Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Ansökan om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL

Dnr 871-2013-7. Omedelbar justering

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

18 Anmälan enligt lex Sarah i egen bedriven verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

19 Anmälan om lex Sarah i egen regi

Dnr 957-2013-1.2.2. dnr 958-2013-1.2.2. dnr 930-2013-1.2.2.
dnr 288-2013-1.2.2.

21 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr 1133-2013-1.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Delegation med anledning av lagändringar i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

23 Svar på medborgarförslag om utomhuspingisbord i flera parker

25 Redovisning av sommararbeten

Svar på skrivelse från Anders Göransson med flera (S)
Dnr 1092-2013-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Uppföljning av Kreativ Center

Remissärenden

27 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1050/2013
Dnr 924-2013-1.5.1. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

29 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. The Rice

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 1088-2013-1.5.2. Omedelbar justering

30 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Porto Divino

31 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd. Göta Källare

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

35 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

36 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

37 Anmälan av balanslista

39 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

40 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (118 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Ansökan om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§4 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

§18 Anmälan enligt lex Sarah i egen bedriven verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

§19 Anmälan om lex Sarah i egen regi

§21 Revidering av delegationsordning för Södermalms stadsdelsnämnd

§22 Delegation med anledning av lagändringar i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

§25 Redovisning av sommararbeten Svar på skrivelse från Anders Göransson med flera (S)

§26 Uppföljning av Kreativ Center

§27 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§35 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§36 Anmälan av balanslista

§37 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§39 Information från förvaltningen