga och avgiftsfria fritidsanläggningar på Södermalm.

Om om man vill skydda Långholmens natur och biologiska mångfald mot fordonstrafik, som hävdas i tjänsteutlåtandet, bör man se till att förhindra att ytan under Västerbron används som parkeringsplats.

En diskret och grön fritidsanläggning under Västerbron kan vara till fördel till det samlade grönområdet. Utöver att öka medborgarnas hälsa och välmående kan en sådan åtgärd också öka trygghetskänslan under Västerbron.

Därför föreslås

att Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsförvaltningen att utreda möjligheten att anlägga en enkel öppen och offentlig idrottsplan under Västerbron.

§14 Svar på medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

som svar på medborgarförslaget

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att inrätta en hundrastgård för lite mindre hundar. Förslagsställaren framhåller att även om rastgården i Vitabergsparken är fin så gör de många stora hundarna där att det bitvis blir ganska stökigt. I förslaget ställs frågan om det inte skulle gå att göra en rastgård för mindre vid Folkungagatan 147, där det tidigare låg en golfbana.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2013.

Dnr 1449-2012-1.2.4.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och framför följande:

Medborgarförslaget är mycket angeläget eftersom det lyfter fram ett vanligt problem som kan uppstå i stadsdelens hundrastgårdar.

Även om man idag vet att det inte är storleken som utgör hundarnas aggressivitetsgrad utan uppfostran så kan det ändå upplevas som tryggare för många ägare av mindre hundar - och i synnerhet av valpar och unghundar - att ha en särskild plats för att kunna rasta dem utan rädslan att de kommer till skada i lek med större hundar.

Förvaltningen föreslår en enda yta som hundrasgård för mindre hundar. Detta kan vara en bra början, på villkor att man frågar medborgarna i det föreslagna området om de samtycker.

Det finns dock ett stort antal medborgare som äger småhundar på Södermalm och den föreslagna åtgärden kan upplevas som otillräcklig. Därför föreslås att förvaltningen i stället skapar – med hjälp av enkla grindar - en avdelning för mindre hundar i varje befintlig stor hundrastgård på Södermalm (alltså i Vitabergsparkens, i Tantolundens, osv.).

På det sättet kan Förvaltning skapa en lösning på problemet på ett demokratiskt sätt.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet har full förståelse för förslagsställarens intentioner – att inrätta en hundrastgård för små hundar för att undvika den stökighet som i dag tydligen finns på de gårdar där hundar i olika format rastas.

Vi befarar dock att stökigheten i stället får ett annat fokus. Vem ska avgöra vad som är en liten respektive stor hund? Måttstock eller argumentationsförmåga? Frågan är om inte hundgårdar där alla storlekar är välkomna är en bättre lösning?

§15 Om utsatta människors situation på Södermalms gator

Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Ärendet

Erik Malm, Anna-Klara Müntzing, Else Lundin och Pernilla Stålhammar (MP) har i en skrivelse (2013-04-18) ”Om utsatta människors situation på Stockholms gator” tagit upp situationen för de utsatta människor som tigger på Stockholms gator.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj2013.

Dnr 614-2013-1.2.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför följande

Den nyliberala ekonomiska politik som förs inom den Europeiska Unionen har lett till massarbetslöshet, fördjupade ekonomiska klyftor, nedmonterad välfärd och till ökande rasism. Ett av utslagen av denna utveckling för att utblottade människor hamnar på Södermalms gator och försöker försörja sig genom tiggeri.

Det finns all anledning att vara kritisk till EU-medlemskapet men så länge vi är medlemmar måste vi aktivt arbeta för solidaritet och bättre sociala förhållanden inom Unionen. Detta är särskilt viktigt eftersom Sverige i hög grad har varit en av de mest aktiva tillskyndarna till åtstramningspolitik och nedskuren välfärd i de mest utsatta EU-länderna.

Självklart måste Sverige, Stockholms stad och Södermalms stadsdelsnämnd ta ett fullt socialt ansvar för de EU-medborgare som hamnar på våra gator.

Även om frivilligorganisationer gör ett bra och hängivet arbete är det skamligt att kommunen och stadsdelsnämnden inte tar sitt fulla ansvar utan överlämnar denna arbetsuppgift till andra.

Stadsdelsförvaltningen bör därför få i uppdrag lägga fram ett program som innebär att alla utblottade personer som vistas på Södermalm får ett bra socialt stöd och hjälp med försörjning, sysselsättning och bostad.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stadens insatser för hemlösa och utsatta människor har ökat kraftigt på senare år. Den senaste mätningen från april 2012 visade på det lägsta antalet hemlösa sedan mätningarna började 2004 trots att antalet stockholmare ökat med drygt 100 000. Det är en glädjande utveckling men samtidigt konstaterar vi att gruppen akut hemlösa fortsätter att öka vilket kräver att de ökade ansträngningarna fortskrider oförtrutet.

Men mätningarna omfattar bara de som Stockholm har ett lagstadgat ansvar för, alltså de som bor eller stadigvarande vistas i staden. EU-medborgare från andra länder eller tredjelandsmedborgare ingår inte. Formellt har staden ett avgränsat ansvar för EU-medborgare från andra länder som är avgränsat till bistånd för att avhjälpa akuta nödsituationer. Men i Stockholm har vi valt att ta på oss ett större ansvar genom extra insatser bl a att finansiera en stor del av Crossroads som ger råd och stöd och Vinternatt som ger nattvila för en billig penning. Det är i grunden en djupt humanitär fråga. EU-medborgare är i regel inte psykiskt sjuka eller missbrukare.

Det är många aktörer som är engagerade i arbetet med att motverka hemlöshet i Stockholm. Socialnämnden, stadsdelsnämnderna, enheten för hemlösa, bostadsbolagen, privata fastighetsvärdar, landstinget och ett femtontal frivilligorganisationer som får stöd av staden. Totalt satsar staden över en halv miljard kronor.

Hemlösa är inte en enhetlig grupp. Det kan vara hemlösa barnfamiljer som flytt från andra länder och aldrig lyckat få in en fot på bostadsmarknaden, ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma, vuxna med psykiska funktionshinder, missbrukare och andra som det gått snett för i livet. Därför behövs många olika slags stöd och hjälp och det är ju inte bara socialtjänsten som är inblandad. Det handlar om att samla ihop all kompetens och identifiera brister. Det behövs kontinuerliga kontakter mellan verksamheter och fungerande utbyte av information. Samordningen mellan stadens förvaltningar, bolag, frivilligorganisationer och myndigheter måste fungera när antalet hemlösa EU-och tredjelandsmedborgare ökar.

Ur Stadsdelsnämndens perspektiv är det viktigaste är att förhindra vräkningar och vi är angelägna om att ett stenhårt fokus finns på att hindra barnfamiljer från att bli vräkta. En annan viktig del är skuldrådgivningen där sökande nu är garanterade att få den första rådgivningen inom en vecka.

I Stockholm finns ”Tak över huvudet”-garantin som innebär att hemlösa som är skrivna i staden och är över 20 år kan erbjudas nattlogi i akutsituationer. Det enda som hindrar är våldsamt eller hotfullt beteende. Stan har åtta boenden med olika profiler för t ex män med pågående missbruksproblem och personer med psykisk ohälsa. Det finns också en mängd frivilligorganisationer såsom Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén som får kommunala anslag för att bedriva verksamhet med olika inriktningar. Nya boenden har också tillkommit där de hemlösa också kan vara dagtid. Därigenom kan de motiveras att söka stöd av olika slag. Det går aldrig att försöka bestämma över människor men staden kan på olika sätt motivera dem för att försöka få ett drägligt och människovärdigt liv.

Den nya inriktningen med ”Bostad först” fungerar också förhållandevis väl. Tidigare gällde en mängd trappsteg av typen ”först drogfri”. Nu är en målsättning att den hemlösa ska få en försöks- eller träningslägenhet och samarbetet med bostadsbolagen är centralt. Då är det viktigt att staden erbjuder ett bra boendestöd när den hemlöse får tillgång till en lägenhet. Det gäller att stötta och motivera till ordning och reda i vardagen.

När det gäller de nya formerna av tiggeri på Stockholms gator finns inte mycket belägg för att det rör sig om någon ”Oliver Twist-verksamhet” med maffialiknande överhuvuden som tar hand om pengarna. Tiggarna lever ett miserabelt liv här. Men deras situation med fattigdom och förföljelse i hemlandet är oftast än eländigare. De har sökt sig hit i hopp om ett något drägligare liv. En djupt humanitär linje är att samhället måste ge ett visst stöd som kan vara mat och härbärge. I grunden är det ökade tiggeriet ett problem som måste hanteras på nationell nivå. Det behövs också överenskommelser inom EU om hur vi kan arbeta mot den här typen av internationellt tiggeri som ofta bottnar i förföljelser i hemlandet av t ex romer.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

”Det var en gång en jul då man ännu kunde se fattiga människor gå omkring på gatorna.”

Berättarrösten i Sagan om Karl Bertil Jonssons julafton, inspelad 1975.

För inte alltför långe sedan hade vi ett Stockholm utan tiggare på gatorna. Det är viktigt att komma ihåg. Har vi en politisk vilja går problemen att lösa.

Idag är tiggeriet normaliserat. Barn lär sig att det är normalt att det finns tiggare och att det också är normalt att man antingen struntar i deras elände eller att man fostras till välgörenhet. Går det i längden att upprätthålla synen att alla människor har lika värde och samtidigt acceptera nuvarande förhållanden?

I dagsläget verkar det handla om två helt olika problematiker – dels den traditionella hemlöshet där droger och psykiska problem spelar stor roll, dels romerna. I det senare fallet konstaterar förvaltningen att det svenska ansvaret är mycket litet och att Stockholms stads ansvar är ännu mindre.

Vi kan konstatera att den här frågan uppenbarligen kräver beslut på högre nivåer än den vi ansvarar för. Samtidigt, och det gäller främst Stockholms stad, att man inte har ett formellt ansvar för något innebär inte att man behöver avstå från insatser.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Om utsatta människors situation på Södermalms gator

Vi välkomnar den gedigna utredning förvaltningen har presenterat på skrivelsen som rör en komplex fråga. Även om dessa utsatta människors situation i mindre utsträckning rör förvaltningens ansvarsområde då det kan handla om nödprövning och insatser för barn som far illa, är det ett faktum att många befinner sig på Södermalm och många boende i stadsdelen undrar över vad som görs och kan göras. På en annan nivå än att enskilda ger pengar.

Det är mycket bra att staden tagit ett delansvar både vad gäller Crossroads för arbetssökande och Vinternatt för boende. Att det senare inte drivs under sommaren är beklagligt, däremot välkomnar vi att staden nu stöder ett tillfälligt projekt med boende som Frälsningsarmén initierat.

Självklart är frågan också en fråga för hela EU, som både har att göra med fattigdom i andra länder och diskriminering av romer som gör att de är extra utsatta i sina hemländer. Sverige behöver ta initiativ på EU-nivå, till exempel för stödverksamheter i flera storstäder och ökade insatser mot diskriminering. Men vi menar också att staden kan göra betydligt mer. Ett sätt vore att såsom vi föreslagit i skrivelsen se över möjligheten till vänortsprojekt.

Grunden till fattigdom är brist på arbete och inkomst. Innovativa projekt med EU-medel skulle även kunna erbjuda andra möjligheter att ta vara på kompetens och kunnande för att skapa ökade arbetsmöjligheter för en väldigt utsatt grupp.

§16 Förslag till detaljplan för Johan Helmich Romans Park, Södermalm 7:62 m fl i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36068

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som syftar till att i Johan Helmich Romans Park uppföra nya bostadshus med drygt 85 lägenheter, 400 kvm nya lokaler för Stadsmissionen och drygt 200 kvm affärslokaler samt en ny trappförbindelse mellan Högbergsgatan och Fatbursparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2013.

Dnr 595-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att avstyrka planerna på bebyggelse i Johan Helmich Romans park,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet vill avstyrka planerna på bebyggelse i Johan Helmich Romans park. Det är ett hårt tryck på Södermalms parker och de grönytor vi har behövs och är något vi ska vara rädda om.

Parker kan se olika ut och fylla olika behov. Romans park är speciell med sina terrasser som breder ut sig ner mot Fatbursparken. Det är inte en park där människor ligger och solar, men den är likväl uppskattad av många, både de som bor i närheten och de som går förbi eller genom parken.

I parken finns träd, fåglar och grönska, vilket behövs i ett annars ganska stenigt område. Trapporna som leder upp från Fatbursparken och sedan vidare upp mot Södra Latin bildar en helhet i en kulturmiljö, ett stycke Södermalm, värt att bevara.

Att man vill däcka över spårområdet och utöka Fatbursparken är positivt, men vi menar att den större parkyta som blir, inklusive bevarande av Romans park är fullt rimligt för ett så tättbefolkat område. Vi anser att detta bör vara ett projekt som kan finansieras på annat sätt än genom att ta parkmark i anspråk för fler bostäder.

Vi ska både vara rädda om de parker och grönytor vi redan har, men de behöver också utökas. Vi behöver mer parkmark, inte mindre. Södermalms stadsdelsförvaltning har näst minst parkyta av stadens stadsdelsnämnder räknat per person. Besökstrycket är hårt.

Högbergsgatan är en smal gata, med höga hus och dåligt luftgenomsläpp. Att bygga nya höga hus, högre än befintliga skulle dessutom påverka luften negativt för de boende.

Miljöpartiet anser att Bromma flygfält kan bebyggas med ett helt nytt bostadsområde. Det skulle få ett mycket stort tillskott till Stockholms växande befolkning.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande.

Beslutet justeras omedelbart

IMG_3011

Syn från Södra Latin Gymnasium 1

De barnen som idag går nedför Kvarngatans trappor mot Högbergsgatan har fri utsikt mot den grönskan: de ser Johan Helmich Romans park och Fatbursparken.

Att försöka lösa bostadsproblemet genom att bygga i stadens parker och grönområden är ett tveksamt strategi. Vi ser detta i planförslag att bygga bl. a. en gata och kommersiella lokaler i Rosenlundsparken och nu i Johan Helmich Romans park.

Frågan om luftkvalitén i Högbergsgatan verkar inte vara omhändertagna i byggnadsplaner och borde tas på allvar. Södermalm är en stadsdel som redan idag har rekordhöga halter av cancerframkallande partiklar på sina gator. Vår stadsdel anges som avskräckande exempel av luftförorening, buller och dåligtrafik i debatter om miljö och stadsplanering.

Utöver att vara en värdefull natur- och kulturmiljö enligt Stockholms grönkarta har Johan Helmich Romans park en viktig funktion idag. Den utgör en grön och sammanhängande allé mellan Södra Latins trädgård och Fatbursparken. Förut brukade skolorna besöka parkens örtodling av pedagogiska skäl.

Om parken upprustades och utökades i stället för att utrotas så skulle flera skolor och förskolor i närheten kunna få tillgång till det närliggande grönområdet. Man bör också riva den barriär som i dagens läge gömmer parken från Högbergsgatan och ersätta den med lägre grind.

Planen att bygga bostäder, 200 kvm affärslokaler samt bilgarage i Johan Helmich Romans park bör avstyrkas.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi tycker förvaltningen skrivit ett mycket bra remissvar.

Vi är, precis som vi var 2008, positiva till den planerade bebyggelsen. Planen innebär ett intrång i existerande parkmark, men tillsammans med överdäckningen av järnvägsspåret utökas den totala ytan parkmark. Det är viktigt att ta vara på alla möjligheter att anlägga ny parkmark som öppnar sig på Södermalm.

Sedan delar vi förvaltningens oro när det gäller avstånden i trappgränden mellan de två nya bostadshusen. Vi vill att staden och dess offentliga platser ska vara som vårt gemensamma vardagsrum, därför är det viktigt att entrén till Fatbursparken känns både inbjudande och offentlig.

Att ytterligare 24 parkeringsplatser tillförs bör utnyttjas för att, i enlighet med den framkomlighetsstrategi staden antagit, minska gatuparkeringen.

§17 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss ett förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Förslaget innehåller åtgärder som ska leda till att utsläppen av växthusgaser i staden kan minskas från dagens 3,8 ton per person och år till 0,4 ton.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Dnr 517-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att utöver förvaltningens tjänsteutlåtande anföra följande text som svar på remissen,

Södermalms stadsdelsförvaltning nämner i sitt svar ett antal mycket viktiga åtgärder som staden behöver ta för att arbeta mot målet. Krasst kan det också sägas att förvaltningens utlåtande är en formidabel kritik mot den nuvarande majoritetens politik på Södermalm, i Stockholms stad och i hela Stockholmsregionen.

Förvaltningen lyfter helt korrekt att andelen kollektivtrafikresande måste öka. Samtidigt som den moderatledda majoriteten i staden kan nicka instämmande så driver de själva på olika sätt en vansinnesinvestering i bilburen trafik genom förbifart Stockholm. Genom moderatledningens misskötsel vad beträffar den politiska styrningen och den ekonomiska situationen i Stockholms läns landsting har deras landstingskollegor nu ett rejält huvudbry att hantera planerade investeringar i kollektivtrafik de närmsta åren. Södermalmsmoderater och andra allianspartier kan såklart nicka instämmande i att mer kollektivtrafik behövs – men den ena handen vet utan tvekan vad den andra gör och då ser verkligheten desto bistrare ut. Vi kan kalla det för naivt, eller vad det verkligen är, nämligen hyckleri på hög nivå!

I övrigt är det viktigt att lyfta fram att Naturvårdsverkets rapport förlitar sig väldigt mycket på teknologisk utveckling för att Sverige ska uppnå sina mål. En viktig del i omställningen sägs vara Carbon Capture and Storage (CCS) som ännu bara är i experimentstadiet och inga garantier finns för att metoden kommer att lyckas. I dokumentet hänvisas också till förändrad markanvändning och skogsavverkning (även kallat LULUCF). En mycket ifrågasatt beräkningsmodell där framförallt rikare länder kan minska sina utsläpp genom ytterst kreativ bokföring. Den globala klimatrörelsen har sedan tidigare varnat för att kryphål i systemet kan leda till utsläpp av ytterligare 400 miljoner ton koldioxid.

En rapport från EU-kommissionen påvisar även, att med dagens takt kommer vi endast att nå hälften av de långsiktiga målen till 2050. En ytterligare bristande faktor i rapporten är att målet om nollutsläpp I själva verket bara endast motsvarar en minskning från dagens 58 till cirka 25 miljoner ton koldioxid år 2050. Resterande utsläpp ska bland annat kompenseras genom att köpa utsläppsrätter.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande:

1. Målet för färdplanen bör vara 2030

2. Första utvärderingen görs 2014 och därefter vartannat år

3. Stockholm ansluter sig till målet om högst 1,5 grader höjning av medeltemperaturen

4. Planen kompletteras med åtgärder som binder och lagrar CO2 (koldioxid)

Det är bra att Stockholm tar fram en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm. Vi vill dock att detta ska nås 2030 istället för 2050, som är för sent. Koncentrationen i atmosfären av CO2e

är idag cirka 396 miljontedelar (ppm). Mängden ökar med nästan 2 ppm/år. Samtidigt är tendensen stigande vilket snart kan innebära mer än 2 ppm/år. Forskare bedömer att gränsen för att klara 2-gradersmålet ligger på 450 ppm. Till år 2040 har jorden således nått denna gräns. Allt fler menar att den välbärgade västvärlden snabbare behöver begränsa sina utsläpp av växthusgaser.

Täta utvärderingar

FN:s klimatpanel (IPCC) lämnar i september en ny rapport. Under 2014 är det rimligt att staden gör sin första utvärdering av färdplanen. Att vänta till 2020 är både senfärdigt och passivt. Det är ytterst angeläget att ha kort tid mellan uppföljningarna. Dels för att de har en motiverande effekt och dels för att snabbt kunna fånga upp tendenser.

Högst 1,5 graders höjning

Målet om högst 2 graders höjning avser medeltemperaturen, vilket tyvärr ofta är förbisett. Ökningen av temperaturen blir märkbart högre på vår halva av jorden. Detta är extra olyckligt för här finns Grönlands tjocka is. Viss forskning säger att denna is smälter utan återvändo vid en temperaturökning på 2,5- 3,0 grader. Då går havsnivån upp med 6 – 7 meter. Av försiktighet behöver höjningen av medeltemperaturen få bli högst 1,5 grader. Detta mål lanseras nu även av Stockholm Resilience Centre. Vi delar deras uppfattning.

Trä är klimatsmart

Ambitionen ”gneta och spara” bör kompletteras med offensiva åtgärder som:

· att plantera många träd då dessa fångar in CO2.

· att ersätta betong och armeringsjärn med trä som byggnadsmaterial, då både betong och järn förorsakar stora utsläpp av koldioxid under sin tillverkning. Trä lagrar detsamma. Alltså dubbelt positiv klimateffekt.

· att i nybyggnation förbereda toaavloppen för urinseparering. Urin är ett väldigt rent kväve, som kan ersätta delar i konstgödsel, som är väldigt energikrävande att framställa. Vi skulle med denna teknik också kunna minska utsläppen av kväve till Östersjön.

Förbifarten knappast klimatarbete av världsklass

Trovärdigheten i ambitionen med att Stockholm bedriver ett klimatarbete av världsklass kollapsar om man genomdriver Förbifart Stockholm. Den kommer dels öka bilismen, dels också förorsaka stora utsläpp av CO2 vid tillverkningen av all betong och asfalt till detta otidsenliga vägbygge. Att luften i vägtunnlarna också blir farlig, enligt Umeå universitets undersökning, gör ju tankarna om Förbifarten än mer omoderna. Framför allt dränerar förbifarten de ekonomiska resurser som istället borde användas till spårbunden kollektivtrafik.

Tillgängliga gång- och cykelbanor året runt

Staden bör garantera att gång- och cykelbanor är tillgängliga året runt. En färdplan för ett fossilfritt Stockholm förutsätter en massiv övergång till gång- och cykeltrafik.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är utmärkt att Stockholm tar ett tydligt ledarskap i klimatfrågorna. Den nya färdplanen konkretiserar vägen framåt för ett fosilbränslefritt Stockholm. Staden ska ha mycket höga ambitioner att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

Men det är viktigt att planen är tydlig för den vanliga stockholmaren. Den måste också vara konkret och pedagogisk. Svensk elproduktion släpper ut väldigt lite koldioxid då den är baserad på vattenkraft, kärnkraft och numera även viss del vindkraft. Mot den bakgrunden är det viktigt att tydliggöra hur minskad el-användning inom Stockholm bidrar till minskade utsläpp av koldioxid så att gemene man förstår sambandet. I förslaget behöver skillnaderna mellan olika former av energiproduktion tydliggöras och framförallt behöver bör begreppen förnybart och fossilfri hållas isär.

I förslaget återfinns resonemang om att minska resandet för lägre utsläpp. Vi har höga ambitioner när det gäller att få fler människor att resa kollektivt, cykla och att gå. En del av lösningen på klimatproblemen ska inte vara att inskränka och begränsa människors möjligheter att bo och arbeta på olika ställen. I staden behövs bättre möjligheter att resa och förflytta sig inom och mellan olika stadsdelar. Rörligheten skapar stadens dynamik.

Om klimatarbetet ska lyckas är samarbetet och samverkan med det lokala näringslivet väsentligt. Det skulle med fördel kunna lyftas fram tydligare i färdplanen. Klimatpakten, som initierades under förra mandatperioden borde utvecklas och göra näringslivet mer delaktigt.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater välkomnar färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm. Avvecklingen av fossilbränsleanvändningen är ett mycket stort men nödvändigt åtagande. Beträffande förslaget har vi följande kommentarer:

1. Förutsättningarna för att avveckla fossilbränsleanvändningen är bättre i Stockholm än i andra delar av landet. Mot denna bakgrund och stadens uttalade strävan att vara en föregångare på klimatområdet, borde staden undersöka möjligheterna att Stockholm kan vara fossilbränslefritt tidigare än till 2050, som är den nationella ambitionen.

2. För att utnyttja möjligheterna till energieffektivisering och hålla nere transportbehovet är det viktigt att möjligheterna att bygga bostäder i goda kollektivtrafiklägen utnyttjas effektivt.

3. I det sammanvägda huvudscenariot för transportsystemet (sid 37) utgår man från att kollektivtrafiken med buss måste ökas med 90 procent för att säkra en god rörlighet. Det är svårt att föreställa sig att framkomligheten för en kraftigt utökad busstrafik och den ökning av varutransporter och annan nyttotrafik som är oundviklig om befolkningen ökar med 40 procent kan säkras utan en minskning av gatuparkeringen och ytterligare restriktioner för privatbilismen.

4. För att målsättningarna i färdplanen ska kunna nås krävs att energinormerna vid nybyggnation skärps. Mot denna bakgrund är det angeläget att de markanvisningar m.m. som innehåller föråldrade energinormer ses över och moderniseras innan den aktuella nybyggnationen kommer till stånd.

5. Mot bakgrund av det mycket omfattande och långsiktiga åtagande som färdplanen innebär kan det krävas nya, tidigare inte prövade arbetssätt, t ex (vilket (S) föreslagit i miljö- och hälsovårdsnämnden) en särskild "task force" direkt under den centrala politiska ledningen i staden.

§18 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Remiss från kommunstyrelsen dnr. 125-1694-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna, facknämnderna och bolagen, har fått ett förslag på reviderad upphandlingspolicy för Stockholms stad på remiss från kommunstyrelsen.

Remissen behandlar övergripande principfrågor. I ett nästa steg kommer staden att ta fram tillämpningsanvisningar som exempelvis behandlar frågor som kollektivavtal och miljökrav.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 maj 2013.

Dnr 580-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

En upphandlingspolicy i världsklass

Vi konstatera att Stockholms stad (läs: alliansen) i sin privatiseringsiver har valt att ta fram en upphandlingspolicy som är mer upptagen med att tillvarata entreprenörernas intressen av goda upphandlingsvillkor än av medborgarnas krav på kvalitet och samhällsansvar.

Vi anser att den föreslagna upphandlingspolicyn är otillräcklig och i avsaknad av ambitioner att när det gäller de stora möjligheter som den offentliga upphandlingen ger att tillvarata medborgarnas krav.

Vi vänder oss också mot stadsledningskontorets resonemang att egenkontroll av uppställda krav på samhällsansvar är tillräckligt. En lång rad skandaler i de upphandlade verksamheterna visar med all önskvärd tydlighet att det inte är tillräckligt att den som utför verksamheten endast ska kontrolleras av sig själv. Internationella erfarenheter visar att privatisering av offentlig verksamhet kräver nya och kraftfulla system för kontroll och uppföljning.

2003 inleddes ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och ett antal fackliga organisationer kallat Vita jobb. Samarbetsprojektet har varit framgångsrikt och tillämpas idag av flera kommuner med olika politiska majoriteter. Villkoren i Vita jobb innebär bland annat att en upphandlad entreprenör ska tillämpa sociala villkor jämställda med gällande branschavtal (alltså ej krav på kollektivavtal), förbud att utnyttja svart arbetskraft och att maskera arbetstagare som uppdragstagare. Projektet Vita jobb, eller i vart fall de villkor som uppställs i projektet, bör vara en del av Stockholms stads upphandlingspolicy. På så sätt kan man garantera anställda i upphandlad verksamhet människovärdiga anställningsvillkor och förebygga svartarbete och andra slag av oegentligheter och kriminalitet.

Arbetslösheten inte minst bland ungdomarna ökar i Stockholm. I många EU-länder och idag även i några kommuner i Sverige tillämpas upphandlingskriterier som syftar till ökad sysselsättning bland utsatta grupper på arbetsmarknaden. Även Stockholms stad bör ha som målsättning av vid större upphandlingar minst 5 % av den totala lönesumman i upphandlingen avsättas till att anställa personer från utsatta grupper på arbetsmarknaden. Staden bör även, där det är lämpligt, inkludera sommarjobb för unga i avtalen.

I samband med uppföljningar av entreprenadavtal bör även fackförbund och berörda ideella organisationer som t.ex. miljöorganisationer höras om sina erfarenheter av den upphandlade verksamheten.

För att undvika att arbetstagare som vågar avslöja missförhållanden blir avskedade eller uppsagda bör anställda vilken arbetar i den upphandlade verksamheten tillförsäkras meddelarfrihet och meddelarskydd motsvarande den som råder för offentligt anställd personal.

Den offentliga upphandlingen bör givetvis även utnyttjas för att stärka marknaden för produkter och tjänster med lägre miljöbelastning än dagens.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden överlämnar nedanstående text som svar på remissen,

Miljöpartiet anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster inte tillgodoses på ett sätt som inte är förenligt med en god samhällsutveckling.

I den föreslagna reviderade upphandlingspolicyn har möjligheterna att ställa sociala krav och att främja innovationer genom upphandling arbetats in. Det tycker vi är bra. För att uppmuntra till nytänkande bland mindre företag liksom ta till vara ideella organisationers och sociala företags särart kan det vara värdefullt att använda sig av så kallade innovationsfrämjande upphandlingar, i vilka en funktion efterfrågas utan förutfattad mening om tillvägagångssätt.

Vi hade dock velat se att skrivningarna om miljökrav och sociala krav varit mer långtgående och bindande för att säkerställa att staden tillvaratar upphandlingsinstrumentets potential som verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle. Normaltillståndet ska vara att staden vid upphandlingar använder sig av miljökrav och sociala krav och, i de fall då det är relevant, etiska krav. En dokumenterad analys ska alltid göras och om det i något fall inte ställs miljökrav eller sociala krav ska en skriftlig motivering ges.

Enligt Miljöstyrningsrådet kan varje skattekrona som används i den offentliga upphandlingen med relevant ställda miljökrav och sociala krav bidra till en väl förräntad samhällsnytta. Staden bör ta chansen att revidera skrivningarna som rör kraven på miljöhänsyn. I den nu reviderade upphandlingspolicyn står det att ”krav på miljöhänsyn får ställas vid stadens vid upphandlingar inom olika områden”. Vi menar att staden inte bara får ställa krav på miljöhänsyn utan som normaltillstånd också ska ställa sådana krav. I de fall miljökrav inte ställs ska en skriftlig motivering ges.

De sociala kraven kan exempelvis innebära att staden ska använda sig av upphandling för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad, fri från alla typer av diskriminering. Sociala krav kan tillsammans med till exempel kontraktspaketering också bidra till att öka möjligheten för mindre aktörer och utförare inom den idéburna sektorn att vinna kontrakt. Vi menar att omfattningen av krav på samhällsansvar även ska innehålla krav på rätt för arbetstagaren att arbeta under kollektivavtalsliknade villkor, krav på att inte diskriminera vid anställning och krav på föreningsfrihet, båda i enlighet med exempelvis Global Compact, samt att leverantören ska iaktta respekt för barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Annat sätt att hantera krav på samhällsansvar är att använda sig av konventioner för att ställa krav på hur leverantörerna ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Exempel är ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 samt FN:s barnkonvention artikel 32. Arbetsmiljölagstiftning, arbetarskydd, socialförsäkringsskydd och arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, som gäller i tillverkningslandet är också viktigt att beakta.

Generellt finns ett stort behov inom offentlig sektor av uppföljning av uppställda krav, så även inom Stockholms stad. Egenkontroll ställer höga krav på förfrågningsunderlaget för att staden ska kunna försäkra sig om att underlaget är tillförlitligt. Det behövs även fortlöpande kontroll från stadens sida, egenkontrollen måste kontrolleras. Det måste finnas nog med resurser för att den upphandlande verksamheten ska kunna kontrollera och genomföra revision av egenkontrollen.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande:

De nuvarande borgerliga direktiven, i policys som i aktivitetsplaner, är att i princip allt som går ska konkurrensutsättas. Vi har en grundläggande annan inställning till våra verksamheter. Det överordnade målet är ett demokratiskt samhälle där resurser fördelas efter behov och där medborgarnas, brukarnas och personalens inflytande är reellt. Där samhällsansvaret är på riktigt och går att utkräva ansvar för.

Stadsledningskontoret har valt att föreslå förändringar i upphandlingspolicyn istället för i konkurrenspolicyn.Konkurrenspolicyn bör avskaffas, men upphandlingspolicyn förbättras så att den kan fungera som en hävstång för en socialt och ekologiskt uthållig utveckling.

Det är svårt att se att det finns någon som helst historisk evidens att konkurrensutsättning av våra verksamheter är vägen dit, snarare tvärtom. Vi ser inte heller att innovation per automatik gynnas av konkurrensutsättning. Till och med rapporter som tillkommit på uppdrag av nuvarande borgerliga regering visar snarare på motsatsen. Se till exempel i Den innovativa vården, Vinnova nov 2012, där de flesta exempel på innovationer i vården skett och fortfarande sker inom det offentliga och med stor framgång.

Vänsterpartiet anser att när vi upphandlar så ska vi självklart ha en bra policy för upphandlingsarbetet där staden ställer långtgående krav i upphandlingsdirektiven både för miljökrav och sociala krav. Där återstår mycket att göra och inte minst är det anmärkningsvärt att vi idag i Sverige är så mycket mer restriktiva och bakbundna vid upphandlingar än i övriga EU. Den största invändningen Vänsterpartiet har mot förslaget är allt som inte står där, förslaget väjer för de möjligheter en upphandling skulle kunna ge, sannolikt då vår svenska lagstiftning på området är så mycket mer begränsande än i jämförbara andra europeiska länder.

Tydligast är detta i stycket om krav på samhällsansvar. Där kan formuleringarna tolkas som att man inskränker sig till att säkra grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Vi kan inte se annat än att all verksamhet och alla upphandlingar i Stockholms stad självklart ska uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter, om så inte är fallet i dag så är det givetvis viktigt att det förtydligas.

Men det går naturligtvis att vara lite mer proaktiv än så. I själva tjänsteutlåtandet till förslaget så nämns också andra exempel på krav på samhällsansvar som kan ställas i en upphandling. Ett sådant är anställning av långtidsarbetslösa, något som ofta används i Europa.

Tjänsteutlåtandet lyfter också att arbetstagare kan tillförsäkras minimilöner. Eftersom Sverige inte har minimilöner utan kollektivavtal så är detta ett problem för oss enligt EU-rätten. Att kräva kollektivavtal begränsar etablering av företag från andra länder – medan minimilöner inte gör det. Tjänsteutlåtandet ger inga exempel på hur vi kan agera för att uppnå samma syfte, troligen därför att den styrande majoriteten inte är intresserade av möjligheten att motverka lönedumpning. En möjlighet är att i förfrågningsunderlagen konkreta räkna upp och beskriva de anställningsvillkor som enligt kollektivavtal gäller i branschen, dvs. att staden åtminstone kräver ”kollektivavtalsliknade” villkor.

Ett annat exempel som Vänsterpartiet vill peka på är möjligheten att ställa krav på att de upphandlade företagen inte får vara vinstsyftande. Kommunen Lombardiet i Italien har ställt detta krav vid upphandling av äldreomsorg. Just detta exempel är intressant då det anmäldes, prövades och godkändes av EU-rätten. Kravet begränsar inte etablering, enligt EU- rätten. I England finns numer ett system med privata men skattefinansierade skolor som fungerar enligt svenskt mönster. Men i deras avtal förbinder sig skolorna att vara icke vinstsyftande. Det svenska företaget Kunskapskolan har därför i England etablerat sig som ett non profit företag. Vänsterpartiet menar att det ska vara möjligt att i förfrågningsunderlag ställa krav på att vinst återinvesteras i verksamheten, som ett exempel på krav på samhällsansvar.

Ett problem vi har i Sverige är att LOU inte gör skillnad på A-tjänster (transporter, fastighetsförvaltning t.ex.) och B-tjänster (omsorg, hälso- och sjukvård, skola t.ex.). I övriga Europa är länder betydligt friare vad gäller upphandling av B-tjänster. För det första finns inget upphandlingstvång. I Sverige ska alla kontrakt med externa producenter som överstiger ett belopp på 284631 SKR upphandlas. I EU är upphandling av B-tjänster nu under utredning, och det förslag som ligger är att kontrakt som överstiger 500000 Euro ska upphandlas. Det är en avsevärd skillnad. För att Stockholms stad ska kunna bedriva en ansvarig och långsiktig politik måste staden ha större utrymme att kunna avgöra när det lämpar sig bäst att ha direktavtal med utförare. Det är därför av största vikt att LOU förändras. Utformningen av LOU kombinerat med direktiven från stadshusets egen majoritet om konkurrensutsättning bakbinder i själva verket möjligheterna att på riktigt främja innovation och samhällsansvar.

I en artikel i Dagens Arena den 21 maj skriver företrädare för Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och organisationen Attac att konkurrensverket underkänt Kalmars skrivning i kommunens upphandlingspolicy om att företag som lägger anbud inte får ha koppling till skatteparadis. Kravet anses strida mot principen om icke-diskriminering i LOU. Artikelförfattarna menar att skattesmitare skyddas av lagen, medan kommuner som vill sätta stopp för fusket behandlas som lagbrytare. De menar vidare att regeringen bör genomföra nödvändiga ändringar i LOU samt driva frågan i EU. Vi instämmer till fullo och menar att med det system vi har idag kan inte upphandlingar, när vi väljer att upphandla, bli det verktyg som de annars skulle kunna vara. Så länge lagstiftningen inte ändras är det enda alternativet till samhällsansvar att driva verksamhet i egen regi i så hög grad som möjligt.

§19 Motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Jan Valeskog, Malte Sigemalm och Maria Österberg Svanelind (S) på remiss, som handlar om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 maj 2013.

Dnr 640-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi socialdemokrater välkomnar motionens förslag om ett stärkt samråd med de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln för att förbättra samordningen av transporterna och föra över transport till regionen från väg till järnväg.

När Stockholms befolkning ökar växer också flödet av livsmedel och andra varor vilket skärper kraven på trafikplaneringen.

Ett sätt att begränsa varutransporternas omfattning är att främja ett samarbete mellan t ex dagligvaruhandelns aktörer. Minst lika viktigt är dock att bedriva en övergripande trafikpolitik som minimerar bilköerna och som i första hand säkrar framkomlighet för varutransporter, kollektivtrafik, utryckningsfordon och annan nyttotrafik. Med mindre bilköer kan transporterna till bl.a. dagligvaruhandeln effektiviseras och antalet lastbilar som krävs för transportarbetet hållas nere.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bostadsbolag, AB Svenska bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget 2013 med inriktning 2014-2015 gett stadens tre bostadsbolag i uppdrag att gemensamt säga upp självkostnadsavtalet från 1992 för lokalhyresavtal för i huvudsak förskolor och fritidshem med stadens förvaltningar. Bostadsbolagen fick också i uppdrag att utarbeta nya principer för hyressättning av dessa lokaler samt för nyproduktion som uppfyller kraven i ¨lagen om allmännyttiga bostadsföretag¨ som gäller från och med 2011.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 maj 2013.

Dnr 578-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis bifalla förvaltningens svar på remissen att därutöver anföra:

Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet följande: ”Om förslaget genomförs kommer hyreskostnaderna för dessa förskolor att innebära ökade kostnaderna för förvaltningen. Kostnadsökningarna har för Södermalms del beräknats till sammanlagt 2,6 mnkr per år. Ökade lokalkostnader kommer ta en allt större andel av förskolans resurser.

Den föreslagna hyresmodellen ger generellt sett en högre bashyra än befintlig hyra. Den ökade kostnaden för berörda förskolor i stadsdelen varierar från 0 % till som högst 145 % om förslaget genomförs. Utöver detta sker en förskjutning i ansvaret för lokalernas underhåll där stadsdelsförvaltningen får allt ansvar för både yttre och inre underhåll samt inventarier i form av vitvaror och köksutrustning. Även detta medför högre kostnader som är svåra att beräkna beroende på lokalernas skick vid tidpunkten för när nytt hyresavtal börjar gälla.”

Vi tycker att det är rimligt med gemensamma principer för hyressättningen. Samtidigt, om inte hänsyn tas till ökade kostnader i och med den nya hyressättningen, riskerar resultatet bli att förskolebarnen på Södermalm och övriga innerstaden får mindre yta att leka och röra sig på. Vi menar därför att de stadsdelsnämnder som får ökade kostnader måste kompenseras så att inte kvaliteten i deras verksamhet inte sjunker.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför följande

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Övergången till så kallad marknadsmässig hyressättning innebär att pengar förs över från förskoleverksamheten för att skapa ”vinst” i en verksamhet där kostnaderna redan betalts av offentliga medel. Detta är ett utslag av ”New Public Management” dvs. en verksamhet där kommunen leker affär med sig själv. De kommunala medel som anslås till förskolan bör användas till förskoleverksamhet.

Alliansens kapitalistiska sätt att behandla välfärden tvingar redan i dag stadsdelsförvaltningen att kompromissa om barnens bästa när man slår ihop förskolelokaler för att lyckas få ihop ekonomin för personalen.

Tjänsteutlåtande betonar att om den föreslagna hyresmodellen genomförs så kommer förskolornas hyror i stadsdelen att höjas upp till 145% och slår larm om att "Ökade lokalkostnader kommer att ta en allt större andel av förskolans resurser."

De senaste rapporterna visar att situationen på stadsdelens förskolor redan idag är allvarig: det finns en akut brist på utbildade pedagoger och fler anpassade och varaktiga förskolelokaler.

Stadsdelen behöver en politik som ger mer resurser för utbildning och barnomsorg, en politik som lyssnar på barnets, föräldrarnas och lärarnas behov.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-576/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Dnr 593-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom till överskuldsatthet.

Försörjningsstödet behöver moderniseras så att det skapar bättre förutsättningar för människor att gå från stöd till egen försörjning. I en modern arbetslinje ingår både SL-kort och Internetuppkoppling i bidragsnormen för dem som har ekonomiskt bistånd. Något annat vore att kraftigt begränsa de jobbsökandes möjligheter.

En allt större del av försörjningsstödet kan kopplas till arbetslösheten och att staten fört över kostnader till kommunerna. Lågkonjunktur kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har också lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I princip bör inte försörjningsstödet vara en a-kassa. Idag är närmare varannan mottagare av försörjningsstöd arbetslös. Vi har föreslagit en kraftig insats genom att ge fler av de som idag behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad anställning. Det kommer innebära ett minskat behov av försörjningsstöd både på kort sikt (under anställningen) och på längre sikt genom att den arbetslöse antingen kan komma in på arbetsmarknaden eller i statliga trygghetssystem.

Slutligen, när det gäller EU-medborgares rätt till bistånd är det viktigt att komma ihåg skillnaden mellan stat och samhälle. Även om vi inte gör något fel rent formellt så har ett gott samhälle en moralisk plikt att ta hand om alla som vistas i landet, detta oavsett eventuella administrativa oklarheter.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att utöver förvaltningens tjänsteutlåtande anföra följande text som svar på remissen,

Vi välkomnar att en revidering av riktlinjer görs. Att vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning innebär att befinna sig i en ytterst utsatt situation. Den som blir dåligt bemött kan inte vända på klacken och gå därifrån, man är i klart underläge och beroende.Det gäller att människor blir vänligt och rättssäkerhet bemötta. Och det gäller att det ekonomiska biståndet tillsammans med annat bistånd utformas så att det stärker den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. Ibland blir det inte så.

Därför instämmer vi till fullo i förvaltningens resonemang om svårigheten mellan allt större krav i handläggningen, som ibland kan stå i vägen för förändringsarbete.

Vi menar att det är viktigt att skärskåda regelverket ur individens synpunkt. När intygande och kontakter med professionella blir för stort, samtidigt som handlingsutrymmet minskar är det lätt att bli uppgiven och "klientifierad". Även fokus på socialsekreterares roll behövs. Hur stor möjlighet har de att se och möta klienter och att skapa en sådan relation eller allians som ofta är så viktig för att kunna medverka till förändring. Varje dåligt möte får istället stor negativ betydelse. Därför är socialsekreterares arbetsvillkor ytterst viktiga, att stressen inte är för stor och att de inte har alltför många enskilda kontakter.

Vi instämmer i behovet av dator. Att även månadskort behöver ingå i normen är helt klart om människor ska ha något större handlingsutrymme och frihet än vad de har idag. Att kunna göra saker med sina barn, besöka vänner, plocka blåbär eller delta i andra aktiviteter är annars stängda möjligheter för den som har försörjningsstöd och behöver vända på varje slant.

På sikt vill miljöpartiet nationellt införa ett system med vad vi kallar Arbetslivstrygghet. Det innebär tydliga och enkla system vid arbetslöshet och sjukdom där nivåerna ska vara så lika som möjligt. Det skulle drastiskt minska behovet av försörjningsstöd, innebära minskat beroende och underläge för enskilda. Därmed större frihet och handlingsmöjligheter, vilket ökar möjligheterna för att hitta ny försörjning.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och framför följande:

Det är bra att riktlinjerna ses över, men vi saknar en hel del. Inom en pressad socialtjänst med knapp budget och hög arbetsbelastning räcker det inte heller med nya riktlinjer. För att riktlinjerna ska fungera krävs tillräckliga resurser. Det behövs också en diskussion om vad kommunens yttersta ansvar innebär, hur det ser ut idag och hur utsatta målgrupper påverkas.

SL-kort ska återinföras i normen
SL-kort ska ingå i normen i likhet med vad som gäller åren 2003-2006. I april 2013 var det bara 50 % som fick SL-kort av alla hushåll som fick ekonomiskt bistånd. Andelen hushåll som fick SL-kort var anmärkningsvärt låg på Södermalm också jämfört med andra stadsdelar. Totalt var det över 4 000 hushåll i staden som inte fick SL-kort.

I en storstad som Stockholm är SL-kort ett måste. De som inte får SL-kort blir fångar i sina stadsdelar, vilket även drabbar barnen i dessa familjer.

Lättare att få kontakt med och stöd från socialtjänsten
Brukarorganisationer och socialarbetare i Stockholm vittnar om att socialtjänsten i allt mindre utsträckning tar ansvar för klienters hela situation. Klienterna får ta stort ansvar själva, även om det inte gynnar dem och utan att man vet att de klarar att lösa sin situation. Handläggare har förbjudits att hjälpa klienter som tydligt inte klarar de krav som ställs.

Frivilliga organisationer och andra samhällsfunktioner måste idag arbeta för att stödja människor med att ansöka om hjälp från socialtjänsten, eftersom många inte själva klarar av att göra det. Det kan handla om att bistå med en telefonför att ringa en mottagningsenhet eller att beställa hem de papper som behöver lämnas in.

En generös syn på socialt bistånd

Det är viktigt att den som behöver bistånd kan leva ett så normalt liv som möjligt och att de regler som ställs upp gynnar en rehabilitering. Bistånd måste kunna ges i samband med utgifter som är svåra att förutse utan att man sneglar på normbeloppen. Det är också viktigt att man driver kravet om att stå till arbetsmarknadens förfogande på ett nyanserat sätt.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-577/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ”Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdomar till nämnden för yttrande”.

Riktlinjerna har reviderats av socialförvaltningen mot bakgrund av förändringar i lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 maj 2013.

Dnr 592-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens svar.

2. Däröver anför nämnden:

Även i familjehem finns barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De behöver garanteras habilitering. Detta krav måste säkerställas.

Barn placerade i familjehem ska få egen socialsekreterare, vilket är mycket bra. Denna märkbara utökning av arbete kräver fler socialsekreterare. Ytterligare arbetsuppgifter till en grupp som redan har en pressad arbetssituation riskerar att leda till att andra arbetsuppgifter blir eftersatta.

Socialstyrelsen har i de nya allmänna råden föreskrivit att barnet bör besökas minst fyra gånger per år. Socialförvaltningen anser att alla barn ska besökas minst fyra gånger per år.

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom socialförvaltningen skrivning.

En fördubbling av besöken i familjehemmen leder till stor ökning i den sociala delegationen av rapporter från besöken. Detta behöver analyseras och eventuellt åtgärdas.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad)

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, gällande upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad. På stadens officiella strandbadplatser råder hundförbud. I ytterstaden finns möjlighet att bada tillsammans med hund i områden utanför de officiella strandbaden vilket inte går i innerstaden, där det råder generellt badförbud utom vid strandbaden och några mindre strandremsor.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2013.

Dnr 577-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Gusto Italiano

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Gusto Italianos ansökan om serveringstillstånd i uteservering måndag- söndag kl. 11.00–00.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Gusto Italiano i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Det är Gusto Italiano som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag,

kl. 11.00–00.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013.

Dnr 672-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd.The Bishops Arms Hornsgatan

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå The Bishop Arms Hornsgatan ansökan om serveringstillstånd i uteservering måndag- söndag kl. 11.00–23.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för The Bishop Arms Hornsgatan i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Det är The Bishop Arms Hornsgatan, Hornsgatan 154 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag, kl. 11.00–23.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013.

Dnr 709-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Café String

Remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Café Strings ansökan om serveringstillstånd i restaurang och uteservering måndag-söndag kl. 11.00–20.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Café String i restaurang och uteservering måndag-fredag kl. 17.00–20.00. och lördag- söndag kl. 11.00–20.00.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Det är Café String med adress Nytorgsgatan 38 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–20.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–20.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013.

Dnr 706-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse förvaltningens förslag till beslut vad avser yttrande över ansökan om alkoholtillstånd för Café String. Caféet är känt av förvaltningen som en populär mötesplats för ungdomar under 18 år. Särskilt under vardagar under skoltid. Därför är förvaltningens förslag att tillståndsenheten i sitt beslut om alkoholtillstånd begränsar serveringstiden att gälla måndag-fredag från 17.00 vilket miljöpartiet till fullo stödjer.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Patricia, Söder Mälarstrand, 118 25 Stockholm

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Patricias ansökan om serveringstillstånd i restaurang och på däck, måndag-söndag kl. 11.00 – 05.00.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Det är Patricia Söder Mälarstrand som ansöker om serveringstillstånd med anledning av flytt av serveringsstället från Stadsgårdskajen till Söder Mälarstrand. Flytten är föranledd av ombyggnaden av Slussen. Patricias nuvarande tillstånd har serveringstid 11.00–05.00 söndag-måndag i restaurang och på däck. Ansökan avser tillstånd med samma omfattning och tider som tidigare.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013.

Dnr 722-2013-1.5.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Av så väl ordnings- som alkoholpolitiska skäl bör inga serveringstillstånd utsträckas längre än till kl 03.00.

2. Nämnden har i övrigt inget att erinra avseende Patricias ansökan.

3. Omedelbar justering.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Bistro Da Mario

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå Bistro Da Marios ansökan om serveringstillstånd i uteservering dagligen kl. 11.00–23.00.

2. Nämnden föreslår tillståndsenheten att tillstyrka serveringstillstånd för Bistro Da Mario i restaurang dagligen kl. 11.00–23.00 och i uteservering dagligen kl. 11.00–22.00.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Det är Bistro Da Mario med adress Katarinavägen 18 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang dagligen kl. 11.00–23.00. Ansökan avser nytt tillstånd. Bistro De Mario har i efterhand kompletterat sin ansökan med begäran om serveringstillstånd i uteservering dagligen kl. 11.00–23.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013.

Dnr 733-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Back a yard

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Back a yards ansökan om serveringstillstånd i restaurang och uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Back a yard med adress Folkungagatan 128 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Dnr 764-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholtillstånd. Jerntorigth

Remiss från tillståndsenheten vid socialföraltningen

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Jerntorgiths ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–00.30 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Jerntorgith med adress Järntorget 85 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–00.30 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013.

Dnr 767-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Socialstyrelsens beslut om klagomål över fel och brister i omvårdnad gällande Hornstulls servicehus

Ärendet

Socialstyrelsen har meddelat Södermalms stadsdelsnämnd sitt beslut daterat 2013-05-08 över ett klagomål om fel i vården och bristande omvårdnad/mat vid Hornstulls servicehus. Socialstyrelsen har haft som underlag för sitt beslut stadsdelsnämndens sociala delegations yttrande och klagomålet från den boendes goda man. Socialstyrelsens beslut var att avsluta ärendet. De anger vidare i beslutet att stadsdelsnämnden tagit emot, utrett klagomålet och vidtagit åtgärder samt bedömer att det inte finns skäl för dem utreda ärendet ytterligare. Den del som rör ersättning för kostnader faller utanför Socialstyrelsens tillsynsansvar.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 maj 2013.

Dnr 568-2013-1.4.

§32 Anmälan av förskolornas öppethållande

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2013.

Dnr 784-2013-1.2.1.

§33 Anmälan av förskoleundersökning 2013

Ärendet

· Förskoleundersökning 2013 visar för Södermalm höga värden inom samtliga områden för både kommunala och fristående förskolor.

· Föräldrar/vårdnadshavare till barn på fristående förskolor på Södermalm är generellt något nöjdare än föräldrar/vårdnadshavare till barn på de kommunala förskolorna.

· De fristående förskolorna har något högre värden inom flertalet områden 2013 jämfört med 2012.

· De kommunala förskolorna har både högre, oförändrade och lägre värden 2013 jämfört med 2012.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juni 2013.

Dnr 784-2013-1.2.1.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 4 maj – 27 maj 2013.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 28 maj och den 11 juni 2013.

§36 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 6 från den 3 juni 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§37 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 6 från den 4 juni 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§38 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§39 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus förtroenderåd 2013-05-14.

§40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Inga beslut fanns att anmäla

§41 Information från förvaltningen

§42 Övriga frågor

Skrivelse: ”Om den begränsade rörelsefriheten och om syftet med upprustningen av Hornsgatans trottoarer”

Gunnar Ågren (V) lade en skrivelse om den begränsade rörelsefriheten och om syftet med upprustningen av Hornsgatans trottoarer. Dnr 868-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Skrivelse: Om den begränsade rörelsefriheten och om syftet med upprustning av Hornsgatans trottoarer

Textruta: Hornsgatan 2013-06-01 IMG_2998

När de invigdes var Hornsgatans nya trottoarer gjorda för att skapa större frihet och mobilitet åt passerande.

"Trottoarerna breddas för att öka säkerheten och ge gående mer plats" kunde man läsa i Stockholms Stad, infobladet inför maj 2012.

Äldre med rollator, småbarnsföräldrar med barnvagn, personer med funktionshinder och flanörer kunde äntligen gå i sin egen rytm utan att känna sig pressade av stressade passerande: alla skulle få plats utan att behöva gå i rad.

Dessvärre har denna rörelsefrihet varat under en mycket kort tid eftersom den efterlängtade mobiliteten börjar ersättas av samma gamla trängsel som förut.

Orsaken är att det lilla cafébord - som inte störde de förbipasserande - idag tenderar att ersättas med dubbla eller flerradiga bord på flera platser.

Man tvingas ställa frågan om syftet med insatsen för att bredda Hornsgatans trottoarer.

I dagens läge är tendensen att uteserveringar "äter" upp trottoarens gemensamma offentliga utrymme. Om denna tendens fortsätter kommer Hornsgatans upprustning bara att ha varit till nytta för de som äger kommersiella lokaler utmed gatan.

De äldre med rollator, småbarnsföräldrarna med barnvagn och personerna med funktionshinder tvingas fortsätta trängas och slingra sig mellan uteserveringar stolarna å ena sidan och parkerade cyklar å andra sidan.

IMG_2999

En så dyr upprustning finansierad av Staden bör inte vara till nytta enbart för en mindre grupp restaurangägare utan till nytta för alla. För att förebygga det som idag är en odemokratisk tendens och för att ge passerande och särskilt de med någon form av funktionshinder rörelsefrihet så föreslår vi

att man sätter en tydlig gräns för bredden på trottoarserveringarna;

att Södermalms Stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att arbeta för

att Södermalms gemensamma och icke kommersiella ytor, i synnerhet Hornsgatans trottoar, respekteras och bevaras som offentliga och tillgängliga för alla och inte bara för dem som kan betala för sin plats.

§45 Övriga frågor forts

Avknoppning

Anders Göransson m.fl. (S) delade ut en artikel ”Omprövning kräver mer” (DN den 17 juni 2013) och ställde frågor om avknoppning till Christoffer Järkeborn m.fl. (M).