Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-22

Sammanträde 2013-08-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stadsdelskontoret, Medborgarplatsen 25, Linnesalen, plan 8.

Frågestund, klockan 18. - 18.30
Sammanträdet inleds med en frågestund då allmänheten har Läs mer...möjlighet ställa frågor om de ärenden som behandlas under kvällen.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av ordförandebeslut

4 Anmälan av dom från förvaltningsrätten i Stockholm

5 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

6 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

Dnr 833-2013-1.2.2. dnr 475-2013-1.2.2. 833-2013-1.2.2.

7 Anmälan enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt SoL

Beslutsärenden

8 Svar på medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

10 Om- och tillbyggnad av förskolan Plommonlunden, Yttersta tvärgränd 8, Södermalm

11 Stöd till ungdomars kultur och fritid

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)
Dnr 613-2013-1.2.1.

12 Inkommet medborgarförslag om av det befintliga badet nedanför Tantolunden i korsningen Hornstulls strand och Skarpskyttegatan

14 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

15 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från kommnunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, dnr 68/2012
Dnr 916-2013-1.5.1.

16 Översyn av ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet.

Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln dnr 1046/2013

17 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-679/2013
Dnr 656-2013-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1091/2013
Dnr 917-2013-1.5.1.

19 Meddelarfrihet i världsklass

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Farbror Nikos café & galleri

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.

Strömparterren 5
Remiss från tillståndsenheten
Dnr 836-2013-1.5.2.

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Årstavikens Hotell

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Kafé Bulten

24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gåsgränd

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 965-2013-1.5.2.

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av balanslista

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

Justering sker den 1 oktober 2013.

Den utsända dagordningen godkändes.

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 18 juni 2013.

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§3 Anmälan av ordförandebeslut

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§4 Anmälan av dom från förvaltningsrätten i Stockholm

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§5 Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorgen egen regi

Dnr 454-2013-1.2.2.

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§6 Anmälan om lex Sarah-ärenden i enskilt bedriven äldreomsorg

Dnr 833-2013-1.2.2. dnr 475-2013-1.2.2. dnr 833-2013-1.2.2.

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§7 Anmälan enligt lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet enligt SoL

Dnr 850-2013-1.2.2.

Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.

§8 Svar på medborgarförslag om fritidsanläggning under Västerbron

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att skapa en plats för kultur- och/eller fritidsaktiviteter under Västerbron..

2. Beslutet justeras omedelbart.

Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd delar förslagsställarens uppfattning att det är positivt att tillföra Södermalm nya fritidsanläggningar. Området under Västerbron utgör idag trista och mörka ytor mitt i parken om det vore positivt om dessa ytor kunde användas på ett bättre sätt. Som alltid måste kostnaden av att skapa en ny plats för kultur- och eller/fritidsaktiviteter vägas mot andra viktiga stadsmiljöprojekt på Södermalm.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att anlägga en fritidsanläggning under Västerbron. Förvaltningen uppskattar förslagsställarens förslag att tillföra stadsdelsområdet en ny fritidsanläggning. Förvaltningen anser dock att förslaget att anlägga någon form av aktivitetsyta under Västerbron på Långholmen är mindre lämpligt. En anläggning under bron skulle utgöra en form av barriär mellan den västra och östra delen av ön vilket skulle vara till nackdel för upplevelsen av parken som ett sammanhängande naturområde.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Dnr 129-2012-1.2.4. Bordlagt 2013-06-13

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt M, FP och C:s förslag till beslut.

Reservation

Gunnar Ågren (V), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

IMG_3036

Parkering under Västerbron 2013-06-02 1

Medborgarförslaget lyfter fram att områdena på Långholmen under Västerbron består av trista och mörka ytor mitt i parken. Denna yta fyller idag en viktig funktion som en länk mellan den västra och östra delen av ön, vilket Förvaltningen skriver i sitt svar på medborgarförslaget. Ytan används också som tillfälliga disko- och festlokaler under sommarnätter.

Framför allt används ytan idag som parkeringsplats för bilar.

Det är utmärkt att Förvaltningen lyfter fram att detta naturområde bör vara sammanhängande.

Däremot är svårt att begripa hur en öppen och diskret idrottsplan skulle utgöra någon nackdel för upplevelsen av en enhetlig park.

Dessutom är den nuvarande bilparkeringen under bron en större miljöfara och utgör en verklig barriär mellan den västra och östra delen av ön.

Medborgarförslaget lyfter fram problemet med bristen på tillgängliga och avgiftsfria fritidsanläggningar på Södermalm.

Om om man vill skydda Långholmens natur och biologiska mångfald mot fordonstrafik, som hävdas i tjänsteutlåtandet, bör man se till att förhindra att ytan under Västerbron används som parkeringsplats.

En diskret och grön fritidsanläggning under Västerbron kan vara till fördel till det samlade grönområdet. Utöver att öka medborgarnas hälsa och välmående kan en sådan åtgärd också öka trygghetskänslan under Västerbron.

Därför föreslås

att Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsförvaltningen att utreda möjligheten att anlägga en enkel öppen och offentlig drottsplan under Västerbron.

§9 Månadsrapport per juli Södermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per den 31 juli 2013.

Ärendet

Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar en budget i balans före resultatdispositioner och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2013.

Dnr 395-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Dnr 395-2013-1.2.1.

§10 Om- och tillbyggnad av förskolan Plommonlunden, Yttersta tvärgränd 8, Södermalm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att av skolfastighetsbolaget SISAB beställa ombyggnad av förskolan Plommonlunden, Yttersta tvärgränd 8 på i detta ärende redovisade villkor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I ärendet förskolans plats och lokalplanering 2013-2015, som stadsdelsnämnden behandlade vid sammanträde den 13 december 2012 anmäldes att förvaltningen i samarbetet med SISAB gör en kontinuerlig uppföljning av de friliggande förskolorna som avser att säkerställa lokalnyttjandet och behovet av upprustning.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 juli 2013.

Dnr 955-2013-2.6.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå SISAB installation av solceller i samband med om och tillbyggnaden.

att därutöver anföra,

I samband med all ombyggnation är det angeläget att ta tillfället i akt till mer modern energianvändning. Installationskostnader som kan vara något högre lönar sig ofta stort på sikt. Att minska vårt beroende av icke hållbara energikällor är viktigt. Även om stadsdelen är hyresgäst bör det finnas goda möjligheter att uttrycka intresse för den typen av investeringar. Vi vill på sikt se ett Södermalm som ligger i framkant i dessa frågor

För barnen i förskolan kan solceller vara en viktig källa till kunskap om hur energi kan bildas på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Och vilka möjligheter det kan innebära i framtiden.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att förskolan Plommonlunden genomgår om- och tillbyggnad för att skapa en modern förskola som lämpar sig bättre för dagens pedagogiska uppdrag.

Södermalm ska ha höga ambitioner när det gäller miljö och energi.

Vi ser därför gärna att SISAB och stadsdelsförvaltningen använder ny teknik för att skapa en så miljömässig och energieffektiv förskola som möjligt.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill passa på att påminna om vår reservation mot ärende 20 under förra nämndsammanträdet, 2013-06-18. Vi tycker att det är rimligt med gemensamma principer för hyressättningen. Samtidigt, om inte hänsyn tas till ökade kostnader i och med den nya hyressättningen, riskerar resultatet bli att förskolebarnen på Södermalm och övriga innerstaden får mindre yta att leka och röra sig på. Vi menar därför att de stadsdelsnämnder som får ökade kostnader måste kompenseras så att inte kvaliteten i deras verksamhet inte sjunker. Det är viktigt att detta sker i även i fallet med Plommonlunden.

Vi vill också passa på att uppmärksamma stadsdelsnämndens ordförande Christoffer Järkeborns citat i tidningen Södermalmsnytt 2013-08-09:

Nu ökar inte antalet barn i Sjöstaden lika dramatiskt som det gjort tidigare men för många småbarnsföräldrar är det fortfarande svårt att få ihop vardagspusslet, med hämtning och lämning på Södermalm, säger Christoffer Järkeborn.
Han är irriterad över att det tagit så många år att få fram nya förskoleplatser.


– Jag är frustrerad över alla överklaganden in absurdum som rör byggen av en viktig samhällsservice som förskolorna är. Det måste gå snabbare från det att vi tar ett beslut till det att bygget av förskolan är klart.

Citaten är mot bakgrund av att alliansen misslyckats med att genomföra sitt vallöfte om minskade barngrupper.

Vi hoppas att det, i det här fallet, inte är några medborgare som hindrar alliansen från att ta ytterligare ett steg mot att uppfylla sitt vallöfte. Och skulle problem tillstöta är det kanske läge att följa Bertolt Brechts råd till de gamla DDR – potentaterna: gör folket inte som man vill så får ni väl välja ett nytt.

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet instämmer i behovet av upprustning av de befintliga lokalerna. I dag finns 34 barn inskrivna som alla delar på en ytterst begränsad uteplats som tyvärr inte kan utökas på grund av omgivande annan fast byggnation. Att tillskapa ytterligare en avdelning med 17 barn är inte acceptabelt. Att varje barn har tillgång till nio kvadratmeter inomhus är acceptabelt men på den lilla gården där ljudnivån redan i dag är hög tilldelas barnen i princip ståplats.

§11 Stöd till ungdomars kultur och fritid

Svar på skrivelse från Anders Göransson m.fl. (S)

Beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Anders Göransson m.fl. (S) har lämnat en skrivelse med uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna att införa ett särskilt bidrag för ungdomar 13-18 år, så kallat ”Snabba cash”. Syftet är ge stöd för ungas egna kultur- och fritidsaktiviteter som riktar sig till andra ungdomar i stadsdelen.

Kommunallagens krav om likställighet inom kommunen innebär att stadsdelsnämnden inte kan ge bidrag till unga enbart inom stadsdelsområdet. Det föreslagna bidraget kan därför inte införas.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juli 2013.

Dnr 613-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

I Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Södermalms stadsdelsområde står att ”Bidrag kan avse kultur, evenemang och aktiviteter som på olika sätt verkar för att öka människors samhällsengagemang och erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter inom nämndens verksamhetsområde.”

Vårt förslag var dock att även enskilda personer skulle kunna söka pengar. Det menar förvaltningen inte är förenligt med kommunlagen. Vi tänker inte ifrågasätta den tolkningen utan kommer att återkomma med ett nytt förslag om Snabba Cash, men då inom ramen för föreningsbidragen på Södermalm.

§12 Inkommet medborgarförslag om av det befintliga badet nedanför Tantolunden i korsningen Hornstulls strand och Skarpskyttegatan

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat medborgarförslaget från den 19 juli 2013.

Dnr 960-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§13 Förslag till detaljplan för Hornsbruksgatan m.m. (Södermalm 3:21 m.m.) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-15437

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som syftar till att bygga cirka 30 lägenheter och en ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatans norra sida. Ovanpå bostäderna planeras en förlängning av Högalidsparken.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 augusti 2013.

Dnr 835-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Vi delar förvaltningens syn i stort och är positiva till förslaget. Den sänkning av våningshöjden som vi och Miljöpartiet föreslog, och som Vänsterpartiet anslöt sig till, när nämnden hösten 2011 behandlade ärendet är nu genomförd.

Vi ville sänka nivån för att vi ville skydda parkens öppenhet och tillgänglighet. Det gäller förstås fortfarande och bör därför prägla det vidare arbetet. Vidare har den arkitektoniska nivån höjts, vilket är mycket glädjande.

Vi vill samtidigt påminna om Skönhetsrådets tidigare påpekande att detta inte får bli prejudicerande med följd att det byggs på flera sidor av parken.

Avslutningsvis vill vi återigen kommentera den Community Planning som genomfördes i det inledande programskedet. Flera medborgare har återigen hört av sig till oss för att påpeka att förutsättningarna för programarbetet inte var tillräckligt tydliga; att det skulle byggas bostäder på gatan. Detta skapade en ”gisslankänsla” bland en del av dem som deltog i projektet. Till detta ska läggas erfarenheterna från Rosenlundsparken i våras då staden avstod ett utmärkt tillfälle för ytterligare en Community Planning.

Staden har all anledning att fundera över hur man tillvara medborgarnas intresse för stadsbyggnad och stadsmiljö.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra,

Vi är i sak positiva till att området kring Hornsbruksgatan utvecklas. Det är tydligt att de åsikter som vi förde fram när ärendet senast var uppe för remissyttrande delvis har tagits i beaktande och att förslaget nu har förbättrats.

Stadsdelsnämnden är remissinstans i ärendet och med anledning av detta vill vi skicka med ett antal synpunkter.

Vi vill understryka att de klagomål som inkommit på nuvarande verksamhet – främst då avseende på ljudnivån – i området bör utredas grundligt. Om befintliga planer inte respekteras och ljudnivån redan idag inte kan hållas på en ordentlig nivå finns det stor risk att detta även fortsättningsvis blir ett problem. Detta är givetvis inte acceptabelt utan måste i så fall lösas innan planerna kan fortsätta.

Vid byggnation kommer ett stort antal träd att gå förlorade. Dessa måste kompenseras, och då gärna mer omfattande än att enbart plantera samma mängd. Detta med tanke på att nyplanterade träd inte kan anses ha likvärdigt ekologiskt värde som mångårigt gamla. Generellt saknar vi ett resonemang i ärendet kring hur förlusten av träd kan kompenseras fullt ut.

Det är mycket viktigt att parken även fortsättningsvis upplevs som tillgänglig och öppen. Förlängningen över hustaken samt de gröna taken kan bidra till att säkerställa detta, men vi vill ändå betona att det här måste bli en prioriterad fråga i det fortsatta arbetet. Vi vill på samma tema lyfta fram vikten av att bergskänslan bevaras och att del av berget även efter byggnation bör vara synligt. Med detta i åtanke kan det finnas skäl att se över hur stor del av parken som exploateras. Exempelvis menar vi att det vore önskvärt att hitta en lösning där parkens hörn som vetter mot korsningen Varvsgatan/Hornsbruksgatan kan lämnas mer orört.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför för egen del följande som svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslaget innebär ett betydande ingrepp i den befintliga parken och dess vegetation. Det visuella sambandet mellan parken, kyrkan och Hornsbruksgatan påverkas negativt. Förslaget innebär en visst men mycket måttligt tillskott av bostäder. Någon garanti ges inte för att det blir frågan om hyreslägenheter och sannolikt blir pris- och hyresnivån sådan att tillskottet av bostäder enbart bidrar till Södermalms fortgående gentrifiering.

Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Stockholm växer med 35000 invånare varje år och många nya bostäder behövs. Det är glädjande att många människor vill bo på Södermalm och det finns områden som lämpar sig väl för nya bostäder och förtätning.

Det nya förslag till detaljplan för Hornsbruksgatan som innebär 30 nya lägenheter, en ny tunnelbanebyggnad och en förlängning av Högalidsparken skapar enligt oss ett trevligare, tryggare och mer levande Södermalm. Vi anser att planförslaget på ett kreativt, arkitektoniskt och spännande sätt möjliggör fler bostäder på Södermalm. Det är positivt att parkytan ökar med 400 kvadratmeter samt att tillgängligheten till parken och Högalidskyrkan förbättras.

Det förra förslaget fick en del synpunkter och det nya förslaget har därför förändrats så att inte bostadsbebyggelsen ska sträcka sig över parknivån. Det är positivt att staden har testat en fördjupad medborgarinflytandeprocess som kallas ”Community Planning” för att skapa en bättre dialog med de boende i området.

§14 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Remiss från kommunstyrelsen dnr 322-90/2013

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

I remissförslaget föreslås att alla stadsdelar ska ha lokala handlingsplaner för hur arbetet med övergången mellan förskola och skola ska gå till.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 juni 2013.

Dnr 798-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Förvaltningens tjänsteutlåtande, med korrigeringen att även kommunstyrelses förslag till krav på skriftlig individuell information tillstyrkes, utgör svar på remissen,

att därutöver anföra,

Miljöpartiet välkomnar gemensamma riktlinjer kring övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad och tillstyrker förvaltningens svar på remissen med undantag från skrivningen att skriftlig individuell dokumentation inte skall krävas. Miljöpartiet anser att den skriftliga informationen kring varje elev tjänar ett viktigt syfte. Givetvis är det upp till föräldrarna hur den här informationen hanteras, samtidigt tycker vi att det här är en viktig fråga och vill därför lyfta den särskilt i remissvaret.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra att fokus läggs på övergången mellan förskola och skola, eftersom brukarundersökningarna visar på att denna fungerar ganska dåligt. Vi menar dock att samma rutiner bör gälla fristående skolor. Idag går hälften av förskolebarnen på Södermalm i fristående förskola och risken är att många barn missas när det gäller att skapa en bra övergång mellan förskola och skola.

§15 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, dnr 68/2012

Beslut

Stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln, har remitterat stadsledningskontorets förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten (dnr 327-68/2012) till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juli 2013.

Dnr 916-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi instämmer i att en förändring av ersättningssystemet för hemtjänsten är nödvändig. Det är självklart att tiden hemma hos den enskilde måste öka. Det är dock viktigt att det sker en utvärdering att så blir fallet. Vi anser också att det är av stor vikt att detta inte får ske på bekostnad av personalens arbetsmiljö. Gångtid och dokumentation ska ske på arbetstid.

Den förändring som nu föreslås, garanterar inte en höjd kvalitet. Bättre kvalitet i hemtjänsten handlar också om en ökad tilldelning av pengar.

§16 Översyn av ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet.

Remiss från kommunstyrelsen, äldre- och ytterstadsroteln dnr 1046/2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

Ärendet

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande ersättningsmodell i de vård- och omsorgboenden som ingår i valfrihetssystemet.

Äldreförvaltningen föreslår att en fast vårddygnsersättning införs, som är differentierad för demens- respektive somatisk inriktning. Ett annat förslag är att en översyn av lokalschablonen genomförs.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juli 2013.

Dnr 918-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi anser att det är bra att ersättningssystemet ändras. Den tidigare modellen med tre ersättningsnivåer har inte fungerat bra.

Vi instämmer med förvaltningen att de resurser som frigörs inte täcker den tid som krävs för att fullgöra kraven i Socialstyrelsens föreskrift om individuella uppföljningar.

Kvaliteten är beroende av tilldelningen av pengar. Detta förslag löser inte dagens problem med för lite personal på vård- och omsorgsboenden.

§17 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-679/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Som ett komplement till programmet för kvinnofrid – mot våld i nära relationer har ett förslag till riktlinjer tagits fram för socialtjänstens handläggning av ärenden som handlar om våld i nära relationer. Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna personer, både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar våld. Handläggarna har ett ansvar för att undersöka om det i denna typ av ärenden finns barn som upplevt våld och i så fall informera barn- och ungdomsenheten.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 juni 2013.

Dnr 656-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är mycket välkommet med riktlinjer på detta viktiga område. Att bli misshandlad är något som ofta kan vara mycket svårt att berätta om. Man vet inte hur ens berättelse tas emot, huruvida det finns risk för skuldbeläggande och huruvida man verkligen ska klara av att förändra sin situation. Att personal inom socialtjänsten har tid och är tillgänglig är grundläggande för att det ska finnas förutsättningar att våga berätta. Arbetsförhållandena måste vara tillräckligt goda, man berättar inte gärna om en komplicerad situation för någon som verkar stressad.

Vi instämmer i att det är viktigt att inleda utredning gällande barn så snart förvaltningen får kännedom om våld i nära relationer där det finns barn med, men det kan också innebära att den enskilde blir rädd för vad det kan leda till att berätta. Det är angeläget att utgångspunkten är vilket stöd som behövs för att barnen inte ska fara illa. Vi vill särskilt betona vikten av att våldsutsatta personer som är äldre, eller har funktionsnedsättning i större utsträckning uppmärksammas. Personer som även har misshandelsproblematik eller är utsatta för hedersförtryck har inte alltid fått det kvalificerade stöd de behöver. Att så sker är högst angeläget.

Särskilt uttalande

Gunnar Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet tycker att staden inte vill ta ansvar för arbetet mot våld i nära relationer. I ärende ”Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer” ser vi med oro på det faktumet att Tjänsteutlåtandet säger att ”…andra aktörer måste ta sitt ansvar” och ”engageras” i det arbetet. Kvinnor- och tjejjourer nämns inte i ärendet, men man vet att de många gånger är det enda alternativet för våldsutsatta kvinnor. Staden vill lämna ansvaret för de mest utsatta i handen på frivilliga, som arbetar oavlönat. Staden borde åtminstone erkänna kvinnojourernas essentiella roll och se till att garantera deras långsiktiga finansiering.

Vänsterpartiet vill också uppmärksamma att ärendets språkval speglar en gammaldags dikotomisk syn på människorna när det väljer att inte nämna HBTQ personer utan skriver i stället att:

”Riktlinjer syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna personer, både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar våld.” (Tjänsteut. 2013-08-11, s. 1).

Detta ordval är inte utan betydelse, det är ett exkluderande ordval och alla identifierar sig inte inom dessa två könskategorier. Ett ordval är inte bara ett ordval, det är ett strukturellt tänkesätt som måste förändras och inkludera också de som inte utgör normen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Remiss av Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-1091/2013

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stockholms stad har fått Betänkandet ”Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)” på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till bland andra Södermalms stadsdelsnämnd.

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör svenskt medborgarskap. Förvaltningen är positiv till utredningens förslag. Främst vill förvaltningen framhålla utredningens förslag att stärka barn och ungas rätt till medborgarskap samt förslagen som syftar till likvärdiga medborgarceremonier i alla kommuner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juli 2013.

Dnr 917-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C) och Erik Malm m.fl. (MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Vi är tveksamma till förslaget om språkbonus. Det finns ett antal andra urvalskriterier än språk, att då ge språket en särställning är orimligt.

Dessutom oroas vi av de resonemang som ligger till grund för förslaget. Att reducera enskilda individer till nyttomaximerande medborgarskapskonsumenter är att ha en alltför förenklad syn på tillvaron.

Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och framför följande:

Utredningens sammanfattning betonar det faktum att genomförandet av dess förslag om medborgarceremonier "...kommer att innebära kostnader för landets kommuner" (SOU 2013:29, s. 26).

Västerpartiet föreslår att regeringen i stället för att kasta bort skattepengar på överflödiga ceremonier satsar samma summa pengar som motsvarar de kostnaderna som ett eventuellt genomförande av utredningens förslag (om medborgarskapsceremonier) skulle innebära för landets kommuner på ökade insatser för förskole- och SFI-lärare, i synnerhet i form av ökade löner och bättre anställningsförhållanden.

Alliansen har genom sin neoliberala, individualistiska och konkurrensbaserade politik har gett näring åt främlingsfientlighet.

Järnrörsbeväpnade riksdagsmän som jagade en invandrare på Stockholms gator, Stockholmspolis som jagade flyktingar i t-banan, Sveriges migrationsminister som fick sitta kvar trots sina rasistiska uttalanden. Allt detta har präglat det kollektiva undermedveteten under de senare tid och lett till frågan: hur skapar man samhörighet i ett land där främlingsfientligheten sitter i riksdagen och till och med på regeringens stolar?

Utredningen "Det svenska medborgarskapet" beställdes av Alliansens regering den 12 januari 2012. Det är ett desperat försök att hitta en kompass och börja skapa en integrationspolitik nu, efter 7 år vid makten, som inleddes med att man avskaffade den myndighet som jobbade med integrationsfrågor. Vi anser att det är lite för sent.

Södermalms stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande är hederligt när det vill "...framhålla utredningens förslag att stärka barn och ungas rätt till medborgarskap..." (Tjänsteutl. 2013-07-03, s. 1). Vänsterpartiet instämmer helt i det förslaget.

Det som är förvånande är att Alliansens regering behöver en utredning för att "...bedöma om rätten till medborgarskap för barn och unga [...] bör stärkas"(SOU 2013:29, s. 18)*.

Vi instämmer i utredningens självklara förslag enligt vilket:

"Ett barn som föds i Sverige och som kan förväntas växa upp här, bör förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett om barnets föräldrar är svenska medborgare." (SOU 2013:29, s. 19).

Dock anser vi att utredningens föreslagna åtgärder om "...ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn och unga..." (s. 13) fortfarande är extremt måttfulla och exkluderande för många barn. I synnerhet borde det inte vara bara "vissa" barn (SOU 2013:29, s. 8) utan alla barn "...som föds i Sverige och som kan förväntas växa upp här, som förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett barnets om föräldrar är svenska medborgare" (SOU 2013:29, s. 19).

I synnerhet tycker vi att utredningens förslag inte återspeglar dagens mångkulturella samhälles verklighet och behov. Å ena sidan är förslagets krav svårt att uppfylla för många barnfamiljer som lever i Sverige då förslaget ställer krav på att "...en av förälder till barnet dels är folkbokförd här i landet sedan tre år, dels har permanent uppehållstillstånd" (SOU 2013:29, s. 20); å andra sidan berör det förslaget exklusivt de barn "...som inte vid födelsen förvärvar ett annat medborgarskap" (SOU 2013:29, s. 20).

Vi anser att det sista kravet är överflödigt och att det går emot barnets intresse och rättigheter. Som utredningen påpekar så innebär ett medborgarskap "friheter" och "rättigheter" (SOU 2013:29, s. 14). Det är viktigt för barnet att kunna behålla friheten och rikedomen som innebär att ha flera medborgarskap. Vi anser att rapportens statslöshetskrav - för att barn som föds i Sverige ska kunna delta i det svenska medborgarskapet - starkt begränsar barnets rätt till den frihet som ett dubbelt medborgarskap ger.

På grundval av utredningens egna förslag till slutsatser om det som kan vara den grundläggande betydelsen av medborgarskap kan man säga att synpunkten som uttrycks i rapporten (SOU, 2013:29 s. 24) nekar mångkulturella familjers barn deras grundläggande rätt till ett dubbelt medborgarskap. Detta vill säga att mångkulturella barn som föds i Sverige nekas rätten att "samhöra" till flera kulturer samtidigt (SOU 2013:29, s. 14) för att kunna ha rätt att bli automatiskt svensk. Det är ett starkt chauvinistiskt syn på medborgarskapet som markerar ett tydligt avstånd från ett mångkulturellt samhälle.

Vi anser också att den förälder vars barn har rätt enligt utredningens förslag att automatiskt få det svenska medborgarskapet på grund av den andra förälderns permanenta uppehållstillstånd också bör automatiskt tilldelas ett permanent uppehållstillstånd om hen lever permanent i Sverige med sitt barn. Detta för att skydda denna förälder från att bli utsatt för hot eller våld i samband med en otrygg vistelsesituation i Sverige.

Utöver "...utredningens förslag att stärka barn och ungas rätt till medborgarskap..." (Tjänsteutl. 2013-07-03, s. 1) väljer förvaltningens tjänsteutlåtande att framhålla bara "...förslagen som syftar till likvärdiga medborgarskapceremonier i alla kommuner" ur de 4 olika huvudförslag som presenteras i Det svenska medborgarskap (SOU, 2013:29 s. 13).

Förvaltning gör rätt att vilja framhålla likvärdighet som ett viktigt begrepp i det ärendet. Idag finns det inget likvärdighet i synnerhet om hur flyktingarna och de andra potentiella nya medborgare som flyttar till Sverige tas emot mellan de olika kommunerna och vissa kommuner tar inte det ansvaret de borde i deras välkommande.

Enligt Tjänsteutlåtandet (s. 3) innebär utredningens förslag "...ett förtydligande och förstärkande av betydelsen av samhörighet med Sverige när det gäller medborgarskap..." genom ceremonier som "...ska ha till syfte att i högre grad än i dag bidra till att markera medborgarskapets tyngd och betydelse."

Samhörighet och likvärdighet är förstås viktiga begrepp för en fungerande demokrati. Dock anser vi att en "ceremoni" är - som påpekar ordets egna definition - den minst viktiga och den mest ytliga samhörighets- och likvärdighetsuttryck som ett land kan erbjuda sina nya medborgare.

Att satsa på ceremonier i stället för att satsa på strukturella reformer som behövs för att bekämpa främlingsfientlighet i vardagen är att erbjuda "bröd och skådespel" åt dem som i stället behöver riktiga integrationsmöjligheter.

Vi menar att den riktiga "medborgarskapceremonin" äger rum i medborgarnas vardag. Det behövs inget annat "bevis" - än själva medborgarskapdokumenten - på att de nya medborgarna är välkomna när staten ger trygghet i vardagen och är garant för att alla ska få jämlika och jämställda möjligheter i form av tillgång till en bra förskola, en bra skola, en bra svenska för invandrare kurs, ett trygg jobb och bostad, en bra sjukvård, värdiga äldreomsorg och äldreboende, osv.

Sammanfattningsvis tycker vi att en stat som behöver högtidsceremonier för att meddela sina medborgare vad "samhörighet" och "likvärdighet" betyder snarare är en stat som vill gömma bakom skådespel det faktum att den gemensamma välfärden inte länge uppfyller den funktionen som den borde.

§19 Meddelarfrihet i världsklass

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Mirja Räihä (S) och Maria Österberg Svanelind (S) på remiss, som handlar om meddelarfrihet i världsklass.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2013.

Dnr 827-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind uppmärksammar i sin motion en mycket viktig och angelägen fråga. En allt större andel offentlig verksamhet i privat regi ställer allt högre krav på effektiv kommunal tillsyn och kontroll. Möjligheten för anställda i de privatiserade verksamheterna att, utan rädsla för sanktioner från sina arbetsgivare, förmedla information om missförhållanden är en nyckelfaktor för en effektiv kommunal tillsyn. Därför är förslaget om meddelarfrihet för anställda hos entreprenörer motsvarande den i offentlig verksamhet ett viktigt förslag. I offentlig förvaltning är det straffbart för en chef att efterforska källa till uppgifter i media.

Ett ytterligare steg på vägen mot ett fullgott skydd för anställda hos entreprenörer är ett utökat skydd för yttrande- och tryckfrihet motsvarande det inom offentlig sektor. Dessutom är det viktigt att entreprenadavtalen ger kommunen möjlighet att utkräva skadestånd och eventuellt häva entreprenadavtal vid brott mot de uppställda skyddsreglerna.

§20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Farbror Nikos café & galleri

Remiss från tillståndsenheten

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Farbror Nikos café & galleris ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslutet.

Ärendet

Det är Farbror Nikos café & galleri med adress Katarinavägen 19

som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag, kl. 11.00–23.00 och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juli 2013.

Dnr 953-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Strömparterren 5

Remiss från tillståndsenheten

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Strömparterren 5s ansökan om serveringstillstånd i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–21.00.

2. Omedelbar justering av beslutet.

Ärendet

Det är Strömparterren 5 med adress Helgeandsholmen som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–21.00. Ansökan avser nytt tillstånd.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 juli 2013.

Dnr 836-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Årstavikens Hotell

Remiss från tillståndsenheten

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Årstaviken Hotells ansökan om serveringstillstånd i restaurang och i lounge /reception måndag-söndag kl. 11.00–01.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Årstaviken Hotell med adress Hjalmar Cederströms gata 5 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang och i lounge/reception måndag-söndag kl. 11.00–01.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juli 2013.

Dnr 864-2013-1.5.2.

Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.

att Stadsdelsnämnden inte tillstyrker ansökan om serveringstillstånd vad gäller Årstaviken Hotell,

att därutöver anföra,

Årstavikens Hotell är synonymt med ”Patienthotell i anslutning till SÖS” och ligger i nära anslutning till Södersjukhuset d v s inom SÖS-området. Gäster kan till exempel vara svårt sjuka som genomgår cellgiftsbehandling/strålning, nära anhöriga till svårt sjuka eller sjuka/anhöriga som på grund av långt avstånd till hemmet beretts plats.

§23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Kafé Bulten

Remiss från tillståndsenheten

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Kafé Bultens ansökan om serveringstillstånd i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Kafé Bulten med adress Långholmsgatan 17-23 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 juli 2013.

Dnr 923-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§24 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Gåsgränd

Remiss från tillståndsenheten

Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Gåsgränds ansökan om serveringstillstånd i restaurang och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

2. Omedelbar justering av beslut.

Ärendet

Det är Gåsgränd med adress Gåsgränd 4 som ansöker om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten i restaurang och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 juli 2013.

Dnr 965-2013-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

§25 Uppföljning av mat- och måltidssituationen 2013

Ärendet

Äldreförvaltningen genomförde den 18 februari 2013 en observationsstudie av mat- och måltidssituationen på 20 vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad. Det övergripande syftet var att se om de satsningar som staden gjort inom området haft någon effekt i verksamheterna. Målet har varit att bekräfta gott arbete, sprida goda exempel samt påvisa eventuella utvecklingsområden.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett anmälningsärende från den 29 juli 2013.

Dnr 989-2013-.1.2.1.

§26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar till stadsdelsnämnden mellan den 28 maj – 6 augusti 2013.

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes sociala delegationens protokoll från den 25 juni, 9 juli, 30 juli och den 13 augusti 2013.

§28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll nr 7 från den 12 augusti 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 7 från den 13 augusti 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista över kommande ärenden till stadsdelsnämnden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Förtroenderåd Hornstulls servicehus 2013-04-22

Förtroenderåd Hornstulls servicehus 2013-05-27

§32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Det fanns inga beslut att anmäla.

§33 Information från förvaltningen

Matsituationen vid vård- och omsorgsboenden

Äldreförvaltningen genomförde i februari 2013 en studie av mat- och måltidssituationen på 20 vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad. Från Södermalm deltog Katarinagården, Nytorgsgården och Vintertullen. Resultatet har återkopplats direkt till enheterna.

Artikel om hemtjänsten

Aftonbladet har en artikel jämfört antalet genomförandeplaner inom olika utövare av hemtjänst. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har frågat ansvariga chefer om antalet befintliga planer. Hemtjänsten Södertjänst redovisade då 33 % som fanns i ParaSol. Den aktuella siffran är högre eftersom alla planer inte registrerade i systemet.

Förskolan Plommonlunden

Sisab arbetar i enlighet med Stockholms stads miljöprogram, för att minska elberoendet. Förskolan elanvändning reducerar genom att ta tillvarata uteluftens energiinnehåll för att producera värme och varmvatten.

Parkernas dag

Lördagen den 24 augusti firas Parkernas dag runt om i staden.

På Södermalm visas Rosenängen på Långholmen, södra Årstalundens och Långholmens koloniträdgårdar. Utefter Årstaviken ordnas en naturguidning.

Södermalms stadsdelsförvaltning/stadsmiljö har tagit fram en folder med örter som växer längst med Årstavikens strandpromenad.

§34 Övriga frågor

Skrivelse: ”Redovisning av sommararbeten”

Anders Göransson m.fl. (S) lade en skrivelse om redovisning av sommarbeten. Dnr 1092-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Sommaren närmar sig slutet. Vi vill därför uppdra till förvaltningen att till nämnden rapportera om de sommararbeten som funnits under 2013. Vi önskar svar på följande frågor:

1. Hur många ansökte om sommararbete?

2. Hur många fick sommararbete?

3. Vilka verksamheter placerades ungdomarna på?

4. Vilken typ av arbetsuppgifter bidrog ungdomarna med?

5. Övriga erfarenheter av sommaren?

6. Vilka erfarenheter av året drar förvaltningen inför nästa år?

Skrivelse: ”Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla”

Gunnar Ågren (V) lade en skrivelse om ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla.

Dnr 1093-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Ett grönare och hälsosammare Söder Mälarstrand för alla

Söder Mälarstrand är som ett vykort över Södermalm och Stockholm. Den del som sträcker sig västerut är också en omtyckt hälsopromenad som leder till några av västra Södermalms mest omtyckta grönområden: Långholmen, Tantolunden och Drakenbergsparken.

Året runt-idrottare, turister och flanörer använder kajpromenaden som en uppfriskande väg till mer kontakt med naturen: Riddarfjärdens vatten och de grönområden som promenaden leder till.

Vi vill göra Västra Söder Mälarstrand till en grönare och ännu hälsosammare promenadsträcka.

IMG_3035

Grusplan Söder Mälarstrand kaj 25 1

Idag finns det sträckor av Söder Mälarstrand - i synnerhet västerut mellan kaj 24 och Långholmen - som är helt ödsliga och utelämnade, ibland ockuperade av containrar, stinkande sopsäckar och andra föremål.

Till att börja med föreslår vi att staden ersätter den uteblivna grusplanen som ligger vid kajplats 25 - ytan mellan promenaden och cykelbanan - med en naturlig gräsmatta och att staden förser den med ett offentligt öppet utegym.

Södermalms offentliga utegym har blivit en succé. Men då de är väldigt uppskattade är de också tyvärr ständigt upptagna och otillräckliga.

Den ödsliga grusplanen mellan kajpromenaden (kaj 24-26) och cykelbanan är en naturlig plats för ett utegym då den ligger på Södermalms ”Hälsans stig” (ett utmärkt initiativ från Hjärt- och Lungsjukas förbund med stöd av Folkhälsoinstitutet).

Det finns ingen offentlig toalett på hela västra Söder Mälarstrand. Det vore därför angeläget att staden placerar en offentlig toalett bredvid det föreslagna utegymmet.

Vi föreslår också att kommunen kompletterar den påbörjade trädplanteringen längs med kajpromenaden på de sträckor där det för närvarande bara finns sten och betongmark.

IMG_3804

Kaj 26 Söder Mälarstrand 1

Förvaltningen bör också utreda möjligheten att befria kajplats 26 från de olika stora föremål som parkeras där och som bidrar till otrygghet utöver att hindra utsikten över Långholmen. Denna plats borde i stället rustas upp med offentliga bänkar och blommor.

IMG_4215

Lilla parken mellan kaj 26 & Långholmen 1

Förvaltning bör också utreda möjligheten att rusta upp det lilla grönområdet mellan kajplats 26 och Långholmen. I dagens läge består dess mark av halv-torr jord och det står två trasiga bänkar och ibland parkerade föremål som leder till att platsen blir ganska motbjudande och otrygg. Staden bör i stället låta plantera nytt gräs och blommor i kanten och rusta upp den lilla parken med fler offentliga bänkar samt en offentlig kikare, då platsen är väldigt omtyckt för sin utsikt över Riddarfjärden och utgör en naturlig viloplats på Hälsans stig.

IMG_4218

Äldre, funktionshindrade och föräldrar med småbarn drabbas också av att det på delar av kajpromenaden saknas bänkar för att vila en stund.

Det är också angeläget med flera papperskorgar då de befintliga ofta är överfulla.

Sist men inte minst bör staden se till att bevara kajpromenaden bredd, som ett offentligt och tillgängligt rum, en plats för alla där man kan njuta av Riddarfjärdens utsikt utan att behöva betala för det.

Skrivelse: ”Mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden”

Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om Mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden

Dnr 1094-2013-1.2.1.

Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse

Vi välkomnar verkligen att det görs återkommande studier om mat- och måltidssituationen på vård och omsorgsboenden. Maten är en central fråga i de flesta människors och betydelsen av matsituationen är uppenbar när man inte längre kan laga sin mat själv. Det kan vara förskräckligt eller fantastiskt och allt däremellan. Med relativt enkla medel och ambition kan den dagliga matsituationen bli till något att längta efter och bli glad av. Därför är det viktigt med helhetsgrepp, höga ambitioner och att alla goda idéer tas tillvara.

Det är bra att utvecklingsområden har ringats in, men vi vill också att ett särskilt utvecklingsprojekt tillskapas för att lyfta området betydligt. Det finns mycket att inspireras av, goda exempel, bra kockar, närproducerat, ekologiskt, särskild näringsrikt, men framför allt god mat av bra råvaror, med flera alternativ, serverad på trevligt sätt. Varför inte utlysa tävlingar?

Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett förslag till äldreförvaltningen att en särskild projektgrupp tillsätts med ett helhetsgrepp på mat- och måltidssituationen inom äldreomsorgen för att lyfta den till nya nivåer.* "om" betonade av oss.